Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr XII / 2019

PROTOKÓŁ NR XII / 2019

Z SESJI RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 10 września 2019 r.

 

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Powiatu i stwierdzenie prawomocności obrad.

Janusz Balcerzak, wiceprzewodniczący Rady otworzył o godz. 09:00 XI sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni. Poinformował, że na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym na wniosek zarządu lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady powiatu przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Powitał radnych, starostę, pracowników Starostwa, przedstawicieli służb, inspekcji, straży, jednostek organizacyjnych powiatu i lokalnych mediów oraz zaproszonych gości. Stwierdził, że na podstawie listy obecności w posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowiło quorum do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

  

Pkt 2 Przedstawienie projektu porządku obrad.

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że projekt porządku obrad został przedłożony z materiałami na sesję Rady. Dodał, że zgodnie z art. 15 ust. 8 ustawy o samorządzie powiatowym do zmiany porządku obrad sesji zwołanej zgodnie z art. 15 ust. 7 wyżej wymiennej uchwały wymagana jest zgoda wnioskodawcy. Zapytał, czy radni chcą wnieść zmiany do treści proponowanego porządku posiedzenia. Proponowany porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński wnioskował o wprowadzenie zmian do proponowanego porządku obrad polegających na dodaniu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027.

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały będzie wprowadzony w pkt 4 porządku obrad. Zarządził głosowanie nad zmianą treści proponowanego porządku obrad. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, co stanowiło potrzebną większość do przyjęcia zmian w proponowanym porządku obrad.

Zmiana proponowanego porządku obrad została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (15) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Mikołaj Kubiaczyk, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Rafał Zięty

NIEOBECNI (4) Wiesława Kowalska, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Henryka Waligóra

 

Pkt 3 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego, Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach.

Wiceprzewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Annę Marię Kulczyńską, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że zgodnie z art. 107 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Wojewoda Wielkopolski w dniu 2 września 2019 r. wyraził zgodę na likwidację z dniem 29 września 2019 r. placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego, Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach. Dodała, że dnia 8 lipca 2019 r. Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach powiadomił pisemnie Starostę Wrzesińskiego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni o zamiarze zakończenia pracy i przejścia na emeryturę oraz udzieliła informacji o 4 wychowanków przebywających w pieczy zastępczej w kierowanej przez nią placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego. Dopowiedziała, że wyjaśnienia przedstawione przez Panią Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach zostały przesłane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wraz z wnioskiem o likwidację do Wojewody Wielkopolskiego. Poinformowała, że dnia 4 września 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni w formie e-mailowej otrzymało zgodę na likwidację placówki opiekuńczo - wychowawczej w Pyzdrach.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Wiceprzewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.

Uchwała nr 65/XII/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie likwidacji placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego, Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (15) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Mikołaj Kubiaczyk, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Rafał Zięty

NIEOBECNI (4) Wiesława Kowalska, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Henryka Waligóra

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 4 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027.

Wiceprzewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu.

Beata Matuszewska poinformowała, że Powiat Wrzesiński otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej kwocie 4.056.935,00 zł na realizację zadań pn.:

1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo -budowa ciągu pieszo - rowerowego” - 731.717,00 zł;

2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930P Grzymysławice Chwalibogowo - Osowo - 3.325.218,00 zł.

Dodała, że niniejszą uchwałą wprowadza się wkład własny w kwocie 2.704.624,30 zł do realizacji w 2020 r. zadań drogowych pn.:

1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - budowa ciągu pieszo - rowerowego” - 487.811,51 zł.

2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930P Grzymysławice - Chwalibogowo - Osowo” - 2.216.812,79 zł.

Poinformowała, że źródłem finansowania wkładu własnego będzie planowany do zaciągnięcia w 2020 r. kredyt długoterminowy w łącznej kwocie 2.704.624,30 zł z planowaną spłatą rat kapitałowych w latach 2021 – 2024 po kwocie 200.000,00 zł, w latach 2025 – 2026 po kwocie 600.000,00 zł i w 2027 r. kwotę 704.624,30 zł.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Przemysławowi Hirschfeldowi.

Przemysław Hirschfeld poprosił o wyjaśnienie podziału spłat rat kapitałowych kredytu długoterminowego w latach 2021 – 2027.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że spłaty rat kapitałowych są rozłożone w możliwie jak najlepszy sposób, tak aby powiat posiadał zdolność finansową i możliwość finansowania dalszych kredytów.

Wiceprzewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowiło quorum do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. 

Uchwała nr 66/XII/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027 została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (15) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Mikołaj Kubiaczyk, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Rafał Zięty

NIEOBECNI (4) Wiesława Kowalska, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Henryka Waligóra

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 5 Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady o godz. 09:10 zamknął XII sesję Rady.

Na tym protokół został zakończony. Protokół został podpisany po przyjęciu jego treści przez Radę.

 

Wiceprzewodniczący Rady

/-/ Janusz Balcerzak

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr XII / 2019)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Balcerzak
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 13:51

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.