Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr XI / 2019

PROTOKÓŁ NR XI / 2019

Z SESJI RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

 

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Powiatu i stwierdzenie prawomocności obrad.

Marek Przyjemski, przewodniczący Rady otworzył o godz. 16:00 XI sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni. Powitał radnych, starostę, pracowników Starostwa, przedstawicieli służb, inspekcji, straży, jednostek organizacyjnych powiatu i lokalnych mediów oraz zaproszonych gości. Przypomniał, że zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) obrady Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Stwierdził, że na podstawie listy obecności w posiedzeniu uczestniczyło 19 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowiło quorum do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Pkt 2 Przyjęcie protokołów z VII, VIII, IX i X sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokoły z poprzednich sesji Rady zostały sporządzone w statutowym terminie. Protokoły zostały przesłane radnym. W związku z brakiem poprawek i uzupełnień stwierdził przyjęcie protokołów z VII, VIII, IX i X sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 3 Przedstawienie projektu porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt porządku obrad został przedłożony z materiałami na sesję Rady. Proponowany porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Członkowie Rady jednomyślnie przyjęli treść proponowanego porządku obrad.

 

Pkt 4.1 Przedstawienie informacji przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z terminami odbytych posiedzeń oraz pismami, które wpłynęły do Biura Rady w okresie międzysesyjnym od 14 czerwca 2019 r. do 29 sierpnia 2019 r. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

Pkt 4.2 Przedstawienie sprawozdania przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na sesjach Rady Powiatu.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania podjętych uchwał Rady. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

Pkt 5 Podjęcie Apelu Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie poprawy sytuacji finansowej szpitali powiatowych oraz przywrócenia oddziału udarowego w Szpitalu Powiatowym we Wrześni Sp. z o.o.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie projektu apelu Dionizego Jaśniewicza, starostę wrzesińskiego.

Starosta wrzesiński poinformował, że postanowiono wywołać apel dlatego, aby zwrócić uwagę na kwestie dotyczące organizacji sieci szpitali powiatowych, poziomu i zakresu finansowania zadań. Dodał, że apel jest jednym z aktów podejmowanych przez Rady Powiatu w Polsce. Dopowiedział, że jest to wynik podejmowanych wcześniej działań przez Związek Powiatów Polskich m.in. wyrażenia stanowiska w sprawie sytuacji w służbie zdrowia z dnia 3 kwietnia 2019 r., czy aktu Konwentu Starostów Województwa z czerwca 2018 r. Wypracowane stanowiska, apele były kierowane, w zależności od szczebla, do ministra, prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Wojewody Wielkopolskiego, czyli decydentów, którzy mają w swoich zadaniach realizację programu ochrony zdrowia. Apel ma wskazać problem dotyczący bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu wrzesińskiego, a nie komfortu pracy lekarzy, personelu medycznego, czy instytucji samorządowych. Dodał, że Szpital Powiatowy we Wrześni jest szpitalem, który realizuje funkcje ochrony zdrowia w formie leczenia szpitalnego nie tylko dla mieszkańców powiatu wrzesińskiego, ale również dla mieszkańców ościennych powiatów. Dopowiedział, że kolejnym aspektem, który został podniesiony w apelu jest kwestia przywrócenia oddziału udarowego, jednego z tych spektakularnych i najważniejszych elementów, jeżeli chodzi o zabezpieczenie ochrony zdrowotnej mieszkańcom powiatu wrzesińskiego. Poinformował, że osobom z udarem często poszukuje się pomocy w szpitalach poza powiatem wrzesińskim, mimo, że Szpital Powiatowy we Wrześni był i jest gotowy na świadczenie tych usług na najwyższym poziomie. Projekt apelu stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Maciejowi Handkiewiczowi.

Maciej Handkiewicz poinformował, że dnia 4 kwietnia 2019 r. złożył interpelację w sprawie udzielenia szczegółowych informacji dotyczących wysokości deficytu w ramach poszczególnych postulatów Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych. Oznajmił, że otrzymał odpowiedź, która nie odpowiada na jego pytania. Dodał, że na tej podstawie można przypuszczać, że Zarząd Powiatu nie orientuje się i nie ma wiedzy o rzeczywistych potrzebach i brakach finansowych szpitala. Dopowiedział, że mówiąc o interpelacji, nasuwa się pytanie, czy zła sytuacja finansowa szpitala wynika z niedofinansowania, czy z niewłaściwych działań i wiedzy Zarządu. Poinformował, że nie ma wątpliwości co do tego, że szpital należy ratować ze względu na problemy, które posiada m.in. zagrożenie likwidacją, czy zawieszeniem kolejnego oddziału, jakim jest oddział neurologiczny, o czym informują media, a według słów starosty ten oddział miał zastąpić tymczasowo oddział udarowy. Oznajmił, że został upoważniony przez przewodniczącego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości do przedstawienia stanowiska klubu, które brzmi: w dobrej wierze klub będzie głosował za apelem mając poważne wątpliwości, które wcześniej przytoczył dotyczące jakości zarządzania.

Wiesława Kowalska poinformowała, że sieć szpitali jest to hasło związane z konkursem Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) ogłoszonym dla samorządów powiatowych na oddziały udarowe. Dodała, że z informacji, które posiada Szpital Powiatowy we Wrześni rozminął się z terminem, czyli nie mógł znaleźć się w sieci szpitali. Dopowiedziała, że oddziałów udarowych jest około 200 w Polsce. Poinformowała, że można przypuszczać, iż ogłoszonych konkursów w tym zakresie nie będzie ponawianych zbyt często. Dodała, że aby się upewnić, można zwrócić się z takim zapytaniem do NFZ. Zapytała, czy ktoś wytoczył sprawę NFZ za to, że umowa nie została podpisana przez tak wiele lat i czy sprawa prowadzona była w sądzie. Dopowiedziała, że z przekazanych materiałów na sesję wynika, iż szpital do 31 lipca 2011 r. był stroną umowy o dzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia udarów, a dziś jest 2019 r. Zapytała, co działo się przez te 8 lat. Czy były odpowiedzialne osoby za tę nieudolność, jaką jest zamknięcie oddziału. Czy były skargi i czy jest korespondencja, o której można dyskutować, iż zarząd wykazał się staraniem w tej sprawie.

Starosta wrzesiński poinformował, że w formacji, którą reprezentują wypowiadający się radni zostały ustalone reguły sieci szpitali, które skutkują taką sytuacją nie tylko w Szpitalu Powiatowym we Wrześni, a we wszystkich szpitalach powiatowych w Polsce. Poprosił o rozdanie radnym materiału Najwyższej Izby Kontroli, w którym opisane są sytuacje szpitali powiatowych. Dodał, że niezdefiniowane, niewyliczone i niepodane przyczyny, jakie spowodowały rosnące kosztywymieniane są w podjętych stanowiskach Związków Powiatów i Konwentu Starostów. Wynika to przede wszystkim z kwestii podwyżek wynagrodzeń średniego i technicznego personelu medycznego, które nie znalazło odzwierciedlenia w poziomie finansowania przez NFZ, podobniej jak wzrastające koszty funkcjonowania szpitali m.in. obsługę techniczną, serwis i leki, czyli wszystko związane z funkcjonowaniem szpitali. Poinformował, że brakuje lekarzy i poszczególne podmioty chcąc zapewnić świadczenie medyczne w określonych specjalnościach licytują się w pozyskiwaniu odpowiedniego personelu. Jest to efektem tego, że coraz trudniej pozyskać na rynku medycznym odpowiednich specjalistów, a to powoduje zamykanie oddziałów w szpitalach. W odpowiedzi na stanowisko radnej Wiesławy Kowalskiej poinformował, że konkursu nigdy nie było, mimo że, był deklarowany przez prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Dopowiedział, że od utworzenia sieci szpitali upłynęły ponad dwa lata, a konkurs nadal nie został ogłoszony dla szpitali powiatowych, dlatego nie można było brać w nim udziału. Poinformował, że historię dotyczącą oddziału udarowego przedstawiał na wcześniejszych sesjach, wyjaśniając dokładnie sytuację od momentu, kiedy oddział udarowy funkcjonował w starej strukturze szpitala. Ze względu na to, że nie było odpowiednich warunków do dalszego prowadzenia oddziału udarowego budowano nowy budynek szpitala, aby osiągnąć standardy, które umożliwiałyby przywrócenie oddziału udarowego. Dodał, że w momencie uruchamiania sieci szpitali, Szpital Powiatowy we Wrześni nie znalazł się w sieci dlatego, że nie posiadał oddziału udarowego w 2015 r., który był tzw. rokiem bazowym. Dopowiedział, że mimo wielokrotnie podejmowanych interwencji do dzisiaj Szpital Powiatowy we Wrześni nie znalazł się w sieci. Poinformował, że najistotniejszą kwestią jest bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców powiatu wrzesińskiego i jego sąsiednich powiatów. Zapotrzebowanie na świadczenie medyczne, szpitalne i ratujące osoby dotknięte udarami jest bardzo wysokie. Dodał, że powiat wrzesiński posiada jedną z najlepiej przygotowanych baz na świadczenie usług związanych z leczeniem udarów. Dopowiedział, że pacjenci transportowani są do szpitali w Gnieźnie, Poznaniu i Nowym Tomyślu. Poinformował, że różnica między leczeniem w ramach sieci, a doraźnym świadczeniem usług polega na tym, iż będąc w sieci szpitali poziom finansowania jest na poziomie ¼ wartości leczenia, a w przypadku udzielenia pomocy doraźnej osobie z udarem nie pokrywa kosztów leczenia. Taka sytuacja powoduje, że im więcej pacjentów jest przyjmowanych i leczonych tym wynik finansowy jest gorszy. Szpital nie odmawia i nie będzie odmawiał pomocy pacjentom. Natomiast ma to określone skutki finansowe z tego względu, że Szpitala Powiatowego we Wrześni nie wybierają tylko pacjenci z terenu powiatu wrzesińskiego, ale również spoza niego, w tym również z sąsiedniego powiatu gnieźnieńskiego. Dodał, że poseł z tamtego powiatu będąc na konferencji prasowej we Wrześni ogłosił, iż Września nie ma podstaw, aby leczyć udary, ponieważ leczone są w innych ośrodkach i pacjentów można swobodnie przewieźć do szpitali w innych miejscowościach. Dopowiedział, że pacjenci z Gniezna w znacznej liczbie korzystają z usług leczenia Szpitala Powiatowego we Wrześni. Poinformował, że spoza powiatu wrzesińskiego trafia około 25% pacjentów, co znaczy, że oczekiwanie na świadczenie usług medycznych na określonym, wysokim poziomie jest pożądane. Dodał, że szpital nie ma podstaw do odmowy leczenia w sytuacji, kiedy pacjenci do tego szpitala są kierowani.

Wiesława Kowalska zapytała, czy ktoś poniósł odpowiedzialność za to, iż Szpital Powiatowy we Wrześni nie znalazł się w sieci i oddział udarowy nie jest wspierany finansowo. Czy była prowadzona rozmowa pod względem prawnym z NFZ, czy ktoś wytoczył sprawę. Poinformowała, że trudno uwierzyć, iż oddział udarowy spełnia najwyższy standard, ponieważ jest nieużywany przez kilka lat, a zwykłe narzędzia medialne przez taki okres czasu się dezaktualizują. Dopowiedziała, że z opinii innych ludzi nie sądzi, żeby był tam taki wysoki standard. Poinformowała, że istnieją narzędzia do badania opinii rzeczywistej i może warto stworzyć forum dyskusyjne na temat stanu szpitala w oparciu o konkretne dane, a nie o opinie osób trzecich.

Starosta wrzesiński przypomniał, że 2015 r. był rokiem bazowym do ustanowienia sieci szpitali. Szpital Powiatowy we Wrześni nie mógł być w niej, bo był w budowie. Poinformował, że jeśli chodzi o dochodzenia sądowe za niewywiązywanie się NFZ z zobowiązań finansowania określonych świadczeń to takich postępowań prowadzonych jest kilka, niektóre zakończono ugodami ze względu, iż są to sprawy prowadzone latami. Dodał, że problem polega na różnicy między siecią szpitali, a systemem kontraktowania. Wcześniej istniała możliwość dochodzenia finansowania za wykonane świadczenia z tzw. nadwykonań. Natomiast w nowym systemie ryczałtowym nie ma pojęcia nadwykonań, jest ryczałt, dlatego nie ma podstawy prawnej do wniesienia zaskarżenia. Wcześniej obowiązywała tzw. procedura ratująca życie, natomiast aktualnie nie podlega ona zaskarżeniu i nie można dochodzić o zrealizowane świadczenia w nadwykonaniach, ponieważ w nowym systemie sieci szpitali takie pojęcie w ogóle nie występuje.

Radny Przemysław Hirschfeld poinformował, że rozbudowa szpitala miała trwać bardzo krótko, dlatego też prawdopodobnie, dlatego oddział udarowy został zamknięty i miał zostać przeniesiony do nowego budynku szpitala. Dodał, że rozbudowa szpitala nie przebiegała tak jak było zaplanowane i 2015 r. był dopiero tym rokiem, w którym można było z powrotem przenieść oddział do nowego szpitala. Zapytał, co działo się między 2011 r., a 2015 r. Dopowiedział, że starosta mówił o zabezpieczeniu medycznym, zapytał co teraz z pacjentami. Należało znaleźć szpitale m.in. w Gnieźnie i Nowym Tomyślu, gdzie transportowano pacjentów. Poinformował, że trwało to 4 lata za długo. Przypomniał, że w 2011 r. Dionizy Jaśniewicz był starostą, w 2015 r. również był starostą, jak i teraz w 2019 r. także jest starostą, który odpowiada za podejmowane decyzje. Zadał wcześniej pytanie prezesowi Szpitala Powiatowego we Wrześni, kto odpowiada za funkcjonowanie i działania w szpitalu. Otrzymał, wtedy odpowiedź, iż Zarząd Szpitala, Rada Nadzorcza Szpitala i Zarząd Powiatu. Zapytał, jaki jest aktualnie wynik finansowy szpitala. Przypomniał o nałożonej karze w wysokości około 1.150.000,00 zł za opieszałość przy budowie szpitala.

Starosta wrzesiński zwrócił uwagę, że szpital został oddany do użytku pod koniec 2015 r., dlatego nie mógł wcześniej prowadzić świadczeń, czyli zgodnie z ustawą o sieci szpitali nie mógł być wytypowany do tych szpitali, które będą ten rodzaj działalności prowadzić. Powtórzył jeszcze raz, że ze strony NFZ były deklaracje, iż pojawią się konkursy. Do dziś nie odbył się żaden konkurs. Mimo licznych apeli, stanowisk i rozmów nadal nie ma oddziału udarowego w Szpitalu Powiatowym we Wrześni. Poinformował, że kwestia rosnących kosztów i długów jest związana bezpośrednio z wadliwą konstrukcją sieci szpitali, która funkcjonuje od 2017 r. Dodał, że gwałtowny wzrost kosztów, który następuje w tym czasie jest nierekompensowany, co powoduje, że większość szpitali, w tym szpitali powiatowych w całej Polsce jest zadłużona. Jest to wyliczane i statystycznie sprawdzane. Dopowiedział, że należałoby zabiegać o umożliwienie wyższego poziomu finansowania i rozszerzenia zakresu świadczonych usług.

Przewodniczący Rady poinformował, że zgadza się z radnym Przemysławem Hirschfeldem, iż od wielu lat sytuacja szpitali w Polsce stanowi problem, który jest nadal nierozwiązany i stale się pogłębia. Dodał, że dbając o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, można wystosować przedstawiony apel. Dopowiedział, że na pewno należy prowadzić i zarządzać szpitalem w jak najlepszy sposób, jednak jest to trudne, jeśli nie ma możliwości, które na to pozwolą.

Maciej Handkiewicz poinformował, że w prowadzonej dyskusji radni: Wiesława Kowalska i Przemysław Hirschfeld wykazali, że problemy szpitala, wbrew temu co starosta mówił, mają swoją genezę przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi. Dodał, że starosta wrzesiński chętnie przenosi spory polityki krajowej na forum samorządowe. Dopowiedział, że wydaje mu się, iż nie służy to dyskusji merytorycznej. Wspomniał, że z upoważnienia przewodniczącego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, klub uważa, iż należy ratować szpital i będzie głosował za przyjęciem apelu, mimo przytoczonego przez starostę podziału.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem apelu w sprawie poprawy sytuacji finansowej szpitali powiatowych oraz przywrócenia oddziału udarowego w Szpitalu Powiatowym we Wrześni Sp. z o.o. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych, co stanowiło quorum do podjęcia apelu objętego porządkiem obrad.

Apel Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie poprawy sytuacji finansowej szpitali powiatowych oraz przywrócenia oddziału udarowego w Szpitalu Powiatowym we Wrześni Sp. z o.o. został podjęty jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Apel stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Pkt 6.1 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego przywrócenia oddziału udarowego w Szpitalu Powiatowym we Wrześni Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały radnego Przemysława Hirschfelda.

Przemysław Hirschfeld poinformował, że najlepszym uzasadnieniem, dlaczego warto podjąć taką uchwałę będzie przytoczenie słów starosty wrzesińskiego wypowiedzianych w punkcie dotyczącym podejmowania apelu.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady poinformował, że dnia 26 sierpnia 2019 r. na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa, podczas omawiania projektu uchwały intencyjnej w sprawie  wyrażenia stanowiska dotyczącego przywrócenia oddziału udarowego w Szpitalu Powiatowym we Wrześni Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni, radny Maciej Handkiewicz zaproponował, aby w § 1 słowo „zobowiązuje” zamienić na „apeluje”. Dodał, że po wprowadzeniu tej zmiany zdanie to będzie brzmieć: Rada Powiatu Wrzesińskiego apeluje do Zarządu Powiatu Wrzesińskiego o przywrócenie i współfinansowanie oddziału udarowego. Dopowiedział, że Członkowie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa jednomyślnie przyjęli zmianę do projektu uchwały intencyjnej. Wniosek stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos staroście wrzesińskiemu.

Starosta wrzesiński poinformował, że projekt, po podjęciu apelu w sprawie poprawy sytuacji finansowej szpitali powiatowych oraz przywrócenia oddziału udarowego w Szpitalu Powiatowym we Wrześni Sp. z o.o. staje się bezprzedmiotowy.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały intencyjnej w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego przywrócenia oddziału udarowego w Szpitalu Powiatowym we Wrześni Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała intencyjna w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego przywrócenia oddziału udarowego w Szpitalu Powiatowym we Wrześni Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni została niepodjęta 12 głosami „przeciw” i 7 głosami „za”.

Wyniki imienne:

PRZECIW (12) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Waldemar Grzegorek, Dionizy Jaśniewicz, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

ZA (7) Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Grzegorz Trocha

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 6.2 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ na lata 2014 – 2020.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Eugeniusza Wiśniewskiego, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni.

Eugeniusz Wiśniewski poinformował, że Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni złożył wniosek na realizację projektu pn.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Dodał, że projekt jest realizowany w terminie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Dopowiedział, że ogólna wartość projektu wynosi 1.853.335,50 zł, w tym: w 2019 r. kwota 744.171,83 zł i 2020 r. kwota 1.109.163,67 zł. Poinformował, że efektem wdrożenia projektu jest objęcie wsparciem 219 osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni należącychdo jednej z grup:

a) osoby długotrwale bezrobotne;

b) kobiety;

c) osoby o niskich kwalifikacjach;

d) niepełnosprawni;

e) osoby w wieku 50 lat i więcej;

f) imigranci oraz reemigranci;

g) osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;

h) mężczyźni w wieku 30 - 49 lat wymagający wsparcia.

Dodał, że w ramach projektu przewidziano następujące formy aktywizacji:

a) staże dla 108 osób;

b) szkolenia dla 56 osób;

c) udzielenie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 55 osób.

Dopowiedział, że w związku z zatwierdzeniem wniosku złożonym w kwietniu tego roku na realizację w/w projektu na etapie podpisania umowy wymagana jest uchwała właściwego organu samorządu terytorialnego.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Maciejowi Handkiewiczowi.

Maciej Handkiewicz zapytał, jak są podzielone przedstawione kwoty w projekcie uchwały na lata 2019 - 2020 pomiędzy trzy formy aktywizacji, czyli staże, szkolenia i udzielenie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Natomiast, jeśli chodzi o staże, to czy jest to dofinansowanie wynagrodzenia osób będących w trakcie stażu. Zapytał, jaki procent wspomnianych kwot trafia bezpośrednio do beneficjentów tego programu.

Eugeniusz Wiśniewski odpowiedział, że cała kwota 1.853.335,50 zł trafi do beneficjentów w ramach stażu, szkoleń i udzielania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Poinformował, że jednorazowe środki na uruchomienie działalności gospodarczej to inaczej dofinansowanie na rozpoczęcie działalności. Średnia kwota na tę formę aktywizacji wynosi 18.000,00 zł na jednego bezrobotnego. Projekt jest realizowany w latach 2019 - 2020 r. Dodał, że staż to nabywanie umiejętności przez bezrobotnego bez nawiązywania stosunku pracy. Bezrobotny jest kierowany do pracodawcy. Następnie urząd pracy podpisuje z pracodawcą umowę, na podstawie, której bezrobotny ma wypłacane stypendium. Dopowiedział, że projekt przewiduje staże na okres 6 miesięcy. Stypendium brutto za staż wynosi około 1.031,00 zł. Poinformował, że organizowane są szkolenia grupowe pod potrzeby rynku pracy lub szkolenia indywidualne pod zapotrzebowanie konkretnej osoby.

Radny Grzegorz Trocha zapytał, czy te 56 osób, które będzie uczestniczyć w szkoleniach, już wcześniej brało w nich udział.

Eugeniusz Wiśniewski odpowiedział, że jest to program dla jednej z grup powyżej 50 roku życia długotrwale bezrobotnych .

Grzegorz Trocha zapytał, czy istnieje grupa, która była szkolona kilkukrotnie i nadal przebywa na bezrobociu.

Eugeniusz Wiśniewski odpowiedział, że nie ma takiej sytuacji. Poinformował, że po skorzystaniu z formy dofinansowania aktywizacji przez urząd pracy, liczona jest tzw. efektywność w 3 miesiącach po ukończeniu tego projektu. Dodał, że założeniem jest, iż w dużej części bezrobotni, którzy zostaną przekwalifikowani, czy odbywają staże to powinni w tym czasie znaleźć zatrudnienie. W ubiegłym roku efektywność zatrudnieniowa była na poziomie około 85%, czyli na 100 osób zaktywizowanych 85 osób znajduje zatrudnienie.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 55/XI/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 6.3 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Wrzesiński prawa własności gruntu położonego w Kołaczkowie, Żydowie, Zielińcu i Gorazdowie, gmina Kołaczkowo, będącego w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Jolantę Pielak, naczelnika Wydziału Nieruchomości.

Jolanta Pielak poinformowała, że projekt niniejszej uchwały dotyczy wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Gminie Kołaczkowo na cel pod tereny dróg powiatowych. Dodała, że dotyczy to 35 działek położonych w obrębie: Gorazdowo, Kołaczkowo, Zieliniec oraz Żydowo o łącznej powierzchni 5.1620 ha. Dopowiedziała, że działkami gospodaruje obecnie, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Poinformowała, że działki leżą na terenach, na których wcześniej zlokalizowana była tzw. kolejka wąskotorowa. Dodała, że te tereny leżą w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego dróg powiatowych o przebiegu: Gozdowo, Kołaczkowo, Żydowo i Szamarzewo. Dopowiedziała, że przeznaczenie terenów jest zgodne z celem nabycia, czyli pod tereny dróg powiatowych i lokalnych. Podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne, ponieważ nabycie ww. nieruchomości spowoduje poprawę bezpieczeństwa użytkowników wspomnianych dróg publicznych i powiatowych.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Waldemarowi Bartkowiakowi.

Waldemar Bartkowiak poinformował, że tereny, przez które przebiegała kolejka wąskotorowa leżą również w Gminie Września w obrębie: Gozdowo, Neryngowo oraz Kaczanowo. Wynoszą łącznie około 2,5 km. Dodał, że warto pozyskać również te tereny. Dopowiedział, że wcześniej planowano tam budowę ścieżki pieszo – rowerowej. Uważa, że warto pomyśleć nad pozyskaniem również tych terenów w Gminie Września.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 56/XI/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Wrzesiński prawa własności gruntu położonego w Kołaczkowie, Żydowie, Zielińcu i Gorazdowie, gmina Kołaczkowo, będącego w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 6.4 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do projektu „Von der Teilung bis zur Zusammenarbeit – wir schweiβen Europa zusammen!” („Od podziału do współpracy – zespalamy Europę!”) w ramach Programu Erasmus+.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Olgę Kośmińską – Gierę, naczelnika Wydziału Edukacji.

Olga Kośmińska – Giera poinformowała, że Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni planuje przystąpić do projektu „Od podziału do współpracy - zespalamy Europę” w ramach europejskiego programu Erasmus+ realizowanego w partnerstwie ze szkołą w Wolfenbüttel. Dodała, że strona niemiecka będzie organizacją wnioskującą, a strona polska organizacją partnerską. Dopowiedziała, że możliwe jest uzyskanie dofinansowania w kwocie 14.748 euro czyli około 64.400,00 zł. Budżet powiatu zakłada wniesienie wkładu własnego, w tym przypadku jest to kwota 3.687 euro, czyli około 16.000,00 zł. Poinformowała, że efektem projektu będzie renowacja cmentarza ewangelickiego w Sokolikach poprzez przygotowanie i montaż 20 słupków ogrodzeniowych. Poszczególne etapy projektu będą realizowane w terminie od września 2019 r. do sierpnia 2021 r. i będą odbywały się w różnych krajach np. przygotowanie zlecenia w Polsce, wykonanie elementów metalowych w Niemczech, montaż w Polsce. Dodała, że projekt ma charakter interdyscyplinarny. Dopowiedziała, że w celu projektu zostaną wykorzystywane najnowsze technologie oraz rozwijane będą kompetencje młodzieży m.in. w zakresie porozumiewania się w językach obcych, czy w zakresie  matematyki lub sztuki. Projekt uwzględnia także doszkalanie nauczycieli z obu szkół w zakresie dydaktyki przedmiotów zawodowych oraz organizacji kształcenia zawodowego w Niemczech i Polsce.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnej Wiesławie Kowalskiej.

Wiesława Kowalska poinformowała, że autorem projektu są Niemcy. Dodała, że będzie przeciwna projektowi, dlatego, że wydaje jej się, że należałoby wkład własny przeznaczyć na inne polskie groby, które na wschodzie w dawnej Rzeczypospolitej są pozostawione. Dopowiedziała, że wielu Polaków stara się to zmienić i każde środki finansowe są tam również potrzebne. Poinformowała, że natomiast Niemcy mają Polakom chyba coś do oddania. Dodała, że jest przedstawicielem organizacji, która odnowiła kilka cmentarzy ewangelickich, aby pokazać kulturę Polaków. Uważa, że nie powinno się dofinansowywać Niemców w projekcie polegającym na montowaniu 20 słupków na cmentarzu ewangelickim. Dopowiedziała, że to Niemcy powinni być tą zainteresowaną stroną, aby zadbali o swoje cmentarze. Poinformowała, że byłaby za przeniesieniem projektu na polskie potrzeby.

Radny Maciej Handkiewicz zapytał, jak są rozłożone koszty na wymienione trzy etapy projektu, czyli przygotowanie zlecenia, wykonanie elementów metalowych i montaż.

Olga Kośmińska – Giera odpowiedziała, że głównym celem projektu jest współpraca młodzieży. Poinformowała, że renowacja cmentarza ewangelickiego będzie efektem prowadzenia projektu. Dodała, że Zespół Szkół Politechnicznych i szkoła w Wolfenbüttel od dawna współpracują ze sobą w ramach różnych projektów. Dopowiedziała, że renowacja cmentarza będzie efektem programu Erasmus+. Poprosiła o wyjaśnienie spraw finansowych projektu Magdalenę Kostecką, wicedyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni.

Magdalena Kostecka poinformowała, że finansowanie Projektu  Erasmus+ odbywa się dwuetapowo tzn. wniosek został złożony w konkursie wniosków - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, współpraca szkół. Po akceptacji i przesłaniu umowy z Narodowej Agencji zostaną przelane środki w wysokości około 80%. Pozostałe 20% to środki, które muszą być zabezpieczone, po akceptacji końcowego projektu również zostaną przesłane. Dodała, że nie jest to wkład własny, tylko zabezpieczenie na potrzeby finansowania w trakcie realizacji projektu. Dopowiedziała, że głównym celem projektu jest zdobywanie doświadczeń zawodowych młodzieży i nauczycieli zgodnie z polityką oświatową państwa, która od kilku lat kładzie nacisk na kształcenie zawodowe i rozwijanie kompetencji zawodowych oraz na promowanie kształcenia zawodowego na poziomie szkoły branżowej systemu dualnego, czyli kształcenia teoretycznego w szkole oraz kształcenia praktycznego u pracodawców. Poinformowała, że uczniowie Zespołu Szkół Politechnicznych biorący udział w kształceniu dualnym będą zaangażowani w realizację projektu. W ramach projektu są przewidziane 4 spotkania: 2 dotyczące szkolenia nauczycieli ewaluacji projektu i przygotowania projektu oraz 2 dla młodzieży. Dodała, że całkowita wartość projektu wynosi 18.435 euro, czyli ponad 80.000,00 zł. Koszty związane z zarządzaniem projektem to zakup materiałów i wszystkie koszty związane z wykonaniem. Koszty związane z nauką i szkoleniami to jest 28.870 euro. Dopowiedziała, że w tej chwili nie ma podziału kosztów na trzy etapy. Będzie to znane dopiero przy projekcie umowy. We wniosku określa się tylko podział kosztów ze względu na ww. działania.

Radna Wiesława Kowalska poinformowała, że nie kwestionuje radości składania wniosków i realizacji projektów. Dodała, że kwestionuje zasadność wydatkowania środków finansowych ze strony powiatu. Dopowiedziała, że opis, który znajduje się w uzasadnieni udo projektu uchwały, który mówi o wkładzie własnym, nie do końca jest prawdziwy, czy rzetelnie przygotowany, ponieważ zamiast wkładu własnego powinno być zabezpieczenie środków, które mają zostać zwrócone. Poinformowała, że jest to dla niej niezrozumiałe podejście, ponieważ na złożony przez nią wniosek w sprawie dofinansowania wyjazdu w celu zobaczenia inkubatora przetwórczego otrzymała odpowiedzieć, iż nie ma możliwości zabezpieczenia środków, ponieważ zadanie to nie zostało ujęte w budżecie. Dodała, że konsekwentnie powinna zostać udzielona taka sama odpowiedź.

Maciej Handkiewicz poinformował, że w projekcie jest mowa o innowacyjności i założeniach przemysłu 4,0, który jest kolejnym etapem rewolucji przemysłowej. Dodał, że sięgnął do badań, które dotyczą zaawansowania przemysłu w Polsce i Niemczech we wdrażaniu stopnia industrializacji. Dopowiedział, że nie wydaje mu się za właściwe wspieranie tego rozwoju za zachodnią granicą. Poinformował, że byłby zwolennikiem, aby wykonawców szukać w Polsce, w której rozwój następuje powoli, ale istnieją przedsiębiorcy (6%), którzy wprowadzają przemysł 4,0 w Polsce.

 

Przewodniczący Rady ogłosił o godz. 17:20 przerwę w obradach. O godz. 17:30 obrady zostały wznowione.

 

Przewodniczący Rady oddał głos Oldze Kośmińskiej - Gierze.

Olga Kośmińska – Giera poinformowała, że w związku z koniecznością zmiany zapisów w projekcie uchwały w § 1 pkt. 1 będzie brzmieć: całkowita wartość projektu 18.435 euro (około 80.479,83 zł) na dzień podjęcia uchwały. Podpunkty a i b zostaną usunięte. Pkt 2 otrzyma brzmienie: projekt jest w całości finansowany ze środków Programu Erasmus+, a pkt 3: termin realizacji od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r. Dodała, że stosownie do treści uchwały w uzasadnieniu informacja o zabezpieczeniu wkładu własnego zostanie wykreślona.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad poprawką do projektu uchwały. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Poprawka do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do projektu „Von der Teilung bis zur Zusammenarbeit – wir schweiβen Europa zusammen!” („Od podziału do współpracy – zespalamy Europę!”) w ramach Programu Erasmus+ została przyjęta18 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”.

Wyniki imienne:

ZA (18) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Maciej Handkiewicz

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały wraz z wprowadzoną poprawką. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 57/XI/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do projektu „Von der Teilung bis zur Zusammenarbeit – wir schweiβen Europa zusammen!” („Od podziału do współpracy – zespalamy Europę!”) w ramach Programu Erasmus+ została podjęta 12 głosami „za” i 7 głosami „wstrzymującymi się”.

Wyniki imienne:

ZA (12) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Waldemar Grzegorek, Dionizy Jaśniewicz, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

WSTRZYMUJĘ SIĘ (7) Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Grzegorz Trocha

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 6.5 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący Rady poinformował, że prace nad powołaniem Młodzieżowej Rady Powiatu trwają już pewien czas. Dodał, że zgodnie z uzasadnieniem dla wszystkich mieszkańców powiatu ważne jest, aby młodzież też uczyła się samorządności i demokracji. Dopowiedział, że ma nadzieję, iż nikt za parę lat nie powie, że młodzieży nie nauczono, w jaki sposób działać dla samorządu i społeczności lokalnej. Otrzymał informację od radnej Małgorzaty Cichackiej, która zawnioskowała, aby wykreślić ze statutu Młodzieżowej Rady Powiatu w Dziale III Organy Rady w § 8 pkt 4, który brzmi: Członkami Prezydium powinny zostać osoby, które co najmniej rok udzielały się w organizacjach młodzieżowych, pozarządowych. Zaświadczają swoje doświadczenie odpowiednimi opiniami.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnej Wiesławie Kowalskiej.

Wiesława Kowalska zapytała, kto będzie mentorem Młodzieżowej Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że na ten moment opiekun Młodzieżowej Rady Powiatu nie został jeszcze wybrany. Dodał, że będzie to na pewno osoba, która posiada doświadczenie samorządowe i będzie mogła służyć, jako przykład młodzieży.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad poprawką do projektu uchwały. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Poprawka do projektu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Wrzesińskiego została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

 

Radni: Małgorzata Cichacka i Przemysław Hirschfeld o godz.17:30 opuścili salę obrad. W dalszym posiedzeniu uczestniczyło 17 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowiło quorum do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały wraz z wprowadzoną poprawką. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.

Uchwała nr 58/XI/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Wrzesińskiego została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (17) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

NIIEOBECNI (2) Małgorzata Cichacka, Przemysław Hirschfeld

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Radny Krzysztof Strużyński o godz. 17:35 opuścił salę obrad. W dalszym posiedzeniu uczestniczyło 16 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowiło quorum do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.

 

Pkt 6.6 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Bożenę Nowacką, sekretarz powiatu.

Bożena Nowacka poinformowała, że dnia 1 lipca 2019 r. Rada Powiatu Wrzesińskiego podjęła uchwałę w sprawie założenia publicznej szkoły muzycznej I stopnia pod nazwą: „Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia we Wrześni". Dodała, że organem prowadzącym szkołę jest Powiat Wrzesiński, dlatego należy wprowadzić do treści Statutu Powiatu Wrzesińskiego w § 130 Jednostki organizacyjne Powiatu Wrzesińskiego pkt 13) Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia we Wrześni.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwałyW głosowaniu wzięło udział 16 radnych.

Uchwała nr 59/XI/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (16) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

NIIEOBECNI (2) Małgorzata Cichacka, Przemysław Hirschfeld, Krzysztof Strużyński

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Radny Krzysztof Strużyński o godz. 17:40 powrócił do sali obrad. W dalszym posiedzeniu uczestniczyło 17 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowiło quorum do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.

 

Pkt 6.7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący Rady poprosiło przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały radnego Mikołaja Kubiaczyka.

Mikołaj Kubiaczyk poinformował, że dnia 22 lipca 2019 r. do Rady Powiatu Wrzesińskiego, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wpłynęła skarga dotycząca wyboru wykonawcy usługi prowadzenia audytu wewnętrznego bez upubliczniania ogłoszenia o zamówieniu na jej świadczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego w 2018 r. Dodał, że zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, Rada rozpatruje skargi składane przez obywateli przy pomocy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Dopowiedział, że w związku z powyższym, stosownie do kompetencji wynikających z art. 14 ust. 3 wskazanej ustawy, przewodniczący Rady wystąpił o stanowisko w przedmiotowej sprawie i wraz ze skargą przekazał je Komisji. Na posiedzeniu dnia 5 sierpnia 2019 r. Komisja przeanalizowała skargę i po zapoznaniusię z przedłożonymi wyjaśnieniami, ustaliła, że:

1) zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, obowiązek publikacji ogłoszenia o zamówieniu na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego istnieje, gdy wartość umowy przekracza kwotę 30 000 euro netto;

2) wartość umowy rocznej, obowiązującej od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., zawartej przez Powiat Wrzesiński z audytorem wewnętrznym wynosiła 22.200,00 zł brutto.

Poinformował, że na podstawie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, Komisja uzgodniła, że Zarząd Powiatu Wrzesińskiego nie miał obowiązku publikacji ogłoszenia o zamówieniu na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego w 2018 r. Mając powyższe na uwadze, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Wrzesińskiego rekomenduje uznanie skargi za niezasadną.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnej Wiesławie Kowalskiej.

Wiesława Kowalska dodała, że jeżeli coś nie jest obowiązkiem, to nie znaczy, że nie może być dobrą praktyką.

Radny Marek Kołodziejczyk zapytał, o jakim audycie jest mowa w uzasadnieniu projektu uchwały.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że jest to audyt wewnętrzny samorządu powiatu wrzesińskiego.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.

Uchwała nr 60/XI/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego została podjęta 14 głosami „za” i 3 głosami „wstrzymującymi się”.

Wyniki imienne:

ZA (14) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Dionizy Jaśniewicz, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) Maciej Handkiewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska

NIIEOBECNI (2) Małgorzata Cichacka, Przemysław Hirschfeld, Krzysztof Strużyński

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 6.8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 3662P i budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Nekla – Stroszki.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały radnego Mikołaja Kubiaczyka.

Mikołaj Kubiaczyk poinformował, że dnia 18 czerwca 2019 r. do Rady Powiatu Wrzesińskiego wpłynęła petycja pana Czesława Kałużnego i pana Sławomira Świdurskiego, radnych Rady Miejskiej Gminy Nekla, dotycząca stanu nawierzchni i poboczy drogi powiatowej nr 3662P na odcinku od ronda im. Jana Pawła 11 w miejscowości Nekla do miejscowości Stroszki oraz niebezpieczeństwa powodowanego spadającymi na jezdnię konarami drzew. Dodał, że radni wnoszący petycję wnioskowali o poszerzenie jezdni i budowę ciągu pieszo - rowerowego na wskazanym odcinku drogi powiatowej. Dopowiedział, że zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, Rada rozpatruje petycje składane przez obywateli przy pomocy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W związku z powyższym, stosownie do kompetencji wynikających z art. 14 ust. 3 wskazanej ustawy, przewodniczący Rady wystąpił do zarządcy drogi o przedstawienie stanowiska w przedmiotowej sprawie i wraz z petycją przekazał je Komisji. Na posiedzeniu dnia 5 sierpnia 2019 r. Komisja przeanalizowała petycję i zapoznała się z informacją Zarządu Powiatu Wrzesińskiego o stanie technicznym drogi powiatowej nr 3662P o przebiegu Środa Wielkopolska - granica powiatu - Nekla. Poinformował, że na tej podstawie Komisja ustaliła, że:

1) w zakresie przebudowy drogi powiatowej na odcinku od ronda im. Jana Pawła II do przejazdu kolejowego w miejscowości Nekla:

a) jest to odcinek drogi powiatowej w dobrym stanie technicznym jezdni, która posiada szerokość 6,0 m i jest zgodna z warunkami technicznymi obowiązującymi dla dróg publicznych klasy Z,

b) przy ul. Dworcowej w miejscowości Nekla zlokalizowany jest jednostronny chodnik, który posiada szerokość zmienną od 1,4 m do 2,0 m;

2) w zakresie przebudowy drogi powiatowej od przejazdu kolejowego w miejscowości Nekla do granicy powiatu w miejscowości Stroszki:

a) jest to odcinek drogi powiatowej o szerokości 5,10 - 5,5 m bez wydzielonej części dla osób poruszających się pieszo,

b) szerokość drogi i poboczy są niezgodne z warunkami technicznymi obowiązującymi dla dróg publicznych klasy Z,

c) wzdłuż tego odcinka drogi występuje obustronna aleja drzew znajdujących się blisko krawędzi jezdni, których system korzeniowy częściowo powoduje wysadzanie konstrukcji drogi,

d) jest to odcinek drogi o dużym natężeniu ruchu, średnie dobowe natężenie ruchu, z pomiaru wykonanego w 2015 r., wyniosło 2911 pojazdów.

Dodał, że uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym zgłaszaną przez mieszkańców na posiedzeniu, Komisja wystąpiła do zarządcy drogi w sprawie:

1) analizy istniejącego oznakowania oraz ewentualnego wprowadzenia ograniczenia prędkości i maków informujących o braku skrajni drogowej;

2) wykonywania systematycznie koniecznej pielęgnacji drzew;

3) wykonywania systematycznie bieżących napraw nawierzchni drogowej i uzupełniania ubytków w poboczach drogi z uwzględnieniem ochrony istniejącej alei drzew.

Dopowiedział, że na podstawie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w sprawach będących przedmiotem petycji, Komisja uznała, że zasadne jest wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3662P i budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku od ronda im. Jana Pawła II w miejscowości Nekla do miejscowości Stroszki z uwzględnieniem maksymalnej ochrony istniejącej alei drzew. Wykonanie tej inwestycji drogowej zostanie przedstawionejako propozycja do projektu budżetu na 2020 r. Zakres i termin realizacji przebudowy będązależeć od możliwości finansowych powiatu wrzesińskiego w latach następnych.Mając powyższe na uwadze, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady PowiatuWrzesińskiego rekomenduje pozytywne rozpatrzenie petycji.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.

Uchwała nr 61/XI/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 3662P i budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Nekla – Stroszki została podjęta jednogłośnie.

Wyniki imienne:

ZA (17) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

NIIEOBECNI (2) Małgorzata Cichacka, Przemysław Hirschfeld, Krzysztof Strużyński

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 6.9 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wrzesiński.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu.

Beata Matuszewska poinformowała, że zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie powiatowym, powiat może zapewnić wspólną obsługę m.in. swoich jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dodała, że w 2016 r. podjęta została uchwała Rady Powiatu Wrzesińskiego, w której wskazano jednostki obsługiwane oraz jednostkę obsługującą jaką jest Starostwo Powiatowe we Wrześni. Dopowiedziała, że dnia 1 lipca 2019 r. założono Powiatową Szkołę Muzyczną I stopnia we Wrześni. W związku z powyższym należy uzupełnić wykaz jednostek obsługiwanych o nowopowstałą jednostkę tj. Powiatową Szkołę Muzyczną I stopnia we Wrześni. Zakres wspólnej obsługi będzie obejmował rachunkowość, sprawozdawczość oraz obsługę płacową.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.

Uchwała nr 62/XI/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wrzesiński została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (17) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

NIIEOBECNI (2) Małgorzata Cichacka, Przemysław Hirschfeld, Krzysztof Strużyński

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 6.10 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027.

Pkt 6.11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektów uchwał Beatę Matuszewską.

Beata Matuszewska poinformowała, że dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 381.217,82 zł z tytułu:

1) udzielenia pomocy finansowej na zakup ambulansu ratowniczego na potrzeby Szpitala Powiatowego we Wrześni, Powiatowi Wrzesińskiemu przez:

a) Gminę Kołaczkowo 20.000 00 zł,

b) Gminę Miłosław 30.000,00 zł,

c) Gminę Nekla 30.000,00 zł

d) Gminę Pyzdry 30.000,00 zł,

e) Gminę Września 100.000,00 zł;

2) udzielenia pomocy finansowej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na realizację przedsięwzięcia pn.: „Promowanie selektywnej zbiórki odpadów na terenie powiatu wrzesińskiego - Drzewko za elektrośmieci” w kwocie 7.50000 zł;

3) decyzji Ministra Finansów o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2019 r. o kwotę 18.653,82 zł na realizację pomocy dla repatriantów;

4) otrzymania odszkodowania przez Starostwo Powiatowe we Wrześni za szkody na mieniu (zniszczenie bariery energochłonnej, znajdującej się w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4181P w m. Kruszyny) w kwocie 7.169,00 zł;

5) otrzymania darowizny oraz zwiększonych dochodów z tytułu odsetek na rachunku bankowym uzyskanych przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w kwocie 1.976,00 zł;

6) zwiększonych wpływów za nocleg w internacie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w 29.741,00 zł;

7) zwiększonych wpływów z tytułu otrzymanej darowizny oraz zwiększonych wpływów odsetek z rachunku bankowego osiągniętych przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni w kwocie 2.582,00 zł;

8) zwiększonych wpływów z tytułu kosztów utrzymania mieszkańców, otrzymanej darowizny, odszkodowania oraz zwiększonych wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych i różnych dochodów osiągniętych przez Dom Pomocy Społecznej we Wrześni w kwocie 59.346,00 zł;

9) wpływów z tytułu kosztów wyżywienia uczniów w bursie szkolnej oraz opłaty za pobyt w bursie szkolnej realizowanej przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni w kwocie43.750,00 zł;

10) otrzymanej darowizny na zakup biletów na Termy Maltańskie osiągniętej przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie w kwocie 500,00 zł.

Dodała, że wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 975.726,82 zł, z tego dla:

1) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 18.653,82 zł na zakup biletów,

b) 41.610,00 zł na zapłacenie za nałożoną korektę finansową przy realizacji projektu „Jesteśmy Aktywni”,

c) 14.120.00 zł na wypłatę nagród jubileuszowych oraz przywrócenie łączności awaryjnej dźwigu;

2) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 14.615,00 zł na wyrównanie wynagrodzenia za przepracowane godziny ponadwymiarowe;

3) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 31.717,00 zł na zakup drukarki, nagłośnienia do salikonferencyjnej, artykułów malarskich oraz wyposażenia;

b) 109.330,00 złna wypłacenie ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej, odpisna ZFŚS, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne,

c) 21.934,00 zł na indywidualne nauczanie uczniów;

4) Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 25.200,00 zł na wynajem sal lekcyjnych;

5) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni - Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii zwiększa się plan o kwotę 150.000.00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań;

6) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni:

a) zwiększą się plan o kwotę 2.325,00 zł na usługę serwisową frezarki,

b) tworzy się plan w kwocie 250.042,00 zł na funkcjonowanie nowo powołanej bursy szkolnej;

7) Domu Pomocy Społecznej we Wrześni zwiększą się plan o kwotę 26.640,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań;

8) Starostwa Powiatowego we Wrześni tworzy się plan w kwocie 270.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Zakup ambulansu ratowniczego na potrzeby Szpitala Powiatowego we Wrześni”;

9) Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększą się plan o kwotę:

a) 53.000,00 złna wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa hali garażowej wraz z częścią magazynowo - socjalną zlokalizowaną przy ul. Lipowej 2 w Bierzglinku”,

b) 10.000.00 zł na zabezpieczenie środków na usługi stwierdzenia zgonu w powiecie wrzesińskim oraz przygotowanie materiałów promujących inicjatywy prozdrowotne,

c) 7.169,00 zł na naprawę bariery energochłonnej powstałej w wyniku uszkodzenia,

d) 450,00 zł na udzielenie dotacji dla Miasta Zielona Góra w związku z koniecznością zawarcia porozumienia na przeprowadzenie kształcenia uczniów klas wielozadaniowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Zielonej Górze,

e) 37.236,00 zł na działalność szkoły muzycznej I stopnia,

f) 13.370.00 zł na otwarcie Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia oraz organizację VI Powiatowego Pikniku Naukowego,

g) 1.500,00 zł na realizację Zielonej Szkoły oraz międzynarodowej wymiany młodzieży,

h) 30.000,00 zł na materiały promocyjne, kolportaż i wydruk Przeglądu Powiatowego, pokrycie kosztów organizacji wizyt delegacji zagranicznych,

i) 40.000,00 zł na usługi związane z organizacją Dożynek Powiatowych,

j) 10.000,00 zł na zajęcia z piłki siatkowej oraz organizację Biegu Powstańców Wielkopolskich,

k) 1.000,00 zł na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańców nieruchomości powiatowych,

l) 4.400.00 zł na naprawę drukarki i na zawarcie umowy na konserwację instalacji elektrycznej,

m) 45.560,00 zł na udzielenie dotacji dla Powiatu Złotowskiego na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych,

n) 7.500,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Promowanie selektywnej zbiórki odpadów na terenie powiatu wrzesińskiego - Drzewko za elektrośmieci”,

o) 20.000,00 zł na wykonanie studium wykonalności;

10) zmniejsza się rezerwę celową (bieżącą) o kwotę 149.145,00 zł;

11) zmniejsza się rezerwę celową (majątkową) o kwotę 133.000,00 zł.

Beata Matuszewska dopowiedziała, że wprowadza się nowe poręczenie dotyczące działania pn.: „Działania energooszczędne w budynku przychodni Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.” współfinansowanego w ramach dotacji i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Niniejsze poręczenie dotyczy pożyczki w łącznej kwocie 108.300,00 zł i będzie przypadało w latach 2021 - 2032. Zmienia się nazwę zadana majątkowego z „Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o. o. w związku z realizacją inwestycji pn.: „Adaptacja parteru budynków A i B szpitala na potrzeby oddziału pediatrycznego” na „Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o. o. w związku z realizacją inwestycji pn.: „Adaptacja II piętra budynku A i B na potrzeby oddziału pediatrycznego”.

Poinformowała, że do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się przedsięwzięcia pn.:

a) „Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w latach 2020 - 2022”,

b) „Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni w latach 2019 - 2020”,

c) „Cyfrowa Szkoła Wielkopolska @2020”,

2) w przedsięwzięciu pn.: „Świadczenie usług stwierdzenia zgonu na terenie powiatu wrzesińskiego” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 4.900,00 zł, z tego w 2019 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.900,00 zł;

3) w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2906P Mikuszewo - gr. Powiatu - Pogorzelica” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 88.000,00 zł, z tego w 2019 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 88.000,00 zł;

4) w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 17.000,00 zł, z tego w 2019 r. zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17.000,00 zł;

5) zmienia się nazwę przedsięwzięcia z „Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firnu! „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. zo. o. w związku z realizacjąinwestycji pn.: „Adaptacja parteru budynków A i B szpitala na potrzeby oddziału pediatrycznego” na „Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. zo. o. w związku z realizacją inwestycji pn.: „Adaptacja II piętra budynku A i B na potrzeby oddziału pediatrycznego”;

6) zmienia się nazwę przedsięwzięcia z „Stypendia o charakterze edukacyjnym przyznawane uczniom uzdolnionym w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2019/2010” na „Stypendia o charakterze edukacyjnym przyznawane uczniom uzdolnionym w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2019/2020”.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnej Wiesławie Kowalskiej.

Wiesława Kowalska odniosła się do zwiększenia  planu o kwotę 30.000,00 zł na materiały promocyjne, kolportaż i wydruk Przeglądu Powiatowego, pokrycie kosztów organizacji wizyt delegacji zagranicznych. Zapytała, o co i dlaczego zwiększa się koszt wydawania Przeglądu Powiatowego. Poinformowała, żer kiedyś wnioskowała, aby przeznaczyć jakąś część gazety powiatu np. dla opozycji, klubów i wszystkich radnych. Dodała, że otrzymała odpowiedź, że jest to możliwe, ale należy zgłosić materiał redaktorowi naczelnemu. Dopowiedziała, że chce postulować, aby przeznaczyć jakąś stronę Przeglądu Powiatowego na dyskusję, bo gazeta stała się monotematyczna, ponieważ przedstawia tylko jedną opcję. Poinformowała, że radni są na tyle odpowiedzialni i umieją sformułować swoje poglądy, że nie ma potrzeby, aby redaktor naczelny sprawdzał poprawność i czy artykuł jest odpowiedni do Przeglądu Powiatowego. Dodała, że w powiecie pojawiłaby się dyskusja, gdyby były różne zdania.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że ten koszt nie wzrasta, tylko nie zostały zabezpieczone środki na realizację całego roku. Dodała, że nie wzrosły żadne koszty kolportażu, wydruków, wizyt delegacji, czy promocji. Dopowiedziała, że nie można zabezpieczyć środków na cały rok, dlatego, że na początku roku nie ma takich środków i jest to niemożliwe, aby zabezpieczyć wszystkie wydatki.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027. W głosowaniach wzięło udział 17 radnych.

Uchwała nr 63/XI/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027 została podjęta 14 głosami „za” i 3 głosami „wstrzymującymi się”.

Wyniki imienne:

ZA (14) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Dionizy Jaśniewicz, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) Maciej Handkiewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska

NIEOBECNI (2) Małgorzata Cichacka, Przemysław Hirschfeld

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.

Uchwała nr 64/XI/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok została podjęta 14 głosami „za” i 3 głosami „wstrzymującymi się”.

Wyniki imienne:

ZA (14) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Dionizy Jaśniewicz, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) Maciej Handkiewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska

NIEOBECNI (2) Małgorzata Cichacka, Przemysław Hirschfeld

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 7 Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady poinformował, że dnia 8 sierpnia 2019 r. radna Małgorzata Cichacka złożyła dwie interpelacje w sprawie:

1) funkcjonowania Centrum Badan i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach;

2) Szpitala Powiatowego we Wrześni. Radna otrzymała odpowiedzi w statutowym terminie 14 dni.

Radni nie złożyli interpelacji i zapytań w formie pisemnej.

 

Pkt 8 Wnioski i oświadczenia radnych.

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Markowi Kołodziejczykowi.

Marek Kołodziejczyk zaproponował zmianę nazwy punktu w porządku obrad sesji. Dodał, że skoro w pkt 7 interpelacje i zapytania należy składać tylko w formie pisemnej to pkt 8 może powinien brzmieć: wnioski, oświadczenia i zapytania radnych. Dopowiedział, że ma teraz kilka pytań, które nie są ani wnioskami ani oświadczeniami.

Pierwsze pytanie dotyczy informacji odnośnie budowy nowej bursy przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni. Zapytał:

1) na jakim etapie jest budowa;

2) jakie prace do tej pory zostały wykonane;

3) czy są jakieś opóźnienia przy prowadzeniu inwestycji;

4) czy w związku z tą inwestycją zostały dokonane jakieś płatności dla głównego wykonawcy robót;

5) czy zostały wysłane zapytania do podwykonawców głównego wykonawcy robót dotyczące zapłaconych faktur za świadczone usługi.

Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich odpowiedział, że na chwilę obecną nie są prowadzone żadne prace przy budowie bursy przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni. Poinformował, że żadne pracy nie zostały odebrane od tego wykonawcy. Dodał, że został wykonany tylko wykop. Dodał, że oficjalnie żadnego z podwykonawców nie ma zgłoszonego, także trudno mówić o jakiejkolwiek płatności. Dopowiedział, że wykonawca nie otrzymał żadnej płatności.

Marek Kołodziejczyk dodał, że z informacji, które posiada żaden z podwykonawców nie został zgłoszony przez głównego wykonawcę robót. Zapytał, kto rozebrał stare budynki i dokonał wykopu. Czy za tę usługę zapłacono wykonawcy. Dopowiedział, że z tego co wie, to do dziś firma, która dokonały wykopu nie otrzymała wynagrodzenia od głównego wykonawcy robót.

Grzegorz Stangreciak odpowiedział, że wykopu i rozbiórki garaży dokonała firma budowlana. Na chwilę obecną generalny wykonawca jakim jest Konsorcjum firm Medicsystem art Maciej Hoffmann oraz Sepagroup Sebastian Pałczyński nie zgłosiło oficjalnie żadnego podwykonawcy.

Marek Kołodziejczyk poinformował, że prace wykonała firma podwykonawcza głównego wykonawcy robót. Dodał, że podwykonawcy konsultowali się z wicestarostą i Karoliną Opielską, naczelnikiem Wydziału – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, która nadzorowała te prace. Dopowiedział, że ze strony podwykonawcy jest prośba o pomoc w rozwiązaniu problemów finansowego między jednym, a drugim podmiotem gospodarczym.

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński poinformował, że rozmawiał z podwykonawcą i udzielił mu informacji, że nie został zgłoszony, a prace wykonał na własne ryzyko. Dodał, że ze strony powiatu dopełniono wszystkich obowiązków.

Marek Kołodziejczyk poinformował, że aby mógł złożyć zapytania w formie pisemnej musi poznać sytuację ze strony powiatu i podwykonawcy.

Przewodniczący Rady dodał, że takie zapytania powinny być składane na piśmie lub bezpośrednio podczas spotkania, które można zorganizować.

Marek Kołodziejczyk poinformował, że warto byłoby zorganizować takie spotkanie, na którym może wspólnie udałoby się rozwiązać problem, by lokalni podwykonawcy otrzymywali wynagrodzenie za usługi wykonane na inwestycjach prowadzonych przez powiat.

Starosta wrzesiński poprosił o przedstawienie kwestii dotyczącej oddziału neurologicznego Urszulę Kosmecką, dyrektora ds. Administracyjno – Inwestycyjnych Szpitala Powiatowego we Wrześni.

Urszula Kosmecka poinformowała, że od 19 sierpnia 2019 r. praca oddziału neurologicznego w Szpitalu Powiatowym we Wrześni została zawieszona na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Dodała, że praca oddziału została zawieszona, a nie zamknięta. Poinformowała, że wniosek dotyczący zawieszenia pracy oddziału neurologicznego został zaakceptowany. Powodem zawieszenia jest brak personelu medycznego. Dodała, że w momencie, kiedy pojawił się nowy zarząd, na oddziale neurologicznym pracowało dwóch neurologów, jeden z nich pełnił funkcję kierownika oddziału. Pierwszy z neurologów miał kontrakt do końca marca 2019 r., po negocjacjach ten kontrakt został przedłużony do końca kwietnia 2019 r. Mimo wielu negocjacji odmówił przystąpienia do kolejnych ogłaszanych konkursów. Poinformowała, że kierownik oddziału neurologicznego 9 lipca 2019 r. złożył wypowiedzenie umowy ze skutkiem na dzień 30 listopada, czyli do tego dnia kierownik oddziału powinien być w pracy, jednak tego nie uczynił. Zgodnie z umową jest zobowiązany podczas swojej nieobecności, która jest dopuszczalna do 30 dni, zapewnić podwykonawcę. To również nie zostało zrealizowane. Dodała, że oddział neurologiczny został całkowicie bez lekarzy, w związku z czym bezzwłocznie po otrzymaniu wypowiedzenia ze strony kierownika zawiadomiono stosowne służby o zawieszeniu pracy oddziału na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Dopowiedziała, że prezes szpitala prowadzi rozmowy z neurologami z terenu Wrześni, jak i 3 szpitali w Poznaniu z ul. Lutyckiej, Szwajcarskiej i Przybyszewskiego. Poinformowała,  że jest kandydatka na kierownika oddziału neurologicznego, czyli jest potencjalny ordynator. Dodała, że ze strony ordynatora i zarządu prowadzone są działania zmierzające do poszukania dalszej kadry. Dopowiedziała, że ordynator ma za zadanie stworzenie zespołu, z którym będzie współpracował. Należy pamiętać, że każdy z potencjalnych lekarzy, który mógłby pracować w szpitalu we Wrześni związani są z innymi zakładami pracy i zgodnie z umowami obowiązują ich terminy wypowiedzenia. Poinformowała, że zarząd planuje, iż najpóźniej 1 grudnia 2019 r. oddział neurologiczny zacznie ponownie funkcjonować. Podziękowała radnym powiatu i radnym gmin powiatu wrzesińskiego za przychylność i zabezpieczenie środków na zakup ambulansu dla szpitala. Poinformowała, że jest to bardzo ważne, ponieważ na tę chwilę szpital posiada jeden sprawny ambulans, który jest własnością szpitala i dwa, które są wynajmowane. Dodała, że wynajmowane ambulanse są w bardzo złym stanie i szpital stale ponosi koszty związane z ich naprawą. Dopowiedziała, że składano wniosek do Ministra Zdrowia, który zapewnił, iż Szpital Powiatowy we Wrześni otrzyma środki finansowe w kwocie 400.000,00 zł na zakup kolejnego ambulansu, co pozwoli rozwiązać  problemy. Poinformowała, że ambulans typu S, który posiada szpital przeszedłby na ambulans typu T jako transport, a dwa nowe pojazdy funkcjonowałyby w systemie ratownictwa medycznego, jako ambulansy typu S i P.

Marek Kołodziejczyk zapytał, czy na chwilę obecną prowadzone są audyty w jednostkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego we Wrześni. Czy planowane są jeszcze jakieś audyty w bieżącym roku. Dodał, że nadal nie otrzymał na skrzynkę elektroniczną sprawozdania z przeprowadzonego audytu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Starosta wrzesiński poinformował, że każdego roku uchwalany jest plan audytu na dany rok, w którym wymienione są wszystkie zaplanowane audyty w jednostkach organizacyjnych powiatu. Dodał, że może zaistnieć sytuacja, w której wyniknie potrzeba wykonania doraźnego audytu. Poprosił o przedstawienie planu najbliższych kontroli audytów Monikę Michalak, kierownika Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu.

Monika Michalak poinformowała, że, na 2019 r.  w ramach audyta są zaplanowane dwa zadania zapewniające. Dodała, że pierwsze zadanie zostało już przeprowadzone i dotyczyło Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. Dopowiedziała, że wynik tego audytu radni otrzymali. Poinformowała, że drugie zadanie dotyczy audytu bezpieczeństwa informacji, które przeprowadzane są cyklicznie co dwa lata. Dodała, że w ramach audytu prowadzone są dwa zadania sprawdzające i jedno zadanie doradcze. Zadania sprawdzające dotyczą audytów ubiegłorocznych, a zadanie doradcze przeprowadzane jest w ramach zaistniałych potrzeb.

Radny Jarosław Czyż zapytał, co było powodem wypowiedzenia umowy przez kierownika oddziały neurologicznego i jego zastępcy. Czy na innych oddziałach w Szpitalu Powiatowym we Wrześni nie dojdzie do podobnej sytuacji, że będzie trzeba zawiesić działalność oddziału.

Urszula Kosmecka odpowiedziała, że jednemu neurologowi skończył się kontrakt. Nie było to wypowiedzenie umowy, tylko nieprzystąpienie do nowego konkursu. Poinformowała, że nie podał powodów niewzięcia udziału w konkursie, ewentualnie podczas przeprowadzonych rozmów i negocjacji doktor wskazał zbyt duże obciążenie pozostałymi swoimi zobowiązaniami. Dodała, że kierownik oddziału w złożonym przez siebie wypowiedzeniu nie wskazał powodu rezygnacji. Dopowiedziała, że na ten moment nie ma zagrożenia pracy na pozostałych oddziałach szpitala. W pewnym momencie zaistniały trudności z obłożeniem dyżurów na oddziale ginekologii. Poinformowała, że kierownik oddziału planował dłuższą nieobecność w związku ze swoją chorobą i planowaną operacją. W zeszłym tygodniu podczas rozmowy z kierownikiem oddziału ginekologii, doktor oświadczył, że kontrakt kończy mu się z końcem listopada 2019 r. i planowaną operację przełożył na grudzień 2019 r. W związku z powyższym, w tej chwili nieobecność dyrektora, którą planował jest cofnięta i oświadczył, iż będą zapewnione dyżury na oddziale ginekologii.

Starosta wrzesińskich zaprosił wszystkich na dożynki powiatowe, które odbędą się dnia 1 września w Nekli.

 

Pkt 9 Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady o godz. 18:30 zamknął XI sesję Rady.

Na tym protokół został zakończony. Protokół został podpisany po przyjęciu jego treści przez Radę.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Marek Przyjemski

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr XI / 2019)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Przyjemski
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 13:51

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.