Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr X / 2019

PROTOKÓŁ NR X / 2019

Z SESJI RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

 

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Powiatu i stwierdzenie prawomocności obrad.

Marek Przyjemski, przewodniczący Rady otworzył o godz. 09:00 X sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni. Poinformował, że na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym na wniosek zarządu lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady powiatu przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Powitał radnych, starostę, pracowników Starostwa, przedstawicieli służb, inspekcji, straży, jednostek organizacyjnych powiatu i lokalnych mediów oraz zaproszonych gości. Stwierdził, że na podstawie listy obecności w posiedzeniu uczestniczyło 18 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowiło quorum do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

  

Pkt 2 Przedstawienie projektu porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt porządku obrad został przedłożony z materiałami na sesję Rady. Proponowany porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Rady dodał, że zgodnie z art. 15 ust. 8 ustawy o samorządzie powiatowym do zmiany porządku obrad sesji zwołanej zgodnie z art. 15 ust. 7 wyżej wymiennej uchwały wymagana jest zgoda wnioskodawcy. Zapytał, czy radni chcą wnieść zmiany do treści proponowanego porządku posiedzenia. Proponowany porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Członkowie Rady jednomyślnie przyjęli treść proponowanego porządku obrad.

 

Pkt 3 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie założenia publicznej szkoły muzycznej I stopnia.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Olgę Kośmińską – Gierę, naczelnika Wydziału Edukacji.

Olga Kośmińska – Giera poinformowała, że przeanalizowano sposób funkcjonowania od 1 września 2019 r. w jednym budynku: Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Zespołu Szkół Specjalnych i Powiatowej Szkoły Muzycznej. Dodała, że stwierdzono, iż ze względu na zajęcia terapeutyczne odbywające się tam popołudniami w ramach programu „Za życiem” istnieje niebezpieczeństwo, że te jednostki nie będą w pełni realizować swoich zadań. Dopowiedziała, że Powiat Wrzesiński dysponuje znacznie lepszym miejscem na szkołę muzyczną, zlokalizowanym w centrum Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 w budynku, w którym obecnie znajduje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, kiedyś działała tam również Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. Poinformowała, że do dyspozycji szkoły będzie pierwsze piętro, na którym są dwa pokoje administracyjne, trzy pomieszczenia socjalne, świetlica, szatnia, sześć sal do zajęć indywidualnych, jedna sala do zajęć grupowych i sala do rytmiki na parterze. Dodała, że za tą lokalizacją przemawia także bliskość sali koncertowej w Liceum Ogólnokształcącym. Dopowiedziała, że w związku z tym Zarząd Powiatu wystąpił do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę siedziby szkoły muzycznej. Dopowiedziała, że dnia 22 sierpnia 2019 r. wpłynęła do starostwa poprzez system ePUAP zgoda udzielona po wydaniu opinii wizytatora z Centrum Edukacji Artystycznej. Poinformowała, że podjęcie uchwały w trybie sesji nadzwyczajnej podyktowane jest koniecznością dopełnienia szeregu procedur związanych ze zmianą siedziby. Dodała, że w związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.

Uchwała nr 54/X/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie założenia publicznej szkoły muzycznej I stopnia została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (18) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

NIEOBECNI (1) Grzegorz Trocha

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 5 Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady o godz. 09:05 zamknął X sesję Rady.

Na tym protokół został zakończony. Protokół został podpisany po przyjęciu jego treści przez Radę.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Marek Przyjemski

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr X / 2019)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Przyjemski
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 13:51

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.