Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr IX / 2019

PROTOKÓŁ NR IX / 2019

Z SESJI RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 8 sierpnia 2019 r.

 

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Powiatu i stwierdzenie prawomocności obrad.

Marek Przyjemski, przewodniczący Rady otworzył o godz. 15:05 IX sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Poinformował, że na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym na wniosek zarządu lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady powiatu przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Przypomniał, że zgodnie z art. 15 ust. 1a ww. ustawy obrady Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Powitał radnych, starostę, pracowników Starostwa, przedstawicieli służb, inspekcji, straży, jednostek organizacyjnych powiatu i lokalnych mediów oraz zaproszonych gości. Stwierdził, że na podstawie listy obecności w posiedzeniu uczestniczyło 17 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowiło quorum do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

  

Pkt 2 Przedstawienie projektu porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt porządku obrad został przedłożony z materiałami na sesję Rady. Proponowany porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Rady dodał, że zgodnie z art. 15 ust. 8 ustawy o samorządzie powiatowym do zmiany porządku obrad sesji zwołanej zgodnie z art. 15 ust. 7 wyżej wymiennej uchwały wymagana jest zgoda wnioskodawcy. Zapytał, czy radni chcą wnieść zmiany do treści proponowanego porządku posiedzenia. Udzielił głosu Dionizemu Jaśniewiczowi, staroście wrzesińskiemu.

Starosta wrzesiński wnioskował na podstawie § 32 Statutu Powiatu Wrzesińskiego przyjętego uchwałą nr 318/XLIX/2018 Rady Powiatu wrzesińskiego z dnia 25 października 2018 r. o wprowadzenie zmiany polegającej na dodaniu projektów uchwał w sprawie wyrażenia woli przystąpienia w 2020 roku do realizacji zadań pn.:

1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2153P – budowa ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Nekla” w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”;

2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września w m. Nowy Folwark i Psary Polskie” w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”;

3) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia – Wrąbczynek – Zagórów” w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”.

Poinformował, że wprowadzenie ww. projektów uchwał związane jest z terminem składania wniosków o otrzymanie dofinansowania do dnia 26 sierpnia 2019 r. Dodał, że aby móc złożyć wniosek, Rada Powiatu powinna podjąć uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania. Dopowiedział, że po przeanalizowaniu dokumentacji wybrano powyższe zadania drogowe. Poinformował, że podjęcie ww. projektów uchwał pozwoli przeprowadzić kolejne działania związane z procedurą ubiegania się o dofinansowanie na zadania dotyczące przebudowy dróg.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad zmianą treści projektu porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (17) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

NIEOBECNI (2) Waldemar Grzegorek, Wiesława Kowalska

Przewodniczący Rady poinformował, że projekty uchwał zostaną wprowadzone w pkt 4 porządku obrad.

 

Pkt 3 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Joannę Musiałkiewicz, kierownika Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że projekt uchwały dotyczy woli wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego. Dodała, że taka uchwała została podjęta dnia 14 czerwca 2019 r. przez Radę Powiatu Wrzesińskiego, w której ocenie została zapewniona dostępność do usług farmaceutycznych w porze nocnej, święta i dni wolne od pracy przez aptekę całodobową znajdującą się na terenie miasta Września. Dopowiedziała, że dnia 19 lipca 2019 r. wpłynęło do Starostwa Powiatowego we Wrześni rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego ponownie stwierdzające nieważność uchwały. Poinformowała, że wojewoda uzasadnił swoją decyzję tym, że jest niewystarczająca liczba punktów farmaceutycznych na terenie powiatu wrzesińskiego oraz, że w planie dyżurów powinny być uwzględnione w miarę możliwości wszystkie apteki na terenie powiatu wrzesińskiego. Dodała, że na terenie powiatu wrzesińskiego funkcjonują 23 apteki i 3 punkty apteczne. Dopowiedziała, że poza miastem Września funkcjonuje siedem aptek. Proponuje się podjąć działanie zgodne z przysługującym prawem w postaci wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Maciejowi Handkiewiczowi.

Maciej Handkiewicz poinformował, że Wojewoda Wielkopolski proponuje w rozstrzygnięciu korzystniejsze warunki dla mieszkańców powiatu wrzesińskiego niż te, które zostały przedstawione w uchwale dotyczącej rozkładu godzin pracy aptek. Zapytał, dlaczego Rada Powiatu ma zaskarżyć rozstrzygnięcie, które jest korzystniejsze dla mieszkańców powiatu. Zaproponował poddać pod uzgodnienie z gminami poszerzoną listę aptek. Dodał, że uzyskanie opinii negatywnej będzie przesłanką, aby trwać przy zaproponowanym stanowisku w uzasadnieniu projektu uchwały, natomiast jeśli wydana zostanie opinia pozytywna należałoby poszerzyć listę aptek. Dopowiedział, że na chwilę obecną jest przeciwnikiem zaskarżenia rozstrzygnięcia, ponieważ jest to niepotrzebne narażanie powiatu na postępowanie sądowe. Poinformował, że nie służy to budowaniu relacji pomiędzy poszczególnymi organami, w tym przypadku starostwem a wojewodą.

Starosta wrzesiński poinformował, że w tej sytuacji Rada Powiatu znalazła się bez wyjścia, ponieważ podejmowane dwukrotnie uchwały w sprawie aptek zostały uchylone. Dodał, że Rada nie posiada żadnej mocy sprawczej w stosunku do właścicieli aptek. Dopowiedział, że przeprowadzono konsultacje, zwrócono się do burmistrzów i wójta gmin powiatu wrzesińskiego, którzy wydali opinię pozytywną o obecnym rozwiązaniu polegającym na tym, że na terenie powiatu funkcjonuje jedna apteka pełniąca dyżur przez 24 godziny na dobę każdego dnia w roku. Poinformował, że odbyło się spotkanie z przedstawicielami aptek z terenu powiatu wrzesińskiego przed przygotowaniem projektu uchwały o odwołaniu się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Dodał, iż wszyscy przedstawiciele samorządów i aptek uważają, iż rozwiązanie, które obecnie funkcjonuje jest optymalne. Dopowiedział, że nie było żadnych skarg ze strony mieszkańców powiatu wrzesińskiego. Poinformował, że należy odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie mogłyby być alternatywne rozwiązania w odniesieniu do rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody. Teoretycznie w poszczególnych gminach apteki podjęłyby dyżur, jednak dyżur apteki w Pyzdrach nie miałby żadnego znaczenia dla mieszkańców gminy Nekla. Dopowiedział, że jeżeli chodzi o dostępność aptek, to dyżur musiałby być pełniony we wszystkich gminach codziennie. Poinformował, że nie ma możliwości organizacyjnych i finansowych, ponieważ pełnienie dyżuru w aptece wiąże się z określonymi wymaganiami. Przedstawił przykłady związane z dostępem do aptek. W normalnym trybie pacjent udaje się do lekarza rodzinnego, który wystawia receptę w godzinach dziennych. W godzinach od 18:00 do 6:00 w nagłych przypadkach pacjent udaje się na tzw. wieczorynkę, która znajduje się obok Szpitalnego Oddziału Ratunkowego we Wrześni (SOR), gdzie zostaje udzielona pomoc np. w postaci wypisania recepty lub skierowania pacjenta na SOR. Dopowiedział, że pacjent posiada możliwość wykupienia wystawionej recepty w aptece we Wrześni otwartej 24 godziny na dobę każdego dnia. Poinformował, że w związku z powyższym rozwiązanie proponowane przez wojewodę jest chybione. Dodał, że samorząd powiatowy nie ma innego wyjścia, jak zaskarżyć rozstrzygnięcie wojewody. Zwrócił uwagę, że ze strony wojewody istnieje niekonsekwencja, ponieważ na terenie województwa istnieją powiaty posiadające identyczne rozwiązanie, jak w powiecie wrzesińskim, jednak ich uchwały nie zostały unieważnione. Poinformował, że są powiaty, które podjęły uchwały z harmonogramem dyżurów aptek, natomiast żadna z nich nie pełni wskazanego dyżuru lub powiaty, w których w ogóle nie podjęto uchwały w sprawie dyżurów aptek. Dopowiedział, że pozostaje odwołać się do Sądu Administracyjnego, który kwestię rozstrzygnie. Poinformował, że aptekarze i mieszkańcy powiatu również uważają, że jest to najrozsądniejsze rozwiązanie.

Maciej Handkiewicz poinformował, że pan starosta zaznaczył, że Rada Powiatu nie ma żadnych możliwości egzekwowania wymogu pełnienia dyżurów przez apteki. Przytoczył opinię Biura Prawnego Naczelnej Izby Aptekarskiej, czyli organu bezpośrednio zainteresowanego i opiniującego: „gdyby konkretna apteka uporczywie i bezzasadnie nie zgadzała się na proponowane dyżury nocne, czy świąteczne i odmowa dotyczyłaby dłuższego okresu czasu, wtedy nie można wykluczyć hipotetycznej możliwości wnioskowania władzy powiatowej do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego o rozważenie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej”. Dodał, że należy wspomnieć o prawie kontroli przysługującej NFZ, a obejmującej sprawę organizacji i sposobu zaopatrzenia ludności w leki refundowane oraz ich dostępności. Dopowiedział, że z prawnego punktu widzenia istnieje taka możliwość, ale jest to ostateczność. Poinformował, że nie jest tak, że apteki mają zupełną dowolność. Dodał, że należy znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkie strony.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że w gminie Kołaczkowo jest tylko jedna apteka. Dodała, że w przypadku, kiedy Rada Powiatu byłaby zmuszona dokonać zgłoszenia do Inspektoratu Farmaceutycznego, to apteka zostałaby zamknięta, a to spowodowałoby, że w gminie Kołaczkowo nie byłoby żadnej apteki. Dopowiedziała, że należy zwrócić uwagę na argumenty i rozwiązanie, które funkcjonowało od wielu lat. Poinformowała, że nigdy nie było aptek dyżurujących poza miastem Września. Dodała, że mimo to nie skończyło się to dla nikogo niekorzystnymi konsekwencjami zagrażającymi zdrowiu i życiu. Dopowiedziała, że w treści odwołania, które jest na etapie opracowywania powołano się na argument, że do kompetencji radnych należy ustalenie harmonogramu dyżurów aptek, czy zapisania takiej dostępności do świadczeń, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców. Poinformowała, że jeśli radni uważają iż, jest to bezpieczne, a uchwała posiada opinię pozytywną samorządów gminnych i samorządu aptekarskiego, to wojewoda nie powinien wchodzić w kompetencje samorządu, a jedynie kontrolować uchwałę w zakresie jej legalności, a nie pod względem merytorycznym.

Radny Grzegorz Trocha zapytał, czy były zgłaszane uwagi dotyczące niedostępności leków w aptece.

Joanna Musiałkiewicz odpowiedziała, że nie było zgłaszanych skarg dotyczących braku leku w aptece. Dodała, że z apteki w porze nocnej korzystają nie tylko pacjenci, którzy posiadają receptę do wykupienia, ale także istnieje zapotrzebowanie na produkty tj. kremy, produkty higieniczne, czy środki antykoncepcyjne.

Radna Małgorzata Cichacka zapytała, jak wyglądały konsultacje z aptekarzami w sprawie pełnienia dyżurów całodobowych.

Joanna Musiałkiewicz odpowiedziała, że pod koniec 2016 r., kiedy opracowywano projekt dyżurów na 2017 r. aptekarze kierowali do starostwa pisma, w których informowali o braku woli pełnienia dyżurów. Dodała, że swoją decyzję argumentowali nierentownością i brakiem kadry farmaceutycznej, co jest istotnym problemem, gdyż apteka jest zobowiązana zatrudnić magistra farmacji, a istnieje deficyt w tej specjalizacji. Dopowiedziała, że w momencie, kiedy powstała apteka całodobowa stwierdzono, iż jest to rozwiązanie komfortowe. Poinformowała, że konsultacje polegały na spotkaniach z przedstawicielami aptek, w ostatnim czasie odbyły się dwa spotkania.

Małgorzata Cichacka zapytała, czy przed powstaniem przedstawionego projektu uchwały odbyło się spotkanie z przedstawicielami aptek.

Joanna Musiałkiewicz odpowiedziała, że przed sporządzeniem projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego spotkano się z przedstawicielami aptek.

Radny Waldemar Bartkowiak poinformował, że jego zdaniem, to po co psuć coś, jeśli jest to dobre. Dodał, że pamięta, kiedy dyżury pełniło kilka aptek na terenie Wrześni. Dopowiedział, że były wtedy sytuacje, w których pacjent udał się do apteki dyżurującej, po czym okazało się, że jest zamknięta i dyżur pełni inna apteka. Poinformował, że aktualne rozwiązanie z jedną apteką całodobową działa bardzo dobrze. Dodał, że kilka lat temu, aby skorzystać z usług farmaceutycznych należało udać się do apteki całodobowej w Gnieźnie. Dopowiedział, że w aptece całodobowej we Wrześni, o każdej porze dnia i nocy pacjent zostanie obsłużony. Poinformował, że po rozmowach z mieszkańcami, wie że są zadowoleni z aktualnego rozwiązania, ponieważ zawsze otrzymają pomoc w całodobowej aptece.

Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Marka Biereckiego, przedstawiciela apteki w Nekli.

Marek Bierecki poinformował, że art. 94 ustawy Prawo farmaceutyczne mówi o dyżurach aptek i o tym, że decyduje o nich samorząd w porozumieniu z Izbą Aptekarską. Dodał, że w żadnym artykule nie ma informacji o nadzorze wojewody. Dopowiedział, że należy ustalić co znaczy słowo „dostępność”. Czy jest to termin określający, iż apteka jest formalnie otwarta, czy, że w aptece otrzyma się lek potrzebny w nagłej sytuacji. Poinformował, że nie we wszystkich aptekach można otrzymać dany lek, który aktualnie jest potrzebny, ponieważ nie są w pełni zaopatrzone. Dodał, że w dużych aptekach, takich jak apteka całodobowa we Wrześni pacjent uzyska pomoc i otrzyma lek, który potrzebuje w nagłej sytuacji.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.

Uchwała nr 50/IX/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego została podjęta 13 głosami „za” i 4 głosami „przeciw”.

Wyniki imienne:

ZA (13) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Jarosław Czyż, Dionizy Jaśniewicz, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

PRZECIW (4) Małgorzata Cichacka, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Marek Kołodziejczyk

NIEOBECNI (2) Waldemar Grzegorek, Wiesława Kowalska

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 4 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1) wyrażenia woli przystąpienia w 2020 roku do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2153P - budowa ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Nekla” w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”;

2) wyrażenia woli przystąpienia w 2020 roku do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo - Września w m. Nowy Folwark i Psary Polskie” w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”;

3) wyrażenia woli przystąpienia w 2020 roku do realizacji zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia - Wrąbczynek - Zagórów” w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał Bartłomieja Kaczmarzewskiego, naczelnika Wydziału Dróg Powiatowych.

Bartłomiej Kaczmarzewski poinformował, że do aplikacji o środki zewnętrzne wytypowano trzy zadania pn.:

1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2153P - budowa ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Nekla” w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”

Jest to odcinek drogi od skrzyżowania z ul. Ogrodową do skrzyżowania z ul. Polną o długości około 750 m bieżących. Kosztorys inwestorski przebudowy przedmiotowego odcinka opiewa na kwotę 690.000,00 zł.

2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo - Września w m. Nowy Folwark i Psary Polskie” w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”

Jest to odcinek drogi o długości około 2 km o przebiegu od początku terenów leśnych w m. Nowy Folwark do skrzyżowania z drogą gminną w m. Psary Polskie. Kosztorys inwestorski przebudowy przedmiotowego odcinka opiewa na kwotę 5.000.000,00 zł.

3) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia - Wrąbczynek - Zagórów” w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”

Jest to odcinek drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2900P do skrzyżowania z drogą gminną o długości około 2,5 km. Kosztorys szacunkowy przebudowy przedmiotowego odcinka opiewa na kwotę blisko 4.800.000,00 zł.

Dodał, że w ramach programu „Funduszu Dróg Samorządowych” można uzyskać dofinansowanie w wysokości do 60% kosztów kwalifikowalnych. Dopowiedział, że przedmiotowe uchwały stanowią podstawę do złożenia wniosków o dofinansowanie.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektami uchwał. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.

Uchwała nr 51/IX/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia woli przystąpienia w 2020 roku do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2153P - budowa ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Nekla” w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (17) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

NIEOBECNI (2) Waldemar Grzegorek, Wiesława Kowalska

 

Uchwała nr 52/IX/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia woli przystąpienia w 2020 roku do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo - Września w m. Nowy Folwark i Psary Polskie” w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (17) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

NIEOBECNI (2) Waldemar Grzegorek, Wiesława Kowalska

 

Uchwała nr 53/IX/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia woli przystąpienia w 2020 roku do realizacji zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia - Wrąbczynek - Zagórów” w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (17) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

NIEOBECNI (2) Waldemar Grzegorek, Wiesława Kowalska

Uchwały znajdują się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 5 Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady o godz. 15:35 zamknął IX sesję Rady.

Na tym protokół został zakończony. Protokół został podpisany po przyjęciu jego treści przez Radę.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Marek Przyjemski

 

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr IX / 2019)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Przyjemski
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 13:51

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.