Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr VII / 2019

PROTOKÓŁ NR VII / 2019

Z SESJI RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 14 czerwca 2019 r.

 

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Powiatu i stwierdzenie prawomocności obrad.

Marek Przyjemski, przewodniczący Rady otworzył o godz. 16:00 VII sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Powitał radnych, starostę, pracowników Starostwa, przedstawicieli służb, inspekcji, straży, jednostek organizacyjnych powiatu i lokalnych mediów oraz zaproszonych gości. Przypomniał, że zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) obrady Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Poinformował, że nastąpi teraz podsumowanie konkursu Lider Wolontariatu zorganizowanego po raz drugi przez Powiat Wrzesiński. O wręczenie nagród poprosił Dionizego Jaśniewicza, starostę wrzesińskiego, a Joannę Musiałkiewicz, kierownika Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia o przedstawienie sylwetek zwycięzców.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że celem przeprowadzenia konkursu Lider Wolontariatu jest promowanie pozytywnych postaw i zachowań wśród lokalnej społeczności i wyłonienia osób aktywnych, które bezinteresownie działają na rzecz lokalnej społeczności. Dodała, że w II edycji konkursu zgłoszonych zostało 9 kandydatów w 3 kategoriach: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe. Dopowiedziała, że kapituła konkursowa, powołana przez starostę wrzesińskiego po zapoznaniu się z dokumentami i odbyciu rozmów z kandydatami dokonała wyboru trzech osób w każdej z kategorii, które zasługują na miano Lidera Wolontariatu. Poinformowała, że analizując poszczególne zgłoszenia komisja brała pod uwagę zaangażowanie, systematyczność i ciągłość działania, a także dostrzeganie potrzeb lokalnej społeczności, skuteczność, a także wykazywanie się własną inicjatywą i kreatywnością oraz współpracę i angażowanie innych. Oznajmiła, że kapituła konkursowa podjęła decyzję, iż w kategorii szkoły podstawowe i gimnazja tytuł Lidera Wolontariatu otrzymała Liwia Rybczyńska ze Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie. Natomiast w kategorii szkół ponadpodstawowych Liderem Wolontariatu została Wiktoria Graczyk z Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni. W kategorii osób dorosłych Liderem Wolontariatu został Czesław Kozielski z Targowej Górki. Poinformowała, że przeprowadzono również głosowanie internetowe za pomocą portalu społecznościowego facebook. Dodała, że tutaj największą liczbę głosów zdobyła Wiktoria Graczyk.

Czesław Kozielski poinformował, że został zgłoszony przez Uczniowski Klub Sportowy „Milesza”. Dodał, że nie osiągnęliby tego wszystkiego bez pomocy innych osób, które z nimi współpracują i pomagają w realizacji działań, a także osób, dla których świadczą swoją pracę. Dodał, że Człowiek jest tyle wart, ile może dać drugiemu człowiekowi.

Przewodniczący Rady pogratulował laureatom w imieniu Rady Powiatu Wrzesińskiego. Następnie poprosił Kapitułę Fundacji Dzieci Wrzesińskich w składzie: Lilla Pylak, Aldona Perkiewicz i Jacek Krajniak o przedstawienie Człowieka Roku 2018 Fundacji Dzieci Wrzesińskich.

Lilla Pylak, prezes Zarządu Fundacji poinformowała, że w imieniu Fundacji ma zaszczyt wręczyć tytuł Człowieka Roku 2018 Fundacji Dzieci Wrzesińskich Alinie Czajkowskiej.

Aldona Perkiewicz, wiceprezes Zarządu Fundacji Dzieci Wrzesińskich przedstawiła laudację Aliny Czajkowskiej, która otrzymała tytuł za zasługi i niesienie pomocy medyczno – pielęgniarskiej oraz opiekuńczej w kilku gminach Powiatu Wrzesińskiego.

Alina Czajkowska podziękowała za przyznanie tytułu. Poinformowała, że stara się wykonywać swoją pracę adekwatnie do potrzeb pacjenta.

Lilla Pylak uhonorowała w imieniu Fundacji Dzieci Wrzesińskich Jacka Krajniaka, członka rady nadzorczej Fundacji Dzieci Wrzesińskich za 60 lat pracy zawodowej.

Jacek Krajniak podziękował za otrzymane wyróżnienie przez Fundację Dzieci Wrzesińskich.

Przewodniczący Rady stwierdził na podstawie listy obecności, że w posiedzeniu uczestniczyło 19 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowiło quorum do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Pkt 2 Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z poprzedniej sesji Rady został sporządzony w statutowym terminie. Dodał, że protokół został przesłany radnym. Z uwagi na brak poprawek i uzupełnień, przewodniczący Rady stwierdził przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 3 Przedstawienie projektu porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt porządku obrad został przedłożony z materiałami na sesję Rady. Zapytał, czy radni chcą wnieść zmiany do treści proponowanego porządku posiedzenia. Proponowany porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński wnioskował o wprowadzenie zmian do proponowanego porządku obrad polegających na dodaniu projektów uchwał:

1) zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekty uchwał będą wprowadzone w pkt 9.5 i  9.6 porządku obrad. Zarządził głosowanie nad zmianą treści proponowanego porządku obrad. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych, co stanowiło potrzebną większość do przyjęcia zmian w proponowanym porządku obrad.

Zmiana proponowanego porządku obrad została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

 

Pkt 4.1 Przedstawienie informacji przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w  okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z terminami odbytych posiedzeń oraz pismami, które wpłynęły do Biura Rady w okresie międzysesyjnym od 27 maja 2019 r. do 14 czerwca 2019 r. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

Pkt 4.2 Przedstawienie sprawozdania przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na VI sesji Rady Powiatu.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na VI sesji Rady Powiatu. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

Pkt 5 Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący Rady poinformował, że Raport o stanie Powiatu Wrzesińskiego obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Dodał, że Raport o stanie Powiatu Wrzesińskiego został przesłany radnym w ustawowym terminie do dnia 31 maja. Dopowiedział, że w związku z tym, iż Raport stanowi obszerny dokument i został udostępniony radnym i opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej nie będzie przedstawiany. Zaprosił radnych do kolejnego punktu porządku obrad, czyli debaty nad Raportem o stanie Powiatu.

 

Pkt 6 Debata nad Raportem o stanie Powiatu Wrzesińskiego za 2018 rok.

Przewodniczący Rady poinformował, że w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Wrzesińskiego radni zabierają głos tylko w kwestiach dotyczących Raportu bez ograniczeń czasowych. Otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Przemysławowi Hirschfeldowi.

Przemysław Hirschfeld poinformował, że w Raporcie brana jest pod uwagę polityka informacyjna, jakość instytucji powiatowych oraz stan demokracji w Powiecie Wrzesińskim. Dodał, że pierwsze pytanie dotyczy oddziału dziecięcego, jak aktualnie wygląda sytuacja. Dopowiedział, że kilka lat temu mówiono, iż oddział dziecięcy będzie remontowany, doszło wtedy do sprzedaży majątku, a środki miały zostać przeznaczone na oddział dziecięcy. Dodał, że remont nie został wykonany, a dla oddziału dziecięcego wyznaczono dogodniejsze miejsce na drugim piętrze szpitala. Poinformował, że po pewnym czasie znów powrócono do pierwotnej koncepcji, iż oddział dziecięcy pozostanie w miejscu, w którym obecnie się znajduje. Dodał, że w tej kwestii składał interpelację. Dopowiedział, że posiada informację, iż oddział dziecięcy ma się jednak znajdować na drugim piętrze. Stwierdził, że informacje są różne i niespójne, a ludzie, którzy je przedstawiają wychodzą na niepoważnych.

Drugie pytanie dotyczy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. Dopowiedział, że w ostatnim czasie w mediach można było przeczytać, iż zakończył się pewien etap kontroli wykonywanej w jednostce przez policję i prokuraturę. Poinformował, że zapadł wyrok, który jest negatywny dla byłych pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. Dodał, że w tej sprawie składał również wielokrotnie interpelacje. Zapytał, czy podjęto działania naprawcze lub zapobiegawcze, jeśli tak to jakie. Dopowiedział, że jest ważne, aby podobna sytuacja nie miała miejsca.

Trzecie pytanie dotyczy Funduszu Dróg. Dodał, że w wykazie zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (drogi gminne i powiatowe), w naborze przeprowadzonym w 2018 r. nie znalazła się żadna droga Powiatu Wrzesińskiego. Poprosił o wyjaśnienie tej sytuacji.

Starosta wrzesiński poprosił o udzielenie odpowiedzi na pierwsze pytanie Urszulę Kosmecką, dyrektora ds. Administracyjno – Inwestycyjnych Starostwa Powiatowego we Wrześni.

Urszula Kosmecka poinformowała, że w związku z tym, iż nie uczestniczyła we wcześniejszym planowaniu lokalizacji oddziału dziecięcego w budynku Szpitala Powiatowe we Wrześni, trudno jej się odnieść do wprowadzanych wtedy zmian. Dodała, że przystępując w tym momencie do opracowania koncepcji zagospodarowania starego budynku Szpitala Powiatowego we Wrześni kierowano się bieżącymi potrzebami i możliwościami rozwoju oddziałów, których finansowanie gwarantuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Dopowiedziała, że rozwój Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w zakresie ogólnym i wentylowanych mechanicznie oraz oddziału rehabilitacyjnego (rehabilitacji ogólnoustrojowej i dziennej, rehabilitacji neurologicznej, która jest w nowym budynku szpitala i rehabilitacji, która obecnie znajduje się w piwnicy starego budynku szpitala) spowodowało, aby przenieść te oddziały na parter. Poinformowała, że biorąc pod uwagę uwarunkowania i rozwój oddziałów najlepsza lokalizacja dla oddziału dziecięcego będzie na drugim piętrze starego budynku Szpitala Powiatowego we Wrześni.

Przemysław Hirschfeld dodał, że Pani Urszula Kosmecka nie odpowiada za podejmowane działania na przestrzeni poprzednich lat. Dopowiedział, że na swoją interpelację otrzymał odpowiedź, jednak nie wie, czy jest ona nadal aktualna, ponieważ Pani dyrektor przedstawiła inną lokalizację oddziału dziecięcego.

Starosta wrzesiński poinformował, że decyzja dotycząca lokalizacji oddziału dziecięcego zapadła. Dodał, że są zabezpieczone środki finansowe w budżecie na przygotowanie dokumentacji. Dopowiedział, że miała zostać opracowana nowa dokumentacja przy pierwotnej koncepcji w 2019 r., natomiast w 2020 r. miało nastąpić rozpoczęcie modernizacji budynku. Poinformował, że po zapoznaniu się z funkcjonowaniem szpitala i połączeniem starego budynku z nowym budynkiem szpitala, rozpatrzono możliwość powrotu do dokumentacji, która jest przygotowana dla zagospodarowania drugiego piętra starego budynku Szpitala Powiatowego we Wrześni. Dodał, że uległy zmianie przepisy przeciwpożarowe, a jedną z przyczyn przeniesienia lokalizacji oddziału dziecięcego i przygotowania nowego projektu było spowodowane tym, iż koszty tzw. zabezpieczeń przeciwpożarowych były wyższe niż koszt samej modernizacji i inwestycji. Dopowiedział, że po dokonanych zmianach dotyczących uwarunkowań związanych z zabezpieczeniami przeciwpożarowymi okazało się, że można wykorzystać istniejącą dokumentację i powrócić do dawnej koncepcji lokalizacji oddziału dziecięcego na drugim piętrze szpitala. Poinformował, że nie wpłynie to na termin realizacji inwestycji. Dodał, że obniży to koszty realizacji zadania, czyli zostanie tu spełniony warunek finansowy i funkcjonalny. Dopowiedział, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest zapisana kwota w wysokości 2.000.000,00 zł na realizację modernizacji. Podsumowując zaznaczył, że powrót do pierwotnej lokalizacji oddziału dziecięcego w żaden sposób nie osłabi projektu, nie zmieni terminu, ani nie spowoduje, że nie zostanie on zrealizowany. Poinformował, że zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową i projektem planu zadanie zostanie zrealizowane w 2020 r.

Przewodniczący Rady przypomniał, że radni zabierają głos tylko w kwestiach dotyczących Raportu o stanie Powiatu Wrzesińskiego, natomiast pytanie dotyczące Funduszu Dróg Samorządowych jest pytaniem dotyczącym ogólnej realizacji inwestycji drogowych.

Starosta wrzesiński odpowiadając na pytanie dotyczące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, poinformował, że zapadł wyrok skazujący w stosunku do byłych pracowników jednostki, którzy dokonali nadużyć w dysponowaniu funduszami. Dodał, że bezzwłocznie po wykryciu nieprawidłowości, które zostały zauważone i zgłoszone podczas kontroli rutynowej został wprowadzony szereg procedur, które uściślają i porządkują sprawy dotyczące dysponowania środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji i Osób Niepełnosprawnych. Poinformował, że ma nadzieję, iż wprowadzone procedury zabezpieczą przed podobnymi przypadkami w przyszłości. Dodał, że jeśli chodzi o Fundusz Drogowy to powiat składa wnioski, jednak od 2015 r. nie udało się skutecznie przeprowadzić żadnego wniosku. Dopowiedział, że wcześniej każdy ze złożonych wniosków przez Powiat Wrzesiński otrzymał dofinansowanie. Poinformował, że w poprzednich latach procedury były bardzo czytelne i każdy z uczestników postępowania mógł weryfikować swoje punkty, aktualnie nie podaje się takich kryteriów.

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Maciejowi Handkiewiczowi.

Maciej Handkiewicz stwierdził, że Raport o stanie Powiatu Wrzesińskiego za 2018 r. jest bardzo ogólnikowy i niekompletny, Poinformował, że zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym Raport powinien obejmować podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Powiatu i budżetu obywatelskiego. Dodał, że w Raporcie przedstawiono to co zostało zrealizowane, natomiast pominięto to co zgodnie z dokumentami strategicznymi lub obowiązującym prawem powinno być wykonane, a nie zostało zrobione. Podał kilka przykładów, zaczynając od Powiatowego Programu Wspierania Edukacji. Dopowiedział, że ten program został opisany jednym zdaniem w części dotyczącej wykonania uchwał, natomiast w części: programy i strategie nie omówiono go w ogóle. Poinformował, że zawiera tylko informację, iż w 2018 r. realizowano granty edukacyjne. Zapytał, czy w pozostałym zakresie program nie był realizowany, np. takie zadania jak: zajęcia wprowadzające innowacyjne formy nauczania, wspieranie i organizowanie działań edukacyjnych i wychowawczych w formach pozaszkolnych. Zaznaczył, że w części dotyczącej realizacji uchwał podano tylko, iż w 2018 r. zostały przyznane stypendia, natomiast w punkcie: programy i strategie nie ma omówienia realizacji programu, brakuje informacji, jakie przyznano stypendia (w programie są wskazane trzy rodzaje stypendiów: edukacyjne, motywacyjne i talent), w jakiej wysokości i ilości zostały przyznane. Poinformował, że Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 – 2020 częściowo została omówiona w Raporcie, jednak pominięto obszar działania dotyczący aktywności społecznej mieszkańców, którego celem strategicznym jest wspieranie aktywności społecznej mieszkańców, a w Raporcie na temat realizacji budżetu obywatelskiego są tylko dwa zdania, jest to informacja zbyt ogólnikowa. Dopowiedział, że brakuje m.in. danych w sprawie wyników głosowania dla powiatu i poszczególnych gmin oraz zadań przyjętych do realizacji. Poinformował, że przykładem tego, że nie wykonano zapisów ustawy jest Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami na lata 2018 – 2021, w którym zapisano konieczność przygotowania planu ochrony zabytków na wypadek m.in. sytuacji kryzysowych. Dodał, że plan ochrony zabytków powinien być sporządzony w terminie 9 miesięcy od wejścia w życie przepisów, czyli kilkanaście lat temu, jednak do tej pory nie został opracowany. Dopowiedział, że kolejnym przykładem jest Strategia Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014 – 2020, w której dużo uwagi poświęcono infrastrukturze drogowej na terenie Powiatu Wrzesińskiego. Poinformował, że w Strategii jest zapisane, iż w zakresie infrastruktury drogowej przewidziano zadania na drogach powiatowych w łącznej ilości 113 km, co oznacza, że średniorocznie powinno być realizowanych 16 km dróg, a z Raportu wynika, iż w 2018 r. w ramach budowy, przebudowy i modernizacji infrastruktury drogowej zrealizowano 7,5 km, co nie stanowi nawet 50% tego co powinno zostać zrealizowane. Poinformował, że zaległości w zakresie infrastruktury drogowej zwiększają się, a środki finansowe w budżecie są niskie na ten cel. Dodał, że dowodem na to są skargi i wnioski mieszkańców, które wpływają do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Dopowiedział, że większość pism dotyczy dróg powiatowych, co świadczy o poważnych zaniedbaniach ze strony Zarządu Powiatu. Poinformował, że w jego ocenie na podstawie przedłożonego Raportu o stanie Powiatu Wrzesińskiego za 2018 r. nie można pozytywnie ocenić działalności Zarządu Powiatu w 2018 r.

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Przemysławowi Hirschfeldowi.

Przemysław Hirschfeld poinformował, że z Raportu o stanie Powiatu, jak i wniesionych uwag widać, że jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Dodał, że w związku z tym, radni Prawa i Sprawiedliwości nie będą głosować za udzieleniem absolutorium dla starosty. Poinformował, że aby wykazać dobrą wolę radni Prawa i Sprawiedliwości zgłosili uchwałę intencyjną w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego przywrócenia oddziału udarowego w Szpitalu Powiatowym we Wrześni Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni. Przeczytał projekt ww. uchwały intencyjnej.

Starosta wrzesiński poinformował, że nie zgadza się ze stwierdzeniem, iż Raport o stanie Powiatu Wrzesińskiego jest niekompletny i ogólnikowy. Dodał, że jest to dokument przygotowany starannie i rzetelnie. Dopowiedział, że gdyby odniesiono się do wszystkich kwestii szczegółowo, to Raport składałby się ze znacznie większej liczby stron. Poinformował, że wszyscy wiedzą i mają świadomość, iż zadania np. z zakresu oświaty są wielokrotnie przedmiotem obrad Rady, na których szczegółowo przedstawiane są informacje na temat realizacji przedsięwzięć przez powiat. Dodał, że np. projekt pn.: „Rozwój Szkolnictwa Zawodowego na terenie Powiatu Wrzesińskiego” nie jest szczegółowo opisany w Raporcie, zasygnalizowano w nim zadania związane z realizacją tego projektu. Dopowiedział, że jeśli chodzi o stypendia, to uważa, że nie jest najistotniejsze to, kto otrzymał wparcie finansowe. Poinformował, że Raport o stanie Powiatu Wrzesińskiego został sporządzony w formie skompresowanej informacji, nie jest to Raport rozbudowany szczegółowo w każdej z dziedzin, ponieważ każdą z nich można byłoby opisać na kilkanaście stron.

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Markowi Kołodziejczykowi.

Marek Kołodziejczyk poinformował, że odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, na której członkowie komisji zostali szczegółowo poinformowani w sprawie Szpitala Powiatowego we Wrześni. Dodał, że brakuje przepływu informacji i o takich ważnych sprawach, warto byłoby aby radni byli informowani w szerszym gronie, a nie tylko członkowie jednej komisji. Dopowiedział, że można zwołać wspólne posiedzenie wszystkich komisji, lub przekazywać informacje z posiedzeń komisji pozostałym radnym.

Przewodniczący Rady poinformował, że na ostatnie posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej zostali zaproszeni przewodniczący wszystkich komisji Rady Powiatu Wrzesińskiego oraz przewodniczący Rady. Dodał, że informacja o posiedzeniu Komisji była również udostępniona publicznie.

 

Pkt 7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Wrzesińskiego.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady poinformował, że uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi, Rada Powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. Zarządził głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 42/VII/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Wrzesińskiego została podjęta 14 głosami „za” i 5 głosami „wstrzymującymi się”.

Wyniki imienne:

ZA (14) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Dionizy Jaśniewicz, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5) Małgorzata Cichacka, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 8.1 Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2018 rok.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński przedstawił w formie prezentacji multimedialnej sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2018 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnej Wiesławie Kowalskiej.

Wiesława Kowalska zapytała, czy jest możliwe, aby przedstawioną prezentację przesłać radnym w wersji elektronicznej.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że oczywiście jest możliwe przekazanie prezentacji.

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Maciejowi Handkiewiczowi.

Maciej Handkiewicz zadał pytanie dotyczące dochodów własnych. Poinformował, że pan starosta przedstawił, iż 84% dochodów własnych stanowią dochody ze sprzedaży mienia. Dodał, że nie do końca jest się czym chwalić, ponieważ możliwość wyprzedawania majątku ma swoje granice i to źródło, kiedyś się skończy i trzeba pamiętać o przyszłości. Dopowiedział, że kolejne pytanie związane jest z przedstawionym zadłużeniem na poziomie około 28.000.000,00 zł. Poinformował, że jeśli powiat zaciąga takie pożyczki i brakuje środków finansowych na realizację niektórych inwestycji, w szczególności tych, o których wspomniał przy debacie nad Raportem o stanie Powiatu Wrzesińskiego, czyli niedofinansowaniu w zakresie infrastruktury drogowej i realizacji zadań na poziomie 50% z tego, co zgodnie ze Strategią Rozwoju Powiatu powinno być zrealizowane. Zapytał, jak ta realizacja będzie wyglądała w latach następnych.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że znaczna wielkość środków finansowych na realizację zadań samorządu powiatu jest tzw. znaczonych, najczęściej są to dotacje i subwencje. Poinformował, że wszystko, czym wyróżnia się powiat w kwestii aktywności i inwestycji to zadania, które mogą być realizowane tylko ze środków własnych. Dodał, że podstawowym źródłem finansowania takich zadań jest pozyskiwanie środków zewnętrznych, a aby je pozyskiwać powiat powinien posiadać udział własny, natomiast, żeby mieć udział własny należy zaciągać zobowiązania. Dopowiedział, że dzięki temu, Powiat Wrzesiński realizuje zadania na skalę zdecydowanie ponad przeciętną. Poinformował, że przy przedstawianiu prezentacji wskazał 2011 r., aby pokazać, że poziom zadłużenia był wtedy na kwotę ponad 20.000.000,00 zł, gdzie w następnych latach realizując równocześnie inne zadania, udawało się pozyskiwać środki na spłatę zobowiązań. Dodał, że natomiast, jeśli chodzi o strukturę dochodów Powiatu Wrzesińskiego to oprócz pozyskiwania środków zewnętrznych, kolejnym źródłem dochodów jest możliwość sprzedaży mienia. Dopowiedział, że sprzedaży nie wykonuje się w sposób bezmyślny, tylko w sposób racjonalny. Poinformował, że gdyby nie przygotowanie przed 2002 r. planu zagospodarowania terenu, to niemożliwe byłoby sprzedawanie działek. Dodał, że powiat stara się, aby majątek był sprzedawany w jak najkorzystniejszy sposób. Zwrócił uwagę, na to, że gdyby powiat nie pozyskał dodatkowego majątku i nie  pomnażał środków z jego sprzedaży w sposób racjonalny, to większość zadań trudno byłoby zrealizować. Poinformował, że niestety powiat nie posiada dochodów z tytułu podatków od nieruchomości, czy środków transportu, jakie mają gminy. Dodał, że istotnym źródłem jest umiejętna gospodarka majątkiem powiatowym, co stanowi źródło dodatkowych dochodów.

 

Pkt 8.2 Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym za 2018 rok.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej sprawozdanie finansowe za 2018 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

Pkt 8.3 Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego na dzień 31.12.2018 roku.

Beata Matuszewska przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej informację o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Maciejowi Handkiewiczowi.

Maciej Handkiewicz zapytał, czy wszystkie nieruchomości mają księgi wieczyste i czy, we wszystkich księgach, w których powinien być ujawniony Zarząd Powiatu Wrzesińskiego, widnieje w nich. Zapytał, jakich nieruchomości dotyczy posiadanie nieruchomości w złej wierze i czy, w związku z tym podjęto działania celem uregulowania tej sytuacji.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Nieruchomości odpowiedziała, że wszystkie księgi wieczyste dla nieruchomości, które stanowią własność Powiatu Wrzesińskiego są uregulowane, za wyjątkiem tych, które cały czas są regulowane, dotyczy to nieruchomości zajętych pod drogi. Poinformowała, że niektóre działki stanowią nadal własność Skarbu Państwa, jest to proces długotrwały, ponieważ wiąże się z ujawnianiem działek w księgach wieczystych Skarbu Państwa. Dodała, że jeżeli jest to już uregulowane, to powiat występuje do wojewody z wnioskiem o stwierdzenie przejścia z mocy prawa na własność Powiatu Wrzesińskiego. Dopowiedziała, że nieruchomości, które posiadamy w złej wierze, są to działki położone przy ul. Kaliskiej we Wrześni. Poinformowała, że działki te objęto roszczeniem spadkobiercy poprzedniego właściciela. Dodała, że w 2008 r. została wydana decyzja przez Ministra Skarbu, w której stwierdza, że Powiat Wrzesiński nie powinien być właścicielem  tych nieruchomości, z uwagi na to, że nie stanowiły wcześniej własności Skarbu Państwa. Dopowiedziała, że obecnie toczy się postępowanie w Sądzie Rejonowym. Poinformowała, że został złożony pozew przez spadkobiercę poprzedniego właściciela o  uzgodnienie treści księgi wieczystej dla nieruchomości przy ul. Kaliskiej we Wrześni. Dodała, że na razie postępowanie nie zostało rozstrzygnięte.

 

Pkt 8.4 Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2018 rok.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Janusza Balcerzaka, wiceprzewodniczącego Rady.

Janusz Balcerzak zapoznał radnych z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2018 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o przedłożonym sprawozdaniu.

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej znajduje się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu odpowiednio pod znakiem sprawy: SOR.0711.7.2019.

 

Pkt 8.5 Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego oraz opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie wniosku wraz z opinią Jarosława Czyża, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Jarosław Czyż przedstawił informację o pracy Komisji Rewizyjnej nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2018 rok. Przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Wrzesińskiego. Poinformował, że Komisja Rewizyjna wydała pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu. Wniosek wraz z opinią stanowią załącznik nr 9 do protokołu.

 

Pkt 8.6 Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Jarosława Czyża.

Jarosław Czyż przedstawił uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego za 2018 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o przedłożonym wniosku.

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej znajduje się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu odpowiednio pod znakiem sprawy: SOR.0711.12.2019.

 

Pkt 9.1 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2018 rok.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2018 rok. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych, co stanowiło quorum do podjęcia uchwały objętej porządkiem obrad.

Uchwała nr 43/VII/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2018 rok została podjęta 14 głosami „za” i 5 głosami „wstrzymującymi się”.

Wyniki imienne:

ZA (14) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Dionizy Jaśniewicz, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5) Małgorzata Cichacka, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 9.2 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2018 rok.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2018 rok.  W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 44/VII/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2018 rok została podjęta 14 głosami „za” i 5 głosami „wstrzymującymi się”.

Wyniki imienne:

ZA (14) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Dionizy Jaśniewicz, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5) Małgorzata Cichacka, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 9.3 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wrzesińskiego w 2019 roku.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Joannę Musiałkiewicz, kierownika Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że przedstawione rozwiązanie w projekcie uchwały jest kontynuacją dotychczasowego planu, który funkcjonuje od trzech lat na terenie Powiatu Wrzesińskiego. Dodała, że 14 lutego 2019 r. Rada Powiatu Wrzesińskiego podjęła uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wrzesińskiego w 2019 roku. Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego unieważniono uchwałę. Poinformowała, że załącznik do projektu uchwały przedstawia rozkład pracy godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wrzesińskiego. Dodała, że przepisy ustawy Prawo farmaceutyczne nakładają obowiązek zapewnienia mieszkańcom możliwości korzystania z usług farmaceutycznych w porze nocnej, święta i dni wolne od pracy. Dopowiedziała, że funkcjonowanie apteki całodobowej we Wrześni spełnia minimalny standard dostępności do świadczeń farmaceutycznych, który powiat jest zobowiązany zapewnić mieszkańcom. Poinformowała, że ponownie przeanalizowano rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wrzesińskiego w 2019 roku. Dodała, że uzasadnienie, które dołączono do projektu uchwały zostało znacząco rozbudowane w stosunku do uzasadnienia do uchwały z dnia 14 lutego 2019 r. Dopowiedziała, że jednym z argumentów potwierdzającym wystarczające zapewnienie świadczeń usług farmaceutycznych jest sytuacja, w której osoba potrzebująca pomocy medycznej uda się na oddział ratunkowy Szpitala Powiatowego we Wrześni, następnie po świadczenia farmaceutyczne pojedzie do apteki całodobowej, otwartej również w święta i dni wolne od pracy znajdującej się we Wrześni. Poinformowała, że takie rozwiązanie jest komfortowe i wygodne, ponieważ mieszkańcy Powiatu Wrzesińskiego wiedzą, gdzie mają zabezpieczony dostęp do świadczeń farmaceutycznych, zarówno w porze nocnej, w święta i dni ustawowo wolne od pracy przez aptekę pracującą całodobowo, 7 dni w tygodniu, cały rok. Dodała, że taka apteka, która świadczy całodobowe usługi, na pewno jest dużo lepiej zaopatrzona, niż mniejsze apteki w miejscowościach ościennych. Dopowiedziała, że analizując przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców należy odejść od ściśle terytorialnego podziału. Poinformowała, że mieszkańcy skrajnych miejscowości Powiatu Wrzesińskiego mogą korzystać z aptek dyżurujących w sąsiednich powiatach, do których mają bliżej (najdalej oddalone miejscowości powiatu od Wrześni zlokalizowane są w odległości 30 km).

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Maciejowi Handkiewiczowi.

Maciej Handkiewicz poinformował, że w rozstrzygnięciu wojewody stwierdzono, że projekt uchwały nie zapewnia wystarczającej dostępności świadczeń farmaceutycznych dla mieszkańców, jeżeli jest tylko jedna apteka na terenie miasta Września. Dodał, że wojewoda zasugerował wyznaczenie większej liczby aptek. Dopowiedział, że z punktu widzenia mieszkańców wydaje mu się, iż jest to zasadne i może warto pochylić się i rozważyć zwiększenie liczby punktów aptecznych.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że jeśli chodzi o rozszerzenie liczby dostępnych punktów, gdzie będą świadczone usługi farmaceutyczne, to istnieje problem, polegający na tym, że samorząd powiatowy nie posiada żadnych narzędzi, aby egzekwować dyżury zaproponowane dla farmaceutów. Dodała, że aby być sprawiedliwym wobec wszystkich mieszkańców, należałoby dyżury apteczne zapewnić w każdej gminie Powiatu Wrzesińskiego. Dopowiedziała, że uruchomienie dyżuru np. w Gminie Nekla nie wiąże się z żadnym komfortem dla mieszkańców Gminy Pyzdry, Kołaczkowo czy Miłosław. Poinformowała, że przeprowadzono konsultacje ze środowiskiem farmaceutów, którzy wskazują, iż uruchomienie dodatkowych dyżurów równolegle z apteką całodobową, może spowodować spadek rentowności dla apteki całodobowej, w konsekwencji jej zamknięcie. Oznajmiła, że rozwiązanie w postaci jednej apteki całodobowej, otwartej w dni wolne od pracy i święta funkcjonowała od zawsze na terenie Powiatu Wrzesińskiego, nawet jeżeli były to rotacyjne dyżury. Dopowiedziała, że nie są zgłaszane żadne sygnały od mieszkańców, aby mieli problem z dostępnością do świadczeń farmaceutycznych.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 45/VII/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wrzesińskiego w 2019 roku została podjęta 12 głosami „za” i 7 głosami „wstrzymującymi się”.

Wyniki imienne:

ZA (12) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Waldemar Grzegorek, Dionizy Jaśniewicz, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

WSTRZYMUJĘ SIĘ (7) Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Grzegorz Trocha

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 9.4 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 39/VI/99 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 24 marca 1999 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych”.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Kamila Perlika, naczelnika Wydziału Organizacyjnego.

Kamil Perlik poinformował, że dnia 24 marca 1999 r. Rada Powiatu we Wrześni podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu”. Dodał, że ww. uchwałą ustalono jednego reprezentanta powiatu w Stowarzyszeniu. Dopowiedział, że w związku ze stale rozszerzanym zakresem działalności Stowarzyszenia oraz wysokim stopniem zaangażowania powiatu w działalność WOKISS, a także na wystosowaną przez Stowarzyszenie prośbę wnioskuje się o zwiększenie liczby reprezentantów w osobach: Dionizego Jaśniewicza, starosty wrzesińskiego oraz Waldemara Grzegorka, wicestarostę wrzesińskiego.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 46/VII/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały nr 39/VI/99 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 24 marca 1999 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych” została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 9.5 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027.

Pkt 9.6 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 34.592,15 zł z tytułu:

1) otrzymania odszkodowania przez Starostwo Powiatowe we Wrześni za szkody na mieniu (uszkodzenie bariery sprężystej, znajdującej się w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2907P w m. Czeszewo) w kwocie 7.967,00 zł;

2) zwiększonych wpływów za najem pomieszczeń, kosztów eksploatacyjnych, odsetek bankowych przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni w kwocie 11.239,00 zł;

3) decyzji Ministra Finansów z dnia 23 maja 2019 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2019 r. o kwotę 15.386,15 zł na wyposażanie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Dodała, że wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 350.943,15 zł, z tego dla:

1) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 15.386,15 zł zgodnie z ww. decyzją Ministra Finansów,

b) 4.000,00 zł na realizację projektu „Aktywna tablica” - wkład własny oraz na uzupełnienie środków do realizacji zadań;

2) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 12.500,00 zł na naprawę poliuretanowej bieżni stadionu lekkoatletycznego;

3) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 3.867,00 zł na obsługę prawną, opłatę czynszową za oddział w Pyzdrach, opłatę za odpady komunalne i podatek VAT;

4) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 126.140,00 zł na zakup wyposażenia i zatrudnienie pracowników;

5) Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 5.484,00 zł na przebudowę wejścia między budynkami,

b) 35.934,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Utwardzenie terenu i wykonanie ogrodzenia przy starym budynku dydaktycznym ZSP”,

c) 12.109,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Politechnicznych”;

6) Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 7.967.00 zł na odtworzenie zniszczonego mienia,

b) 10.000,00 zł na opłaty serwisowe i licencyjne programów używanych w systemie teleinformatycznym starostwa,

c) 30.250,00 zł na świadczenia usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego,

d) 31.400,00 zł na zakup flag, materiałów remontowych i wyposażenia,

e) 4.900,00 zł na zawarcie umów z koronerem,

f) 10.147,00 zł na zawarcie porozumienia z Powiatem Gnieźnieńskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej;

7) Starostwa Powiatowego we Wrześni tworzy się plan - Szkoły Artystycznej w kwocie 201.483,00 zł;

8) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 14.100,00 zł na remont placówki (wymiana posadzki, meble biurowe);

9) Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 8.890,00 zł na zakup serwera pocztowego i domeny pocztowej oraz na podniesienie kwalifikacji pracownika;

10) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zwiększa się plan o kwotę 5.800,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań;

11) zmniejsza się rezerwę ogólna o kwotę 106.597,00 zł;

12) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 82.817,00 zł.

Beata Matuszewska dodała, że do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2019 – 2021”. Okres realizacji to lata 2019 – 2021, łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 363.000,00 zł, z tego 30.250,00 zł w 2019 r., 181.500,00 zł w 2020 r. i 151.250,00 zł w 2021 r.

Projekty uchwał Rady znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Maciejowi Handkiewiczowi.

Maciej Handkiewicz zapytał, czy kwota w wysokości 201.483,00 zł na Szkołę Artystyczną jest kwotą wystraczającą na 2019 r., jeśli ma być przeznaczona na wyposażenie szkoły i wynagrodzenie nauczycieli.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że jeżeli będzie przyjętych 60 uczniów to kwota w wysokości 201.483,00 zł wystarczy na Szkołę Artystyczną. Poinformowała, że wyliczono, iż na wyposażenie potrzebna będzie kwota 57.100,00 zł, pozostała część zostanie przeznaczona na wynagrodzenia oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Dodała, że w międzyczasie zostaną przeprowadzone remonty i zaplanowana kwota może zwiększyć się o 10.000,00 zł – 20.000,00 zł. Dopowiedziała, że w przypadku, kiedy od 1 września wzrosłyby wynagrodzenia dla oświaty to przedstawiona wyżej kwota nie wystarczy.

Maciej Handkiewicz zapytał, czy w związku z powyższym zakłada się, że kwota na Szkołę Artystyczną może ulec zwiększeniu.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że kwota w wysokości 201.483,00 zł przeznaczona na Szkołę Artystyczną może się zwiększyć, jeśli wystąpią wyżej wskazane przyczyny.

Przewodniczący Rady w związku z brakiem kolejnych zgłoszeń zamknął dyskusję i zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027. W głosowaniach wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 47/VII/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027 została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 48/VII/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 10 Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady poinformował, że radna Małgorzata Cichacka i radna Wiesława Kowalska otrzymały odpowiedzi na złożone pisma w statutowym terminie 14 dni. Dodał, że radny Jarosław Czyż złożył dnia 11 czerwca 2019 r. interpelację w sprawie terenu przy ul. Działkowców we Wrześni.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnej Małgorzacie Cichackiej.

Małgorzata Cichacka poinformowała w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości, że bardzo są zadowoleni, iż powstała szkoła muzyczna. Pogratulowała radnemu Stefanowi Tomczakowi, który włożył wiele pracy, aby ta szkoła powstała. Zapytała, czy zajęcia w szkole muzycznej i szkole specjalnej nie będą kolidowały ze sobą. Dodała, że dzieciom uczącym się w szkołach specjalnych często przeszkadzają głośne dźwięki. Dopowiedziała, że Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna prowadzi również zajęcia do godziny 19:00 w tym samym budynku. Zapytała, czy w związku z powyższym zostaną poczynione działania np. wygłuszenie pomieszczeń, czy organizacji zajęć tak, aby nie kolidowały ze sobą.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że rozpatrywano tę kwestię, ponieważ mogą wystąpić niezgodności między zajęciami w budynku przy ul. Leśnej 10 we Wrześni. Poinformował, że zajęcia muzyczne miałyby odbywać się w godzinach popołudniowych, w tej porze również prowadzone są zajęcia przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Dodał, że ćwiczenia na instrumentach muzycznych mogłyby zakłócać prowadzenie terapii z dziećmi. Dopowiedział, że rozpatruje się wiele pomysłów i alternatyw m.in. wykorzystanie pomieszczeń po poprzedniej siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni. Poinformował, że do dyspozycji byłoby ponad 260 m2. Dodał, że niektóre z pomieszczeń w tym budynku są wygłuszone, ponieważ odbywały się w nich terapie psychologiczno – pedagogiczne. Dopowiedział, że przy niewielkiej pracy można byłoby przystosować te pomieszczenia na potrzeby szkoły muzycznej, co zlikwidowałoby kolizję między zajęciami przy ul. Leśnej 10 we Wrześni. Poinformował, że od samego początku planowania szkoły muzycznej ustalono, że będzie znajdować się w budynku Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Leśnej we Wrześni. Dodał, że rozwinęły się w między czasie zajęcia i terapie prowadzone przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Dopowiedział, że nie ma to żadnego zagrożenia dla powstania szkoły muzycznej, ponieważ powiat jest w stanie ją otworzyć i spełnić wszystkie wymagane standardy. Poinformował, że w projekcie wskazywano również lokalizację dla szkoły muzycznej spoza budynku przy ul. Leśnej 10 we Wrześni, m.in. aula Liceum Ogólnokształcącego, jako sala koncertowa. Dodał, że nie wyklucza się takiego rozwiązania. Dopowiedział, że są spełnione warunki formalne, czyli ostatecznie pozostaje podpisanie umowy, podjęcie uchwały o powołanie szkoły, wyłonienie dyrektora szkoły i przeprowadzenie naboru. Poinformował, że nie doprowadzi się do sytuacji, w której powstanie szkoły muzycznej mogłoby przeszkodzić w jakikolwiek sposób prowadzeniu działalności, czy zajęć obecnie istniejącym jednostkom przy ul. Leśnej 10 we Wrześni.

Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu Stefanowi Tomczakowi.

Stefan Tomczak podziękował radnej Małgorzacie Cichackiej za słowa uznania. Poinformował, że nad projektem pracował cały zespół Wydziału Edukacji na czele z Katarzyną Starzyńską, p. o. naczelnika Wydziału, która bardzo dużo pracy włożyła w przygotowanie całej dokumentacji, a także Bożena Nowacka, sekretarz powiatu.

Małgorzata Cichacka dodała, że gratulacje złożyła na ręce Stefana Tomczaka, ze względu, iż był przez pewien czas naczelnikiem Wydziału Edukacji. Poinformowała, że gratulacje należą się całemu zespołowi, który pracował nad projektem powstania szkoły muzycznej. Zapytała, czy jest prawdą, że trwają rozmowy na temat utworzenia w Szpitalu Powiatowym we Wrześni Sp. z o.o. spółki córki.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że nie pamięta takiej sytuacji, w której brano by pod uwagę, czy rozpatrywano taką kwestię. Dodał, że nie ma takiej potrzeby, ani uzasadnienia.

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Grzegorzowi Trosze.

Grzegorz Trocha pogratulował wszystkim osobom, które zaangażowały się w utworzenie szkoły muzycznej. Zapytał, czy przez okres wakacyjny zdąży się przeprowadzić nabory, wybór kadry i powołanie dyrektora, tak aby od września szkoła muzyczna mogła zacząć funkcjonować.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że ma świadomość, iż czasu nie jest dużo. Poinformował, że działania zmierzające do powołania szkoły muzycznej nie polegają tylko na wypełnianiu dokumentów, ale w związku z jej powstaniem odbyło się wiele spotkań i rozmów m.in. z osobami, które potencjalnie mogą pokierować szkołą. Dodał, że na terenie Wrześni istnieją niepubliczne szkoły muzyczne, a także kadra, do której należą osoby będące za utworzeniem publicznej szkoły muzycznej. Dopowiedział, że rozpoczęcie działań związanych z otwarciem szkoły nastąpią w momencie podpisania porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a następnie podjęcia uchwały Rady Powiatu. Poinformował, że ze względu na opóźnienie związane z podpisaniem porozumienia projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie założenia publicznej szkoły muzycznej nie mógł być rozpatrzony na tym posiedzeniu Rady. Dodał, że kiedy zostanie podpisane porozumienie i podjęta uchwała to niezwłocznie przystąpi się do działań w kierunku wyłonienia dyrektora i ogłoszenia naboru. Dopowiedział, że w mediach rozgłaszana jest informacja, iż od 1 września zostanie otwarta szkoła muzyczna. Poinformował, że w okresie wakacyjnym powinno zostać wszystko dopełnione.

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Stefanowi Tomczakowi.

Stefan Tomczak poinformował, że przepisy mówią, iż komisję rekrutacyjną powołuje dyrektor placówki. Dodał, że ustawa Prawo oświatowe informuje, iż w przypadku nowej placówki organ prowadzący może zlecić dyrektorowi innej szkole podległej danemu samorządowi powołanie komisji rekrutacyjnej. Dopowiedział, że najprawdopodobniej taka procedura zostanie przeprowadzona, ponieważ jest zbyt mało czasu, aby rekrutacja odbyła się w trybie określonym w statucie nowo utworzonej placówki. Poinformował, że rekrutacja powinna być przeprowadzona wcześniej, aby informacja dotarła do rodziców o możliwości nauki dzieci w publicznej szkole muzycznej. Dodał, że jak zostanie podjęta uchwała, to powiat zleci innej szkole podległej powiatu, aby dyrektor tej placówki powołał komisję rekrutacyjną. Dopowiedział, że informacja o utworzeniu szkoły jest rozpowszechniana na portalach społecznościowych, gazetach i stronach internetowych lokalnych mediów. Poinformował, że otwarcie publicznej szkoły muzycznej od września cieszy się dużym zainteresowaniem.

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Grzegorzowi Trosze.

Grzegorz Trocha dodał, że jest to słuszne rozwiązanie, aby dyrektor innej szkoły powołał komisję rekrutacyjną. Dopowiedział, że będzie to rekrutacja do szkoły muzycznej podczas, której będą przeprowadzane egzaminy. Zapytał, czy w związku z tym, dyrektor szkoły będzie zatrudniał i powoływał pracowników spoza swojej placówki.

Stefan Tomczak odpowiedział, że dyrektor nie musi powoływać w skład komisji rekrutacyjnej osób pracujących w danej placówce. Dodał, że jest zobowiązany do powołania komisji rekrutacyjnej w skład, której będą wchodzić osoby wykształcone w określonej dziedzinie.

Przewodniczący Rady oddał głos radnej Małgorzacie Cichackiej.

Małgorzata Cichacka poinformowała, że dnia 4 kwietnia 2019 r. złożyła interpelację dotyczącą wyników finansowych Szpitala Powiatowego we Wrześni. Dodała, że otrzymała informację, iż szczegółowe informacje zostaną udzielone po posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników, które planowane jest na dzień 30 czerwca 2019 r. Zapytała, czy na koniec 2018 r. wynik finansowy szpitala był dodatni, czy ujemny.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że odbyło się Zgromadzenie Wspólników z udzieleniem absolutorium. Dodał, że zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, które jest do wglądu i jest dokumentem powszechnie dostępnym. Dopowiedział, że wynik finansowy jest na poziomie ujemnym. Poinformował, że jest taki od momentu finansowania w ramach sieci szpitali.

Przewodniczący Rady oddał głos radnej Małgorzacie Cichackiej.

Małgorzata Cichacka zapytała, kiedy odbyło się Zgromadzenie Wspólników. Dodała, że nadal czeka za dokumentami, o które prosiła w treści interpelacji. Zapytała, jaka jest kwota ujemnego wyniku finansowania Szpitala Powiatowego we Wrześni.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że Zgromadzenie Wspólników odbyło się dnia 11 czerwca 2019 r. Poinformował, że ujemny wynik finansowy Szpitala Powiatowego we Wrześni jest na poziomie 6.000.000,00 zł, w tym kwota 4.500.000,00 zł wynika z amortyzacji.

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Markowi Kołodziejczykowi.

Marek Kołodziejczyk poprosił ponownie o udostępnienie w formie elektronicznej wyników audytu przeprowadzonego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, aby radni mogli zapoznać się z jego treścią.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że sprawozdanie z przeprowadzonego audytu zostało przekazane osobom zainteresowanym. Dodał, że jeśli nie zostało przekazane w formie elektronicznej, to zostanie to uczynione bezzwłocznie.

Marek Kołodziejczyk poinformował, że otrzymał wynik audytu w wersji papierowej. Dodał, że jednak prosi, aby audyt przekazać w wersji elektronicznej również pozostałym radnym.

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Grzegorzowi Trosze.

Grzegorz Trocha poinformował, że dziś w uchwale budżetowej podjęto decyzję o kolejnych środkach na naprawę bieżni i boisk Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni. Dodał, że wcześniej składał interpelację dotyczącą stanu boisk Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni. Dopowiedział, że przed boiskami do koszykówki umieszczona jest tablica informacyjna o zakazie gry, boisko do siatkówki jest nieczynne, a boisko do piłki nożnej dziurawe.  Poinformował, że ma zostać podjęta decyzja w sprawie środków publiczno – prywatnych na modernizację bazy sportowej. Dodał, że na swoją interpelację, otrzymał odpowiedź, iż baza jest wystarczająca. Oznajmił, że jest to dla niego niezrozumiałe, ponieważ baza zewnętrzna w żaden sposób nie spełnia przepisów bhp. Zapytał, czy może warto wyasygnować środki w budżecie na poprawę warunków bazy sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2, tak aby młodzież i mieszkańcy mogli korzystać z boisk chociaż w okresie letnim.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że modernizacja bazy sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni jest niezbędna i konieczna. Poinformował, że sprawdzono założenia projektowe w stosunku do istniejącego planu zagospodarowania przestrzennego, co wykazało problem polegający na zmianie planu zagospodarowania przestrzennego lub tzw. odstępstwa ministerialnego od złożonego projektu. Dodał, że powstała propozycja zmiany projektu, ponieważ zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wiąże się z długim terminem oczekiwania. Dopowiedział, że natomiast jeśli chodzi o tzw. odstępstwo ministerialne to najpierw należy wykonać projekt i następnie od niego uzyskać odstępstwo. Poinformował, że należy teraz rozwiązać kwestię w sprawie wyboru decyzji, które rozwiązanie będzie najkorzystniejsze.

 

W pkt Wnioski i oświadczenia radnych radni nie podjęli dyskusji.

 

Pkt 12 Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady o godz. 19:20 zamknął VII sesję Rady.

Na tym protokół został zakończony. Protokół został podpisany po przyjęciu jego treści przez Radę.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Marek Przyjemski

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr VII / 2019)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Przyjemski
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 13:51

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.