Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr VI / 2019

PROTOKÓŁ NR VI / 2019

Z SESJI RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 27 maja 2019 r.

 

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Powiatu.

Marek Przyjemski, przewodniczący Rady otworzył o godz. 16:00 VI sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Powitał radnych, starostę, pracowników Starostwa, przedstawicieli służb, inspekcji, straży, jednostek organizacyjnych powiatu i lokalnych mediów oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczyło 19 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowiło quorum do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Pkt 2 Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z poprzedniej sesji Rady został sporządzony w statutowym terminie. Dodał, że protokół został przesłany radnym. Dopowiedział, że zgodnie z  § 42 Statutu Powiatu Wrzesińskiego Radni mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu na ręce przewodniczącego Rady w formie pisemnej nie później niż do dnia poprzedzającego następną sesję. W przypadku wniesienia poprawek i uzupełnień protokół z poprzedniej sesji zostaje przyjęty po ich akceptacji przez Radę. Poinformował, że dnia 24 maja radna Wiesława Kowalska złożyła wniosek w sprawie wniesienia poprawek i uzupełnień do protokołu. Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ogłosił 5 minut przerwy, aby radni mogli zapoznać się z treścią zmian wprowadzonych do protokołu, a następnie zarządził głosowanie poprzez podniesienie ręki nad przyjęciem poprawek i uzupełnień do protokołu.

Członkowie Rady jednomyślnie zaakceptowali wniesione poprawki i uzupełnienia do protokołu. Protokół z V sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego wraz z wprowadzonymi poprawkami i uzupełnieniami do jego treści został przyjęty jednomyślnie.

 

Pkt 3 Przedstawienie projektu porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt porządku obrad został przedłożony z materiałami na sesję Rady. Zapytał, czy radni chcą wnieść zmiany do treści proponowanego porządku posiedzenia. Proponowany porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Członkowie Rady jednomyślnie przyjęli treść proponowanego porządku obrad.

 

Pkt 4.1 Przedstawienie informacji przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w  okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z terminami odbytych posiedzeń oraz pismami, które wpłynęły do Biura Rady w okresie międzysesyjnym od 4 kwietnia 2019 r. do 27 maja 2019 r. Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

Pkt 4.2 Przedstawienie sprawozdania przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na V sesji Rady Powiatu.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na V sesji Rady Powiatu. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

Pkt 4.3 Przedstawienie sprawozdania Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z realizacji „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.”.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali sprawozdanie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z realizacji „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.”.

Sprawozdanie znajduje się w zbiorze: Przewodniczący Rady Powiatu (miedzy innymi korespondencja kierowana do i od przewodniczącego) pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0004.11.2019.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Maciejowi Handkiewiczowi.

Maciej Handkiewicz poinformował, że jego pytanie będzie dotyczyć tabeli 1., która zawiera liczbę złożonych ofert, odrzuconych formalnie, dopuszczonych do oceny merytorycznej oraz sfinansowanych i dofinansowanych w 2018 r. i tabeli 2. informującej o środkach budżetowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w 2018 r. Dodał, że z zakresu ochrony i promocji zdrowia ofert ocenionych merytorycznie było pięć, natomiast dotowanych cztery, czyli jedna jakby nie była realizowana, mimo, że była oceniona merytorycznie pozytywnie. Dopowiedział, że podobna sytuacja jest w przypadku działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, gdzie trzy oferty ocenione zostały merytorycznie, a dwie dotowano. Poinformował, że natomiast w tabeli 2. można zauważyć pozostałe niewykorzystane środki. Zapytał z czego wynika taka sytuacja.

Przewodniczący Rady poprosił o udzielenie odpowiedzi Joannę Musiałkiewicz, kierownika Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że oferty dotowane to są te oferty, na które Zarząd Powiatu przyznał dotacje i, które zostały ocenione merytorycznie pozytywnie. Dodała, że zdarza się tak, że oferta przechodzi ocenę formalną i zostaje poddana ocenie merytorycznej, natomiast komisja opiniująca oferty nie widzi uzasadnienia by realizować tego typu zadanie. Dopowiedziała, że w takiej sytuacji proponowana kwota dotacji wynosi 0,00 zł. Poinformowała, że ważne jest to, aby zadania, które są realizowane, spotkały się z zasadnością i odpowiednią liczbą odbiorców i wpisywały się w zadania powiatowe. Dodała, że oferty, które nie posiadały błędów formalnych poddano ocenie merytorycznej. Dopowiedziała, że, zespół z udziałem pracowników poszczególnych wydziałów i osób reprezentujących organizacje pozarządowe analizuje zasadność przyznania środków. Poinformowała, że nieścisłości wynikają z terminologii i na przyszłość może należałoby to określić precyzyjniej.

Maciej Handkiewicz poinformował, że w sprawozdaniu znajduje się informacja, jakie kwoty zostały przyznane na poszczególne zadania. Zapytał, czym spowodowane jest, że w niektórych obszarach, gdzie kwoty nie zostały w całości wydatkowane, dofinansowanie dla poszczególnych zadań też zostało zmniejszone.

Joanna Musiałkiewicz odpowiedziała, że Referat Spraw Społecznych i Zdrowia analizuje złożone przez organizacje kosztorysy pod względem realności zaproponowanych stawek. Podała sytuację, w której ktoś wycenia roboczogodzinę danej pracy na poziomie znacznie odbiegającym od cen rynkowych, wtedy zdarza się, że ta dotacja jest zmniejszana, lub kiedy pewnego rodzaju koszty nie są konieczne, czy nie jest zasadne ponoszenie różnego rodzaju wydatków, bądź są to wydatki zawyżone. Poinformowała, że wysokość proponowanej dotacji jest zmniejszana np. w przypadku kosztów transportu.

W związku z brakiem dalszych głosów, przewodniczący Rady zamknął omawiany punkt porządku obrad.

 

Pkt 5.1 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni przy ulicy Koszarowej 12.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały został  pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki. Poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Katarzynę Starzyńską, p.o. naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej.

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że Rada Powiatu Wrzesińskiego na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni przy ul. Koszarowej 12. Dodała, że zgodnie z przepisami prawa, aby zlikwidować placówkę należy otrzymać pozytywne opinie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Związków Zawodowych. Dopowiedziała, że takie opinie uzyskano i można teraz zgodnie z procedurami dokonać likwidacji gimnazjum.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych, co stanowiło quorum do podjęcia uchwały objętej porządkiem obrad.

Uchwała nr 33/VI/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni przy ulicy Koszarowej 12 została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 5.2 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały został  pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki. Poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Katarzynę Starzyńską.

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, Rada Powiatu Wrzesińskiego podjęła uchwałę nr 184/XXX/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Dodała, że od dnia 1 września 2019 r. nie będą funkcjonować już szkoły ponadgimnazjalne, dotychczasowe licea ogólnokształcące i dotychczasowe technika przekształcą się z mocy prawa odpowiednio w czteroletnie licea ogólnokształcące i pięcioletnie technika. Dopowiedziała, że Rada Powiatu ustala plan sieci szkół od dnia 1 września 2019 r.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 34/VI/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Wrzesińskiego została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 5.3 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Bursy Międzyszkolnej we Wrześni przy ulicy Słowackiego 11.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały został  pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki. Poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Katarzynę Starzyńską.

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że od 2017 r. Powiat Wrzesiński realizuje projekt pn.: „Modernizacja i Rozbudowa Centrum Oświatowego” w celu realizacji projektu pt. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Wrzesińskiego”, w  ramach, którego realizowana jest m.in. modernizacja budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni. Dodała, że od dnia 1 września 2019 r. Powiat Wrzesiński zamierza uruchomić w ww. budynku Bursę Międzyszkolną, która będzie służyć młodzieży spoza Wrześni uczącej się w szkołach i placówkach powiatowych. Dopowiedziała, że nowo utworzona Bursa zostanie włączona w struktury organizacyjne Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Poinformowała, że w Bursie przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni będzie 40 miejsc pobytowych.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Jarosławowi Czyżowi.

Jarosław Czyż poinformował, że razem z radnym Grzegorzem Trochą proszą o doprecyzowanie w Statucie Bursy Międzyszkolnej pojęć dyrektora bursy i dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Dodał, że w kilku punktach Statutu raz przywoływany jest dyrektor, a raz dyrektor bursy, taka sytuacja występuje w § 8 ust. 6 i w § 14 ust. 2 pkt 11.

Grzegorz Trocha dodał, że w § 2 mowa jest o rodzicach i wychowawcach. Dopowiedział, że można doprecyzować w tym paragrafie informacje o dyrektorze Bursy i dyrektorze Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, to w każdych kolejnych punktach będzie odniesienie do danego dyrektora. § 8 ust. 2 zawiera informację, że kierownikiem jednostki jest dyrektor Centrum, a w § 8 ust. 6 jest mowa, że zatrudnia dyrektor, tylko nie ma podane, który dyrektor.

Katarzyna Starzyńska odpowiedziała, że zatrudnia dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, a dyrektor Bursy będzie wicedyrektorem Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej.

Grzegorz Trocha zapytał, który dyrektor tworzy arkusz organizacyjny.

Katarzyna Starzyńska odpowiedziała, że arkusz organizacyjny tworzy dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Dodała, że zostanie dookreślona kwestia funkcji dyrektora.

Przewodniczący Rady poinformował, że zmiana ta zostanie wprowadzona do projektu uchwały jako sprostowanie. Dodał, że wskazana zmiana jest zasadna i prosi o sprecyzowanie zapisów w projekcie uchwały. Zapytał, czy radni zgadzają się z wyżej przedstawioną zmianą.

Członkowie Rady jednomyślnie wyrazili zgodę na wprowadzenie przedstawionych powyżej zmian.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały wraz z wniesionym sprostowaniem do treści projektu uchwały. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 35/VI/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie utworzenia Bursy Międzyszkolnej we Wrześni przy ulicy Słowackiego 11 została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 5.4 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie kryteriów rekrutacji do Bursy Międzyszkolnej we Wrześni oraz punktacji i rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych warunków.

Przewodniczący Rady poinformował, że otrzymał pisemny wniosek od przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki w sprawie zmian w treści projektu uchwały Rady, które zostały zaproponowane na posiedzeniu ww. Komisji dnia 22 maja 2019 r. Poprosił o przedstawienie wniosku Pawła Skrzypczaka, przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki.

Paweł Skrzypczak poinformował, że Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki złożyła wniosek z propozycją wprowadzenia zmiany do projektu uchwały dotyczącej rozróżnienia odległości od innych warunków uniemożliwiających codzienny dojazd uczniów do szkoły przyjęty, jako kryterium przyjęcia do bursy. Wniosek stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Paweł Skrzypczak dodał, że po rozmowach prawnych okazało się, że słowo „warunkach” spowodowałoby potrzebę określenia, o jakich warunkach mowa i mogłoby zostać zakwestionowane w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego. Dopowiedział, że wspólnie z Katarzyną Starzyńską, p.o. naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej zaproponowano, aby § 2 ust. 3 pkt 1) brzmiał: miejsce zamieszkania kandydata uniemożliwiające codzienny dojazd do szkoły publicznymi środkami transportu.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad poprawką do projektu uchwały. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Poprawka do projektu uchwały w sprawie kryteriów rekrutacji do Bursy Międzyszkolnej we Wrześni oraz punktacji i rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych warunków została przyjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały wraz z przyjętą zmianą. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 36/VI/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie w sprawie kryteriów rekrutacji do Bursy Międzyszkolnej we Wrześni oraz punktacji i rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych warunków została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 5.5 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Międzyszkolnej we Wrześni oraz terminu i sposobu jej wnoszenia.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały został  pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki. Poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Katarzynę Starzyńską.

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, organ prowadzący ustala stawki za zakwaterowanie w bursie. Dodała, że za wyżywienie stawki ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym. Dopowiedziała, że zaproponowano kwotę 20,00 zł za miesiąc.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Grzegorzowi Trosze.

Grzegorz Trocha poinformował, że § 1 projektu uchwały ustala wysokość miesięcznej opłaty za zakwaterowanie w Bursie Międzyszkolnej we Wrześni w kwocie 20,00 zł, z zastrzeżeniem § 3, który wskazuje, że opłata, o której mowa w § 1, należna jest w wysokości proporcjonalnej do czasu faktycznego pobytu w bursie. Zapytał, w jaki sposób będzie rozliczany faktyczny pobyt w bursie, czy stawka będzie dzielona przez ilość dni w miesiącu, a następnie mnożona.

Katarzyna Starzyńska odpowiedziała, że wysokość proporcjonalna do czasu faktycznego pobytu w bursie będzie liczona w wyżej przedstawiony sposób.

Grzegorz Trocha zapytał, czy stawka będzie różna.

Katarzyna Starzyńska odpowiedziała, że stawka będzie różna.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Uchwała nr 37/VI/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Międzyszkolnej we Wrześni oraz terminu i sposobu jej wnoszenia została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 5.6 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców sołectwa Spławie.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Mikołaja Kubiaczyka, przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Mikołaj Kubiaczyk poinformował, że dnia 21 marca 2019 r., do Rady Powiatu Wrzesińskiego, wpłynęła petycja mieszkańców sołectwa Spławie, której przedmiotem jest zły stan nawierzchni drogi powiatowej o przebiegu Wszembórz – Cieśle Wielkie – Spławie oraz nieuporządkowane i zarastające pobocza drogi. Dodał, że przewodniczący Rady Powiatu Wrzesińskiego wystąpił do zarządcy drogi o przedstawienie stanowiska w przedmiotowej sprawie. Dopowiedział, że petycja mieszkańców sołectwa Spławie i odpowiedź Zarządu Powiatu Wrzesińskiego zostały przekazane Komisji Skarg Wniosków i Petycji. Poinformował, że na posiedzeniu w dniu 13 maja 2019 r. Komisja przeanalizowała petycję mieszkańców i przyjęła stanowisko zarządcy drogi dotyczące jej stanu technicznego:

1) droga powiatowa nr 2909P o przebiegu Wszembórz - Cieśle Wielkie - Spławie liczy około 4 km i posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,00 - 5,50 m;

2) stan nawierzchni nie jest zadowalający, a średnie dobowe natężenie ruchu wynosi około 300 pojazdów/dobę;

3) systematycznie są wykonywane remonty cząstkowe nawierzchni i porządkowanie poboczy, dzięki czemu poprawie ulega komfort i bezpieczeństwo użytkowników drogi;

4) szacunkowy koszt modernizacji drogi wynosi około 2.000.000,00 zł - 2.500.000,00 zł.

Dodał, że przebudowa tej drogi nie znajduje się w planach inwestycyjnych, jednak petycja w tej sprawie zostanie przedstawiona jako propozycja do projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 r. Dopowiedział, że zakres i termin wykonania przebudowy drogi będą zależeć od możliwości finansowych powiatu w latach następnych. Poinformował, że mając na względzie przeprowadzone w przedmiotowej sprawie postępowanie wyjaśniające oraz dążenie do poprawy bezpieczeństwa obywateli w ruchu drogowym, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Wrzesińskiego rekomenduje pozytywne rozpatrzenie petycji.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni wyrażają zgodę na udzielenie głosu Wiolecie Dzienniak, sołtysowi Sołectwa Spławie.

Członkowie Rady jednogłośnie wyrazili zgodę na udzielenie głosu Wiolecie Dzienniak, sołtysowi Sołectwa Spławie.

Wioleta Dzienniak poinformowała, że na sesję przybyła z przedstawicielami Rady Sołeckiej, aby pokazać, że problem jest naprawdę poważny i dotyczy nie tylko mieszkańców Spławia, ale również mieszkańców miejscowości Cieśle Wielkie. Dodała, że wspomniana droga powiatowa obsługuje trzy kopalnie żwiru. Dopowiedziała, że z drogi tej korzystają również mieszkańcy Nowej Wsi Podgórnej i Gminy Miłosław. Podziękowała za pochylenie się nad sprawą, która stanowi dla nich problem i zapraszała na wizję lokalną przedmiotowej drogi powiatowej. Poinformowała, że stanowi ona ogromne zagrożenie dla obywateli poruszających się po niej. Podziękowała za wykonane cząstkowe remonty na nawierzchni tej drogi, jednak one nic nie dają, ponieważ nawierzchnia jest w okropnym stanie i podłoże należy całkowicie odnowić. Poprosiła, aby nad tematem drogi powiatowej o przebiegu Wszembórz – Cieśle Wielkie – Spławie pochylić się ponownie.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały w sprawie pozytywnego rozpatrzenia petycji mieszkańców sołectwa Spławie. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Uchwała nr 38/VI/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców sołectwa Spławie została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 5.7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesienia własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej na rzecz Skarbu Państwa.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Jolantę Pielak, naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości.

Jolanta Pielak poinformowała, że projekt niniejszej uchwały dotyczy wyrażenia zgody na dokonanie przeniesienia prawa własności na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej 29 zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 1790 m. Dodała, że w 2007 r. Powiat Wrzesiński stał się właścicielem tej nieruchomości na podstawie umowy darowizny dokonanej przez Skarb Państwa. Dopowiedziała, że od samego początku Powiat Wrzesiński zabiegał o dofinansowanie na remont nieruchomości w celu wykorzystania jej zgodnie z celem wskazanym w umowie darowizny – zadanie oświatowe. Poinformowała, że w 2015 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął w drodze uchwały decyzję o identyfikacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Wrzesińskiego” jako projektu kluczowego dla Województwa Wielkopolskiego. Dodała, że Powiat otrzymał wsparcie na remont nieruchomości. Dopowiedziała, że Zarząd Powiatu Wrzesińskiego w 2015 r. złożył oświadczenia woli najemcom trzech lokali mieszkalnych znajdujących się w tym budynku i niestety najemcy jednego z lokali złożyli pozew do sądu o stwierdzenie nieważności wypowiedzenia umowy najmu. Poinformowała, że proces trwa do dziś i nieruchomość nie została opuszczona przez najemców, tym samym nie można realizować celu publicznego wskazanego w umowie darowizny. Dodała, że nieruchomość coraz bardziej generuje koszty bieżącego utrzymania. Dopowiedziała, że zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, jeżeli nieruchomość była darowana na określony cel, ten cel powinien być realizowany. Poinformowała, że z uwagi na to, że w tej chwili nie ma takiej możliwości, darowizna podlega odwołaniu. Dodała, że starosta wrzesiński w swoim oświadczeniu woli wyraził wolę odwołania tej darowizny.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Maciejowi Handkiewiczowi.

Maciej Handkiewicz poprosił o wyjaśnienie sytuacji, iż nieruchomość została nabyta w 2007 r. w formie darowizny, później przez 12 lat Powiat Wrzesiński nieskutecznie starał się o uzyskanie dofinansowania. Zapytał, czy w tym czasie były wykonywane jakieś remonty nieruchomości przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni. Dodał, że w 2015 r. podjęto inicjatywę wypowiedzenia, czy rozwiązania umów najmów, ale bezskutecznie. Zapytał, czym jest to spowodowane i czy ostatecznie zapada decyzja, że Powiat Wrzesiński tą nieruchomość w kiepskim stanie z powrotem przekazuje na rzecz Skarbu Państwa. Zapytał, co stanie się z lokatorami budynku.

Jolanta Pielak odpowiedziała, że wypowiedziano umowy najmu mieszkańcom trzech lokali budynku. Poinformowała, że najemcy jednego lokalu mieszkalnego skorzystali z oferty zamiennego mieszkania. Dodała, że najemcy dwóch pozostałych lokali również mieli zagwarantowane lokale zamienne, jednak z nich nie skorzystali. Dopowiedziała, że najemcy jednego z lokali mieszkalnych złożyli pozew do sądu. Poinformowała, że Zarząd Powiatu na bieżąco dokonywał konserwacji naprawy dachu, który wymagał koniecznej naprawy. Dodała, że umowa darowizny była zawarta z przeznaczeniem na cel publiczny, jakim jest edukacja publiczna i aby móc go zrealizować wymagany był niezbędny kompleksowy remont nieruchomości łącznie z sieciami, dachem i elewacją. Dopowiedziała, że, aby móc tego dokonać potrzeba było wypowiedzieć umowy najmu. Poinformowała, że proces sądowy nie skończył się.

Starosta wrzesiński poinformował, że nieruchomość przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni została przejęta przez Powiat Wrzesiński w 2007 r., w której zamierzano realizować zadania związane z oświatą publiczną i tworzyć tam miejsce pobytowe dla młodzieży. Dodał, że w międzyczasie wykonywano bieżące remonty i kilka razy przeprowadzono poważniejsze naprawy. Dopowiedział, że kiedyś nauczyciele dostawali mieszkania służbowe przy internatach, później przestały to być mieszkania służbowe, a nauczyciele mieszkali w nich nadal. Poinformował, że chcąc przeznaczyć nieruchomość przy ul. Gnieźnieńskiej na ww. potrzeby, należało przeprowadzić stopniowe wykwaterowanie mieszkańców z tego obiektu. Dodał, że początkowo było tam około 8 mieszkań, a dziś istnieje problem z lokatorem, który złożył sprawę do sądu.  Dopowiedział, że Powiat Wrzesiński przygotował projekt budowlany modernizacji całego obiektu, jednak warunkiem uruchomienia procesu remontu było opuszczenie wszystkich lokali mieszkalnych. Poinformował, że lokatorzy otrzymali propozycje mieszkań komunalnych w bardzo przyzwoitych warunkach. Dodał, że modernizacja budynku przy ul. Gnieźnieńskiej była jednym z elementów projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Wrzesińskiego”, który obejmował m.in. budowę Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach, modernizacje burs przy ul. Gnieźnieńskiej i Słowackiego we Wrześni. Dopowiedział, że można zobaczyć już efekty modernizacji bursy przy ul. Słowackiego we Wrześni, gdyby nie prowadzone postępowanie sądowe, budynek przy ul. Gnieźnieńskiej wyglądałaby podobnie. Poinformował, że w związku z terminem realizacji zadania należało podjąć decyzję, jakie działania będą podejmowane dalej. Dodał, że Powiat Wrzesiński zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego o możliwość realizacji zadania w innej formule. Dopowiedział, że otrzymano zgodę z Urzędu Marszałkowskiego na wybudowanie drugiej bursy przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. Poinformował, że jeśli chodzi o budynek przy ul. Gnieźnieńskiej to zadanie, które planowano tam zrealizować straciło swój przedmiot działania. Dodał, że ze względu, iż obiekt przy ul. Gnieźnieńskiej będzie generował koszty utrzymania, modernizacji i remontów, to nawet, gdyby w najbliższym czasie nie podjęto modernizacji całego obiektu to te koszty będą ponoszone. Dopowiedział, że w związku z powyższym powstała propozycja, aby nieruchomość zwrócić Skarbowi Państwa. Poinformował, że wojewoda wielkopolski, ze względu na to, że jest zobowiązany utrzymywać tego typu obiekty, musi wyasygnować środki na utrzymanie budynku. Dodał, że wtedy będzie można tę nieruchomość, jako obiekt Skarbu Państwa modernizować środkami pochodzącymi od wojewody.

Radny Marek Kołodziejczyk zapytał, co jest podłożem wniesionego pozwu sądowego, dlaczego lokatorzy, który mają zapewnione mieszkania zastępcze nie chcą się wyprowadzić z budynku przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że trudno znaleźć motywację, ludzie czasami przywiązują się do określonych miejsc i trudno im się z nimi rozstać. Poinformował, że mieszkaniec, który nie wykazuje chęci wyprowadzenia się, posiada lokal o powierzchni 100m2. Dodał, że zaoferowano mu mieszkanie o powierzchni ponad 50m2 po całkowitym remoncie w bloku przy ul. Koszarowej we Wrześni. Dopowiedział, że Rada Miejska we Wrześni podjęła uchwałę w sprawie nabycia takiego lokalu mieszkalnego za 5% wartości. Poinformował, że z punktu widzenia ekonomicznego i racjonalnego zaproponowana oferta jest bardzo korzystna.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Wyniki imienne:

ZA (15) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Dionizy Jaśniewicz, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4Małgorzata Cichacka, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Marek Kołodziejczyk

Uchwała nr 39/VI/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesienia własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej na rzecz Skarbu Państwa została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 5.8 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027.

Pkt 5.9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekty uchwał zostały  pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Budżetowo – Finansową, Planowania i Rozwoju Lokalnego. Poprosił o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu. Pogratulował Beacie Matuszewskiej otrzymanego dnia 24 maja 2019 r. tytułu Skarbnika Samorządu 2019.

Beata Matuszewska poinformowała, że dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 42.445,25 zł z tytułu:

1) otrzymania odszkodowania przez Starostwo Powiatowe we Wrześni za szkody na mieniu:

a) uszkodzenie lustra drogowego w miejscowości Sokolniki, uszkodzenia nawierzchni jezdni i pobocza ul. Szosa Witkowska we Wrześni, uszkodzenie bariery ochronnej na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym we Wrześni w kwocie 4.562,00 zł,

b) uszkodzenie iluminacji świątecznej w kwocie 8.312,00 zł;

2) otrzymania darowizny przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni - Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie w kwocie 500,00 zł;

3) otrzymania darowizny przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie w kwocie 4.710,00 zł;

4) otrzymania darowizny przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w kwocie 9.528,00 zł;

5) zwiększonych wpływów za nocleg w internacie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w kwocie 1.807,00 zł;

6) otrzymanej dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 13.026,25 zł z przeznaczeniem na organizację obozu szkoleniowego z przedmiotu „Edukacja wojskowa” w ramach realizacji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”.

Natomiast wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 1.009.289,81 zł, z tego dla:

1) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 2.183,00 zł na indywidualne nauczanie ucznia,

b) 9.528,00 zł na pokrycie kosztów wyjazdu młodzieży do Garbsen,

c) 1.280,00 zł na pokrycie kosztów szkolenia praktycznego uczniów technikum weterynaryjnego,

d) 1.807,00 zł na wykonanie projektu sztandaru szkoły oraz opłacenie podatku VAT,

e) 15.850,00 zł na wymianę sterowania kotła gazowego w kotłowni gazowej oraz wymianę drzwi wejściowych do budynku sali gimnastycznej,

f) 4.700,00 zł na zabezpieczenie środków w związku z planowanym wyjazdem delegacji do Budapesztu,

g) 16.282,81 zł na organizację obozu szkoleniowego dla szkół ponadgimnazjalnych z przedmiotu „Edukacja wojskowa” w ramach realizacji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” (kwota 13.026,25 zł - z dofinansowania  (80%), kwota 3.256,56 zł - wkład własny (20%));

2) Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 4.562,00 zł na odtworzenie zniszczonego mienia,

b) 515.000,00 zł na zadania majątkowe pn.:

  • „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - budowa ciągu pieszo - rowerowego” o kwotę 150.000,00 zł,
  • „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918P - budowa chodnika w m. Krzywa Góra” o kwotę 90.000,00 zł,
  • „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930P Grzymysławice - Chwalibogowo Osowo - aktualizacja dokumentacji projektowej” o kwotę 25.000,00 zł,
  • „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3015P” o kwotę 250.000,00 zł,

c) 8.312.00 zł na zakup nowej iluminacji,

d) 6.500,00 zł na wykonanie pieczątek, identyfikatorów, tablic informacyjnych,

e) 5.535,00 zł na demontaż anten telekomunikacyjnych znajdujących się na wieży Powiatowej Sceny Kultury Zamkowa w Miłosławiu,

f) 2.500.00 zł na wykonanie audytu ex-post dla zrealizowanego zadania pn.: „Termomodernizacja i zmian sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”,

g) 280.140,00 zł na granty edukacyjne na zajęcia edukacyjne i specjalistyczne oraz wspierające edukację uzdolnionej młodzieży. Na organizację VI Powiatowego Pikniku Naukowego, Dzień Edukacji Narodowej,

h) 10.000.00 zł na realizację Zielonej Szkoły oraz międzynarodowej wymiany młodzieży,

i) 10.000,00 zł na realizację stypendiów edukacyjnych,

j) 45.000,00 zł na realizację Grantów Edukacyjnych w roku szkolnym 2019/2020 oraz na realizację Powiatowej Strefy Sportu,

k) 700,00 zł na pokrycie kosztów związanych z opłaceniem składki członkowskiej na rzecz Związków Powiatów Polskich za rok 2019,

l) 40.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Zakup prawa użytkowania wieczystego części działki nr 3893/270 powierzchni 537 m2 położonej we Wrześni przy ul. Leśnej”;

3) Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 4.200,00 zł na organizację 100-Lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza;

4) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zwiększą się plan o kwotę 15.000,00 zł na zadania realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności;

5) Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie zwiększa się plan o kwotę 500,00  zł na wycieczkę do Trójmiasta;

6) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zwiększą się plan o kwotę 4.710,00 zł na dofinansowania wypoczynku letniego dla podopiecznych;

7) Domu Pomocy Społecznej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 100.568,00 zł na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe;

8) Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 10.000,00 zł na zakup komputerów;

9) udziela się wsparcia na fundusz celowy Policji na dofinansowanie zadania pn.: „Naprawa poszycia dachowego pokrywającego budynek Posterunku Policji w Miłosławiu przy ul. Pałczyńskiej 3” w kwocie 50.000,00 zł;

10) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 55.000,00 zł;

11) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 100.568,00 zł.

Beata Matuszewska dodała, że Regionalna Izba Obrachunkowa wszczęła postępowanie w  sprawie uchwały nr 32/V/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 4 kwietnia 2019 r. stwierdzając, że została podjęta sprzecznie z przepisami prawa i zasadą spójności budżetu. Dopowiedziała,  że w/w uchwałą wprowadzono zmiany w budżecie na 2019 r. poprzez zwiększenie planu dotacji w rozdziale 85508 o kwotę 8.838,00 zł, w tym na pokrycie kosztów umieszczenia dziecka w trybie interwencyjnym w rodzinie zastępczej w kwocie 757,00 zł. Wydatki te sklasyfikowano w paragrafie 2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących. Paragraf ten zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych należy do grupy wydatków - dotacje na zadania bieżące, co zostało uwzględnione w załączniku nr 2 do powołanej wyżej uchwały. Nie wyszczególniono planu wydatków w kwocie 757,00 zł w załączniku do uchwały budżetowej zawierającym zestawienie planowanych kwot dotacji w 2019 r. z uwagi na to, że wydatki w § 2900 nie stanowią dotacji sensu stricto. Poinformowała, że po analizie planowych wydatków ustalono, że wydatki na pokrycie kosztów umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej w trybie interwencyjnym winny być zaklasyfikowane do § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (grupa wydatków: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań).

Dodała, że dokonuje się zmiany w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. poprzez zmniejszenie o kwotę 787,20 zł na zadanie pn.: „Instalacja radarowych wyświetlaczy prędkości MP-DP1 przy drodze powiatowej nr 2904P w miejscowości Spławie”. Kwota 787,20 zł zwiększy zadanie pn.: „Budowa 2-torowej kręgielni zewnętrznej w miejscowości Grabowo Królewskie”.

Dopowiedziała, że w związku z zaleceniami pokontrolnymi dokonuje się następującej zmiany: wydatki z tytułu umowy wsparcia realizowane w ramach przedsięwzięcia pn.: „Długotrwałe zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o. inwestycji” klasyfikowane jako wydatki majątkowe zostaną ujęte w uchwale budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 r. oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 - 2027 jako wydatki bieżące - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednocześnie nadmienia się, że pierwotny plan na 2019 r. w tym zakresie stanowił kwotę 1.210.000,00 zł. W pierwszym kwartale w ramach tych środków na podstawie uchwały nr 141/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowo utworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego dokonano wydatków na ten cel w kwocie 305.000,00 zł. Zatem z planu na 2019 r. pozostaje kwota 905.000,00 zł. W związku z dokonanym wcześniej wniesieniem wkładu pieniężnego (305.000,00 zł) w uchwale budżetowej na 2019 r. dokonane zostanie przeniesienie pozostałych planowanych na ten cel środków w kwocie 905.000,00 zł na wydatki bieżące - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Analogiczne zmiany zostaną dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w bieżącym roku budżetowym i latach następnych.

Beata Matuszewska poinformowała, że w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027 w wykazie przedsięwzięć wprowadza się poniższe zmiany:

1) dodaje się przedsięwzięcia pn.:

a) „Stypendia o charakterze edukacyjnym przyznawane uczniom uzdolnionym w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2019/2010. Okres realizacji to lata 2019 - 2020. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 105.000,00 zł (w 2019 r. - 42.000,00 zł i w 2020 r. - 63.000,00 zł),

b) „Powiatowe Granty Edukacyjne” w ramach Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji w roku szkolnym 2019/2020. Okres realizacji to lata 2019 - 2020. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 110.000,00 zł (w 2019 r. - 50.000,00 zł i w 2020 r. - 60.000,00 zł),

c) „Realizacja Grantów Edukacyjnych (zajęcia sportowo – rekreacyjne) w ramach Powiatowego Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim w roku szkolnym 2019/2020. Okres realizacji to lata 2019 - 2020. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 141.000,00 zł (w 2019 r. - 44.000,00 zł i w 2020 r. - 97.000,00 zł),

d) „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni”. Okres realizacji to lata 2019 - 2022. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 11.080,00 zł (w 2019 r. - 10,00 zł, w 2020 r. - 3.690,00 zł, w 2021 r. - 3.690,00 zł i w 2022 r. - 3.690,00 zł),

e) „Cyfrowa Szkoła Wielkopolska @2020”. Okres realizacji to lata 2019 - 2022. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 11.078,61 zł (w 2019 r. - 8,61 zł, w 2020 r. - 3.690,00 zł, w 2021 r. - 3.690,00 zł i w 2022 r. - 3.690,00 zł);

2) w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - budowa ciągu pieszo - rowerowego” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 150.000,00 zł, z tego w 2019 r. zwiększa się planowane wydatki o kwotę 150.000,00 zł;

3) w przedsięwzięciu pn.: „Długotrwałe zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” wprowadza się zmiany tak jak przy zmianach do uchwały budżetowej.

Dodała, że dokonuje się zmiany w zakresie planowanych spłat rat kapitałowych kredytu długoterminowego, która dotyczy w szczególności przychodów powstających w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dopowiedziała, że w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wystąpił oczywisty błąd pisarski, który zostanie poprawiony. Poinformowała, że nie została uwzględniona kwota mniejszego kredytu, który został zaciągnięty w 2018 r.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Przemysławowi Hirschfeldowi.

Przemysław Hirschfeld poprosił o sprecyzowanie zwiększenia planu wydatków o kwotę 515.000,00 zł na zadania majątkowe dotyczące przebudowy dróg powiatowych. Zapytał, co znaczy, że gmina dołoży 250.000,00 zł, co w przypadku jeżeli gmina nie przeznaczy tych środków.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że jeżeli gmina nie przeznaczy 250.000,00 zł to zadanie będzie realizowane na poziomie 250.000,00 zł, a nie na kwotę 500.000,00 zł.

Przemysław Hirschfeld zapytał, jakiej drogi powiatowej dotyczy zadanie pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3015P”.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że zadanie pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3015P” dotyczy ul. Szybskiej w Pyzdrach.

Przemysław Hirschfeld zapytał, czy Powiat Wrzesiński stara się o dofinansowanie na zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930P Grzymysławice - Chwalibogowo Osowo - aktualizacja dokumentacji projektowej”.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że Powiat Wrzesiński stara się o dofinansowanie na realizację tego zadania. Poinformowała, że w momencie, kiedy zostanie rozstrzygnięty konkurs i Powiat znajdzie się na liście, to będzie już gotowy do podpisania umowy i przyjęcia dotacji. Dodała, że na dziś istnieje dokumentacja z 2013 r., w momencie składania wniosku nie ma konieczności posiadania dokumentacji, zostanie ona zaktualizowana w późniejszym terminie.

Maciej Handkiewicz poinformował, że na poprzednich sesjach dwukrotnie dokonywano zmiany uchwały budżetowej o kwoty 400.000,00 zł celem podwyższenia udziałów w Sp. z o.o. „Szpital Powiatowy we Wrześni”. Dodał, że dziś w uzasadnieniu znajduje się informacja, że na podwyższenie kapitału zakładowego wydatkowano kwotę 305.000,00 zł. Zapytał, czy to są te same, czy tez inne środki, jak to się ma do tych dwukrotnych kwot 400.000,00 zł. Dopowiedział, że kolejne pytanie, dotyczy kwoty 905.000,00 zł na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Zapytał, co to są za poręczenia i gwarancje, i jakie zobowiązania posiada Powiat Wrzesiński z tytułu poręczeń i gwarancji.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że przy projekcie budżetu kwota 1.210.000,00 zł była planowana na zobowiązania wobec inwestycji, która została zrealizowana, czyli budowa szpitala. Poinformowała, że w lutym 2019 r. podnoszono udziały o kwotę 400.000,00 zł na wydatki bieżące. Dodała, że taka sama sytuacja była w miesiącu kwietniu. Dopowiedziała, że podniesione 800.000,00 zł nie jest związane z umową wsparcia i poręczenia, które powiat zaciągnął wobec budowy inwestycji, jaką była budowa szpitala. Poinformowała, że to są dwie odrębne rzeczy, różne środki finansowe, te 800.000,00 zł to są zwykłe udziały, które zostały podniesione. Dodała, że z kwoty 1.210.000,00 zł, która została zaplanowana w 2019 r., w miesiącu marcu Powiat przekazał szpitalowi kwotę 305.000,00 zł na spłatę zobowiązań i automatycznie zostały podniesione udziały uchwałą Zarządu Powiatu. Dopowiedziała, że w związku z tą uchwałą można różnicę w kwocie 905.000,00 zł przenieść na wydatki bieżące, a to są te same środki, tylko w tzw. „innej szufladce”, czyli z wydatków majątkowych przenosi się na wydatki bieżące. Poinformowała, że jeżeli, w tej chwili, szpital będzie ubiegał się o wsparcie na rzecz spłaty kolejnej raty to Powiat będzie płacił kwotę 905.000,00 zł z formuły poręczeń i gwarancji, nie z wydatków majątkowych, a cała kwota 20.000.000,00 zł jest w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej przeznaczona jest na realizację budowy szpitala.

Maciej Handkiewicz poprosił o 5 minut przerwy.

 

Przewodniczący Rady ogłosił o godz. 17:30 przerwę w obradach. O godz. 17:40 obrady zostały wznowione.

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Przemysławowi Hirschfeldowi.

Przemysław Hirschfeld poinformował, że klub radnych Prawa i Sprawiedliwości będzie wstrzymywał się od głosu przy podejmowaniu projektu uchwały w sprawie zmian do budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dodał, że popierają wniosek o to, aby były realizowane zadania drogowe, ale nie popierają decyzji o dofinansowaniu szpitala.

Beata Matuszewska poinformowała, że w projekcie uchwały do budżetu, jak i Wieloletniej Prognozie Finansowej nie zwiększa się żadnych środków na szpital. Dodała, że dokonuje się tylko korekty zapisów w uchwale w związku z protokołem pokontrolnym i zaleceniami, aby te środki, które w tej chwili są na wydatkach majątkowych przenieść do grupy poręczeń i gwarancji. Dopowiedziała, że kwoty tylko zmienią rubrykę w tabeli, natomiast nie zwiększą się żadne środki, ani w tym roku ani do 2027 r. Poinformowała, że realizowane jest to już od 7 czy 8 lat.

Przemysław Hirschfeld zapytał, czy nadal będą przeznaczane środki na szpital w razie takiej potrzeby.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że środki nadal będą przekazywane na szpital, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

Przemysław Hirschfeld zapytał, ile tych środków zostanie przeznaczonych.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że na szpital zostanie przeznaczona kwota  905.000,00 zł na 2019 r. Poinformowała, że jeżeli szpital wystąpi z wnioskiem o zapłatę raty i uzupełnienie odsetek to w każdym kwartale Powiat Wrzesiński przekaże środki finansowe Szpitalowi Powiatowemu we Wrześni.

Maciej Handkiewicz poinformował, że z sesji na sesję radni są zaskakiwani zmianami do budżetu. Dodał, że brakuje całościowej informacji dotyczącej sytuacji szpitala, środków jakie są potrzebne i środków jakie w tym roku będą jeszcze na ten cel wydatkowane. Dopowiedział, że głosują za zmianami nie wiedząc, jaki jest ostateczny cel, jakie są potrzeby. Poinformował, że nikt nie twierdzi, że szpital nie potrzebuje wsparcia. Dodał, że szpital musi funkcjonować i istnieć, natomiast nie ma informacji, która dawałaby jasny pogląd na sytuację szpitala i na perspektywy, które wiążą się z dalszymi zmianami w budżecie i jakie te zmiany są potrzebne. Dopowiedział, że jest to zbyt poważna instytucja, żeby działać w sposób doraźny, bez całościowej wizji rozwiązania problemu i stąd stanowisko, które przedstawił Przemysław Hirschfeld o wstrzymaniu się nad głosowaniem uchwał budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Starosta wrzesiński poinformował, że wokół sytuacji związanej ze Szpitalem Powiatowym we Wrześni próbuje się tworzyć różnego rodzaju mity. Dodał, że na realizację zadania pn.: „Podniesienie jakości i rozbudowa Szpitala Powiatowego we Wrześni” Powiat Wrzesiński uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Dopowiedział, że spięciem całej inwestycji była emisja obligacji przez Sp. z o.o. „Szpital Powiatowy we Wrześni”, bo aby otrzymać środki finansowe na budowę szpitala należało spełnić szereg różnego rodzaju wymogów, przede wszystkim finansowych. Dodał, że Bank Nordea, Powiat Wrzesiński i Szpital Powiatowy we Wrześni podpisali tzw. umowę wsparcia, która określa klauzule związane z wykupem obligacji wraz z odsetkami oraz poręczeń. Dopowiedział, że zgodnie z zawartą umową wsparcia, w każdym projekcie uchwały budżetowej znajdują się środki przeznaczone na zobowiązania dla szpitala, aż do wykupu ostatniej raty obligacji wraz z odsetkami. Poinformował, że gdyby szpital nie był w formie spółki tylko Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej to dzisiaj we Wrześni byłby stary zdezelowany szpital, który wymagałby kapitalnego remontu. Dodał, że w każdym budżecie te środki są zagwarantowane, w zależności od sytuacji i potrzeb środki są uruchamiane, czy to w formie spłaty odsetek, czy spłaty kapitałowej i odsetek, po to, aby wywiązać się z zawartej umowy wsparcia. Dopowiedział, że w momencie, kiedy podjęto decyzję o budowie szpitala, placówka generowała środki, które umożliwiały samodzielne finansowanie i prowadzenie prac inwestycyjnych m.in. remont oddziału paliatywnego, który został pokryty całkowicie ze  środków finansowych Szpitala Powiatowego we Wrześni. Poinformował, że system finansowania szpitali, w tym szczególnie szpitali powiatowych w Polsce doprowadził do ogólnopolskiej kryzysowej i katastrofalnej sytuacji. Dodał, że odpowiedzialny właściciel szpitala, to taki, który pragnie utrzymać możliwie jak najszerszy poziom usług świadczonych w szpitalu, bo na tym zależy wszystkim mieszkańcom. Dopowiedział, że Szpital Powiatowy we Wrześni jest prowadzony gospodarnie i racjonalnie. Poinformował, że system finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia, który jest głównym źródłem dochodu szpitala jest na bardzo niskim poziomie w stosunku do zakresu i poziomu świadczonych usług. Zwrócił uwagę, że poseł z ugrupowania Prawa i Sprawiedliwości przyjeżdżał do Wrześni i publicznie składał oświadczenia, że Września nigdy nie otrzyma finansowania w sieci szpitali na tzw. udarówkę. Dodał, że sieć szpitali różni od kontraktów tym, że w kontrakcie były nadwykonania i Powiat mógł starać się o uzupełnienie środków w momencie, kiedy usługi były świadczone ponad kontrakt, a ratowały życie. Dopowiedział, że w tej chwili różnica polega na tym, że za usługi świadczone przez szpital, nie ma tzw. nadwykonań, czyli powstaje luka w finansowaniu bieżącym szpitala. Poinformował, że w ubiegłym tygodniu wizytował oddział neurologii w Szpitalu Powiatowym we Wrześni. Dodał, że ordynator oddziału poinformował, iż oddział jest pełen i, że zostały przyjęte dwie, czy trzy osoby po udarze. Dopowiedział, że szpital we Wrześni bezskutecznie stara się o uzyskanie tzw. udarówki. Przytoczył sytuację, jakie zdarzają się w szpitalu np.: ordynator dzwoni do szpitala w Gnieźnie, w którym panują znacznie gorsze warunki techniczne niż we Wrześni, aby przyjąć pacjenta z Wrześni z udarem, gdzie w takim momencie liczy się każda minuta. Szpital w Gnieźnie odpowiada, że nie posiadają wolnych miejsc. Ordynator wykonuje telefon do szpitala w Poznaniu, gdzie również nie przyjmą pacjenta, ze względu na brak miejsc. Taką samą odpowiedź ordynator otrzymuje ze szpitala w Śremie. Poinformował, że taki pacjent zostaje przyjęty na oddział neurologii we Wrześni. Dodał, że istnieje różnica w ilości przyznanych punktów między przyjęciem pacjenta z udarem na oddział udarowy (70 punktów), a na oddział neurologii (270 punktów). Dopowiedział, że jest to właśnie luka finansowa. Poinformował, że na innych oddziałach nowego szpitala we Wrześni np. paliatywnym, czy wewnętrznym pacjenci przebywająca na łóżkach na korytarzu, ponieważ  nie ma miejsc na sali. Dodał, że za tych pacjentów Narodowy Fundusz Zdrowia nie płaci. Zapytał, kto ma pokrywać w takim razie te koszty. Dopowiedział, że tak długo, jak będzie potrzeba, Powiat będzie dopłacał do realizacji zadań szpitala. Poinformował, że kwota 400.000,00 zł, o których była mowa wynika właśnie z takich sytuacji. Dodał, że Szpital Powiatowy we Wrześni nie jestem szpitalem wybudowanym ponad miarę, tak jak niektórzy twierdzą, jest szpitalem, który ma pełne obłożenie, w którym uruchomiono Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla osób przewlekle chorych, który jest ogromnym problemem praktycznie wszędzie, ponieważ wszyscy odsyłają osoby przewlekle chore, ponieważ chcą budować punkty i jak najszybciej obsłużyć pacjenta, który po dwóch lub trzech dniach po zabiegu wychodzi ze szpitala. Dopowiedział, że dofinansowanie szpitala będzie trwało tak długo, jak będzie potrzeba i w takiej wielkości, jaka będzie niezbędna, aby zakres świadczonych usług w Szpitalu Powiatowym we Wrześni był wystarczający. Poinformował, że jest to uzależnione od systemu finansowania. Dodał, że głównym pytaniem, jakie można sobie postawić jest, dlaczego mimo, że Szpital Powiatowy we Wrześni osiągnął standardy, pacjentów z Wrześni trzeba transportować do innych szpitali gorzej wyposażonych i w gorszym standardzie, będących na tzw. standardach przystosowawczych czy warunkowych. Zapytał, jakie jest uzasadnienie, że dla pacjenta z Wrześni walczącego o życie, szuka się miejsca po szpitalach w całym województwie. Poinformował, że niestety zdarzały się wypadki śmiertelne. Dodał, że dokąd będzie radnym Rady Powiatu Wrzesińskiego nie zawaha się udzielić pomocy, jeżeli będzie potrzeba na dofinansowywanie działalności szpitala, przede wszystkim działalności bieżącej, gdzie pacjenci Powiatu Wrzesińskiego będą potrzebowali pomocy.

Przemysław Hirschfeld zapytał, kiedy i dlaczego zlikwidowano oddział udarowy w Szpitalu Powiatowym we Wrześni, aby wszyscy dowiedzieli się, dlaczego nie można skorzystać z finansowania.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że oddział udarowy, a w zasadzie pododdział oddziału wewnętrznego w starym budynku szpitala nie spełniał warunków. Poinformował, że m.in., dlatego budowano nowy szpital, aby na odpowiedniej powierzchni, w odpowiednich warunkach mógł istnieć oddział udarowy. Dodał, że warunkiem włączenia do sieci finansowej przez Narodowy Fundusz Zdrowia było, to aby w 2015 r. szpital świadczył takie usługi. Dopowiedział, że w 2011 r. trzeba było zawiesić usługi, bo oddział nie spełniał wymaganych standardów. Poinformował, że Narodowy Fundusz Zdrowia stwierdził, że w 2015 r. Szpital Powiatowy we Wrześni nie świadczył usług związanych z leczeniem pacjentów z udarami, wobec czego nowy szpital nie otrzymał zgody na świadczenie tych usług w sieci szpitali.

Maciej Handkiewicz poinformował, że nikt nie kwestionuje potrzeby funkcjonowania szpitala powiatowego, inwestowania, czy dobrego gospodarowania. Dodał, że nikt z radnych Prawa i Sprawiedliwości nie jest przeciwko takim działaniom racjonalnego gospodarowania. Dopowiedział, że jednak ze sposobu dofinansowania szpitala, które sprawia wrażenie doraźnego działania Zarządu Powiatu, z sesji na sesję odnoszą wrażenie, że brak jest całościowej wizji Powiatu w sprawie szpitala. Poinformował, że przy braku takiej wizji, nawet najlepszy prezes, jaki byłby w szpitalu nie rozwiąże jego problemów.

Przemysław Hirschfeld poinformował, że dobrze, iż starosta wspomniał, że oddział udarowy był, a potem został zlikwidowany. Zapytał, ile lat szpital był budowany i kiedy należało zakończyć rozbudowę szpitala, czy gdyby to zostało zrealizowane w latach, w których było planowane, czy wówczas nie byłoby oddziału udarowego.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że w momencie rozpoczęcia budowy Szpitala Powiatowego we Wrześni tzw. udarówka była już wygaszona, ponieważ nie spełniała określonych warunków. Poinformował, że szpital budowano dlatego, aby móc świadczyć usługę leczenia udarów. Dodał, że termin zakończenia inwestycji nie miał tu żadnego znaczenia.

Przewodniczący Rady w związku z brakiem kolejnych zgłoszeń zamknął dyskusję i zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027. W głosowaniach wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 40/VI/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027 została podjęta 14 głosami „za” i 5 głosami „wstrzymującymi się”.

Wyniki imienne:

ZA (14) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Dionizy Jaśniewicz, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5) Małgorzata Cichacka, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 41/VI/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok została podjęta 14 głosami „za” i 5 głosami „wstrzymującymi się”.

Wyniki imienne:

ZA (14) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Dionizy Jaśniewicz, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5) Małgorzata Cichacka, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 6 Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni: Małgorzata Cichacka, Maciej Handkiewicz i Wiesława Kowalska otrzymali odpowiedzi na złożone interpelacje w statutowym terminie 14 dni. Dodał, że dziś radna Małgorzata Cichacka złożyła interpelację.

Interpelacja znajduje się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod numerem sprawy SOR.0003.11.2019.

Zapytał, czy ktoś z radnych chce złożyć w formie pisemnej interpelację lub zapytanie. Otworzył dyskusję i oddał głos radnej Wiesławie Kowalskiej.

Wiesława Kowalska poinformowała, że składa pismo dotyczące kwestii, w jaki sposób Starostwo Powiatowe zechciałoby włączyć materiały prasowe przygotowywane przez radnych powiatowych do publikacji w Przeglądzie Powiatowym (na ile dni przed zamknięciem numeru, w jakiej formie itp.). Dodała, że pytanie to jest w ramach dostępu do informacji publicznej i korzystania z publikatora, jakim jest Przegląd Powiatowy.

Interpelacja znajduje się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod numerem sprawy SOR.0003.12.2019.

Starosta wrzesiński odniósł się do interpelacji radnego Marka Kołodziejczyka dotyczącej anonimu, który wpłynął do Rady. Dodał, że informował wtedy, iż został zlecony audyt, aby dokładnie przyjrzeć się sprawie. Dopowiedział, że dziś audyt jest już gotowy. Poinformował, że zawiera szczegółowy materiał, sprawa była badana we wszystkich aspektach poruszonych zarzutów. Dodał, że sprawozdanie z audytu przeprowadzonego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zawiera:

1) ustalenia stanu faktycznego;

2) realizację projektów z udziałem środków finansowych Unii Europejskiej;

3) zatrudnianie osób pozostających w stosunku pokrewieństwa bądź powinowactwa;

4) stosunki interpersonalne, komunikacja, rotacja zatrudnienia pracowników;

5) podejmowanie dodatkowych zajęć przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;

6) ogólna ocena adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w obszarze działalności jednostki objętym zadaniem;

7) odniesienie się audytora wewnętrznego do zastrzeżeń złożonych przez Kierownika jednostki audytowanej;

8) zalecenia.

Dopowiedział, że materiał nie potwierdza zarzutów, które zostały podniesione w anonimowym piśmie. Poinformował, że audytor przy okazji przeprowadzenia kontroli dokonał szerszej analizy funkcjonowania jednostki. Dodał, że podsumowanie i zalecenia dotyczą poprawy efektywności działania, aby móc uniknąć podejrzeń o działania niezgodne z prawem. Dopowiedział, że audytor jednoznacznie stwierdził, że nie nastąpiło naruszenie prawa w żadnym z obszarów, które zostały podniesione i które zostały wymienione w punktach powyżej. Poinformował, że dokonywane są wszelkie starania, aby dosyć konsekwentnie obszary działania jednostek regulować, definiować ryzyka i próbować im zapobiegać. Dodał, że audytor przytacza w sprawozdaniu art. 30 ustawy o pracownikach samorządowych, który mówi o tzw. stronniczości i interesowności. Dopowiedział, że polega to na tym, aby w swojej działalności i procedurach, według których, prowadzi i załatwia się sprawy, kieruje jednostką, unika sytuacji, które mogą stworzyć podejrzenie o stronniczość, bądź interesowność. Poinformował, że jest to jedno z najważniejszych zaleceń poza kwestiami skutecznych mechanizmów kontroli zapewniających nadzór nad wykonywaniem poszczególnych zadań i realizacji projektów. Dodał, że część projektów jest realizowana we współpracy z różnymi podmiotami, które są wyłaniane w sposób konkurencyjny, ponieważ jest to warunek realizacji projektów unijnych. Dopowiedział, że każdy z tych podmiotów ponosi osobistą odpowiedzialność za to jak ten projekt jest prowadzony. Dodał, że prowadzący dany projekt zobowiązany jest do zapewnienia skutecznych mechanizmów kontroli w czasie całego procesu od rozpoczęcia realizacji, aż do rozliczenia projektu.

Marek Kołodziejczyk poinformował, że cieszy się, iż audyt przebiegł bardzo pomyślnie dla pracowników i pani dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. Dodał, że audyt ma wiele plusów, czyli nowe regulacje, które będą musiały nastąpić, lub które już nastąpiły w jednostkach podległych Powiatowi. Pogratulował dobrej kadry i tego, że wszystko jest w porządku.  

Jarosław Czyż zapytał, czy radnym będzie mógł zostać udostępniony audyt, czy zostanie opublikowany np. w Biuletynie Informacji Publicznej.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że audyt jest jawny i nie ma problemu, aby Komisja Rewizyjna mogła zapoznać się z ustaleniami audytu.

Jarosław Czyż poinformował, że radny Marek Kołodziejczyk wcześniej zgłaszał, aby  sprawą zajęła się również Komisja Rewizyjna.

Marek Kołodziejczyk dodał, że audyt znacznie szerzej przeanalizował sytuację w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, niż mogłaby to zrobić Komisja Rewizyjna. Dopowiedział, że uważa, iż na chwilę obecną wystarczy udostepnienie w formie elektronicznej sprawozdania z audytu. Poinformował, że jeżeli po zapoznaniu się ze sprawozdaniem pojawią się jakieś pytania, czy wątpliwości, to wtedy można ponownie  zająć się tematem. Dodał, że jednak wydaje mu się, że nie będzie takiej potrzeby.

 

Pkt 7 Wnioski i oświadczenia radnych.

Przewodniczący Rady oddał głos staroście wrzesińskiemu.

Starosta wrzesiński odniósł się do wypowiedzi radnej Wiesławy Kowalskiej z ostatniej sesji, do określenia „nieudolności działalności Powiatu” zmierzającego do wsparcia wyjazdu studyjnego do inkubatora przetwórczego. Poinformował, że sprawdzono kto był partnerem i ewentualnym realizatorem tego zadania. Dodał, że zaproszenie na wyjazd studyjny do Inkubatora Przetwórczego w Dwikozach otrzymało Stowarzyszenie Echo Pyzdr i tylko ono jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, mogło złożyć wniosek i otrzymać dotację na wyjazd. Dopowiedział, że Powiat Wrzesiński nie był uprawniony do złożenia wniosku dotacyjnego, ponieważ nie jest partnerem KSOW. Poinformował, że w spójności do tego co stwierdziła radna, Powiat Słupecki nie złożył wniosku i nie otrzymał dotacji umożliwiającej rolnikom wyjazd do Dwikoz. Dodał, że Powiat Słupecki podobnie jak, Powiat Wrzesiński nie jest partnerem KSOW. Dopowiedział, że z Powiatu Słupeckiego wniosek o dotację na wyjazd do Dwikoz złożyło Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska, która również otrzymała zaproszenie i jest partnerem KSOW. Poinformował, że mimo iż, wniosek został rozpatrzony pozytywnie, to ze względu na brak środków finansowych stowarzyszenie nie otrzymało dotacji. Dodał, że inicjatorem i realizatorem powstania i prowadzenia działalności Inkubatora Przetwórczego w Dwikozach nie jest samorząd terytorialny a Fundacja Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu, która pozyskała środki na otwarcie i prowadzenie inkubatora głównie ze środków szwajcarsko - polskiego programu współpracy. Dopowiedział, że Gmina Dwikozy udostępniła obiekt, w którym inkubator realizuje swoje zadania. Poinformował, że nie chce, aby powiat czy urzędnicy powiatowi byli posądzani o nieudolność, czy niechęć do współpracy. Dodał, że dziś została podsumowana współpraca Powiatu Wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi, gdzie Powiat jest w tym zakresie bardzo aktywny i na pewno nie jest Powiatem, który nie wykazuje w tej mierze wrażliwości, czy aktywności.

Wiesława Kowalska poinformowała, że jeżeli chodzi o przystąpienie do KSOW, czyli bycia partnerem KSOW, to jest to zabieg technologiczny on-line, który trwa nie więcej niż 10 minut. Dodała, że każda instytucja może stać się partnerem KSOW. Dopowiedziała, że jeżeli chodzi o informację, że w Dwikozach korzystano ze środków szwajcarskich, to nie jest to tajemnicą, ponieważ sama napisała artykuł na ten temat, który można znaleźć w internecie. Poinformowała, że jeśli chodzi o to, czy starostwo ma nieskazitelny zasób kadrowy, czy też zdarzają się jakieś wpadki, to pozostawia to ocenie mieszkańców, bo różne sytuacje mają miejsce. Dodała, że w tej sytuacji ewidentnie nie poszło tak, jak pójść powinno. Dopowiedziała, że nie widzi powodu, aby robić z tego jakąś niekończącą się dyskusję, tylko należy zrobić to co można i co trzeba, aby w Powiecie Wrzesińskim powstała możliwość przerabiania i tworzenia produktów lokalnych. Poinformowała, że było to możliwe w mleczarni przy Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, i na razie nie podjęto żadnych dyskusji, a bynajmniej nie zostałam o tym poinformowana. Dodała, że na przetwórstwo środki są i będą, więc jeżeli jest taka możliwość to uważa, że zasadne będzie porozmawiać, jak to zrobić, ponieważ czas mija, a możliwości nie są wykorzystywane. Dopowiedziała, że jeżeli chodzi o umowy z partnerami KSOW, czy bonusy dla Lokalnych Grup Działania, bo wymieniono tutaj właśnie Unię Nadwarciańską, jako tę instytucję, która wystąpiła z wnioskiem, to widocznie stowarzyszenie wraz z lokalnymi władzami tak się umówiły. Poinformowała, że chętnie podejmie dyskusje, co można zrobić, skąd uzyskać środki, jak rozpocząć temat, ponieważ jest ważny dla wielu ludzi, a przede wszystkim mieszkańców wsi Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 8 Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady o godz. 18:30 zamknął VI sesję Rady.

Na tym protokół został zakończony. Protokół został podpisany po przyjęciu jego treści przez Radę.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Marek Przyjemski

 

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr VI / 2019)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Przyjemski
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 13:51

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.