Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr IV / 2019

PROTOKÓŁ NR IV / 2019

Z SESJI RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 14 lutego 2019 r.

 

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Powiatu.

Marek Przyjemski, przewodniczący Rady o godz. 16:00 otworzył IV sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Powitał radnych, starostę, pracowników Starostwa, przedstawicieli służb, inspekcji, straży, jednostek organizacyjnych powiatu i lokalnych mediów oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczyło 18 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowiło quorum do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Pkt 2 Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z poprzedniej sesji Rady został sporządzony w statutowym terminie, a z jego treścią radni mogli zapoznać się w biurze Rady. Z uwagi na brak poprawek i uzupełnień, przewodniczący Rady stwierdził przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 3 Przedstawienie projektu porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt porządku obrad został przedłożony z materiałami na sesję Rady. Zapytał, czy radni chcą wnieść zmiany do treści proponowanego porządku posiedzenia. 

Proponowany porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Członkowie Rady jednomyślnie przyjęli treść proponowanego porządku obrad.

 

Pkt 4.1 Przedstawienie informacji przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w  okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z terminami odbytych posiedzeń oraz pismami, które wpłynęły do Biura Rady w okresie międzysesyjnym od 13 grudnia 2018 r. do 14 lutego 2019 r. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

Pkt 4.2 Przedstawienie sprawozdania przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na III sesji Rady Powiatu.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na III sesji Rady Powiatu. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

Pkt 4.3 Przedstawienie sprawozdania Starosty Wrzesińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali sprawozdanie Starosty Wrzesińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

Pkt 5.1 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji internatu w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni przy ulicy Kaliskiej 2a w celu utworzenia bursy międzyszkolnej.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały został  pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Komisję Budżetowo – Finansową, Planowania i Rozwoju Lokalnego i Komisję Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa. Poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Katarzynę Starzyńską, p. o. naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej.

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że od 2017 r. Powiat Wrzesiński realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Modernizacja i Rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pt. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Wrzesińskiego””. Dodała, że w ramach tego projektu, Powiat Wrzesiński m.in. modernizuje budynek bursy szkolnej położonej przy ul. Słowackiego we Wrześni oraz buduje nową bursę przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni. Dopowiedziała, że po zakończeniu inwestycji Powiat Wrzesiński będzie dysponował trzema obiektami służącymi młodzieży spoza Wrześni uczącej się w szkołach i placówkach powiatowych - internat Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni i dwa budynki bursy funkcjonujące w strukturze Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Poinformowała, że w celu optymalizacji, lepszej organizacji i pełnego wykorzystania miejsc noclegowych we wszystkich obiektach, planowane jest połączenie ich w jedną placówkę - powiatową Bursę Międzyszkolną, która będzie posiadać trzy lokalizacje. Dodała, że aby zrealizować przedstawiony plan należy zlikwidować Internat Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni i włączyć go do Bursy Międzyszkolnej. Dopowiedziała, że uczniowie mieszkający w internacie z dniem 1 września 2019 r. staną się wychowankami Bursy Międzyszkolnej, a pracownicy internatu staną się pracownikami Bursy. Poinformowała, że zgodnie z zapisem art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe placówka może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący, który co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadamia o zamiarze likwidacji rodziców uczniów oraz właściwego kuratora oświaty. Natomiast zgodnie z zapisem art. 89 ust. 3 ww.  ustawy, placówka publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Dodała, że po uzyskaniu pozytywnej opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Rada Powiatu będzie mogła podjąć uchwałę o likwidacji internatu przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni. 

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Grzegorzowi Trosze.

Radny Grzegorz Trocha poinformował, że w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni znajdują się trzy pokoje hotelowe. Zapytał, czy będą one również brane pod uwagę przy likwidacji internatu i przekształceniu placówki w bursę. Dodał, że pokoje hotelowe połączone są z obiektem szkoły, a zatem posiadają wspólne media. Zapytał, czy pokoje hotelowe zostaną wydzielone, jeśli tak, to na jakich zasadach. Dopowiedział, że w projekcie uchwały zapisane jest, iż zamierza się zlikwidować internat. Zapytał, czy w związku z tym przewiduje się odprawy dla pracowników.

Katarzyna Starzyńska odpowiedziała, że w projekcie uchwały znajduje się zapis, iż zamierza się zlikwidować internat, jednak zgodnie z kodeksem pracy nie będzie odpraw, ponieważ pracownicy internatu staną się pracownikami bursy.

Starosta wrzesiński poinformował, że projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji internatu w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni przy ulicy Kaliskiej 2a w celu utworzenia bursy międzyszkolnej rozpoczyna proces polegający na wyodrębnieniu nowej jednostki, która będzie funkcjonować pod trzema adresami: bursa przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni, bursa przy ul. Słowackiego we Wrześni i bursa przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego. Dodał, że przeprowadzono konsultacje z osobami, które mają doświadczenie w zakresie bazy noclegowej. Dopowiedział, że przede wszystkim współpracowano z Panią Barbarą Zawal, wieloletnim kierownikiem internatu przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni. Poinformował, że nie pogorszy to sytuacji uczniów korzystających z internatu, ani osób tam pracujących. Dodał, że wysokość kosztów ponoszonych przez uczniów korzystających z internatu jest uregulowana przepisami prawa i na dziś kwota wynosi około 15,00 zł za dzień. Dopowiedział, że jeżeli będą następowały jakieś zmiany w kosztach, to będą one wynikały z inflacji, czyli wzrostu cen towarów. Poinformował, że nie przewiduje się, aby proces przekształcenia spowodował jakiekolwiek ograniczenia dla młodzieży. Dodał, że cały proces w żaden sposób nie pogorszy, ani nie osłabi sytuacji uczniów, a wzbogaci i rozszerzy możliwości korzystania z bazy pobytowej. Dopowiedział, że w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni znajdują się trzy pokoje hotelowe, łazienka i aneks kuchenny. Poinformował, że przez cały czas były one wykorzystywane i administrowane w ramach integralnej części internatu. Dodał, że w budynku Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni znajdują się dwa pokoje hotelowe, które administrowane są aktualnie przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Dopowiedział, że te pomieszczenia również zostaną włączone w cały kompleks bazy pobytowej. Poinformował, że wszystkie miejsca pobytowe będą pod jednym kierownictwem, ze względu na ekonomię i sprawność zarządzania, a przede wszystkim maksymalne wykorzystanie wszystkich obiektów.

Grzegorz Trocha zapytał, czy przewiduje się nakłady finansowe, aby pokoje hotelowe wydzielić z własnymi licznikami mediów, ponieważ w tym momencie znajdują się pod budyniem szkoły, czyli w całości są przez nią zawiadywane.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że rozliczanie mediów może następować w różnego rodzaju sposobach m.in. rozliczanie co do powierzchni, przez faktyczne zużycie, podzielniki czy ryczałtowo. Poinformował, że jest to zwykła czynność techniczna, która nie będzie powodować problemów, czy wymagać specjalnych badań, dodatkowych nakładów i kosztów.

Radny Jarosław Czyż zapytał,  kto będzie odpowiadał za przestrzeganie porządku na terenie szkoły przy ul. Kaliskiej we Wrześni, kiedy z obiektu pobytowego będą korzystali uczestnicy obozu sportowego podczas wakacji, czy przerw w nauce.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że teren szkoły nie będzie terenem eksterytorialnym. Poinformował, że zostanie ustanowiony trwały zarząd dla nowej jednostki, która będzie obejmowała pod jednym szyldem trzy adresy. Dodał, że każdy obiekt jest mieniem powiatu. Dopowiedział, że  w zakresie zapewnienia organizacji i bezpieczeństwa powiat posiada duże doświadczenie i w przeszłości nie było żadnych problemów. Poinformował, że młodzież wielokrotnie korzystała z internatu przy ul. Kaliskiej oraz basenu i obiektów sportowych na terenie miasta Wrześni, nie tylko powiatowych, ale także gminnych i miejskich. Dodał, że każde organizowane przedsięwzięcie prowadzone jest przez wykwalifikowanych pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia i znających zasady zachowania bezpieczeństwa dla uczestników. Dopowiedział, że obiekt przy ul. Kaliskiej będzie mógł w pełni wykorzystać swoje możliwości. Poinformował, że przed kilku laty dużym nakładem budżetu powiatu wybudowano nowy stadion wraz z całym zapleczem. Dodał, że okres trwałości projektu związanego z termomodernizacją obiektów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zakończył się w grudniu 2018 r. Dopowiedział, że w związku z powyższym, można w pełni wykorzystać internat i obiekty sportowe na różnego rodzaju przedsięwzięcia.

Grzegorz Trocha poinformował, że cały teren Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni jest w trwałym zarządzie dyrektora. Zapytał, czy z trwałego zarządu zostanie wydzielony tylko budynek, czy budynek razem z terenem. Zapytał, również kto będzie dbał o teren wokół obiektu i czy wydzielone zostaną miejsca parkingowe przy bursie, ponieważ może powstać konflikt interesów pomiędzy szkołą, a bursą.

Starosta wrzesiński poinformował, że nie wyobraża sobie, aby miał powstać jakikolwiek konflikt związany z wykorzystaniem obiektów, które ze sobą sąsiadują. Dodał, że każdy budynek, który jest w trwałym zarządzie wymaga dostosowania do obowiązujących przepisów. Dopowiedział, że są określone minimalne normy powierzchniowe, które związane są z wydzieleniem obiektu, jednak nie spowoduje to sytuacji, w której ktoś nie będzie mógł skorzystać z sąsiadującego parkingu czy terenu szkoły. Poinformował, że nie będą to obiekty oddzielone od siebie osobnymi wjazdami. Dodał, że dla osób korzystających z obiektów zmiany będą niezauważalne, ponieważ dotyczą organizacji i spraw formalnych. Dopowiedział, że każde organizowane przedsięwzięcie na terenie obiektów przy ul. Kaliskiej we Wrześni będzie wymagało zachowania zasad bezpieczeństwa, co jest głównym zadaniem organizatorów obozów, spotkań sportowych czy zawodów. Poinformował, że dyrektor szkoły na określonych zasadach zawartych w umowie będzie udostępniał obiekty sportowe, natomiast kierownictwo zespołu burs będzie zarządzać miejscami pobytowymi.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych, co stanowiło quorum do podjęcia uchwały objętej porządkiem obrad.

Uchwała nr 18/IV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zamiaru likwidacji internatu w Zespole Szkól Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni przy ulicy Kaliskiej 2a w celu utworzenia bursy między szkolnej została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (18) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

NIEOBECNI (1) Wiesława Kowalska

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 5.2 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni przy ulicy Koszarowej 12.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały został  pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Komisję Budżetowo - Finansową, Planowania i Rozwoju Lokalnego i Komisję Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa. Poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Katarzynę Starzyńską.

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że na mocy przepisów ustawy Prawo oświatowe gimnazja z dniem 01.09.2019 r. zostają wygaszone. Dodała, że zgodnie z ww. ustawą placówka może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący, który co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadamia o tym fakcie uczniów oraz właściwego kuratora oświaty. Dopowiedziała, że Gimnazjum dla Dorosłych przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni nie posiada uczniów w związku z tym obowiązek powiadomienia ich nie występuje. Poinformowała, że placówka publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Dodała, że Rada Powiatu może podjąć uchwałę o likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni po uzyskaniu pozytywnej opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.

Uchwała nr 19/IV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni przy ulicy Koszarowej 12 została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (18) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

NIEOBECNI (1) Wiesława Kowalska

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 5.3 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2019 roku.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały został  pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetowo – Finansową, Planowania i Rozwoju Lokalnego i Komisję Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa. Poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Joannę Musiałkiewicz, kierownika Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawa farmaceutycznego do zadań Rady Powiatu należy określenie w drodze uchwały rozkładu godzin pracy aptek na danym terenie po zaciągnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego. Dodała, że rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Dopowiedziała, że na terenie Powiatu Wrzesińskiego funkcjonuje całodobowa Apteka Prima przy ul. Chrobrego 10 we Wrześni, która zapewnia mieszkańcom stały dostęp do leków. Poinformowała, że załącznik do projektu uchwały stanowi rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wrzesińskiego w 2019 roku, który został sporządzony w oparciu o informacje pozyskane od poszczególnych podmiotów działających na terenie Powiatu Wrzesińskiego. Dodała, że projekt rozkładu godzin pracy aptek działających na terenie Powiatu Wrzesińskiego został pozytywnie zaopiniowany zarówno przez burmistrzów i wójta z gmin Powiatu Wrzesińskiego oraz przez samorząd aptekarski.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.

Uchwała nr 20/IV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2019 roku została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (18) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

NIEOBECNI (1) Wiesława Kowalska

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 5.4 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców powiatu wrzesińskiego.

Przewodniczący Rady poinformował, że otrzymał pisemny wniosek od przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie zmian w treści projektu uchwały Rady, które zostały zaproponowane na posiedzeniu ww. Komisji dnia 11 lutego 2019 r. Dodał, że Członkowie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa jednomyślnie przyjęli zmiany do projektu uchwały oraz zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały wraz z zaproponowanymi zmianami. Przeczytał treść złożonego wniosku. Zaproponowane zmiany dotyczyły, aby:

1) § 2 ust. 3 pkt 2 otrzymał brzmienie: uzasadnienie zawierające w szczególności wskazanie potrzeby podjęcia uchwały oraz jeżeli wystąpią oczekiwane skutki finansowe uchwały i źródła ich pokrycia;

2) § 5 ust. 2 otrzymał brzmienie: projekt uchwały wraz z opinią właściwej merytorycznie komisji zostaje wprowadzony do porządku obrad najbliższej sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego, jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. O terminach posiedzeń Przewodniczący Rady informuje Komitet lub Pełnomocnika Komitetu. Wniosek stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Bożenę Nowacką, sekretarza powiatu.

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński o godzinie 16:40 opuścił salę obrad. W dalszym posiedzeniu uczestniczyło 17 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowiło quorum do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.

Bożena Nowacka poinformowała, że w 2018 r. do ustaw samorządowych wprowadzono istotne zmiany. Dodała, że część z nich została ujęta w nowo podjętym Statucie Powiatu Wrzesińskiego m.in., iż istnieje obowiązek podjęcia uchwały w sprawie wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych. Dopowiedziała, że projekt uchwały zawiera uszczegółowienie zapisów zawartych w ustawie o samorządzie powiatowym, czyli wszystkie kwestie związane z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą m.in. w jakiej procedurze realizowana jest inicjatywa, kto może ją składać, jak jest procedowana i jaki jest udział mieszkańców w całym procesie legislacyjnym uchwały.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Waldemar Grzegorek o godzinie 16:45 powrócił na salę obrad. W dalszym posiedzeniu brało udział 18 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowiło quorum do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad poprawkami do projektu uchwały. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.

Poprawka do projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców powiatu wrzesińskiego została przyjęta jednomyślnie.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały wraz z przyjętymi zmianami. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych, co stanowiło quorum do podjęcia uchwały objętej porządkiem obrad.

Uchwała nr 21/IV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców powiatu wrzesińskiego została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (18) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

NIEOBECNI (1) Wiesława Kowalska

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

                                                                                                                                      

Pkt 5.5 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Wrzesiński prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej we Wrześni, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3893/27 o powierzchni 0,0537 ha.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały został  pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetowo – Finansową, Planowania i Rozwoju Lokalnego i Komisję Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa. Poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Jolantę Pielak, naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości.

Jolanta Pielak poinformowała, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Wrzesiński prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Wrześni, przy ul. Leśnej o powierzchni 537 m2. Dodała, że działka ta przylega bezpośrednio do nieruchomości, której użytkownikiem wieczystym jest Powiat Wrzesiński, i na której znajduje się Zespół Szkół Specjalnych i Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. Dopowiedziała, że nabycie działki polepszy możliwość korzystania i dojazdu do działki przeznaczonej na boisko szkolne.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Maciejowi Handkiewiczowi.

Maciej Handkiewicz zapytał o przewidywaną cenę nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Leśnej we Wrześni.

Jolanta Pielak odpowiedziała, że cena nabycia prawa użytkowania wieczystego przez Powiat Wrzesiński zostanie ustalona w toku wyceny przez uprawnionego rzeczoznawcę. Dodała, że szacuje się, iż będzie to kwota około 50.000,00 zł, jednak może ona ulec zmianie.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych, co stanowiło quorum do podjęcia uchwały objętej porządkiem obrad.

Uchwała nr 22/IV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Wrzesiński prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej we Wrześni, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3893/27 o powierzchni 0,0537 ha została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (18) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

NIEOBECNI (1) Wiesława Kowalska

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 5.6 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027.

Pkt 5.7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński zgłosił autopoprawki do przedmiotowych projektów uchwał, które omówiła skarbnik powiatu.

Beata Matuszewska poinformowała, że autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej dotyczy:

1) w projekcie uchwały została wpisana działka nr 3893/26 o powierzchni 500 m2, ze względu iż działka uległa podziałowi, to zmienia się na działkę nr 3893/27 o powierzchni 537 m2;

2) w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej w rozdziale 80140 zmniejsza się plan na wydatki bieżące o kwotę 16.000,00 zł poprzez zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 16.000,00 zł na zadanie pn.: „Zakup projektora” dla Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Grzymysławicach.

Beata Matuszewska poinformowała, że dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę 4.258.293,39 zł z tytułu:

1) Pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informującego o ostatecznych kwotach na dofinansowanie w 2019 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania od wynagrodzeń zasadniczych, pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni realizujących zadania określone ustawą, która łącznie wynosi 215.600,00 zł. W związku z powyższym zwiększa się plan o kwotę 726,00 zł;

2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 335.372,00 zł z projektu pn.: „Budowa i Wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii” w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””. Powyższe zwiększenie związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu;

3) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.784.100,39 zł z projektu pn.: „Budowa i Wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii” w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””. W 2018 r. zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 8.790.062,64 zł (kwota planowana 9.616.053,43 zł) na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i Wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii” w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””. Na koniec 2018 r. wpłynęła część środków z rozliczenia w kwocie 5.784.100,39 zł. W związku z powyższym na dzień 01.01.2019 r. stanowią one wolne środki z roku ubiegłego. Istnieje konieczność umniejszenia planu dochodów i wprowadzenia wolnych środków w tej samej kwocie celem spłaty części kredytu;

4) zwiększa się plan o kwotę 1.189.709,00 zł z projektu pn.: „Jesteśmy Aktywni”. Powyższe zwiększenie związane jest z brakiem otrzymania środków w 2018 r. oraz zmianą harmonogramu realizacji projektu.

Natomiast wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 2.432.803,22 zł, z tego dla:

1) Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 90.000,00 zł na pokrycie kosztów wykonania zastępczego usunięcia skutków działalności wstrzymanej decyzją cofającą zezwolenie na zbiór i transport odpadów,

b) 363.024,00 zł na projekt pn.: „Budowa i Wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii” w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””. Powyższe zwiększenie związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu - środki niewykorzystane w 2018 r. zostaną przeznaczone na zakup pozostałego wyposażenia przewidzianego w projekcie oraz na wykonanie dokumentacji projektowej związanej z budową urządzenia wodnego - stawu ziemnego zasilanego wodami gruntowymi oraz opadowymi;

2) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 60.000,00 zł na zadanie majątkowe pn. „Zakup wyposażenia do ZSTiO we Wrześni” - kosze do koszykówki oraz bramki do gry w piłkę ręczną,

b) 59.929,00 zł na indywidualne nauczanie uczniów;

3) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 19.448,00 zł na indywidualne nauczanie uczniów,

b) 15.864,00 zł na wczesne wspomaganie dziecka;

4) Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 10.795,00 zł na indywidualne nauczanie ucznia;

5) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 22.266,00 zł na indywidualne nauczanie ucznia;

6) Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 726,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań;

7) Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 14.000,00 zł na naprawę dachu,

b) 13.577,00 zł na realizację projektu pn.: „Europejski Dom Przyszłości Stworzony przez Uczniów”;

8) organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej zwiększa się dotacje na dofinansowanie działalności:

a) Gmina Września o kwotę 6.667,00 zł,

b) Gmina Miłosław o kwotę 4.000,00 zł,

c) Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej o kwotę 4.000,00 zł;

9) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 1.189.709,00 zł z projektu pn.: „Jesteśmy Aktywni”. Powyższe zwiększenie związane jest z brakiem otrzymania środków w 2018 r.;

10) zabezpiecza się środki w kwocie 400.000,00 zł na „Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o.;

11) zwiększa się plan na realizację projektu pn.: „Nauka - to lubię!” - kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie Powiatu Wrzesińskiego w ramach Wielopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe o kwotę 315.767,22 zł. Powyższe zwiększenie związane jest ze zmianą harmonogramu. Środki te pozostały niezrealizowane w 2018 r. i stanowią wolne środki z roku ubiegłego. Przeznacza się je następującym jednostką:

a) Starostwie Powiatowemu we Wrześni (296.345,63 zł),

b) Liceum Ogólnokształcącemu we Wrześni (178,75 zł),

c) Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni (9.338,52 zł),

d) Zespołowi Szkół Politechnicznych we Wrześni (1.672,63 zł),

e) Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni (2.698,20 zł),

f) Zespołowi Szkół Specjalnych we Wrześni (533,49 zł);

12) zmniejsza się rezerwę o kwotę 156.969,00 zł.

Beata Matuszewska dodała, że w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027 w wykazie przedsięwzięć wprowadza się poniższe zmiany:

1) dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Internet Światłowodowy w Zespole Szkół Specjalnych”. Okres realizacji to lata 2018 - 2021. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 12.842,43 zł, w tym w latach 2019 - 2020 planowane wydatki to kwota 4.280,40 zł rocznie, w 2021 r. to kwota 3.210,30 zł;

2) dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Internet Światłowodowy w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej”. Okres realizacji to lata 2018 - 2021. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 12.842,43 zł, w tym w latach 2019 - 2020 planowane wydatki to kwota 4.280,40 zł rocznie, w 2021 r. to kwota 1.331,68 zł;

3) dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Internet Światłowodowy w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii”. Okres realizacji to lata 2018 – 2021. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 66.420,00 zł, w tym w latach 2019 - 2020 planowane wydatki to kwota 22.140,00 zł rocznie, w 2021 r. to kwota 17.958,00 zł;

4) dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Usługa radiowo – telewizyjna”. Okres realizacji to lata 2019 - 2021. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 7.200,00 zł, w tym w 2019 r. planowane wydatki to kwota 3.000,00 zł, w 2020 r. to kwota 3.600,00 zł, w 2021 r. to kwota 600,00 zł;

5) dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Usługa dostępu do sieci Internetu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie”. Okres realizacji to lata 2019 - 2022. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 12.841,20 zł, w tym w 2019 r. planowane wydatki to kwota 3.210,30 zł, w latach 2020 - 2021 to kwota 4.280,40 zł rocznie, w 2022 r. to kwota 1.070,10 zł;

6) w przedsięwzięciu pn.: „Nauka - to lubię!” - kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie Powiatu Wrzesińskiego (wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe we Wrześni) nie zmienia się łącznych planowanych nakładów finansowych, natomiast zwiększa się planowane wydatki w 2019 r. o kwotę 296.345,63 zł. W/w zwiększenie wynika z niewykonania wydatków na w/w projekt w pełnej kwocie planowanej na 2018 r.;

7) w przedsięwzięciu pn.: „Nauka - to lubię!” - kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie Powiatu Wrzesińskiego (wydatki realizowane przez Liceum Ogólnokształcące we Wrześni) nie zmienia się łącznych planowanych nakładów finansowych, natomiast zwiększa się planowane wydatki w 2019 r. o kwotę 5.178,75 zł. W/w zwiększenie wynika z niewykonania wydatków na w/w projekt w pełnej kwocie planowanej na 2018 r.;

8) w przedsięwzięciu pn: „Nauka - to lubię!” - kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie Powiatu Wrzesińskiego (wydatki realizowane przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni) nie zmienia się łącznych planowanych nakładów finansowych, natomiast zwiększa się planowane wydatki w 2019 r. o kwotę 2.698,20 zł. W/w zwiększenie wynika z niewykonania wydatków na w/w projekt  w pełnej kwocie planowanej na 2018 r.;

9) dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Nauka - to lubię!” - kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie Powiatu Wrzesińskiego (wydatki realizowane przez Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni) nie zmienia się łącznych planowanych nakładów finansowych, natomiast zwiększa się planowane wydatki w 2019 r. o kwotę 1.672,63 zł. W/w zwiększenie wynika z niewykonania wydatków na w/w projekt w pełnej kwocie planowanej na 2018 r.;

10) w przedsięwzięciu pn.: „Nauka - to lubię!” - kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie Powiatu Wrzesińskiego (wydatki realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni) nie zmienia się łącznych planowanych nakładów finansowych, natomiast zwiększa się planowane wydatki w 2019 r. o kwotę 9.338,52 zł. W/w zwiększenie wynika z niewykonania wydatków na w/w projekt w pełnej kwocie planowanej na 2018 r.;

11) w przedsięwzięciu pn.: „Nauka - to lubię!” - kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie Powiatu Wrzesińskiego (wydatki realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni) nie zmienia się łącznych planowanych nakładów finansowych, natomiast zwiększa się planowane wydatki w 2019 r. o kwotę 533,49 zł. W/w zwiększenie wynika z niewykonania wydatków na w/w projekt w pełnej kwocie planowanej na 2018 r.;

12) w przedsięwzięciu pn.: „Jesteśmy aktywni” nie zmienia się łącznych planowanych nakładów finansowych, natomiast zwiększa się planowane wydatki w 2019 r. o kwotę 1.189.709,00 zł. W/w zwiększenie wynika z niewykonania wydatków na w/w projekt w pełnej kwocie planowanej na 2018 r.;

13) w przedsięwzięciu pn.: „European House Of the Future Actually Created by the Students (Europejski Dom Przyszłości Stworzony przez Uczniów)” nie zmienia się łącznych planowanych nakładów finansowych, natomiast zwiększa się planowane wydatki w 2019 r. o kwotę 13.577,00 zł. Niniejsze zwiększenie wynika z niewykonania wydatków planowanych na 2018 r.;

14) w przedsięwzięciu pn.: „Budowa i Wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii” w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” nie zmienia się łącznych planowanych nakładów finansowych, natomiast zwiększa się planowane wydatki w 2019 r. o kwotę 363.024,00 zł (z tego 335.372,00 zł z dofinansowania, 17.652,00 zł to wkład własny objęty umową o dofinansowanie, 10.000,00 zł to wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie). Niniejsze zwiększenie wynika z niewykonania wydatków planowanych na 2018 rok.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Przemysławowi Hirschfeldowi.

Przemysław Hirschfeld zapytał o zabezpieczone środki w kwocie 400.000,00 zł na podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że w ubiegłych latach dokonywano zwiększenia wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych, jednak nie miało to wpływu na kontrakty, w związku z tym sytuacja szpitala trochę się pogorszyła, tym bardziej, że na początku roku należy dokonać wszystkich płatności m.in. za umowy, które płacone są jednorazowo. Dodała, że, aby szpital nie utracił płynności finansowej, powiat jako 100% udziałowca może je podjąć dla lepszej kondycji szpitala. Dopowiedziała, że w związku z powyższym Zarząd Powiatu zwrócił się z wnioskiem o zwiększenie udziałów przez Radę Powiatu.

Radny Maciej Hankiewicz zapytał, na jakie wydatki bieżące pierwotnie była przewidziana kwota 16.000,00 zł, o którą został zwiększony plan wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Zakup projektora” dla Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Grzymysławicach.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że od początku była to kwota planowana na zakup projektora. Poinformowała, że obowiązujące przepisy obligują do tego, aby wartości powyżej 10.000,00 zł wprowadzać jako zadania majątkowe. Dodała, że zakup projektora wynosi ponad 15.000,00 zł. Dopowiedziała, że nie ma konieczności, aby w tym momencie zabezpieczać jednostce środki na wydatki bieżące, ponieważ są one zabezpieczone na cały rok. Poinformowała, że jednostka nie będzie wnioskować o zwiększenie środków, jeżeli nie zrealizuje swojego planu dochodów. Dodała, że od 2017 r. kwota wynosiła 10.000,00 zł jako środek trwały, a w latach wcześniejszych 3.500,00 zł.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027 została przyjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (18) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

NIEOBECNI (1) Wiesława Kowalska

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027 wraz z przyjętą autopoprawką. W głosowaniach wzięło udział 18 radnych.

Uchwała nr 23/IV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027 została podjęta 14 głosami „za” i 4 głosami „wstrzymującymi się”.

Wyniki imienne:

ZA (14) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Dionizy Jaśniewicz, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Małgorzata Cichacka, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Marek Kołodziejczyk

NIEOBECNI (1) Wiesława Kowalska

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok. W głosowaniach wzięło udział 18 radnych.

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok została przyjęta 14 głosami „za” i 4 głosami „wstrzymującymi się”.

Wyniki imienne:

ZA (14) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Dionizy Jaśniewicz, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Małgorzata Cichacka, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Marek Kołodziejczyk

NIEOBECNI (1) Wiesława Kowalska

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok wraz z przyjętą autopoprawką. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.

Uchwała nr 24/IV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok została podjęta 14 głosami „za” i 4 głosami „wstrzymującymi się”.

Wyniki imienne:

ZA (14) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Dionizy Jaśniewicz, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Małgorzata Cichacka, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Marek Kołodziejczyk

NIEOBECNI (1) Wiesława Kowalska

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 6 Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym nie wpłynęła żadna interpelacja ani zapytanie radnych. Dodał, że interpelacje i zapytania należy składać w formie pisemnej. Odpowiedź na złożone interpelacje i zapytania zostanie udzielona w ustawowym terminie (14 dni). Otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Przemysławowi Hirschfeldowi.

Przemysław Hirschfeld wraz z radną Małgorzatą Cichacką złożyli w formie pisemnej na ręce przewodniczącego Rady interpelację w sprawie wykonania remontu oddziału dziecięcego i o stanie ilościowym łóżek w Szpitalu Powiatowym we Wrześni.

Interpelacja znajduje się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod numerem sprawy SOR.0003.1.2019.

Starosta wrzesiński poinformował, że w uchwale budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 r. zabezpieczono kwotę 200.000,00 zł na rozpoczęcie prac związanych z remontem oddziału dziecięcego w Szpitalu Powiatowym we Wrześni. Dodał, że przygotowanie remontu oddziału dziecięcego będzie przebiegało według formuły pn.: „Zaprojektuj i wybuduj”. Dopowiedział, że kwota 200.000,00 zł przeznaczona jest na prace projektowe dotyczące rozbudowy i modernizacji oddziału dziecięcego. Poinformował, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2020 r. zapisana jest kwota 2.000.000,00 zł na modernizację oddziału dziecięcego. Dodał, że jest to kwota szacunkowa, która została przyjęta wstępnie na podstawie rozpoznania i poradzenia się osób, które posiadają doświadczenie w tego typu inwestycjach. Dopowiedział, że na ten moment zagwarantowane są środki na 2019 r., które przeznaczone są na prace projektowe. Poinformował, że w Szpitalu znajduje się osoba, która jest odpowiedzialna za przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie inwestycji.

Natomiast, jeśli chodzi o ilość łóżek szpitalnych to zostanie wystosowane pismo do Zarządu Szpitala o przygotowanie szczegółowej informacji. Poinformował, że kwestia łóżek szpitalnych była przedmiotem obrad ostatniego konwentu starostów. Dodał, że we wszystkich powiatach dokonano w szpitalach powiatowych redukcji łóżek tzw. zarejestrowanych. Dopowiedział, że w Polsce nie ma takiej liczby pielęgniarek, aby spełnić standardy określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia, czego efektem było w ponad 300 szpitalach w Polsce, administracyjne zmniejszenie liczby łóżek zarejestrowanych.

Radny Marek Kołodziejczyk zapytał o wysokość obecnego kontraktu między szpitalem, a Narodowym Funduszem Zdrowia oraz wysokości kontraktu w latach 2014 – 2018. Złożył w formie pisemnej na ręce przewodniczącego Rady interpelację w sprawie anonimowego pisma.

Interpelacja znajduje się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod numerem sprawy SOR.0003.2.2019.

 

Pkt 7 Wnioski i oświadczenia radnych.

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Maciejowi Handkiewiczowi.

Maciej Handkiewicz poinformował, że na ostatniej sesji Gminy Nekla została poruszona sprawa dotycząca wniosku Nekielskiego Stowarzyszenia Kulturalnego dotyczącego podjęcia uchwały o objeciu ochroną niektórych alei drzew zabytkowych przy drogach powiatowych. Dodał, że projekt uchwały być może będzie rozpatrywany na kolejnym posiedzeniu Rady Gminy.

Radna Henryka Waligóra poinformowała, że w imieniu mieszkańców wsi i ościennych wiosek zgłosił się do niej Przemysław Walczak, mieszkaniec Nowej Wsi Podgórnej w sprawie wniosku dotyczącego budowy mostu na rzece Warta w miejscowości Pogorzelice. Dodała, że na złożony wniosek do Gminy Miłosław, otrzymał odpowiedź, iż jest to droga powiatowa i zasadnym będzie skierować pytanie do Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński odpowiedział, że w ubiegłym roku było spotkanie dotyczące programu budowy mostów, na którym zostały przedstawione zasady dofinansowania. Poinformował, że planowane jest spotkanie w Urzędzie Gminy Miłosław, na którym obecni będą również przedstawiciele powiatu jarocińskiego, Żerkowa. Dopowiedział, że spotkanie będzie dotyczyć koncepcji budowy mostu.

Radny Marek Kołodziejczyk powrócił do tematu złożonej przez siebie interpelacji z prośbą, aby osoby zainteresowane sytuacją w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zgłosiły się do niego.

Starosta wrzesiński poinformował, że Sebastian Nowicki zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa Szpitala  Powiatowego we Wrześni, w związku z czym poprosił go o zabranie głosu.

Sebastian Nowicki, prezes Szpitala Powiatowego we Wrześni poinformował, że pracuje w Szpitalu we Wrześni dwadzieścia dwa i pół roku. Dodał, że dnia  01.10.1996 r. zameldował się w pracy jako stażysta. Dopowiedział, że zrobił specjalizację z chorób wewnętrznych w Szpitalu Powiatowym we Wrześni i pracuje w nim jako lekarz do dziś. Poinformował, że od lutego 2012 r. pracował w Zarządzie Szpitala, a od 01.07.2018 r. pełni funkcję prezesa. Dodał, że Szpital Powiatowy we Wrześni jest nowoczesny, jednak ze starymi problemami wynikającymi z systemu opieki zdrowotnej. Dopowiedział, że słabością szpitali powiatowych w Polsce jest finansowanie. Poinformował, że w ostatnim okresie udało się podjąć działania, które to finansowanie w przyszłości polepszą. Dodał, że została zawarta ugoda na kwotę 430.000,00 zł za nadwykonania w zakresie udarów mózgu. Dopowiedział, że mimo wielu prób nie udało się uzyskać kontraktu na ten cel. Poinformował, że zwiększono wykonania w zakresie endoprotez, uruchomiono tzw. pakiet onkologiczny i zwiększono liczbę udzielanych porad w poradniach specjalistycznych, co ma nadzieję, przełoży się na współczynniki korygujące, które zwiększą  budżet. Podziękował Radzie Powiatu za podjęte decyzje, zaangażowanie, pomoc i współpracę. Dodał, że ma nadzieję, iż szpital znajdzie nowego prezesa, który poprowadzi placówkę skutecznie i z myślą o dobru pacjentów. Dopowiedział, że beneficjentami całego trudu włożonego w rozbudowę szpitala są pacjenci.

Starosta wrzesiński podziękował prezesowi Szpitala Powiatowego we Wrześni za lata aktywnego działania jako lekarz i społecznik w powiecie wrzesińskim, współpracę i podjęte działania w Szpitalu Powiatowym we Wrześni. Poinformował, że Sebastian Nowicki nadal uczestniczy w procesie zamykania i prowadzenia spraw, które są niezbędne dla funkcjonowania szpitala, ale również aktywnie uczestniczy w procesie zmierzającym do powołania jego następcy.

Radny Przemysław Hirschfeld poinformował, że na ul. Witkowskiej we Wrześni wycięto drzewa. Zapytał, czy pnie, które pozostały, zostaną również usunięte.

Starosta wrzesiński poinformował, że odpowiedź zostanie udzielona na kolejnym posiedzeniu Rady Powiatu Wrzesińskiego. 

 

Pkt 8 Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady o godz. 17:30 zamknął IV sesję Rady.

Na tym protokół został zakończony. Protokół został podpisany po przyjęciu jego treści przez Radę.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Marek Przyjemski

 

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr IV / 2019)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Przyjemski
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 13:51

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.