Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr III / 2018

PROTOKÓŁ NR III / 2018

Z SESJI RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 13 grudnia 2018 r.

 

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Powiatu.

Marek Przyjemski, przewodniczący Rady o godz. 16:00 otworzył III sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Powitał radnych, starostę, pracowników Starostwa, przedstawicieli służb, inspekcji, straży, jednostek organizacyjnych powiatu i lokalnych mediów oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowiło quorum do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że radny Jarosław Czyż zwrócił się z propozycją, aby dzień 13 grudnia uczcić minutą ciszy za ofiary stanu wojennego Polski sprzed 37 lat. Poprosił wszystkich o powstanie. Po minucie ciszy powrócił do realizacji kolejnych punktów porządku obrad.

 

Pkt 2 Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z poprzedniej sesji Rady został sporządzony w statutowym terminie, a z jego treścią radni mogli zapoznać się w biurze Rady. Z uwagi na brak poprawek i uzupełnień, przewodniczący Rady stwierdził przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 3 Przedstawienie projektu porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt porządku obrad został przedłożony z materiałami na sesję Rady. Zapytał, czy radni chcą wnieść zmiany do treści proponowanego porządku posiedzenia. Proponowany porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Członkowie Rady jednomyślnie przyjęli treść proponowanego porządku obrad.

 

Pkt 4.1 Przedstawienie informacji przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w  okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z terminami odbytych posiedzeń oraz pismami, które wpłynęły do Biura Rady w okresie międzysesyjnym od 28 listopada 2018 r. do 13 grudnia 2018 r. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

Pkt 4.2 Przedstawienie sprawozdania przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na II sesji Rady Powiatu.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na II sesji Rady Powiatu. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

Pkt 4.3 Przedstawienie planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji stałych Rady o przedstawienie planów pracy komisji na 2019 rok, w kolejności:

1) Henryka Waligóra, przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej;

2) Waldemar Bartkowiak, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa;

3) Paweł Skrzypczak, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki;

4) Krzysztof Strużyński, przewodniczący Komisji Budżetowo - Finansowej, Planowania i Rozwoju Lokalnego. 

Plany pracy stanowią odpowiednio załączniki od nr 5 do nr 8 do protokołu.

 

Radni nie zgłosili uwag do treści odczytanych planów pracy poszczególnych komisji Rady na 2019 rok.

 

Pkt 5 Zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie planu kontroli komisji na 2019 rok.

 

Jarosław Czyż odczytał plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. 

Plan stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

 

Członkowie Rady jednomyślnie zatwierdzili plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

 

Pkt 6.1 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Annę Marię Kulczyńską, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że po dokonaniu ostatecznego rozliczenia środki finansowe z dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych zostają przeznaczone na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych, co stanowiło quorum do podjęcia uchwały objętej porządkiem obrad.

Uchwała nr 10/III/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19)

Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.

 

Pkt 6.2 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni o dofinansowanie projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (nabór NR RPWP.07.02.02-IŻ-00-30-002/18).

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Annę Marię Kulczyńską.

 

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zamierza złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na realizację projektu wskazanego w tytule, w porozumieniu z ośrodkami pomocy społecznej. Dodała, że projekt realizowany będzie w partnerstwie z ośrodkami pomocy społecznej oraz podmiotem ekonomii społecznej lub organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Dopowiedziała, że jest to projekt przede wszystkim współdziałający z ośrodkami pomocy społecznej, oferujący wsparcie dla osób samotnych, rodzin zastępczych i oferujący usługi opiekuńcze.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych, co stanowiło quorum do podjęcia uchwały objętej porządkiem obrad.

Uchwała nr 11/III/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni o dofinansowanie projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (nabór NR RPWP.07.02.02-IŻ-00-30-002/18) została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19)

Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.

 

Pkt 6.3 Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Wrzesińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Urszulę Łabędę, naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa.

Urszula Łabęda poinformowała, że od 2011 r. Powiat Wrzesiński udziela dotacji celowej spółkom wodnym. Dodała, że w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2018 r. nowej ustawy Prawo wodne, zaistniała konieczność podjęcia nowej uchwały. Dopowiedziała, że projekt uchwały został przekazany do zaopiniowania Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, którego zastrzeżenia i uwagi zostały uwzględnione w niniejszym projekcie uchwały. Poinformowała, że w dniu przyjmowania projektu uchwały przez Zarząd Powiatu obowiązywała dla ustawy Prawo wodne podstawa prawna z Dziennika Ustaw z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm. Dodała, że natomiast od dnia 4 grudnia 2018 r. ta podstawa prawna uległa zmianie na Dziennik Ustaw z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnej Wiesławie Kowalskiej.

 

Wiesława Kowalska zapytała, czy dofinansowanie inwestycji wymienione w przedmiotowym projekcie uchwały związane jest z oczyszczaniem i osuszaniem rowów, czy dotyczy innego obszaru działania.

 

Urszula Łabęda odpowiedziała, że dofinansowanie udzielane przez Powiat Wrzesiński od 2011 r. dotyczyło przede wszystkim konserwacji rowów. Poinformowała, że ustawa Prawo wodne pozwala również na dofinansowanie budowy i montażu zastawek. Dodała, że spółki wodne nie korzystały z tego dofinansowania. Dopowiedziała, że w ostatnich latach było duże zapotrzebowanie na konserwację rowów. Poinformowała, że wszystkie środki zewnętrzne pozyskane przez spółki wodne, jak i te środki, które zostały wniesione przez członków spółki były przekazywane na konserwację rowów.

 

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Maciejowi Handkiewiczowi.

 

Maciej Handkiewicz zapytał, jakie środki finansowe zostały przeznaczone na dofinansowanie konserwacji rowów na przełomie ostatnich lat.

 

Urszula Łabęda odpowiedziała, że dofinansowanie konserwacji rowów rozpoczęto od kwoty około 30.000,00 zł. Poinformowała, że w ostatnich latach była to kwota 45.000,00 zł. Dodała, że w projekcie budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2019 r. również zabezpieczono środki w kwocie 45.000,00 zł na konserwację rowów.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych, co stanowiło quorum do podjęcia uchwały objętej porządkiem obrad.

Uchwała nr 12/III/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Wrzesińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania została podjęta 17 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi się”.

Wyniki imienne:

ZA (17)

Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Maciej Handkiewicz, Wiesława Kowalska

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.

 

Pkt 6.4 Podjęcie uchwały w sprawie: delegowania radnych Rady Powiatu Wrzesińskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Pawła Puzdrakiewicza, pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.

Paweł Puzdrakiewicz poinformował, że zgodnie z art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, tworzy się Komisję Bezpieczeństwa i Porządku. Dodał, że na podstawie art. 38a ust. 5 pkt 2 cytowanej wyżej ustawy w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wchodzi dwóch radnych delegowanych przez radę powiatu. Dopowiedział, że członkostwo w komisji radnego delegowanego przez radę powiatu zgodnie z art. 38a ust. 10 wyżej wymienionej ustawy ustaje zawsze z wygaśnięciem jego mandatu. Poinformował, że w związku z powyższym Rada nowej kadencji winna delegować dwóch radnych VI kadencji.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawianie kandydatów do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Oddał głos Dionizemu Jaśniewiczowi, staroście wrzesińskiemu.

Starosta wrzesiński zgłosił kandydaturę radnego Rafała Ziętego. Dodał, że Rafał Zięty posiada doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa i porządku. Dopowiedział, że jako członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku może wnieść wkład w jej działania.

Przewodniczący Rady zapytał, czy radny Rafał Zięty wyraża zgodę na kandydowanie do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 

Rafał Zięty wyraził zgodę.

 

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Januszowi Balcerzakowi.

 

Janusz Balcerzak zgłosił kandydaturę radnego Mikołaja Kubiaczyka.  Poinformował, że Mikołaj Kubiaczyk jest specjalistą w budowie dróg, a drogi powiatowe wpływają na bezpieczeństwo w powiecie. Dodał, że w związku z powyższym wniesie wiele spraw i pozytywnych decyzji w pracach komisji.

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radny Mikołaj Kubiaczyk wyraża zgodę na kandydowanie do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 

Mikołaj Kubiaczyk wyraził zgodę.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wyborem radnych: Rafała Ziętego i Mikołaja Kubiaczyka do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Poinformował, że oddano 17 głosów „za” i 2 głosy „wstrzymujące się”. Dodał, że w związku z wynikiem głosowania do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wybrani zostali radni: Rafał Zięty i Mikołaj Kubiaczyk.

Wyniki imienne:

ZA (17)

Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Małgorzata Cichacka, Marek Kołodziejczyk

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały wraz z delegowanymi radnymi: Rafałem Ziętym i Mikołajem Kubiaczykiem do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych, co stanowiło quorum do podjęcia uchwały objętej porządkiem obrad.

Uchwała nr 13/III/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie: delegowania radnych Rady Powiatu Wrzesińskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19)

Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.

 

Pkt 6.5 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027.

Pkt 6.6 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok.

 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński zgłosił autopoprawki do przedmiotowych projektów uchwał, które omówiła skarbnik powiatu.

 

Beata Matuszewska poinformowała, że autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej dotyczy:

1) pisma Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2018 r., została przyznana kwota 10.979,00 zł ze środków rezerwy. Środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone dla powiatów, podzielono między powiaty, które w 2017 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty;

2) zwiększenia planu o kwotę 8.500,00 zł w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 na przeprowadzanie zajęć indywidualnych oraz na wypłatę zasiłku chorobowego;

3) zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 2.479,00 zł.

Dodała, że w uzasadnieniu do projektu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 r. dokonuje się zmiany: pkt 2, ppkt 3) otrzymuje brzmienie: dla Zespołu Szkół Specjalnych zwiększa się plan o kwotę 38.230,00 zł (rozdział 80102 kwota 11.401,00 zł, rozdział 80105 kwota 2.287,00 zł, rozdział 80111 kwota 11.528,00 zł, rozdział 80134 kwota 13.014,00 zł) na uzupełnienie środków do realizacji zadań (braki wynikają z podziału oddziału łączonego 1-3 na dwa oddziały 1-2 i 3 zgodnie ze wskazaniami Kuratorium Oświaty oraz godzin nauczania indywidualnego.

 

Natomiast autopoprawką do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027 zmienia się w pkt III Dodatkowe informacje akapit pierwszy, który otrzymuje brzmienie:

Na skutek wprowadzonych zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok wzrosły planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Niniejszy wzrost dotyczy m.in. zwiększenia środków na nagrody dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni oraz wydatków na nauczanie indywidualne.

 

Beata Matuszewska poinformowała, że dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 296,053,00 zł z tytułu:

1) pisma Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2018 r., iż została zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 143.215,00 zł. Kwota przeznaczana jest na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych oraz pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół (placówek) publicznych prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego;

2) pisma Ministra Finansów z dnia 30 października 2018 r. iż, została zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 15.000,00 zł. Kwota przeznaczana jest na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w szkołach publicznych prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w 2018 r.;

3) otrzymania darowizny dla Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla podopiecznych oraz słodyczy w kwocie 7.200,00 zł;

4) Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 478/18 z dnia 14 listopada 2018 r., iż zmniejszony został plan dotacji celowych na 2018 r. w rozdziale 71012 § 6259  kwotę 22.087,00 zł. Powyższe dokonano zgodnie z wnioskiem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 13 sierpnia 2018 r. nr GK-I1.3146.19.2018.2 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań;

5) zwiększenia planu dochodów o kwotę 78,00 zł z tytułu wydania większej ilości duplikatów świadectw szkolnych - Liceum Ogólnokształcące we Wrześni;

6) otrzymania odszkodowania za szkodę poniesioną na samochodzie osobowym Fiat PUNTO w kwocie 3.200,00 zł. Odszkodowanie otrzymane przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni;

7) otrzymania odszkodowania w kwocie 547,00 zł za zalanie pomieszczeń biurowych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni;

8) pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, iż zwiększa się plan o kwotę 76.400,00 zł na finansowanie w 2018 r. kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 108a ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

9) zwiększenia wpływów z tytułu kosztów utrzymania mieszkańców w kwocie 8.000.00 zł osiągniętych przez Dom Pomocy Społecznej we Wrześni;

10) otrzymania dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie w kwocie 64.500,00 zł na realizację „Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja wojskowa””.

 

Natomiast wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 296.053,00 zł, z tego dla:

1) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zwiększa się plan o kwotę 7.200,00 zł na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla podopiecznych oraz słodyczy;

2) Starostwa Powiatowego we Wrześni:

a) zwiększa się plan o kwotę 1.640,00 zł na naprawę szlabanu,

b) zmniejsza się plan o kwotę 22.087,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego,

3) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 38.230,00 zł (rozdział 80102 kwota 11.401,00 zł, rozdział 80105 kwota 2.287,00 zł, rozdział 80111 kwota 11.528,00 zł, rozdział 80134 kwota 13.014,00 zł) na uzupełnienie środków do realizacji zadań (braki wynikają z podziału oddziału łączonego 1-3 na dwa oddziały 1-2 i 3 zgodnie ze wskazaniami Kuratorium Oświaty oraz godzin nauczania indywidualnego);

4) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 36.220,00 zł na zakup surowców, materiałów oraz narzędzi do prowadzenia zajęć;

5) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 3.200,00 zł na naprawę uszkodzonego mienia,

b) 45.000.00 zł na zakup energii oraz na zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja istniejącej konstrukcji stalowej dachu nad salą gimnastyczną Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących”;

6) Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 547,00 zł na remont pomieszczeń,

b) 76.400,00 zł na finansowanie w 2018 r. kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 108a ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

7) Domu Pomocy Społecznej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 8.000,00 zł na zakup środków czystości, dezynfekcyjnych, wywozu nieczystości, usług prania;

8) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni wprowadza się rozdział 75295 w kwocie 64.500,00 zł na realizację „Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja wojskowa”;

9) zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 37.203,00 zł.

 

Beata Matuszewska dodała, że w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027 w wykazie przedsięwzięć wprowadza się poniższe zmiany:

1) w przedsięwzięciu pn.: „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 118.575,00 zł, to jest do kwoty 21.352.922,42 zł, w tym: w 2019 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 72.060,00 zł to jest do kwoty 8.672.060,00 zł, w 2020 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 46.515,00 zł to jest do kwoty 5.596.515,00 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 118.575,00 zł, to jest do kwoty 18.050,000,00 zł;

2) dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2907P - budowa chodnika w m. Orzechowo”. Łączne planowane nakłady to kwota 171.737,15 zł, z tego w 2017 r. wniesiono nakłady w kwocie 83.737,15 zł, plan na 2018 r. to kwota 38.000,00 zł, plan na 2019 r. to kwota 50.000,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 88.000,00 zł;

3) dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Targowa Górka - Mała Górka”. Okres realizacji to lata 2007 - 2019. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 1.271.752,23 zł, z tego w latach 2007 - 2009 poniesiono nakłady w kwocie 421.752,23 zł, w 2018 r. plan wydatków to kwota 450.000,00 zł, w 2019 r. plan wydatków to kwota 400.000,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 850.000,00 zł;

4) dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2906P Mikuszewo - gr. Powiatu – Pogorzelica”. Okres realizacji to lata 2018 - 2019. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 800.000,00 zł, z tego w 2018 r. plan wydatków to kwota 500.000,00 zł, w 2019 r. plan wydatków to kwota 300.000,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 800.000,00 zł;

5) dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - budowa ciągu pieszo – rowerowego”. Okres realizacji to lata 2016 - 2019. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 594.200,00 zł, z tego w 2016 r. poniesiono nakłady w kwocie 49.200,00 zł, w 2018 r. plan wydatków to kwota 445.000,00 zł, w 2019 r. plan wydatków to kwota 100.000,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 545.000,00 zł;

6) dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark”. Okres realizacji to lata 2018 - 2019. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 400.000,00 zł, z tego w 2018 r. plan wydatków to kwota 150.000,00 zł, w 2019 r. plan wydatków to kwota 250.000,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 400.000,00 zł;

7) dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Świadczenie usług stwierdzenia zgonu na terenie Powiatu Wrzesińskiego”. Okres realizacji to lata 2018 - 2019. Łączne planowane nakłady finansowe 11.200,00 zł, z tego w 2018 r. to kwota 2.100,00 zł, w 2019 r. to kwota 9.100,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 11.200,00 zł;

8) w przedsięwzięciu pn. „Usługi telefonii stacjonarnej w Zespole Szkół Specjalnych w latach 2018/2021” przenosi się planowane wydatki w kwocie 278,00 zł z 2021 r. na 2018 r. Łączne planowane nakłady finansowe i limit zobowiązań pozostają bez zmian.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027. W głosowaniach wzięło udział 19 radnych.

 

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027 została przyjęta 18 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”.

Wyniki imienne:

ZA (18)

Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Wiesława Kowalska

Autopoprawka znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok. W głosowaniach wzięło udział 19 radnych.

 

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok została przyjęta 18 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”.

Wyniki imienne:

ZA (18)

Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Wiesława Kowalska

Autopoprawka znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027 wraz z przyjętą autopoprawką. W głosowaniach wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 14/III/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027 została podjęta 18 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”.

Wyniki imienne:

ZA (18)

Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Wiesława Kowalska

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok wraz z przyjętą autopoprawką. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 15/III/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok została podjęta 18 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”.

Wyniki imienne:

ZA (18)

Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Wiesława Kowalska

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.

 

Pkt 7.1 Przedstawienie przez Zarząd Powiatu projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok wraz z uzasadnieniem oraz z uwzględnieniem autopoprawki.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński zgłosił autopoprawki do przedmiotowych projektów uchwał, które omówiła Beata Matuszewska.

 

Beata Matuszewska poinformowała, że autopoprawka do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 r. dotyczy: w załączniku nr 2 i 3.3. obejmujących wydatki budżetu na 2019 r. dokonuje się zmiany: w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna dokonuje się przeniesienia, w następujący sposób: wydatki jednostek budżetowych w kwocie 71.940,00 zł, w tym:

 • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 71.940,00 zł zastępuje się kwotą 59.978,00 zł;
 • dodaje się wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11.962,00 zł.

Dodała, że autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 - 2027 dotyczy zmiany treści § 3, który otrzymuje brzmienie: „Z dniem 31 grudnia 2018 roku traci moc uchwała nr 257/XXXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 - 2027 z późniejszymi zmianami”. Dopowiedziała, że:

1) w związku z dokonaną zmianą w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu na 2019 r. oraz załączniku nr 3.3. do uchwały budżetowej obejmującym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna poprzez dokonanie przeniesień planowanych wydatków bieżących skutkujących wzrostem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dokonuje się zwiększenia w tym zakresie o kwotę 11.962,00 zł;

2) w związku z podpisaniem w dniu 15 listopada 2018 r. umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Nauka - to lubię!” - kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego realizowanego ramach Wielopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 Oś. Priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. Dokonuje się uzupełnienia w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2019 - 2021 w kolumnach:

a) 12.1.1.1 „środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programy, projektu lub zadania”, i tak:

 • w 2019 r. zwiększa się o kwotę 465.263,16 zł,
 • w 2020 r. zwiększa się o kwotę 451.842,11 zł,
 • w 2021 r. zwiększa się o kwotę 278.042,56 zł;

b) 12.3.2 ,,wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy”, i tak:

 • w 2019 r. zwiększa się o kwotę 547.170,66 zł,
 • w 2020 r. zwiększa się o kwotę 569.431,96 zł,
 • w 2021 r. zwiększa się o kwotę 344.662,18 zł;

c) 12.5.1 „w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania”, i tak:

 • w 2019 r. zwiększa się o kwotę 57.702,17 zł,
 • w 2020 r. zwiększa się o kwotę 59.940,21 zł,
 • w 2021 r. zwiększa się o kwotę 36.280,23 zł;

d) 12.6.  „Wydatki na wkład krajowy w związku z zawarta po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. l pkt 2 ustawy”, i tak:

 • w 2019 r. zwiększa się o kwotę 57.702,17 zł,
 • w 2020 r. zwiększa się o kwotę 59.940,21 zł,
 • w 2021 r. zwiększa się o kwotę 36.280,23 zł;

e) 12.6.1 „w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania”, i tak:

 • w 2019 r. zwiększa się o kwotę 57.702,17 zł,
 • w 2020 r. zwiększa się o kwotę 59.940,21 zł,
 • w 2021 r. zwiększa się o kwotę 36.280,23 zł;

3) w związku z wprowadzeniem uchwałą zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 - 2027 z dnia 13 grudnia 2018 r. zmian w przedsięwzięciu pa.: „Usługi telefonii stacjonarnej w Zespole Szkół Specjalnych w latach 2018/2021” polegających na przesunięciu planowanych wydatków w kwocie 278,00 zł z 2018 r. (zmniejszenie) na 2021 r. (zwiększenie) dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 - 2027 w poz. 1.3.1.3 poprzez zmniejszenie planowanych wydatków w 2021 roku o kwotę 278,00 zł. Jednocześnie dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2021 r. w kolumnie 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy”, kolumnie 11.3.1 „bieżące” poprzez zmniejszenie o kwotę 278,00 zł;

4) w związku z wprowadzeniem uchwałą zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 - 2027 z dnia 13 grudnia 2018 r. zmian w przedsięwzięciu pn.: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim” polegających na zmniejszeniu planowanych wydatków w 2018 r. o kwotę 22.087,00 zł dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 - 2027 w poz. 1.1.2.4 poprzez zmniejszenie łącznych planowanych nakładów na niniejsze zadanie;

5) w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark”, cel: poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Okres realizacji to lata 2018 - 2019. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 400.000,00 zł, w tym w 2018 r. planowana kwota wydatków 150.000,00 zł, w 2019 r. to kwota 250.000,00 zł. Powyższe zadanie nie zostało ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego stanowiącym załącznik do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 - 2027, natomiast w Objaśnieniach przyjętych wartości wskazano na kontynuację niniejszego zadania. Zatem niniejszą autopoprawką dokonuje się uzupełnienia Wykazu Przedsięwzięć. Jednocześnie dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2019 r. w kolumnie w kolumnie 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy”, kolumnie 11.3.2 „majątkowe” o kwotę 250.000,00 zł;

6) w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wierszu „Wykonanie 2018” pozostawia się plan według uchwały z dnia 25 października 2018 r.

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 - 2027 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Autopoprawka do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok wraz z uzasadnieniem stanowią załącznik nr 13 do protokołu.

 

Pkt 7.2 Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok Janusza Balcerzaka, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Janusz Balcerzak przeczytał pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o:

1) projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 r;

2) projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027.

Opinie znajdują się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod znakiem sprawy SOR.0711.37.2018.

 

Pkt 7.3 Przedstawienie zbiorczej opinii Komisji Budżetowo – Finansowej, Planowania i Rozwoju Lokalnego wraz z proponowanymi poprawkami.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie zbiorczej opinii Komisji Budżetowo – Finansowej, Planowania i Rozwoju Lokalnego Krzysztofa Strużyńskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo – Finansowej, Planowania i Rozwoju Lokalnego.

 

Krzysztof Strużyński przedstawił zbiorczą opinię Komisji Budżetowo-Finansowej, Planowania i Rozwoju Lokalnego. 

Opinia stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

 

Pkt 7.4 Przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii i wniosków Komisji Budżetowo – Finansowej, Planowania i Rozwoju Lokalnego oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Przewodniczący Rady oddał głos Beacie Matuszewskiej.

 

Beata Matuszewska poinformowała, że w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2018 r. Uchwała SO.-0952/44/5/Ko/2018 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 r. skład Orzekający wskazał błędną klasyfikację budżetową zakupu programu zarządzania publicznym transportem zbiorowym. Dodała, że Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2018 roku przeanalizował celowość zakupu tego programu w 2019 r. Zakup w/w programu będzie niezbędny w przypadku gdy starosta zostałby organizatorem Publicznego Transportu Zbiorowego na terenie powiatu. Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym starosta staje się organizatorem PTZ, jeżeli zawrze umowę o świadczenie usług przewozowych z przedsiębiorcą uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób. Przepisy przejściowe w/w ustawy o PTZ wprowadziły przesunięcie wejścia w życie obowiązku organizowania takiego transportu przez jednostkę samorządu terytorialnego różnego szczebla do 31 grudnia 2018 r. Pomimo składania w 2018 r. wielu projektów tejże ustawy do dnia dzisiejszego żaden nie został przedyskutowany i ogłoszony, a więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że i w tym roku zostanie przedłużony termin wejścia w życie w/w przepisów o następny rok. W związku z powyższym na ten moment w/w program nie zostanie zakupiony, a środki na ten cel zostają przeznaczone na zakup komputerów.

 

Pkt 8 Dyskusja nad projektem budżetu oraz wniesionymi poprawkami.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos Staroście Wrzesińskiemu.

 

Starosta Wrzesiński poinformował, że dnia 28 listopada 2018 r. na wspólnym posiedzeniu komisji stałych został szczegółowo omówiony projekt uchwały budżetowej na 2019 r. Dodał, że wielkość dochodów zaplanowana w budżecie na 2019 r. wynosi 130.520,00 zł, natomiast wydatki 126.351,00 zł. Dopowiedział, że wydatki majątkowe stanowią 41,94% (54.751.000,00 zł), natomiast wydatki bieżące 58,06% (71.600.00 zł). Poinformował, że 34,36% zaplanowanych środków pochodzi z zewnętrznych źródeł, czyli 1/3 budżetu to środki pozyskane z różnego rodzaju projektów. Dodał, że pokazuje to, iż znaczna część zadań realizowanych przez powiat finansowana jest ze środków zewnętrznych. Dopowiedział, że kwotę 31.343.000,00 zł przeznacza się na zadania oświatowe. Poinformował, że po raz pierwszy w projekcie budżetu na 2019 r. znajdują się zadania, które będą realizowane w ramach budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego w 2019 r. Dodał, że jest to zadanie, które będzie realizowane również w latach następnych. Dopowiedział, że na modernizację i budowę Szpitala Powiatowego we Wrześni zaciągnięto zobowiązania w formie emisji obligacji dokonanych przez Sp. z o.o. Szpital Powiatowy we Wrześni. Poinformował, że została podpisana trójstronna umowa między powiatem wrzesińskim, szpitalem a bankiem, który wyraził zgodę na objęcie emisji obligacji. Dodał, że w związku z zapisami w umowie wsparcia w projektach budżetu na kolejne lata znajdują się środki na ten cel. Dopowiedział, że jest to kwota 1.000.000,00 zł, którą w formie zabezpieczenia umieszcza się w budżecie na 2019 r. Poinformował, że projekt budżetu jest prawidłowo sporządzony, co potwierdza opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dodał, że wszystkie zadania i przeznaczone na nie środki związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych powiatu zostały zabezpieczone i prawidłowo skalkulowane. Dopowiedział, że budżet zapewnia stabilne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu, realizację zobowiązań, które wynikają z umowy wsparcia czy zaciągniętych kredytów oraz bogaty program inwestycyjny. Poinformował, że w imieniu członków Zarządu Powiatu Wrzesińskiego rekomenduje, aby przedstawiony i omówiony projekt budżetu na 2019 r. został dziś przyjęty i mógł być realizowany od nowego roku.

 

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Grzegorzowi Trosze.

 

Grzegorz Trocha poinformował, że będzie głosował za przyjęciem przedstawionych autopoprawek do projektu budżetu dotyczących poszczególnych zadań i funkcjonowania placówek. Dodał, że w okresie międzysesyjnym złożył interpelacje dotyczące zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na 2019 r. na wykonanie naprawy uszkodzeń dachu budynku sali gimnastycznej i poprawę bazy sportowej Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni. Dopowiedział, że w związku z brakiem odniesienia się do jego interpelacji w projekcie budżetu wstrzyma się od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2019 r.

 

Przewodniczący Rady oddał głos radnej Wiesławie Kowalskiej.

 

Wiesława Kowalska zapytała, z jakich źródeł pochodzą środki zewnętrze, które stanowią 1/3 środków budżetu na 2019 r.

 

Starosta Wrzesiński odpowiedział, że głównym źródłem dochodów pozyskanych i zadań realizowanych przez powiat, które są zapisane w projekcie budżetu pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego. Poinformował, że z tego programu powstało Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach, a także trwa realizacja zaplecza dydaktyczno – sportowego przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni, bursy przy ul. Słowackiego we Wrześni, bursy przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni i modernizacja Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Dodał, że drugim źródłem pozyskania środków zewnętrznych jest Fundusz Społeczny, dzięki któremu realizowane są projekty jednostek organizacyjnych powiatu.

 

 Pkt 9 Głosowanie nad autopoprawkami wniesionymi przez Zarząd Powiatu i innymi ewentualnymi poprawkami zgłoszonymi przez radnych do uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027. W głosowaniach wzięło udział 19 radnych.

 

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027 została przyjęta 17 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi się”.

Wyniki imienne:

ZA (17)

Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Wiesława Kowalska, Grzegorz Trocha

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok. W głosowaniach wzięło udział 19 radnych.

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok została przyjęta 17 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi się”.

Wyniki imienne:

ZA (17)

Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Wiesława Kowalska, Grzegorz Trocha

 

Pkt 10 Podjęcie uchwał:

1) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027;

2) w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027 wraz z przyjętą autopoprawką. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 16/III/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027 została podjęta 17 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi się”.

Wyniki imienne:

ZA (17)

Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Wiesława Kowalska, Grzegorz Trocha

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok wraz z przyjętą autopoprawką. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 17/III/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok została podjęta 17 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi się”.

Wyniki imienne:

ZA (17)

Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Wiesława Kowalska, Grzegorz Trocha

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.

 

Pkt 11 Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z § 46 ust. 2 i ust. 3 Statutu Powiatu Wrzesińskiego interpelacje i zapytania należy składać w formie pisemnej, a odpowiedź na złożone interpelacje i zapytania zostanie udzielona w ustawowym terminie (14 dni). Dodał, że dnia 4 grudnia 2018 r. wpłynęła interpelacja radnego Marka Kołodziejczyka w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej 92 na skrzyżowaniach w miejscowościach: Psary Małe i Zasutowo. Natomiast dnia 5 grudnia 2018 r. wpłynęły interpelacje radnego Grzegorza Trochy w sprawach:

1) poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na przejeździe kolejowym w miejscowości Chwalibogowo;

2) zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na 2019 rok na wykonanie naprawy uszkodzeń dachu budynku Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni;

3) zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na 2019 rok na poprawę bazy sportowej Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

Interpelacje znajdują się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod znakami spraw SOR.0003.6.2018 - SOR.0003.9.2018.

 

W tym punkcie członkowie Rady nie podjęli dyskusji.

 

Pkt 12 Wnioski i oświadczenia radnych.

Przewodniczący Rady oddał głos Staroście Wrzesińskiemu.

 

Starosta Wrzesiński poinformował, że dyrektorem Centrum Badań i Nowoczesnych Technologii został Tomasz Mackiewicz.

 

Tomasz Mackiewicz, dyrektor Centrum Badań i Nowoczesnych Technologii powitał wszystkich w centrum, którym zarządza. Poinformował, że po wielu latach w biznesie jest w stanie podjąć wyzwanie, jakim jest zarządzanie placówką w strukturach samorządowych. Dodał, że oprócz świadczeń oświatowych również będzie chciał skupić się na realizacji usług biznesowych z firmami, którym zależy na podnoszeniu kwalifikacji pracowników. Dopowiedział, że oprócz kształcenia kadry na etapie zawodowym, ważne jest kształcenie młodzieży i dbanie o ich potencjał rozwoju na wszystkich etapach kształcenia. Poinformował, że będzie zabiegał o to, aby realizowane programy były dostępne dla społeczeństwa, a przede wszystkim dla młodych ludzi.

 

Przewodniczący Rady podziękował i życzył w imieniu wszystkich sukcesów w działalności Centrum Badan i Rozwoju Nowoczesnych Technologii.

 

Pkt 13 Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady o godz. 17:30 zamknął III sesję Rady.

Na tym protokół został zakończony. Protokół został podpisany po przyjęciu jego treści przez Radę.

Przewodniczący Rady

/-/ Marek Przyjemski

 

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr III / 2018)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Przyjemski
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2020-07-20 13:53

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.