Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr II / 2018

PROTOKÓŁ NR II / 2018

Z SESJI RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 28 listopada 2018 r.

 

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Powiatu.

 

Marek Przyjemski, przewodniczący Rady o godz. 16:00 otworzył II sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Powitał radnych, starostę, pracowników Starostwa, przedstawicieli służb, inspekcji, straży, jednostek organizacyjnych powiatu i lokalnych mediów oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 18 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowiło quorum do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Pkt 2 Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z poprzedniej sesji Rady został sporządzony w statutowym terminie, a z jego treścią radni mogli zapoznać się w biurze Rady. Z uwagi na brak poprawek i uzupełnień, przewodniczący Rady stwierdził przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 3 Przedstawienie projektu porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt porządku obrad został przedłożony z materiałami na sesję Rady. Zapytał, czy radni chcą wnieść zmiany do treści proponowanego porządku posiedzenia. 

Proponowany porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Członkowie Rady jednomyślnie przyjęli treść proponowanego porządku obrad.

 

Pkt 4.1 Przedstawienie informacji przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w  okresie międzysesyjnym.

 

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z terminami odbytych posiedzeń oraz pismami, które wpłynęły do Biura Rady w okresie międzysesyjnym od 19 listopada 2018 r. do 28 listopada 2018 r. 

Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Przewodniczący Rady dodał, że dnia 26 listopada 2018 r. radny Przemysław Hirschfeld zgłosił powstanie klubu radnych PIS, a dnia 28 listopada 2018 r. radna Henryka Waligóra zgłosiła powstanie klubu radnych Koalicji Obywatelskiej, natomiast starosta wrzesiński zgłosił powstanie klubu radnych Samorządny Powiat oraz radny Krzysztof Strużyński zgłosił powstanie klubu radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego.

 

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

Pkt 4.2 Przedstawienie sprawozdania przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na I sesji Rady Powiatu.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na I sesji Rady Powiatu. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

Pkt 5.1 Podjęcie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że z zgodnie z § 99 ust. 3 uchwały nr 318/XLIX/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r., poz. 8470) propozycje składu osobowego komisji oraz zmian w tym składzie przedstawia przewodniczący Rady na wniosek zainteresowanych radnych, klubów radnych lub komisji. Dodał, że na podstawie art. 16. ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) w skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego Rady lub wiceprzewodniczącego Rady oraz będących członkami zarządu. Natomiast zgodnie z § 89 wyżej wymienionego Statutu Powiatu Wrzesińskiego w skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady oraz będących członkami Zarządu.

 

Przewodniczący Rady przedstawił propozycje składów wszystkich komisji stałych Rady Powiatu Wrzesińskiego, które zostały zgłoszone przez radnych. Następnie odczytał treść projektu uchwały Rady. Poinformował, że w treści projektu uchwały przy podstawie prawnej dodaje się art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r., poz. 995 z późn. zm.).

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie przedstawionego projektu uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych, co stanowiło quorum do podjęcia uchwały objętej porządkiem obrad.

Uchwała nr 8/II/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie powołania oraz ustalenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (18)

Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

NIEOBECNI (1)

Wiesława Kowalska

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.

 

Pkt 5.2 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji.

 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawianie kandydatów na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Oddał głos radnemu Grzegorzowi Trosze.

 

Grzegorz Trocha zgłosił kandydaturę radnego Jarosława Czyża.

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radny Jarosław Czyż wyraża zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

Jarosław Czyż wyraził zgodę.

 

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Przemysławowi Hirschfeldowi.

 

Przemysław Hirschfeld zgłosił kandydaturę radnej Wiesławy Kowalskiej. Poinformował, że Wiesława Kowalska od 2006 r. jest prezesem Towarzystwa Kulturalnego Echo Pyzdr, którego jest współzałożycielką. Dodał, że radna kreuje i realizuje od ponad 20 lat projekty społeczne, krajowe i międzynarodowe ukierunkowane na rozwój lokalny. Dopowiedział, że Wiesława Kowalska potrafi bardzo dobrze współpracować z młodzieżą i samorządowcami, chodź dotąd poza powiatem wrzesińskim. Poinformował, że Wiesława Kowalska była wielokrotnie nagradzana za swoją działalność. Dodał, że w 2010 r. została nagrodzona tytułem „Społecznika Roku”, a w 2012 r. za całokształt działalności otrzymała złoty krzyż zasługi z rąk prezydenta Rzeczpospolitej Polski.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że dnia 19 listopada 2018 r. radna Wiesława Kowalska złożyła oświadczenie w związku z jej nieobecnością na posiedzeniu Rady Powiatu dnia 28 listopada 2018 r., w którym wyraża zgodę na kandydowanie na przewodniczącą Komisji Rewizyjnej. Odczytał treść oświadczenia.

Oświadczenie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wyborem przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Poinformował, że oddano 14 głosów na kandydaturę radnego Jarosława Czyża i 4 głosy na kandydaturę radnej Wiesławy Kowalskiej. Dodał, że w związku z wynikiem głosowania przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został radny Jarosław Czyż.

 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawianie kandydatów na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Oddał głos radnemu Krzysztofowi Strużyńskiemu.

 

Krzysztof Strużyński zgłosił kandydaturę radnego Mikołaja Kubiaczyka. Poinformował, że Mikołaj Kubiaczyk posiada wykształcenie średnie techniczne. Dodał, że Mikołaj Kubiaczyk pracuje w firmie budowlanej, w której pełni funkcję kierownika budowy. Dopowiedział, że jest wieloletnim działaczem Klubu Sportowego Płomień Nekla. Poinformował, że jest młodą i prężnie działającą osobą.

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radny Mikołaj Kubiaczyk wyraża zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 

Mikołaj Kubiaczyk wyraził zgodę.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wyborem radnego Mikołaja Kubiaczyka na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Poinformował, że oddano 15 głosów „za” i 3 głosy „wstrzymujące się”. Dodał, że w związku z wynikiem głosowania przewodniczącym Komisji Skarg Wniosków i Petycji został radny Mikołaj Kubiaczyk.

 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawianie kandydatów na przewodniczącego Komisji Budżetowo – Finansowej, Planowania i Rozwoju Lokalnego. Oddał głos radnemu Robertowi Balickiemu.

 

Robert Balicki zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Srużyńskiego. Poinformował, że Krzysztof Strużyński pełnił przez wiele lat funkcję burmistrza Pyzdr. Dodał, że był radnym kilku kadencji. Dopowiedział, że Krzysztof Strużyński z wykształcenia jest inżynierem budownictwa.

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radny Krzysztof Strużyński wyraża zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Komisji Budżetowo – Finansowej, Planowania i Rozwoju Lokalnego.

 

Krzysztof Strużyński wyraził zgodę.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wyborem radnego Krzysztofa Strużyńskiego na przewodniczącego Komisji Budżetowo – Finansowej, Planowania i Rozwoju Lokalnego. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Poinformował, że oddano 14 głosów „za” i 4 głosy „wstrzymujące się”. Dodał, że w związku z wynikiem głosowania przewodniczącym Komisji Budżetowo – Finansowej, Planowania i Rozwoju Lokalnego został radny Krzysztof Strużyński.

 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawianie kandydatów na przewodniczącego Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. Oddał głos Waldemarowi Grzegorkowi, wicestaroście wrzesińskiemu.

 

Waldemar Grzegorek zgłosił kandydaturę radnej Henryki Waligóry. Poinformował, że w V kadencji Henryka Waligóra była przewodniczącą Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. Dodał, że swoją funkcję wykonywała z dużą starannością i zaangażowaniem.

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radna Henryka Waligóra wyraża zgodę na kandydowanie na przewodniczącą Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.

 

Henryka Waligóra wyraziła zgodę.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wyborem radnej Henryki Waligóry na przewodniczącą Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Poinformował, że oddano 15 głosów „za” i 3 głosy „wstrzymujące się”. Dodał, że w związku z wynikiem głosowania przewodniczącą Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej została radna Henryka Waligóra.

 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawianie kandydatów na przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki. Oddał głos radnemu Stefanowi Tomczakowi.

 

Stefan Tomczak zgłosił kandydaturę radnego Pawła Skrzypczaka. Poinformował, że Paweł Skrzypczak jest absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także ukończył studia podyplomowe. Dodał, że Paweł Skrzypczak od 31 lat jest nauczycielem, a od 11 lat dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Miłosławiu – szkoły nowoczesnej i wzorowo zarządzanej. Poinformował, że w latach 2006 – 2007 Paweł Skrzypczak był radnym Gminy Miłosław. Dodał, że Paweł Skrzypczak od wielu lat bierze udział w organizacji wielu przedsięwzięć skierowanych na mieszkańców powiatu, dba przede wszystkim o rozwój dzieci i młodzieży.

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radny Paweł Skrzypczak wyraża zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki.

 

Paweł Skrzypczak wyraził zgodę.

 

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Jarosławowi Czyżowi.

 

Jarosław Czyż zgłosił kandydaturę radnego Grzegorza Trochy. Poinformował, że Grzegorz Trocha od 30 lat jest nauczycielem, a od 21 lat dyrektorem Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie. Dodał, że Grzegorz Trocha posiada wykształcenie wyższe i jest absolwentem Politechniki Poznańskiej. Dopowiedział, że w II kadencji Rady Powiatu był członkiem Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radny Grzegorz Trocha wyraża zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki.

 

Grzegorz Trocha wyraził zgodę.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wyborem przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Poinformował, że oddano 14 głosów na kandydaturę radnego Pawła Skrzypczaka, 3 głosy na kandydaturę radnego Grzegorza Trochę i 1 głos „wstrzymujący się”.  Dodał, że w związku z wynikiem głosowania przewodniczącym Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki został radny Paweł Skrzypczak.

 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawianie kandydatów na przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa. Oddał głos Waldemarowi Grzegorkowi, wicestaroście wrzesińskiemu.

 

Waldemar Grzegorek zgłosił kandydaturę radnego Waldemara Bartkowiaka.

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radny Waldemar Bartkowiak wyraża zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa.

 

Waldemar Bartkowiak wyraził zgodę.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wyborem radnego Waldemara Bartkowiaka na przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Poinformował, że oddano 15 głosów „za” i 3 głosy „wstrzymujące się”. Dodał, że w związku z wynikiem głosowania przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa został radny Waldemar Bartkowiak.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że w treści projektu uchwały przy podstawie prawnej dodaje się art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r., poz. 995 z późn. zm.). Zarządził głosowanie przedstawionego projektu uchwały. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych, co stanowiło quorum do podjęcia uchwały objętej porządkiem obrad.

Uchwała nr 9/II/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (18)

Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty NIEOBECNI (1)

Wiesława Kowalska

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.

 

Pkt 6 Interpelacje i zapytania radnych.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że dnia 28 listopada 2018 r. radni: Janusz Balcerzak, Maciej Handkiewicz i Mikołaj Kubiaczyk otrzymali informację w sprawie złożonej przez nich dnia 19 listopada 2018 r. interpelacji dotyczącej dowozu uczniów na trasie Września – Mystki – Targowa Górka – Racławki – Września. Oddał głos Dionizemu Jaśniewiczowi, staroście wrzesińskiemu.

 

Starosta wrzesiński dodał, że dziś odbyło się spotkanie z trzema lokalnymi przewoźnikami z terenu powiatu wrzesińskiego, którzy są zainteresowani przejęciem linii, które nie zostały objęte harmonogramem firmy PKS Gniezno. Dopowiedział, że tematem zainteresowani są również przedstawiciele lokalnych samorządów. Poinformował, że sprawa nabrała charakteru pozytywnego, jeśli chodzi o możliwość nowego rozwiązania przewozów na terenie powiatu wrzesińskiego. Dodał, że nie odbędzie się to w ciągu najbliższych dwóch tygodni, natomiast firmy są przygotowane do tego, aby zorganizować przewozy pod względem taboru i kadry.

 

Przewodniczący Rady oddał  głos radnemu Markowi Kołodziejczykowi.

 

Marek Kołodziejczyk poinformował, że ma prośbę, zarówno od sobie, jak i od wielu mieszkańców o intensywne działania poprawy bezpieczeństwa na drogach. Dodał, że dotyczy to dwóch skrzyżowań na drodze krajowej 92 w miejscowości Psary Małe, przy zakładzie drogowym Waldemara Lewandowskiego oraz w miejscowości Zasutowo, przy firmie zajmującej się naprawą autobusów. Dopowiedział, że bardzo często dochodzi tam do wypadków, w których giną ludzie. Poinformował, że prośba dotyczy podjęcia działań wspólnie z Burmistrzem Wrześni i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w celu reorganizacji tych skrzyżowań, aby zwiększyć bezpieczeństwo na drogach. Dodał, że ma świadomość, iż większe zmiany na tych odcinkach drogi na chwilę obecną są nie możliwe. Dopowiedział, że może warto byłoby chociaż na początek zainstalować spowalniacze ruchu m.in. radary, które pokazują bieżącą prędkość pojazdów. Poinformował, że nie będzie to zbyt droga inwestycja. Poprosił o wystosowanie odpowiedniego pisma i podjęcie działań.

 

Przewodniczący Rady oddał głos Waldemarowi Grzegorkowi, wicestaroście wrzesińskiemu.

 

Wicestarosta wrzesiński poinformował, że zgadza się, iż należy podjąć działania w celu przebudowy skrzyżowania na drodze krajowej nr 92 w miejscowości Psary Małe. Dodał, że na tym skrzyżowaniu obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. Dopowiedział, że rzadko, który kierowca przestrzega tych przepisów. Poinformował, że jeśli nie zacznie się edukować kierowców, aby przestrzegali przepisy drogowe to spowalniacze, czy inne działania nie odniosą większego skutku.

 

Przewodniczący Rady oddał głos Markowi Kołodziejczykowi.

 

Marek Kołodziejczyk poinformował, że kultura kierowców jest bardzo niska. Dodał, że uważa, iż ruch na ul. Paderewskiego we Wrześni odbywa się spokojniej od momentu, kiedy zostały zainstalowane spowalniacze. Dopowiedział, że nie jest to rozwiązanie idealne, ale jakiekolwiek działania poprawiające bezpieczeństwo na tych odcinkach drogi będą dobrym rozwiązaniem. Poinformował, że może należy zwrócić się do lokalnych służb m.in. policji, która również może pomóc w tych działaniach.

 

Przewodniczący Rady oddał głos wicestaroście wrzesińskiemu.

 

Wicestarosta wrzesiński dodał, że rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 92 zostaną podjęte.   

 

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Grzegorzowi Trosze.

 

Grzegorz Trocha poinformował, że prowadzone są prace przy przejeździe kolejowym w miejscowości Chwalibogowo związane z przebudową peronu i torowiska. Poprosił o podjęcie działań, które zapewnią bezpieczeństwo na przejeździe kolejowym. Dodał, aby zwrócić uwagę PKP Polskie Linie Kolejowe o założenie rogatek, ponieważ znajdujące się tam światła sygnalizujące o nadjeżdżającym pociągu są znacznie wcześniej niż linia stopu przed przejazdem kolejowym. Dopowiedział, że ogrodzenia, które są przy przejeździe kolejowym ograniczają widoczność. Poinformował, że nasilenie ruchu na tej drodze wzrasta, dlatego również należy przeprowadzić rozmowy w związku z przejazdem kolejowym w Chwalibogowie.

 

Pkt 7 Wolne głosy, wnioski i informacje.

 

W tym punkcie członkowie Rady nie podjęli dyskusji.

 

Pkt 8 Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady o godz. 16:40 zamknął II sesję Rady.

Na tym protokół został zakończony. Protokół został podpisany po przyjęciu jego treści przez Radę.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Marek Przyjemski

 

 

 

Protokołowała:

 

Marta Maciejczak, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr II / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Przyjemski
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 13:53

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.