Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr I / 2018

PROTOKÓŁ NR I / 2018

Z SESJI RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 19 listopada 2018 r.

 

Pkt 1 Otwarcie sesji.

 

Krzysztof Strużyński, wiceprzewodniczący Rady poinformował, że jako najstarszy wiekiem radny obecny na sesji zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym otworzył I sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji, która została zwołana na podstawie Postanowienia Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego wybranej w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Powitał radnych, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, dyrektorów szkół, zaproszonych gości m.in. byłego Landrata partnerskiego powiatu Wolfenbüttel Jörga Röhmanna wraz z żoną.

Poinformował, że zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) obrady Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 

Pkt 2 Złożenie ślubowania przez radnych, poprzedzone ewentualnym wręczeniem radnym zaświadczeń o wyborze na radnego.

 

Krzysztof Strużyński poprosił o wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze na radnego, Elżbietę Staszak  - Małecką, przewodniczącą Powiatowej Komisji Wyborczej we Wrześni.

 

Elżbieta Staszak – Małecka wręczyła zaświadczenia o wyborze na radnego.

 

Krzysztof Strużyński poinformował, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym radny przed objęciem mandatu składa ślubowanie. Poprosił wszystkich o powstanie i odczytał rotę ślubowania, a następnie poprosił radnych o wypowiedzenie słowa: „ślubuję”. Dodał, że ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”. Następnie wyczytał kolejno nazwiska radnych.

 

Wszyscy radni złożyli ślubowanie.

 

Pkt 3 Stwierdzenie quorum.

 

Krzysztof Strużyński stwierdził na podstawie listy obecności, że w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowiło quorum do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Pkt 4 Uchwalenie porządku obrad.

 

Krzysztof Strużyński przedstawił porządek obrad zaproponowany przez Komisarza Wyborczego w Koninie.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 09.11.2018 r. stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 5 Wybór przewodniczącego Rady Powiatu.

 

Krzysztof Strużyński poinformował, że zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, przewodniczący rady wybierany jest bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Poprosił o zgłoszenie kandydatów do pracy w komisji skrutacyjnej.

 

Radny Waldemar Grzegorek zgłosił kandydaturę radnego Waldemara Bartkowiaka.

 

Krzysztof Strużyński zapytał Waldemara Bartkowiaka, czy wyraża zgodę na kandydowanie do komisji skrutacyjnej.

 

Waldemar Bartkowiak wyraził zgodę.

 

Radny Rafał Zięty zgłosił kandydaturę radnego Pawła Skrzypczaka.

 

Krzysztof Strużyński zapytał Pawła Skrzypczaka, czy wyraża zgodę na kandydowanie do komisji skrutacyjnej.

 

Paweł Skrzypczak wyraził zgodę.

 

Przemysław Hirschfeld zgłosił kandydaturę radnego Marka Kołodziejczyka.

 

Krzysztof Strużyński zapytał Marka Kołodziejczyka, czy wyraża zgodę na kandydowanie do komisji skrutacyjnej.

 

Marek Kołodziejczyk wyraził zgodę.

 

Krzysztof Strużyński przeprowadził głosowanie nad wyborem komisji skrutacyjnej.
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Wyniki imienne:

ZA (19)

Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Komisja skrutacyjna została przyjęta jednomyślnie.

 

Krzysztof Strużyński poprosił komisję skrutacyjną o wybór przewodniczącego komisji, a następnie radnych o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Rady Powiatu.

 

Radna Henryka Waligóra rekomendowała na przewodniczącego Rady Powiatu radnego Marka Przyjemskiego. Poinformowała, że to wybrany z Koalicji Obywatelskiej kierownik Referatu Komunalnego w Urzędzie Miasta i Gminy Września, prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Z nami warto” oraz Kurkowego Bractwa Strzeleckiego we Wrześni. Dodała, że jest tegorocznym laureatem tytułu Osobowość Roku 2017 Głosu Wielkopolskiego w kategorii Samorządność i Społeczność Lokalna, a także wraz z Lokalną Grupą Działania „Z nami warto” Lider Powiatu Wrzesińskiego. Dopowiedziała, że Marek Przyjemski jest absolwentem Technikum Mleczarskiego Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości oraz studiów magisterskich na Wydziale Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poinformowała, że w Urzędzie Miasta i Gminy Września Marek Przyjemski wraz z współpracownikami dba, aby gmina była czysta, bezpieczna i przyjazna mieszkańcom. Dodała, że pracując społecznie ponad 10 lat w Lokalnej Grupie Działania „Z nami warto” stara się, aby przeznaczone na wsparcie rozwoju naszego regionu 10.000.000,00 zł poprawiło stan infrastruktury, przyczyniło się do rozwoju przedsiębiorczości oraz zachowania dziedzictwa lokalnego. Dopowiedziała, że Kurkowe Bractwo Strzeleckie we Wrześni to od 25 lat dla Marka Przyjemskiego jedno z jego sposobów do wyrażania aktywnego patriotyzmu ponad podziałami. Poinformowała, że praca zawodowa, jak i społeczna dla dobra mieszkańców to źródło wielkiej satysfakcji, ale i ogromne wyzwanie, którego realizacja jest dla niego najważniejsza. Dodała, że Marek Przyjemski nabierał doświadczenia w pracach Rady Powiatu w latach 2010 – 2014, pracując w Komisji Rozwoju Lokalnego, jak i uczestnicząc w pracach Komisji Rewizyjnej. Dopowiedziała, że Marek Przyjemski od lat stara się, aby hasło: „zgoda buduje” nie było tylko pustym i nic nieznaczącym sloganem. Poinformowała, że wszystko to gwarantuje, iż radny Marek Przyjemski jest kandydatem, który sprosta wyzwaniom, jakie stoją przed przewodniczącym Rady.

 

Krzysztof Strużyński zapytał radnego Marka Przyjemskiego, czy wyraża zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Rady.

 

Marek Przyjemski wyraził zgodę.

 

Krzysztof Strużyński w związku z brakiem innych kandydatów, zarządził 5 minut przerwy w celu przygotowania przez komisję skrutacyjną kart do głosowania.

 

O godz. 16:25 wznowiono obrady. W posiedzeniu brało udział 19 radnych.

 

Krzysztof Strużyński poprosił przewodniczącego komisji skrutacyjnej o przedstawienie sposobu głosowania.

 

Paweł Skrzypczak, przewodniczący komisji skrutacyjnej poinformował, że w związku iż jest jeden kandydat na przewodniczącego Rady Powiatu, to na karcie do głosowania będzie znajdować się jedno nazwisko kandydata z trzema możliwościami oddania głosu: za, przeciw, wstrzymano się. Dodał, że po rozdaniu kart do głosowania, prowadzący obrady wyczyta alfabetycznie nazwiska radnych, którzy w sposób tajny przy urnie mogą oddać swój głos.

 

Krzysztof Strużyński zarządził przeprowadzenie głosowania.

 

Krzysztof Strużyński po wrzuceniu przez wszystkich radnych kart do urny, zarządził 5 minut przerwy w celu policzenia i sporządzenia protokołu komisji skrutacyjnej z przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

O godz. 16:40 wznowiono obrady. W posiedzeniu brało udział 19 radnych.

 

Krzysztof Strużyński poprosił przewodniczącego komisji skrutacyjnej o odczytanie protokołu z przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Paweł Skrzypczak odczytał protokół komisji skrutacyjnej z przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Protokół wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Komisja stwierdziła, że kandydat Marek Przyjemski uzyskał wymaganą bezwzględną większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w związku z czym został wybrany Przewodniczącym Rady Powiatu Wrzesińskiego („za” - 18 radnych, „przeciw” - 0 radnych i „wstrzymało się” – 1 radny).

 

Krzysztof Strużyński stwierdził, że w wyniku wyboru, w głosowaniu tajnym, przewodniczącym Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji został Marek Przyjemski. Odczytał treść uchwały nr 1/I/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.  

 

Pkt 6 Przejęcie prowadzenia obrad przez przewodniczącego Rady.

 

Krzysztof Strużyński pogratulował Markowi Przyjemskiemu, przewodniczącemu Rady i przekazał prowadzenie sesji.

 

Pkt 7 Zmiana i rozszerzenie porządku obrad.

 

Marek Przyjemski, przewodniczący Rady poinformował, że wnosi o zmianę i rozszerzenie porządku obrad sesji. Zaproponował, aby pkt 8 porządku obrad wyglądał następująco:

 

8. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Powiatu Wrzesińskiego;

2) w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego;

3) w sprawie wyboru Starosty Wrzesińskiego;

4) w sprawie wyboru Wicestarosty Wrzesińskiego;

5) w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Wrzesińskiego;

6) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Wrzesińskiego.

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni chcą wnieść zmiany do treści proponowanego porządku posiedzenia. Przypomniał, że o zmianie porządku obrad decyduje bezwzględna większość głosów ustawowego składu rady. Wobec propozycji braku kolejnych zmian zarządził głosowanie nad wnioskiem o zmianę treści porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Zmiana porządku obrad została przyjęta jednomyślnie.  

Wyniki imienne:

ZA (19)

Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

 

Pkt 8.1 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, rada powiatu wybiera ze swojego grona jednego lub dwóch wiceprzewodniczących oraz na podstawie Statutu Powiatu Wrzesińskiego o liczbie wiceprzewodniczących decyduje Rada w odrębnej uchwale. Oddał głos Dionizemu Jaśniewiczowi.

 

Dionizy Jaśniewicz zaproponował, aby Rada Powiatu Wrzesińskiego składała się z jednego wiceprzewodniczącego, tak jak dotychczas.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Powiatu  Wrzesińskiego. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 2/I/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji została podjęta 16 głosami „za” i 3 głosami „przeciw”. Rada Powiatu Wrzesińskiego będzie reprezentowana przez jednego wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

Wyniki imienne:

ZA (16)

Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Dionizy Jaśniewicz, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

PRZECIW (3)

Przemysław Hirschfeld, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.  

 

Pkt 8.2 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, wiceprzewodniczący wybierany jest bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Zaproponował, aby kolejne głosowania przeprowadziła wybrana już komisja skrutacyjna.

 

Radni wyrazili zgodę, aby kolejne głosowania przeprowadziła już wybrana komisja skrutacyjna.

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy komisja wyraża zgodę.

 

Komisja skrutacyjna wyraziła zgodę na przeprowadzenie kolejnych głosowań.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie głosowania przyjęte w porządku obrad przeprowadzi komisja skrutacyjna w składzie: Paweł Skrzypczak (przewodniczący), Waldemar Bartkowiak i Marek Kołodziejczyk.

 

Przewodniczący Rady poprosił radnych o zgłoszenie kandydatów na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji.

 

Przewodniczący Rady zgłosił kandydaturę radnego Janusza Balcerzaka. Poinformował, że Janusz Balcerzak to wieloletni samorządowiec, rozpoczynający czwartą kadencję w Radzie Powiatu Wrzesińskiego. Dodał, że posiada wykształcenie wyższe, 21 lat pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego. Dopowiedział, że Janusz Balcerzak jest wiceprzewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego. Był przewodniczącym Rady Gminy Nekla w latach 1994 – 1998 i wiceprzewodniczącym Rady Powiatu w latach 1998 – 2002. Poinformował, że Janusz Balcerzak aktualnie prowadzi działalność rolniczą. Dodał, że jego dotychczasowa działalność i doświadczenie daje gwarancję bardzo dobrego przygotowania do pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego Rady oraz gwarantuje wsparcie w działaniach nowo wybranemu przewodniczącemu Rady. 

 

Przewodniczący Rady zapytał Janusza Balcerzaka, czy wyraża zgodę na kandydowanie na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

 

Janusz Balcerzak wyraził zgodę.

 

Przewodniczący Rady w związku z brakiem innych kandydatów zamknął listę i zarządził 5 minut przerwy, w celu przygotowania przez komisję skrutacyjną kart do głosowania.

 

O godz. 17:00 wznowiono obrady. W posiedzeniu brało udział 19 radnych.

 

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącego komisji skrutacyjnej o przedstawienie sposobu głosowania.

 

Paweł Skrzypczak, przewodniczący komisji skrutacyjnej poinformował, że w związku iż jest jeden kandydat na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, to sposób głosowania jest taki sam, jak przy wyborze przewodniczącego Rady.

 

Przewodniczący Rady zarządził przeprowadzenie głosowania.

 

Przewodniczący Rady po wrzuceniu przez wszystkich radnych kart do urny, zarządził 5 minut przerwy w celu policzenia i sporządzenia protokołu komisji skrutacyjnej z przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

O godz. 17:05 wznowiono obrady. W posiedzeniu brało udział 19 radnych.

 

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącego komisji skrutacyjnej o odczytanie protokołu z przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Paweł Skrzypczak odczytał protokół komisji skrutacyjnej z przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Protokół wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Komisja stwierdziła, że kandydat Janusz Balcerzak uzyskał wymaganą bezwzględną większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w związku z czym został wybrany Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Wrzesińskiego („za” - 15 radnych, „przeciw” - 1 radny i „wstrzymało się” – 3 radnych).

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku wyboru, w głosowaniu tajnym, wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji został Janusz Balcerzak. Odczytał treść uchwały nr 3/I/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.  

 

Radny Janusz Balcerzak podziękował radnym za wybór jego na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego. Poinformował, że będzie się starał jak najlepiej sprawować tą funkcję.

 

Pkt 8.3 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Wrzesińskiego.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym rada powiatu wybiera starostę bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. Poprosił radnych o zgłoszenie kandydatów na stanowisko Starosty Wrzesińskiego.

 

Radny Rafał Zięty przedstawił kandydaturę radnego Dionizego Jaśniewicza na funkcję Starosty Wrzesińskiego VI kadencji. Poinformował, że dotychczasowa praca Dionizego Jaśniewicza, absolwenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, lidera Stowarzyszenia Samorządny Powiat pokazała umiejętność profesjonalnego i skutecznego działania na rzecz lokalnej społeczności. Dodał, że rekomendowaną przez niego osobę cechują: umiejętność partnerskiej współpracy i skutecznej negocjacji, zdolność do kompromisu, ale również otwartość na niekonwencjonalne działania. Poinformował, że w ostatnim czasie samorządy poddawane są ciągłym reformom kompetencyjnym, w związku z czym nakłada się na nie nowe zadania i obowiązki. Dodał, że zmieniają się również postawy i oczekiwania mieszkańców. Dodał, że umiejętności posiadane przez Dionizego Jaśniewicza w zakresie organizacji pracy starostwa oraz spostrzeżenia i wnioski wynikające z wieloletniego zarządzania jednostką są niezbędne by sprawnie zarządzać urzędem. Poinformował, że przed władzą trudne zadanie polegające na wykorzystaniu powstałej infrastruktury oraz kontynuacja wdrażania przyjętej strategii rozwoju powiatu. Dodał, że powierzenie stanowiska starosty osobie dotychczas pełniącej tę funkcję jest w pełni uzasadnione, choćby z uwagi na rozpoczęty kluczowy dla wielkopolski wielosegmentowy projekt pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” o łącznej wartości 80.000.000,00 zł, z czego 95% to środki z Funduszy Europejskich. Ten projekt, jak i wiele innych, zarówno już zrealizowanych, jak i będących w realizacji pokazują istotną rolę umiejętności tworzenia zespołu, który skutecznie wnioskuje o środki zewnętrzne, prawidłowo je realizuje oraz rozlicza, dlatego należy mieć na uwadze, że optymalne wykorzystanie stworzonej infrastruktury wymaga udziału i zaangażowania dotychczasowego lidera tego zespołu, pomysłodawcy i współautora większości realizowanych przedsięwzięć. Poinformował, że Dionizy Jaśniewicz jest dobrym liderem oraz zwolennikiem dyskusji i twardej wymiany argumentów. W swojej służbie na pierwszym miejscu stawia interes publiczny, czego potwierdzeniem jest wyraźna poprawa jakości lokalnej infrastruktury, liczba i wielkość zrealizowanych inwestycji oraz przeprowadzone reformy, których pozytywne efekty służyć będą kolejnym pokoleniom. Dodał, że mając na uwadze powyższe z pełnym przekonaniem proponuje osobę Dionizego Jaśniewicza do objęcia funkcji starosty wrzesińskiego rozpoczynającej się dzisiaj kadencji 2018 – 2023.  

 

Przewodniczący Rady zapytał Dionizego Jaśniewicza, czy wyraża zgodę na kandydowanie na Starostę Wrzesińskiego.

 

Dionizy Jaśniewicz wyraził zgodę.

 

Przewodniczący Rady w związku z brakiem innych kandydatów zamknął listę i zarządził 5 minut przerwy w celu przygotowania przez komisję skrutacyjną kart do głosowania.

 

O godz. 17:20 wznowiono obrady. W posiedzeniu brało udział 19 radnych.

 

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącego komisji skrutacyjnej o przedstawienie sposobu głosowania.

 

Paweł Skrzypczak, przewodniczący komisji skrutacyjnej poinformował, że w związku iż jest jeden kandydat na starostę wrzesińskiego, to sposób głosowania jest taki sam, jak przy wyborze przewodniczącego Rady. Starosta wybierany jest bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.

 

Przewodniczący Rady zarządził przeprowadzenie głosowania.

 

Przewodniczący Rady po wrzuceniu przez wszystkich radnych kart do urny, zarządził 5 minut przerwy w celu policzenia i sporządzenia protokołu komisji skrutacyjnej z przeprowadzenia wyboru Starosty Wrzesińskiego.

 

O godz. 17:25 wznowiono obrady. W posiedzeniu brało udział 19 radnych.

 

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącego komisji skrutacyjnej o odczytanie protokołu z przeprowadzenia wyboru Starosty wrzesińskiego.

 

Paweł Skrzypczak odczytał protokół komisji skrutacyjnej z przeprowadzenia wyboru Starosty Wrzesińskiego.

Protokół wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Komisja stwierdziła, że kandydat Dionizy Jaśniewicz uzyskał wymaganą bezwzględną większość głosów ustawowego składu Rady, w związku z czym został wybrany Starostą Wrzesińskim („za” - 12 radnych, „przeciw” - 7 radny i „wstrzymało się” – 0 radnych).

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku wyboru, w głosowaniu tajnym, Starostą Wrzesińskim został Dionizy Jaśniewicz. Odczytał treść uchwały nr 4/I/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyboru Starosty Wrzesińskiego.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.  

 

Dionizy Jaśniewicz podziękował za zaufanie. Poinformował, że jest to finał tegorocznych wyborów VI kadencji. Dodał, że każde nowe wyzwanie zaczyna się od nowa, a każda kadencja jest nowym wyzwaniem. Dopowiedział, że bez wsparcia zespołu trudno byłoby przez kolejne lata tej kadencji realizować trudne zadania i ambitne projekty. Poinformował, że praca w samorządzie to praca zespołowa. Podziękował wszystkim za dotychczasową pracę i wsparcie.

 

Pkt 8.4 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Wrzesińskiego.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 27 ust 3 ustawy o samorządzie powiatowym, wyboru wicestarosty dokonuje rada na wniosek starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. Udzielił głosu Staroście Wrzesińskiemu.

 

Starosta Wrzesiński zaproponował kandydaturę radnego Waldemara Grzegorka, który od 2010 r. pełni funkcje Wicestarosty Wrzesińskiego, radny Rady Powiatu Wrzesińskiego kadencji 2014 – 2018. Poinformował, że w tegorocznych wyborach samorządowych Waldemar Grzegorek uzyskał nieprzeciętne poparcie lokalnej społeczności stanowiącej dowód uznania i motywację do sprostania oczekiwaniom mieszkańców. Wcześniejsze doświadczenia zawodowe w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego uzupełniają wiedzę i praktykę zdobytą na stanowisku Wicestarosty. Dodał, że Waldemar Grzegorek jest otwarty na inicjatywy społeczne, chętnie angażuje się w przedsięwzięcia kulturalne i działalność na rzecz mieszkańców regionu. Waldemar Grzegorek inicjuje różnego rodzaju inicjatywy kulturalne m.in. publikacje „Września na starej fotografii”. Dopowiedział, że umiejętnie negocjuje oraz zdecydowanie prezentuje swoje racje i argumenty. Posiadane przez Waldemara Grzegorka wykształcenie w połączeniu ze zróżnicowanym doświadczeniem zawodowym stanowią istotne atrybuty niezbędne do rzetelnej realizacji zadań.

 

Przewodniczący Rady zapytał Waldemara Grzegorka, czy wyraża zgodę na kandydowanie na Wicestarostę Wrzesińskiego.

 

Waldemar Grzegorek wyraził zgodę.

 

Przewodniczący Rady w związku z brakiem innych kandydatów, zamknął listę i zarządził 5 minut przerwy, w celu przygotowania przez komisję skrutacyjną kart do głosowania.

 

O godz. 17:40 wznowiono obrady. W posiedzeniu brało udział 19 radnych.

 

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącego komisji skrutacyjnej o przedstawienie sposobu głosowania.

 

Paweł Skrzypczak, przewodniczący komisji skrutacyjnej poinformował, że przy wyborze wicestarosty o wyniku decyduje wymagana zwykła większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

 

Przewodniczący Rady zarządził przeprowadzenie głosowania.

 

Przewodniczący Rady po wrzuceniu przez wszystkich radnych kart do urny, zarządził 5 minut przerwy w celu policzenia i sporządzenia protokołu komisji skrutacyjnej z przeprowadzenia wyboru Wicestarosty Wrzesińskiego.

 

O godz. 17:45 wznowiono obrady. W posiedzeniu brało udział 19 radnych.

 

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącego komisji skrutacyjnej o odczytanie protokołu z przeprowadzenia wyboru Wicestarosty wrzesińskiego.

 

Paweł Skrzypczak odczytał protokół komisji skrutacyjnej z przeprowadzenia wyboru Wicestarosty Wrzesińskiego.

Protokół wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Komisja stwierdziła, że kandydat Waldemar Grzegorek uzyskał wymaganą zwykłą większość głosów obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w związku z czym został wybrany Wicestarostą Wrzesińskim („za” - 14 radnych, „przeciw” - 5 radny i „wstrzymało się” – 0 radnych).

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku wyboru, w głosowaniu tajnym, Wicestarostą Wrzesińskim został Waldemar Grzegorek. Odczytał treść uchwały nr 5/I/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyboru Wicestarosty Wrzesińskiego.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.  

 

Waldemar Grzegorek podziękował staroście za zaufanie i rekomendowanie go na stanowisko wicestarosty wrzesińskiego oraz tym, którzy oddali na niego głos, a także mieszkańcom. Dodał, że wspólnie z Zarządem Powiatu i radnymi zrealizujemy wiele dobrego dla powiatu wrzesińskiego.

 

Pkt 8.5 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Wrzesińskiego.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym, wyboru członków zarządu powiatu dokonuje rada na wniosek starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. Udzielił głosu Staroście Wrzesińskiemu.

 

Starosta Wrzesiński poinformował, że do składu Zarządu Powiatu rekomenduje trzy osoby: Rafała Ziętego, Stefana Tomczaka i Roberta Balickiego.

Poinformował, że Rafał Zięty to wieloletni pedagog i dyrektor szkoły, działacz społeczny, animator kultury i sportu. W swojej praktyce samorządowej pełnił funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej w Miłosławiu, a od 12 lat jest radnym Rady Powiatu Wrzesińskiego i członkiem Zarządu Powiatu Wrzesińskiego. Dodał, że Rafał Zięty cieszy się dużym szacunkiem i uznaniem społecznym potwierdzonym ponownym poparciem podczas tegorocznych wyborów samorządowych. Rafał Zięty od lat z zaangażowaniem promuje idee samorządności i pracy organicznej. Wciela w życie najlepsze praktyki społeczne. Rafał Zięty jest twórczy, zorganizowany, pełen entuzjazmu. To świetny organizator, potrafiący skupić wokół siebie ludzi chętnych do społecznej działalności dla dobra regionu. Rafał Zięty to autentyczny lider i niezawodny sojusznik. W sprawach publicznych daje gwarancję rzetelnego prowadzenia spraw powiatowych w Zarządzie Powiatu.

Stefan Tomczak to osoba powszechnie znana z niezwykłej aktywności i zaangażowania w życie powiatu wrzesińskiego. W swoim doświadczeniu zawodowym wykazał się najpierw jako nauczyciel i trener, następnie wieloletni dyrektor szkoły podstawowej i gimnazjum we Wrześni. To aktywny działacz sportowy, wychowawca młodzieży, miłośnik sportu, współorganizator i wieloletni członek kierownictwa pierwszoligowego klubu APP Krispol. Stefan Tomczak to świetny organizator. Potrafi zjednywać sojuszników, inspirować i realizować nawet najtrudniejsze projekty. Po raz drugi uzyskał mandat do Rady Powiatu Wrzesińskiego będący dowodem uznania wśród mieszkańców. Stefan Tomczak to dobry kandydat do Zarządy Powiatu. Posiada wiedzę i doświadczenie, które stanowią cenny zasób niezbędny do realizowania strategii rozwoju powiatu wrzesińskiego.

Robert Balicki po raz drugi z dużym poparciem został wybrany do Rady Powiatu Wrzesińskiego. Od lat jest bardzo zaangażowany w działalność społeczną na rzecz gminy Pyzdry i Powiatu Wrzesińskiego. Zawodowo związany jest z zakładem gospodarki komunalnej i usług wodno – kanalizacyjnych w Pyzdrach. Społecznie jest prezesem Miejskiego Klubu Sportowego Warta Pyzdry. Jest miłośnikiem sportu, od lat pracuje z młodzieżą, promuje aktywność fizyczną wśród najmłodszych. To dobry organizator i praktyk, posiada dużą wiedzę i solidne przygotowanie do pracy samorządowej, niezawodny i zdecydowany w działaniu, jest zwolennikiem dyskusji i osiągania kompromisu. Doskonale orientuje się w praktycznych aspektach gospodarki samorządowej i finansów publicznych. To solidny kandydat do pracy w Zarządzie Powiatu Wrzesińskiego.

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni Rafał Zięty, Stefan Tomczak i Robert Balicki wyrażają zgodę na kandydowanie na Członków Zarządu Powiatu Wrzesińskiego.

 

Rafał Zięty wyraził zgodę.

 

Stefan Tomczak wyraził zgodę.

 

Robert Balicki wyraził zgodę.

 

Przewodniczący Rady w związku z brakiem innych kandydatów zamknął listę i zarządził 5 minut przerwy, w celu przygotowania przez komisję skrutacyjną kart do głosowania.

 

O godz. 18:00 wznowiono obrady. W posiedzeniu brało udział 19 radnych.

 

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącego komisji skrutacyjnej o przedstawienie sposobu głosowania.

 

Paweł Skrzypczak, przewodniczący komisji skrutacyjnej poinformował, że na każdego kandydata na członka Zarządu Powiatu Wrzesińskiego oddaje się osobny głos. Dodał, że są wybierani zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

 

Przewodniczący Rady zarządził przeprowadzenie głosowania.

 

Przewodniczący Rady po umieszczeniu przez wszystkich radnych kart do głosowania w urnie zarządził 5 minut przerwy w celu policzenia i sporządzenia protokołu komisji skrutacyjnej z przeprowadzenia wyboru Wicestarosty Wrzesińskiego.

 

O godz. 18:10 wznowiono obrady. W posiedzeniu brało udział 19 radnych.

 

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącego komisji skrutacyjnej o odczytanie protokołu z przeprowadzenia wyboru członków Zarządu Powiatu Wrzesińskiego.

 

Paweł Skrzypczak odczytał protokół komisji skrutacyjnej z przeprowadzenia wyboru Wicestarosty Wrzesińskiego.

Protokół wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

Komisja stwierdziła, że kandydaci Rafał Zięty, Stefan Tomczak i Robert Balicki uzyskali wymaganą zwykłą większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w związku z czym zostali członkami Zarządu Powiatu Wrzesińskiego (Rafał Zięty: „za” - 13 radnych, „przeciw” - 5 radny i „wstrzymało się” – 1 radny, Stefan Tomczak: „za” - 13 radnych, „przeciw” - 4 radnych i „wstrzymało się” – 2 radnych, Robert Balicki: „za” - 14 radnych, „przeciw” - 3 radnych i „wstrzymało się” – 2 radnych,  ).

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku wyboru, w głosowaniu tajnym, członkami Zarządu Powiatu Wrzesińskiego zostali: Rafał Zięty, Stefan Tomczak i Robert Balicki. Odczytał treść uchwały nr 6/I/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyboru Wicestarosty Wrzesińskiego.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.  


Rafał Zięty w imieniu nowo wybranych członków Zarządu podziękował wszystkim za wybór.

O godz. 18:15 salę obrad opuścił starosta wrzesiński. W dalszym posiedzeniu brało udział 18 radnych.

 

Pkt 8.6 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Wrzesińskiego.

 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Magdalenę Śmidowicz, kierownika Referatu Kadr.

 

Magdalena Śmidowicz poinformowała, że zgodnie z art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym do wyłącznej kompetencji Rady należy ustalenie wynagrodzenia starosty. Dodała, że ustalając wynagrodzenie starosty wzięto pod uwagę dużą odpowiedzialność, związaną z wykonywaną funkcją. Dopowiedziała, że zakres ten obejmuje nie tylko kierowanie starostwem, ale także zwierzchnictwo w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży. Poinformowała, że określając wysokość wynagrodzenia starosty należy również wziąć pod uwagę ustawowe ograniczenia podejmowania przez starostę innej działalności zarobkowej, co wiąże się z brakiem możliwości uzyskania przez niego dodatkowego dochodu. Dodała, że wynagrodzenie starosty pozostaje na tym samym poziomie co dotychczas. Dopowiedziała, że w miesiącu lipcu 2018 r., zgodnie z nowymi przepisami zostało ono obniżone. Poinformowała, że na dzisiaj wynagrodzenie starosty kształtuje się na poziomie 10.620,00 zł brutto.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Wrzesińskiego. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.

Uchwała nr 7/I/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Wrzesińskiego została podjęta 11 głosami „za” i 7 głosami „wstrzymującymi się”.

Wyniki imienne:

ZA (11)

Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Waldemar Grzegorek, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

WSTRZYMUJĘ SIĘ (7)

Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Grzegorz Trocha

BRAK GŁOSU (1)

Dionizy Jaśniewicz

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.  

 

O godzinie 18:20 do sali obrad powrócił starosta wrzesiński. W posiedzeniu uczestniczyło 19 radnych.

 

Pkt 9 Dyskusja – wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 25c ust. 4 radny składa pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Poprosił radnych o przedstawienie dyżurów radnych w miesiącu grudniu 2018 r. oraz o zgłaszanie klubów radnych. Dodał, że kolejna sesja Rady Powiatu odbędzie się dnia 28 listopada 2018 r. Poinformował, że dnia 19 listopada 2018 r. do starostwa wpłynęła interpelacja.

 

Pkt 10 Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady o godz. 18:25 zamknął  I sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego. 

Na tym protokół został zakończony. Protokół został podpisany po przyjęciu jego treści przez Radę.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Marek Przyjemski

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

 

drukuj (Protokół nr I / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Przyjemski
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 13:53

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.