Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr XLIX / 2018

PROTOKÓŁ NR XLIX / 2018

Z SESJI RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 25 października 2018 r.

 

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Powiatu.

 

Grzegorz Kaźmierczak, przewodniczący Rady o godz. 16:00 otworzył XLIX sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni. Powitał radną Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Bożenę Nowacką, radnych, starostę, pracowników Starostwa, przedstawicieli służb, inspekcji, straży, jednostek organizacyjnych powiatu i lokalnych mediów oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowiło quorum do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Pkt 2 Przyjęcie protokołów z XLVII i XLVIII sesji Rady Powiatu.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokoły z poprzednich sesji Rady zostały sporządzone w statutowym terminie, a z jego treściami radni mogli zapoznać się w biurze Rady. Z uwagi na brak poprawek i uzupełnień, przewodniczący Rady stwierdził przyjęcie protokołów z XLVII i XLVIII sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 3 Przedstawienie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad został przedłożony z materiałami na sesję Rady. Zapytał, czy radni chcą wnieść zmiany do treści proponowanego porządku posiedzenia. Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Członkowie Rady jednomyślnie przyjęli treść porządku obrad.

 

Pkt 4.1 Przedstawienie informacji przewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z terminami odbytych posiedzeń Zarządu i Komisji oraz pismami, które wpłynęły do Biura Rady w okresie międzysesyjnym od 26 lipca 2018 r. do 25 października 2018 r. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

Pkt 4.2 Przedstawienie sprawozdania przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na XLVII i XLVIII sesjach Rady.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na XLVII i XLVIII sesjach Rady. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

Radny Paweł Guzik o godz. 16:15 opuścił salę obrad. W dalszym posiedzeniu uczestniczyło 18 radnych.

 

Pkt 5.1 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu nr 288/XLV/2018 z dnia 20 czerwca 2018 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.1 Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja — projekty konkursowe realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, nr projektu: RPWP.07.01.02-30-0101/16.

 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Annę Marię Kulczyńską, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

 

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni realizuje projekt pn.: „Jesteśmy aktywni”, który miał trwać do dnia 31.12.2018 r. Dodała, że zaistniała konieczność przedłużenia projektu z uwagi na to, iż został przesunięty termin odbywania staży i warsztatów. Dopowiedziała, że przyjęto, iż realizacja projektu będzie trwała przez 21 miesięcy w terminie od 01.06.2017 r. do 28.02.2019 r.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych, co stanowiło quorum do podjęcia uchwały objętej porządkiem obrad.

Uchwała nr 315/XLIX/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę Rady Powiatu nr 288/XLV/2018 z dnia 20 czerwca 2018 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.1 Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, nr projektu: RPWP.07.01.02-30-0101/16 została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.

 

Pkt 5.2 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.

 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Annę Marię Kulczyńską.

 

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że po dokonaniu częściowego rozliczenia, środki finansowe z zadań:

1) rehabilitacji zawodowej:

a) udzielanie osobom niepełnosprawnym dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,

b) dokonywanie zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu;

2) rehabilitacji społecznej:

a) dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

b) dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,

c) dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

zostają przeznaczone na zadanie z rehabilitacji społecznej na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych, co stanowiło quorum do podjęcia uchwały objętej porządkiem obrad.

Uchwała nr 316/XLIX/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.

 

Pkt 5.3 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Annę Marię Kulczyńską.

 

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni jest budżetową jednostką organizacyjną Powiatu Wrzesińskiego, a zatem działa na podstawie statutu, który uchwala Rada Powiatu. Dodała, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni dotychczas funkcjonowało na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Powiatu we Wrześni z dnia 30.06.2006 r. i uchwały zmieniającej z dnia 6 marca 2013 r. Dopowiedziała, że duża ilość zmian w przepisach prawa oraz zmiany organizacyjne spowodowały konieczność uchwalenia nowego statutu.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych, co stanowiło quorum do podjęcia uchwały objętej porządkiem obrad.

Uchwała nr 317/XLIX/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.

O godzinie 16:25 do sali obrad powrócił radny Paweł Guzik. W posiedzeniu uczestniczyło 19 radnych.

 

Pkt 5.4 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Wrzesińskiego.

 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Bożenę Nowacką, sekretarza powiatu.

Bożena Nowacka poinformowała, że, dnia 31.01.2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 11.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Dodała, że w związku z tym zaistniała konieczność dostosowania regulacji statutowych do obowiązujących przepisów prawa. Dopowiedziała, że powyższa ustawa wprowadziła w samorządach wiele zmian ustrojowych, które należało umieścić w statucie, zakładając, iż zacznie obowiązywać od nowej kadencji.

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnej Marii Taciak.

 

Maria Taciak zapytała, czy zgłoszone dnia 24.10.2018 r. na wspólnym posiedzeniu komisji stałych, zmiany do projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Wrzesińskiego zostały wprowadzone do jego treści.

 

Bożena Nowacka odpowiedziała, że zmiany zostały uwzględnione w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Wrzesińskiego. Poinformowała, że zmieniono nazwę Komisji Budżetowo – Finansowej na Komisję Budżetowo – Finansową, Planowania i Rozwoju Lokalnego. Dodała, że usunięto § 115 Starosta jest wybierany spośród kandydatów zgłoszonych przez radnych. Dopowiedziała, że spowodowało to przesunięcie paragrafów. Poinformowała, że w § 128 wystąpiła zła nazwa referatu, zamiast Referat Kancelarii Ogólnej, Biura Rady i Zarządu, powinien być Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 318/XLIX/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Wrzesińskiego została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.

 

Pkt 5.5 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.”

 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Joannę Musiałkiewicz, kierownika Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia.

 

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Powiatu ma obowiązek uchwalenia, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi, rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy do 30 listopada każdego roku. Dodała, że program określa główne zasady współpracy samorządu lokalnego z ww. organizacjami, oraz szczegółowe cele i formy, a także katalog priorytetowych zadań publicznych realizowanych przy współudziale organizacji pozarządowych. Dopowiedziała, że projekt został poprzedzony konsultacjami społecznymi. Poinformowała, że nie wpłynęły żadne propozycje zmian. Dodała, że katalog zadań został zmodyfikowany w stosunku do roku ubiegłego,w związku z sugestiami, które wpływały w trakcie realizacji zadań w bieżącym roku. Dopowiedziała, że m.in. do katalogu zadań w obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego włączono podnoszenie wiedzy i umiejętności związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 319/XLIX/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.” została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.

 

Pkt 5.6 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu Wrzesińskiego.

 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Stefana Tomczaka, naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej.

 

Stefan Tomczak poinformował, że zmiana dotyczy §15 uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 164/XXV1/2016 z dnia 15.12.2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu Wrzesińskiego, który otrzymuje brzmienie: „Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki za warunki pracy w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni należy przyjąć w wysokości 15% środków przeznaczonych na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli zatrudnionych w szkole.”

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 320/XLIX/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu Wrzesińskiego została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.

 

Pkt 5.7 Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra prowadzenia zadania publicznego polegającego na kształceniu uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Stefana Tomczaka, naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej.

 

Stefan Tomczak poinformował, że przyjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności zagwarantowania uczniom klas wielozawodowych Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych tzw. rzadkich zawodów. Dodał, że koszt kształcenia jednego ucznia wynosić będzie 400,00 zł i odbywać się będzie w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w formie 4-tygodniowych turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników. Dopowiedział, że sieć szkół prowadzonych przez Powiat Wrzesiński nie obejmuje swoim zakresem kształcenia w tzw. rzadkich zawodach stąd konieczność przekazania zadań własnych powiatu z zakresu edukacji publicznej do prowadzenia w drodze porozumienia przez Miasto Zielona Góra.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 321/XLIX/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra prowadzenia zadania publicznego polegającego na kształceniu uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.

 

Pkt 5.8 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do projektu CODE FOR GREEN.

 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Stefana Tomczaka.

 

Stefan Tomczak poinformował, że Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni planuje podpisać umowę o współpracy z Fundacją Forum Inicjatyw Społecznych w ramach projektu CODE FOR GREEN i uzyskać dofinansowanie w formie sprzętu komputerowego o wartości około 70 000,00 zł. Dodał, że budżet projektu zakłada wkład własny szkoły w wysokości 20 000,00 zł, konieczny do wniesienia w 2018 r. w całości. Dopowiedział, że projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy o współpracy w ramach projektu. Poinformował, że w projekcie weźmie udział 20 uczniów i dwóch nauczycieli Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni. Dodał, że projekt zakłada: wyposażenie pracowni przyrodniczo-informatycznej szkoły, organizację warsztatów dla 20-osobowej grupy młodzieży, rozwijanie kompetencji miękkich oraz organizację warsztatów dla 2 nauczycieli biorących udział w projekcie.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 322/XLIX/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do projektu CODE FOR GREEN została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.

 

Pkt 5.9 Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego — stawiamy na kształcenie fachowców!" w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020" — Działanie 8.3 „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego.

 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Annę Wolską - Wróblewską, naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

Anna Wolska – Wróblewska poinformowała, że złożony przez Powiat Wrzesiński wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego — stawiamy na kształcenie fachowców!” został oceniony pozytywnie i wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dodała, że termin realizacji projektu jest od 01.09.2019 r. do 31.08.2022 r. z uwagi na toczące się postępowania przetargowe w zakresie wyposażenia Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 323/XLIX/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie realizacji projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!" w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020" - Działanie 8.3 „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.

 

Pkt 5.10 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027.

Pkt 5.11 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok.

 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński zgłosił autopoprawki do przedmiotowych projektów uchwał, które omówiła skarbnik powiatu.

 

Beata Matuszewska poinformowała, że autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej dotyczy:

1) zwiększenia planu dotacji celowych na 2018 r. o kwotę 55.725,00 zł na zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 r., wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

2) zwiększenia planu dotacji celowych na 2018 r. o kwotę 579,00 zł na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

3) zwiększenia planu dotacji celowych na 2018 r. o kwotę 4.055,00 zł na finansowanie działalności zespołów do sprawa orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

4) zwiększenia planu dotacji celowych na 2018 r. o kwotę 770.60 zł na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy;

5) zwiększenia planu o kwotę 5.404,60 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni na zadania zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego.

 

Natomiast autopoprawka do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy:

1) zmiany łącznych planowanych nakładów finansowych w nowym przedsięwzięciu pn.: „Zakup usługi telekomunikacyjnej Neostrada dla Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”, które wynoszą: 1.320,00 zł, z tego w 2018 r. 80,00 zł, w 2019 r. 540,00 zł, w 2020 r. 700,00 zł;

2) dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Najem placu z przeznaczeniem na parking”. Okres realizacji to lata 2018-2020. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 31.200,00 zł, z tego: w 2018 r. to kwota 1.300,00 zł, w 2019 r. to kwota 15.600,00 zł, w 2020 r. to kwota 14.300,00 zł.

 

Beata Matuszewska dodała, że dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę 506.459,52 zł z tytułu:

1) zwiększenia planu dotacji celowych na 2018 r. o kwotę 44.816.00 zł na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe/miejskie Państwowej Straży Pożarnej;

2) zwiększenia planu dotacji celowych na 2018 r. o kwotę 14.112,00 zł na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe/miejskie Państwowej Straży Pożarnej, w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi remontowe, zakup materiałów i paliwa;

3) otrzymanej dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP w kwocie 31.425.00 zł na pokrycie kosztów związanych z pełnieniem nadzoru budowlanego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej i Komendy Powiatowej PSP we Wrześni - roboty budowlane - instalacje wewnętrzne, roboty wykończeniowe i zagospodarowanie terenu”;

4) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 472.308,00 zł z projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!”. Termin realizacji projektu został przesunięty z uwagi na zaplanowane przeprowadzenie zajęć zarówno w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii jak i Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Postępowania przetargowe na zakup wyposażenia dla Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii są w trakcie lub zostały unieważnione i wymagały powtórzenia. Z uwagi na trwające prace przy zapleczu dydaktyczno - sportowym i planowanym zakończeniem w 2019 r., zaistniała konieczność przesunięcia realizacji zadania pn.: „Modernizacji i wyposażenia Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni”;

5) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 3.506,00 zł z projektu pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Zmniejszenie dotyczy weryfikacji ofert oraz odbioru sprzętu Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii;

6) zmniejszenia planu o kwotę 160.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań;

7) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 64.800,00 zł z projektu pn.: „Jesteśmy Aktywni”, z powodu wydłużonego terminu realizacji zadania do końca lutego 2019 r. i przeniesieniem części środków;

8) zmniejszenia planu o kwotę 1.400.52 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Promowanie selektywnej zbiórki odpadów - Drzewko za elektrośmieci”;

9) korekt planów dochodów bieżących i majątkowych realizowanych przez Starostwo Powiatowe we Wrześni, jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego i szkoły ponadpodstawowe na terenie powiatu wrzesińskiego.

 

Beata Matuszewska dopowiedziała, że natomiast wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę 163.729,46 zł dla:

1) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 44.816,00 zł na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe/miejskie Państwowej Straży Pożarnej;

b) 14.112,00 zł na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe/miejskie Państwowej Straży Pożarnej, w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi remontowe, zakup materiałów i paliwa;

c) 31.425,00 zł na pokrycie kosztów związanych z pełnieniem nadzoru budowlanego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej i Komendy Powiatowej PSP we Wrześni - roboty budowlane - instalacje wewnętrzne, roboty wykończeniowe i zagospodarowanie terenu”;

2) Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni zmniejsza się plan o kwotę 160.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań;

3) Starostwa Powiatowego we Wrześni zmniejsza się plan o kwotę:

a) 486.458,00 zł z projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego — stawiamy na kształcenie fachowców!”,

b) 7.381,00 zł z projektu pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Powyższe zmniejszenie dotyczy weryfikacji ofert oraz odbioru sprzętu Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Spowodowane jest to trwającymi odbiorami, postępowaniami przetargowymi oraz przeniesieniem realizacji części zadań z 2018 r. na 2019 r. Kwota 3.506,00 zł stanowi kwotę dofinansowania natomiast kwota 3.875,00 zł stanowi wkład własny,

c) 3.690,00 zł z projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” Powyższe zmniejszenie dotyczy weryfikacji ofert na dostawę specjalistycznego sprzętu,

d) 1.400.52 zł ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Promowanie selektywnej zbiorki odpadów — Drzewko za elektrośmieci”,

e) 163.593,94 zł na dotacje na inwestycje „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”,

f) 28.144,00 zł z zadania majątkowego pn.: „Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała – Grzymysławice”;

4) Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 10.000,00 zł na zadanie majątkowe pn. : „Zakup sprzętu komputerowego, infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania”. Zakup będzie dotyczył systemu bazodanowego do oprogramowania księgowo - kadrowego, bez którego aktualizowanie istniejącego oprogramowania będzie niemożliwe,

b) 9.485,00 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów pobytu małoletniej z terenu naszego powiatu w rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego na terenie Powiatu Szamotulskiego. Małoletnia została umieszczona w rodzinie zastępczej w trybie natychmiastowym;

5) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni:

a) zmniejsza się plan o kwotę 64.800,00 zł z projektu pn.: „Jesteśmy Aktywni”. Powyższe zmniejszenie związane jest z wydłużonym terminem realizacji zadania do końca lutego 2019 r. i przeniesieniem części środków na rok następny,

b) tworzy się nowy rozdział Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze w kwocie 3.690,00 zł. Dotyczy wychowanka młodzieżowego ośrodka wychowawczego o udzielenie środków na kontynuowanie nauki;

6) zabezpiecza się środki w kwocie:

a) 50.000,00 zł na podniesienie udziałów przedsięwzięcia pn.: „Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o. w związku z realizacją inwestycji pn.: „Adaptacja parteru budynków A i B szpitala na potrzeby oddziału pediatrycznego”;

b) 300.000,00 zł na „Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o.;

7) w budżecie po dokonaniu analizy wydatków dokonano zmniejszeń i zwiększeń w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej (zmniejszenia na kwotę 402.729,00 zł i zwiększenia na kwotę 690.939,00 zł).

 

Beata Matuszewska poinformowała, że w budżecie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 320.000,00 zł na zadanie pn.: „Długotrwałe zobowiązanie finansowe w związku z podwyższenie udziałów przez spółkę pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Spółka z o.o.

 

Beata Matuszewska dodała, że natomiast w projekcie uchwały w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się poniższe zmiany:

1) w przedsięwzięciu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!” wydłuża się okres realizacji projektu o 1 rok, to jest do 2022 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w latach 2018 - 2021;

2) w przedsięwzięciu pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”, przenosi się planowane wydatki między latami (w 2018 r. zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 7.381,00 zł to jest do kwoty 29.942.217,00 zł, w 2019 r. zwiększa się planowane wydatki o kwotę 7.381,00 zł to jest do kwoty 20.109.109,00 zł);

3) w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 38.393,00 zł to jest do kwoty 34388.997,57 zł (w 2018 r. zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.690,00 zł to jest do kwoty 2.315.623,00 zł, w 2019 r. zwiększa się plan o 42.083,00 zł to jest do kwoty 20.403.129,00 zł);

4) w przedsięwzięciu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” zwiększa się planowane nakłady o kwotę 1.500,00 z1 to jest do kwoty 345.437,52 zł (wydatki w 2018 r. zmniejsza się o kwotę 163.593,94 zł to jest do kwoty 25.662,19 zł, a w 2019 r. zwiększa się o kwotę 165.093,94 zł, to jest do kwoty 319.775,33 zł);

5) w przedsięwzięciu pn.: „Realizacja Grantów Edukacyjnych (zajęcia rekreacyjno-sportowe) w ramach „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 14.000,00 zł to jest do kwoty 134.000,00 zł (w 2019 r. zwiększa się o kwotę 14.000,00 zł to jest do kwoty 90.000,00 zł);

6) w przedsięwzięciu pn.: „Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem” dokonuje się przeniesienia planowanych kwot wydatków między latami w ten sposób, że w 2018 r. zwiększa się planowane wydatki o kwotę 7.000,00 zł to jest do kwoty 86.125,00 zł, a w latach 2019 - 2021 limity wydatków pozostają bez zmian, w 2022 r. zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 7.000,00 zł, to jest do kwoty 72.125,00 zł;

7) w przedsięwzięciu pn.: „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo -Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 31.425,00 to jest do kwoty 21.234.347,42 zł (w 2018 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.425,00 to jest do kwoty 3.781.425,00 zł, planowane nakłady w latach 2019 - 2020 nie ulegają zmianie;

8) dodaje się nowe przedsięwzięcia pn.:

a) „Usługi na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych”. Okres realizacji to lata 2018 - 2020. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 391.300,00 zł, z tego w 2018 r. nie planuje się ponieść wydatków w 2019 r. planowane wydatki to kwota 192.940,00 zł, a w 2020 r. planowane wydatki to kwota 198.360,00 zł;

b) „Usługi na holowanie i parkowanie pojazdów”. Okres realizacji to lata 2018 - 2019. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 37.000,00 zł, z tego w 2018 r. 0,00 zł, a w 2019 r. 37.000,00 zł;

c) „Zakup i dostawa druków komunikacyjnych wraz z Portalem Starosty”. Okres realizacji to lata 2018 - 2021. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 2.943.200,00 zł, z tego w 2018 r. 0,00 zł, w 2019 r. 956.800,00 zł, w 2020 r. 981.000,00 zł i w 2021 r. 1.005.400,00 zł;

d) „Zakup usługi telekomunikacyjnej Neostrada dla Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”. Okres realizacji to lata 2018 - 2020. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 1.320,00 zł, z tego w 2018 r. 80,00 zł, w 2019 r. 540,00 zł, i w 2020 r. 700,00 zł;

e) „Modernizacja systemu przeciwpożarowego w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni” wykonanie dokumentacji. Okres realizacji to lata 2018 - 2019. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 30.000,00 zł, z tego w 2018 r. nie planuje się wydatków, a w 2019 r. 30.000,00 zł;

f) „Jesteśmy aktywni”. Okres realizacji to lata 2017 - 2019. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 1.569.509,00 zł, z tego w 2017 r. wykonano wydatki w kwocie 51.137,40 zł, plan na 2018 r. to kwota 1.453.571,60 zł, i w 2019 r. planowane wydatki to kwota 64.800,00 zł;

g) „Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o. w związku z realizacją inwestycji pn.: „Adaptacja parteru budynków A i B szpitala na potrzeby oddziału pediatrycznego”. Okres realizacji to lata 2018 - 2020. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 2.250.000,00 zł, z tego w 2018 r. to kwota 50.000,00 zł, w 2019 r. to kwota 200.000,00 zł, i w 2020 r. to kwota 2.000.000,00 zł;

h) „Długotrwałe zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Spółka z o. o. inwestycji” - podwyższenie udziałów (wydatki majątkowe). Okres realizacji to lata 2010 - 2027. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 3.310.000,00 zł (w 2018 r. to kwota 960.000,00 zł, w 2019 r. to kwota 1.210.000,00 zł, w 2020 r. to kwota 1.140.000,00 zł;

i) „Najem placu z przeznaczeniem na parking”.  Okres realizacji to lata 2018 - 2020. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 31.200,00 zł (w 2018 r. to kwota 1.300,00 zł, w 2019 r. to kwota 15.600,00 zł i w 2020 r. to kwota 14.300,00 zł.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnej Marii Taciak.

 

Maria Taciak zapytała, gdzie znajduje się parking i dla kogo będzie przeznaczony, o którym mowa w zadaniu pn.: „Najem placu z przeznaczeniem na parking”.

 

Beata Matuszewska odpowiedziała, że parking znajduje się przy ul. 3 Maja we Wrześni i będzie przeznaczony dla pracowników starostwa, a także dla radnych i pracowników jednostek organizacyjnych powiatu wrzesińskiego. Dodała, że kwota miesięczna za wynajem parkingu wynosi 1.300,00 zł.

 

Maria Taciak zapytała o zwiększenie planu dotacji celowych na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Czy ze środków budżetu powiatu przekazywano środki finansowe i jeśli tak to, czy ta kwota dotacji rekompensuje nakłady finansowe poczynione ze środków budżetu powiatu wrzesińskiego.

 

Beata Matuszewska odpowiedziała, że w pierwszym półroczu 2018 r. powiat wrzesiński przekazał około 50.000,00 zł, a w czerwcu dokonano części zwrotnej.  

 

Radny Przemysław Hirschfeld zapytał, czy laboratorium nadal będzie znajdować się na terenie Szpitala Powiatowego we Wrześni.

 

Sebastian Nowicki, prezes Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o. o. odpowiedział, że laboratorium będzie znajdować się w budynku szpitala.

 

Przewodniczący Rady przeprowadził odrębne głosowania nad przyjęciem autopoprawek do projektów uchwał Rady zmieniających Wieloletnią Prognozę Finansową i uchwałę budżetową. W głosowaniach wzięło udział 19 radnych.

 

Autopoprawki do ww. projektów uchwał Rady zostały przyjęte jednomyślnie.

Autopoprawki do ww. projektów uchwał Rady znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

 

Przewodniczący Rady przeprowadził odrębne głosowania przedstawionych projektów uchwał Rady wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniach wzięło udział 19 radnych.

Uchwały nr :

1) 324/XLIX/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027;

2) 325/XLIX/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.

 

Pkt 6 Interpelacje i zapytania radnych.

 

Przewodniczący Rady oddał głos radnej Marii Taciak.

 

Maria Taciak zapytała, czy przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Witkowo – gr. Powiatu – Września (ul. Witkowska, Szosa Witkowska) przewiduje się utwardzanie poboczy po prawej stronie.

                                             

Izabela Karpińska, zastępca kierownika Referatu Dróg Powiatowych odpowiedziała, że pobocza po prawej stronie zostaną utwardzone na szerokości 1,5m destruktem asfaltowym.

 

Maria Taciak zapytała, czy są jakieś nowe informacje dotyczące składowiska odpadów przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni.

 

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa odpowiedziała, że zostało wysłane do właściciela działki wezwanie o natychmiastowe uprzątnięcie terenu. Poinformowała, że w ciągu 7 dni nie zostało to wykonane i w związku z tym w celu ustalenia wartości prac związanych z usunięciem odpadów na terenie działki przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni wystosowano do przedsiębiorców zapytania ofertowe z prośbą o wycenę uprzątnięcia terenu. Dodała, że dnia 26.10.2018 r. upływa termin na złożenie ofert. Dopowiedziała, że na ten moment nie wpłynęła jeszcze żadna oferta.

 

Pkt 7 Wolne głosy i wnioski.

 

Przewodniczący Rady przedstawił informację o analizie danych zawartych w oświadczeniach majątkowych radnych Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że otrzymał informację z Urzędu Skarbowego we Wrześni wynikającą z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych. Dodał, że w niektórych oświadczeniach majątkowych wykazano nieprawidłowości, uwagi naczelnika mają charakter informacyjny w celu prawidłowego sporządzania oświadczeń majątkowych w kolejnych latach.

Informacja znajduje się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod numerem sprawy SOR.0033.1.2018.

 

Przewodniczący Rady poprosił Dionizego Jaśniewicza, starostę wrzesińskiego o przedstawienie informacji o analizie danych zawartych w oświadczeniach majątkowych członków Zarządu Powiatu, Skarbnika i Sekretarza Powiatu, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych i pracowników wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty.

 

Dionizy Jaśniewicz przedstawił informację o analizie danych zawartych w oświadczeniach majątkowych członków Zarządu Powiatu, Skarbnika i Sekretarza Powiatu, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych i pracowników wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Bogdanowi Krukowi.

 

Bogdan Kruk podziękował w imieniu klubu radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego wszystkim radnym pozostałych ugrupowań za 4 lata wspólnej pracy, a nowym radnym i pracownikom Starostwa Powiatowego we Wrześni życzył pomyślności.

 

Przewodniczący Rady oddał głos radnej Marii Taciak.

 

Maria Taciak poinformowała, że wiele lat pracy w samorządzie dało satysfakcję przede wszystkim z realizacji swoich planów, marzeń, a przede wszystkim spełniania potrzeb lokalnej społeczności. Podziękowała wszystkim z którymi mogła współpracować, a przede wszystkim osobom, które pracowały z Komisją Rewizyjną np. podczas przeprowadzania kontroli. Podziękowała kierownikom jednostek organizacyjnych, Zarządowi Powiatu, staroście za dobrą współprace. Dodała, że jeśli była zbyt dociekliwa to w dobrze pojętym interesie, jeśli chodzi o finanse publiczne. Życzyła wszystkim, którzy będą zasiadać w nowej radzie, aby konstruktywnie i przemyślanie podejmowali decyzje. Podziękowała przewodniczącemu Rady.

 

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Józefowi Szafarkowi.

 

Józef Szafarek podziękował przewodniczącemu Rady, wszystkim radnym, staroście, Zarządowi Powiatu. Poinformował, że jako przewodniczący komisji Budżetowo – Finansowej podziękował Pani skarbnik za pomoc i pracownikom Biura Rady za przygotowywanie posiedzeń komisji. Podziękował wszystkim pracownikom, kierownikom jednostek, mediom, a nowej radzie życzył sukcesów i realizacji zaplanowanych zadań w strategii powiatu.

 

Przewodniczący Rady oddał głos radnej Halinie Kotyk.

 

Halina Kotyk podziękowała wszystkim za współpracę i życzyła dalszych sukcesów.

 

Przewodniczący Rady oddał głos radnej Henryce Waligórze.

                                                                                                                                                                                                         

Henryka Waligóra podziękowała za współpracę, a nowej radzie życzyła wszystkiego dobrego.

 

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Jerzemu Mazurkiewiczowi.

 

Jerzy Mazurkiewicz podziękował wszystkim, a nowej radzie życzył sukcesów. Poinformował, że przez te 30 lat wiele zrobiono, dzięki czemu „nasza mała ojczyzna” się pięknie rozwinęła. Dodał, że cieszy się, iż może żyć w takim okresie i podejmować decyzje dla dobra ojczyzny.

 

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Pawłowi Guzikowi.

 

Paweł Guzik poinformował, że jest bardzo dumny, iż mógł pełnić funkcję radnego i być członkiem Zarządu Powiatu. Podziękował wszystkim za współpracę, a nowym radnym życzył owocnej pracy i osiągania takich wyników, jak do tej pory.

 

Przewodniczący Rady  poinformował, że jest to dobry czas, by podsumować te 4 lata, które były wypełnione intensywną pracą. Dodał, że odbyło się wiele posiedzeń komisji, 39 sesji, na których podjęto 325 uchwał. Dopowiedział, że uchwały były podejmowane zawsze, nawet mimo różnicy zdań. Poinformował, że należy czuć satysfakcję z dobrze wykonanej pracy. Podziękował radnym, staroście, członkom Zarządu Powiatu, wszystkim naczelnikom i pracownikom starostwa, dyrektorom jednostek i pracownikom, radcom prawnym i pracownikom Biura Rady. Podsumował to wszystko łacińską sentencją „w zgodzie powstają małe rzeczy, a w niezgodzie rujnujemy wiele”. Wręczył listy gratulacyjne z podziękowaniami dla radnych oraz książki.

 

Krzysztof Strużyński, wiceprzewodniczący Rady wręczył list gratulacyjny Grzegorzowi Kaźmierczakowi, przewodniczącemu Rady, który odczytał Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński.

 

Przewodniczący Rady życzył nowym radnym podejmowania racjonalnych decyzji, a wszystkim obecnym, aby żyli zgodnie z sobą, zgodnie z innymi, zgodnie z wartościami i zgodnie z naturą.

 

Starosta wrzesiński wręczył Przewodniczącemu Rady Laur Starosty Wrzesińskiego.

 

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia odczytała laudacje Grzegorza Kaźmierczaka.

 

Starosta wrzesiński podziękował wszystkim, ponieważ jest to czas, w którym wykonano wiele pracy, czas satysfakcji i wielkich przedsięwzięć, które udało się zrealizować. Podziękował wszystkim radnym i wręczył im publikację 200 lat Powiatu Wrzesińskiego, która została przygotowana i opracowana przez 7 regionalistów.

 

Pkt 8 Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady o godz. 17:30 zamknął  XLIX sesję Rady. 

Na tym protokół został zakończony. Protokół został podpisany po przyjęciu jego treści przez Radę.

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Kaźmierczak 

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

 

drukuj (Protokół nr XLIX / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kaźmierczak
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 13:54

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.