Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr XLVIII / 2018

PROTOKÓŁ NR XLVIII/2018

Z SESJI RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 24 września 2018 r.

 

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Powiatu.

Grzegorz Kaźmierczak, przewodniczący Rady o godz. 16:00 otworzył XLVIII sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni. Powitał radnych, starostę, pracowników Starostwa, przedstawicieli służb, inspekcji, straży, jednostek organizacyjnych powiatu i lokalnych mediów oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 17 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowiło quorum do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Rady poinformował, że sesja została zwołana na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym, na wniosek Zarządu Powiatu.

 

Pkt 2 Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad został przedłożony z materiałami na sesję Rady. Dodał, że zgodnie z cytowaną ustawą, porządek obrad nadzwyczajnej sesji jest proponowany przez wnioskodawcę. Dopowiedział, że Rada może wprowadzić zmianę w porządku sesji bezwzględną większością głosów jej ustawowego składu, za zgodą wnioskodawcy. Zapytał, czy radni chcą wnieść zmiany do treści proponowanego porządku posiedzenia. Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Radni nie zgłosili zmiany w porządku sesji.

 

Pkt 3.1 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu.

 

Beata Matuszewska poinformowała, że postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 9.616.053,43 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””. Dodała, że zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim, wynika że wniosek o zaliczkę, który przekracza 10.000.000,00 zł wymaga zabezpieczenia zaliczki na kwotę co najmniej 110% jej wysokości w jednej z następujących form: gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa. Dopowiedziała, że określono termin ważności zabezpieczenia, który nie może być krótszy niż 120 dni od daty zakończenia realizacji projektu. Poinformowała, że w związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym na zakup sprzętu został wydłużony termin realizacji do dnia 31.05.2019 r. Dodała, że koszty zabezpieczenia, które poniósłby powiat przez okres 1 roku wyniósłby minimum 282.247,16 zł. Dopowiedziała, że po dokonaniu badania rynku stwierdzono, że zaciągnięcie kredytu w kwocie 9.616.053,43 zł będzie jedną z najtańszych form. Poinformowała, że dokonano oszacowania planowanych odsetek od kredytu na okres 6 miesięcy (116.515,00 zł). Dodała, że w tym przypadku powiat będzie wnioskował zaliczkę na kwotę 9.999.999,00 zł bez konieczności ustanowienia zabezpieczenia zaliczki, a reszta planowanych wydatków objętych finansowaniem z budżetu Unii Europejskiej zostanie pokryta z planowanego kredytu. Po dokonaniu rozliczenia zaliczki i refundacji środki powinny wpłynąć do budżetu.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Mirosławowi Balickiemu.

Mirosław Balicki zapytał, czy jeśli powiat nie uzyskałby środków z Funduszu, to konieczne byłoby zaciągnięcie kredytu.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że trzeba zaciągnąć kredyt. Poinformowała, że główny wykonawca skończył zadanie częściowe, jednak nie złożył w tym samym czasie faktury, złożył ją dopiero po realizacji zadania. Dodała, że wynika z tego, że powiat zapłaci wykonawcy dwie faktury: jedna na kwotę 12.676.535,06 zł i druga na kwotę 3.411.990,60 zł. Dopowiedziała, że nie można wnioskować o kolejną zaliczkę, jeżeli jeszcze nie została rozliczona pierwsza, tak samo nie można wnioskować o refundacje, jeżeli nie zostanie rozliczona pierwsza. Poinformowała, że jeżeli powiat będzie wnioskował teraz, to ma 45 dni na rozliczenie się z tej zaliczki, a Urząd Marszałkowski musi dokonać rozliczenia, aby powiat mógł otrzymać środki finansowe.

Radna Maria Taciak zapytała, jaki termin płatności określił wykonawca.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że 30 dni od wpływu do urzędu, jednak pod warunkiem, że prawidłowo złożone są wszystkie wymagane dokumenty i że jest zgodność faktury z całą dokumentacją.

Maria Taciak zapytała, czy w momencie, kiedy uchwała zostanie podjęta zostaną wszczęte procedury przetargowe oraz jaka jest gwarancja, że powiat zmieści się w określonym terminie.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że musimy ogłosić przetarg, powiat nie wchodzi w progi unijne, dlatego od niego będzie zależało określenie terminu. Poinformowała, że im więcej bank otrzyma czasu, tym lepszą może złożyć ofertę . Dodała, że powiat ma przygotowane dokumenty, które są wymagane do banku.

Radny Bogdan Kruk zapytał, czy jeśli powiat złożyłby wniosek o zaciągnięcie kredytu, a nie ma 100% pewności, że otrzyma dotację, to gdyby jej nie uzyskał, poradzi sobie ze spłatą kredytu.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że zgodnie z umową powiat wykonał zadanie, a procedury zamówień publicznych są już zbadane w urzędzie. Poinformowała, że urząd musi posiadać środki finansowe, ponieważ w każdym piśmie istnieje zapis, że środki powinny wpłynąć np. dnia 26 września pod warunkiem, że zostały zgromadzone na rachunku bankowym, tam gdzie przelewy, czyli budżet państwa.

Radny Janusz Balcerzak poinformował, że w projekcie uchwały podana jest kwota odsetek, ale nie ma wskazanych kosztów manipulacyjnych w skali kredytu.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że w powiecie nie ma kosztów manipulacyjnych. Dodała, że przy zaciąganiu ostatniego kredytu dane były badane na podstawie wiboru.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.

Uchwała nr 312/XLVIII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 3.2 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027.

Pkt 3.3 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok.

Przewodniczący Rady poprosił Beatę Matuszewską o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej, którą omówiła skarbnik powiatu.

Beata Matuszewska poinformowała, że autopoprawka dotyczy pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.09.2018 r., iż na postawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 384/18 z dnia 17.09.2018 r. zmniejsza się plan o kwotę 1.924,21 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. Dodała, że środki te zostaną przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne. Dopowiedziała, że za realizację zadania odpowiedzialny jest Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni i Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni, które nie zrealizowały do końca dotacji i w związku z tym, wojewoda zmniejszył dotację.

Beata Matuszewska poinformowała, że dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę 31.888.436,64 zł z tytułu:

1) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 28.707.945,43 zł z projektu pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”;

2) zmniejszenia plan dochodów o kwotę 2.889.568,00 zł z projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Dochody te zostają przeniesione pomiędzy rokiem 2018 a 2019. Dotyczy to dwóch zadań w ramach realizacji w/w projektu:

a) realizacja zadania pn.: „Budowa zaplecza dydaktyczno - sportowego przy ulicy Wojska Polskiego 1”. Generalny Wykonawca zobowiązany był do przedłożenia harmonogramu realizacji robót po podpisaniu umowy. Pierwotnie I płatność zakładana była na 2018 r. Z uwagi na postępowanie przetargowe ostatecznie, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym płatność za realizację I etapu została przyjęta na I kwartał 2019 r.,

b) realizacja zadania pn.: „Budowa bursy przy ulicy Wojska Polskiego 1” w systemie zaprojektuj i wybuduj. Generalny Wykonawca na chwilę obecną jest w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej. I płatność obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę oraz wykonanie stanu surowego otwartego budynku. W związku z otrzymaniem od Generalnego Wykonawcy harmonogramu rzeczowo - finansowego zakończenie I etapu prac planowane jest na grudzień 2018 r. W związku z powyższym płatność nastąpi w roku 2019;

3) zmniejsza się plan z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 288.999,00 zł.

Dodała, że natomiast wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę 22.272.383,21 zł, z tego:

1) zmniejsza się planowane wydatki majątkowe w kwocie 23.855.099,00 zł:

a) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.101.728,00 zł z projektu pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” z tego kwota dofinansowania 19.091.892,00 zł oraz wkład własny powiatu w kwocie 1.009.836,00 zł,

b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.103.371,00 zł z projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” z tego kwota dofinansowania 2.889.568,00 zł oraz wkład własny powiatu w kwocie 1.213.803,00 zł,

c) zwiększa się plan o kwotę 350.000,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 2162P Witkowo gr. powiatu - Września w m. Września” na pokrycie dodatkowych robót w trakcie realizacji zadania;

2) zwiększa się planowane wydatki bieżące w kwocie 1.584.640,00 zł na pokrycie wynagrodzeń i składek, świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz wydatki statutowe. Dokładna analiza braków w jednostkach zostanie przeprowadzona na początku miesiąca października. Od miesiąca września rozpoczął się nowy rok szkolny 2018/2019 i faktyczne wykonanie płac będzie można oszacować na podstawie wykonania za miesiąc wrzesień.

Dopowiedziała, że w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy finansowej wprowadza się poniższe zmiany:

1) w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” nie zmienia się łącznych planowanych nakładów finansowych w kwocie 34.550.604,57 zł, natomiast dokonuje się wydłużenia okresu realizacji zadania do 2020 roku oraz przeniesienia planowanych wydatków między latami;

2) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Okres realizacji to lata 2015 - 2019. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 51.062.435,91 zł, w tym: w 2018 r. 29.949.598,00 zł, w 2019 r. 20.101.728,00 zł. Przed 2018 r. na niniejsze zadanie poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1.011.109,91 zł.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnej Marii Taciak.

Maria Taciak zapytała, w związku z jakimi dodatkowymi robotami zwiększa się plan na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 2162P Witkowo gr. powiatu – Września w m. Września”.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że kwota zostanie przeznaczona na udrożnienie ujść kanalizacyjnych, ponieważ podczas odkopów wyniknęło, że niektóre ujścia kanalizacji są niedrożne.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.

Uchwała nr 313/XLVIII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027 została podjęta jednomyślnie.

Przewodniczący Rady przeprowadził odrębne głosowanie nad przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok. W głosowaniach wzięło udział 17 radnych.

Autopoprawka do ww. projektu uchwały Rady została przyjęta jednomyślnie.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady wraz z przyjętą autopoprawką. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.

Uchwała nr 314/XLVIII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 4 Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady o godz. 16:20 zamknął  XLVIII sesję Rady.

 

Na tym protokół został zakończony. Protokół został podpisany po przyjęciu jego treści przez Radę.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Kaźmierczak

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr XLVIII / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kaźmierczak
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 13:54

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.