Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr XLVII / 2018

PROTOKÓŁ NR XLVII / 2018

Z SESJI RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 12 września 2018 r.

 

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Powiatu.

Grzegorz Kaźmierczak, przewodniczący Rady o godz. 16:05 otworzył XLVII sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni. Powitał radną Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Bożenę Nowacką, radnych, starostę, pracowników Starostwa, przedstawicieli służb, inspekcji, straży, jednostek organizacyjnych powiatu i lokalnych mediów oraz zaproszonego gościa Krzysztofa Nosala, starostę kaliskiego, który pełni również funkcję wiceprezesa Zarządu Związków Powiatów Polskich.

Przewodniczący Rady oddał głos Krzysztofowi Nosalowi.

Krzysztof Nosal poinformował, że 2018 r. jest rokiem jubileuszy m.in. 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę i 20-lecia reaktywowania powiatów. Dodał, że w związku, iż 20 lat temu pierwsi starostowie odebrali nominacje o reaktywizacji powiatów to dnia 11 września 2018 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się Zgromadzenie Jubileuszowe Związku Powiatów Polskich. Dopowiedział, że warto świętować ten jubileusz, ponieważ powiaty przez te 20 lat spełniły swoją rolę. Poinformował, że historia ruchu powiatowego jest bardzo bogata i trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie, czy zabezpieczanie potrzeb społecznych dla mieszkańców bez istnienia powiatu. Dodał, że uczestniczy w sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego nie tylko z powodu jubileuszu powiatu, a także z powodu, iż starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz otrzymał tytuł „Samorządowiec 20-lecia”. Pogratulował w imieniu Związku Powiatów Polskich staroście wrzesińskiemu i przeczytał treść uchwały Zarządu V kadencji Związku Powiatów Polski z 28.06.2018 r. w sprawie nadania honorowej statuetki Związku Powiatów Polskich. Na podstawie Statutu Związku Powiatów Polskich, Zarząd Związku Powiatów Polskich uchwalił co następuje: za szczególny wkład w rozwój lokalny, a także działalność na płaszczyźnie ogólnopolskiej Zarząd Związku Powiatów Polskich przyznaje honorową statuetkę Związku Powiatów Polskich Panu Dionizemu Jaśniewiczowi, jednocześnie wyróżnionemu przyznany zostaje tytuł Samorządowiec 20-lecia.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński poinformował, że jest zaskoczony i miło, że w imieniu samorządu powiatu wrzesińskiego może odebrać takie wyróżnienie. Dodał, że sukcesem pracy samorządowej jest zespół. Dopowiedział, że podsumowując kolejny rok, czy kadencję zawsze podkreślał, iż bez dobrego zespołu i wsparcia prowadzenie pracy samorządowej byłoby iluzją. Poinformował, że wyróżnienie to traktuje, jako wyróżnienie dla wszystkich samorządowców powiatu wrzesińskiego, zarówno tych obecnych dziś na posiedzeniu Rady Powiatu, jak i tych, którzy uczestniczyli w pracach powiatu wrzesińskiego przez 20 lat.

Przewodniczący Rady złożył w imieniu własnym i radnych serdeczne gratulacje staroście wrzesińskiemu za otrzymane wyróżnienie. Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowiło quorum do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Pkt 2 Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z poprzedniej sesji Rady został sporządzony w statutowym terminie, a z jego treścią radni mogli zapoznać się w biurze Rady. Z uwagi na brak poprawek i uzupełnień, przewodniczący Rady stwierdził przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 3 Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad został przedłożony z materiałami na sesję Rady. Zapytał, czy radni chcą wnieść zmiany do treści proponowanego porządku posiedzenia. Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Radna Maria Taciak wnioskowała na podstawie § 24 Statutu Powiatu Wrzesińskiego przyjętego uchwałą nr 72/XII/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 3 grudnia 2015 r. o wprowadzenie zmiany polegającej na dodaniu projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Wrzesińskiego w zakresie wydanego pozwolenia na budowę na działce nr 3793 obręb Września, przy ulicy Suwalskiej. Poinformowała, że skarga wpłynęła do starostwa dnia 16.08.2018 r. i aby zachować ustawowy termin załatwienia skargi określony w kodeksie postępowania administracyjnego, poszerzenie porządku obrad uważała za zasadne i prosiła o jego przyjęcie.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały będzie wprowadzony w pkt 5.1 porządku obrad. Następnie poddał pod głosowanie wniosek radnej o zmianę treści porządku obrad.

Członkowie Rady jednomyślnie przyjęli zmianę treści porządku obrad.

 

Pkt 4.1 Przedstawienie informacji przewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z terminami odbytych posiedzeń Zarządu i Komisji oraz pismami, które wpłynęły do Biura Rady w okresie międzysesyjnym od 26 lipca 2018 roku do 12 września 2018 roku. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodniczący Rady poinformował, że dnia 05.09.2018 r. wpłynęło pismo do starostwa w sprawie zmiany lokalizacji przeprawy mostowej na rzece Warcie w ramach rządowego programu „Mosty dla regionów”. Dodał, że pismo zostało przekazane do wiadomości radnym. Dopowiedział, że na ten moment powiat posiada zbyt mało informacji, aby móc zająć jakiekolwiek stanowisko w przedmiotowej sprawie.                             

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos staroście wrzesińskiemu.

Starosta wrzesiński poinformował, że w Warszawie organizowane jest spotkanie dotyczące programu „Mosty dla regionów”. Dodał, że na spotkanie wydelegował kierownika Referatu Dróg Powiatowych, który przybliży sprawę w późniejszym terminie.

 

Pkt 4.2 Przedstawienie sprawozdania przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na XLVII sesji Rady.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na XLVII sesji Rady. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Starosta wrzesiński poinformował, że został uruchomiony nowy budynek przy ul. Leśnej 10 we Wrześni, w którym znajdować się będzie Zespół Szkół Specjalnych i Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. Dodał, że uroczystość otwarcia odbędzie się dnia 11.10.2018 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dopowiedział, że rozpoczęła się budowa zaplecza dydaktyczno – sportowego przy Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni, która będzie trwać 12 miesięcy. Poinformował, że w najbliższym czasie rozpocznie się również realizacja zadania pn.: „Budowa bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni”, przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. Dodał, że trwają prace odbiorowe przy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

Radny Mirosław Balicki o godz. 16:30 opuścił salę obrad. W dalszym posiedzeniu uczestniczyło 18 radnych.

 

Pkt 5.1 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Wrzesińskiego w zakresie wydanego pozwolenia na budowę na działce nr 3793 obręb Września, przy ulicy Suwalskiej. 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Marię Taciak, przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.

Maria Taciak poinformowała, że dnia 23.08.2018 r. na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego wpłynęła skarga na działania Starosty Wrzesińskiego w zakresie wydanego pozwolenia na budowę na działce nr 3793 przy ul. Suwalskiej we Wrześni (teren tzw. Waltra Łąk). Dodała, że Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentacją, a także przeprowadziła wizję lokalną terenu, na którym usytuowany jest plac zabaw, aby móc odnieść się do podniesionych zarzutów w skardze. Dopowiedziała, że komisja szczegółowo  przeanalizowała każdy zarzut, zajmując odpowiednie stanowisko, które znalazło poparcie w obowiązującym przepisie prawa, m.in. ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w brzmieniu obowiązującym w dacie decyzji. Poinformowała, że komisja zapoznała się z art. 28 ust. 2 ww. ustawy, który jednoznacznie stanowi kto jest stroną w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę. Dodała, że komisja podczas wizji lokalnej dokonała oceny estetycznej placu zabaw i jego usytuowania, stwierdzając, że wszystkie obiekty budowlane omawianej inwestycji zostały zlokalizowane w odległości większej niż 6 m od krawędzi jezdni drogi gminnej – ul. Suwalskiej, co jest zgodne z zapisami art. 43 ustawy z dnia 27 lutego 2015 r. o drogach publicznych. Dopowiedziała, że jeden z zarzutów dotyczył nieodpowiedniej lokalizacji inwestycji ze względu na znaczące obniżenie jakości życia codziennego mieszkańców. Poinformowała, że odnosząc się do tego zarzutu komisja stwierdziła, iż kwestie dotyczące hałasu i bezpieczeństwa w miejscach publicznych reguluje uchwała Rady Miejskiej we Wrześni zawierająca regulamin dotyczący porządku i czystości, a zatem organem właściwym będzie Straż Miejska czy Policja. Dodała, że pewne kwestie podniesione w skardze nie należały do właściwości komisji. Dopowiedziała, że na podstawie zebranej dokumentacji i przeprowadzonej wizji lokalnej oraz odniesieniu się do zarzutów Komisja Rewizyjna uznała skargę za bezzasadną.  

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Przewodniczący Rady wyłączył z głosowania nad projektem uchwały starostę wrzesińskiego.

Starosta wrzesiński o godz. 16:40 opuścił salę obrad. W dalszym posiedzeniu uczestniczyło 17 radnych.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych, co stanowiło quorum do podjęcia uchwały objętej porządkiem obrad.

Uchwała nr 299/XLVII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Wrzesińskiego w zakresie wydanego pozwolenia na budowę na działce nr 3793 obręb Września, przy ulicy Suwalskiej została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.

 

O godzinie 16:45 do sali obrad powrócił starosta wrzesiński. W posiedzeniu uczestniczyło 18 radnych.

 

Pkt 5.2 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i zdrowotnej.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Annę Marię Kulczyńską, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że po dokonaniu częściowego rozliczenia  środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zadaniach rehabilitacji społecznej dokonuje się przeniesienia środków na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych z oszczędności powstałych z dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych i zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. Dodała, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26.06.2018 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym zwiększeniu ulega kwota na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej. Dopowiedziała, że w związku z powyższym 66.000,00 zł trafia na finansowanie w części kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej (Warsztaty Terapii Zajęciowej we Wrześni 30.000,00 zł, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej i Czeszewie po 18.000,00 zł).

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych, co stanowiło quorum do podjęcia uchwały objętej porządkiem obrad.

Uchwała nr 300/XLVII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i zdrowotnej została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.

 

O godzinie 16:50 do sali obrad powrócił radny Mirosław Balicki. W posiedzeniu uczestniczyło 18 radnych.

 

Pkt 5.3 Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Eugeniusza Wiśniewskiego, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni.

Eugeniusz Wiśniewski poinformował, że Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni złożył wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na realizacje projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (v)”. Dodał, że projekt będzie realizowany od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. i ogólna jego wartość wynosi 2.946.483,42 zł. Dopowiedział, że kwota środków Funduszu Pracy na finansowanie i współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego do wykorzystania wynosi w 2019 r. 1.241.643,13 zł, a w 2020 r. 1.704.840,29 zł. Poinformował, że efektem wdrożenia tego projektu jest objęcie wsparciem 289 młodych osób bezrobotnych do 29 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni. Dodał, że projekt zakłada uczestnictwo osób bezrobotnych znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, przede wszystkim osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach. Dopowiedział, że w ramach tego projektu przewidziano następujące formy aktywizacji:

a) pośrednictwo pracy (249 osób),

b) poradnictwo zawodowe (40 osób),

c) staże (148 osób),

d) szkolenia (69 osób),

e) bony szkoleniowe (26 osób),

f) bony na zasiedlenie (6 osób),

g) udzielenie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (40 osób).

Poinformował, że w związku z zatwierdzeniem wniosku na realizację projektu na etapie podpisania umowy wymagana jest uchwała właściwego organu terytorialnego.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 301/XLVII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.

 

Pkt 5.4 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018-2021.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Olgę Kośmińską - Gierę, zastępcę naczelnika Wydziału Promocji i Kultury.

Olga Kośmińska – Giera poinformowała, że w projekcie uchwały wystąpiła oczywista omyłka pisarska. Dodała, że §3 projektu uchwały powinien brzmieć: Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego, a nie Zarządowi Powiatu we Wrześni. Dopowiedziała, że Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego został opracowany w celu realizacji zapisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o samorządzie powiatowym. Poinformowała, że ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wprowadza obowiązek sporządzenia programów opieki nad zabytkami przez samorządy, zarówno na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Dodała, że natomiast ustawa o samorządzie powiatowym stanowi, iż powiat wykonuje określone zadania publiczne o charakterze  ponadgminnym, w tym zadania w zakresie kultury oraz ochrony dóbr kultury. Dopowiedziała, że program ogłaszany jest w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym, a z jego realizacji Zarząd Powiatu sporządza co dwa lata sprawozdanie, które przedstawiane jest Radzie Powiatu. Poinformowała, że Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2021 został pozytywnie zaopiniowany przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dnia 17.08.2018 r.   

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 302/XLVII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 -2021 została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.

 

Pkt 5.5 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wrzesiński.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Stefana Tomczaka, naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej.

Stefan Tomczak poinformował, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 25.05.2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, wszystkie akty prawa miejscowego, które dotyczą przetwarzania danych osobowych, wymagają zmiany. Dodał, że zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela, organ prowadzący szkoły ustala kryteria i tryb przyznawania nagród. Dopowiedział, że w uchwale nr 266/XLIII/2014 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28.08.2014 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wrzesiński wprowadza się następujące zmiany:

1) § 9 otrzymuje brzmienie: Wzór wniosku o przyznanie Nagrody Dyrektora i Starosty ustali Zarząd Powiatu Wrzesińskiego w odrębnej uchwale;

2) w § 10 uchyla się ust. 3;

3) w § 11 uchyla się ust. 5.

Poinformował, że do ww. uchwały Rady Powiatu dołączone były załączniki, które stanowiły wzory wniosków o nagrodę starosty i dyrektora. Dodał, że ze względu, iż wnioski wymagają korekt, należałoby każdorazowo zmieniać uchwałę. Dopowiedział, że w związku z tym kompetencję ustalania zmian wzorów wniosków o nagrodę starosty i dyrektora zostały przekazane Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 303/XLVII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wrzesińskiego została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.

 

Pkt 5.6 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wrzesiński do przyznawania w indywidualnych przypadkach oraz w granicach ustalonego planu finansowego szkoły minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wyższej od ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Stefana Tomczaka.

Stefan Tomczak poinformował, że dyrektorzy szkół prowadzonych przez Powiat Wrzesiński zwrócili się z prośbą o upoważnienie do podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Dodał, że wzrasta zapotrzebowanie na nauczycieli praktycznej nauki zawodu z branży. Dopowiedział, że jednak ze względu na niezbyt atrakcyjne wynagrodzenie, nie ma osób zainteresowanych pracą w szkole. Poinformował, że art. 30 ust. 10 ustawy Karta Nauczyciela pozwala organom prowadzącym szkołę upoważnić dyrektora szkoły do przyznania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wyższej od ustalonej w ustawie Karta Nauczyciela. Dodał, że w związku z koniecznością wydania upoważnienia dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wrzesiński podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.  

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Bogdanowi Krukowi.

Bogdan Kruk zapytał, jaka jest minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

Stefan Tomczak odpowiedział, że minimalna stawka od dnia 01.04.2018 r. wynosi 2.417,00 zł.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 304/XLVII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wrzesiński do przyznawania w indywidualnych przypadkach oraz w granicach ustalonego planu finansowego szkoły minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wyższej od ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.

 

Pkt 5.7 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do realizacji projektu „Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” – Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Stefana Tomczaka.

Stefan Tomczak poinformował, że dnia 30 listopada 2017 r. Rada Powiatu Wrzesińskiego podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” - Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Dodał, że Powiat Wrzesiński złożył wniosek na realizację projektu zatytułowanego „Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”. Dopowiedział, że całkowita wartość projektu wynosi 2.058.687,85 zł (wartość dofinansowania 1.955.753,45 zł, wkład własny rzeczowy 102.934,40 zł). Poinformował, że projekt jest realizowany w terminie od 01.08.2018 r. do 30.06.2021 r.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 305/XLVII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zatwierdzenia przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do realizacji projektu „Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” – Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.

 

Pkt 5.8 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia w 2019 roku do realizacji zadania  „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września w m. Nowy Folwark i m. Psary Polskie” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Bartłomieja Kaczmarzewskiego, p.o. kierownika Referatu Dróg Powiatowych.

Bartłomiej Kaczmarzewski poinformował, że pod koniec sierpnia 2018 r. Wojewoda Wielkopolski ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie zadań proponowanych do realizacji w 2019 r. na zasadach określonych w programie wieloletnim pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Dodał, że w ramach tego programu Powiat Wrzesiński zamierza przystąpić do realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września w m. Nowy Folwark i m. Psary Polskie”. Dopowiedział, że przebudowa dotyczy odcinka drogi o przebiegu od początku terenów leśnych w m. Nowy Folwark do skrzyżowania z drogą gminną w m. Psary Małe przy świetlicy wiejskiej. Poinformował, że kosztorys inwestorski przebudowy przedmiotowego odcinka drogi wynosi 5.253.130,95 zł. Dodał, że w ramach programu można uzyskać dofinansowanie, które nie może przekroczyć kwoty 3.000.000,00 zł i nie może stanowić więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych. Dopowiedział, że niniejsza uchwała stanowi podstawę do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach wspomnianego programu.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Mirosławowi Balickiemu.

Mirosław Balicki zapytał, jaką długość stanowi odcinek zaplanowanej przebudowy drogi.

Bartłomiej Kaczmarzewski odpowiedział, że odcinek drogi zaplanowany do przebudowy wynosi około 2 km.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 306/XLVII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia woli przystąpienia w 2019 roku do realizacji zadania  „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września w m. Nowy Folwark i m. Psary Polskie” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.

 

Pkt 5.9 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2019 za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Elwirę Haręźlak, naczelnika Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu.

Elwira Haręźlak poinformowała, że na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym, Rada Powiatu Wrzesińskiego corocznie w drodze uchwały ustala wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu z drogi, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu. Dodała, że powyższe ustalenia są zgodne z obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14.08.2018 r., a określona stawka kwotowa ustalona jest na poziomie maksymalnym.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 307/XLVII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2019 za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.

 

Pkt 5.10 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2019 roku.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Urszulę Łabędę, naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa.

Urszula Łabęda poinformowała, że stawki opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2019 r., które zostały zaproponowane w projekcie uchwały Rady są zgodne z ustalonymi stawkami opłat wskazanymi w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25.07.2018 r. Dodała, że są to stawki maksymalne. Dopowiedziała, że w stosunku do opłat obowiązujących na 2018 r., wzrosły one przeciętnie o 1,00 zł - 3,00 zł w ramach poszczególnych usług, dla których określono stawki.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Przemysławowi Hirschfeldowi.

Przemysław Hirschfeld zapytał, czy kiedykolwiek zaistniała sytuacja, w której miało miejsce usunięcie statku.

Urszula Łabęda odpowiedziała, że nie było sytuacji, w której usuwano statek z obszarów wodnych na terenie powiatu wrzesińskiego. Poinformowała, że powiat stosuje przepisy ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, ustalając stawki opłat, które uchwalane są przez Radę Powiatu Wrzesińskiego od 2012 r. Dodał, że jednak nie było sytuacji, w której należałoby stosować przepisy uchwały. Dopowiedziała, że jest to spowodowane przede wszystkim lokalizacją powiatu wrzesińskiego, który położony jest nad niewielkim odcinkiem rzeki Warta.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 308/XLVII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2019 roku została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.

 

Pkt 5.11 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Urszulę Łabędę.

Urszula Łabęda poinformowała, że w sierpniu 2018 r. do Zarządu Powiatu Wrzesińskiego wpłynął wniosek złożony przez Gminę Miłosław w sprawie wsparcia działania polegającego na zakupieniu ryb do zbiornika wodnego w Gorzycach. Dodała, że ze względu na utrzymujące się przez długi okres czasu wysokie temperatury powietrza wyginęły wszystkie ryby w stawie. Dopowiedziała, że po głębszej analizie tego wniosku należy stwierdzić, że zarybienie zbiornika wodnego przywróci ichtiofaunę przyrodniczą. Poinformowała, że realizacja tej inwestycji jest działaniem w ramach katalogu zadań powiatu i zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Bogdanowi Krukowi.

Bogdan Kruk zapytał, czy warto w tym momencie zarybiać ponownie staw, kiedy kolejne ryby również mogą wyginąć.

Urszula Łabęda odpowiedziała, że podjęta uchwała Rady Powiatu będzie realizowana na podstawie zawartej dwustronnej umowy, w której zostaną określone terminy realizacji zadania. Dodała, że nie będzie to wcześniej niż koniec września, a początek października 2018 r.

Radny Janusz Balcerzak poprosił o wyjaśnienie zawartego w uzasadnieniu do projektu uchwały określenia „przyducha”. Poinformował, że według niego, jest to małe utlenienie lub całkowity brak tlenu w wodzie, co przyczyniło się do wyginięcia ryb w stawie. Dodał, że nie ma sensu zarybianie zbiornika wodnego w Gorzycach, ponieważ brakuje w nim odpowiedniego środowiska dla ryb. Dopowiedział, że najpierw należałoby przeprowadzić napowietrzanie stawu. Poinformował, że, w związku iż, jest to zbiornik stały, bez dopływu i odpływu, to zarybienie może okazać się nieskuteczne.

Urszula Łabęda oznajmiła, że jest to zbiornik sztuczny, czyli staw zasilany wodami powierzchniowymi. Dodała, że to, jaka jest sytuacja wody w zbiorniku wodnym w określonym momencie, zależy przede wszystkim od panujących w danym okresie warunków atmosferycznych.

Radny Przemysław Hirschfeld zapytał, czy zarybienie zbiornika wodnego może zostać zrealizowane w momencie, kiedy podniesie się stan wód.

Starosta wrzesiński poinformował, że staw w Gorzycach jest zbiornikiem, który powstał przede wszystkim dzięki ogromnemu wysiłkowi i nakładowi mieszkańców Gorzyc. Dodał, że zbiornik ten funkcjonował przez kilka lat. Dopowiedział, że takie zjawisko nastąpiło po raz pierwszy. Poinformował, że kto skorzysta z dofinansowania to powinien wykonać zadanie w momencie sprzyjających do tego warunków. Dodał, że nie przekreśla motywacji, ani zaangażowania miejscowej społeczności w utrzymaniu tego zbiornika. Dopowiedział, że w miejscowości Gorzyce w ciągu ostatnich kilku lat odbywały się festyny organizowane na rzecz organizacji pozarządowych. Poinformował, że jest to miejsce tętniące życiem. 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 309/XLVII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław została podjęta 18 głosami „za” i 1 głosem wstrzymującym się.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.

 

Pkt 5.5 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027.

Pkt 5.6 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński zgłosił autopoprawki do przedmiotowych projektów uchwał, które omówiła skarbnik powiatu.

Beata Matuszewska poinformowała, że autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy:

1) przyznanego dofinansowania w kwocie 1.955.753,45 zł Powiatowi Wrzesińskiemu na realizację projektu pn.: „Nauka – to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego. wydatki będą realizowane przez Starostwo Powiatowe we Wrześni oraz Liceum Ogólnokształcące we Wrześni, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni, Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni i Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni;

2) zwiększenia wpływów zrealizowanych przez Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni za zwrot środków przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu w kwocie 6.687,00 zł, którą przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych oraz na zakup energii;

3) zmniejszenia rezerwy celowej w kwocie 12.356,00 zł dla:

a) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zwiększa się plan w kwocie 3.500,00 zł na promocję rodzicielstwa zastępczego,

b) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 8.856,00 zł na kompleksowe sprzątanie pomieszczeń po remoncie nowej siedziby placówki mieszczącej się przy ul. Leśnej 10 we Wrześni.

Beata Matuszewska poinformowała, że dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę 156.186,00 zł z tytułu:

1) udzielonej dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej na utworzenie ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego w kwocie 51.000,00 zł. Do dotacji w 2018 r. została włączona kwota 15.000,00 zł, jako środki na doposażenie w środki dydaktyczne niezbędne do realizacji zadania. Wiodącym ośrodkiem będzie Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Wrześni;

2) Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego zwiększony został plan dotacji na 2018 r. o kwotę 31.444,00 zł na rekompensaty pieniężne na przedłużony czas służby, o którym mowa w ustawie o Państwowej Straży Pożarnej;

3) otrzymanej darowizny w kwocie 1.500,00 zł na dofinansowanie wycieczki do Karpacza przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie;

4) otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Kołaczkowo w kwocie 30.000,00 zł na zadania majątkowe pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2919P Grabowo Królewskie – Zieliniec”;

5) otrzymanego odszkodowania za zbitą szybę w budynku położonym przy ul. Kaliskiej we Wrześni w kwocie 1.586,00 zł;

6) otrzymanej darowizny w kwocie 1.794,00 zł od organizacji Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży na pokrycie wydatków związanych z organizacją spotkania młodzieży polskiej i niemieckiej;

7) zwiększonych wpływów zrealizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni za najem pomieszczeń oraz na zakup materiałów na przeprowadzenie próbnego zastosowania wiązki zadań egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w ramach realizacji projektu pn.: „Rozwój banków zadań do egzaminu zawodowego” w kwocie 3.718,00 zł;

8) otrzymanej darowizny w kwocie 4.000.00 zł na zakup łóżka rehabilitacyjnego, zakup wyposażenia oraz na festyn dla mieszkańców na zakończenie lata. Wpływ z dokonanej sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3.321,00 zł. Zwiększa się plan dochodów z wpływów z usług o kwotę 30.000,00 zł wynikającą ze wzrostu kosztów utrzymania mieszkańca od kwietnia 2018 r. oraz przyjęcie mieszkańca na nowych zasadach odpłatności w miejsce mieszkańca na starych zasadach odpłatności;

9) zmniejsza się plan o kwotę 587.153,00 zł z dofinansowania do realizacji projektu „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”;

10) udzielonej pomocy finansowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Promowanie selektywnej zbiórki odpadów — Drzewko za elektrośmieci” w kwocie 11.900,00 zł;

11) otrzymanych środków od Fundacji Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „STOCZNIA” w Warszawie w kwocie 3.000,00 zł na realizację projektu w ramach Programu „Decydujesz, pomagamy”;

12) koryguje się plany dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe we Wrześni:

a) zwiększa się o kwotę 166.700,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę węglowodorów ze złoża znajdującego się na terenie Powiatu Wrzesińskiego,

b) zwiększa się o kwotę 78.000,00 zł z tytułu zwiększonych wpływów za korzystanie ze środowiska,

c) zwiększą się o kwotę 15.000,00 zł z tytułu wpływów kar umownych oraz odszkodowań, sprzedaży drewna z wycinki, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych,

13) koryguje się plan poprzez zmniejszenie o kwotę 1.996,00 zł w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni.

Dodała, że natomiast wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 227.228,00 zł dla:

1) Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 51.000,00 zł na utworzenie ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno - opiekuńczego oraz na doposażenie w środki dydaktyczne niezbędne do realizacji zadania;

2) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 31.444,00 zł na rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby, o których mowa w art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej;

3) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni - Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie zwiększa się plan o kwotę 1.500,00 zł na transport;

4) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 3.718,00 zł na zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, artykułów przemysłowych oraz materiałów do egzaminu zawodowego;

5) Domu Pomocy Społecznej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 31.781,00 zł:

a) na wypłatę nagrody jubileuszowej, zakup łózka rehabilitacyjnego, materiałów przemysłowych, środków pielęgnacyjnych, zakup wyposażenia, na odpis na ZFŚS, zakup odzieży i obuwia ochronnego wynikających z przepisów BHP (28.781,00 zł),

b) na usunięcie starych i chorych drzew i krzewów oraz dokonania nowych nasadzeń - zakup jednego drzewa 800,00 zł, zakup 88 sztuk krzewów po 25,00 zł, czyli 2.200,00 zł, (koszt całkowity 3.000,00 zł);

6) Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększa się o kwotę:

a) 1.586,00 zł na likwidację szkody powstałej po zbiciu szyby,

b) 214.000,00 zł na planowane wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych,

c) 11.900,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Promowanie selektywnej zbiórki odpadów - Drzewko za elektrośmieci”,

d) 4.000,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań,

e) 100.000,00 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrzesińskiego w sezonie 2018/2019 kwota,

f) 3.000,00 zł zakup paliwa,

g) 30.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2919P Grabowo Królewskie - Zieliniec”,

h) 24.950,00 zł na organizację uroczystego otwarcia budynku położonego we Wrześni przy ulicy Leśnej będącego nową siedzibą Zespołu Szkól Specjalnych i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, organizację Dnia Edukacji Narodowej, usługi nagłośnienia podczas uroczystości, zawarcie umów cywilno — prawnych na realizację zajęć edukacyjnych dla młodzieży,

i) 10.900 00 zł na świadczenie usług w postaci dokonania oględzin, stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania karty zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych Powiatu Wrzesińskiego w przypadku niemożności ustalenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej sprawującego opiekę medyczną nad zmarłym lub lekarza leczącego w ostatniej chorobie z wyjątkiem przypadków kiedy zachodzi podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, na organizację zajęć w ramach Powiatowej Akademii Ruchu oraz z przeznaczeniem na akcję „Odbierz swoje pudełko życia”,

j) 30.100,00 zł na organizację Dnia Osób Starszych,

k) 22.000,00 z1 na zakup sprzętu sportowego na organizację zajęć z zakresu piłki nożnej, piłki siatkowej, usługi transportowe i sędziowskie,

l) 8.000,00 zł na zakup materiałów i publikacji przeznaczonych na cele promocji powiatu,

m) 22.450,00 zł na organizację spektaklu teatralnego z okazji 100. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego, organizację spotkania promującego publikacje jubileuszową z okazji 200-lecia Powiatu Wrzesińskiego, organizację spotkania z laureatami Nagrody Kościelskich,

n) 29.626,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” (zakup wyposażenia),

o) 73.500,00 zł na nasadzenia na gruntach powiatowych,

p) 80.000,00 zł na zadanie „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” na przystosowanie pomieszczeń do systemu związanego z obsługą posiedzeń sesji Rady Powiatu;

7) Starostwa Powiatowego we Wrześni zmniejsza się plan:

a) o kwotę 668.681,00 zł (kwota dofinansowania 587.153,00 zł, kwota wkładu własnego 81.528,00 zł) na realizację projektu „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”,

b) na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu:

  • oświaty i wychowania (2.000,00 zł),
  • pomocy społecznej (2.855,00 zł),
  • polityki społecznej (1.655,00 zł),
  • kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (12.450,00 zł),
  • kultury fizycznej (1.625,00 zł),

c) o kwotę 30.000,00 zł na nasadzenia na gruntach powiatowych zaplanowanych z dochodów własnych powiatu;

8) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 1.450,00 zł na konserwację dźwigu,

b) 600,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie;

9) Miasta Zielona Góra udziela się dotacji na kształcenie uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkól zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w kwocie 400,00 zł;

10) Miasta Poznań udziela się dotacji na kształcenie uczniów będących członkami Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w kwocie 800,00 zł;

11) organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej Gmina Września udziela się dotacji na dofinansowanie działalności w kwocie 3.333.00 zł;

12) powiatów udziela się dotacji na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców powiatu wrzesińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów w kwocie 270,00 zł;

13) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Targowej Górce udziela się dotacji w kwocie 20.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Remont dachu kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Targowej Górce”;

14) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 121.686,00 zł:

a) realizację pilotażowego programu wspierania szkól ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych klas mundurowych (2.000,00 zł),

b) zakup środków czystości, materiałów do napraw oraz prace remontowe (8.500,00 zł),

c) zakup materiałów biurowych (1.794,00 zł),

d) wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (59.319,00 zł),

e) wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (43.527,00 zł),

f) wypłatę nagród jubileuszowych (6.546,00 zł);

15) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zwiększa się plan o kwotę 3.000,00 zł na zakup wyposażenia i usługi z tym związane;

16) Gminie Miłosław udziela się dotacji w wysokości 1.500,00 zł na zarybianie zbiornika wodnego w Gorzycach;

17) zadania majątkowego pn.: „Budowa obiektu szatniowo - sanitarno - magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy ZSTiO we Wrześni” na zakup wyposażenia zwiększą się plan o kwotę 8.000,00 zł.

Beata Matuszewska poinformowała, że natomiast w projekcie uchwały w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się poniższe zmiany:

1) w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 22.908,43 zł, czyli do kwoty 34.550.604,57 zł;

2) dodaje się nowe przedsięwzięcia pn.:

a) „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim” Okres realizacji to lata 2016 - 2019. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 2.066.381,44 zł, z tego przed 2018 r. poniesiono nakłady w kwocie 337.669,44 zł, w 2018 r. plan wydatków to kwota 1.037.944,00 zł, a w 2019 r. planowane wydatki to kwota 690.768,00 zł. W kwocie planowanych wydatków na 2019 r. kwota 587.153,00 zł stanowi dofinansowanie, natomiast 103.615,00 zł wkład własny objęty umową. Limit zobowiązań: 577.432,00 zł,

b) „Zakup paliwa w latach 2018/2019”. Okres realizacji to lata 2018 – 2019. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 87.300,00 zł, z tego w 2018 r. 5.300,00 zł, w 2019 r. to kwota 82.000,00 zł. Limit zobowiązań: 87.300,00 zł,

c) „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2018/2019”. Okres realizacji to lata 2018 – 2019. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 900.000,00 zł, z tego w 2018 r. 100.000,00 zł, w 2019 r. to kwota 800.000,00 zł. Limit zobowiązań: 900.000,00 zł,

d) „Utrzymanie sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg powiatowych w latach 2018/2019”. Okres realizacji to lata 2018 – 2019. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 15.000,00 zł, z tego w 2018 r. nie planuje się wydatków z tego tytułu, w 2019 r. to kwota 15.000,00 zł. Limit zobowiązań: 15.000,00 zł,

e) „Obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej w latach 2018/2019”. Okres realizacji to lata 2018 – 2019. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 100.000,00 zł, z tego w 2018 r. nie planuje się wydatków z tego tytułu, w 2019 r. to kwota 100.000,00 zł. Limit zobowiązań: 100.000,00 zł,

f) „Najem dwóch zadaszonych miejsc postojowych i placu”. Okres realizacji to lata 2018 – 2019. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 18.000,00 zł, z tego w 2018 r. nie planuje się wydatków z tego tytułu, w 2019 r. to kwota 18.000,00 zł. Limit zobowiązań: 18.000,00 zł,

g) „Usługi telefonii stacjonarnej w Zespole Szkół Specjalnych w latach 2018/2021”. Okres realizacji to lata 2018 - 2021. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 10.008,00 zł, z tego w 2018 r. to kwota 834,00 zł, w 2019 r. to kwota 3.336,00 zł, w 2020 r. to kwota 3.336,00 zł, w 2021 r. to kwota 2.502,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 10.008,00 zł,

h) „Konserwacja dźwigu w Zespole Szkół Specjalnych w latach 2018/2021”. Okres realizacji to lata 2018 - 2021. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 15.351,00 zł, z tego w 2018 r. to kwota 1.218,00 zł, w 2019 r. to kwota 5.117,00 zł, w 2020 r. to kwota 5.117,00 zł, w 2021 r. to kwota 3.899,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 15.351,00 zł,

i) „Działalność Wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego”. Okres realizacji to lata 2018 - 2021. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 363.000,00 zł, z tego w 2018 r. to kwota 51.000,00 zł, w 2019 r. to kwota 93.600,00 zł, w 2020 r. to kwota 109.200,00 zł, w 2021 r. to kwota 109.200,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 363.000,00 zł.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Przemysławowi Hirschfeldowi.

Przemysław Hirschfeld zapytał, czy powiat pobiera karę za wycinkę drzew i czy powiat ma obowiązek zgłosić się do gminy o  wyrażenie zgody na wycinkę.

Bartłomiej Kaczmarzewski odpowiedział, że powiat zobowiązany jest zgłosić się do gminy o wyrażenie zgody na wycięcie drzewa, a gmina przy większości gatunków drzew musi dalej zgłosić ten fakt do urzędu w Poznaniu.

Radna Halina Kotyk zapytała, czy koszt jednego drzewa wynosi 800,00 zł.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że koszt jednego drzewa wynosi 800,00 zł. Poinformowała, że jest to decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu dotycząca zezwolenia na usunięcie starych i chorych drzew i krzewów oraz dokonanie nowych nasadzeń jednego drzewa i 25m2 krzewów na terenie ogrodu Domu Pomocy Społecznej we Wrześni. Dodała, że kwota 3.000,00 zł jest przeliczeniem zakupu jednego dużego drzewa za kwotę 800,00 zł oraz 88 sztuk krzewów po 25,00 zł, co daje 2.200,00 zł, czyli razem 3.000,00 zł.

Przewodniczący Rady przeprowadził odrębne głosowania nad przyjęciem autopoprawek do projektów uchwał Rady zmieniających Wieloletnią Prognozę Finansową i uchwałę budżetową. W głosowaniach wzięło udział 19 radnych.

Autopoprawki do ww. projektów uchwał Rady zostały przyjęte jednomyślnie.

Autopoprawki do ww. projektów uchwał Rady znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Przewodniczący Rady przeprowadził odrębne głosowania przedstawionych projektów uchwał Rady wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniach wzięło udział 19 radnych.

Uchwały nr :

1) 310/XLVII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027;

2) 311/XLVII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.

 

Pkt 6 Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym radna Maria Taciak złożyła interpelację w sprawie składowiska odpadów przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni. Dodał, że radna otrzymała odpowiedź na interpelację w formie pisemnej z zachowaniem terminu 21 dni od dnia złożenia interpelacji. Oddał głos radnej Marii Taciak.

Maria Taciak przeczytała fragment otrzymanej odpowiedzi, iż powiat przygotowuje się do uprzątnięcia terenu na zasadzie wykonania zastępczego usunięcia odpadów, oszacowania ilości i rodzajów zalegających odpadów oraz znalezienia wykonawcy. Zapytała, czy znany jest przedział czasowy, w którym zadanie zostanie wykonane. Dodała, że w odpowiedzi przedstawiono informacje odpowiadające stanowi faktycznemu na dzień sporządzenia pisma. Dopowiedziała, że jednak od dnia udzielenia odpowiedzi minął pewien okres czasu. Poinformowała, że przytoczyła odpowiedź na interpelację mieszkańcom terenu przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni. Zapytała, czy jest możliwe, aby w terminie do końca kadencji, czy końca roku, a nawet w pierwszym półroczu przyszłego roku nadać szybszy tok sprawie, ponieważ mieszkańcy tego terenu dopytują i oczekują odpowiedzi. Dodała, że otrzymali oni podobne pismo w miesiącu czerwcu 2018 r. Dopowiedziała, że odpowiedź na interpelację nie zawiera terminu określającego wykonanie zadania, polegającego na uprzątnięciu, czy oszacowaniu kosztów, a także zabezpieczeniu środków finansowych. Poinformowała, że nie wie, czy przewiduje się na kolejnym posiedzeniu sesji Rady przeznaczyć jakąkolwiek kwotę na realizacje tego zadania, ponieważ będzie już wtedy znana oszacowana ilość odpadów.

Urszula Łabęda poinformowała, że poczyniono wstępne szacunkowe obliczenia kosztów, jakie powiat wrzesiński miałby przeznaczyć na uprzątnięcie nieruchomości przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni. Dodała, że kwota ta wyniosła około 200.000,00 zł. Dopowiedziała, że działka, na której znajduje się skupisko odpadów posiada 400 m2. Poinformowała, że właściciel odpadów prowadzi przez cały czas na tym terenie prace związane z segregacją odpadów. Dodała, że w maju 2018 r. wpłynęła do starostwa karta przekazania odpadów wskazująca na usunięcie z działki 2,5 ton odpadów kategorii plastik. Dopowiedziała, że dało to nadzieję, iż może powiat nie będzie musiał zastosować  ostatecznych kroków, polegających na egzekucji postanowienia decyzji, która miała na celu zmusić właściciela odpadów do zaprzestania tej działalności i uprzątnięcia działki przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni. Poinformowała, że w związku z tym, iż na nieruchomości prowadzone są prace z segregowaniem odpadów, a nie są one usuwane z jego terenu, to ponownie zostaną oszacowane ilości istniejących tam odpadów. Dodała, że z szacunkowych kwot będzie można podjąć decyzję w sprawie zastosowania procedury, którą powiat będzie w stanie wykonać. Dopowiedziała, że jeśli kwoty przekroczą określone progi przetargowe to powiat będzie zobowiązany rozpisać przetarg na wyłonienie wykonawcy do uprzątnięcia nieruchomości przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni. Poinformowała, że jeżeli, nie zostanie zastosowana powyższa procedura, to wykonawca będzie wybierany w trybie zapytań ofertowych. Dodała, że działania, które próbuje podejmować przedsiębiorca, mogą zmierzać do uprzątnięcia wszystkich odpadów.

Maria Taciak poinformowała, że w odpowiedzi na interpelację zaznaczono, że trwają przygotowania do uprzątnięcia terenu na zasadzie wykonania zastępczego usunięcia odpadów. Dodała, że wynika z tego, iż trwają dwa postępowania, czyli wykonanie zastępcze oraz postępowanie administracyjne w stosunku do właściciela działki.

Urszula Łabęda poinformowała, że właściciel działki miał cofnięte zezwolenie na zbiór odpadów i w ramach tego zezwolenia i podjętej decyzji cofającej zezwolenie był zobowiązany uprzątnąć odpady. Dodała, że od 2017 r. prowadzone są ciągłe kontrole nieruchomości przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni. Dopowiedziała, że właściciel działki nigdy nie zaprzeczał, iż to on przyczynił się do zanieczyszczenia tego terenu i cały czas deklaruje chęć uprzątnięcia terenu, a natomiast to, że odbywa się to w tak długim okresie czasu argumentuje przeszkodami osobistymi.

Maria Taciak poinformowała, że rozstrzygnięcie sprawy może przeciągać się jeszcze w czasie. Dodała, że oprócz zastosowania wykonania zastępczego istnieją również inne narzędzia, które zobligowałyby go do wskazania ostatecznego terminu na uprzątnięcie. Dopowiedziała, że to powiat wydaje decyzję, w której określa termin na realizacje zadania.

Urszula Łabęda poinformowała, że terminy określone w decyzji i terminy, które zostały ustalalone w trakcie kontroli terenowych zostały przekroczone przez właściciela działki. Dodał, że jeśli chodzi o konsekwencje finansowe, to były nakładane na przedsiębiorcę sankcje ze strony Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Urzędu Marszałkowskiego. Dopowiedziała, że powiat może dokonać tylko egzekucji w czystej postaci, ponieważ wydawana decyzja administracyjna nakłada na jego adresata obowiązek określonego zachowania, czy wykonania działania. Poinformowała, że w sytuacji, kiedy nie zostało to zrealizowane, organ, który nałożył określony obowiązek na podmiot jest zobowiązany w trybie egzekucji dokonać wykonania zastępcze tego obowiązku, a następnie posiada możliwość obciążenia przedsiębiorcy poniesionymi kosztami.

Maria Taciak zapytała, czy nie można zastosować takiej procedury w przedmiotowej sytuacji.

Urszula Łabęda taką procedurę zastosujemy, natomiast z jakim skutkiem i efektem w zakresie odzyskania środków trudno w tej chwili rokować.

Maria Taciak poinformowała, że mieszkańcy terenu przy nieruchomości przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni, na której znajduje się zbiorowisko odpadów są zaniepokojeni, ponieważ zaczęło pojawiać się robactwo oraz gryzonie. Dodała, że wizualizacja tego obszaru miasta jest nieestetyczna, a Września postrzegana jest jako zadbane i ładne miasto.

Urszula Łabęda poinformowała, że obowiązujące przepisy dotyczące gospodarowania odpadami, obowiązujące do dnia 05.09.2018 r. stwierdzały, iż każdy kto miał pomysł na realizowanie jakiś działań w zakresie działalności gospodarczej, mógł również realizować działania w zakresie gospodarki odpadami. Dodała, że według wcześniejszego stanu prawnego nie było potrzeby wnoszenia kaucji i zabezpieczeń. Dopowiedziała, że aktualne przepisy prawne tego wymagają i w sytuacji kiedy, ktoś porzuci z premedytacją miejsce zbiórki odpadów to organ wydający decyzję będzie zobowiązany wyłożyć środki i usunąć zanieczyszczenia. Poinformowała, że według wcześniejszych przepisów organ zobowiązujący był do wykonania zastępczego w trybie egzekucji.

Maria Taciak poprosiła, aby tempo prowadzonego postępowania było widoczne, jeśli chodzi o podejmowane działania.

Radny Waldemar Bartkowiak zapytał, jaka jest sytuacja finansowa właściciela odpadów i czy powiat odzyska od niego poniesione środki.

Urszula Łabęda odpowiedziała, że na tym etapie prowadzonego postępowania powiat nie posiada informacji o sytuacji finansowej właściciela odpadów. Poinformowała, że zostanie to sprawdzone w momencie, kiedy będzie znany poniesiony koszt na uprzątnięcie terenu. Dodała, że następnie na podstawie określonych czynności i sprawdzeniu sytuacji finansowej właściciela odpadów będzie można wystąpić o zajęcie majątku. Dopowiedziała, że wstępnie szacowano koszt na kwotę około 200.000,00 zł. Poinformowała, że od pewnego momentu sytuacja na terenie działki uległa zmianie, ponieważ odpady są segregowane i przemieszczane w obrębie działki. Dodała, że z otrzymanej karty przekazania odpadów wynika, iż jest ich mniej na terenie nieruchomości przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni.

Bogdan Kruk zapytał, czy powiat nie wkracza w tym momencie w kompetencje Straży Miejskiej.

Urszula Łabęda poinformowała, że przepisy obowiązujące w zakresie gospodarowania odpadami stwierdzają, że do kompetencji starosty należy wykonanie i uprzątnięcie terenu w przypadku, kiedy zanieczyszczenia powstają w wyniku prowadzonej działalności przez przedsiębiorcę w zakresie gospodarowania odpadami. Dodała, że w sytuacji, w której zanieczyszczenia pojawiły się w wyniku działalności osoby fizycznej, działania związane z usunięciem odpadów należą do kompetencji burmistrza, a tym samym Straży Miejskiej.

Starosta wrzesiński poinformował, że sytuacja jest skomplikowana, ponieważ  składowisko odpadów dotyczy nie tylko działki przedsiębiorcy, ale także działki sąsiadującej, która nie jest własnością osoby, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie. Dodał, że powiat jest organem odpowiedzialnym za uprzątnięcie odpadów. Dopowiedział, że kontrolę może przeprowadzić Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, a powiat tylko w ramach prowadzonego postępowania. Poinformował, że należy mieć świadomość, iż po zrealizowaniu wszystkich procedur, będzie trzeba zabezpieczyć środki finansowe w budżecie powiatu na przeprowadzenie zadania polegającego na usunięciu odpadów z nieruchomości z wątpliwym prawdopodobieństwem zwrotu poniesionych kosztów. Dopowiedział, że są postępowania, które prowadzone są przez kilka lat z małą skutecznością, a z ogromnym nakładem pracy, czasu i  realizacją różnych procedur.

Radny Mirosław Balicki dodał, że kwota 200.000,00 zł, która zostanie wyasygnowana, aby uprzątnąć odpady równa jest kwocie, którą Gmina Pyzdry ponosi za odpady mieszane od nieruchomości zamieszkałych za okres dwóch miesięcy.

 

Pkt 7 Wolne głosy, wnioski i informacje.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos staroście wrzesińskiemu.

Starosta wrzesiński poinformował, że Pan Rajmund Gąsiorek przekazał na ręce Radnych Rady Powiatu Wrzesińskiego pozycje pt.: „Cześć Pamięci Powstańców Wielkopolskich 1918 – 1919 z Czerniejewa i okolic”. Dodał, że w najbliższym czasie wydana zostanie jubileuszowa publikacja pt.: „200 lat Powiatu Wrzesińskiego”. Dopowiedział, że przedsiębiorcy nie tylko prowadzą działalności na terenie powiatu wrzesińskiego, ale także współfinansują, czy finansują tego typu przedsięwzięcia.

 

Pkt 8 Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady o godz. 18:00 zamknął XLVII sesję Rady.

 

Na tym protokół został zakończony. Protokół został podpisany po przyjęciu jego treści przez Radę.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Kaźmierczak

 

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady

drukuj (Protokół nr XLVII / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kaźmierczak
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 13:54

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.