Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr XLVI / 2018

PROTOKÓŁ NR XLVI / 2018

Z SESJI RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 26 lipca 2018 r.

 

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Powiatu.

Grzegorz Kaźmierczak, przewodniczący Rady o godz. 16:05 otworzył XLVI sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni. Powitał radną Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Bożenę Nowacką, radnych, starostę, pracowników Starostwa, przedstawicieli służb, inspekcji, straży, jednostek organizacyjnych powiatu i lokalnych mediów oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 18 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowiło quorum do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Pkt 2 Przyjęcie protokołów z XLIV i XLV sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokoły z poprzednich sesji Rady zostały sporządzone w statutowym terminie, a z jego treściami radni mogli zapoznać się w biurze Rady. Z uwagi na brak poprawek i uzupełnień, przewodniczący Rady stwierdził przyjęcie protokołów z XLIV i XLV sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 3 Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad został przedłożony z materiałami na sesję Rady. Zapytał, czy radni chcą wnieść zmiany do treści proponowanego porządku posiedzenia.  Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Członkowie Rady jednomyślnie przyjęli treść porządku obrad.

 

Pkt 4.1 Przedstawienie informacji przewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z terminami odbytych posiedzeń Zarządu i Komisji oraz pismami, które wpłynęły do Biura Rady w okresie międzysesyjnym od 20 czerwca 2018 roku do 26 lipca 2018 roku. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

Pkt 4.2 Przedstawienie sprawozdania przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na XLV sesji Rady.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na XLV sesji Rady. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

Starosta wrzesiński o godz. 16:20 opuścił salę obrad. W dalszym posiedzeniu uczestniczyło 17 radnych.

 

Pkt 5.1 Podjęcie uchwały w sprawie podziału Powiatu Wrzesińskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Bożenę Nowacką, sekretarza powiatu.

Bożena Nowacka poinformowała, że dnia 17.05.2018 r. Komisarz Wyborczy w Koninie wydał stanowisko, iż postanowienie z 2014 r. w sprawie podziału powiatu wrzesińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu nie spełnia przesłanek ustawowych. Dodała, że Gmina Nekla i Gmina Miłosław straciły prawo do 5 mandatów, ze względu na aktualną liczbę mieszkańców tego okręgu. Dopowiedziała, że po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej ustalono, iż normy przedstawicielstwa, czyli prawa do samodzielnego stanowienia okręgu wyborczego na terenie powiatu wrzesińskiego osiągnęła Gmina Miłosław. Poinformowała, że po konsultacjach ustalono, iż Gmina Nekla zostanie wyłączona z okręgu nr 2 i przyłączona do okręgu nr 3 Gmina Września (sołectwa i miejscowości). Dodała, że projekt podziału powiatu wrzesińskiego na okręgi wyborcze przedstawiono Komisarzowi Wyborczemu w Koninie. Dopowiedziała, że propozycja uzyskała wymaganą akceptację Komisarza Wyborczego w Koninie, a także została zaopiniowana przez Rady Gmin: Września, Miłosław i Nekla.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.

Uchwała nr 293/XLVI/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie podziału Powiatu Wrzesińskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.

 

O godzinie 16:25 do sali obrad powrócił starosta wrzesiński. W posiedzeniu uczestniczyło 18 radnych.

 

Pkt 5.2 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Bożenę Nowacką.

Bożena Nowacka poinformowała, że dokonano nowelizacji ustrojowych ustaw samorządowych wprowadzonych ustawą z dnia 11.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Dodała, że zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym Rada Powiatu może powołać komisje doraźne. Dopowiedziała, że zadaniem Komisji Statutowej będzie opracowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie uchwalenia Statutu uwzględniającego zmiany wynikające z przywołanej na początku ustawy oraz analizę i uporządkowanie dotychczasowych treści Statutu.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Przewodniczący Rady poinformował, że po rozmowach i ustaleniach proponuje, aby w skład Komisji Statutowej weszli przedstawiciele wszystkich środowisk wyborców, którzy reprezentowani są w Radzie Powiatu Wrzesińskiego. Otworzył listę kandydatów. Zgłosił swoją kandydaturę, jako pierwszy.

Radny Jerzy Mazurkiewicz zaproponował radnego Bogdana Kruka na kandydata do pełnienia funkcji członka Komisji Statutowej.

Radny Przemysław Kuczora zaproponował radną Henrykę Waligórę.

Radny Przemysław Hirschfeld zaproponował radną Małgorzatę Cichacką.

Przewodniczący Rady zaproponował radną Marię Taciak.

Przewodniczący Rady zapytał zaproponowanych radnych, czy wyrażają zgodę na kandydowanie do Komisji Statutowej.

 

Zaproponowani kandydaci jednogłośnie wyrazili zgodę na pełnienie funkcji członka Komisji Statutowej. Jednogłośnie wskazali, aby funkcję przewodniczącego Komisji pełnił Grzegorz Kaźmierczak.

 

Przewodniczący Rady przeczytał, kto wchodzi w skład Komisji Statutowej:

1. Grzegorz Kaźmierczak – przewodniczący Komisji;

2. Małgorzata Cichacka;

3. Bogdan Kruk;

4. Maria Taciak;

5. Henryka Waligóra.

Następnie przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.

Uchwała nr 294/XLVI/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Powiatu Wrzesińskiego została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.

 

Pkt 5.3 Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Bożenę Nowacką.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński zgłosił autopoprawkę do przedmiotowego projektu uchwały, który omówiła sekretarz powiatu.

Bożena Nowacka poinformowała, że ustawa z dnia 11.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych dała kompetencję Radzie Powiatu do przeprowadzenia szczególnej formy konsultacji społecznych, jaką jest budżet obywatelski. Dodała, że budżet obywatelski jest formą aktywizacji i integracji środowisk lokalnych, a także daje możliwość poznania preferencji i oczekiwań mieszkańców. Dopowiedziała, że Zarząd Powiatu w odrębnych uchwałach:

1) ustali:

a) wysokość środków na zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne,

b) termin składania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego oraz wysokość środków z podziałem na poszczególne gminy,

c) listę przyjętych zadań, które zostaną poddane konsultacjom społecznym;

2) rozpatruje odwołania i ustala ostateczną listę zadań do poddania konsultacjom społecznym.

Poinformowała, że po przeanalizowaniu projektu uchwały postanowiono wnieść autopoprawkę, która dotyczy m.in. poniższych zmian:

1) § 2 „Realizacja zadań powiatu w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się w ciągu jednego roku kalendarzowego”. Wykreśla się dalszą treść ustępu: „przy czym, w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie realizacji zadania inwestycyjnego lub bieżącego na lata następne, na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych”.

2) § 8 ust. 2 „W pracy Zespołu, o którym mowa w ust. 1 uczestniczą przedstawiciele wszystkich urzędów gmin powiatu wrzesińskiego wyznaczeni przez wójta/burmistrza oraz przedstawiciele rad samorządów Powiatu Wrzesińskiego wskazani przez przewodniczącego rady”.

3) § 11 „Zarząd Powiatu w formie uchwały ustali listę przyjętych zadań, które zostaną poddane konsultacjom społecznym poprzez głosowanie mieszkańców i zadań odrzuconych”.

4) w § 15 wykreśla się ust. 3 „Jeżeli dwie lub więcej propozycji zadań poddanych głosowaniu otrzyma tę samą liczbę głosów o ich kolejności na liście zdecyduje losowanie”. Zmienia się treść ust. 5 „Informacja o wynikach głosowania podawana jest do publicznej wiadomości przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego po podjęciu uchwały w sprawie zatwierdzenia zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego”.

5) § 16 ust. 2 „Realizatorem zadań budżetu obywatelskiego jest wnioskodawca, we współpracy z komórką merytoryczną Starostwa Powiatowego”. Wykreśla się ust. 3 „Realizatorem zadania inwestycyjnego jest Starostwo Powiatowe we Wrześni”.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Przewodniczący Rady przeprowadził odrębne głosowanie nad przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały Rady w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego została przyjęta jednomyślnie.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady wraz z przyjętą autopoprawką. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.

Uchwała nr 295/XLVI/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.

 

Pkt 5.4 Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wynagrodzenia Starosty Wrzesińskiego.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Bożenę Nowacką.

Bożena Nowacka poinformowała, że dnia 15.05.2018 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych. Dodała, że wprowadzono zmiany w załączniku nr 1 rozporządzenia dotyczącego wykazu stanowisk, kwoty wynagrodzenia zasadniczego oraz kwoty maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego na poszczególnych stanowiskach dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru. Dopowiedziała, że zmiana dotyczy obniżenia o 20% wynagrodzenia .

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Starosta wrzesiński poinformował, że nie będzie brał udziału w głosowaniu nad projektem uchwały w sprawie obniżenia wynagrodzenia starosty, ponieważ zajmowane przez niego stanowisko w tej sprawie byłoby niezręczne. Dodał, że 12 lat temu Rada Powiatu Wrzesińskiego ustaliła wysokość wynagrodzenia dla starosty wrzesińskiego. Dopowiedział, że również przy podejmowaniu tej uchwały nie brał udziału w głosowaniu.

 

Starosta wrzesiński o godz. 16:42 opuścił salę obrad. W dalszym posiedzeniu uczestniczyło 17 radnych.

 

Radny Paweł Guzik poinformował, że nie przyłoży ręki do tak skandalicznego przepisu. Dodał, że skandalem jest przede wszystkim to, iż jedna osoba w kraju decyduje o przepisie, który ma obniżać pensję osobom, które pracują w samorządach. Dopowiedział, że myśli, iż ta osoba nie ma świadomości, ile jest pracy i obowiązków z tym związanych. Poinformował, że wynagrodzenie starosty wrzesińskiego nie było wygórowane. Dodał, że starosta pracuje nie tylko od poniedziałku do piątku, ale także w soboty i niedziele. Dopowiedział, że ponosi również wielką odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju posunięcia i decyzje, jakie podejmuje.

Radna Maria Taciak poinformowała, że z samorządnością związana jest od 1994 r. Dodała, że gmina była początkiem jej pracy w samorządzie, a powiat od momentu, kiedy powstał. Dopowiedziała, że nigdy nie zdarzyło się, aby w tą samorządność ingerował organ wyższego szczebla. Poinformowała, że powiat, gmina tworzą wspólnoty samorządowe, które decydują o zadaniach realizowanych na terenie powiatu, gminy, jak mieszkańcy postrzegają instytucję, jaką jest starostwo, gmina służącą obywatelowi, która jest zarządzana przez starostę, czy burmistrza. Dodała, że starosta pełni podwójną funkcję, ponieważ jest kierownikiem urzędu, ponoszącym odpowiedzialność za wszystkie decyzje, które w starostwie są wydawane, ale jest również przewodniczącym Zarządu Powiatu Wrzesińskiego, czyli organu kolegialnego, organu decydującego o sprawach, które zostały mu przypisane ustawą o samorządzie powiatowym i ustawnie o finansach publicznych. Dopowiedziała, że wydano rozporządzenie, które wkracza w wysokość wynagrodzenia. Poinformowała, że ustawodawca określił, że o wynagrodzeniu starosty decyduje Rada Powiatu. Zapytała, co zmieniło się w tej kwestii. Dodała, że w przypadku, kiedy starosta nie pracowałby, nie wypełniałby swoich obowiązków, albo źle je wykonywał lub powiat chyliłby się ku upadkowi i groziłby Zarząd Komisaryczny, radni na pewno zauważyliby to i wystąpili z inicjatywą, aby wyciągnąć z tego stosowne wnioski. Zapytała, skąd Rada Ministrów może wiedzieć, jak starosta kieruje wspólnotą samorządową, jaką jest powiat. Dopowiedziała, że wobec powyższego podziela stanowisko, iż jest to rozporządzenie, które ingeruje w samorządność w Polsce. Poinformowała, że ma za sobą pewien bagaż doświadczeń w samorządzie i jest zdegustowana podejmowaniem takiej uchwały.

Radny Bogdan Kruk poinformował, że jest to druga nietypowa uchwała Rady Powiatu Wrzesińskiego w tej kadencji Sejmu. Dodał, że pierwsza dotyczyła wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu Wrzesińskiego Józefem Szafarkiem. Dopowiedział, że natomiast teraz narzuca się radnym, karać starostę za nieostrożność czy zachłanność premier Szydło. Poinformował, że przy głosowaniu nad projektem tej uchwały będzie miał problem nawet radny Przemysław Hirschfeld, który nigdy nie dał staroście czerwonej, a nawet żółtej kartki. Dodał, że głosowanie nie ma żadnego znaczenia, w związku z tym zagłosuje tak jak radny Przemysław Hirschfeld.

Radna Halina Kotyk poinformowała, że po ustaleniach, starosta jako przedstawiciel i zarządca powiatu nie będzie na początku listy płac, a znacznie poniżej. Dodała, że niektóre osoby w powiecie, w starostwie będą miały wyższe wynagrodzenie, niż szef, który zawiaduje jednostką.

Radny Krzysztof Strużyński poinformował, że ustawodawca chciał m.in. skłócić lokalną społeczność, tak jak, kiedyś robił Stalin. Dodał, że pewną nację przenosił ze Wschodu na Zachód i odwrotnie, po to, aby kłócili się między sobą, a góra miała spokój.

Radny Mirosław Balicki zapytał, z jakiego powodu radni mają obniżyć wynagrodzenie staroście. Dodał, że jest przeciwny obniżeniu wynagrodzenia Staroście Wrzesińskiemu.

Radny Józef Szafarek poinformował, że 12 lat temu Rada Powiatu ustaliła wysokość wynagrodzenia Starosty Wrzesińskiego. Dodał, że głosował za podjęciem tej uchwały. Dopowiedział, że jeśli Rada Powiatu ustaliła wtedy jednogłośnie wysokość wynagrodzenia starosty, to jak ma teraz głosować za obniżeniem wcześniej ustalonego wynagrodzenia. Poinformował, że jeśli wynagrodzenie starosty zostanie obniżone, to starosta będzie, któryś z kolei zarabiający w powiecie. Zapytał, jak starosta może zarabiać mniej niż pozostali pracownicy.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.

Uchwała nr 296/XLVI/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie obniżenia wynagrodzenia Starosty Wrzesińskiegozostała podjęta 8 głosami „za”, 4 głosami „przeciwnymi” i 5 głosami „wstrzymującymi się”.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.

 

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy. O godz. 17:05 obrady zostały wznowione. Do sali obrad powrócił starosta wrzesiński. W dalszym posiedzeniu uczestniczyło 18 radnych.

 

Pkt 5.5 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027.

Pkt 5.6 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński zgłosił autopoprawki do przedmiotowych projektów uchwał, które omówiła skarbnik powiatu.

Beata Matuszewska poinformowała, że autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 10.687,00 zł z tytułu:

1) decyzji Ministra Finansów na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.07.2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (2.687,00 zł);

2) Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego na przystosowanie pomieszczeń i wyposażenia inspektoratów do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 25.05.2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE-RODO (8.000,00 zł).

Natomiast wydatki budżetowe autopoprawką zwiększa się o kwotę 1.288.414,00 zł, z tego dla:

1) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni – Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zgodnie z w/w decyzją Ministra Finansów zwiększa się o kwotę 2.687,00 zł);

2) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zgodnie z w/w Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł;

3) Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększa się o kwotę:

a) 16.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” (zakup sprzętu wymaganego do przygotowania sieci komputerowej w nowej siedzibie),

b) 128.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Zakup sprzętu komputerowego, infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania” (zakup nowego sytemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów),

c) 555.940,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 2162P Witkowo gr. powiatu -Września w m. Września”,

d) 60,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2919P Grabowo Królewskie - Zieliniec”,

e) 200.000,00 zł na nowe zadanie majątkowe „Przebudowa drogi powiatowej nr 3666P w m. Pałczyn”.

Autopoprawką zmniejsza się rezerwę celową w kwocie 31.425,00 zł na wpłatę na fundusz celowy - dofinansowanie „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”.

Beata Matuszewska dodała, że autopoprawką dokonuje się również zmian:

1) rezygnuje się z zadania majątkowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2153P - budowa ciągu pieszo - rowerowego w m. Nekla” w kwocie 200.000,00 zł i przenosi się środki na zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka - Targowa Górka” w kwocie 100.000,00 zł. Tworzy się nowe zadane majątkowe pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3665P w m. Targowa Górka” w kwocie 100.000,00 zł;

2) zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie 17.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Zakup sprzętu komputerowego, infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania”;

3) koryguje się zapis w projekcie uzasadnienia w pkt 2 ppkt 8) w następujący sposób:

w Starostwie Powiatowym we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 500.000,00 zł z tego:

a) 50.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P w miejscowości Gorzyce”,

b) 200.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg,

c) 250.000,00 zł na nowe zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3666P w m. Pałczyn”.

Autopoprawką zwiększa się kwotę planowanego kredytu długoterminowego z kwoty 2.150.000,00 zł, która zapisana była w projekcie uchwały budżetowej, na kwotę 3.050.000,00 zł z planowaną spłatą rat kapitałowych w latach 2019 - 2027. Planowane przychody na 2018 r. po zmianach wynoszą 21.251.716,86 zł, z tego:

1) przychody z tytułu kredytów i pożyczek 17.146.211,00 zł;

2) przychody z tytułu wolnych środków 4.000.000,00 zł;

3) nadwyżka z lat ubiegłych 105.505,86 zł.

W 2018 r. nie zmienia się planowanych rozchodów, natomiast w latach 2019 - 2027, przez pierwsze 3 lata (2019 - 2021) zwiększa się planowane rozchody o kwotę 250.000,00 zł, w 2022 r. o kwotę 550.000,00 zł, w 2023 r. o kwotę 650.000,00 zł, i w latach 2024 - 2027 w każdym roku o kwotę 300.000,00 zł.

Beata Matuszewska poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej dotyczy zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 4.349.101,00 zł z tytułu:

1) decyzji Ministra Finansów zwiększony został plan dotacji na 2018 r. o kwotę 5.670,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 07.09.2007 r. o Karcie Polaka;

2) Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego zmieniony został plan dotacji na 2018 r. poprzez przeniesienie między § kwoty 104.220,00 zł na sfinansowanie części wkładu własnego projektu realizowanego w ramach WRPO 2014+, Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych - finansowanie prac geodezyjnych związanych z realizacją projektu (modernizacja ewidencji gruntów i budynków, założenie baz GESUT i BDOT 500, cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, modernizacja osnów geodezyjnych);

3) udzielonej pomocy finansowej Gminie Miłosław w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych - drogi powiatowe, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P w miejscowości Gorzyce”;

4) zmniejszenie planu o kwotę 4.404.771,00 zł z dofinansowania do realizacji projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””.

Dodała, że natomiast wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę 2.199.101,00 zł dla:

1) Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 12.000,00 zł na dodatkowe prace dotyczące zadania pn.: „Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Politechnicznych”;

2) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 14.900,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w zawodzie technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności,

b) 210.000,00 zł na nowe zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja istniejącej konstrukcji stalowej dachu nad salą gimnastyczną Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących”;

3) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 30.000,00 zł na świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo -wychowawczych oraz na wynagrodzenia dla koordynatorów rodzin zastępczych;

4) Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 990,00 zł na zakup testu KOLD (Karty Oceny Logopedycznej Dziecka);

5) Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach zwiększa się plan o kwotę 917,00 zł na pokrycie zwaloryzowanych kwot świadczeń na utrzymanie dzieci;

6) Domu Pomocy Społecznej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 22.320,00 zł na wypłatę odprawy emerytalnej Specjaliście Pracy Socjalnej;

7) Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 50.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P w miejscowości Gorzyce”,

b) 450.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg,

c) 144.620,00 zł na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych,

d) 15.800,00 zł na zakup 6 namiotów,

e) 40.000,00 zł na wykonanie kalendarzy, konkursy m.in. Lider Wolontariatu, wykonanie koszulek powiatowych i map powiatowych,

f) 1.250.000,00 zł na pokrycie ewentualnych roszczeń związanych z wykonaniem prac dodatkowych Generalnego Wykonawcy niezbędnych do prawidłowego zakończenia inwestycji. Ponadto zostanie wykonana identyfikacja wizualna obiektu. Zadanie majątkowe pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””,

g) 10.000,00 zł na dzień Edukacji Narodowej, V Powiatowy Piknik Naukowy,

h) 101.500,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną (utwardzenie terenu oraz zakup wyposażenia),

i) 5.670,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 07.09.2007 r. o Karcie Polaka,

j) 3.000,00 zł na stypendia motywacyjne,

k) 85.004,00 zł na przeprowadzenie prac związanych z naprawą elementów krenelażu kościoła w Miłosławiu,

l) 13.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Roboty budowlane przy kościele poewangelickim w Miłosławiu” (montaż i przyłączenie szyldu),

m) 45.000,00 zł na zakup wyposażenia (220 sztuk krzeseł) do kościoła poewangelickiego w Miłosławiu,

n) 34.000,00 zł na usługi trenerskie, wykonanie koszulek na Powiatową Strefę Sportu,

o) 3.000,00 zł na nagrody sportowe;

8) Starostwa Powiatowego we Wrześni zmniejsza się plan o kwotę:

a) 104.220,00 zł z zadania majątkowego pn.: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim,

b) 4.636.602,00 zł z projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””.

Beata Matuszewska poinformowała, że w związku z uchwałą nr 17/969/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18.07.2018 r. dokonuje się uzupełnienia w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej w 2019 r. poprzez uzupełnienie kolumny10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

Dodała, że natomiast w projekcie uchwały w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się poniższe zmiany:

1) w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i Rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” dokonano przeniesienia planowanych wydatków z 2018 r. na 2019 r. w kwocie 4.636.632,00 zł (z dofinansowania 4.404.771,00 zł, wkład własny objęty umową 231.831,00 zł) oraz dodatkowo zwiększenia planowanych nakładów na 2019 r. o kwotę 100.831,00 zł. Zatem przenosi się planowane dochody z tytułu dofinansowania w kwocie 4.404.771,00 zł z 2018 r. na 2019 r. Natomiast wkład własny objęty umową o dofinansowanie (231.831,00 zł) oraz wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie (100.188,00 zł) planuje się 2 2019 r. sfinansować ze środków uprzednio zaplanowanych na inwestycje o charakterze jednorocznym;

2) dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych i Internetu dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni”. Okres realizacji to lata 2018 - 2019. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 12.251,00 zł, z tego w 2018 r. 5.105,00 zł, w 2018 r. 7.146,00 zł.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnej Marii Taciak.

Maria Taciak poinformowała, że w uzasadnieniu do uchwały budżetowej znajduje się kwota w wysokości 1.250.000,00 zł przeznaczona na pokrycie ewentualnych roszczeń związanych z wykonaniem prac dodatkowych Generalnego Wykonawcy niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadanie majątkowego pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Zapytała, czy na dzisiaj znane są przesłanki, które uzasadniałyby zabezpieczenie tak wysokiej kwoty oraz, z czego wynika użycie terminu „ewentualnych roszczeń”.

Anna Wolska – Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich odpowiedziała, że został przygotowany projekt zamienny, ponieważ pojawiły się zmiany w zakresie zabezpieczenia systemu przeciwpożarowego. Poinformowała, że aktualnie trwa etap procedowania projektu zamiennego, uzyskiwania pozwolenia na budowę. Dodała, że ten projekt zostanie przekazany wykonawcy. Dopowiedziała, że po zapoznaniu się ze zmianami, wykonawca przedstawi informacje o zwiększeniu kosztów. Poinformowała, że skala inwestycji jest duża, a jej koszty wysokie.

Radny Janusz Balcerzak poinformował, że na posiedzeniu Komisji Budżetowo - Finansowej, która odbyła się dzisiaj, przed sesją Rady Powiatu dowiedział się o zmianach w wykazie zadań majątkowych dotyczących Gminy Nekla. Przypomniał, że pierwotnie były wpisane trzy zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem przez burmistrza i jednoczesnym zapewnieniem, iż Gmina Nekla dofinansuje 30% kosztów inwestycji. Dodał, że jako radny Gminy Nekla poparł wniosek burmistrza. Dopowiedział, że dziś dowiaduje się, iż rezygnuje się z zadania majątkowego pn.:  „Przebudowa drogi powiatowej nr 2153P – budowa ciągu pieszo – rowerowego w m. Nekla”. Poinformował, że na tą inwestycję przeznaczone zostało 200.000,00 zł. Dodał, że jest to za mała kwota, aby zrealizować zadanie w całości. Dopowiedział, że starosta wrzesiński poinformował, iż dokonuje się zmiany w projekcie, ponieważ brakuje środków finansowych, a także zamiast kostki brukowej zostanie wylana powierzchnia asfaltowa na ciągu pieszo - rowerowym. Poinformował, że jest to ważny odcinek drogi dla miejscowości Nekla, ponieważ prowadzi do Hotelu Barczyzna, firmy Alligator, zakładu TransBruk Marka Begiera, a także zakładu produkcyjnego. Dodał, że w najbliższym czasie zostanie otwarta stacja paliw przy zjedzie z drogi krajowej nr 92 na drogę w kierunku Czerniejewa. Dopowiedział, że znajduje się tam również straż pożarna, dukt leśny Pobiedziska, a także jest to odcinek drogi, z którego korzysta się wyjeżdżając z Nekielki. Poinformował, że budowa ciągu pieszo - rowerowego w Nekli jest bardzo ważnym i pilnym zadaniem, jednak dzisiaj okazuje się, że nie zostanie zrealizowane. Dodał, że kolejne zadania to „Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka - Targowa Górka” na kwotę 100.000,00 zł i budowa chodnika w miejscowości Stępocin na kwotę 260.000,00 zł. Dopowiedział, że Zarząd Powiatu zaproponował, aby zrezygnować z zadania majątkowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2153P – budowa ciągu pieszo - rowerowego w m. Nekla” i przenieś środki finansowe z tego zadania na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka - Targowa Górka”. Poinformował, że zgadza się z tą propozycją. Zapytał, dlaczego wprowadza się nowe zadane majątkowe pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3665P w m. Targowa Górka” w kwocie 100.000,00 zł. Dodał, że nie zgłaszano wniosku na realizację takiej inwestycji. Dopowiedział, że razem z radnym Czesławem Borkowskim wnioskują, aby kwotę 200.000,00 zł przenieś tylko na realizację jednego zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka - Targowa Górka”, a nie rozbijać tej kwoty na dwa odrębne zadania. Poinformował, że będzie to znacząco widoczna inwestycja. Dodał, że Gmina Nekla spośród wszystkich gmin powiatu wrzesińskiego otrzymuje najmniej środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych. Dopowiedział, że mieszkańcy Gminy Nekla płacą największe podatki do Urzędu Skarbowego, a 10% podatku od  osób prawnych przekazywane jest do powiatu, czyli Gmina Nekla wnosi najwięcej środków do budżetu powiatu od jednego mieszkańcy, a dostaje najmniej środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych. Poinformował, że ma nadzieję, iż Gmina Nekla w następnych zadaniach majątkowych będzie bardzo widoczna z większymi kwotami na realizację zadań inwestycyjnych.

Starosta wrzesiński poinformował, że całkowity kosztorys zadania majątkowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2153P – budowa ciągu pieszo – rowerowego w m. Nekla” w rzeczywistym wykonaniu będzie wyższy. Dodał, że pierwotnie wynosił ponad 400.000,00 zł. Dopowiedział, że Gmina Nekla deklarowała sfinansować 30% kosztów inwestycji. Poinformował, że firma Alligator jest zainteresowana budową ciągu pieszo -rowerowego, w związku z czym złożyła deklarację, iż włączy się finansowo w realizację zadania. Dodał, że w momencie, kiedy inwestycja została wpisana do budżetu, okazało się, iż większość przetargów, w szczególności przetargów drogowych jest rozstrzygnięta na większe kwoty, niż pierwotnie zakładano w budżecie Gminy Nekla. Dopowiedział, że burmistrz Gminy Nekla poinformował, iż gmina na obecnym poziomie finansowym nie jest wstanie zaangażować się w realizację budowy ciągu pieszo - rowerowego w Nekli. Poinformował, że w międzyczasie zaproponowano przeprojektowanie na tańsze, czy mniej uciążliwe rozwiązanie, czyli zastąpienie kostki brukowej, nakładką asfaltową. Dodał, że za wzajemnym porozumieniem, powiat razem z gminą doszły do wniosku, iż na tym etapie korzystniejsze będzie odłożenie realizacji zadania w późniejszym terminie. Dopowiedział, że powróci się do tematu budowy ciągu pieszo – rowerowego w m. Nekla podczas sporządzania projektu budżetu na 2019 r. Poinformował, że środki finansowe, które były zapisane i przeznaczone na realizację w/w zadania można racjonalnie i sprawnie wykorzystać, stąd pojawiła się propozycja, aby oprócz przebudowy drogi Mała Górka - Targowa Górka i ciągu pieszo - rowerowego w m. Nekla, wykonać budowę chodnika w m. Stępocin. Dodał, że chcąc możliwie sprawnie zrealizować rozpoczęte inwestycje, stwierdzono, iż w przypadku, kiedy dołoży się do zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka - Targowa Górka” kwotę 100.000,00 zł, to uniknie się postępowania przetargowego. Dopowiedział, że takie zapisy znajdowały się w postępowaniu przetargowym, iż będzie można to zadanie ewentualnie rozszerzyć. Poinformował, że propozycja radnego Janusza Balcerzaka dotycząca przekazania całej kwoty na przebudowę drogi powiatowej Mała Górka - Targowa Górka wiąże się z pewną konsekwencją, jednak nie oznacza to, że jest to rozwiązanie niedopuszczalne. Poinformował, że jeśli będzie taka wola i przekonanie, aby dokonać takiego rozwiązania, to można nie rozdzielać kwoty 200.000,00 zł z zadania majątkowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2153P - budowa ciągu pieszo - rowerowego w m. Nekla” w kwocie 200.000,00 zł na 2 zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka - Targowa Górka” w kwocie 100.000,00 zł i „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3665P w m. Targowa Górka” w kwocie 100.000,00 zł. Dodał, że nowe zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3665P w m. Targowa Górka” powstało dlatego, że nie można było całej kwoty bez postępowania przetargowego przekazać na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka – Targowa Górka”. Dopowiedział, że zadanie pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3665P w m. Targowa Górka” zostało wpisane do budżetu na wniosek mieszkańców i burmistrza. Poinformował, że uczestniczył w wielu spotkaniach, na których ta droga była wskazywana, jako ta w bardzo złym stanie spośród dróg na terenie Gminy Nekla. Dodał, że jeżeli będzie taka wola, to na dzisiejszym posiedzeniu sesji można dokonać przesunięcia polegającego na przekazaniu kwoty 200.000,00 zł na realizację zadania majątkowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka - Targowa Górka”. Dopowiedział, że Gmina Nekla zadeklarowała, że w miesiącu wrześniu przekaże kwotę 50.000,00 zł na w/w zadanie. Poinformował, że spowoduje to konieczność przeprowadzenia nowego postępowania przetargowego i wydłużenia terminu realizacji zadania. Dodał, że zadanie budżetowe, które pierwotnie zostało założone nie zawsze zostanie zrealizowane w takim zakresie i przedmiocie jaki planowano, dlatego, że w ostatnim czasie gwałtownie wrosły koszty inwestycji, związane z kosztami osobowymi, materiałowymi i większość rozstrzygnięć przetargowych, w szczególności zadań drogowych, są mniej korzystniejsze niż założenia kosztorysowe. Dopowiedział, że takim przykładem może być przebudowa Szosy Witkowskiej i ul. Witkowskiej we Wrześni. Poinformował, że w przekonaniu Zarządu Powiatu takie rozwiązanie byłoby możliwe i racjonalne. Dodał, że decyzja należy do Rady Powiatu.

Janusz Balcerzak poprosił o poparcie wniosku w sprawie przeniesienia środków finansowych w kwocie 200.000,00 zł z zadania majątkowe pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2153P - budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Nekla" na zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka - Targowa Górka".

Beata Matuszewska podsumowała, iż kwota 200.000,00 zł nie zostanie przeznaczona na dwa zadania, tylko na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka - Targowa Górka”. Poinformowała, że zadania majątkowego pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3665P w m. Targowa Górka” nie będzie zapisanego w wykazie zadań majątkowych. Dodała, że Gmina Nekla ma dołożyć w miesiącu wrześniu kwotę 50.000,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka - Targowa Górka”. Dopowiedziała, że zostanie otwarty przetarg na kwotę 200.000,00 zł, a w momencie, kiedy Gmina Nekla przekaże środki finansowe, to rozszerzone zostaną prace o kwotę 50.000,00 zł, jako uzupełniające.

 

Przewodniczący Rady ogłosił 5 minut przerwy. O godz. 17:45 obrady zostały wznowione. Salę obrad opuściła radna Małgorzata Cichacka. W dalszym posiedzeniu uczestniczyło 17 radnych.

 

Przewodniczący Rady oddał głos Kamili Chmielarz – Suszce, radcy prawnemu.

Kamila Chmielarz – Suszka poinformowała, że wniosek jest bezcelowy, ponieważ radni na początku posiedzenia sesji przyjęli porządek obrad. Dodała, że wnioski i interpelacje znajdują się na końcu porządku obrad. Dopowiedziała, że jeśli zmiana zostałaby wprowadzona w formie autopoprawki, to należy zgłosić ją w momencie omawiania projektu uchwały. Natomiast wniosek, dopiero w punkcie wolne głosy, wnioski i informacje.

Janusz Balcerzak poinformował, że wycofuje złożony wniosek.

Starosta wrzesiński dodał, że aby wybrnąć z w/w sytuacji, a jednocześnie zachować procedurę zgłoszenia zmian do projektu uchwały, w imieniu Zarządu Powiatu składa autopoprawkę, w której proponuje przeniesienie 100.000,00 zł z zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3665P w m. Targowa Górka”, na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka - Targowa Górka”.

Przewodniczący Rady przeprowadził odrębne głosowania nad przyjęciem autopoprawek do projektów uchwał Rady zmieniających Wieloletnią Prognozę Finansową i uchwałę budżetową. W głosowaniach wzięło udział 17 radnych.

Autopoprawki do ww. projektów uchwał Rady zostały przyjęte jednomyślnie.

Autopoprawki do ww. projektów uchwał Rady znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Przewodniczący Rady przeprowadził odrębne głosowania przedstawionych projektów uchwał Rady wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniach wzięło udział 18 radnych.

Uchwały nr :

1) 297/XLVI/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027;

2) 298/XLVI/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.

 

Pkt 6 Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym nie wpłynęła żadna interpelacja ani zapytanie radnych.

W tym punkcie członkowie Rady nie podjęli dyskusji.

 

Pkt 7 Wolne głosy, wnioski i informacje.

W tym punkcie członkowie Rady nie podjęli dyskusji.

 

Pkt 8 Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Radyo godz. 18:00 zamknął XLVI sesję Rady.

 

Na tym protokół został zakończony. Protokół został podpisany po przyjęciu jego treści przez Radę.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Kaźmierczak

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr XLVI / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kaźmierczak
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 13:54

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.