Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr XLV / 2018

PROTOKÓŁ NR XLV / 2018

Z SESJI RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 20 czerwca 2018 r.

 

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Powiatu.

Grzegorz Kaźmierczak, przewodniczący Rady o godz. 14:00 otworzył XLV sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni. Powitał radną Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Bożenę Nowacką, radnych, starostę, pracowników Starostwa, przedstawicieli służb, inspekcji, straży, jednostek organizacyjnych powiatu i lokalnych mediów oraz zaproszonych gości.

Poinformował, że przed rozpoczęciem realizacji proponowanego porządku obrad sesji zostaną wręczone statuetki i wyróżnienia w konkursie Lider Wolontariatu organizowanego przez Powiat Wrzesiński. O wręczenie nagród poprosił starostę wrzesińskiego Dionizego Jaśniewicza wraz z przewodniczącą kapituły konkursowej Ilonę Dębicką – Samek oraz referenta Wydziału Promocji i Kultury Mateusza Maseraka.

Ilona Dębicka – Samek, przewodnicząca kapituły konkursowej poinformowała, że celem przeprowadzenia konkursu Lider Wolontariatu było promowanie pozytywnych postaw i zachowań wśród dzieci i młodzieży aktywnie działających na rzecz innych. Dodała, że do udziału w konkursie zgłosiło się 29 kandydatów w 2 kategoriach: uczniowie klas VI i VII szkół podstawowych, klas gimnazjalnych oraz młodzież ze szkół ponadpodstawowych. Dopowiedziała, że kapituła konkursowa po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami spotkała się z kandydatami, aby porozmawiać o ich działalności wolontariackiej. Dodała, że komisja brała pod uwagę przede wszystkim zaangażowanie, systematyczność i ciągłość działania, odpowiadanie na potrzeby środowiska, skuteczność, a także wykazywanie się własną inicjatywą i kreatywnością oraz współpracy i angażowanie innych. Oznajmiła, że kapituła konkursowa podjęła decyzję, iż w kategorii szkoły podstawowe i gimnazja tytuł Lidera Wolontariatu otrzymała Karina Kaczmarek z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kołaczkowie. Kapituła konkursowa przyznała również wyróżnienie w tej kategorii dla Wiktorii Rybki z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 we Wrześni. Natomiast w kategorii szkół ponadpodstawowych Liderem Wolontariatu została Wiktoria Kwapińska z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni. W tej kategorii przyznano dwa wyróżnienia dla Zofii Wróblewskiej z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni oraz Aleksandry Jasińskiej z Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni. Poinformowała, że przeprowadzono również głosowanie internetowe za pomocą portalu społecznościowego facebook. Dodała, że tutaj największą liczbę głosów w pierwszej kategorii wiekowej zdobyła Oliwia Szymkowiak z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zasutowie (878 głosów), a w drugiej kategorii wiekowej Zofia Wróblewska z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni (524 głosów).

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński poinformował, że ideą wyróżnienia tych młodych osób jest działanie społeczne, wolontariackie i codzienna działalność, mimo młodego wieku. Dodał, że są to młode osoby o pięknych duszach i bez nich świat byłby mniej doskonały. Serdecznie pogratulował i oznajmił, że to ogromna radość móc wyróżnić te osoby podczas sesji Rady Powiatu, ale także poprzez głosowanie internetowe, w którym wiele osób mogło zapoznać się z działaniami, jakie wykonują na co dzień.

Przewodniczący Rady pogratulował laureatom w imieniu Rady Powiatu Wrzesińskiego. Następnie poprosił Kapitułę Fundacji Dzieci Wrzesińskich w składzie: Lilla Pylak, Aldona Perkiewicz i Bolesław Święciochowski o przedstawienie Człowieka Roku 2017.

Lilla Pylak, Prezes Zarządu Fundacji Dzieci Wrzesińskich poinformowała, że w imieniu Fundacji Dzieci Wrzesińskich ma zaszczyt wręczyć tytuł Człowieka Roku 2017 Robertowi Wardakowi.

Bolesław Święciochowski, przewodniczący Kapituły Fundacji Dzieci Wrzesińskich poinformował, że w dniu 29.05.2018 r. Kapituła Fundacji Dzieci Wrzesińskich wybrała Człowiekiem Roku 2017 Roberta Wardaka. Przeczytał rekomendację, w której przedstawił działalność i osiągnięcia prezesa Klubu Sportowego APP Krispol we Wrześni.

Robert Wardak podziękował za przyznanie tytułu Człowieka Roku 2017. Dodał, że jest to dla niego ogromne wyróżnienie, które zmotywuje go do dalszej pracy, aby wyniki i osiągnięcia były jeszcze lepsze. Dopowiedział, że zdobyty brązowy medal w lidze siatkarskiej jest zasługą całego Zarządu Klubu. Poinformował, że to wyróżnienie zmobilizuje go do jeszcze większego zaangażowania w osiągnięcia i rozwój wrzesińskiej siatkówki.

 

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy. O godz. 14:25 obrady zostały wznowione.

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że na podstawie listy obecności w posiedzeniu uczestniczy 16 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowiło quorum do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Pkt 2 Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady poinformował, że ze względu na krótki termin pomiędzy posiedzeniami Rady Powiatu, protokół z XLIV sesji Rady Powiatu z dnia 15 czerwca 2018 r. zostanie przyjęty na kolejnym posiedzeniu Rady Powiatu.

 

Pkt 3 Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad został przedłożony z materiałami na sesję Rady. Zapytał, czy radni chcą wnieść zmiany do treści proponowanego porządku posiedzenia. Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Członkowie Rady jednomyślnie przyjęli treść porządku obrad.

 

Pkt 4.1 Przedstawienie informacji przewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z terminami odbytych posiedzeń Zarządu i Komisji oraz pismami, które wpłynęły do Biura Rady w okresie międzysesyjnym od 15 czerwca 2018 roku do 20 czerwca 2018 roku. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

Pkt 4.2 Przedstawienie sprawozdania przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na XLIV sesji Rady.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na XLIV sesji Rady. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

 

Pkt 5.1 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu nr 202/XXXIII/2017 z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.1 Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, nr projektu: RPWP.07.01.02-30-0101/16.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Annę Marię Kulczyńską, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni realizuje projekt wskazany w tytule projektu uchwały. Dodała, że w związku z koniecznością stosowania Prawa Zamówień Publicznych i wymogu łączenia zamówień w całym projekcie, jednostka finansująca wyraziła zgodę na przedłużenie projektu do dnia 31.12.2018 r.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 16 radnych.

Uchwała nr 288/XLV/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę Rady Powiatu nr 202/XXXIII/2017 z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.1 Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, nr projektu: RPWP.07.01.02-30-0101/16 została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.  

 

Pkt 6.2 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzielaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Ilonę Dębicką – Samek, naczelnika Wydziału Promocji i Kultury.

Ilona Dębicka – Samek poinformowała, że zmiana dotyczy terminu składania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.  Dodała, że zgodnie z przyjętą uchwałą wnioski te będą mogły być składane do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok, w którym ma być udzielona dotacja, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w trakcie roku budżetowego. Dopowiedziała, że uchwała będzie zgodna z uchwałą nr 44/VIII/2015 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie określenia trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 16 radnych.

Uchwała nr 289/XLV/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie  zmiany uchwały o udzielaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków została podjęta jednogłośnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.  

 

Pkt 6.3 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września w 2018 roku.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Pawła Puzdrakiewicza, pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.                     

Paweł Puzdrakiewicz poinformował, że zadanie pn.: „Monitoring wizyjny w mieście Września” realizowane jest w oparciu o dwa porozumienia z dnia 21.12.2000 r. i 08.10.2001 r. Dodał, że §5 porozumienia z dnia 08.10.2001 r. stanowi, iż koszty eksploatacji, które obejmują bieżące utrzymanie monitoringu będą solidarnie ponosić gmina i powiat. Dopowiedział, że na podstawie tego zapisu Gmina Września dnia 18.09.2017 r. zwróciła się z prośbą o zabezpieczenie w budżecie powiatu na 2018 r. kwoty w wysokości 30.000,00 zł na modernizację systemu monitoringu wizyjnego. Poinformował, że te środki finansowe zostały zabezpieczone w budżecie powiatu uchwałą nr 258/XXXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28.12.2017 r.w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 r.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 16 radnych.

Uchwała nr 290/XLV/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września w 2018 roku została podjęta jednogłośnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.  

 

Pkt 6.4 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027.

Pkt 6.5 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński zgłosił autopoprawki do przedmiotowych projektów uchwał, które omówiła skarbnik powiatu.

Beata Matuszewska poprosiła w imieniu Zarządu Powiatu o wykreślenie w załączniku nr 4 Wykaz zadań majątkowych na 2018 r. autopoprawki do projektu uchwały budżetowej zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 3666P w m. Pałczyn. Poinformowała, że kwota w wysokości 600.000,00 zł zostaje zniesiona, ponieważ nie uzyskano informacji od Gminy Miłosław, czy przeznacza środki własne na realizację ww. drogi powiatowej. Dodała, że proponuje się, aby kwotę 600.000,00 zł przenieść na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo gr. Powiatu - Września w m. Września”.

Poinformowała, że autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 703.000,00 zł z dofinansowania do realizacji projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w ramach projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” na zadanie pn.: „Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11”. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji zwiększa się plan w 2018 r., natomiast w 2019 r.  ulega zmniejszeniu o w/w kwotę.

Natomiast wydatki budżetowe autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej:

1) dla Starostwa Powiatowego we Wrześni:

a) zwiększa się o kwotę 703.000,00 zł z realizacji projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w ramach projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” na zadanie pn.: „Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11”;

b) zmniejsza się o kwotę 558.470,00 zł w związku z realizacją projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój Szkolnictwa Zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Powyższe zmniejszenie związane jest ze zmianą harmonogramu;

c) zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2919P Grabowo Królewskie - Zieliniec” i o 1.350.000,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo gr. Powiatu - Września w m. Września”;

d) zwiększa się plan o kwotę 500.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””. Środki zostają zabezpieczone na wykonanie dokumentacji zamiennej, związanej z prowadzonymi pracami na terenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii, a niezbędnej do dokończenia inwestycji;

2) dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni zwiększa się o kwotę 67.686,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2”.

Dodała, że autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 16.629,00 zł i przeznacza się dla:

1) Starostwa Powiatowego we Wrześni kwotę 11.094,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa obiektu szatniowo - sanitarno - magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy ZSTiO we Wrześni”. Środki zabezpiecza się na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej;

2) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni kwotę 5.535.00 zł na wykonanie ekspertyzy konstrukcji dachu na budynku sali gimnastycznej.

Dopowiedziała, że planuje się kredyt długoterminowy w kwocie 1.500.000,00 zł na zadania majątkowe z zakresu dróg powiatowych.

Beata Matuszewska poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej dotyczy zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 606.933,00 zł z tytułu:

3) decyzji Ministra Finansów z dnia:

a) 29.05.2018 r. zwiększony został plan dotacji na 2018 r. o kwotę 53.454,00 zł na sfinansowanie skutków podwyższenia od 01.05.2018 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej,

b)  16.04.2018 r. zwiększony został plan dotacji na 2018 r. o kwotę 30.448,00 zł na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15.12.2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony państwa w latach 2017-2020”, w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy;

4) Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 198/18 z dnia 30.05.2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na 2018 r. o kwotę 5.600,00 zł na realizację programów oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;

5) otrzymanej darowizny przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie w kwocie 250,00 zł na pokrycie kosztów związanych z wypoczynkiem letnim wychowanków;

6) dofinansowania do realizacji projektu pn.: „Bądź na topie - zdobądź poszukiwane kwalifikacje” zwiększa się plan dochodów o kwotę 257.181,00 zł;

7) udzielonej pomocy finansowej z Gminy:

a) Nekla w kwocie 160.000,00 zł,

b) Kołaczkowo w kwocie 50.000,00 zł,

c) Pyzdry w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych - drogi powiatowe.

Dodała, że natomiast wydatki budżetowe zwiększa się dla:

1) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 53.454,00 zł na sfinansowanie skutków podwyższenia od 01.05.2018 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej;

2) Komedy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 30.448,00 zł na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15.12.2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony państwa w latach 2017 - 2020”, w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy;

3) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 5.600,00 zł na realizację programów oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;

4) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zwiększa się plan o kwotę 250,00 zł na pokrycie kosztów związanych z wypoczynkiem letnim wychowanków;

5) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 222.965,00 zł na realizację projektu pn.: „Bądź na topie - zdobądź poszukiwane kwalifikacje”;

6) Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę285.000,00 zł na zadania pn.:

  • „Przebudowa drogi powiatowej nr 2933P - budowa chodnika w m. Stępocin” (85.000,00 zł),
  • „Przebudowa drogi powiatowej nr 3015P w m. Pyzdry ul. Szybska” (150.000,00 zł),
  • „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918P - budowa chodnika w m. Krzywa Góra” (50.000,00 zł);

Beata Matuszewska poinformowała, że zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 107.500,00 zł i przeznacza się dla:

1) Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 23.100,00 zł na wykonanie zabudowy meblowej oraz „Zakup sprzętu komputerowego, infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania”;

2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 13.975 00 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej;

3) Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 1.050,00 zł na zakup poręczy oraz naprawę klimatyzacji;

4) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 52.375,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań;

b) 17.000,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności.

Beata Matuszewska dodała, że autopoprawką do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027 wprowadza się następujące zmiany:

1) w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” dokonano zwiększenia łącznych planowanych nakładów o kwotę 1.326.171,00 zł. W przypadku planowanych wydatków na budowę budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni zmniejsza się planowane wydatki w 2019 r. o kwotę 740.000,00 zł i zwiększa się plan na 2018 r. o kwotę 703.000,00 zł dokonując w 2018 r. jednoczesnego przeniesienia wydatków na wkład krajowy nieobjęty umową o dofinansowanie w kwocie 37.000,00 zł na wydatki na wkład krajowy objęty umową o dofinansowanie. Kwota 703.000,00 zł na pokrycie wydatków objętych dofinansowaniem winna wpłynąć do budżetu powiatu w 2018 r., zatem przenosi się te środki z 2019 r. na 2018 r.;

2) w przypadku planowanych wydatków na budowę zaplecza dydaktyczno - sportowego w 2018 r. zmniejsza się planowane wydatki na wkład krajowy nieobjęty umową o dofinansowanie o kwotę 558.470,00 zł, natomiast w 2019 r. zwiększa się wydatki na wkład krajowy nieobjęty umową o dofinansowanie o kwotę 1.921.641,00 zł. Wydatki na wkład krajowy w 2019 r. planuje się pokryć z kredytu długoterminowego.

Dopowiedziała, że natomiast w projekcie uchwały w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się poniższe zmiany:

1) w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2937P na odcinku Sokołowo - Słomowo” - wykonanie dokumentacji projektowej zmienia się nazwę zadania na: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2937P na odcinku Sokołowo -Słomowo” - wykonanie dokumentacji projektowej i jednocześnie zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe w 2019 r. o kwotę 39.630,00 zł to jest do kwoty 99.630,00 zł;

2) w przedsięwzięciu pn.: „Długotrwałe zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe w 2018 r. o kwotę 640.000,00 zł to jest do kwoty 20.170.000,00 zł.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Przemysławowi Hirschfeldowi.

Przemysław Hirschfeld zapytał, kiedy rozpocznie się i jak długo będzie trwała przebudowa drogi powiatowej 2162P Witkowo gr. powiatu - Września w m. Września” oraz jaki jest zakres jej robót budowlanych.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że rozstrzygnięty został pierwszy przetarg. Poinformował, że kwota planowanego odcinka w tym zakresie, w jakim było określone w dokumentacji wynosiła 5.300.000,00 zł. Dodał, że była to najniższa kwota. Dopowiedział, że na zadanie powiat miał przeznaczone 3.300.000,00 zł, dlatego też wznowiono postępowanie i ogłoszono ponownie przetarg na to samo zadanie i w tym samym zakresie, jaki był pierwotnie zakładany. Poinformował, że jeśli dokonano by ekstrapolacji całego odcinka drogi ul. Witkowskiej i Szosy Witkowskiej we Wrześni o długości 2 km koszt wyniósłby około 18.000.000,00 zł. Dodał, że jest to zadanie w tym zakresie mocno przeszacowane. Dopowiedział, że należy czekać na kolejne rozstrzygnięcie przetargu. Poinformował, że przygotowano wariant alternatywny, który zostanie przedstawiony po przeprowadzeniu drugiego przetargu w momencie, kiedy znacząco nie będzie odbiegał od pierwszego rozstrzygnięcia. Dodał, że termin realizacji zakładano na koniec października 2018 r.

Radna Małgorzata Cichacka poprosiła, o doprecyzowanie zadania dotyczącego podwyższenia udziałów Szpitala Powiatowego we Wrześni.

Starosta wrzesiński poinformował, że dopłaty, które były dokonywane w ramach umowy wsparcia zakładały, że dopłata może być zwrotna do budżetu powiatu. Dodał, że środki finansowe, które powiat przekazuje przeznaczone są na podwyższenie kapitału spółki, co ma fundamentalne znaczenie dla kondycji finansowej spółki. Dopowiedział, że zamienia się dotychczasowe dopłaty na formę podwyższenia kapitału, co poprawia sytuację finansową spółki.

Małgorzata Cichacka poinformowała, że na posiedzeniu Zarządu Powiatu Wrzesińskiego Dariusz Jurewicz, przewodniczący Rady Nadzorczej Szpitala Powiatowego we Wrześni Spółka z o. o. zwrócił się z prośbą o podwyższenie kapitału. Zapytała, czy rozpatrzono ją pozytywnie.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że tak, ponieważ zmierza to w kierunku systematycznego podwyższania kapitału zakładowego spółki w kontekście permanentnego niedofinansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia zadań realizowanych przez Szpital Powiatowy we Wrześni.

Starosta wrzesiński poinformował, że dokonano pewnej konwersji zadań w projekcie pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Dodał, że w ramach ww. projektu realizowane są zadania:

1) budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii;

2) modernizacja budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni;

3) modernizacja budynku bursy przy ul. Gnieźnieńskiej 29 we Wrześni;

4) budowa zaplecza dydaktyczno – sportowego przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni;

5) modernizacja Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej.

Dopowiedział, że ze względu na sytuację związaną z budynkiem bursy przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni, powiat zwrócił się do Zarządu Województwa Wielkopolskiego o możliwość realizacji tego zadania w inny sposób, jednocześnie osiągając cel. Poinformował, że w związku z tym powstał projekt nowej bursy w rejonie kompleksu szkolnego i Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Dodał, że zaproponowano, aby w opisie przedmiotu zamówienia i w projekcie pojawiło się zadanie w formie „zaprojektuj i wybuduj”. Dopowiedział, że rozstrzygnięto przetarg na zadanie pn.: „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni” na kwotę 2.960.000,00 zł. Poinformował, że uzyskano pisemną informację z Urzędu Marszałkowskiego, iż wyraża się zgodę na przeniesienie zaoszczędzonych środków między zadaniami. Dodał, że przetarg na budowę zaplecza dydaktyczno - sportowego przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni rozstrzygnięto na kwotę około 11.500.000,00 zł. Dopowiedział, że oprócz dwóch powyższych rozstrzygnięć przetargowych, dokonano również rozstrzygnięcia na modernizację bursy przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni. Dodał, że można na bieżąco obserwować postęp prac przy tym budynku, ponieważ zadanie jest w trakcie realizacji. Dopowiedział, że następują również przesunięcia dotyczące lat realizacji zadań, z tego względu, iż budowa zaplecza dydaktyczno - sportowego i budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni rozpocznie się w 2018 r. i zakończy w 2019 r.

Przewodniczący Rady przeprowadził odrębne głosowania nad przyjęciem autopoprawek do projektów uchwał Rady zmieniających Wieloletnią Prognozę Finansową i uchwałę budżetową. W głosowaniach wzięło udział 16 radnych.

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027 została przyjęta 14 głosami „za” i 2 głosami „przeciwnymi”.

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok została przyjęta 14 głosami „za” i 2 głosami „przeciwnymi”.

Autopoprawki do ww. projektów uchwał Rady znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Przewodniczący Rady przeprowadził odrębne głosowania przedstawionych projektów uchwał Rady wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniach wzięło udział 16 radnych.

Uchwała nr 291/XLV/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027 została podjęta 14 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się” i 1 głosem „przeciwnym”.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.

Uchwała nr 292/XLV/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok została podjęta 14 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi się”.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.

 

Pkt 6 Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym nie wpłynęła żadna interpelacja ani zapytanie radnych. Oddał głos Małgorzacie Cichackiej.

Małgorzata Cichacka zapytała, o Zgromadzenie Wspólników Szpitala Powiatowego we Wrześni, które odbyło się 19.06.2018 r.

Starosta wrzesiński poinformował, że jednym z punktów programu Zgromadzenia Wspólników, które odbyło się 19.06.2018 r. było udzielnie absolutorium. Dodał, że Rada Nadzorcza i Zarząd Szpitala otrzymali absolutorium za realizację zadań związanych z kierowaniem Szpitala Powiatowego we Wrześni. Dopowiedział, że udzielenie absolutorium nastąpiło jednogłośnie.

 

Pkt 7 Wolne głosy, wnioski i informacje.

Przewodniczący Rady oddał głos staroście wrzesińskiemu.

Starosta Wrzesiński poinformował, że w związku z problem poruszonym na poprzedniej sesji Rady Powiatu dotyczącym kierowania szpitalami powiatowymi, w tym również Szpitalem Powiatowym we Wrześni, jako uzupełnienie odczytał pismo Konwentu Powiatów. Dodał, że przewodniczący Konwentu został zobowiązany do wystosowania takiego pisma, którego treść zawiera również apel. Dopowiedział, że pismo jest zaadresowane na Agnieszkę Pachciarz, dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu.

„W dniach 11 – 12 czerwca 2018 r. w Zawidowicach koło Pleszewa odbyło się kolejne posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego. Wiodącym tematem obrad była sytuacja finansowa wielkopolskich szpitali powiatowych. Na spotkanie przybyli również dyrektorzy szpitali, prezesi spółek przedstawiając obecną kondycję finansową swoich placówek jako dramatyczną i wymagającą pilnego wsparcia ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia. Poinformowano, że szpitale już obecnie mają problem z płynnością finansową. Kilkakrotnie interweniowały organy założycielskie, właściciele, czyli samorządy powiatowe. Generalnie sytuację określono jako złą i jako przyczynę podano niskie finansowanie usług szpitalnych, ale również ogólny wzrost kosztów pracy, usług, towarów, co zrodziło globalny wzrost kosztów funkcjonowania placówek szpitalnych. W obradach wziął także udział członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Maciej Sytek, który poinformował o sytuacji finansowej szpitali podległych Zarządowi Województwa. Zebrani zobligowali Zarząd Konwentu i przewodniczącego do podjęcia natychmiastowych działań i zorganizowania jeszcze w tym miesiącu spotkania starostów, dyrektorów szpitali i prezesów spółek szpitalnych. Współorganizatorem będzie Samorząd Województwa Wielkopolskiego, którego kadra kierownicza szpitali weźmie udział również w tym spotkaniu. Bardzo proszę panią dyrektor o uczestnictwo w celu przedstawienia stanowiska Wojewódzkiego Oddziału Wielkopolskiego Narodowego Funduszu Zdrowia wobec powyższej sytuacji. Intencją zebranych jest również zaapelowanie do posłów i senatorów z wielkopolski o włączenie się w działania mające na celu poprawę finansowania wielkopolskich placówek, które jak wynika ze statystyki otrzymują realnie mniejsze środki niż szpitale w innych województwach, co wielokrotnie sygnalizował Wielkopolski Związek Szpitali Powiatowych. Szanowna Pani dyrektor niezbędne jest, aby przystąpić do rozwiązania sygnalizowanych problemów jeszcze w obecnym miesiącu ze względu na dramatyczną sytuacja. Proszę o potraktowanie powyższych działań jako przejawu troski samorządów o placówki i pacjentów, którzy są pod opieką. Z poważaniem przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego Lech Janicki”.

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Bogdanowi Krukowi.

Bogdan Kruk zapytał, czy przedstawiony apel podpisany został również przez powiaty ościenne m.in. Słupcę i Gniezno.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że apel został podpisany przez wszystkie obecne na Konwencie samorządy. Poinformował, że Gniezno wyłączyło się ze struktury Konwentu Starostów. Dodał, że czasami uczestniczą w obradach, ale nie są członkami, w związku z czym nie zabierają również stanowiącego głosu. Dopowiedział, że apel skierowany jest od przewodniczącego Konwentu i wszystkich zgromadzonych przedstawicieli szpitali powiatowych w sprawie podjęcia określonych działań. Poinformował, że postara się uzyskać listę obecności z ostatniego Konwentu Starostów. Dodał, że desygnowanie takiego pisma odbywa się drogą obiegową, którego treść jest podpisywana i sygnowana przez poszczególnych przedstawicieli samorządów.

 

Pkt 8 Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady o godz. 15:05 zamknął XLV sesję Rady.

 

Na tym protokół został zakończony. Protokół został podpisany po przyjęciu jego treści przez Radę.

 

Przewodniczący Rady

/-// Grzegorz Kaźmierczak

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr XLV / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kaźmierczak
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 13:54

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.