Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr XLIV / 2018

PROTOKÓŁ NR XLIV / 2018

Z SESJI RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 15 czerwca 2018 r.

 

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Powiatu.

Grzegorz Kaźmierczak, przewodniczący Rady o godz. 16:05 otworzył XLIV (absolutoryjną) sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni. Powitał radnych, starostę, pracowników Starostwa, przedstawicieli służb, inspekcji, straży, jednostek organizacyjnych powiatu i lokalnych mediów oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 18 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowiło quorum do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Pkt 2 Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z poprzedniej sesji Rady został sporządzony w statutowym terminie, a z jego treścią radni mogli zapoznać się w biurze Rady. Z uwagi na brak poprawek i uzupełnień, przewodniczący Rady stwierdził przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 3 Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad został przedłożony z materiałami na sesję Rady. Zapytał, czy radni chcą wnieść zmiany do treści proponowanego porządku posiedzenia. Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Członkowie Rady jednomyślnie przyjęli treść porządku obrad.

 

Pkt 4.1 Przedstawienie informacji przewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z terminami odbytych posiedzeń Zarządu i Komisji oraz pismami, które wpłynęły do Biura Rady w okresie międzysesyjnym od 23 maja 2018 roku do 15 czerwca 2018 roku. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

Pkt 4.2 Przedstawienie sprawozdania przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na XLIII sesji Rady.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na XLIII sesji Rady. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnej Małgorzacie Cichackiej.

Małgorzata Cichacka zapytała, czy istnieje problem z publikowaniem protokołów z Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Biuletynie Informacji Publicznej. Poprosiła, aby te protokoły nie były umieszczane w dzień sesji Rady, ponieważ radni często korzystają ze strony internetowej starostwa w celu zapoznania się z treścią protokołów i działaniami podejmowanymi przez Zarząd Powiatu.

Starosta wrzesiński poprosił, o udzielenie odpowiedzi Kamila Perlika, naczelnika Wydziału Organizacyjnego.

Kamil Perlik poinformował, że protokoły Zarządu Powiatu są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej po zaakceptowaniu przez sekretarza powiatu i podpisaniu przez członków Zarządu Powiatu.

Radny Bogdan Kruk poprosił, o przybliżenie informacji dotyczącej wykonania najpilniejszych prac remontowych w budynku przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni. Zapytał, jakie są perspektywy, aby ten budynek zaczął funkcjonować, czy są jakieś przeszkody, które to uniemożliwiają.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że na dzisiaj perspektywy nie są zbyt obiecujące, a nawet trudno je określić. Poinformował, że najpilniejsze prace w budynku przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni dotyczyły bieżącego zabezpieczenia urządzeń dymnych, wentylacyjnych i rynnowych. Dodał, że są to zadania związane bezpośrednio z bezpieczeństwem na terenie budynku. Dopowiedział, że istnieje przeszkoda uniemożliwiająca wykonanie jakichkolwiek prac w budynku przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni. Poinformował, że w budynku wynajętych było początkowo 9 lokali, z czego jedno z mieszkań jest nadal zamieszkałe. Dodał, że mieszkańcom tego budynku zaproponowano nieruchomość zamienną z gminnego zasobu mieszkaniowego, jednak nie zgodzili się na nią. Dopowiedział, że trwa długotrwałe postępowanie sądowe w powyższej sprawie. Poinformował, że modernizacja bursy przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni była jednym z ważnych elementów projektu pn. „Rozwój Szkolnictwa Zawodowego na terenie Powiatu Wrzesińskiego”. Dodał, że podjęto działania alternatywne, które pozwolą na realizację w/w projektu. Dopowiedział, że dalszy przebieg sytuacji będzie zależał od ostatecznego rozstrzygnięcia sądowego. Poinformował, że sprawa prowadzona jest już 3 lata przed sądem pierwszej instancji. Dodał, że na ten moment trudno przedstawić perspektywę modernizacji i zagospodarowania budynku bursy przy ul.  Gnieźnieńskiej we Wrześni, ponieważ sprawa prowadzona jest poza możliwościami kompetencyjnymi i decyzyjnymi Zarządu Powiatu.

Radna Maria Taciak zapytała, czy Komisarz Wyborczy udzielił już informacji w związku z propozycją podziału powiatu wrzesińskiego na okręgi wyborcze.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że w związku, iż podział powiatu wrzesińskiego na okręgi wyborcze nie spełnia przesłanek ustawowych określonych w Kodeksie Wyborczym, Komisarz Wyborczy zwrócił się o dokonanie nowego wstępnego podziału powiatu wrzesińskiego na okręgi wyborcze. Poinformował, że Komisarz Wyborczy zaznaczył, iż Gmina Miłosław osiągnęła normę przedstawicielstwa, czyli prawa do samodzielnego stanowienia okręgu wyborczego, sugerując równocześnie propozycję połączenia Gminy Nekla z Gminą Września (sołectwa i miejscowości) w jeden okręg wyborczy. Dodał, że po analizie powyższej propozycji, zwrócono się pismem do Komisarza Wyborczego przychylając się do w/w propozycji i jednocześnie przekazując projekt podziału powiatu na okręgi wyborcze. Dopowiedział, że wszelkie rozwiązania dotyczące podziału na okręgi wyborcze są ograniczone regułą, która określa tzw. parytet przedstawicielski. Poinformował, że Komisarz Wyborczy zaakceptował projekt podziału powiatu wrzesińskiego na okręgi wyborcze. Dodał, że dalsza procedura będzie polegać na konsultacjach z poszczególnymi samorządami gminnymi, a następnie zostanie przygotowany projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 5.1 Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2017 rok.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński przedstawił w formie prezentacji multimedialnej sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2017 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Starosta wrzesiński poinformował, że prezentacja multimedialna przedstawia najistotniejsze i najważniejsze kwestie, które miały wpływ na realizację budżetu Powiatu Wrzesińskiego w 2017 roku. Dodał, że znaczna część zagadnień nie ma bezpośredniego odzwierciedlenia w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok, dlatego, że przekraczają granicę rocznego sprawozdania, ponieważ realizacja niektórych zadań zaplanowana jest na kilka lat.

 

Pkt 5.2 Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2017 rok.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej sprawozdanie finansowe za 2017 rok.  Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Pkt 5.3 Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego na dzień 31.12.2017 r.

Beata Matuszewska przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej informację o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego.  Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

Pkt 5.4 Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2017 rok.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Krzysztofa Strużyńskiego, wiceprzewodniczącego Rady.

Krzysztof Strużyński zapoznał radnych z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2017 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o przedłożonym sprawozdaniu.

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej znajduje się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu odpowiednio pod znakiem sprawy: SOR.0711.10.2018.

 

Pkt 5.5 Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Marię Taciak.

Maria Taciak, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła informację o pracy Komisji Rewizyjnej nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2017 rok. Poinformowała, że Komisja Rewizyjna wydała pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu. Opinia stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

Pkt 5.6 Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie wniosku Marię Taciak.

Maria Taciak przedstawiła wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Wrzesińskiego.  Wniosek stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

Pkt 5.7 Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Marię Taciak.

Maria Taciak przedstawiła uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego za 2017 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o przedłożonym wniosku.

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej znajduje się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu odpowiednio pod znakiem sprawy: SOR.0711.16.2018.

Maria Taciak podziękowała członkom Komisji Rewizyjnej oraz wszystkim pracownikom starostwa, którzy przyczynili się do opracowania opinii Komisji Rewizyjnej za udzielanie wyjaśnień, dostarczanie w terminie niezbędnych dokumentów i za sprawne sporządzenie opinii.

Przewodniczący Rady podziękował przewodniczącej oraz członkom Komisji Rewizyjnej za rzetelne opracowanie i przygotowanie przedstawionych dokumentów.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Józefowi Szafarkowi.

Józef Szafarek, przewodniczący Komisji Budżetowo - Finansowej poinformował, że dnia 14.06.2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowo – Finansowej, na której członkowie komisji zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i sprawozdaniem finansowym Powiatu Wrzesińskiego za 2017 r., informacją o stanie mienia komunalnego, opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, a także opinią Komisji Rewizyjnej. Dodał, że członkowie Komisji Budżetowo - Finansowej jednogłośnie stwierdzili, że budżet realizowany przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego w 2017 roku został zrealizowany prawidłowo przestrzegając dyscypliny finansów publicznych.

Z uwagi na brak dalszych głosów, przewodniczący Rady zamknął dyskusję i przystąpił do procedury głosowania.

 

Pkt 6.1 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2017 rok.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.

Uchwała nr 286/XLIV/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2017 rok została podjęta 16 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi się”.

 

Pkt 6.2 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2017 rok.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.

Uchwała nr 287/XLIV/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie  absolutorium dla Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2017 rok została podjęta 16 głosami „za” i 2 głosami „przeciwnymi”.

 

Pkt 7 Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady odczytał treść interpelacji złożonej przed rozpoczęciem sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego w formie pisemnej przez radną Małgorzatę Cichacką.

Interpelacja znajduje się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod numerem sprawy SOR.0003.3.2018.

 

Pkt 7 Wolne głosy, wnioski i informacje.

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Przemysławowi Hirschfeldowi.

Przemysław Hirschfeld poinformował, że chciałby dokonać pewnej oceny zadania, które miało być sztandarową inwestycją powiatu, czyli Szpital Powiatowy we Wrześni. Dodał, że miało być to przedsięwzięcie, które rozwiąże pojawiające się problemy, a czy faktycznie rozwiązało, czy też powstały nowe, jeszcze większe. Dopowiedział, że to zadanie obnażyło umiejętności zarządzających i niewątpliwie zmierza to do katastrofy finansowej. Zgodził się z oceną starosty wrzesińskiego, który powiedział, że sytuacja finansowa szpitala jest dramatyczna. Oznajmił, że trochę się dziwi, że starosta nic nie powiedział, w związku z wypowiedzią prezesa szpitala na poprzedniej sesji, iż sytuacja szpitala jest dobra. Poinformował, że trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Odnosząc się do symboliki zawodów, zwrócił się do osób odpowiadających za sytuację w szpitalu i wręczył czerwoną kartkę. Dodał, że jest to również optymistyczna sytuacja, ponieważ trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, i jak do tej pory nie było żadnej czerwonej kartki. Dopowiedział, że jest to pierwsza czerwona kartka w ramach tych mistrzostw.

Starosta wrzesiński poinformował, że odniesie się do określenia degradacja i zapaść Szpitala Powiatowego we Wrześni. Dodał, że dyskomfortem funkcjonowania szpitala jest polityka obecnych władz Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Dopowiedział, że sieć szpitali miała być rozwiązaniem problemów finansowania szpitali, w szczególności szpitali, które wykonały program tzw. dostosowawczy. Poinformował, że Szpital Powiatowy we Wrześni jako jeden z nielicznych szpitali w Polsce został skutecznie dostosowany do warunków higieniczno – sanitarnych. Dodał, że można odnieść wrażenie, że polityka Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia zmierzały w obecnym systemie tzw. sieci szpitali do ukarania tych szpitali, które podjęły się tego zadania i je wykonały. Dopowiedział, że dnia  19.06.2018 r. odbędzie się Walne Zgromadzenie Wspólników Szpitala Powiatowego we Wrześni, na którym zostanie przedstawione sprawozdanie roczne szpitala. Poinformował, że jest pełen podziwu, iż mimo tej sytuacji kontraktowej szpital realizuje swoje zadania przy obsłudze ponad 20 000 hospitalizacji w roku i świadczenia pozostałych zadań. Dodał, że bieżąca działalność szpitala prawie się bilansuje, co jest wynikiem dużego zaangażowania i determinacji zarówno zarządu jak i załogi szpitala. Dopowiedział, że na główny wynik finansowy ujemny składa się koszt amortyzacyjny. Poinformował, że jest to koszt, a nie wydatek w sytuacji finansowej w bilansie jednostki. Dodał, że jest to pochodną podwyższenia wartości majątku szpitala, która nastąpiła w wyniku ogromnej inwestycji w skali powiatu i budżetu powiatu na poziomie 67.000.000,00 zł.

Zbyszko Przybylski, prezes Szpitala Powiatowego we Wrześni poinformował, że zrobiono bardzo wiele dla społeczności wrzesińskiej. Dodał, że myśli, iż nadejdą takie lata, kiedy zostanie to docenione i będzie można się cieszyć, iż Szpital Powiatowy we Wrześni jest na wysokim poziomie. Dopowiedział, że sytuacja, jaka ma miejsce aktualnie w szpitalach powiatowych dotyczy polityki systemowej. Poinformował, że na problemy sektora ochrony zdrowia składa się brak środków finansowych. Przypomniał, że Polska jest na ostatnim miejscu w Europie, jeżeli chodzi o PKB przeznaczone na służbę ochrony zdrowia. Dodał, że kolejny problem dotyczy kadry szpitali, ponieważ, dużo osób odchodzi i trudno spełnić pewne wymagania i oczekiwania. Dopowiedział, że panuje polityka podbierania kadry, czyli coraz większego generowania kosztów funkcjonowania systemu. Poinformował, że środki finansowe są na poziomie 4,2 – 4,4% PKB, co roku ulegają zwiększeniu, tak samo jak koszty, ponieważ podnoszone są wymagania. Dodał, że należy jasno określić rolę szpitali powiatowych w systemie. Dopowiedział, że większość szpitali powiatowych jest zadłużona, co postępuje w sposób dynamiczny. Poinformował, że głównym powodem wzrostu zadłużenia jest wzrost kosztów działania. Dodał, że środki z Narodowego Funduszu Zdrowia przydzielane są w różnych wysokościach w zależności od regionu kraju np. Szpital Powiatowy we Wrześni otrzymuje około 93% ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli o 180,00 zł mniej na jednego mieszkańca niż na śląsku. Dopowiedział, że istnieją regulacje dotyczące płacy w sektorze ochrony zdrowia minimalnej, ta stawka co roku wzrasta. Zaznaczył, że w sektorze ochrony zdrowia oprócz lekarzy, pielęgniarek pracują również rehabilitanci, diagnosta laboratoryjny, a także pracownicy administracji. Poinformował, że odbył się Konwent Powiatów Województwa Wielkopolskiego podczas, którego przedstawiono sytuację szpitala. Dodał, że zacznie się proces zamykania oddziałów, a także szpitali. Dopowiedział, że bez wsparcia samorządów nie będzie możliwości utrzymania bieżącej sytuacji szpitala. Poinformował, że zwracając uwagę na dane zawarte w sprawozdaniu, można zauważyć, że postawiono poprzeczkę dotyczącą zachowania płynności finansowej szpitala, ponieważ jest to kluczowe, aby utrzymać działalność szpitala. Dodał, że w obecnych realiach Szpital Powiatowy we Wrześni nie jest wstanie utrzymać dodatniego wyniku finansowego.

Małgorzata Cichacka poinformowała, że w odpowiedzi na swoją interpelację uzyskała informację o kwocie amortyzacji, która na dzień 31.12.2016 r. wynosiła 4.328.000,00 zł, a na dzień 31.12.2017 r. 4.428.000,00 zł. Dodała, że jest to różnica 100.000,00 zł. Dopowiedziała również, że z zestawienia wynagrodzeń wynika, że na tą pozycję w 2016 r. przeznaczono kwotę w wysokości 13.400.000,00 zł, a w 2017 r. 15.240.000,00 zł. Jest to różnica 2.000.000,00 zł.

Zbyszko Przybylski poinformował, że ustawowo zostało przyjęte podnoszenie wynagrodzenia personelu pielęgniarskiego o 400,00 zł rocznie, w tej chwili jest już to kwota 1.200,00 zł. Dodał, że, aby dziś zatrzymać personel lekarski, pielęgniarski, czy pracowników medycznych, diagnostów laboratoryjnych, rehabilitantów należy zwiększać płace. Dopowiedział, że podpisany każdy kolejny kontrakt, czy umowa zawierana jest na kwotę o 5 – 15% wyższą. Poinformował, że jedyną alternatywą jest zatrzymanie personelu i funkcjonowanie tak, aby zapewnić dostęp do usług, bo inaczej pracowników będzie coraz mniej i w związku z tym będzie trzeba zamykać pewne obszary działalności.

Małgorzata Cichacka dodała, że liczba zatrudnionych osób w Szpitalu Powiatowym we Wrześni wzrosła, a nie zmalała.

Zbyszko Przybylski dodał, że zwiększają się wymagania i standard szpitala, a to przyczynia się do zwiększenia kosztów.

Małgorzata Cichacka poinformowała, że oczekiwała od Zarządu Powiatu przede wszystkim sprawowania nadzoru nad Szpitalem Powiatowym we Wrześni. Dodała, że dziś przeciwko szpitalowi toczą się postępowania przed sądem na kwotę ponad 24.000.000,00 zł. Dopowiedziała, że na dzisiaj radni nie posiadają żadnych informacji. Zapytała, co się stanie, jeżeli okaże się, że szpital przegra postępowanie, skąd powiat uzyska kwotę 24.000.000,00 zł. Zapytała, czy są znane informacje na temat dalszych postępowań.

Zbyszko Przybylski odpowiedział, że kolejne sprawy były odraczane, na razie nie ma żadnych rozstrzygnięć.

Małgorzata Cichacka zapytała, dlaczego nie udało uzyskać się akredytacji, i czy przed wystąpieniem o nią, nie należałoby się najpierw przygotować.

Zbyszko Przybylski odpowiedział, że wystąpiono o akredytację, aby poprawić jakość i występujące nieprawidłowości w Szpitalu Powiatowym we Wrześni. Poinformował, że akredytacja jest pewnym etapem w poprawieniu jakości. Dodał, że rzadko, który szpital w  pierwszym podejściu uzyskuje 75% akredytacji. Dopowiedział, że Szpital Powiatowy we Wrześni uzyskał 67% akredytacji. Poinformował, że jeżeli udałoby się uzyskać 75% akredytacji w kolejnym podejściu to jest szansa, że będzie zwiększony kontrakt.

 

Pkt 8 Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady o godz. 18:20 zamknął XLIV sesję Rady.

 

Na tym protokół został zakończony. Protokół został podpisany po przyjęciu jego treści przez Radę.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Kaźmierczak

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr XLIV / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kaźmierczak
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 13:54

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.