Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr XLIII / 2018

PROTOKÓŁ NR XLIII / 2018

Z SESJI RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 23 maja 2018 r.

 

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Powiatu.

Grzegorz Kaźmierczak, przewodniczący Rady o godz. 16:00 otworzył XLIII sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni. Powitał radną Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Bożenę Nowacką, radnych, starostę, pracowników Starostwa, przedstawicieli służb, inspekcji, straży, jednostek organizacyjnych powiatu i lokalnych mediów oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 17 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowiło quorum do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

O godzinie 16:05 do sali obrad wszedł radny Jerzy Mazurkiewicz. W posiedzeniu uczestniczyło 18 radnych.

 

Pkt 2 Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z poprzedniej sesji Rady został sporządzony w statutowym terminie, a z jego treścią radni mogli zapoznać się w biurze Rady. Z uwagi na brak poprawek i uzupełnień, przewodniczący Rady stwierdził przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 3 Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad został przedłożony z materiałami na sesję Rady. Zapytał, czy radni chcą wnieść zmiany do treści proponowanego porządku posiedzenia. Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński wnioskował na podstawie § 24 Statutu Powiatu Wrzesińskiego przyjętego uchwałą nr 72/XII/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 3 grudnia 2015 r. o wprowadzenie zmiany polegającej na dodaniu projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały będzie wprowadzony w pkt 5.1 porządku obrad. Następnie poddał pod głosowanie wniosek Zarządu o zmianę treści porządku obrad.

Członkowie Rady jednomyślnie przyjęli zmianę treści porządku obrad.

 

Pkt 4.1 Przedstawienie informacji przewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z terminami odbytych posiedzeń Zarządu i Komisji oraz pismami, które wpłynęły do Biura Rady w okresie międzysesyjnym od 26 kwietnia 2018 roku do 23 maja 2018 roku. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

Pkt 4.2 Przedstawienie sprawozdania przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na XLII sesji Rady.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na XLII sesji Rady. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnej Marii Taciak.

Maria Taciak zapytała, czy Zarząd Powiatu Wrzesińskiego nie wydał opinii w sprawie wniosku na realizację inwestycji dotyczącej budowy obwodnicy w miejscowości Września.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że Zarząd Powiatu nie wydał opinii, ponieważ prowadzone prace projektowe są na etapie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Poinformował, że zadanie to dotyczy budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września, w obrębie Sokołowa i Słomowa i drogi w kierunku Gutowa Małego.

Maria Taciak zapytała, czy zadanie to dotyczy planowanej obwodnicy, której budowa będzie współfinansowana przez 3 samorządy (gminę, powiat i województwo).

Starosta wrzesiński odpowiedział, że planowana budowa obwodnicy dotyczy zadania współfinansowanego przez 3 samorządy.

 

Pkt 4.3 Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni za 2017 rok wraz z oceną zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie sprawozdania Annę Marię Kulczyńską, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Anna Maria Kulczyńska przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni za 2017 rok wraz z oceną zasobów pomocy społecznej za 2017 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos Marii Taciak.

Maria Taciak odniosła się do liczby lekarzy w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, iż na koniec 2017 r. było ich 14, a obecnie jest tylko 3 lekarzy. Zapytała, jakie działania podejmuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni w celu poprawienia tej sytuacji. Stwierdziła, że 2 miesiące to bardzo długi czas oczekiwania, a niejednokrotnie od wydanego orzeczenia uzależnione jest załatwienie przez mieszkańców powiatu wrzesińskiego wielu spraw. Zapytała, czy przyczyną małej liczby lekarzy są nieodpowiednie kwalifikacje, rygorystyczne wymogi stawiane przez przepisy, czy może brak chętnych.

Anna Maria Kulczyńska odpowiedziała, że lekarze zrezygnowali z pracy w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ponieważ zmieniły się przepisy dotyczące składania oświadczeń majątkowych. Poinformowała, że Zarząd Powiatu podjął wiele działań w tej sprawie. Dodała, że poszukiwano lekarzy, którzy podjęliby się tej pracy poprzez umieszczenie ogłoszenia w prasie i w radio, jednak bez skutków. Starosta przeprowadził rozmowę z jednym z lekarzy pracujących w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Dopowiedziała, że Zarząd Powiatu ustalił większą stawkę dla lekarzy pracujących w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, która wynosi 35,00 zł od jednego orzeczenia.

Starosta wrzesiński poinformował, że jest to zadanie rządowe, na które powiat otrzymuje dotację. Dodał, że każdego roku powiat zwraca się o środki finansowe na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wrześni. Dopowiedział, że ostatnia odpowiedź, jaką otrzymano od Wojewody brzmiała, iż powiat ma uprawnienia do tego, aby dofinansowywać to zadanie. Poinformował, że powiat zwiększył środki finansowe na ten cel o 1.687,00 zł. Dodał, że nowe przepisy dotyczące obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez lekarzy i niedofinansowywanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności są przyczynami takiego stanu rzeczy i braku lekarzy do pracy w powyższej jednostce. Dopowiedział, że gdyby nie indywidualne rozmowy z lekarzami, którzy dzisiaj orzekają to najprawdopodobniej nie byłoby w ogóle chętnych do pracy w Zespole. Poinformował, że lekarz, który ma uprawnienia do wydawania orzeczeń o niepełnosprawności musi również skończyć specjalne szkolenie kwalifikacyjne, zanim będzie mógł podjąć pracę w Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

 

Pkt 4.4 Przedstawienie sprawozdania Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z realizacji „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.”.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni zapoznani się ze sprawozdaniem. Zapytał, czy radni chcą zabrać głos w tym punkcie. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

Pkt 5.1 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Annę Marię Kulczyńską, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że w związku z dokonaniem częściowego rozliczenia, środki finansowe w kwocie 15.000,00 zł z dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym, na podstawie odrębnych przepisów, przeznacza się na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. 

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.

Uchwała nr 277/XLIII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.

 

Pkt 5.2 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2018 roku.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Joannę Musiałkiewicz, kierownika Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10.01.2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, konieczna była zmiana rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego na 2018 rok. Dodała, że 3 apteki znajdujące się na terenie powiatu wrzesińskiego (DR. MAX przy ul. Miłosławskiej 10 i Kolejowej 15 oraz REMEDIUM przy ul. Kaliskiej 17) zwróciły się z prośbą o zaktualizowanie przyjętego przez Radę Powiatu Wrzesińskiego dnia 28.12.2017 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego. Dopowiedziała, że w/w apteki będą nieczynne w niedziele ustawowo wolne od handlu. Poinformowała, że w związku z powyższym konieczna była aktualizacja przyjętego rozkładu godzin pracy aptek. Dodała, że zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne projekt zmiany rozkładu godzin aptek działających na terenie powiatu wrzesińskiego został pozytywnie zaopiniowany przez przedstawicieli samorządów gminnych oraz przez samorząd aptekarski. 

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.

Uchwała nr 278/XLIII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2018 roku została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.

 

Pkt 5.3 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu specjalnym prowadzonym przez Powiat Wrzesiński.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Stefana Tomczaka, naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej.

Stefan Tomczak poinformował, że Rada Powiatu Wrzesińskiego podjęła uchwałę o utworzeniu publicznego przedszkola specjalnego. Dodał, że w wyniku tego oraz na podstawie art. 52 ust. 1 i ust. 14 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych konieczne jest określenie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w prowadzonym przez Powiat Wrzesiński przedszkolu publicznym. Dopowiedział, że w § 1 ust. 1 określa się wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu specjalnym w wysokości 0,10 zł za jedną godzinę zegarową zajęć, w czasie przekraczającym bezpłatny wymiar 5 godzin dziennie. Poinformował, że § 1 ust. 2 informuje, iż z ww. opłaty zwalnia się mieszkańców powiatu wrzesińskiego.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy projekt uchwały Rady został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.

Uchwała nr 279/XLIII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu specjalnym prowadzonym przez Powiat Wrzesiński została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.

 

Pkt 5.4 Podjęcie uchwały w sprawie założenia publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Stefana Tomczaka.

Stefan Tomczak poinformował, że dnia 08.02.2018 r. Rada Powiatu Wrzesińskiego podjęła uchwałę nr 259/XL/2018 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni. Dodał, że dnia 18.04.2018 r. zostało zawarte porozumienie z Gminą Września, ponieważ utworzenie szkoły podstawowej należy do zadań własnych gminy. Dopowiedział, że w związku z powyższym z dniem 01.09.2018 r. zakłada się publiczną szkołę podstawową dla dorosłych pod nazwą „Szkoła Podstawowa dla Dorosłych we Wrześni”. 

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.

Uchwała nr 280/XLIII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie założenia publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.                          

 

Pkt 5.5 Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, stanowiących dochody budżetu Powiatu Wrzesińskiego instrumentem płatniczym.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Kamila Perlika, naczelnika Wydziału Organizacyjnego.

Kamil Perlik poinformował, że Starostwo Powiatowe we Wrześni wyraża wolę uczestnictwa w programie realizowanym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową dotyczącym upowszechnienia płatności bezgotówkowych w administracji publicznej za pomocą kart płatniczych, telefonów komórkowych poprzez e-usługi. Dodał, że zgodnie z art. 61a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa Rada Powiatu może w drodze uchwały dopuścić zapłaty opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, stanowiących dochody budżetu Powiatu Wrzesińskiego instrumentem płatniczym. 

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.

Uchwała nr 281/XLIII/2018 w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, stanowiących dochody budżetu Powiatu Wrzesińskiego instrumentem płatniczym została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.  

 

Pkt 5.6 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kołaczkowo.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Pawła Puzdrakiewicza, pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.                     

Paweł Puzdrakiewicz poinformował, że Ochotnicza Straż Pożarna w Zielińcu bardzo aktywnie uczestniczy w działaniach ratowniczo – gaśniczych oraz wywiązuje się wzorowo ze swoich obowiązków, niewątpliwie przyczyniając się do usprawnienia i rozwijania jakości pracy oraz zapewnienia jeszcze większego poziomu bezpieczeństwa na terenie powiatu wrzesińskiego. Dodał, że Ochotnicza Straż Pożarna w Zielińcu swoimi działaniami i poświęceniem podkreśla zasadność i ważność istnienia tej jednostki w systemie ratowniczo – gaśniczym na terenie powiatu wrzesińskiego. Dopowiedział, że w związku z powyższym powiat wrzesiński postanowił wyróżnić tę jednostkę poprzez dofinansowanie zakupu systemu selektywnego alarmowania, który przyczyni się do jeszcze sprawniejszego funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielińcu. Poinformował, że zgodnie z § 2 przedmiotowego projektu uchwały przekazanie środków finansowych nastąpi w drodze zawartej umowy pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Gminą Kołaczkowo.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.

Uchwała nr 282/XLIII/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kołaczkowo została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.  

 

Pkt 5.7 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pyzdry.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Pawła Puzdrakiewicza.

Paweł Puzdrakiewicz poinformował, że Ochotnicza Straż Pożarna w Lisewie bardzo aktywnie uczestniczy w działaniach ratowniczo – gaśniczych oraz wywiązuje się wzorowo ze swoich obowiązków. Dodał, że Ochotnicza Straż Pożarna w Lisewie odnosi stałe sukcesy w zawodach sportowo – pożarniczych na różnych szczeblach, reprezentując m.in. powiat wrzesiński. Dopowiedział, że w związku z powyższym Powiat Wrzesiński postanowił wyróżnić Ochotniczą Straż Pożarną w Lisewie poprzez sfinansowanie zakupu 6 sztuk węży pożarniczych niezbędnych do wyposażenia tej jednostki. Poinformował, że zgodnie z § 2 przedmiotowego projektu uchwały przekazanie środków finansowych nastąpi w drodze zawartej umowy pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Gminą Pyzdry.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.

Uchwała nr 283/XLIII/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pyzdry została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.  

 

Pkt 5.8 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027.

Pkt 5.9 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał Annę Trubacz, główną księgową.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński zgłosił autopoprawki do przedmiotowych projektów uchwał, które omówiła główna księgowa.

Anna Trubacz poinformowała, że autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej dotyczy zwiększenia dochód i wydatków budżetowych w związku z decyzją Ministra Finansów o zwiększeniu planu dotacji na 2018 r. o kwotę 32.752,00 zł na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa – uregulowanie odszkodowania. Dodała, że natomiast autopoprawka do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni. Dopowiedziała, że:

a) Wojewoda Wielkopolski udzielił zgody na zaciągnięcie zobowiązań w celu sfinansowania niniejszego zadania w ramach środków budżetu państwa ( w 2019 r. 1.200.000,00 zł i w 2020 r. 1.800.000,00 zł);

b) Decyzja Ministra Finansów udzielono zapewnienia finansowania wydatków i zgody na zaciągnięcie zobowiązań w latach 2019 – 2020 do łącznej kwoty 11.150.000,00 zł (w 2019 r. 7.400.000,00 zł i w 2020 r. 3.750.000,00 zł).

Anna Trubacz poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej dotyczy zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 1.094.532,00 zł z tytułu:

1) decyzji Ministra Finansów o zwiększeniu planu dotacji na 2018 rok o kwotę:

a) 13.200,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 07.09.2017 r. o Karcie Polaka,

b) 1.687,00 zł na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych realizowane zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy;

2) Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planu dotacji na 2018 r. o kwotę 5.700,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarki nieruchomościami;

3) środków otrzymanych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 35.000,00 zł na zakup doposażenia przyczepy przeciwpowodziowej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni;

4) otrzymanego odszkodowania przez Liceum Ogólnokształcące we Wrześni w kwocie 698,00 zł na pokrycie szkody poniesionej w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w 2017 r.;

5) dofinansowania do realizacji projektu pn.: „Jesteśmy aktywni” zwiększa się plan o kwotę 938.247,00 zł;

6) otrzymanego z Województwa Wielkopolskiego dofinansowania w kwocie 100.000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa obiektu szatniowo – sanitarno – magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy ZSTiO we Wrześni”.

Dodała, że wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 1.214.637,00 zł (w tym z wolnych środków pozostających na rachunku bankowym za 2017 r. 120.105,00 zł) z tego dla:

1) Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 13.200,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka,

b) 5.700,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarki nieruchomościami,

c) 44.326.00 zł na przygotowanie do sezonu i funkcjonowanie w okresie letnim Ośrodka Relax, zawarcie umowy cywilno-prawnej z inspektorem w związku z koniecznością dokonania przeglądów budynków stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego,

d) 3.500.00 zł na zakup niszczarki,

e) 26.000.00 zł na wykonanie materiałów promocyjnych powiatu,

f) 51.300.00 zł na pokrycie kosztów wizyty delegacji z rejonu Smolewicze, realizację projektu „Aktywny Senior” oraz organizację dożynek powiatowych;

2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 1.687,00 zł na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych realizowane zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy,

b) 938.247,00 zł na realizacje projektu pn.: „Jesteśmy aktywni”;

3) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 35.000,00 zł na zakup doposażenia przyczepy przeciwpowodziowej na potrzeby jednostki;

4) Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 698,00 zł na naprawę szkód poniesionych w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w 2017 r.;

5) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.700,00 zł na nowe zadanie: „Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia trawy”;

6) Domu Pomocy Społecznej we Wrześni zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.000,00 zł na nowe zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja systemu przeciwpożarowego w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”;

7) Gminy Września zwiększa się plan dotacji o kwotę 65.000,00 zł na prowadzenie biblioteki na opracowanie jubileuszowej publikacji historycznej o Powiecie Wrzesińskim;

8) Powiatowego Centrum Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej Policji we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 13.500,00 zł - wpłata na fundusz celowy na poprawę parametrów wydajności istniejącej instalacji wentylacyjnej;

9) zadania pn.: „Roboty budowlane przy kościele poewangelickim w Miłosławiu” zwiększa się plan wydatków o kwotę 615,00 zł na wykonanie szyldu na budynku;

10) zadania pn.: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” zwiększa się plan wydatków o kwotę 300.000,00 zł na utwardzenie terenu, nasadzenia zieleni, ogrodzenie, montaż elementów małej infrastruktury oraz nadzór inwestorski;

11) zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 315.836,00 zł.

Anna Trubacz poinformowała, że zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 14.830,00 zł i przeznacza się dla:

1) Starostwa Powiatowego kwotę 1.400,00 zł na zapłatę składek członkowskich do Związku Powiatów Polskich;

2) powiatów na dotacje na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w rodzinach zastępczych - wychowawczych - kwotę 6.430,00 zł;

3) Gminy Pyzdry na pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 4.000,00 zł na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisewie;

4) Gminy Kołaczkowo na pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 3.000,00 zł na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielińcu.

Natomiast rezerwę celową zmniejsza się o kwotę 60.656,00 zł i przeznacza się dla:

1) Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni kwotę 10.092,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań (należność na rzecz powoda wraz z odsetkami na niezgodne rozwiązanie umowy o pracę);

2) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni kwotę 45.564,00 zł m.in. na wypłatę odprawy emerytalnej, ekwiwalentu za urlop, wykonanie niezbędnych prac remontowych w pomieszczeniach szkolnych;

3) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni kwotę 5.000,00 zł na wykonanie remontu pomieszczeń przeznaczonych do spotkań rodzin biologicznych z rodzinami zastępczymi i dziećmi oraz spotkań z psychologiem.

Anna Trubacz poinformowała, że ponadto w budżecie dokonuje się poniższe zmiany:

1) w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu „Szatnia na medal” dokonuje się zmiany nazwy zadania majątkowego z: „Budowa obiektu szatniowo - sanitarno - magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni” na: „Budowa obiektu szatniowo - sanitarno - magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy ZSTiO we Wrześni” zgodnie z treścią Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przyznającej dofinansowanie;

2) zmniejsza się o kwotę 3.324.269,00 zł plan wydatków na zadanie majątkowe pn.: „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września” i przeznacza się te środki na zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 2162P Witkowo gr. powiatu - Września w m. Września”.

Dodała, że do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1) w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 315.836,00 zł do kwoty 33.147.154,00 zł (w 2018 r. zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 315.836,00 zł do kwoty 10.914.756,00 zł, w 2019 r. nie zmienia się planowanych wydatków w kwocie 21.551.546,00 zł).

2) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni” w celu poprawy bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Okres realizacji to lata 2015 - 2020. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 10.052.922,42 zł (w 2018 r. plan wydatków to kwota 3.750.000,00 zł, planowane nakłady w 2019 r. to kwota 1.200.000,00 zł, w 2020 r. to kwota 1.800.000,00 zł, limit zobowiązań to kwota 6.750.000,00 zł). W 2015 r. wydatkowano na niniejszą inwestycję kwotę 983.004,20 zł, w 2016 r. nie poniesiono nakładów, w 2017 r. wydatkowano kwotę 2.319.918,22 zł.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnej Marii Taciak.

Maria Taciak poinformowała, że w wykazie zadań majątkowych na 2018 r. zostało umieszczone zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 2162P Witkowo gr. Powiatu – Września w m. Września”. Podziękowała w imieniu swoim, jak i mieszkańców za wprowadzenie powyższej inwestycji do realizacji. Zapytała, jaki odcinek drogi powiatowej zostanie wykonany za kwotę wskazaną w budżecie powiatu.  

Przewodniczący Rady poprosił o udzielenie odpowiedzi Bartłomieja Kaczmarzewskiego, p.o. kierownika Referatu Dróg Powiatowych.

Bartłomiej Kaczmarzewski odpowiedział, że przebudowa drogi powiatowej 2162P Witkowo gr. Powiatu – Września w m. Września obejmuje całą ul. Witkowską i część ul. Szosa Witkowska we Wrześni. Poinformował, że przebudowa dotyczy odcinka o długości około 570 m bieżących (od ronda przy Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni do zjazdu przy Kościele pw. św. Królowej Jadwigi za zjazdem na ul. Ogrodową). 

Maria Taciak zapytała, czy przewiduje się przy przebudowie ul. Witkowskiej we Wrześni budowę ciągów pieszo – rowerowych.

Bartłomiej Kaczmarzewski odpowiedział,  że przewidziane są jednokierunkowe ścieżki pieszo – rowerowe o szerokości 2,5 m po jednej i drugiej stronie drogi powiatowej.

Maria Taciak poinformowała, że zwiększa się plan wydatków o kwotę 300.000,00 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” z przeznaczeniem na utwardzenie terenu, nasadzenia zieleni, ogrodzenie, montaż elementów małej infrastruktury oraz nadzór inwestorski. Dodała, że inwestycja początkowo była oszacowana na kwotę 5.573.291,00 zł. Zapytała, czy przy opracowywaniu kosztorysu inwestycji i specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie uwzględniono wykonania zadań, które zostały wymienione w projekcie uchwały m.in. utwardzenie terenu, nasadzenia zieleni, ogrodzenie, montaż elementów małej infrastruktury oraz nadzór inwestorski.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że w związku z tym, że teren wokół budynku biurowego przy ul. Leśnej 10 we Wrześni został mocno przebudowany w trakcie realizacji inwestycji świadomie wyłączono część dotyczącą otoczenia. Poinformował, że na terenie, gdzie głównie będzie zieleń i miejsca parkingowe były montowane pompy cieplne, czyli system zaopatrywania w ciepło i ciepłą wodę całej inwestycji. Dodał, że założono, iż przygotowana będzię nowa koncepcja zagospodarowania terenu wokół budynku. Dopowiedział, że nie łączono tego z całą inwestycją, ponieważ przy przebudowanie starych budynków, nie wiadomo jaki będzie stan w momencie zakończenia inwestycji, stąd rozdzielono te zadania. Poinformował, że kwotę w wysokości 300.000,00 zł przeznacza się na utwardzenie terenu, nasadzenia zieleni, ogrodzenie, montaż elementów małej infrastruktury oraz nadzór inwestorski. Dodał,  że otoczenie będzie dopełnieniem całego projektu. 

Starosta wrzesiński poinformował, że do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”. Dodał, że w poprzednich dwóch latach środki finansowe pojawiały się w trakcie trwania roku budżetowego i posiadano tylko ustne zapewnienie że środki na całkowitą realizację inwestycji będą pojawiały się w latach następnych. Dopowiedział, że podczas podejmowania uchwały budżetowej na 2018 r. na w/w zadanie zapisana była kwota w wysokości 200.000,00 zł. Kwota ta ulegała zmianie. Poinformował, że na dzisiaj zapewnione są już wszystkie środki finansowe na realizacje całego zadania.

Dodał, że jeśli chodzi o temat przebudowy ul. Kościuszki to nie jest on zamknięty. Dopowiedział, że inwestycja ta została odłożona, ponieważ wyniknęły okoliczności, które uniemożliwiają realną realizację zadania. Poinformował, że zakłada, iż inwestycja dotycząca rozbudowy ul. Kościuszki we Wrześni znajdzie się w projekcie budżetu na 2019 r.

Przewodniczący Rady przeprowadził odrębne głosowania nad przyjęciem autopoprawek do projektów uchwał Rady zmieniających Wieloletnią Prognozę Finansową i uchwałę budżetową. W głosowaniach wzięło udział 18 radnych.

Autopoprawki do ww. projektów uchwał Rady zostały przyjęte jednomyślnie.

Autopoprawki do ww. projektów uchwał Rady znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Przewodniczący Rady przeprowadził odrębne głosowania przedstawionych projektów uchwał Rady wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniach wzięło udział 18 radnych.

Uchwały nr :

1) 284/XLIII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027;

2) 285/XLIII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.

 

Pkt 6 Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady oddał głos radnej Małgorzacie Cichackiej.

Małgorzata Cichacka podziękowała za udzieloną odpowiedź na interpelację i jej uzupełnienie. Dodała, że odniesie się do niej na kolejnym posiedzeniu Rady Powiatu Wrzesińskiego. Poprosiła o udostępnienie wyników i zaleceń ostatniego audytu, który zakończył się w Szpitalu Powiatowym we Wrześniu.  

 

Pkt 7 Wolne głosy, wnioski i informacje.

Przewodniczący Rady oddał głos Marii Taciak.

Maria Taciak zapytała, o wykonywanie prac związanych z koszeniem poboczy m.in. przy Szosie Witkowskiej.

Bartłomiej Kaczmarzewski odpowiedział, że w najbliższym czasie zadanie to zostanie wykonane. Dodał, że aktualnie prowadzone są remonty cząstkowe, ze względu na bezpieczeństwo na drogach.

Dionizy Jaśniewicz zaprosił radnych Rady Powiatu na Niedzielę z powiatem, która odbędzie się 10.06.2018 r. w godzinach 14:00 – 19:00 na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Kaliskiej we Wrześni. Poinformował, że pomysł powstał podczas ostatniego szkolenia dyrektorów wszystkich jednostek powiatowych. Dodał, że przedsięwzięcie ma na celu zaprezentowanie powiatu, jednostek, służb i inspekcji powiatu wrzesińskiego.

Radna Halina Kotyk poinformowała, że dnia 25.05.2018 r. o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 3 we Wrześni odbędzie się konkurs o samorządzie terytorialnym „Samorządność bliżej nas”.

 

Pkt 8 Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady o godz. 17:30 zamknął XLIII sesję Rady.

 

Na tym protokół został zakończony. Protokół został podpisany po przyjęciu jego treści przez Radę.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Kaźmierczak

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr XLIII / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kaźmierczak
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 13:54

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.