Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr XLII / 2018

PROTOKÓŁ NR XLII / 2018

Z SESJI RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

 

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Powiatu.

Grzegorz Kaźmierczak, przewodniczący Rady o godz. 16:00 otworzył XLI sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni. Powitał radnych, starostę, pracowników Starostwa, przedstawicieli służb, inspekcji, straży, jednostek organizacyjnych powiatu i lokalnych mediów oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 18 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowiło quorum do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

O godzinie 16:05 do sali obrad wszedł radny Jerzy Mazurkiewicz. W posiedzeniu uczestniczyło 19 radnych.

 

Przewodniczący Rady oddał głos Jerzemu Mojżeszewiczowi, wiceprezesowi Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kołaczkowo”.

Jerzy Mojżeszewicz poinformował, że Uczniowski Klub Sportowy „Kołaczkowo” działa przy Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie. W imieniu Tadeusza Kicińskiego, prezesa Klubu podziękował za pomoc i wsparcie, jakie zostało okazane sportowcom. Wraz z dwojgiem wychowanków wręczyli radnym kwiaty, a starosta Dionizy Jaśniewicz i wicestarosta Waldemar Grzegorek otrzymali pamiątkowe medale oraz dyplomy z okazji 20-lecia Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kołaczkowo”.

Starosta wrzesiński podziękował i pogratulował osiągniętych sukcesów. Poinformował, że Uczniowski Klub Sportowy „Kołaczkowo” poświęca wiele pracy, zaangażowania, serca i czasu do organizowania i uczestniczenia w zawodach sportowych i różnego rodzaju przedsięwzięciach. Dodał, że uważa, iż Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie nie byłby tym czym jest teraz, gdyby nie działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kołaczkowo”.

 

Pkt 2 Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z poprzedniej sesji Rady został sporządzony w statutowym terminie, a z jego treścią radni mogli zapoznać się w biurze Rady. Z uwagi na brak poprawek i uzupełnień, przewodniczący Rady stwierdził przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 3 Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad został przedłożony z materiałami na sesję Rady. Zapytał, czy radni chcą wnieść zmiany do treści proponowanego porządku posiedzenia. Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Członkowie Rady nie zgłosili zmian w porządku sesji.

 

Pkt 4.1 Przedstawienie informacji przewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z terminami odbytych posiedzeń Zarządu i Komisji oraz pismami, które wpłynęły do Biura Rady w okresie międzysesyjnym od 22 marca 2018 roku do 26 kwietnia 2018 roku. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodniczący Rady poinformował, że na sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego dnia 22 marca 2018 roku radny Przemysław Hirschfeld złożył interpelację dotyczącą defraudacji środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w latach 2009–2013 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. Dodał, że odpowiedź na interpelację została złożona w terminie, dnia 9 kwietnia 2018 roku. Zapytał, czy radny chce zabrać głos w tej sprawie.

Radny Przemysław Hirschfeld odpowiedział, że odniesie się do odpowiedzi na interpelację w pkt 6 porządku obrad Interpelacje i zapytania radnych.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

Pkt 4.2 Przedstawienie sprawozdania przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na XLI sesji Rady.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na XLI sesji Rady. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Mirosławowi Balickiemu.

Mirosław Balicki zapytał, czy budowa ciągu pieszo – rowerowego dotyczy ulicy Szybskiej w Pyzdrach.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że budowa ciągu pieszo-rowerowego dotyczy przebudowy odcinka drogi powiatowej Gutowo Małe – Grzybowo.

 

Pkt 5.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (IV)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ na lata 2014- 2020.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Eugeniusza Wiśniewskiego, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni.

Eugeniusz Wiśniewski poinformował, że Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni złożył wniosek na realizację projektu pn.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (IV)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ na lata 2014–2020. Dodał, że projekt jest realizowany od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku. Dopowiedział, że ogólna wartość projektu wynosi 926.126,58 zł. Poinformował, że kwota środków Funduszu Pracy na finansowanie i współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego do wykorzystania w 2018 roku wynosi 712.405,06 zł, natomiast kwota do wydatkowania w 2019 roku ze środków Funduszu Pracy nie przekracza 30% środków limitu Funduszu Pracy na dany rok kalendarzowy i wynosi 213.721,52 zł. Dodał, że efektem wdrożenia projektu jest objęcie wsparciem 110 osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni z I i II profilem pomocy, należących do jednej z grup:

 • osoby długotrwałe bezrobotne,
 • kobiety,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • niepełnosprawni,
 • osoby wieku 50 lat i więcej.

Dopowiedział, że w ramach projektu przewidziano następujące formy aktywizacji:

 • staże dla 52 osób,
 • szkolenia dla 30 osób,
 • udzielenie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 28 osób.

Poinformował, że w związku ze złożeniem wniosku na realizację projektu na etapie podpisania umowy wymagana jest uchwałą właściwego organu terytorialnego.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 270/XLII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (IV)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ na lata 2014–2020 została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.

 

Pkt 5.2 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (IV)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Eugeniusza Wiśniewskiego.

Eugeniusz Wiśniewski poinformował, że Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni złożył wniosek na realizację projektu pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (IV)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Dodał, że projekt jest realizowany od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku. Dopowiedział, że ogólna wartość projektu wynosi 2.386.114,25 zł. Poinformował, że kwota środków Funduszu Pracy na finansowanie i współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego do wykorzystania w 2018 roku wynosi 1.835.472,50 zł, natomiast kwota do wydatkowania w 2019 roku ze środków Funduszu Pracy nie przekracza 30% środków limitu Funduszu Pracy na dany rok kalendarzowy i wynosi 550.641,75 zł. Dodał, że efektem wdrożenia projektu jest objęcie wsparciem 240 młodych osób bezrobotnych do 29 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni z I i II profilem pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Dopowiedział, że w ramach projektu przewidziano następujące formy aktywizacji:

 • staże dla 120 osób,
 • szkolenia dla 60 osób,
 • bony szkoleniowe dla 20 osób,
 • bony na zasiedlenie dla 4 osób,
 • udzielenie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 36 osób.

Poinformował, że w związku ze złożeniem wniosku na realizację projektu na etapie podpisania umowy wymagana jest uchwałą właściwego organu terytorialnego.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady.  W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 271/XLII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (IV)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.

 

Pkt 5.3 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 152/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie realizowanym w latach 2017–2018 przez Województwo Wielkopolskie pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Joannę Musiałkiewicz, kierownika Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że w toku realizacji projektu ujawniono wydatek niekwalifikowalny związany z częścią wynagrodzenia inżyniera kontraktu za przeprowadzenie procedury przetargowej, która zgodnie z wytycznymi nie może zostać uznana za koszt kwalifikowalny. Dodała, że łączny koszt w wysokości 12.525,00 zł został podzielony równo między wszystkich partnerów, czyli pomiędzy 53 podmioty. Dopowiedziała, że w związku z powyższym należy dokonać zmiany w uchwale podjętej 7 listopada 2016 roku polegającej na zwiększeniu wkładu własnego powiatu wrzesińskiego o kwotę 236,32 zł, w tym w 2018 roku o 220,47 zł, a w 2019 roku o 15,85 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady.  W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 272/XLII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę nr 152/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie realizowanym w latach 2017 – 2018 przez Województwo Wielkopolskie pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.

 

Pkt 5.4 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 229/XXXVII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego Szpitala Powiatowego we Wrześni w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Joannę Musiałkiewicz.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia zmiany w uchwale nr 229/XXXVII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego realizacji projektu, jako Partnerowi Wiodącemu. Dodała, że uchwała była podjęta na podstawie uchwały 152/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 10 sierpnia 2016 roku. Dopowiedziała, że również w tym projekcie zachodzi konieczność zmiany wkładu własnego z kwoty 343.701,20 zł do kwoty 343.937,52 zł, jaką Powiat Wrzesiński zabezpiecza na realizację powyższego projektu.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady.  W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 273/XLII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę nr 229/XXXVII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e–dokumentacji i e–rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego Szpitala Powiatowego we Wrześni w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.         

                                                                                                                                                               

Pkt 5.5 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni na realizację projektu „Nowoczesne technologie dla zdrowszego środowiska – Sytuacja obecna i potencjalne możliwości dla bardziej czystego środowiska widziane oczyma nastolatków” w ramach Programu Erasmus+.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Stefana Tomczaka, naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej.

Stefan Tomczak poinformował, że Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni planuje złożyć wniosek do Programu Erasmus+ na realizację partnerskiego projektu ze szkołami z Niemiec, Norwegii, Węgier, Grecji i Hiszpanii i uzyskać finansowanie w kwocie 11.050 euro (około 46.481,83 zł na dzień podjęcia uchwały). Dodał, że budżet projektu nie zakłada wkładu własnego szkoły. Dopowiedział, że przyznane środki zostaną przeznaczone na zarządzanie i wdrażanie projektu, międzynarodowe spotkania nauczycieli, wyjazdy zagraniczne uczniów, organizację spotkań w szkole. Poinformował, że w projekcie będzie uczestniczyło 2 nauczycieli i minimum 5 uczniów w każdym roku szkolnym trwania projektu.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady.  W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 274/XLII/2018 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni na realizację projektu „Nowoczesne technologie dla zdrowszego środowiska – Sytuacja obecna i potencjalne możliwości dla bardziej czystego środowiska widziane oczyma nastolatków” w ramach Programu Erasmus+ została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.   

                                                                                                                                                         

Pkt 5.6 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027.

Pkt 5.7 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał Annę Trubacz, główną księgową powiatu.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński zgłosił autopoprawki do przedmiotowych projektów uchwał, które omówiła główna księgowa powiatu.

Anna Trubacz poinformowała, że dnia 24 kwietnia 2018 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu stwierdziło, że uchwała nr 268/XLI/2018 z dnia 22 marca 2018 roku została podjęta z naruszeniem przepisów prawa, które mają charakter nieistotny. Dodała, że w związku z tym dokonuje się zmian autopoprawką do Wieloletniej Prognozy Finansowej polegających na:

1) zwiększeniu w 2017 roku w kol. 6 „Kwota długu” o kwotę 1.064,60 zł to jest do kwoty 4.001.064,60 zł;

2) uzupełnieniu w 2017 roku w kol. 14.2 „Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu” o kwotę 1.064,60 zł;

3) uzupełnieniu w 2018 roku w kol. 14.3 „Wydatki zmniejszające dług” i kol. 14.3.1 „spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w pkt. 14.3.3.” o kwotę 1.064,60 zł.

Powyższe zmiany dotyczą zobowiązań wymagalnych na koniec 2017 roku.

Anna Trubacz poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej dotyczy zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 3.900.088,80 zł z tytułu:

1) decyzji Ministra Finansów o zwiększeniu planu dotacji na 2018 rok o kwotę:

a) 3.550.000,00 zł na budowę budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje budowlane”,

b) 27.388,80 zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla:

 • Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie (11.412,00 zł),
 • Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie (15.976,80 zł);

2) otrzymanej przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni darowizny od organizacji pn. Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży na dofinansowanie spotkania młodzieży z uczniami z Niemiec w kwocie 3.679,00 zł;

3) otrzymanej przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie darowizny na pokrycie kosztów związanych z wypoczynkiem letnim wychowanków w kwocie 3.821,00 zł;

4) zwiększonych wpływów zrealizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni o kwotę 5.200,00 zł;

5) dotacji celowej z Gminy Pyzdry w kwocie 80.000,00 zł na realizację zadania majątkowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3015P w m. Pyzdry ul. Szybska”;

6) dotacji celowej z Gminy Września w kwocie 230.000,00 zł na realizację zadania majątkowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo – Budowa ciągu pieszo – rowerowego”.

Anna Trubacz dodała, że wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 4.094.811,27 zł (w tym z wolnych środków pozostających na rachunku bankowym za 2017 rok 194.722,47 zł) z tego dla:

1) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 3.550.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej i komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”;

2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni:

a) Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie zwiększa się plan o kwotę 11.412,00 zł,

b) Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie zwiększa się plan o kwotę 15.976,80 zł

na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 3.679,00 zł na dofinansowanie spotkania z młodzieży z uczniami z Niemiec;

4) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zwiększa się plan o kwotę 3.821,00 zł na pokrycie kosztów związanych z wypoczynkiem letnim wychowanków;

5) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 5.200,00 zł na zlecenie wykonania usługi w zakresie pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji;

6) Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 504.722,47 zł na:

a) zadania majątkowe pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3015P w m. Pyzdry ul. Szybska” (80.000,00 zł),

-  „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - Budowa ciągu pieszo - rowerowego” (230.000,00 zł);

b) usługi pocztowe (4.667,00 zł);

c) organizację V Powiatowego Pikniku Naukowego, organizację uroczystości Dnia Edukacji Narodowej, Kino Konesera oraz Powiatowe Granty Edukacyjne na pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla uczniów (22.000,00 zł);

d) pokrycie roszczeń generalnego wykonawcy zadania pn.: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” (29.835,00 zł);

e) pokrycie wydatków niekwalifikowanych w związku z realizacją zadania pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” (220,47 zł);

f) organizację międzynarodowej wymiany młodzieży (15.500,00 zł);

g) stypendia edukacyjne i sportowe (10.000,00 zł);

h) uzupełnienie środków do realizacji zadań, w szczególności na Granty Edukacyjne (zajęcia rekreacyjno–sportowe) w roku szkolnym 2018/2019, organizację XX Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego o Puchar Ryszarda Szurkowskiego, organizację projektu „Lato w Relaxie” (112.500,00 zł).

Anna Trubacz poinformowała, że zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 7.417,00 zł dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni na nauczanie indywidualne.

Dodała, że do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1) w przedsięwzięciu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” zwiększa się planowane nakłady o kwotę 236,32 zł to jest do kwoty 343.937,52 zł (w 2018 roku wydatki zwiększa się o 220,47 zł to jest do kwoty 189.256,13 zł, a w 2019 roku zwiększa się wydatki o 15,85 zł to jest do kwoty 154.681,39 zł);

2) w przedsięwzięciu pn.: „Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni” nie zmienia się łącznych planowanych nakładów finansowych, natomiast w 2018 roku zwiększa się planowane wydatki o kwotę 4.667,00 zł to jest do kwoty 164.267,00 zł, a w 2019 roku nie dokonuje się zmian;

3) dodaje się nowe przedsięwzięcia pn.:

a) „Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni”. Okres realizacji to lata 2018–2019, a łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 144.000,00 zł, z tego w 2018 roku 84.000,00 zł, a w 2019 roku 60.000,00 zł,

b) „Powiatowe Granty Edukacyjne w ramach Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji w roku szkolnym 2018/2019”. Okres realizacji to lata 2018–2019, a łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 100.000,00 zł, z tego w 2018 roku 45.000,00 zł, a w 2019 roku 55.000,00 zł,

c) „Stypendia o charakterze edukacyjnym przyznawane uczniom uzdolnionym w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2018/2019. Okres realizacji to lata 2018–2019, a łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 80.000,00 zł, z tego w 2018 roku 32.000,00 zł, a w 2019 roku 48.000,00 zł,

d) „Realizacja Grantów Edukacyjnych (zajęcia rekreacyjno–sportowe) w ramach „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim”. Okres realizacji to lata 2018–2019, a łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 120.000,00 zł, z tego w 2018 roku 44.000,00 zł, a w 2019 roku 76.000,00 zł.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały Rady zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Autopoprawka do ww. projektu uchwały Rady została przyjęta jednomyślnie.

Autopoprawka do ww. projektu uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027 wraz z przyjętą autopoprawką. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 275/XLII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027 została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 276/XLII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok została przyjęta jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.

 

Pkt 6 Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym nie wpłynęła żadna interpelacja ani zapytanie radnych. Oddał głos radnej Małgorzacie Cichackiej.

Małgorzata Cichacka złożyła w formie pisemnej na ręce przewodniczącego Rady interpelacje w sprawie sytuacji Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.

Interpelacje znajdują się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod numerami spraw: SOR.0003.2.2018 oraz SOR.0003.3.2018..

Przemysław Hirschfeld odniósł się do interpelacji, którą złożył na poprzedniej sesji Rady w sprawie defraudacji środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w latach 2009–2013 w placówce Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. Poinformował, że otrzymał odpowiedź na ww. interpelację. Dodał, że wskazano w niej kwotę stwierdzonych nieprawidłowości w wysokości 392.485,86 zł. W nawiązaniu do ostatniej uwagi, która została zawarta przez starostę w odpowiedzi na przedmiotową interpelację, zapytał, co należy zrobić i napisać, aby otrzymać odpowiedź na zadane pytanie.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że postępowanie w sprawie defraudacji środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w latach 2009-2013 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni jest prowadzone przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu. Dodał, że ww. postępowanie wymaga przesłuchania wszystkich osób, które w jakikolwiek sposób były związane z udzielanymi dotacjami. Nadmienił, że wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i uchybienia wykazane podczas kontroli wewnętrznej przez zespół kontrolny zostały przekazane do komendy wojewódzkiej. Dopowiedział, że ostateczna wysokość zaistniałej szkody nie jest na razie znana z uwagi na nadal trwające czynności prowadzone przez organy ścigania. Zauważył, że zupełnie niezrozumiała wydaje się uwaga postawiona w interpelacji radnego, iż organ, który w wyniku kontroli wewnętrznej sam ujawnił nieprawidłowości, dokonał zgłoszenia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania, a następnie z dużą starannością usystematyzował dokumentację będącą przedmiotem postępowania miałby doprowadzić do przedawnienia ścigania sprawy.

Przemysław Hirschfeld ponownie poruszył kwestie zawarte w interpelacji złożonej dnia 8 listopada 2017 roku. Przypomniał pytania, na które nie otrzymał, wtedy odpowiedzi:

 • czy starosta ma status pokrzywdzonego,
 • przed jakim sądem toczy się postępowanie,
 • czy starosta występuje w charakterze oskarżyciela posiłkowego,
 • czy postępowanie toczy się jawnie,
 • jaka jest sygnatura tej sprawy.

Dodał, że w odpowiedzi na wspomnianą interpelację starosta wrzesiński poinformował, iż nie został powiadomiony o toku spraw, a z uwagi na toczące się postępowanie i brak rozstrzygnięć Powiat Wrzesiński nie podejmował działań. Jego zdaniem status pokrzywdzonego upoważnia do tego, by chociażby zainteresować się prowadzonym postępowaniem. Poinformował, że w związku z tym złożył kolejną interpelację w tej sprawie na poprzedniej sesji Rady.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że w przedmiotowej sprawie statusu pokrzywdzonego nie ma starosta tylko Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Przemysław Hirschfeld nadmienił, że pytał już wcześniej kto ma status pokrzywdzonego w tej sprawie, jednak starosta nie udzielił wtedy odpowiedzi na to pytanie.

Radny Bogdan Kruk poinformował, że w jednej z wrzesińskich przychodni pojawiła się osoba, która zbierała podpisy i protestowała wobec przyznania sobie przez starostę nagrody w wysokości 80.000,00 zł. Poprosił starostę wrzesińskiego o odniesienie się do przedstawionego powyżej zdarzenia.

Dionizy Jaśniewicz odpowiedział, że jak powszechnie wiadomo, starosta i wicestarosta nie mają prawa do otrzymywania jakichkolwiek nagród. Dodał, że przez tych kilkanaście lat, kiedy pełni funkcję starosty, ani on ani żaden z wicestarostów nie otrzymał nagrody w żadnej formie. Dopowiedział, że z mocy prawa niedopuszczalna jest sytuacja przyznania nagrody staroście przez siebie samego albo przez Radę Powiatu. Zaznaczył, że jedynym dochodem starosty czy wicestarosty jest wynagrodzenie za pracę, którego wysokość została uchwalona przez Radę Powiatu.

 

Pkt 7 Wolne głosy, wnioski i informacje.

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że do dnia 30 kwietnia 2018 roku radni są zobowiązani złożyć oświadczenia majątkowe.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że kolejna sesja planowana jest na dzień 24 maja 2018 roku. Dodał, że może się zdarzyć, iż przed ww. terminem zwołana zostanie nadzwyczajna sesja Rady Powiatu, w związku z tym, iż w końcowej fazie jest przygotowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Szosa Witkowska we Wrześni. Dopowiedział, że w budżecie powiatu zostały zabezpieczone środki finansowe na przebudowę ulicy Kościuszki we Wrześni, jednak z uwagi na komplikacje jakie powstały w toku postępowania dotyczącego realizacji tej inwestycji należy dokonać zmiany treści zadania. Nadmienił, że wspomnianej zmiany można dokonać w oparciu o przygotowane dokumentacje na alternatywne zadania: odcinek ul. Szosa Witkowska, odcinek ul. Czerniejewskiej, by nie czekać z postępowaniami przetargowymi i móc zrealizować te zadania w bieżącym roku.

 

Pkt 8 Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady o godz. 17:05 zamknął XLII sesję Rady.

 

Na tym protokół został zakończony. Protokół został podpisany po przyjęciu jego treści przez Radę.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Kaźmierczak

 

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr XLII / 2018)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kaźmierczak
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2020-07-20 13:54

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.