Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr XLI / 2018

PROTOKÓŁ NR XLI / 2018

Z SESJI RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 22 marca 2018 r.

 

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Powiatu.

Grzegorz Kaźmierczak, przewodniczący Rady o godz. 16:00 otworzył XLI sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni. Powitał radnych, starostę, pracowników Starostwa, przedstawicieli służb, inspekcji, straży, jednostek organizacyjnych powiatu i lokalnych mediów oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 18 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowiło quorum do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Pkt 2 Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z poprzedniej sesji Rady został sporządzony w statutowym terminie, a z jego treścią radni mogli zapoznać się w biurze Rady. Z uwagi na brak poprawek i uzupełnień, przewodniczący Rady stwierdził przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 3 Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad został przedłożony z materiałami na sesję Rady. Zapytał, czy radni chcą wnieść zmiany do treści proponowanego porządku posiedzenia.  Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Rafał Zięty, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w imieniu członków wyżej wymienionej Komisji, a także radnych Rady Powiatu wnioskował na podstawie § 24 Statutu Powiatu Wrzesińskiego przyjętego uchwałą nr 72/XII/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 3 grudnia 2015 r. o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu specjalnym prowadzonym przez Powiat Wrzesiński. Dodał, że zostanie sporządzony nowy projekt uchwały Rady, który zwolni z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów przedszkola specjalnego.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o zmianę treści porządku obrad.

Członkowie Rady jednomyślnie przyjęli zmianę treści porządku obrad.

 

Pkt 4.1 Przedstawienie informacji przewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z terminami odbytych posiedzeń Zarządu i Komisji oraz pismami, które wpłynęły do Biura Rady w okresie międzysesyjnym od 08.02.2018 r. do 22.03.2018 r. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodniczący Rady poprosił o uzasadnienie do uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 07.03.2018 r. w sprawie uchwały nr 261/XL/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji Stefana Tomczaka, naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej.

Stefan Tomczak poinformował, że z uzasadnienia do wyżej wymienionej uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej wynika, iż w § 5 ust. 5 uchwały nr 261/XL/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 lutego 2018 r. dotyczącym niedopłaty części dotacji brakuje informacji o naliczaniu odsetek. Dodał, że Kolegium stwierdziło nieważność części załącznika nr 4 w pkt 4 w tabeli w poz. 13 w zakresie wyrażenia „nie stanowiące wydatków inwestycyjnych”, ponieważ zostały pominięte wydatki na zakup środków trwałych m.in. na zakup mebli oraz sprzętu rekreacyjnego i sportowego.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnej Marii Taciak.

Maria Taciak poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa zgłosiła zastrzeżenie do poz. 13 pkt 4 w załączniku nr 4 do wyżej wymienionej uchwały, w której wykazano, iż dotacja może być przeznaczona na pozostałe wydatki niestanowiące wydatków inwestycyjnych. Dodała, że był to błędny zapis naruszający przepis ustawowy, ponieważ Rada Powiatu może działać tylko w granicach, które określił ustawodawca w art. 35 ust. 1 pkt 2cd ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, z czego wynika, że wydatki można również przeznaczyć na meble oraz sprzęt rekreacyjny i sportowy. Dopowiedziała, że należy zmienić załącznik, aby skorygować zapis.

Stefan Tomczak poinformował, że nie trzeba zmieniać załącznika. Dodał, że należy opublikować uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego pod uchwałą nr 261/XL/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji. Dopowiedział, że o decyzji Regionalnej Izby Obrachunkowej zostaną poinformowane wszystkie jednostki, których dotyczy uchwała.

 

Pkt 4.2 Przedstawienie sprawozdania przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na XL sesji Rady.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na XL sesji Rady. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Bogdanowi Krukowi.

Bogdan Kruk odniósł się do wypowiedzi starosty, iż Zarząd Powiatu odwołał się od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Września o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie wieży kratowej na potrzeby stacji bazowej telefonii komórkowej w Bierzglinku. Poinformował, że ten sam Zarząd Powiatu wyraził zgodę na utworzenie fermy na 1.000.000 sztuk drobiu. Zapytał,  czy są jakieś badania wskazujące na to, iż wieża kratowa jest bardziej uciążliwa niż kurniki, i czym się kierowano podejmując taką decyzję.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że nie wie skąd takie porównanie. Dodał, że zgłoszenie dotyczy 2 wież radiofonii komórkowej oddalonych od siebie o około 50 m.

 

Pkt 4.3 Przedstawienie oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu wrzesińskiego za 2017 r.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie informacji Grażynę Prokop, zastępcę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni.

Grażyna Prokop przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej ocenę stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu wrzesińskiego za 2017 r. Ocena stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Jerzemu Mazurkiewiczowi.

Jerzy Mazurkiewicz poinformował, że w sprawozdaniu przedstawiona została informacja o skażeniu wody w 2017 r. na terenie Wrześni. Dodał, że z powodu tego odnotowano zachorowania wśród mieszkańców. Dopowiedział, że ostatnio wystąpiło zakażenie masła bakteriami e-coli. Zapytał, czy w związku z tą sytuacją odnotowano objawy zatrucia wśród mieszkańców powiatu wrzesińskiego. Dodał, że jednym ze skutków wystąpienia bakterii e-coli w maśle jest spadek sprzedaży w mleczarni wrzesińskiej.

Grażyna Prokop odpowiedziała, że nad produkcją zwierzęcą nadzór sprawuje Powiatowy Inspektor Weterynarii. Poinformowała, że Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna we Wrześni zajmuje się obrotem. Dodała, że do Inspekcji Sanitarnej nie wpłynęły żadne pisma, zgłoszenia w sprawie sytuacji dotyczącej skażonego masła bakterią e-coli. Dopowiedziała, że mieszkańcy dzwonili jedynie z zapytaniami, czy masło, które kupili jest bezpieczne i czy można je spożywać. Poinformowała, że zainteresowanych kierowano do Powiatowego Inspektora Weterynarii, ponieważ Inspekcja Sanitarna nie dysponowała żadnymi informacjami, wynikami i zgłoszeniami, iż w obrocie coś się dzieje. Dodała, że nie otrzymali również żadnych informacji od lekarzy o zatruciach po spożyciu masła.

 

Pkt 4.4 Przedstawienie sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji we Wrześni wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu wrzesińskiego w 2017 roku.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie sprawozdania Mariusza Łozowieckiego, komendanta Powiatowej Policji we Wrześni.

Mariusz Łozowiecki przedstawił w formie prezentacji multimedialnej sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji we Wrześni wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu wrzesińskiego w 2017 roku w porównaniu do lat ubiegłych. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

Pkt 4.5 Przedstawienie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2017 rok.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie informacji Piotra Trawińskiego, komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni.

Piotr Trawiński przedstawił w formie prezentacji multimedialnej informację o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2017 rok. Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Radna Małgorzata Cichacka o godz. 17:15 opuściła salę obrad. W dalszym posiedzeniu uczestniczyło 17 radnych.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Januszowi Balcerzakowi.

Janusz Balcerzak zapytał, z jakiej wysokości bezpiecznie można skoczyć na skokochron.

Piotr Trawiński odpowiedział, że skok na skokochron jest bezpieczny z budynków, które znajdują się na terenie powiatu wrzesińskiego, do 10 piętra budynku można bezpiecznie skoczyć.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy. O godz. 17:30 obrady zostały wznowione.

Przewodniczący Rady oddał głos Teresie Waszak, wójt Gminy Kołaczkowo.

Teresa Waszak podziękowała Zarządowi i Radzie Powiatu Wrzesińskiego za przebudowę drogi powiatowej Kołaczkowo – Łagiewki. Poinformowała, że szczególnie dziękują mieszkańcy wsi Łagiewki, a także całe społeczeństwo. Dodała, że była to inwestycja od wielu lat oczekiwana. Podziękowała również za to, że w budżecie na 2018 r. zostały zabezpieczone środki finansowe na kontynuację budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Krzywa Góra, a także za bieżące utrzymanie dróg. Poinformowała, że wie, iż potrzeb jest bardzo wiele i są one nieadekwatne do środków finansowych, jakie posiadają samorządy. Dodała, że Gmina Kołaczkowa docenia i liczy na dalszą dobrą współpracę. Jeszcze raz podziękowała w imieniu całej społeczności Gminy Kołaczkowo.

Starosta wrzesiński poinformował, że to ogromna niespodzianka, ponieważ to pierwszy przypadek oficjalnych podziękowań za realizację przedsięwzięcia, jakim jest budowa drogi powiatowej. Dodał, że przez te kilkanaście lat udało się trochę dróg powiatowych zbudować.

 

Pkt 5.1 Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Annę Marię Kulczyńską, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że zgodnie z art. 35 ust 3 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Rada Powiatu w formie uchwały określa podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dodała, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2018 r. przeznaczył dla Powiatu Wrzesińskiego środki na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w kwocie 2.699.861,00 zł, co stanowi 1,95% mniej środków w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dopowiedziała, że zgodnie z ustawą podział środków na poszczególne zadania został uzgodniony z gminami należącymi do powiatu wrzesińskiego oraz ze Społeczną Powiatową Radą Osób Niepełnosprawnych. Poinformowała, że szczegółowy podział środków finansowych stanowi załącznik do projektu uchwały. Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.

Uchwała nr 265/XLI/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej została podjęta jednomyślnie. 

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.

 

Pkt 5.2 Podjęcie uchwały w sprawie założenia przedszkola specjalnego.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Stefana Tomczaka, naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej.

Stefan Tomczak poinformował, że dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni wystąpił z wnioskiem o utworzenie w Zespole Szkół Specjalnych, przedszkola specjalnego. Dodał, że Rada Powiatu Wrzesińskiego na posiedzeniu dnia 08.11.2017 r. pozytywnie ustosunkowała się do wniosku dyrektora. Dopowiedział, że w związku z tym, iż należy to do zadań własnych samorządu gminnego potrzebne było zawarcie porozumienia pomiędzy samorządem gminnym, a samorządem powiatowym, które zostało podpisane dnia 01.02.2018 r. Poinformował, że uchwała w sprawie założenia przedszkola specjalnego pod nazwą Przedszkole Specjalne „Mali Zdobywcy” we Wrześni wejdzie w życie z dniem 01.09.2018 r. Dodał, że siedziba przedszkola znajdować się będzie przy ul. Leśnej 10 we Wrześni. Dopowiedział, że załącznikiem do projektu niniejszej uchwały jest Statut Przedszkola Specjalnego „Mali Zdobywcy” we Wrześni. Poinformował, że uchwała ta będzie stanowić akt założycielski Przedszkola Specjalnego „Mali Zdobywcy” we Wrześni. Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Rafałowi Ziętemu.

Rafał Zięty poinformował, że w imieniu członków Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki chciałby zaproponować zmianę do treści projektu Statutu Przedszkola Specjalnego „Mali Zdobywcy” we Wrześni. Dodał, że zmiana dotyczyłaby § 29 ust. 2 pkt 1 w rozdziale VII Prawa i obowiązki dzieci, który brzmi: podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego, po zmianie pkt ten brzmiałby: podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom. Dopowiedział, że proponowany zapis wyczerpuje ustawowy wymóg określenia obowiązków dziecka, a jednocześnie nie powoduje problemów interpretacyjnych dla dzieci i rodziców.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad zaproponowaną zmianą do treści projektu Statutu Przedszkola Specjalnego „Mali Zdobywcy” we Wrześni. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.

Zmiana do ww. projektu uchwały Rady została przyjęta jednomyślnie.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady wraz z przyjętą zmianą do treści projektu Statutu Przedszkola Specjalnego „Mali Zdobywcy” we Wrześni. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.

Uchwała nr 266/XLI/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie założenia przedszkola specjalnego została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.

 

Pkt 5.3 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pyzdry.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Annę Marię Kulczyńską.

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że pomoc, o której mowa w treści uchwały dotyczy drugiego etapu utwardzenia drogi gruntowej służącej dojazdowi do budynku nr 49 w Pietrzykowie, w którym funkcjonuje na parterze Środowiskowy Dom Samopomocy. Dodała, że ten etap całkowicie zakończy inwestycję polegająca na modernizacji dojazdu do budynku. Dopowiedziała, że umożliwi to bezpieczną i bardziej komfortową drogę dotarcia do budynku dla 13 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub przy pomocy balkoników. Poinformowała, że na ten cel udziela się pomocy finansowej Gminie Pyzdry w formie dotacji celowej w kwocie 25.000,00 zł. Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.

Uchwała nr 267/XLI/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pyzdry została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.

Radna Halina Kotyk o godz. 17:45 opuściła salę obrad. W dalszym posiedzeniu uczestniczyło 16 radnych.

 

Pkt 5.4 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027.

Pkt 5.5 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał Annę Trubacz, główną księgową powiatu.

Anna Trubacz poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej dotyczy zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 1.500.597,00 zł z tytułu:

1) decyzji Ministra Finansów zwiększony został plan dotacji na 2018 r. o kwotę:

a) 1.505,00 zł na zadania określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,

b) 12.973,00 zł na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”;

2) osiągniętych wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 6.738,00 zł oraz otrzymanego odszkodowania w kwocie 800,00 zł przez Dom Pomocy Społecznej we Wrześni;

3) otrzymanej darowizny na XXIII Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz w kwocie 1.650,00 zł, osiągniętych wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1.084,00 zł oraz wpłat od WKO na nagrody dla uczniów biorących udział w turniejach na najlepszego ucznia w zawodzie cukiernik, piekarz i kucharz w kwocie 803,00 zł przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni;

4) zwiększenia planu o kwotę 5.173,00 zł z dofinansowania do realizacji projektu pn.: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”;

5) zmniejszenia planu o kwotę 1.497.017,00 zł z dofinansowania do realizacji projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w ramach projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Wynika to z przyjęcia przy realizacji inwestycji płatności częściowych oraz zaplanowanej realizacji budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy;

6) zwiększenia planu o kwotę 26.159,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkody na mieniu powstałym w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w sierpniu 2017 r.;

7) zawiadomienia Ministra Finansów o zmniejszeniu części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. o kwotę 281.465,00 zł;

8) zwiększenia planu o kwotę 221.000,00 zł z tytułu otrzymanych dotacji celowych z Gminy Miłosław, Pyzdry, Kołaczkowo, Września i Nekla po 10.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2018 r.”, a także środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 171.000,00 zł na to samo przedsięwzięcie.

Anna Trubacz dodała, że wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 3.646.457,37 zł (w tym z wolnych środków pozostających na rachunku bankowym za 2017 r. 3.174.471,37 zł) z tego dla:

1) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 1.505,00 zł na zadania określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,

b) 263.862,60 zł na realizację projektu pn.: „Jesteśmy aktywni”,

c) 161.259,77 zł na realizację projektu pn.: „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka”;

2) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 12.973,00 zł na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”;

3) Domu Pomocy Społecznej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 52.538,00 zł na:

a) zakup materiałów i wyposażenia oraz prace remontowe w placówce (7.538,00 zł),

b) nowe zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja parteru budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni (45.000,00 zł);

4) Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 188.721,00 zł na:

a) podwyżki dla administracji i obsługi (48.721,00 zł),

b) nowe zadania majątkowe pn.:

- „Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym” (125.500,00 zł),

- „Szybki internet w szkole” (14.500,00 zł);

5) Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 237.672,00 zł na:

a) podwyżki dla administracji i obsługi (97.672,00 zł),

b) nowe zadania majątkowe pn.:

- „Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Politechnicznych” (125.000,00 zł),

- „Zakup drukarki 3D” (15.000,00 zł);

6) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 620.690,00 zł na:

a) podwyżki dla administracji i obsługi (197.290,00 zł),

b) usługi remontowe – naprawa opierzenia dachu na sali gimnastycznej oraz wymianę płyt poliwęglanowych (4.400,00 zł),

c) nowe zadania majątkowe pn.:

„Wykonanie sieci komputerowej w budynkach Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących” (300.000,00 zł),

- „Wymiana ogrodzenia szkoły” (69.000,00 zł),

- „Zakup zestawów komputerowych do prowadzenia dziennika elektronicznego” (50.000,00 zł);

7) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 231.325,00 zł na:

a) podwyżki dla administracji i obsługi (87.788,00 zł),

b) nowe zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2” (140.000,00 zł),

c) organizację XXIII Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz oraz na nagrody dla uczniów biorących udział w turniejach (3.537,00 zł);

8) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 38.300,00 zł, Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni o kwotę 22.290,00 zł i Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni o kwotę 17.635,00 zł na podwyżki dla administracji i obsługi;

9) Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 1.797.686,00 zł na:

a) nowe zadania majątkowe pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark” (150.000,00 zł),

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - Budowa ciągu pieszo - rowerowego” (215.000,00 zł),

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P w m. Gorzyce” (100.000,00 zł),

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3667P — budowa chodnika w m. Miłosław, ul. Dworcowa” - wykup gruntów (25.000,00 zł),

- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2919P Grabowo Królewskie - Zieliniec” (250.000,00 zł),

- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2947P w m. Marzenin” — wykonanie dokumentacji (20.000,00 zł);

b) zadania majątkowe pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3015P w m. Pyzdry ul. Szybska” (80.000,00 zł),

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka -Targowa Górka” (75.000,00 zł),

- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2906P Mikuszewo - gr. powiatu - Pogorzelica” (85.000,00 zł);

c) remont chodników drogi nr 2159P, ul. Czerniejewska oraz w miejscowości Psary Polskie i remonty cząstkowe nawierzchni jezdni wszystkich dróg powiatowych (50.000,00 zł);

d) utrzymanie rowów i poboczy głównie drogi nr 2907P w m. Czeszewo, 2922P Bieganowo - Sokolniki, 2914P Gorazdowo - Borzykowo (52.588,00 zł);

e) odtworzenie mienia powiatu (26.159,00 zł);

f) realizacje projektu „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnymi kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim” (13.879,00 zł);

g) najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem (81.060,00 zł);

h) zadanie majątkowe pn.: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” (253.000,00 zł);

i) uzupełnienie środków do realizacji zadań (100.000,00 zł);

j) realizację przedsięwzięcia pn.: „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2018 roku” (221.000,00 zł).

Natomiast zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.497.017,00 zł w związku z realizacją projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w ramach projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Anna Trubacz poinformowała, że zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 62.557,00 zł dla:

1) Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 6.180,00 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej (5.580,00 zł) oraz na wymianę uszkodzonego grzejnika w pomieszczeniach biurowych (600,00 zł);

2) Domu Pomocy Społecznej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 28.632,00 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej;

3) Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 1.845,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Roboty budowlane przy kościele poewangelickim w Miłosławiu” (środki na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej podłączenia do instalacji elektrycznej szyldu promującego budynek);

4) dotację dla Gminy Pyzdry w kwocie 25.000,00 zł na „Wykonanie utwardzenia drogi gruntowej przy budynku w miejscowości Pietrzyków;

5) dotację dla Miasta Zielona Góra w kwocie 400,00 zł na kształcenie uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych;

6) dotację dla Miasta Poznań w kwocie 500,00 zł na kształcenie uczniów będących członkami Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym.

Natomiast rezerwę celową zmniejsza się o kwotę 63.433,00 zł dla:

1) Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 3.800,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych i na indywidualne nauczanie zwiększa się plan o kwotę 17.020,00 zł;

2) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 11.290,00 zł na indywidualne nauczanie;

3) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 12.560,00 zł na indywidualne nauczanie (9.560,00 zł) oraz na wypłatę nagrody jubileuszowej (3.000,00 zł);

4) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 3.000,00 zł na zawarcie umowy na dostęp do szeroko pasmowego intemetu;

5) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 9.330.00 zł na zakup materiałów remontowych;

6) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 6.433,00 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej.

Anna Trubacz poinformowała, że zmniejsza się planowane rozchody w 2018 r. o kwotę 475.566,00 zł. z uwagi na to, że w 2017r. nie zaciągnięto kredytu długoterminowego w planowanej kwocie 475.566,00 zł. Kredyt ten planowany był do spłaty w 2018 r.

Dodała, że do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1) w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w ramach projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 1.980.516,00 zł to jest do kwoty 33.462.990,00 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.980.516,00 zł to jest do kwoty 32.773.504,00 zł;

2) dodaje się przedsięwzięcia pn.:

a) „Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem”. Okres realizacji to lata 2018 – 2022, a łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 633.000,00 zł,

b) „Zakup i dostawa leków na potrzeby mieszkańców Domy Pomocy Społecznej we Wrześni”. Okres realizacji to lata 2018 – 2019, a łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 8.600,00 zł,

c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2937P na odcinku Sokołowo – Słomowo” – wykonanie dokumentacji projektowej. Okres realizacji to lata 2018 – 2019, a łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 60.000,00 zł.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnej Marii Taciak.

Maria Taciak poinformowała, ze zmniejszona została subwencja oświatowa. Zapytała, czy ministerstwo stworzyło nowy wskaźnik, czy wprowadzono do wskaźnika nowe parametry w oparciu, o które subwencja oświatowa uległa zmniejszeniu.

Stefan Tomczak odpowiedział, że Ministerstwo Finansów co roku, zazwyczaj w marcu publikuje metryczkę naliczania subwencji oświatowej. Dodał, że prognozy dokonuje się na podstawie metryczki z poprzedniego roku. Dopowiedział, że w tym roku metryczka zmieniła się i w związku z tym wskaźniki wyliczania subwencji oświatowej na poszczególne grupy uczniów uległy zmianie.

Maria Taciak odniosła się do załącznika nr 5 projektu uchwały budżetowej, który stanowi wykazu zadań majątkowych na 2018 r. Poinformowała, że przy uchwalaniu budżetu na 2018 r. sporządzono materiał pomocniczy informujący m.in. na jakim etapie jest dana inwestycja i czy gminy będą współfinansowały zadanie. Dodała, że jeśli chodzi o zadania pierwotnie wpisane do wykazu zadań inwestycyjnych w załączniku nr 5, to dzisiaj występują zwiększenia m.in. na przebudowę drogi powiatowej w m. Pyzdry ul. Szybska (80.000,00 zł), przebudowę odcinka drogi powiatowej Mikuszewo - gr. powiatu - Pogorzelica (85.000,00 zł), i na przebudowę drogi powiatowej Mała Górka – Targowa Górka (75.000,00 zł). Zapytała, czy w związku z deklaracjami m.in. Gminy Nekla o współfinansowaniu inwestycji drogowej do wysokości 30%, wpłynęły do Zarządu Powiatu uchwały Rad Gmin o wysokości kwot, które przeznaczą na realizację wspólnego zadania. Zapytała, na jakim etapie jest powiat, jeśli chodzi o współpracę z samorządami gminnymi, czy zostały podjęte już uchwały przez poszczególne samorządy, i z czego wynika konieczność zwiększenia środków finansowych na przebudowę dróg powiatowych tj. Mała Górka – Targowa Górka, Mikuszewo – Pogorzelica i ul. Szybska w Pyzdrach.

Poinformowała, że kolejną wątpliwość stanowią wprowadzone nowe zadania drogowe na kwotę 760.000,00 zł. Dodała, że dokonała analizy, czy wnioski zostały złożone zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Dopowiedziała, że z tego zapisu wywiązano się w przypadku przebudowy drogi powiatowej Grabowo Królewskie – Zieliniec. Taki wniosek został złożony, jednak to zadanie uzyskało ocenę negatywną Zarządu Powiatu. Poinformowała, że dzisiaj to samo zadanie uzyskuje decyzję pozytywną. Dodała, że podobna sytuacja jest w przypadku przebudowy drogi powiatowej w m. Gorzyce. Wcześniej uzyskała opinię negatywną, a dzisiaj inwestycja znalazła się w wykazie zadań majątkowych na 2018 r. Dopowiedziała, że na posiedzeniu Komisji Budżetowo – Finansowej zadała pytanie, dlaczego nowe zadania inwestycyjne znalazły się w wykazie zadań majątkowych i kto złożył na nie wnioski. Otrzymała odpowiedź, iż zadania zostały wprowadzone do budżetu na wniosek mieszkańców. Poinformowała, że odnosi wrażenie, iż rozpoczyna się kampania przedwyborcza, ponieważ składane wcześniej wnioski przez sołtysów i radnych uzyskały negatywne oceny, a dzisiaj wprowadza się nowe zadania do wykazu zadań majątkowych. Dodała, że patrząc dzisiaj na projekt uchwały budżetowej odnosi wrażenie, że zadania drogowe stały się przede wszystkim inwestycjami priorytetowymi na kwotę około 1.000.000,00 zł.

Poinformowała, że dnia 02.03.2018 r. Wojewoda Wielkopolski wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji starosty w sprawie rozbudowy odcinka drogi powiatowej Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września. Dodała, że ma to związek z uchwałą budżetową, ponieważ dzisiaj nie wiadomo, czy ta inwestycja będzie realizowana. Dopowiedziała, że na to zadanie zapisane jest 3.651.218,00 zł. Zapytała, czy powiat jest w stanie zrealizować zadanie przy postanowieniu wojewody o zawieszeniu postępowania. Poinformowała, że w jej odczuciu wprowadzanie zadań inwestycyjnych głównie w zakresie infrastruktury drogowej jest po uważaniu. Oznajmiła, że należy zwrócić uwagę, w jakich gminach będą realizowane zadania.

Radny Mirosław Balicki odniósł się do swojej wypowiedzi z dnia 21.03.2018 r. z Komisji Budżetowo – Finansowej w zakresie finansowania przebudowy drogi powiatowej w Pyzdrach ul. Szybska. Poinformował, że Gmina Pyzdry wywiązała się ze swojego zadania i burmistrz Pyzdr uregulował środki finansowe za prace geodezyjne i wykonanie dokumentacji. Dodał, że Gmina Pyzdry przekaże kwotę w wysokości 80.000,00 zł na dofinansowanie zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej w Pyzdrach, ul. Szybska. Poinformował, że po podjęciu dzisiejszej uchwały Gmina Pyzdry podejmie również uchwałę o dofinansowaniu tego zadania. Dodał, że wszystkie gminy w powiecie miały możliwość skorzystania ze środków na zadania inwestycyjne. Dopowiedział, że w związku z tym Gmina Pyzdry skorzystała z tych środków przeznaczając je na przebudowę ul. Szybskiej w Pyzdrach.

Starosta wrzesiński odnosząc się do kwestii rozdysponowania środków na zadania majątkowe poinformował, że u podstaw konstruowania budżetu na 2018 r. powstało założenie, że te zadania, które będą realizowane w poszczególnych gminach na drogach powiatowych będą konsultowane z samorządami gminnymi, jako że samorządy te deklarowały współudział w realizacji tych zadań. Dodał, że z perspektywy mieszkańców i w przekonaniu samorządowców w poszczególnych gminach zadania te zostały określone jako priorytetowe, dlatego wybrano je spośród całej listy zadań, ponieważ są potencjalnie do realizacji w oparciu o raport przygotowany przez Referat Dróg Powiatowych. Dopowiedział, że deklaracje, które zostały złożone przez gminy są potwierdzone. Poinformował, że ustalono, iż z kwoty w wysokości 550.000,00 zł na poszczególne gminy będzie realizowana ul. Szybska w Pyzdrach. Dodał, że Gmina Pyzdry zleciła wykonanie dokumentacji na ul. Szybską, sporządzono kosztorys na podstawie, którego wyniknęło, ile brakuje środków finansowych do zakończenia zadania. Dopowiedział, że przed zaproponowaniem wprowadzenia zmiany w budżecie i propozycji zwiększenia środków na poszczególne zadanie konsultowano to z szefami samorządów poszczególnych gmin. Poinformował, że otrzymano deklarację burmistrza Gminy Pyzdry o uzupełnieniu brakującej kwoty do zakończenia zadania, którego całkowity koszt wynosi około 770.000,00 zł. Dodał, że w przypadku zadań dotyczących budowy chodnika w m. Stępocin, przebudowy drogi powiatowej Mała Górka - Targowa Górka i chodnika na ul. Czerniejewskiej we Wrześni uzgodniono, że obowiązuje zasada 30%. Dopowiedział, że im wcześniej rozpocznie się realizację zadań, tym szybciej można pozyskać wykonawców i korzystniejsze ceny na realizację zadania. Poinformował, że budżet 2017 r. został rozliczony wcześnie i po sporządzeniu bilansu powstały wolne środki, którymi można dysponować. Dodał, że chcąc rozpocząć wcześniej zdarzenia, nie czekając na rozstrzygnięcia przetargowe inwestycji, konieczne jest sfinansowanie tego bezpośrednio przez powiat, natomiast w całym rozliczeniu ta zasada, która dotychczas została przyjęta będzie obowiązywała. Dopowiedział, że pierwszy odcinek drogi powiatowej Mikuszewo – Pogorzelica był remontowany, na drugi uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego ze względu na nawałnice, która miała miejsce w sierpniu 2017 r. Odcinek ten wyremontowano pod koniec ubiegłego roku. Poinformował, że zadanie, o którym mowa jest kontynuacją remontu odcinka drogi, która jest w najgorszym stanie z m. Mikuszewo do Nowej Wsi Podgórnej. Natomiast co do wprowadzania nowych zadań zwrócił uwagę, że są to zadania, które wynikają z raportu o stanie dróg powiatowych. Dodał, że po sporządzeniu bilansu i rozliczeniu środków istnieje ponad 5.000.000,00 zł wolnych środków, które można przeznaczyć na zadania, w tym zadania drogowe i majątkowe. Dopowiedział, że Gmina Miłosław zadeklarowała się wykonać dokumentację i włączyć się w realizację przebudowy odcinka drogi powiatowej w m. Gorzyce. Poinformował, że po przeprowadzeniu analizy przez Referat Dróg Powiatowych okazało się, iż będzie można to zadanie zrealizować poprzez zgłoszenie projektu bez wykonywania dokumentacji technicznej, stąd deklaracja Gminy Miłosław o przeznaczeniu kwoty 50.000,00 zł na realizację tego zadania. Zostało to potwierdzone przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Miłosławiu jak i burmistrza Miłosławia. Dodał, że przebudowa odcinka drogi powiatowej Grabowo Królewskie - Zieliniec jest jednym z tych zadań, które samorządy gminne określiły, jako zadania priorytetowe. Poinformował, że każde zadanie ma swoją historię i uzasadnienie w raporcie, deklaracje wsparcia ze strony samorządów gminnych na realizację tych zadań. Natomiast co do zadań, które są zapisane w projekcie budżetu, zwrócił uwagę że około 700.000,00 zł przeznaczone jest na podwyżki dla pracowników administracji i obsługi w szkołach. Dodał, że od lat postulowano, aby podnieść zdecydowanie płace tych pracowników, ponieważ odstawały znacząco od wynagrodzeń nauczycieli i innych pracowników w sferze budżetowej. Drugie zadanie w projekcie budżetu dotyczy inwestycji w szkołach powiatowych m.in. od lat oczekiwana budowa sieci informatycznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni na kwotę około 300.000,00 zł. Jest to jedyna szkoła, która nie posiadała sieci internetowej. Dopowiedział, że dla każdej szkoły powiatu zapisane są w budżecie środki finansowe na prace modernizacyjne, inwestycyjne i wydatki majątkowe, które modernizują bazę szkół. Poinformował, że dochowano szczególnej staranności w przygotowanie projektu na rozbudowę odcinka drogi powiatowej Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września (ul. Kościuszki) mimo dużego oporu i protestu. Dodał, że jeden z przedsiębiorców, który ma zlokalizowany zakład w sąsiedztwie tej drogi powiatowej oprotestował pozwolenie na budowę. Wojewoda w pierwszej instancji uznał, że ta skarga jest bezzasadna w związku z czym została oddalona. Przedsiębiorca odwołał się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który potwierdził rozstrzygnięcie wojewody, czyli utrzymał w mocy decyzję. Dopowiedział, że aktualnie jest gotowy projekt i konstrukcja finansowa całego przedsięwzięcia. Poinformował, że nie można rozpocząć inwestycji nawet częściowo z tego względu, że Naczelny Sąd Administracyjny uchylił decyzję w całości, w związku z czym wróciła ponownie do wojewody. W związku z powyższym rozstrzygnięcie sprawy wydłuża się. Dodał, że powstaje pytanie dotyczące realizacji tej inwestycji w 2018 r. Poinformował, że jeśli okaże się, iż realizacja tego zadania w 2018 r. jest mało prawdopodobna lub niemożliwa to będzie trzeba zastanowić się nad tym, jakie zadanie inwestycyjne można byłoby zrealizować w zamian. Przypomniał, że są przygotowane dokumentacje na realizację innych zadań drogowych. Dodał, że takim alternatywnym zadaniem jest ul. Czerniejewska we Wrześni, na którą jest gotowa dokumentacja i kosztorysy na tzw. cząstkowe odcinki, czyli przez miejscowości Psary Polskie i Nowy Folwark do granicy lasu. Dopowiedział, że kolejną alternatywą jest będąca w fazie końcowej dokumentacja na przebudowę ul. Witkowskiej we Wrześni. W związku z tą inwestycją powstają pytania m.in. na jaką część, czy na jaki odcinek drogi wystarczy środków finansowych. Trwa ostatni proces uzgodnień, czyli dokumentacja jest gotowa, a po uzyskaniu uzgodnień będzie gotowy projekt budowlany na tę drogę.

Maria Taciak poinformowała, że z 6 nowych zadań wpisanych do projektu uchwały budżetowej tylko 2 z nich były wpisane w katalog zadań przygotowywany przez pracowników starostwa, kiedy to konstruowany był budżet przez Zarząd Powiatu na 2018 r. Dodała, że w katalogu tym znajduje się przebudowa odcinka drogi Grabowo Królewskie – Zieliniec zgłoszona przez radnego Józefa Szafarka i przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Gorzyce zgłoszona przez Radę Sołecką Gorzyce, pozostałe zadania nie były wpisane w katalog. Dopowiedziała, że Zarząd Powiatu ma prawo w ciągu roku budżetowego wskazywać nowe zadania, ale zgłoszone były tylko 2 nowe zadania.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że zadania, które pojawiły się w wykazie zadań majątkowych na 2018 r. były dawno postulowane m.in. budowa ciągu pieszo – rowerowego na odcinku drogi powiatowej Gutowo Małe – Grzybowo. Poinformował, że dokumentacja na to zadanie jest przygotowana. Dodał, że był budowany odcinek z Wrześni od torów kolejowych do Gutowa Małego. Została sporządzona dokumentacja do Grzybowa, która jest gotowa i to zadanie jest realizacją pierwszego odcinka tego zadania, dlatego, że mamy wstępną deklarację z Gminy Września, która chce partycypować na poziomie 50% wartości tego zadania. Dopowiedział, że każde z tych zadań ma swoją historię i uzasadnienie. Poinformował, że na zadania drogowe należy patrzeć z perspektywy kilku lat, ponieważ dużo inwestycji realizuje się na przełomie kilku lat.

Radny Waldemar Bartkowiak przypomniał o drodze Gozdowo – Neryngowo – Nowa Wieś Królewska. Poinformował, że na tym odcinku wzrósł ruch, ponieważ korzystają z niej pracownicy firmy Volkswagen. Dodał, że Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa przeprowadziła wizję lokalną wybranych dróg powiatowych uznając tę drogę za najgorszą.

Przewodniczący Rady przeprowadził odrębne głosowania przedstawionych projektów uchwał Rady. W głosowaniach wzięło udział 16 radnych.

Uchwały nr :

1) 268/XLI/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027;

2) 269/XLI/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

zostały podjęte 15 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”.

Uchwały znajdują się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.

 

Pkt 6 Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym nie wpłynęła żadna interpelacja ani zapytanie radnych. Oddał głos radnej Marii Taciak.

Maria Taciak poinformowała, że z porządku obrad dzisiejszej sesji Rady Powiatu został wycofany projekt uchwały Rady w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu specjalnym prowadzonym przez Powiat Wrzesiński. Zapytała, czy w związku z utworzeniem przedszkola specjalnego powiat będzie otrzymywał subwencję oświatową.

Stefan Tomczak odpowiedział, że powiat za prowadzenie przedszkola specjalnego otrzyma subwencję oświatową. Dodał, że zostanie wypłacona od przyszłego roku, czyli od stycznia 2019 r. Dopowiedział, że projekt uchwały został sporządzony prawidłowo, jednak na  wniosek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki została wycofana z porządku obrad. Poinformował, że jest to symboliczna kwota w wysokości 1,00 zł za jedną godzinę w czasie przekraczającym bezpłatny wymiar 5 godzin dziennie. Dodał, że przedszkola na terenie Gminy Września taką stawkę stosują, dlatego też powiat planował zastosować taką samą opłatę.

Radny Przemysław Hirschfeld złożył w formie pisemnej na ręce przewodniczącego Rady interpelację dotyczącą defraudacji środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w latach 2009 – 2013 w placówce Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. Interpelacja znajduje się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod numerem sprawy: SOR.0003.1.2018.

 

Pkt 7 Wolne głosy, wnioski i informacje.

W tym punkcie członkowie Rady nie podjęli dyskusji.

 

Pkt 8 Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady o godz. 18:40 zamknął  XLI sesję Rady.

 

Na tym protokół został zakończony. Protokół został podpisany po przyjęciu jego treści przez Radę.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Kaźmierczak

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr XLI / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kaźmierczak
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 13:54

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.