Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr XL / 2018

PROTOKÓŁ NR XL / 2018

Z SESJI RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 8 lutego 2018 r.

 

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Powiatu.

Grzegorz Kaźmierczak, przewodniczący Rady o godz. 16:00 otworzył XL sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni. Powitał radną Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Bożenę Nowacką, radnych, starostę, pracowników Starostwa, przedstawicieli służb, inspekcji, straży, jednostek organizacyjnych powiatu i lokalnych mediów oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowiło quorum do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Pkt 2 Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z poprzedniej sesji Rady został sporządzony w statutowym terminie, a z jego treścią radni mogli zapoznać się w biurze Rady. Z uwagi na brak poprawek i uzupełnień, przewodniczący Rady stwierdził przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 3 Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad został przedłożony z materiałami na sesję Rady. Zapytał, czy radni chcą wnieść zmiany do treści proponowanego porządku posiedzenia. Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński wnioskował na podstawie § 24 Statutu Powiatu Wrzesińskiego przyjętego uchwałą nr 72/XII/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 3 grudnia 2015 r. o wprowadzenie zmiany polegającej na dodaniu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały będzie wprowadzony w pkt 5.1 porządku obrad. Następnie poddał pod głosowanie wniosek Zarządu o zmianę treści porządku obrad.

Członkowie Rady jednomyślnie przyjęli zmianę treści porządku obrad.

 

Pkt 4.1 Przedstawienie informacji przewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z terminami odbytych posiedzeń Zarządu i Komisji oraz pismami, które wpłynęły do Biura Rady w okresie międzysesyjnym od 28.12.2017 r. do 08.02.2018 r. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

Pkt 4.2 Przedstawienie sprawozdania przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na XXXIX sesji Rady.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na XXXIX sesji Rady. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

Pkt 4.3 Przedstawienie sprawozdania Starosty Wrzesińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017.

Przewodniczący Rady poinformował, że wszyscy radni otrzymali sprawozdanie Starosty Wrzesińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok.  Sprawozdanie stanowi załączniki nr 5 do protokołu.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

Pkt 4.4 Przedstawienie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014 – 2017 za okres 2016 – 2017.

Przewodniczący Rady poinformował, że wszyscy radni otrzymali sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014 – 2017 za okres 2016 – 2017. Sprawozdanie stanowi załączniki nr 6 do protokołu.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

Pkt 4.5 Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Powiatu Wrzesińskiego w 2017 roku.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji stałych Rady o przedstawienie sprawozdań z działalności komisji, w kolejności:

1. Henryka Waligóra, przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej;

2. Bogdan Kruk, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa;

3. Maria Taciak, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej;

4. Janusz Balcerzak, przewodniczący Komisji Rozwoju Lokalnego;

5. Rafał Zięty, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki;

6. Józef Szafarek, przewodniczący Komisji Budżetowo - Finansowej. Sprawozdania stanowią odpowiednio załączniki od nr 7 do nr 12 do protokołu.

 

Radni nie zgłosili uwag do treści odczytanych sprawozdań z działalności poszczególnych komisji Rady w 2017 roku.

 

Pkt 5.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Stefana Tomczaka, naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej.

Stefan Tomczak poinformował, że na skutek reformy systemu oświaty dotychczasowe gimnazjum z klasami przysposabiającymi do pracy przestało funkcjonować. Dodał, że Szkoła Podstawowa dla Dorosłych byłaby kontynuacją oferty dla młodzieży powiatu wrzesińskiego, która posiada trudności w nauce, a nie kwalifikuje się do kształcenia specjalnego. Dopowiedział, że zapotrzebowanie na taką szkołę zgłosił dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni. Poinformował, że otwarcie Szkoły Podstawowej dla Dorosłych uzupełniłoby lukę oferty edukacyjnej Powiatu Wrzesińskiego, która zaistniała po likwidacji gimnazjów z oddziałami przysposabiającymi do pracy. Dodał, że do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych można przyjąć osobę, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć ukończyła 16 lat, jeżeli osoba ta ma opóźnienie w cyklu kształcenia oraz osobę, która ukończyła 15 lat i jest uczestnikiem Ochotniczego Hufca Pracy. Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 259/XL/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.

 

Pkt 5.2 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 252/XXXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu „Szatnia na medal” współfinansowanego przez Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z budżetu województwa wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Stefana Tomczaka.

Stefan Tomczak poinformował, że Rada Powiatu Wrzesińskiego dnia 28 grudnia 2017 r. podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu „Szatnia na medal” współfinansowanego przez Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z budżetu województwa wielkopolskiego. Dodał, że szacunkowy koszt realizacji inwestycji, który sporządzono na podstawie zapytań o cenę, wyniósł 120.000,00 zł. Dopowiedział, że po wykonaniu dokumentacji projektowej, okazało się, że całkowity koszt inwestycji wyniesie 218.632,00 zł. Poinformował, że wartość dofinansowania wynosi maksymalnie 50% kosztów całkowitych zadania, nie więcej niż 100.000,00 zł. Wobec powyższego należy zwiększyć wartość wkładu własnego Powiatu z kwoty 60.000,00 zł do kwoty 118.632,00 zł. Dodał, że Projekt został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Dopowiedział, że jest to bardzo ważne przedsięwzięcie dla funkcjonowania obiektu przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni. Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 260/XL/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę nr 252/XXXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu „Szatnia na medal” współfinansowanego przez Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z budżetu województwa wielkopolskiego została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.

 

Pkt 5.3 Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Stefana Tomczaka.

Stefan Tomczak poinformował, że dotychczas zasady rozliczania finansowania szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych regulowała ustawa o systemie oświaty. Dodał, że art. 80 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych uchyla te przepisy. Dopowiedział, że art. 38 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych określa obecny tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnej Marii Taciak.

Maria Taciak zapytała, jakie jednostki na terenie powiatu wrzesińskiego będą mogły skorzystać z wyżej wspomnianej dotacji.

Stefan Tomczak odpowiedział, że z dotacji będą mogły skorzystać te jednostki, które dotychczas, czyli Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno Edukacyjno Wychowawczy ARKA, Fundacja PRO – VOBIS, Zespół Szkół Stowarzyszenia Oświatowców Polskich przy ul. Kaliskiej we Wrześni oraz Szkoła w Miłosławiu.

Maria Taciak zapytała, czy w obecnie trwającym roku szkolnym są uczniowie, którym nie zabezpiecza się kształcenia na terenie jednostek powiatu wrzesińskiego. Dodała, że uczniowie, są jakby zmuszeni korzystać z bazy edukacyjnej w sąsiednim powiecie np. gnieźnieńskim. Zapytała, czy to również będzie podlegało ustaleniu dotacji dla takiego ucznia.

Stefan Tomczak odpowiedział, że wysokość dotacji będzie ustalana według metryczki, na podstawie, której będzie wyliczane dofinansowanie. Poinformował, że dotychczas dotacja była obliczana na podstawie średniej powiatu. Obecnie będzie to kwota ustalona w subwencji oświatowej. Dotacja zwiększy się. Dodał, że dotacja na jednego ucznia w 2017 r. wynosiła 34,41 zł, na podstawie metryczki z 2017 r. dotacja na jednego ucznia wynosiłaby około 135,00 zł.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 261/XL/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.

 

Pkt 5.4 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 29/V/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Bartłomieja Kaczmarzewskiego, p.o. kierownika Referatu Dróg Powiatowych.

Bartłomiej Kaczmarzewski poinformował, że niniejszy projekt uchwały ma na celu wprowadzenie indywidualnej stawki za umieszczenie urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym. Dodał, że zgodnie ze stanowiskiem Wojewody Wielkopolskiego stawka powinna być określona, jako konkretna kwota, a nie jako procentowe obniżenie kwoty pierwotnej. Dopowiedział, że w związku z powyższym proponuje się wprowadzenie stawki w wysokości 10,00 zł za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego poprzez umieszczenie urządzenia w pasie drogowym za 1 rok. Poinformował, że ma to na celu zwiększyć szanse w mniejszych miejscowościach i wsiach na dostęp do szybkiego internetu. Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 262/XL/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę nr 29/V/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.

 

Pkt 5.5 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027.

Pkt 5.6 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok.

Przewodniczący Rady poprosił Annę Trubacz, główną księgową powiatu o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej, którą omówiła główna księgowa powiatu.

Anna Trubacz poinformowała, że autopoprawka dotyczy sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Dodała, że w załączniku nr 4 kolumna 8 brzmi plan po zmianach na 2016 rok, a powinno być plan po zmianach na 2018 rok.

Poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej dotyczy zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 65.506,02 zł (z wolnych środków pozostających na rachunku bankowym za 2017 r.):

1) zwiększa się planowane wydatki na dotacje na zadanie pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województw” o kwotę 6.874,02 zł;

2) zwiększa się planowane wydatki na zwiększenie wkładu własnego na zadanie majątkowe pn.: „Budowa obiektu szatniowo – sanitarno – magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni o kwotę 58.632,00 zł.

Dodała, że zmniejsza się rezerwę:

1) ogólną o kwotę 10.000,00 zł i przeznacza się ją na dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Andrzeja Apostoła w Nekli na „Prace konserwatorskie zespołu witraży kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli” w kwocie 10.000,00 zł;

2) celową o kwotę 28.538,00 zł i przeznacza się ją dla:

a) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni kwotę 13.542,00 zł na wypłatę odprawy pośmiertnej;

b) Starostwa Powiatowego we Wrześni kwotę 14.996,00 zł na wykonanie programu prac konserwatorskich w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie do robót naprawczych wieży budynku kościoła poewangelickiego w Miłosławiu (8.000,00 zł) oraz na pokrycie wkładu własnego w związku z ubieganiem się o dofinansowanie na renowację i konserwację ogrodzenia wraz z chodnikiem przy budynku kościoła poewangelickiego w Miłosławiu (6.996,00 zł).

Anna Trubacz poinformowała, że zmienia się nazwę zadania majątkowego:

  • z „Zakup wyposażenia do placówek oświatowych w związku z realizacją projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”
  • na „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” – zakup wyposażenia do placówek oświatowych.

Dodała, że do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1) w przedsięwzięciu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” zwiększa się planowane wydatki w 2018 r. o kwotę 6.874,02 zł to jest do kwoty 189.035,66 zł. Łączne planowane nakłady finansowe pozostają bez zmian. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 6.874,02 zł to jest do kwoty 343.701,20 zł.

2) w przedsięwzięciu pn.: „Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 41.456,00 zł to jest do kwoty 615.544,00 zł (w 2018 r. zmniejsza się o kwotę 18.968,00 zł do kwoty 281.632,00 zł, w 2019 r. zmniejsza się o kwotę 20.728,00 zł do kwoty 307.772,00 zł, a w 2020 r. zmniejsza się o kwotę 41.456,00 zł do kwoty 615.544,00 zł). Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 41.456,00 zł to jest do kwoty 615.544,00 zł. Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Mirosławowi Balickiemu.

Mirosław Balicki poinformował, że Gmina Nekla zwróciła się o dotację w kwocie 30.000,00 zł. Na remont kościoła parafialnego pw. Św. Andrzeja Apostoła w Nekli. Dodał, że przyznano dotację w kwocie 10.000,00 zł, a całe zadanie kosztuje 52.000,00 zł, brakuje 42.000,00 zł. Dopowiedział, że parafia zgromadziła kwotę w wysokości 22.000,00 zł, z czego wynika, że na realizację zadania jest 32.000,00 zł, jednak nadal brakuje 20.000,00 zł. Zapytał, co w przypadku, kiedy zostaną rozpoczęte prace w kościele na kwotę 52.000,00 zł i będzie brakować wskazanej wyżej kwoty w wysokości 20.000,00 zł na zakończenie realizacji zadania.

Radny Bogdan Kruk zapytał, czy radny Mirosław Balicki proponuje, aby zwiększyć dotację.

Mirosław Balicki dodał, że zapytał tylko o brakującą kwotę w wysokości 20.000,00 zł do pełnej kwoty 52.000,00 zł na realizację zadania.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że poszczególne podmioty wnioskują o dofinansowanie różnych zadań. Poinformował, że powiat udziela dotacji określając wysokość kwoty, natomiast do beneficjenta należy rozliczenie się z dotacji. Dodał, że jeżeli beneficjent nie zrealizował zadania, to kwota będzie podlegać zwrotowi. Dopowiedział, że aktualnym problemem beneficjenta jest zgromadzenie pozostałej części środków finansowych, aby zrealizować zadanie. Poinformował, że w przypadku powiatu jest odwrotnie, bo kiedy przystępuje do realizacji zadania musi mieć zabezpieczone w budżecie środki finansowe. Dodał, że w tym przypadku powiat udziela dotacji na realizację zadania.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 263/XL/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027 została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 r. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Autopoprawka do ww. projektu uchwały Rady została przyjęta jednomyślnie.

Autopoprawka do ww. projektu uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 r. wraz z przyjętą autopoprawką. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 264/XL/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok została przyjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2018.

 

Pkt 6 Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym nie wpłynęła żadna interpelacja ani zapytanie radnych. Otworzył dyskusję i oddał głos Marii Taciak.

Maria Taciak poinformowała, że w załączonym piśmie przewodnim do sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w roku 2017 w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wrzesiński zawarto informację, iż wypłacono dodatek uzupełniający nauczycielom stażystom. Zapytała, co oznacza dodatek uzupełniający, czy wynika to z tego, że stażysta nie otrzymał zagwarantowanej kwoty wskaźnikowej.

Stefan Tomczak odpowiedział, że wynika to z przepisów prawa. Poinformował, że nauczyciel na danym stopniu awansu otrzymuje określoną kwotę, jednak nie wszyscy nauczyciele są zatrudnieni na pełnych etatach i nie wypracowują tej kwoty, dlatego na koniec roku wykonuje się podliczenia i jeżeli nauczyciele nie uzyskali średniej wynikającej z awansu zawodowego, to szkoła jest zobowiązana do wypłacenia dodatku uzupełniającego. Dodał, że tak zdarza się co roku. Dopowiedział, że najczęściej tego pułapu nie wykonują stażyści. Poinformował, że dodatek z każdym rokiem jest coraz mniejszy, w zeszłym roku wynosił około 10.000,00 zł, a aktualnie 4.993,39 zł. Dopowiedział, że dodatek należy wypłacić do końca stycznia.

 

Pkt 7 Wolne głosy, wnioski i informacje.

 

W tym punkcie członkowie Rady nie podjęli dyskusji.

 

Pkt 8 Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady o godz. 17:00 zamknął  XL sesję Rady.

 

Na tym protokół został zakończony. Protokół został podpisany po przyjęciu jego treści przez Radę.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Kaźmierczak

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr XL / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kaźmierczak
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 13:54

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.