Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr XXXIX / 2017

PROTOKÓŁ NR XXXIX / 2017

Z SESJI RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2017 r.

 

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Powiatu.

Grzegorz Kaźmierczak, przewodniczący Rady o godz. 14:05 otworzył XXXIX sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni. Powitał radną Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Bożenę Nowacką, radnych, starostę, pracowników Starostwa, przedstawicieli służb, inspekcji, straży, jednostek organizacyjnych powiatu i lokalnych mediów oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 17 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowiło quorum do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

O godzinie 14:10 do sali obrad weszli starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz i radny Bogdan Kruk. W posiedzeniu uczestniczyło 19 radnych.

 

Pkt 2 Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z poprzedniej sesji Rady został sporządzony w statutowym terminie, a z jego treścią radni mogli zapoznać się w biurze Rady. Dodał, że dnia 27.12.2017 r. radny Przemysław Hirschfeld złożył pismo z wnioskiem o sprostowanie w protokole wypowiedzi Pana Zbyszko Przybylskiego, prezesa Szpitala Powiatowego we Wrześni. Dopowiedział, że zapis w protokole został uszczegółowiony o stwierdzenie, o które wnioskował radny w swoim piśmie. Z uwagi na brak dalszych poprawek i uzupełnień, przewodniczący Rady stwierdził przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 3 Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad został przedłożony z materiałami na sesję Rady. Zapytał, czy radni chcą wnieść zmiany do treści proponowanego porządku posiedzenia.  Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Członkowie Rady jednomyślnie przyjęli treść porządku obrad.

 

Pkt 4.1 Przedstawienie informacji przewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z terminami odbytych posiedzeń Zarządu i Komisji oraz pismami, które wpłynęły do Biura Rady w okresie międzysesyjnym od 30.11.2017 r. do 28.12.2017 r. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

Pkt 4.2 Przedstawienie sprawozdania przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na XXXVIII sesji Rady.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na XXXVIII sesji Rady. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

Pkt 4.3 Przedstawienie planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Wrzesińskiego na 2018 r.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji stałych Rady o przedstawienie planów pracy komisji na 2018 rok, w kolejności:

1) Henryka Waligóra, przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.

2) Bogdan Kruk, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa;

3) Janusz Balcerzak, przewodniczący Komisji Rozwoju Lokalnego;

4) Rafał Zięty, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki;

5) Józef Szafarek, przewodniczący Komisji Budżetowo - Finansowej. Plany pracy stanowią odpowiednio załączniki od nr 5 do nr 9 do protokołu.

Radni nie zgłosili uwag do treści odczytanych planów pracy poszczególnych komisji Rady na 2018 r.

 

Pkt 5 Zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 r.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o przedstawienie planu kontroli komisji na 2018 r.

Maria Taciak odczytała plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 r. Plan stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 r.

Członkowie Rady jednomyślnie zatwierdzili plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 r.

 

Pkt 6.1 Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia minimalnego wynagrodzenia rodzinie zastępczej zawodowej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Annę Marię Kulczyńską, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że zgodnie z ustawą z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącej rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2.000,00 zł miesięcznie oraz rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2.600,00 zł miesięcznie. Dodała, że bardzo trudne jest utrzymanie i pozyskanie wymienionych wyżej rodzin, w powiecie wrzesińskim są 2 rodziny zastępcze zawodowe i 2 pogotowia rodzinne. Dopowiedziała, że w związku z tym wnioskuje się o podniesienie wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinny dom dziecka do kwoty nie niższej niż 2.400,00 zł miesięcznie, a dla rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego do kwoty nie niższej niż 3.000,00 zł miesięcznie.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 250/XXXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie podniesienia minimalnego wynagrodzenia rodzinie zastępczej zawodowej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 6.2 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2018 roku.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Joannę Musiałkiewicz, kierownika Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 06.09.2001 r. Prawa farmaceutycznego do zadań Rady Powiatu należy określenie w drodze uchwały rozkładu godzin pracy aptek na danym terenie po zaciągnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z powiatu i samorządu aptekarskiego. Dodała, że załącznik nr 1 do niniejszej uchwały przedstawia rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2018 r. Dopowiedziała, że są to informacje uzyskane od wszystkich aptek, które funkcjonują na terenie powiatu wrzesińskiego. Poinformowała, że w ubiegłych latach do projektu uchwały dołączany był również harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych na danym terenie w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy. Dodała, że w tym roku tego załącznika nie ma, ponieważ Apteka Prima przy ul. Chrobrego 10 we Wrześni deklaruje się zapewnić całodobowy dostęp do leków przez wszystkie dni w roku. Dopowiedziała, że w związku z powyższym nie ma potrzeby opracowywania dyżurów aptek. Poinformowała, że projekt rozkładu godzin pracy aptek działających na terenie powiatu wrzesińskiego został zaopiniowany pozytywnie zarówno przez burmistrzów i wójta gmin powiatu wrzesińskiego oraz przez samorząd aptekarski.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnej Marii Taciak.

Maria Taciak poinformowała, że w 2017 r. na terenie powiatu wrzesińskiego funkcjonowała tylko jedna apteka, która miała 24 godzinny dyżur. Zapytała, czy przed przystąpieniem do opracowania niniejszego projektu uchwały były prowadzone rozmowy, i czy inne apteki nie wyrażały zainteresowania całodobowym dyżurem w 2018 r.

Joanna Musiałkiewicz odpowiedziała, że zgłoszono się do wszystkich aptek na terenie powiatu wrzesińskiego z prośbą o przekazanie informacji, jakie są plany dotyczące 2018 r. Poinformowała, że tylko Apteka Prima wyraziła deklarację całodobowego funkcjonowania we wszystkie dni w roku.

Maria Taciak zapytała, czy powiat posiada informację na temat tego, czy Apteka Prima zapewnia i zabezpiecza potrzeby w zakresie dostępności do leków.  

Joanna Musiałkiewicz odpowiedziała, że powiat nie badał dostępności leków w Aptece Prima. Poinformowała, że z informacji od opieki społecznej, wynika, iż dla mieszkańców jest to komfortowe i potrzebne, ponieważ nie ma potrzeby każdorazowego sprawdzania, która apteka w danym dniu ma dyżur.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 251/XXXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2018 roku została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 6.3 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu „Szatnia na medal” współfinansowanego przez Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z budżetu województwa wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Stefana Tomczaka, naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej.

Stefan Tomczak poinformował, że w ramach programu „Szatnia na medal” planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie inwestycji na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni. Dodał, że inwestycja polegać będzie na powstaniu kontenerów szatniowo – sanitarno – magazynowych na potrzeby użytkowników stadionu. Dopowiedział, że szacunkowy koszt zadania wynosi 120.000,00 zł brutto. Poinformował, że wartość dofinansowania z Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wyniesie maksymalnie 50% kosztów całkowitych zadania, pozostałe 50% kosztów to wartość wkładu własnego.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 252/XXXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu „Szatnia na medal” współfinansowanego przez Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z budżetu województwa wielkopolskiego została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 6.4 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Urszulę Łabędę, naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa.

Urszula Łabęda poinformowała, że obowiązek przyjęcia Programu Ochrony Środowiska wynika z ustawy z dnia 27.04.2011 r. Prawo ochrony środowiska. Dodała, że przedłużony program jest kontynuacją Programu Ochrony Środowiska z lat 2013 – 2016. Dopowiedziała, że niniejszy dokument analizuje istniejący stan środowiska przyrodniczego i przedstawia cele i zadania zaplanowane do realizacji w poszczególnych obszarach interwencji. Poinformowała, że mają one zachować dobry stan środowiska i tam, gdzie jest to konieczne przedstawiać zadania naprawcze. Dodała, że projekt Programu został podany do publicznej wiadomości, a złożone uwagi zostały rozpatrzone. Dopowiedziała, że na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa zwrócono uwagę, iż w Programie w punkcie dotyczącym operatorów elektroenergetycznych na terenie powiatu wrzesińskiego zabrakło operatora Energa S.A. Poinformowała, że zapis został uzupełniony. Dodała, że Program został poddany szerokiemu opiniowaniu przez: Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Opinie były pozytywne.

Przewodniczący Rady dodał, że Program Ochrony Środowiska został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 253/XXXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 6.5 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 63/XI/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września w 2016 roku.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Urszulę Łabędę.

Urszula Łabęda poinformowała, że zmiana niniejszej uchwały ma na celu wydłużenie okresu, w jakim będzie udzielana pomoc finansowa Gminie Września na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała – Grzymysławice”. Dodała, że sieć ta będzie bezpośrednio zaopatrywać w wodę i odprowadzać ścieki na działce, na której budowane jest Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Dopowiedziała, że jest to infrastruktura konieczna, aby aktualna budowa, a w przyszłości budynek mógł funkcjonować poprawnie. Poinformowała, że zmiana niniejszej uchwały nie powoduje zmiany wysokości udzielonej dotacji, a jedynie termin, w jakim będzie udzielana. Dodała, że zgodnie z informacją, jaką uzyskano od Gminy Września budowa inwestycji ma zakończyć się w kwietniu 2018 r.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 254/XXXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały nr 63/XI/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września w 2016 roku została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 6.6 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027.

Pkt 6.7 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok.

Przewodniczący Rady poprosił Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał.

Beata Matuszewska poinformowała, że:

1) zwiększona została część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 50.000,00 zł;

2) zwiększono wpływy z tytułu czynszów najmu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni o kwotę 2.399,00 zł na zakup wyposażenia;

3) zwiększono wpływy z tytułu otrzymania darowizn oraz wynajmu stanowisk na targi Rolnicza Jesień przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni o kwotę 12.615,00 zł na zakup wyposażenia;

4) zwiększono plan dochodów Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni o kwotę 1.317,00 zł;

5) Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie otrzymał darowiznę w kwocie 7.000,00 zł na zakup wyposażenia i odszkodowanie w kwocie 1.823,00 zł na usunięcie skutków nawałnicy;

6) zmniejszono plan dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 447.630,00 zł realizowany przez Starostwo Powiatowe we Wrześni;

7) zmniejszono plan o kwotę 391.435,00 zł z dofinansowania do realizacji projektu „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”. Związane jest to z opóźnieniem wykonania prac geodezyjnych oraz weryfikacji tych prac. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego wystąpił z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o wyrażenie zgody na przesunięcie środków z 2017 r.  na 2018 r. , na co uzyskał zgodę;

8) w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni zwiększono plan o kwotę 1.000,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań;

9) w Starostwie Powiatowym we Wrześni zmniejszono plan o kwotę 64.675,00 zł z zadania „Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała – Grzymysławice”. Środki zostaną zabezpieczone na realizację zadania w budżecie na 2018 r.

Beata Matuszewska dodała, że w uchwale nr 249/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30.11.2017 r. w załączniku nr 4 prostuje się oczywisty błąd pisarski. W załączniku nr 4 dodano nowe zadanie majątkowe „Wpłata na fundusz celowy – dofinansowanie zakupu pompy szlamowej w kwocie 55.000,00 zł poprzez podanie klasyfikacji budżetowej dział 754, rozdział 75405, a powinien być dział 754, rozdział 75411.

Beata Matuszewska poinformowała, że do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1) w przedsięwzięciu pn.: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 151.831,00 zł, to jest do kwoty 5.417.604,00 zł;

2) w przedsięwzięciu pn.: „Usługi na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 20.638,00 zł, to jest do kwoty 153.362,00 zł;

3) w przedsięwzięciu pn.: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 60.441,00 zł, to jest do kwoty 2.136,501,00 zł;

4) w przedsięwzięciu pn.: „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września” przenosi się planowane wydatki między latami (w 2017 r. zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 326.949,00 zł, a zwiększa planowane wydatki o tę kwotę w 2018 r., to jest do kwoty 3.651.218,00 zł);

Bartłomiej Kaczmarzewski, p.o. kierownika Referatu Dróg Powiatowych poinformował, że powyższa kwota dotyczy odszkodowań za grunty zajęte pod rozbudowę ul. Kościuszki we Wrześni. Dodał, że Referat Dróg Powiatowych dokonuje dopłaty odszkodowań na podstawie decyzji wydanej przez Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Starostwa Powiatowego we Wrześni. Dopowiedział, że część decyzji nie mogła być wydana w 2017 r. i wypłacenia dokona się w 2018 r., stąd konieczność przeniesienia części środków, które nie zostały wykorzystane w 2017 r.

5) w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo – Łagiewki” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 30.000,00 zł, to jest do kwoty 2.869.294,00 zł;

Bartłomiej Kaczmarzewski poinformował, że na etapie wykonania zadania zaistniała potrzeba poszerzenia jezdni. Dodał, że na ten cel otrzymano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  Dopowiedział, że głównym wskaźnikiem punktowanym była szerokość przedmiotowej drogi: 5,5 m. Poinformował, że jednak różnice w terenie okazały się niekompatybilne z danymi w projekcie, w związku z tym trzeba było dokonać w projekcie poszerzenia drogi, aby uzyskać wskaźniki, za które otrzymano dofinansowanie.

6) dodaje się nowe przedsięwzięcia pn.:

a) „Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała – Grzymysławice”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 315.814,06 zł (w 2016 r. 45.603,06 zł, w 2017 r. 205.536,00 zł, a w 2018 r. 64.675,00 zł). Okres realizacji to lata 2015 – 2018;

b) „Budowa obiektu szatniowo – sanitarno – magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 60.000,00 zł (w 2017 r. nie planuje się nakładów, w 2018 r. 60.000,00 zł). Okres realizacji to lata 2017 – 2018.

Przewodniczący Rady przeprowadził odrębne głosowania przedstawionych projektów uchwał Rady. W głosowaniach wzięło udział 19 radnych.

Uchwały nr :

1) 255/XXXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027;

 

2) 256/XXXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

zostały podjęte jednomyślnie.

 

Przewodniczący Rady ogłosił 7 minut przerwy. O godz. 14:55 obrady zostały wznowione.

 

Pkt 7.1 Przedstawienie przez Zarząd Powiatu projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok wraz z uzasadnieniem oraz z uwzględnieniem autopoprawki.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027 wraz z uzasadnieniem oraz autopoprawką stanowi załącznik nr 11 do protokołu natomiast projekt uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok wraz z uzasadnieniem oraz autopoprawką stanowią załącznik nr 12 do protokołu.

Beata Matuszewska przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej projekt uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok i projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027 wraz z autopoprawkami. Poinformowała, że projekt ustala, iż dochody budżetu na 2018 r. wynoszą 132.891.588,00 zł. Dodała, że autopoprawką dochody te zwiększa się o kwotę 239.604,00 zł, z tego dochody majątkowe o kwotę 239.604,00 zł. Po podjęciu uchwały budżetu wraz z autopoprawką dochody budżetowe będą wynosić 133.131.192,00 zł.

Dopowiedziała, że:

1) w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększa się planowane dochody o kwotę 391.435,00 zł w związku z przeniesieniem z 2017 r. planowanej kwoty dofinansowania na zadanie pn.: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”;

2) w rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejsza się planowane dochody o kwotę 151.831,00 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie na zadanie pn.: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”. 

W wyżej wymienionych rozdziałach dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej między paragrafami.

 

Beata Matuszewska poinformowała, że po wprowadzeniu autopoprawki dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększone zostaną  o kwotę 239.604,00 zł i wyniosą 63.781.140,00 zł.

Dodała, że projekt ustala, iż wydatki budżetu na 2018 r. wynoszą 142.812.233,00 zł. Dopowiedziała, że autopoprawką wydatki te zwiększa się o kwotę 790.305,00 zł, z tego dochody majątkowe o kwotę 790.305,00 zł. Po podjęciu uchwały budżetu wraz z autopoprawką wydatki budżetowe będą wynosić 143.602.538,00 zł.

Poinformowała, że:

1) wprowadza się realizację II etapu zadania pn.: „Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała – Grzymysławice” w kwocie 64.675,00 zł;

2) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan o kwotę 356.949,00 zł na:

a) zwiększenie planowanych wydatków w kwocie 3.324.269,00 zł o kwotę 326.949,00 zł na zadanie majątkowe „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września”. Kwota ta zaplanowana jest na wypłatę odszkodowań i zostanie pokryta z wolnych środków pozostających na rachunku bankowym za 2017 r.,

b) zwiększenie planowanych wydatków 2.820.294,00 zł o kwotę 30.000,00 zł na zadanie majątkowe „Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo – Łagiewki”. Kwota na zabezpieczenie środków na roboty związane z poszerzeniem drogi i zostaną pokryte z wolnych środków pozostających na rachunku bankowym za 2017 r.;

3) zwiększa się planowane wydatki o kwotę 460.512,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”. Z powyższej kwoty dofinansowanie wynosi 391.435,00 zł, a wkład własny 69.077,00 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków pozostających na rachunku bankowym za 2017 r.;

4) zwiększa się plan o kwotę 26.862,00 zł na zadanie „Usługi na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych”. Kwota ta została zabezpieczona z rezerwy ogólnej;

5) zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 151.831,00 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie na zadanie pn.: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”;

6) zwiększa się plan o kwotę 7.000,00 zł na „Świadczenie usług stwierdzenia zgonu na terenie Powiatu Wrzesińskiego”. Kwota została zabezpieczona z rezerwy ogólnej;

7) zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.013,00 zł na dotacje dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z Powiatu Wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych, z tego:

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 68.791,00 zł w związku z umieszczeniem dwoje małoletnich w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Powiecie Radziejowskim,

b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 28.778,00 zł w związku z umieszczeniem małoletniego w rodzinie zastępczej niezawodowej, co spowodowało zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej o kwotę 2.398,20 zł miesięcznie;

Kwota 40.013,00 zł została zabezpieczona z rezerwy ogólnej;

8) zabezpieczono środki na nowe zadanie majątkowe pn.: „Budowa obiektu szatniowo – sanitarno – magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w kwocie 60.000,00 zł. Kwota ta zostanie pokryta z wolnych środków pozostających na rachunku bankowym za 2017 r.;

9) w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna dokonuje się przeniesienia w kwocie 127.086,00 zł:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 127.086,00 zł zastępuje się kwotą 102.507,00 zł,

b) dodaje się wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 24.579,00 zł.

 

Beata Matuszewska poinformowała, że po wprowadzeniu autopoprawki wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego zwiększone zostaną o kwotę 338.681,00 zł i będą wynosić 73.432.496,64 zł. Dodała, że deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 550.701,00 zł i wynosi 10.471.346,00 zł. Natomiast planowane przychody zwiększa się o kwotę 550.701,00 zł i wyniosą 13.146.912,00 zł. Poinformowała, że rezerwa celowa pozostaje bez zmian i wynosi 610.832,00 zł, natomiast rezerwa ogólna zmniejsza się o kwotę 73.875,00 zł i wynosić będzie 354.562,00 zł. Planowana kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości zwiększa się o kwotę 104.688,00 zł i wynosić będzie 1.000.950,64 zł.

Beata Matuszewska przedstawiła wyjaśnienia do opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:

1) w załączniku nr 1  do projektu uchwały budżetowej obejmującym dochody budżetu na 2018 r. nie zaplanowano dochodów w rozdziale wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Dochody zostaną skorygowane w trakcie roku budżetowego o faktyczne wpływy o ile takie zaistnieją. Natomiast zaplanowano tylko odsetki od środków znajdujących się na rachunkach bankowych. Nie zaplanowano natomiast dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat, jeśli odsetki wpłyną do budżetu zostanie dokonana stosowna korekta w trakcie roku budżetowego. Projekt budżetu na 2018 r. zakłada realne wpływy, co do których istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że zostaną zrealizowane;

2) w załączniku nr 4 do projektu chwały budżetowej obejmującym dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego doprowadzono do zgodności z przepisami i pozostałymi załącznikami;

 

3) w załączniku nr 3.5. do projektu uchwały budżetowej obejmującym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 r. dokonano sklasyfikowania w odpowiednich paragrafach właściwych dla źródła dochodów.

 

Beata Matuszewska poinformowała, że prognozowane dochody bieżące (68.444.306,00 zł) przewyższają planowane wydatki bieżące o kwotę 1.970.690,64 zł w związku z powyższym zostały spełnione wymogi z art. 242 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, że Rada Powiatu nie może uchwalić budżetu powiatu, w którym prognozowane wydatki bieżące przekroczyłyby dochody bieżące.

Dodała, że wynik budżetu będzie wynosił 10.471.346,00 zł. Dopowiedziała, że jest zaplanowana kwota w wysokości 230.554,00 zł na spłatę odsetek, a kwota 2.675.566,00 zł na spłatę rat kapitałowych. Poinformowała, że w przypadku, kiedy zostanie zaciągnięty planowany kredyt to zadłużenie na koniec 2018 r. będzie wynosiło 14.396.211,00 zł. Dodała, że najwyższa kwota długu wynosiła 21.669.799,00 zł w 2011 r. Poinformowała, że 2019 i 2020 r. jest najbardziej zagrożony jeśli chodzi o kształtowanie się dopuszczalnego i planowanego wskaźnika spłat zobowiązań, a od 2021 r. wskaźniki pozwalają na perspektywy nowych zadań.

Beata Matuszewska przedstawiła wyjaśnienia do opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 - 2027:

1) dokonuje się uzupełnienia w kolumnie 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w latach 2019 – 2024. Uzupełnione kwoty dotyczą przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej w latach 2019 – 2024 na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych;

2) w 2017 r. zaplanowano przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 475.566,00 zł z planowaną spłatą rat kapitałowych w 2018 r. Z uwagi na to, że do dnia podejmowania niniejszej uchwały nie zaciągnięto kredytu nie ujmuje się spłat w określonej kolumnie;

3) dokonuje się zmian w kolumnie 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych bez względu na stopień finansowania tymi środkami w latach 2018 – 2019 poprzez zwiększenie uprzednio wykazanych kwot o wydatki na wkład krajowy nieobjęty umowami o dofinansowanie. Po dokonaniu zmian w zakresie zadań współfinansowanych ze środków unijnych na 2018 r. dokonuje się uzupełnienia w 2018 r. o kwotę 2.636.219,00 zł, natomiast w 2019 r. uzupełnia się o kwotę 306.483,00 zł.

Starosta wrzesiński przedstawił dalszą część prezentacji multimedialnej. Powrócił do 2011 r., kiedy zadłużenie powiatu było najwyższe i wynosiło 21.669.799,00 zł. Dodał, że było ono związane z realizacją zadań inwestycyjnych. Dopowiedział, iż przez kolejne lata zobowiązania stopniowo zmniejszano, jednocześnie przy realizacji zadań inwestycyjnych. Poinformował, że projekt budżetu na 2018 r. jest kulminacyjnym momentem, który pokazuje, iż strategię, którą przyjęto w latach ubiegłych, czyli budowanie zdolności finansowej do podjęcia takich wyzwań, finalizuje się dziś. Dodał, że zostanie przedstawiona opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wskazuje, że założenia i kalkulacje mają finansowe i prawne uzasadnienie. Dopowiedział, że realizacja projektu budżetu na 2018 r. jest dużym wyzwaniem. Poinformował, że zadania inwestycyjne stanowią w tym budżecie 53,7 %. Dodał, że myśli, iż jest niewiele budżetów konstruowanych przez samorządy, w których poziom inwestycji jest na tak wysokim poziomie. Dopowiedział, że na pytanie: czy jest to budżet doskonały i czy budżet spełnia nasze potrzeby i oczekiwania, odpowiada nie. Poinformował, że każdy budżet jest pewnego rodzaju kompromisem, co można zauważyć podczas dyskusji nad projektem budżetu, w czasie debaty budżetowej, czy na posiedzeniach komisji. Dodał, że można wskazać wiele zadań, które nie znalazły się w projekcie budżetu, mimo że jego wielkość uległa podwojeniu.

Starosta Wrzesiński poinformował, że dochody na 2018 r. wynoszą 133.131.192,00 zł, a wydatki 143.602.538,00 zł. Dodał, że jeśli odniesie się te kwoty do 2017 r. to można zauważyć,  że środki budżetu na 2018 r. są podwojone. Dopowiedział, że jest to związane przede wszystkim z pozyskanymi z zewnątrz środkami na realizację zadań, głównie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Poinformował, że jest to główną przyczyną gwałtownego wzrostu dochodów i wydatków planowanych na 2018 r. Dodał, że środki zewnętrzne nie są przydzielane według jakiegoś algorytmu na poszczególne samorządy i nie stają się one automatycznie beneficjentami tych środków. Dopowiedział, że przygotowanie projektów, sięganie po środki finansowe, przygotowanie warsztatów do ich opracowania, przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia wymaga ogromnej pracy bardzo wielu osób, nie tylko związanych bezpośrednio z finansami, ale wszystkich osób, które przyczyniły się do przygotowania i pozyskania środków. Poinformował, że budżet 2018 r. jest zadaniem, które będzie wymagało ogromnego wysiłku ze strony wszystkich służb powiatowych, radnych Rady Powiatu czuwających nad realizacją projektu budżetu i spełnieniem tych założeń, które znajdą się w planie finansowym. Dodał, że wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r. wyniesie 73.432.496,64 zł:

1) „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”

Dodał, że jest to rewolucja technologiczna, gdzie zamieniane są dotychczasowe, tradycyjne sposoby gromadzenia i udostępnienia danych w metody cyfrowe.

2) „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””

Dodał, że jest to zadanie wyjątkowe na skalę Wielkopolski, ale również Ogólnopolską. Będzie to Centrum podnoszące kwalifikacje osób pracujących, jak i młodzieży uczącej się. Dopowiedział, że aktualnie jest realizowany projekt budowlany, następnie będzie wyposażenie sprzętu, a zakończenie inwestycji planowane jest na wrzesień 2018 r. Poinformował, że jest to jedno z większych zadań, które zostało zaplanowane w budżecie na 2018 r.

3) „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””

Dodał, że to zadanie składa się z kilku elementów m.in.: zaplecza dydaktyczno - sportowego, bursy przy ul. Gnieźnieńskiej i ul. Słowackiego i Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej.

4) „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”

Poinformował, że budynek ten będzie stanowił nową bazę dla Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Wrześni. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec lutego 2018 r.

5) „Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo – Łagiewki”

Dodał, że zadanie materialnie zostało zrealizowane w 2017 r., jednak ze względu na konstrukcję finansowanie nastąpi w 2018 r.

6) „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”

Dopowiedział, że tym projektom inwestycyjnym towarzyszą zadania realizowane ze środków na projekty miękkie. Projekty te są aktualnie realizowane przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

7) „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”

Poinformował, że zadanie to jest realizowane przez większość szpitali powiatowych i wojewódzkich na terenie Województwa Wielkopolskiego. Szpital Powiatowy we Wrześni również bierze udział w powyższym projekcie. Polega na tworzeniu elektronicznej dokumentacji dla pacjentów Szpitala Powiatowego we Wrześni.

Starosta wrzesiński poinformował, że do zadań miękkich należą:

1) „Jesteśmy aktywni”;

2) „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka”;

3) „Bądź na topie – zdobądź poszukiwane kwalifikacje!”;

4) „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”

Dodał, że wydatki na projekty unijne finansowane w ramach perspektywy 2014 – 2020 wynoszą:

1) wydatki majątkowe – całkowita wartość projektów 91.653.980,88 zł, kwota dofinansowania 79.460.092,54 zł;

2) wydatki bieżące – całkowita wartość projektów 7.446.798,28 zł, kwota dofinansowania 6.675.717,77 zł.

Dopowiedział, że całkowita wartość projektów rozpoczętych przed 2017 r. i kontynuowanych w 2018 r. i latach następnych wynosi 99.100.779,16 zł, z tego kwota dofinansowania to 86.135.810,31 zł, która stanowi 86,92%.

Poinformował, że oprócz powyższych zadań, w budżecie na 2018 r. zaplanowano jeszcze inne zadania majątkowe. Dodał, że idea którą się kierowano była taka, iż najpierw realizowane jest zadanie i sumowane są środki na zadania, które mogą uzyskać dofinansowanie tj. np. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września” (ul. Kościuszki). Dopowiedział, że natomiast zadania majątkowe realizowane w gminach były uzgadniane i konsultowane przez radnych powiatowych i samorządy gminne, na których terenie będą realizowane określone inwestycje. Wymienił zadania majątkowe na 2018 r.:

1) „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września” – 3.324.269,00 zł;

2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2933P – budowa chodnika w m. Stępocin” – 175.000,00 zł;

3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2153P budowa ciągu pieszo – rowerowego w m. Nekla” – 200.000,00 zł;

4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka – Targowa Górka” – 175.000,00 zł;

5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3015P w m. Pyzdry ul. Szybska” – 550.000,00 zł;

6) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2905P – budowa chodnika w m. Czeszewo” – 70.000,00 zł;

7) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2907P – budowa chodnika w m. Orzechowo” – 50.000,00 zł;

8) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2906P Mikuszewo – gr. powiatu – Pogorzelica” – 430.000,00 zł;

9) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918P – budowa chodnika w m. Krzywa Góra” – 100.000,00 zł;

10) „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni” – 200.000,00 zł.

Starosta wrzesiński poinformował, że zabezpieczone zostały środki w kwocie 800.000,00 zł w budżecie na 2018 r. na poręczenia, które dotyczą wykupu obligacji emitowanych przez Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. na inwestycję pn.: „Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni”. Dodał, że projekt budżetu na 2018 r. zabezpiecza środki finansowe na bieżące funkcjonowanie wszystkich jednostek powiatowych, w tym największa kwota w wysokości około 90.000.000,00 zł przeznaczona na inwestycje dotyczące oświaty. Dopowiedział, że projekt budżetu jest największym budżetem w historii Powiatu Wrzesińskiego zapewnia realizację statutowych zadań dla wszystkich jednostek powiatowych oraz ma wszelkie realne podstawy do tego, aby ten plan mógł stać się rzeczywistością i zostać wykonany w takim zakresie, jaki jest zaplanowany.

Salę obrad opuścił radny Czesław Borkowski. W posiedzeniu uczestniczyło 18 radnych.

 

Pkt 7.2 Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok wiceprzewodniczącego Rady Krzysztofa Strużyńskiego.

Krzysztof Strużyński przeczytał pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o:

1) projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 r;

2) projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027;

3) możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 r.

Opinie znajdują się w Wydziale Finansowym pod numerami spraw: NF.3022.8.2017, NF.3022.7.2017, NF.3022.6.2017.

 

Pkt 7.3 Przedstawienie zbiorczej opinii Komisji Budżetowo – Finansowej wraz z proponowanymi poprawkami.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie zbiorczej opinii Komisji Budżetowo – Finansowej przewodniczącego Komisji Budżetowo – Finansowej Józefa Szafarka.

Józef Szafarek przedstawił zbiorczą opinię Komisji Budżetowo-Finansowej. Opinia stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

 

Pkt 7.4 Przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii i wniosków Komisji Budżetowo – Finansowej oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Punkt został omówiony we wcześniejszych podpunktach punktu 7 porządku obrad.

 

Pkt 8 Dyskusja nad projektem budżetu oraz wniesionymi poprawkami.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnej Marii Taciak.

Maria Taciak zapytała, czy załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2018 r., który zawiera wykaz zadań majątkowych na 2018 r. w zderzeniu z autopoprawką jest w całej rozciągłości taki sam, czy były zmiany. Dodała, że jeśli były zmiany to radni nie otrzymali zaktualizowanego wykazu zadań majątkowych.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że radni nie otrzymali zaktualizowanego wykazu zadań majątkowych, ponieważ wszystkie zmiany zostały zawarte w autopoprawce i treści postanowienia.

Maria Taciak dodała, że integralną częścią uchwały budżetowej jest załącznik nr 5, który powinien być poprawiony i zawierać kwoty, które są przyjęte do określonego zadania. Dopowiedziała, że już przy realizacji budżetu w 2018 r. będziemy posługiwać i odwoływać się do załącznika nr 5 przedłożonego do projektu uchwały budżetowej z dnia 10.11.2017 r., kiedy została podjęta uchwała przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego.

Beata Matuszewska poinformowała, że w takim przypadku wszystkie załączniki tj. 1, 2, 4, 5, 6 i 7 musiałyby zostać przekazane, ponieważ też zostały skorygowane. Dodała, że autopoprawkę wnosi się przy uchwalaniu budżetu w treści pisemnej, która zawiera informacje jaka kolumna, co się zmienia, która kwota, jaką kwotę została zastąpiona. Dopowiedziała, że przez cały czas taką formę stosowano i taka została zaakceptowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Maria Taciak zapytała, czy w takiej samej wersji uchwała zostanie przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że Regionalna Izba Obrachunkowa otrzyma treść autopoprawki oraz nową uchwałę z treściami, które są zawarte w autopoprawce.

Maria Taciak zapytała, jak w takim razie, radni mają głosować za całością projektu uchwały budżetowej.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że na podstawie przedstawionej autopoprawki do projektu uchwały budżetowej.

Maria Taciak dodała, że uważa, iż radni powinni dysponować takim dokumentem, za którym głosują, i który jest odzwierciedleniem całej treści uchwały budżetowej z aktualnymi załącznikami zawierającymi wartości, które zostały uwzględnione w autopoprawce.

Przewodniczący Rady poprosił o głos Jacka Sławskiego, radcę prawnego.

Jacek Sławski wyjaśnił, że przedstawiona autopoprawka w tej formie, w której została zaproponowana może być uchwalona, a jej treść będzie uzupełniona w załącznikach.

 

Józef Szafarek poinformował, że dyskusję nad projektem budżetu rozpoczęto na debacie budżetowej, która odbyła się 27.11.2017 r. Dodał, że 27.12.2017 r. odbyła się Komisja Budżetowo – Finansowa, na której omówione zostały autopoprawki do projektu budżetu na 2018 r. Dopowiedział, że cieszy zapewnienie starosty, iż w budżecie na 2018 r. wystarczy środków finansowych na realizację przedstawionych inwestycji i zadania statutowe starostwa. Poinformował, że ważna jest również całkowita wartość projektów rozpoczętych przed 2017 r. i kontynuowanych w 2018 r. i latach następnych, która wynosi 99.100.779,16 zł, z tego kwota dofinansowania to 86.135.810,31 zł, która stanowi 86,92%. Dodał, że powiat wrzesiński rozwija się, w szczególności dzięki pozyskanym środkom finansowym.

Przewodniczący Rady z uwagi na brak dalszych zgłoszeń zamknął dyskusję.

 

Pkt 9 Głosowanie nad autopoprawkami wniesionymi przez Zarząd Powiatu i innymi ewentualnymi poprawkami zgłoszonymi przez radnych do uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący Rady przeprowadził odrębne głosowania nad przyjęciem autopoprawek do projektów uchwał Rady, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 - 2027 i uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok. W głosowaniach wzięło udział 18 radnych.

Autopoprawki do ww. projektów uchwał Rady zostały podjęte 15 głosami „za” i 3 głosami „wstrzymującymi się”.

 

Pkt 10 Podjęcie uchwał:

1) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027;

2) w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok.

 

Przewodniczący Rady przeprowadził odrębne głosowania przedstawionych projektów uchwał Rady wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniach wzięło udział 18 radnych.

Uchwały nr :

1) 257/XXXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027;

 

2) 258/XXXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok zostały podjęte 15 głosami „za” i 3 głosami „wstrzymującymi się”.

 

Pkt 11 Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym nie została złożona żadna interpelacja. Dodał, że dnia 19.12.2017 r. została udzielona w formie pisemnej odpowiedź na interpelację złożoną przez radnego Rafała Ziętego na sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego dnia 30.11.2017 r. Interpelacja wraz z odpowiedzią znajduje się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod znakiem sprawy: SOR.0003.4.2017.

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radny Rafał Zięty jest usatysfakcjonowany z udzielonej odpowiedzi na interpelację.

Rafał Zięty odpowiedział, że odpowiedź na interpelację otrzymał w statutowym terminie. Dodał, że odbywają się spotkania z osobami, których interpelacja dotyczy, aby doprecyzować pytania i udzielić na nie odpowiedzi.

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Przemysławowi Hirschfeldowi.

Przemysław Hirschfeld odniósł się do interpelacji, którą złożył dnia 08.11.2017 r. na sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego, a odpowiedź na nią otrzymał dnia 29.11.2017 r. Poinformował,  że interpelacja dotyczyła defraudacji środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w latach 2009 – 2013 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. Dodał, że sformułował 7 pytań, a z odpowiedzi, którą otrzymał wynika, że Powiat Wrzesiński nie podjął żadnych działań. W związku z powyższym zapytał starostę wrzesińskiego, kto w tej sprawie został uznany za pokrzywdzonego.

Starosta Wrzesiński odpowiedział, że nie prawdziwa jest teza, iż powiat nie podjął żadnych działań. Dodał, że dzięki detektywistycznej i mozolnej pracy służb finansowych sprawa ta została ujawniona. Dopowiedział, że od momentu przekazania sprawy organom ścigania powiat, starosta czy służby powiatowe nie mają kompetencji do tego, aby rozstrzygać tę sprawę. Poinformował, że w momencie, kiedy zakończy się postępowanie, najpierw prokuratorskie, następnie sądowe, wtedy zapadnie rozstrzygnięcie, które wskaże osoby winne nadużyć. Dodał, że zarzucanie służbom powiatowym bezczynności w tej sytuacji jest kompletnie chybione, ponieważ powiat nie ma żadnych narzędzi, aż do momentu rozstrzygnięcia sprawy przez organy ścigania i organy sądowe.

Przemysław Hirschfeld zapytał ponownie, kto w tej sprawie został uznany za pokrzywdzonego. Przytoczył zdanie zawarte w odpowiedzi z dnia 29.11.2017 r. na jego interpelację, iż „z uwagi na wciąż toczące się postępowanie i brak rozstrzygnięć Powiat Wrzesiński nie podejmował działań”.

Starosta wrzesiński poinformował, że powiat nie ma możliwości ani zdolności uznawania lub też nie uznawania się za pokrzywdzonego. Dodał, że to postępowanie wykaże winę, brak winy, stopień zawinienia i szkody, które zostały wyrządzone. Dopowiedział, że na wstępnym etapie kwota w wysokości około 90.000,00 zł, która została zwrócona z budżetu powiatu wrzesińskiego podlegała obligatoryjnemu zwrotowi. Poinformował, że natomiast rozmiar zawinienia, szkody i poszkodowanych wykaże postępowanie organów ścigania i postępowanie sądowe. Dodał, że w tej sprawie, na tym etapie powiat zrobił wszystko, co do niego należało, czyli po przeprowadzeniu kontroli wewnętrznej i stwierdzeniu nieprawidłowości przekazano sprawę dalej. Dopowiedział, że co do tempa całego postępowania i terminu zakończenia nie jest wstanie udzielić odpowiedzi, ponieważ nie ma takiej wiedzy.

Przemysław Hirschfeld zapytał kolejny raz, czy starosta wie, kto w powyższej sprawie został uznany za pokrzywdzonego. Dodał, że starosta ciągle odpowiada, że starostwo nie zostało uznane za poszkodowanego. Zapytał, czy inne strony w tej sprawie zostały uznane za pokrzywdzonego np. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Starosta wrzesiński poinformował, że starostwo jest jedną z jednostek powiatowych, natomiast takim poszkodowanym jest powiat, czyli samorząd powiatowy. Dodał, że może rozstrzygnięcie organów ścigania będzie takie, że osoby, które zostały wskazane jako te, które uchybiły swoim obowiązkom, zostaną uznane za niewinne, to trudno będzie z tym polemizować, a jedynie będzie można odwoływać się w toku dalszego postępowania. Dopowiedział, że powiat na tym etapie nie ma takiej mocy sprawczej, aby uznać się za poszkodowanego, czy jakakolwiek inna jednostka powiatowa dopóki nie nastąpi prawomocne rozstrzygnięcie.

Maria Taciak poinformowała, że zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w sprawie odmowy uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, chodzi tutaj o Kawęczyn, Marzenin i Gulczewo w zakresie powstania tam fermy drobiu. Dodała, że wyrok zapadł na skutek złożonej skargi przez Gminę Września na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Dopowiedziała, że z wyroku wynika, iż uchylono postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a także poprzedzające je postanowienie Starosty wrzesińskiego z dnia 07.02.2017 r. Zapytała, czy starosta posiada widzę na ten temat i czy zostały już podjęte jakieś działania w tym zakresie, aby przybliżyć wiedzę osób zainteresowanych.

Starosta wrzesiński poinformował, że stanowisko Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nie odnosiło się do ferm drobiu. Dodał, że Zarząd stwierdził, iż projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kawęczyn, Marzenin i Gulczewo nie jest planem tylko projektem zablokowania jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Dopowiedział, że Zarząd nie odnosił się do gospodarstw rolnych, hodowli wielko i mało przemysłowej. Poinformował, że Zarząd w swoim stanowisku stwierdził, iż ten projekt planu zamyka rozwój gospodarczy tego regionu na kilkadziesiąt lat. Dodał, że natomiast, co do rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Zarząd Powiatu nie został uznany za stronę, w związku z tym nie został przywołany w momencie rozstrzygania przez sąd, nie został poinformowany o rozstrzygnięciu sądu, ani nie posiada uzasadnienia rozstrzygnięcia. Dopowiedział, że zgodnie z oceną Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Zarząd Powiatu nie otrzymał statusu strony. Poinformował, że w związku z powyższym nie posiada wiedzy na temat podjętych działań w tej sprawie.

Radny Janusz Balcerzak poinformował, że Mariusz Błaszczak, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podczas otwarcia posterunku policji w wielkopolskim Obrzycku, zapowiedział budowę kilku nowych komend w Wielkopolsce, w tym we Wrześni. Zapytał, czy wiadomo już coś na temat budowy nowej Komendy Policji we Wrześni.

Starosta Wrzesiński poinformował, że w tej sprawie już zabierano kilka razy głos. Dodał, że od lat wrzesińscy policjanci starają się nie tyle o modernizację obecnej siedziby policji, a o budowę nowej komendy, ze względu na to, że budynek, w którym działa Powiatowa Komenda Policji we Wrześni nie spełnia określonych warunków. Dopowiedział, że w związku z tym powstała propozycja nowej lokalizacji czy adaptacji innego obiektu na te potrzeby. Poinformował, że na ostatniej naradzie rocznej zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zaznaczył, iż inwestycja we Wrześni polegająca na modernizacji, adaptacji czy budowy nowego obiektu dla wrzesińskiej policji jest zadaniem priorytetowym w planach inwestycyjnych województwa. Dodał, że obiekt Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni w najbliższym czasie zmieni swoją siedzibę. Dopowiedział, że obecny budynek i inne obiekty, którymi dysponuje Straż Pożarna, po rozbudowie i dobudowie nowego obiektu spełniałyby odpowiednie warunki dla Powiatowej Komendy Policji we Wrześni. Dopowiedział, że na ten moment trudno określić, czy tak się stanie, ponieważ zadanie to jest inwestycją wojewódzką i środki przekazane na realizację tego przedsięwzięcia nie znajdą się w budżecie powiatu. Poinformował, że powiat odgrywa aktywną rolę w kierunku pozyskania nieruchomości. Dodał, że są prowadzone postępowania, które w najbliższym czasie rozstrzygną sprawę obiektu. Dopowiedział, że są tam roszczenia przedwojennych właścicieli, jeżeli nastąpiłoby pozytywne rozstrzygnięcie byłaby to optymalna i najlepsza lokalizacja dla siedziby policji we Wrześni. Poinformował, że wrzesińscy policjanci również podkreślali, że gdyby zaistniała taka możliwość będzie to najlepsza lokalizacja dla Powiatowej Komendy Policji we Wrześni.

Jacek Pruchniak, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji we Wrześni poinformował, że budowa Komendy Powiatowej Policji we Wrześni wpisana jest w program modernizacyjny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jednak nie ma podanego konkretnego terminu realizacji. Dodał, że Komenda Powiatowa Państwowej Policji we Wrześni patrząc na warunki lokalowe policji i na to, że powiat wrzesiński rozwija się bardzo dynamicznie już powoduje to, że komenda w przyszłości musi powstać, z racji tego, że obecny budynek nie spełnia standardów współczesnych.

 

Pkt 12 Wolne głosy, wnioski i informacje.

W tym punkcie członkowie Rady nie podjęli dyskusji.

 

Pkt 13 Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady podziękował wszystkim tym, z którymi współpracował przez ostatni rok oraz złożył wszystkim życzenia z okazji nadchodzącego Nowego Roku.

Przewodniczący Rady o godz. 16:10 zamknął  XXXIX sesję Rady.

 

Na tym protokół został zakończony. Protokół został podpisany po przyjęciu jego treści przez Radę.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Kaźmierczak

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr XXXIX / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kaźmierczak
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 13:55

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.