Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr XXXVIII / 2017

PROTOKÓŁ NR XXXVIII / 2017

Z SESJI RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 30 listopada2017 r.

 

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Powiatu.

Grzegorz Kaźmierczak, przewodniczący Rady o godz. 16:00 otworzył XXXVIII sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni. Powitał radną Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Bożenę Nowacką, radnych, starostę, pracowników Starostwa, przedstawicieli służb, inspekcji, straży, jednostek organizacyjnych powiatu i lokalnych mediów oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 18 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowiło quorum do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Pkt 2 Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z poprzedniej sesji Rady został sporządzony w statutowym terminie, a z jego treścią radni mogli zapoznać się w biurze Rady. Z uwagi na brak poprawek i uzupełnień, przewodniczący Rady stwierdził przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

O godzinie 16:05 do sali obrad wszedł radny Bogdan Kruk. W posiedzeniu uczestniczyło 19 radnych.

 

Pkt 3 Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad został przedłożony z materiałami na sesję Rady. Zapytał, czy radni chcą wnieść zmiany do treści proponowanego porządku posiedzenia.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński wnioskował na podstawie § 24 Statutu Powiatu Wrzesińskiego przyjętego uchwałą nr 72/XII/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 3 grudnia 2015 r. o wprowadzenie zmiany polegającej na dodaniu dwóch projektów uchwał:

1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pyzdry;

2) ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Zarządu o zmianę treści porządku obrad.

Członkowie Rady jednomyślnie przyjęli zmianę treści porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że pkt. 5 porządku obrad będzie wyglądał następująco:

Pkt 5. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pyzdry;

2) ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania;

3) zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej;

4) w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” – Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa;

5) w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni;

6) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027;

7) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok.

 

Pkt 4.1 Przedstawienie informacji przewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z terminami odbytych posiedzeń Zarządu i Komisji oraz pismami, które wpłynęły do Biura Rady w okresie międzysesyjnym od 08.11.2017 r. do 30.11.2017 r. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodniczący Rady poinformował, że dnia 24.11.2017 r. do starostwa wpłynęło zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 231/XXXVII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2018 za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu. Poprosił o wyjaśnienie w powyższej sprawie Elwirę Haręźlak, naczelnika Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu.

Elwira Haręźlak poinformowała, że stwierdzenie nieważności w powyższej uchwale dotyczy jednego słowa zawartego w załączniku nr 1 do uchwały w kolumnie 4 wiersz 1 tabeli, który brzmi „za każdą rozpoczętą dobę przechowywania”. Dodała, że prawidłowa wersja powinna brzmieć: „za każdą dobę przechowywania”. Dopowiedziała, że organ nadzorczy uważa, że w pozostałym zakresie uchwała pozostaje ważna i nie ma potrzeby wywołania nowej uchwały.

 

Pkt 4.2 Przedstawienie sprawozdania przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na XXXVII sesji Rady.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na XXXVII sesji Rady. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

Pkt 4.3 Przedstawienie informacji o działalności Szpitala Powiatowego we Wrześni.

Przewodniczący Rady oddał głos staroście wrzesińskiemu.

Starosta wrzesiński poinformował, że dzisiejsza sesja poświęcona jest w szczególności działaniom Szpitala Powiatowego we Wrześni. Dodał, że w związku z tym została przygotowana prezentacja multimedialna, którą zaprezentuje Zbyszko Przybylski, prezes Szpitala Powiatowego we Wrześni. Dopowiedział, że prezes szpitala przedstawi szereg zagadnień związanych z finansowaniem, kontraktowaniem, realizacją zobowiązań dotyczących inwestycji i perspektyw rozwojowych. Poinformował, że wiele informacji, które zostaną dziś przedstawione, bardzo słabo lub w ogóle nie funkcjonują w obszarze publicznym. Dodał, że spotkanie ma na celu rozwiać szereg wątpliwości formułowanych na sesjach, w mediach, czy przestrzeni publicznej dotyczących problemów związanych z funkcjonowaniem i perspektywami działania Szpitala Powiatowego we Wrześni. Dopowiedział, że jest to jedno z ważniejszych i najbardziej wrażliwych społecznie zadań realizowanych przez samorząd powiatu. Poinformował, że restrukturyzacja Szpitala Powiatowego we Wrześni była projektem, przy którego realizacji towarzyszyła znaczna część radnych. Dodał, że dzisiejsze spotkanie pozwoli odpowiedzieć na pytania dotyczące zadań i zagrożeń związanych z funkcjonowaniem szpitala, jakie stoją dziś przed placówką. Poinformował, że ta sesja jest okazją do poważnego, wnikliwego, merytorycznego ustosunkowania i przyjrzenia się zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem Szpitala Powiatowego we Wrześni.

Przewodniczący Rady oddał głos Zbyszkowi Przybylskiemu, prezesowi Szpitala Powiatowego we Wrześni.

Zbyszko Przybylski przedstawił w formie prezentacji multimedialnej informację o działalności Szpitala Powiatowego we Wrześni.

Zbyszko Przybylski poinformował, że:

1) głównym celem działań restrukturyzacyjnych było zwiększenie dostępności i jakości świadczonych usług poprzez podniesienie efektywności, wykorzystanie potencjału obniżenia kosztów działania oraz unowocześnienie infrastruktury i aparatury medycznej;

2) reforma ochrony zdrowia miała poprawić efektywność, dostęp, jakość, obniżyć koszty, zapewnić stabilność finansową i poprawę finansowania;

3) od 20 lat żaden rząd nie zadbał o prawidłowe finansowanie sektora ochrony zdrowia. Polska z 4,2% PKB jest na ostatnim miejscu wśród krajów UE z najniższą stawką 1300 EU na mieszkańca;

4) do działań restrukturyzacyjnych w latach 1998 – 2008 należały:

a) w zakresie kadr: restrukturyzacja zatrudnienia (w 1998 r. było ponad 600 etatów w szpitalu we Wrześni, dziś jest ich poniżej 300), przegląd stanowisk pracy, wartościowanie stanowisk pracy i wprowadzenie umów cywilno - prawnych,

b) w zakresie organizacji pracy: wydzielenie podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, dla efektywniejszego i elastyczniejszego funkcjonowania łączono oddziały, poszerzono zakres świadczonych usług (tomografia komputerowa, usg, gastroskop, kolanoskop, holtery, echo serca), outsourcing usług pomocniczych (usługa gastronomiczna, sprzątająca i pranie),

c) w zakresie inwestycji: zakup nowej aparatury i sprzętu, remonty, realizacja projektów, rozbudowa szpitala i informatyzacja;

d) restrukturyzacja szpitala wpłynęła na: poszerzenie zakresu usług, poprawę jakości i dostępności usług, poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, efektywniejsze wykorzystanie potencjału, racjonalizację kosztów działania i elastyczną strukturę organizacyjną;

5) liczba pacjentów między 1998 r. a 2008 r. zwiększyła się 3 krotnie w związku z otwarciem oddziału intensywnej terapii, ortopedii i oddziału ratunkowego, a także działalności diagnostycznej (w 1998 r. było 5309 pacjentów, a w 2008 r. 16850);

6) liczba zatrudnionych lekarzy od 1999 r. do 2002 r. zmalała, natomiast do 2008 r. ponownie wzrosła, liczba zatrudnionych pielęgniarek i położnych wzrastała na przełomie lat 1999 – 2008, natomiast zatrudnienie w administracji z każdym rokiem malało;

7) w latach 1999 – 2008 przychody szpitala wzrosły od 14.000.000,00 zł do 40.000.000,00 zł, również koszty wzrosły od 14.000.000,00 zł do 35.000.000,00 zł;

8) ogółem poniesione nakłady inwestycyjne w latach 1999 – 2007 (bez kosztów inwestycji rozbudowy) wyniosły 21.169.967,48 zł. Kwota ta przeznaczona została na oddział ratunkowy, rehabilitacyjny, ortopedyczny, zakup tomografu, sprzętu diagnostycznego i monitorującego, aparatów do znieczulenia, na uruchomienie łóżek do nadzoru kardiologicznego i udarowego;

9) w latach 1999 – 2007 nastąpił wzrost majątku szpitala (suma bilansowa w 1999 r. wynosiła 5.239.916,00 zł, a w 2007 r. 22.721.739,72 zł), natomiast kapitał podstawowy w 1999 r. wynosił 3.649.056,00 zł, a w 2007 r. 15.834.175,08 zł);

10) przeprowadzone działania restrukturyzacyjne i inwestycyjne dały pozytywne efekty, jednak w dłuższym okresie nie gwarantowały utrzymania stabilnej pozycji na rynku usług medycznych;

11) do czynników wpływających na sytuację szpitala należały: dynamicznie zmieniające się otoczenie, wzrost świadomości i oczekiwań pacjentów, konieczność dostosowania infrastruktury do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia - realizacja programów dostosowawczych do 2012 r., konieczność spełnienia wymagań NFZ;

12) prowadząc zakład w formie SPZOZ (Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej) wyczerpano instrumenty pozwalające utrzymać dalszą dobrą i stabilną pozycje na rynku usług medycznych. Forma SPZOZ nie pozwalała zrealizować strategii rozwoju szpitala, która wymagała dużych nakładów inwestycyjnych. Głównym powodem przekształcenia SPZOZ w Spółkę prawa handlowego był brak możliwości samodzielnego sfinansowania przez powiat planowanej inwestycji rozbudowy i modernizacji szpitala, czyli realizacji Programu Dostosowawczego. Przekształcenie SPZOZ w Spółkę prawa handlowego i rejestracja NZOZ (Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej) była drogą do stworzenia nowych możliwości i narzędziem do osiągnięcia celu a nie celem samym w sobie. W przeciwieństwie do innych jednostek, spółka nie przekształciła się z powodu narastającego zadłużenia;

13) opracowano etapy realizacji Strategii rozwoju szpitala: I - wybór strategii rozwoju szpitala, II - opracowanie studium programowo – przestrzennego, III - zatwierdzenie programu dostosowawczego, IV - poszukiwanie źródeł finansowania inwestycji (Partnerstwo Publiczno – Prywatne, powiat, banki, szpital, środki z Unii Europejskiej);

14) 30.03.2005 r. przedstawiono prezentację Studium Programowo – Przestrzennego ARCHI+, natomiast 12.09.2005 r. zaprezentowano aspekty prawno – finansowe realizacji Studium Biuro Konsultingowe Fundacji AE;

15) szacowany koszt projektu rozbudowy szpitala wynosił 60.000.000,00 zł;

16) do działań samorządu należało:

a) w listopadzie 2004 r. powołano zespół do spraw restrukturyzacji SPZOZ,

b) spotkania z doradcami i konsultacje społeczne,

c) wykonanie analizy prawno-ekonomicznej przekształcenia i rozbudowy zakładu,

d) 26.04.2007 r. podjęto uchwałę Rady Powiatu we Wrześni w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej likwidacji SPZOZ we Wrześni;

17) w styczniu 2005 r. odbyło się spotkanie z Katarzyną Tymowską, doradcą Ministra Zdrowia ds. Restrukturyzacji Służby Zdrowia, w którym udział wzięli członkowie Zespołu Konsultacyjnego ds. Restrukturyzacji SPZOZ, a także spotkanie Zespołu Konsultacyjnego ds. Restrukturyzacji SPZOZ we Wrześni z dr Agnieszką Kopańską z Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie partnerstwa publiczno – prywatnego;

18) w marcu 2005 r. odbyło się spotkanie Zespołu Konsultacyjnego ds. Restrukturyzacji SPZOZ we Wrześni z przedstawicielami firmy Archi+ Polska w sprawie przedstawienia Studium Programowo-Przestrzennego Modernizacji i Rozbudowy Szpitala we Wrześni;

19) we wrześniu 2005 r. odbyło się spotkanie Zespołu Konsultacyjnego ds. Restrukturyzacji SPZOZ we Wrześni z Biurem Konsultingowym Fundacji Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (dr Władysław Bachorz) oraz Kancelarią Prawną dr Mariusza Piotrowskiego, na którym przedstawiono aspekty prawno-finansowe realizacji Studium Programowo-Przestrzennego Modernizacji i Rozbudowy Szpitala we Wrześni. Przedstawiono projekt powołania dwóch spółek: inwestycyjnej i eksploatacyjnej;

20) w grudniu 2005 r. podjęto uchwałę Rady Powiatu we Wrześni nr 246/XXXVII/2005 w sprawie podjęcia przez Zarząd Powiatu we Wrześni działań zmierzających do modernizacji i rozbudowy oraz ewentualnego przekształcenia szpitala;

21) w latach 2006 – 2008 odbyły się konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi, samorządami, grupami zawodowymi służby zdrowia oraz publikacje prasowe dotyczące procesów restrukturyzacyjnych oraz spotkania z potencjalnymi inwestorami rozbudowy szpitala w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego (Hospitals, Pirelli Pekao Real Estate, Szpitale Polskie S.A., Bank Depfa);

22) w kwietniu 2007 r. podjęto uchwałę Rady Powiatu we Wrześni nr 49/VI/2007 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu we Wrześni dotyczącej likwidacji SPZOZ we Wrześni

23) od maja do czerwca 2007 wydawano opinie oraz gminy Powiatu Wrzesińskiego podejmowały uchwały w sprawie likwidacji SPZOZ (opinie były pozytywnie, a uchwały podejmowano jednogłośnie, jedynie Okręgowa Organizacja Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu wydała negatywną opinię, ponieważ z tą Izbą nie przeprowadzano rozmów i nie przedstawiono jej założeń)

24) 28.06.2007 r. podjęto jednomyślnie uchwałę nr 57/VIII/2007 Rady Powiatu we Wrześni w sprawie likwidacji SPZOZ we Wrześni oraz uchwałę nr 58/VIII/2007 Rady Powiatu we Wrześni w sprawie przyjęcia Programu dostosowania SPZOZ we Wrześni do wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej;

25) 01.08.2007 r. nastąpiło przekształcenie SPZOZ w SPZOZ w likwidacji;

26) 30.08.2007 r. podjęto uchwałę nr 68/IX/2007 Rady Powiatu we Wrześni w sprawie zawiązania przez Powiat Wrzesiński spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o.;

27) 03.09.2007 r. podpisano akt założycielski w sprawie powołania Sp. z o.o. „Szpital Powiatowy we Wrześni”. Natomiast 31.10.2007 r. dokonano rejestracji NZOZ w Krajowym Rejestrze Sądowym. Następnie 02.11.2007 r. odbyło się Zgromadzenie Wspólników w sprawie uchwalenia Statutu NZOZ, a 22.11.2007 r. podjęto uchwałę Zgromadzenia Wspólników w sprawie powołania NZOZ „Szpital Powiatowy we Wrześni”;

28) 17.04.2008 r. odbyła się rejestracja NZOZ w związku ze zmianą przepisów sanepidowskich. Obiekt, który w pojęciu prawnym był na nowo rejestrowany powinien spełniać wszystkie przepisy sanitarne, dlatego przekształcono szpital, aby móc wykonać inwestycję, która po zakończeniu spełni przepisy rozporządzenia i umożliwi rejestrację NZOZ;

29) 10.03.2008 r. odbyło się spotkanie Zarządu Powiatu we Wrześni i Zespołu Konsultacyjnego ds. Restrukturyzacji SPZOZ we Wrześni z zespołem rzeczoznawców majątkowych pod kierownictwem mgr inż. Iwony Kilanowskiej i dr inż. Wojciecha Ratajczaka opiniującym wartość wkładu niepieniężnego – aportu wnoszonego przez Powiat Wrzesiński do spółki z o.o. Szpital Powiatowy;

30) w 2008 r. wyceniono majątek, na który składał się wkład niepieniężny w kwocie 23.482.500,00 zł, a w tym wartość nieruchomości, czyli grunty (2.500.000,00 zł), obiekty (około 13.000.000,00 zł) i infrastruktura (2.500.000,00 zł), a także środki ruchome (5.000.000,00 zł);

31) w maju 2008 r. podpisano akt notarialny dotyczący wniesienia do spółki przez powiat aportu niepieniężnego o łącznej wartości 26.195.000,00 zł (kwota operatu szacunkowego oraz środków obrotowych, które szpital posiadał na zakończenie swojej działalności). Natomiast 27.05.2008 r. podjęto uchwałę Zarządu Powiatu we Wrześni w sprawie odwołania likwidatora SPZOZ we Wrześni i powołania nowego likwidatora, a w lipcu 2008 r. wniesiono aport końcowy;

32) Szpital Powiatowy we Wrześni zaplanował program inwestycyjny związany z gruntowną modernizację istniejącej infrastruktury oraz rozbudową możliwości diagnostyczno – leczniczych;

33) w 2008 r. obroty roczne Szpitala wyniosły 34.496.808,00 zł;

34) właściciel Szpitala w postaci powiatu wrzesińskiego odnotowuje roczne przychody w kwocie około 55.000.000,00 zł, co pozwala na zaciągnięcie zobowiązań na kwotę 30.000.000,00 zł lub dostarczenie gwarancji bankowych na podobną kwotę;

35) przygotowanie do inwestycji wyglądało następująco:

a) w sierpniu 2007 r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji Szpitala Powiatowego we Wrześni, w którym wygrała firma Promed,

b) w maju 2009 r. ogłoszono konkurs WRPO,

c) we wrześniu 2009 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził przyznanie dofinansowania z Funduszu w wysokości 35.479.046,71 zł na rozbudowę Szpitala Powiatowego we Wrześni. W dniu 9 listopada 2009 r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie rozbudowy szpitala,

d) od października 2009 r. do maja 2010 r. analizowane były możliwości połączenia kapitału prywatnego z środkami UE w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno – prywatnym,

e) zbudowano model inwestycyjny w oparciu o utworzenie spółki inwestycyjnej (SPV),

f) brak zgody Urzędu Marszałkowskiego na przeniesienie grantu do SPV,

g) w czerwcu 2010 r.ogłoszono na terenie UE przetarg na wykonawcę przebudowy  i rozbudowy szpitala, który rozstrzygnięto w sierpniu 2010 r. i wyłoniono zwycięzcę Konsorcjum Grupa 3J + Climatic,

h) w grudniu 2010 r.podpisano trójstronną umowę wsparcia w związku z wcześniej podjętą decyzją o emisji obligacji na pokrycie kosztów kwalifikowanych oraz projektu poza wnioskiem WRPO,

i) było 4 wykonawców przebudowy i rozbudowy szpitala:

  • Konsorcjum Grupa 3J rozpoczęła działania w 2010 r., jednak w 2011 r. ogłosiła upadłość;
  • Firma Climatic kontynuowała realizację działania, jednak z powodu przedłużania terminów wykonania należało odstąpić od umowy z firmą;
  • następnie była Firma Konsorcjum Obis 2 i Firma Climamedic, z którymi współpraca również nie trwała długo;
  • kolejny przetarg na wykonanie inwestycji wygrała firma BT – BUD, która nawet nie przejęła placu budowy;
  • dopiero firma Agrobex z Poznania przejęła realizację przedsięwzięcia i w sposób profesjonalny i w krótkim okresie czasu zakończyła inwestycję;

36) wartość projektu w ramach WRPO wynosiła ponad 51.000.000,00 zł, wartość projektu poza WRPO około 15.000.000,00 zł, udział własny w projekcie na poziomie 25%, a finansowanie projektu kapitałem obcym: proponowana wartość emisji obligacji do 30.000.000,00 zł;

37) głównymi źródłami finansowania inwestycji były:

a) Szpital Powiatowy we Wrześni sp. z o.o. - emisja obligacji i środki własne,

b) Powiat Wrzesiński – podniesienie udziałów: aport, dopłaty, dotacje, umowa wsparcia i poręczenie,

c) środki unijne – WRPO i POIiŚ,

d) obligacje w wysokości 33.643.786,72 zł zostały wyemitowane przez szpital i w całości zabezpieczone przez Powiat Wrzesiński umową wsparcia i umowami poręczenia,

e) 09.11.2009 r. zawarto umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu pt.: „Podniesienie jakości opieki medycznej w regionie poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.”. W trakcie realizacji inwestycji umowa aneksowana była 8 razy i ostatecznie kwota dofinansowania wyniosła 26.115.415,32 zł,

f) 29.03.2010 r. zawarto umowę z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie na dofinansowanie projektu pt.: „Wyposażenie nowego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego we Wrześni w nowoczesną aparaturę medyczną”. Ostatecznie kwota dofinansowania wyniosła 1.101.544,41 zł,

g) 31.12.2010 r. zawarto trójstronną umowę wsparcia pomiędzy: Powiatem Wrzesińskim, „Szpitalem Powiatowym we Wrześni” Sp. z o.o. i Nordea Bank Polska Sp. Akcyjnana długoterminowe zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez Spółkę inwestycji pn.: „Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni” do łącznej kwoty 20.810.000,00 zł oraz umowę poręczenia pomiędzy: Powiatem Wrzesińskim i Nordea Bank Polska Sp. Akcyjna na poręczenie za zobowiązania Szpitala Powiatowego we Wrześni w związku z emisją obligacji na sfinansowanie inwestycji pn.: „Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni” do łącznej kwoty 8.000.000,00 zł. Ponadto 28.06.2013 r. dokonano zwiększenia udzielonego poręczenia o kwotę 4.350.000,00 zł oraz 12.11.2014 r. o kwotę 6.600.000,00 zł. Suma poręczeń udzielonych przez Powiat Wrzesiński wynosi 18.950.000,00 zł, a suma zobowiązań finansowych Powiatu Wrzesińskiego wynikających z zawartej umowy wsparcia w kwocie 20.810.000,00 zł oraz umów poręczeń w kwocie 18.950.000,00 zł opiewa na kwotę 39.760.000,00 zł. Kwota ta obejmuje zobowiązania z tytułu emisji obligacji w kwocie 33.950.000,00 zł oraz część odsetek od obligacji wyemitowanych przez Szpital;

38) wartość inwestycji wyniosła 66.565.600,92 zł, w tym środki własne stanowiły 61,92%, czyli 41.218.615,66 zł (emisja obligacji 82%, powiat 13%, czyli 5.554.010,52 zł z dotacji, aportów i dopłat, szpital 5%), dofinansowanie z WRPO 36,42%, a z POIiŚ 1,65%;

39) na podstawie danych ekonomicznych dokonano oceny efektywności finansowej inwestycji rozbudowy szpitala;

40) założeniami do prognozy finansowej są:

a) nie nastąpi obniżenie wartości świadczeń wyrażonych w punktach rozliczeniowych,

b) wartość jednostki rozliczeniowej wzrasta zgodnie z tempem wzrostu gospodarczego,

c) horyzont czasowy prognozy do 2028 roku,

d) prognoza inflacji i tempa wzrostu ekonomicznego oparta na dynamicznym stochastycznym modelu równowagi ogólnej,

e) zmiana cen zgodna z tempem wzrostu gospodarczego,

f) zmiana kosztów zgodna z tempem inflacji;

41) wszystkie wyliczone wskaźniki ekonomiczne zarówno w wariancie optymistycznym i pesymistycznym wskazały na opłacalność inwestycji i potwierdziły ekonomiczne uzasadnienie jej realizacji;

42) koszt wybudowania i wyposażenia 1 m2 nowego szpitala wynosił 7.488,54 zł;

43) ogółem poniesione nakłady inwestycyjne w latach 1999 – 2016 wyniosły 90.021.966,00 zł;

44) 100% udziałów szpitala posiada Powiat Wrzesiński, czyli 6.568 liczby udziałów, których całkowita wartość wynosi 32.840.000,00 zł (wartość jednego udziału 5.000,00 zł);

45) koszty emisji obligacji do III kwartału 2017 r. wyniosły ogółem 10.532.203,62 zł, z czego powiat poprzez umowę wsparcia spłacił 3.751.125,00 zł, a szpital 6.781.078,00 zł;

46) EBITDA to wskaźnik miary rentowności działalności biznesowej przedsiębiorstwa, czyli zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potraceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych (kredytów, obligacji) podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych;

47) na przełomie lat 1999 – 2016 rosły koszty, na które wpływ miały koszty stałe, czyli osobowe czy amortyzacja. W najbliższym czasie koszty osobowe spowodują największy problem w sektorze ochrony zdrowia, ponieważ duża ilość osób rezygnuje z pracy w sektorze publicznym w związku z wysokimi wymaganiami i oczekiwaniami. Jest duży problem z pozyskaniem lekarzy. Istnieje klauzula oddziałów, czyli etat na 48 godzin pracy, można pracować powyżej tej liczby godzin, jednak musi być wyrażona decyzja lekarzy. Coraz większa liczba lekarzy rezygnuje z takiej zgody i nie chce pracować w takim wymiarze godzin; 

48) na przełomie lat 1999 – 2016 przychody wzrosły o około 30%;

49) majątek spółki: kapitał podstawowy w 2007 r. wynosił 15.834.175,08 zł, a w 2016 r. 32.840.000,00 zł, natomiast suma bilansowa w 2007 r. była równa 22.721.739,72 zł, a w 2016 r. 89.241.879,00 zł;

50) ilość deklaracji podstawowej opieki zdrowotnej lekarza rodzinnego w 2011 r. wynosiła 497, z każdym kolejnym rokiem rosła i na dzień 30.11.2017 r. wynosi 4643;

51) liczba pacjentów hospitalizowanych w 1998 r. wynosiła 5309, a w 2016 r. 19994 pacjentów;

52) w 2015 r. udział pacjentów z powiatu w ogólnej liczbie wynosił 89%, a spoza powiatu 11%, natomiast w 2016 r. udział pacjentów spoza powiatu wzrósł prawie 3-krotnie;

53) w 2009 r. przeprowadzono 27599 badań diagnostycznych, a w 2016 r. 48242;

54) obecny poziom finansowania działalności leczniczej w kraju ogranicza możliwości pełnej spłaty raty kapitałowej i kosztów emisji obligacji przez szpital;

Zbyszko Przybylski poinformował, że Szpital Powiatowy we Wrześni nie posiada oddziału udarowego, ponieważ jest to wynikiem pewnych założeń systemowych. Dodał, że w momencie, kiedy zaczęto budować sieć szpitali, w szpitalu we Wrześni funkcjonował oddział udarowy przez 5 lat. Dopowiedział, że w czasie rozbudowy i remontu szpitala nie zostały spełnione wymogi. Jednym z głównych założeń było: do sieci szpitali wchodzą oddziały, które miały podpisane kontrakty na 2 lata przed wejściem do sieci szpitali. Poinformował, że Szpital Powiatowy we Wrześni nie miał w ciągu ostatnich dwóch lat kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na prowadzenie oddziału udarowego. Dodał, że prowadzone są rozmowy w sprawie przywrócenia oddziału udarowego w szpitalu we Wrześni, na ten moment jedną z możliwości jest ogłoszenie konkursu na realizację tego świadczenia.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnej Marii Taciak.

Maria Taciak zapytała, jak na dzisiaj kształtuje się poziom zatrudnienia lekarzy i, czy w ocenie prezesa szpitala odnotowane są braki kadrowe wśród lekarzy i, na jakich oddziałach szpitala. Zapytała, jak kształtuje się zatrudnienie personelu średniego, czyli pielęgniarek i położnych. Dodała, że stan zatrudnienia jest bardzo istotną sprawą, jeśli chodzi o jakość świadczonych usług. Dopowiedziała, że ważne jest, aby kadra była stabilna i zabezpieczała ilość przyjętych pacjentów do hospitalizacji. Poinformowała, że Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł zapowiedział, że środki finansowe zostaną skierowane do Narodowego Funduszu Zdrowia na tzw. nadwykonania. Zapytała, czy Szpital Powiatowy we Wrześni otrzymał te środki finansowe, jeśli jeszcze ich nie otrzymał, to za jakie lata i w jakiej wysokości. Zapytała również, jakie działania w tym zakresie zostały podjęte ze strony Szpitala Powiatowego we Wrześni, aby otrzymać środki z NFZ. Poinformowała, że nastąpiła zmiana organizacji pracy szpitalnego oddziału ratunkowego i lekarzy stałych, którzy przejmują pacjentów zgłaszających się do szpitala. Dodała, że do tej pory pacjenci byli obsługiwani przez oddział ratunkowy, a według zapowiedzi będą kierowani do lekarzy dyżurujących w szpitalu. Zapytała, czy szpitalny oddział ratunkowy nadal przyjmuje pacjentów, którzy zgłaszają się z różnego rodzaju problemami zdrowotnymi i tam są hospitalizowani, czy pacjent zgłaszający się do szpitala w godzinach wieczornych, w dni świąteczne kierowany jest do lekarza dyżurującego dla tego typu przypadków.

Sebastian Nowicki, wiceprezes Zarządu Szpitala Powiatowego we Wrześni poinformował, że przyjęte rozwiązania reformy pomocy doraźnej wpisały się w koncepcję rozbudowy szpitala. Dodał, że nie wymaga się od pacjentów zgłaszających się do szpitala rozróżnienia np. czy osoba jest w stanie zagrożenia życia czy nagłego zachorowania. Dopowiedział, że na samym początku dokonuje się rejestracji i wstępnej oceny zdrowia pacjenta, następnie pacjent jest przyjmowany na szpitalny oddział ratunkowy, albo na pomoc doraźną w godzinach wieczornych, weekend czy dni  świąteczne. Poinformował, że sytuacja dotycząca kadry jest trudna, osoby zarządzające Szpitalem Powiatowym we Wrześni starają się, aby kadry medycznej nie brakowało i na ten moment szpital spełnia minima kadrowe określone przez wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia. Dodał, że te minima kadrowe nie są tymi, które zarząd szpitala chciałby posiadać. Dopowiedział, że od kilku lat przedstawiają Narodowemu Funduszowi Zdrowia, że wskaźniki przeznaczone na podstawowe oddziały w szpitalu we Wrześni są niższe niż w innych powiatach. Poinformował, że na dyżurze, kiedyś były 4 pielęgniarki, teraz są 2, lekarzy było 5, aktualnie jest 2, są to te minima kadrowe. Dodał, że nie da się stworzyć intensywnej opieki, kiedy brakuje osób do pracy. Dopowiedział, że pacjenci z udarami mózgu, którzy wymagają  nadzoru i leczenia są odsyłani do innych szpitali. Poinformował, że oddziały udarowe w innych szpitalach są przepełnione, zdarza się, że pacjenci bezpośrednio są przewożeni do innego szpitala karetką, ponieważ Szpital we Wrześni nie jest w stanie zapewnić najbardziej skutecznego leczenia udaru mózgu. Dodał, że bez pomocy Narodowego Funduszu Zdrowia np. w postaci kontraktu trudno budować zespół i perspektywy dalszego rozwoju. Dopowiedział, że Szpital Powiatowy we Wrześni obsługuje pacjentów nie tylko z powiatu wrzesińskiego, ale także z powiatu średzkiego, słupeckiego, nawet przyjeżdżali pacjenci z powiatu wągrowieckiego. 

Maria Taciak zapytała, do jakiego szpitala odbywa się transport osoby z udarem mózgu, która trafiła do Szpitala Powiatowe we Wrześni i czy zapewnione jest miejsce dla takiego pacjenta w tej placówce.

Sebastian Nowicki odpowiedział, że pacjentów powiatu wrzesińskiego można podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich to pacjenci z nagłymi przypadkami zachorowań, do których wzywana jest karetka pogotowia i dyspozytor pogotowia jest informowany, że szpital nie obsługuje już pacjentów w nagłym przypadku i wybiera szpital z listy. Do drugiej grupy pacjentów należą osoby z objawami udaru mózgu, które kierowane są do Szpitala Powiatowe we Wrześni, wynika to z niewiedzy lekarzy, którzy kierują pacjentów do szpitala we Wrześni mimo, że nie funkcjonuje w nim oddział udarowy. Poinformował, że w takim przypadku i tak należy przyjąć pacjenta do szpitala, który wstępnie jest diagnozowany, i jeśli zostanie uznane, że chory wymaga leczenia na oddziale udarowym pacjent zostanie odesłany do innego szpitala. Dodał, że jednak najpierw należy z listy najbliższych oddziałów (Gniezno, Śrem, Konin i Poznań) sprawdzić telefonicznie, który szpital może przyjąć pacjenta. Dopowiedział, że zajmuje to bardzo dużo czasu. Poinformował, że w 90% są to pacjenci, którzy wymagają przetransportowania do innego szpitala karetką w standardzie P, czyli podstawowym.

Zbyszko Przybylski poinformował, że jeśli chodzi o nadwykonania, to największe były w 2010 i 2011 r., kiedy rozpoczęto inwestycję. Dodał, że nadwykonania wynosiły, wtedy ponad 4.000.000,00 zł. Dopowiedział, że szpital odzyskał nadwykonania za lata 2010 – 2012 na drodze sądowej. Poinformował, że w kolejnym latach nie było tak istotnych nadwykonań, tak jest na ten moment. Dodał, że planowane są nadwykonania np. na operacje zaćmy, endoprotezy, zawsze jest od kilku do kilkunastu procent ponad plan.

Maria Taciak zapytała, czy na dzisiaj Szpital Powiatowy we Wrześni posiada jeszcze niezapłacone nadwykonania za jakiś okres, czy już zostały zapłacone w ramach rozstrzygnięć sądowych oraz ugód, i dziś możemy powiedzieć, że Narodowy Fundusz Zdrowia już nie ma żadnych zaległości.

Zbyszko Przybylski odpowiedział, że istnieją zaległości nadwykonań za świadczenie usług związanych z udarami, które Szpital Powiatowy płacił przez rok i wynoszą ponad 1.000.000,00 zł. Poinformował, że mając zarejestrowany oddział udarowy, szpital spełniał standardy związane z leczeniem udarów, jednak nie było to zakontraktowane. Dodał, że mając taki potencjał, pacjenci ze stanami nagłymi byli przyjmowani na oddział, a szpital pokrywał koszty za świadczenie usług. Dopowiedział, że po przeanalizowaniu i przesłaniu faktur za usługi, Narodowy Fundusz Zdrowia, nie zaakceptował tego.  Poinformował, że sprawa nie została skierowana jeszcze do sądu. Dodał, że trwają prace nad ustawą, które mają zwiększyć środki Narodowego Funduszu Zdrowia i są założenia, aby istniejące zaległości spłacić z tych funduszy, jednak nie w całej kwocie tylko w 60% wartości zaległości. Dopowiedział, że będą podejmowane rozmowy w tej sprawie i może w ramach ugody Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawi jakąś propozycję rozliczenia nadwykonań udarowych.

Przewodniczący Rady oddał głos radnej Małgorzacie Cichackiej.

Małgorzata Cichacka zapytała, czy w ramach pomocy finansowej, jaką udziela Powiat Wrzesiński Szpitalowi Powiatowemu we Wrześni, część tych środków przeznaczana jest na premie, dodatki czy inne składniki wynagrodzenia. Zapytała również, czy w tym roku przewiduje się nagrody i premie dla pracowników na święta, o co wnioskowały związki zawodowe, i czy w terminie są wypłacane wszystkie świadczenia pieniężne związane z wynagrodzeniami.

Zbyszko Przybylski odpowiedział, że nie było żadnych zastojów w wypłacaniu środków finansowych. Poinformował, że na zapłatę np. podwyżek pielęgniarskich, najpierw trzeba znaleźć środki na ten cel, a potem po przedstawieniu oświadczenia, że te środki zostały zapłacone, zostają wypłacone z Narodowego Funduszu Zdrowia. Dodał, że pomoc finansowa z Powiatu Wrzesińskiego przeznaczana jest na emisję obligacji. Poinformował, że premie i nagrody zależą od środków finansowych, płynności finansowej i decyzji państwa, czy będzie taka możliwość.

Małgorzata Cichacka poinformowała, że w sprawozdaniu finansowym za 2016 r. znajduje się informacja o sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Słowackiego we Wrześni. Zapytała, za jaką kwotę została sprzedana ta nieruchomość, na co zostały przeznaczone te środki finansowe i czy szpital planuje sprzedaż kolejnych nieruchomości m.in. dawny budynek Szpitala Powiatowego we Wrześni. Zapytała również, dlaczego nadal nie otworzono stacji dializ i punktu krwiodawstwa, o których wspominano już wcześniej.

Zbyszko Przybylski odpowiedział, że nieruchomość przy ul. Słowackiego we Wrześni została sprzedana za kwotę około 930.000,00 zł. Poinformował, że środki te przeznaczone były głównie na obsługę obligacji, część z nich miała być przeznaczona na oddział pediatryczny (projekt zaplanowany jest w dawnym miejscu oddziału położniczego i noworodkowego, szpital złożył wniosek o udzielenie środków unijnych, konkurs zostanie rozstrzygnięty 20.12.2017 r.). Dodał, że nieruchomość została sprzedana Centrum Krwiodawstwa z Poznania. Dopowiedział, że nie planuje się sprzedaży innych nieruchomości. Poinformował, że Firma Fresenius była zainteresowana wydzierżawieniem pomieszczeń w dawnym budynku szpitala i stworzeniem stacji dializ. Dodał, że finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia zostało ograniczone i najpierw środki przeznaczane są na stacje, które już funkcjonują, a nie na nowe punkty, które nie dają gwarancji, że utrzymają się na rynku. Poinformował, że pierwsza kondygnacja szpitala jest wykorzystana na potrzeby oddziału długoterminowej opieki, uruchomiono działalność mechanicznie wentylowanych pacjentów (szczególnie dla pacjentów, którzy byli leczeni na oddziale intensywnej terapii i nie ma potrzeby, aby nadal tam przebywali, ale wymagają wentylacji zastępczej), w szpitalu we Wrześni znajduje się 6 takich stanowisk wentylowanych. Dodał, że w starej części szpitala znajduje się oddział hospicyjno – paliatywny, ortopedyczny, pielęgnacyjno – opiekuńczy, który realizuje usługi wyłącznie w trybie komercyjnym. Dopowiedział, że przyjęcie pacjenta na oddział pielęgnacyjno - opiekuńczy odbywa się w izbie przyjęć po podpisaniu/zawarciu umowy pomiędzy pacjentem, a Szpitalem Powiatowym we Wrześni, opiekę nad pacjentem sprawuje pielęgniarka/opiekun, w razie potrzeby zdrowotnej wzywany jest lekarz dyżurny i w przypadku pogorszenia stanu zdrowia następuje przeniesienie pacjenta na oddział szpitalny. Poinformował, że w Szpitalu Powiatowym we Wrześni bardzo dobrze rozwija się chemioterapia dzienna i ambulatoryjna. Dodał, że szpital musi otworzyć własne digestorium, czyli stanowisko do mieszania leków. Poinformował, że natomiast na parterze w skrzydle między nowym a starym budynkiem szpitala planuje się stworzyć oddział rehabilitacyjny i laboratorium, tak aby zapewnić pełną kompleksowość i dostępność na jednym poziomie do takich pracowni jak: tomograf, rentgen, usg i laboratorium. Dodał, że plan powyżej wymienionych działań zależy od kwestii finansowania, priorytetem jest oddział pediatryczny.

Małgorzata Cichacka zapytała, o stan prawny postępowania o zapłatę kwoty 5.800.000,00 zł na rzecz firmy Climatic. Dodała, że firma ta w 2013 r. zwróciła się do Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej, wydział zamiejscowy we Wrześni z wnioskiem o wezwanie do próby ugodowej i przeprowadzenie postępowania ugodowego. Dopowiedziała, że wyżej wymieniona kwota stanowi zobowiązanie, które wyszło z konieczności wykonania przez firmę Climatic dodatkowych i niezbędnych prac związanych z budową. Zapytała, czy brane jest pod uwagę przegranie procesu sądowego. Dodała, że to pytanie zadaje w związku z przegranym postępowaniem w 2016 r. z firmą Delta.

Zbyszko Przybylski odpowiedział, że nie ma 100% gwarancji, że szpital wygra postępowanie sądowe. Poinformował, że z firmą Climatic były podpisane już 4 aneksy związane z terminami w pierwszych fazach, przyjęciem placu budowy i robót dodatkowych. Dodał, że był podpisany kontrakt na realizację zamówienia, a prace, które wykonywała firma były analizowane przez biegłych i inspektorów, czy były pracami przedmiotu zamówienia czy działaniami dodatkowymi. Dopowiedział, że prace, które wykonywała firma były w zakresie ich czynności. Poinformował, że w tej sprawie aktualnie zostanie powołany biegły, postępowanie potrwa jeszcze przez kilka lat. Dodał, że z powodu przeciągania sprawy i wykonywania pewnych prac, które miała wykonywać firma Climatic szpital poniósł koszty w kwocie ponad 6.000.000,00 zł. Dopowiedział, że Szpital Powiatowy we Wrześni czeka na rozstrzygnięcie postępowania, będzie występował z wzajemnymi roszczeniami przeciwko firmie Climatic. Poinformował, że z powodu opieszałości wykonawcy przez 3 lata szpital nie mógł uzyskać przychodów, jest to element, który można przedstawić jako utratę korzyści.

Małgorzata Cichacka zapytała, czy prowadzone są jeszcze jakieś inne postępowania w zakresie niezapłaconych należności i na jakie kwoty, jeśli takie występują.

Zbyszko Przybylski odpowiedział, że prowadzone są postępowania przez firmy Obis i Climamedic na kwotę w przedziale 5.000.000,00 zł – 7.000.000,00 zł.

Przewodniczący Rady oddał głos radnej Halinie Kotyk.

Halina Kotyk zapytała, czy są plany poszerzenia opieki medycznej, poprzez otwarcie nowych oddziałów np. laryngologicznego i czy z medycznego punktu widzenia można skrócić długość pobytu sanatoryjnego, a tym samym czas oczekiwania na pobyt w sanatorium.                                                                                               

Zbyszko Przybylski poinformował, że na ten moment nie ma potrzeby otworzenia oddziału laryngologicznego. Dodał, że takie zabiegi wykonywane są w ramach chirurgii jednego dnia. Dopowiedział, że pobytami sanatoryjnymi zajmuje się Narodowy Fundusz Zdrowia i szpital nie ma żadnego wpływu w tym zakresie. 

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Przemysławowi Hirschfeldowi.

Przemysław Hirschfeld zapytał, kto odpowiada za podjęte decyzje na etapie przygotowania inwestycji, wykonania inwestycji i obecnej działalności szpitala. Zapytał również, jak prezes szpitala wyobraża sobie dalsze świadczenie usług medycznych przez Szpital Powiatowy we Wrześni.

Zbyszko Przybylski poinformował, że została opracowana koncepcja strategii rozwoju szpitala. Dodał, że prezes podejmuje decyzje w ramach budżetu szpitala, ale omawiane wcześniej inwestycje znacznie przekraczają majątek szpitala i decyzja dotycząca rozbudowy szpitala została podjęta uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego. Dopowiedział, że co roku sporządzany jest plan dotyczący bieżących zadań na terenie szpitala, który Zarząd Szpitala zgłasza na Radzie Nadzorczej Szpitala, która przyjmuje plan i przekazuje Zgromadzeniu Wspólników Szpitala, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych. Poinformował, że strategia działania szpitala ustalana jest przez Ministerstwo, wprowadzono sieć szpitali i powraca się do profili, które funkcjonowały kiedyś. Dodał, że będzie realizowany oddział mechanicznie wentylowanych pacjentów, chemioterapia, czyli świadczenie usług, które związane są z potrzebami pacjentów.

Przemysław Hirschfeld zapytał, jaka jest płynność finansowa Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.

Zbyszko Przybylski odpowiedział, że płynność finansowa Szpitala Powiatowego we Wrześni na ten moment jest dobra. Poinformował, że bieżąca sytuacja i płynność finansowa szpitala zależy od tego, jaka jest płatność Narodowego Funduszu Zdrowia. Dodał, że na sytuację finansową wpływ ma: termin płatności z NFZ, rozliczenie nadwykonań i zobowiązania, jakie szpital musi ponieść do końca roku. Dopowiedział, że jeżeli nie będzie wsparcia w obsłudze emisji obligacji to szpital straci płynność finansową. Poinformował, że strategia Funduszu w tej chwili jest trudna do oceny. Dodał, że szpital wchodzi w pierwszy okres rozliczenia ryczałtu, którego wysokość zależy od takich zmiennych jak: nadwykonania czy świadczenia ambulatoryjne.

Przewodniczący Rady oddał głos Małgorzacie Cichackiej.

Małgorzata Cichacka zaznaczyła, że prezes szpitala poinformował, iż premie świąteczne i nagrody będą uzależnione od decyzji, która zostanie podjęta w najbliższym czasie. Dodała, że kondycja finansowa szpitala nie jest najlepsza przynajmniej w ciągu ostatnich 2 lat. Zapytała, jak to jest możliwe, że mimo coraz gorszej kondycji finansowej wzrasta pensja prezesa szpitala (z roku 2015 na 2016 r. wzrosła ona prawie o 31.000,00 zł). Zapytała, czy decyzja prezesa o rezygnacji ze swojej funkcji była związana z podwyżką prezesa szpitala.

Starosta wrzesiński poinformował, że bieżące funkcjonowanie szpitala m.in. wynagrodzenia, zakup leków, zatrudnianie specjalistów, obsługa sprzętów utrzymywane jest przede wszystkim ze środków finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia. Dodał, że na przestrzeni lat w koszty inwestycji partycypował zarówno szpital, jak i powiat wrzesiński, który był gwarantem budowy nowego szpitala i realizacji inwestycji. Dopowiedział, że w Polsce są różne modele realizacji inwestycji w szpitalach powiatowych. Jednym z nich jest, to ze wszystkie gminy powiatu składają się na działania inwestycyjne w szpitalach powiatowych m.in. w Słupcy, Środzie Wielkopolskiej i Gnieźnie. Poinformował, że żaden z samorządów gminnych powiatu wrzesińskiego nie partycypował w kosztach inwestycji Szpitala Powiatowego we Wrześni. Dodał, że powiat wrzesiński wziął na siebie zobowiązanie w formie umowy wsparcia. Dopowiedział, że przedstawione na prezentacji 28% pacjentów spoza powiatu wrzesińskiego hospitalizowanych w szpitalu we Wrześni są najlepszym dowodem i świadectwem tego, że szpital jest najlepiej ocenianym i wybieranym szpitalem, ponieważ standardy, które zostały osiągnięte są standardami pożądanymi przez pacjentów. Poinformował, że nie ma możliwości selekcji pacjentów na izbie przyjęć, czy są z powiatu wrzesińskiego, czy spoza niego. Jest to zadanie Narodowego Funduszu Zdrowia, który kontrakt powinien dopasowywać do strumienia pacjentów, którzy trafiają do danego szpitala. Poinformował, że kilka razy w roku spotyka się z pielęgniarkami, rozmawia m.in. na przedstawione wyżej tematy. Dodał, że wynagrodzenie członków Zarządu Szpitala Powiatowego we Wrześni nie jest wygórowane. Dopowiedział, że wynagrodzenia poszczególnych grup zawodowych w służbie zdrowia, szpitala kształtują się według określonych proporcji, w szpitalu we Wrześni nie odbiegają one od tych standardów. Głównym czynnikiem oceny sprawności funkcjonowania szpitali w całej Polsce jest wskaźnik pokazujący poziom kosztów osobowych, który nie powinien przekraczać 60% (w Szpitalu Powiatowym we Wrześni jest na poziomie 59%). Od wielu lat mimo wysiłku inwestycyjnego, spłacania odsetek i rat  kapitałowych, ten współczynnik utrzymuje się poniżej poziomu, który ocenia się jako pożądany i racjonalny. Poinformował, że co roku w budżecie powiatu zabezpieczane są środki związane z umową wsparcia. Dodał, że sytuacja w jakiej znajduje się Szpital Powiatowy we Wrześni po przeprowadzonych inwestycjach jest godna pozazdroszczenia.

Małgorzata Cichacka poinformowała, że nie kwestionuje wynagrodzenia prezesa szpitala, ani tego czy ma powstać oddział udarowy, bo pierwsza podniesie za tym rękę, ale chodzi o to, że w sytuacji finansowej szpitala jaka teraz panuje, należałoby się powstrzymać od podwyżek.

Zbyszko Przybylski poinformował, że podpisał kontrakt tylko ze względu na to, że zakończył pewne zadanie. Dodał, że uważa, iż wykonał je dobrze, na warunkach gorszych, niż miał w poprzednich latach. Dopowiedział, że to jest prawdą, a nie żeby żądać podwyżki, bo jest dokładnie w drugą stronę.

Przewodniczący Rady poinformował, że według § 25 pkt. 4 Statutu Powiatu Wrzesińskiego, jeśli Rada nie wniesie sprzeciwu, może udzielić głosu osobie niebędącej radnym.

Radni nie wnieśli sprzeciwu.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Mieszkańcowi Powiatu.

Mieszkaniec Powiatu zapytał, kiedy pojawił się wymóg o tym, że trzeba utrzymać oddział w przeciągu 2 lat, kiedy o tym się dowiedziano i jakie przeprowadzono działania w tej sprawie.  Zapytał również, czy zakupiono nowy sprzęt przy budowie szpitala i czy był on dofinansowany z funduszy europejskich i czy planując budowę szpitala, wiedząc jaka jest sytuacja w służbie zdrowia liczono się z tym, że szpital nie będzie w stanie spłacić obligacji i czy opracowano plan awaryjny.

Zbyszko Przybylski poinformował, że sprawa oddziału udarowego określona była w warunkach, jakie trzeba spełniać, aby zawrzeć kontrakt. Dodał, że Narodowy Fundusz Zdrowia określa te warunki dość precyzyjnie pod względem wyposażenia w sprzęt, ilość łóżek czy w sprawach kadry. Poinformował, że szpital przed remontem nie spełniał określonych warunków co do oddziału udarowego i dlatego został wyłączony. Dodał, że w 2005 r. trudno było przewidzieć, że zostanie wprowadzona sieć szpitali, która wypracuje określone kryteria wejścia do tego systemu. Dopowiedział, że obojętnie, jaki szpital prowadził określony oddział od 2016 r., to też nie wejdzie do sieci szpitali, ponieważ musiał być podpisany kontrakt na co najmniej 2 lata z Narodowym Funduszem Zdrowia. Poinformował, że nie oznacza to, iż oddział udarowy nie zostanie przywrócony w Szpitalu Powiatowym we Wrześni. Dodał, że sprzęt zakupiony w związku z oddziałem udarowym z funduszy unijnych jest wykorzystywany m.in. łóżka są wykorzystywane na innych oddziałach.

Starosta wrzesiński poinformował, że każdego roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawione są wskaźniki w perspektywie 10 lat. Dodał, że w każdym budżecie powiatu wrzesińskiego na najbliższe 10 lat zapisana jest kwota na wypadek gdyby szpital nie był sam pokryć kosztów.

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Bogdanowi Krukowi.

Bogdan Kruk poinformował, że jest jedną z osób, która podejmowała decyzje o budowie szpitala i nie martwi się o funkcjonowanie szpitala.

Przewodniczący Rady ogłosił 15 minut przerwy. O godz. 19:20 obrady zostały wznowione. W dalszym posiedzeniu wzięło udział 17 radnych.

 

Pkt 5.1 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pyzdry.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Annę Marię Kulczyńską, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że niniejszy projekt uchwały dotyczy pomocy odwodnienia drogi gruntowej służącej dojazdowi do budynku w Pietrzykowie, w którym funkcjonuje na parterze Środowiskowy Dom Samopomocy, a na piętrze Niepubliczny Zespół Szkolno – Przedszkolny. Dodała, że droga ta obsługuje wejście do budynku w tym jedyne bez schodów, gdzie dowożeni są uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy, w dużej mierze poruszający się na wózkach inwalidzkich lub przy pomocy balkoników. Dopowiedziała, że w sąsiedztwie przedmiotowej drogi znajduje się nowo wybudowane boisko sportowe, z którego będą mogli korzystać uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy. Poinformowała, że w okresie wiosennym i jesiennym, droga jest w złym stanie, a bus dowożący osoby z trudem ją pokonuje.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.

Uchwała nr 243/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pyzdry została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 5.2 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Grzegorza Stangreciaka, zastępcę naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

Grzegorz Stangreciak poinformował, że konieczność zmiany terminu wykonania zadania inwestycyjnego pn.: „Prace konserwatorsko – restauratorskie przy kościele poewangelickim w Miłosławiu”, spowodowana jest skutkami nawałnicy jaka przeszła przez Powiat Wrzesiński w sierpniu 2017 r. Dodał, że z uwagi na liczne uszkodzenia kościoła zagrażające bezpieczeństwu i życiu (m.in. uszkodzona attyka oraz wieża) i braku możliwości wstępu do budynku istnieje potrzeba zabezpieczenia attyki i wieży kościoła, które planowane jest na przełomie 2017 – 2018 r. Dopowiedział, że dopiero po wykonaniu powyższych prac, będzie można przystąpić do kontynuowania zawartych już umów z Wykonawcami na: remont zakrystii, wykonanie i dostawę mebli, wykonanie instalacji elektrycznej oraz nadzór konserwatorski.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Przemysławowi Hirschfeldowi.

Przemysław Hirschfeld poinformował, że na sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego dnia 25.09.2017 r. podano, iż kwota dofinansowania na kościół poewangelicki w Miłosławiu wynosi 400.000,00 zł. Poprosił o wyjaśnienie różnicy między kwotą w wysokości 71.040,00 zł podaną w niniejszym projekcie uchwały, a kwotą 400.000,00 zł.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu odpowiedziała, że kwota 400.000,00 zł została udzielona Powiatowi Wrzesińskiemu w formie pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na usunięcie skutków nawałnic. Poinformowała, że natomiast kwota 71.040,00 zł, o której mowa w przedmiotowym projekcie uchwały pochodzi z dochodów własnych powiatu, które były zabezpieczone w budżecie na 2017 r.  na prace konserwatorsko – restauratorskie przy kościele poewangelickim w Miłosławiu.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.

Uchwała nr 244/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 5.3 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Annę Marię Kulczyńską.

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że po dokonaniu końcowego rozliczenia, przenosi się środki finansowe między zadaniami w rehabilitacji społecznej. Dodała, że z dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych środki finansowe zostają przeznaczone na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobą niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.

Uchwała nr 245/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 5.4 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” – Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Stefana Tomczaka, naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej.

Stefan Tomczak poinformował, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” – Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. Dodał, że program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Dopowiedział, że Powiat Wrzesiński zamierza złożyć wniosek na realizację projektu, w którym wezmą udział:

1) Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni;

2) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni;

3) Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni;

4) Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni;

5) Liceum Ogólnokształcące we Wrześni.

Poinformował, że projekt jest kierowany dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie kształcenia ogólnego, w tym w szczególności rozwijania kompetencji przyrodniczych, matematycznych i języków obcych. Dodał, że okres realizacji projektu wynosi 30 miesięcy (od 1 lipca 2018 r. – 30 czerwca 2021 r.), wartość dofinansowania 95% kosztów kwalifikowalnych, a wkład własny rzeczowy 5% kosztów kwalifikowalnych.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.

Uchwała nr 246/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” – Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 5.5 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały radną Marię Taciak.

Maria Taciak poinformowała, że dnia 11.10.2017 r. na ręce przewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego wpłynęła skarga na działania dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni. Dodała, że przewodniczący Rady zgodnie z § 56 pkt 1 i 2 Statutu Powiatu Wrzesińskiego przekazał skargę do jej zbadania przez Komisję Rewizyjną. Dopowiedziała, że komisja zapoznała się ze skargą, podniesionymi w niej zarzutami i dołączonymi załącznikami, stwierdzając, iż nieodzownym w sprawie jest nadesłanie wyjaśnień przez dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni. Poinformowała, że dnia 23.10.2017 r. skierowano pismo do dyrektora szkoły z prośbą o zajęcie stanowiska i odniesienie się do zarzutów zawartych w skardze. Dodała, że odpowiedź na powyższe pismo wpłynęła do starostwa dnia 27.10.2017 r. Dopowiedziała, że Komisja Rewizyjna szczegółowo zapoznała się z wyjaśnieniami i zebranej w sprawie dokumentacji stwierdziła co następuje:

1) odstąpić od badania zarzutu dotyczącego niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, albowiem w tej sprawie toczy się postępowanie przed Sądem Pracy w Środzie Wielkopolskiej.

2) odnosząc się do zarzutu nie przestrzegania przepisów bhp, Komisja Rewizyjna zapoznała się z pismem Państwowej Inspekcji Pracy, która wszczęła postępowanie kontrolne w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni na wniosek skarżącej. Z ustaleń zawartych w w/w piśmie jednoznacznie wynika, że nie zakwestionowano nieprzestrzegania przepisów bhp, uznając zarzut za bezzasadny.

3) na zarzut dotyczący braku dostępu do internetu niezbędnego w ocenie skarżącej do prowadzenia zajęć z nauki programu Norma dyrektor szkoły wyjaśnił, iż na terenie szkoły funkcjonuje bezprzewodowe WI-FI, a ponadto program kosztorysowy Norma nie wymaga łączności z siecią.

4) w odniesieniu do zarzutu dotyczącego niewłaściwego zachowania innych nauczycieli wobec skarżącej, dyrektor szkoły wyjaśnił, że skarżąca nie chciała dostosować się do trybu pracy, który obowiązywał w szkole i realizowała zagadnienia spoza podstawy programowej, stosując metody i formy pracy, które nie były akceptowane przez uczniów i rodziców. Odpowiednie notatki służbowe potwierdzające w/w kwestie zostały przesłane do Sądu Pracy.

5) zarzut dotyczący trudności w skontaktowaniu się z dyrektorem szkoły na terenie szkoły. Dyrektor wyjaśnił, że spędza każdego dnia kilka przerw w pokoju nauczycielskim i zawsze jest do dyspozycji uczniów, nauczycieli i rodziców.

6) Skarżąca zarzuca dyrektorowi  szkoły niewywiązanie się z obietnicy zwolnienia z opłat za mieszkanie i media. Dyrektor w swoim piśmie wyjaśnił, że podczas rozmów ze skarżącą nie był poruszany temat zwolnienia z opłat.

Poinformowała, że biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny i prawny należy uznać skargę za bezzasadną.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.

Uchwała nr 247/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 5.6 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027.

Pkt 5.7 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok.

Przewodniczący Rady poprosił Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński zgłosił autopoprawki do przedmiotowych projektów uchwał, omówiła je skarbnik powiatu.

Beata Matuszewska poinformowała, że autopoprawka do projektu uchwały budżetowej dotyczy:

1) korekty decyzji Ministra Rozwoju Finansów w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2017 r. o kwotę 32.361,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15.09.2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

2) zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 91.685,00 zł i przeznacza się dla:

a) Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu kwotę 55.000,00 zł na wpłatę na fundusz celowy – dofinansowanie zakupu pompy szlamowej;

b) Gminy Pyzdry kwotę 25.000,00 zł na wykonanie odwodnienia drogi gruntowej przy budowanym boisku w miejscowości Pietrzyków;

c) Starostwa Powiatowego we Wrześni kwotę 11.685,00 zł na wykonanie opinii stanu technicznego wraz z programem robót zabezpieczenia wieży budynku Powiatowej Sceny Kultury Zamkowa;

3) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 84.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn.: „Odbudowa mienia uszkodzonego wskutek nawałnicy w sierpniu 2017 r.”

Beata Matuszewska poinformowała, że dochody budżetowe, jak i wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę 50.452,00 zł z tytułu:

1) Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego o:

a) zwiększeniu planu dotacji celowych na 2017 r. o kwotę 9.851,00 zł na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;

b) zmniejszeniu planu dotacji celowych o kwotę 2.900,00 zł i 1.800,00 zł z tytułu kwalifikacji wojskowej,

c) zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 8.000,00 zł dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrześni na bieżącą działalność m.in. na zakup wyposażenia;

d) zmniejszeniu planu dotacji celowych o kwotę 4.000,00 zł z tytułu gospodarki gruntami  nieruchomościami;

e) zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 4.000,00 zł na pokrycie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrześni w tym m.in. na pokrycie kosztów związanych z szacowaniem strat wywołanych klęskami żywiołowymi;

f) zmniejszeniu planu dotacji celowych o kwotę 2.000,00 zł z tytułu prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa;

g) zmniejszeniu planu dotacji celowych o kwotę 134.291,00 zł z tytułu składek opłacanych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku;

h) zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 4.200,00 zł na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

2) Decyzji Ministra Rozwoju i Finansów o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2017 r. o kwotę 32.361,00 złz przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15.09.2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej;

3) zwiększonych wpływów o kwotę 20.000,00 zł realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej we Wrześni z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w placówce;

4) otrzymanych przez  Dom Pomocy Społecznej we Wrześni kar umownych zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł;

5) zmniejszonego planu dochodów o kwotę 5.500,00 zł realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej we Wrześni z tytułu czynszów najmu;

6) zwiększonych wpływów o kwotę 5.637,00 zł z usług realizowanych przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni;

7) otrzymanego odszkodowania za zalanie pomieszczeń wskutek awarii kaloryfera przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni – Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie zwiększa się plan o kwotę 2.806,00 zł z tytułu;

8) zwiększonych wpływów o kwotę 4.551,00 zł realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni (1.619,00 zł z tytułu czynszów najmu, 1.519,00 zł z wpływów z usług, 1.413,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za graffiti na ścianach budynku);

9) otrzymanego odszkodowania przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zwiększa się plan o kwotę 1.000,00 zł;

10) otrzymanych przez Starostwo Powiatowe we Wrześni odszkodowań za szkody na mieniu powstałe wskutek nawałnicy zwiększa się plan o kwotę 6.633,00 zł.

Beata Matuszewska dodała, że zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 47.327,00 zł i przeznacza się dla:

1) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni kwotę 5.177,00 zł na nauczanie indywidualne (3.677,00 zł), oraz świadczenia wynikające z przepisów prawa pracy i BHP (1.500,00 zł);

2) Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni kwotę 11.450,00 zł na zakup wyposażenia do auli szkolnej;

3) Starostwa Powiatowego we Wrześni kwotę 30.700,00 zł na partycypację w kosztach remontu dachu na budynku położonym przy ul. 3 Maja 8 we Wrześni (27.700,00 zł) i na usługi pocztowe (3.000,00 zł).

Beata Matuszewska dopowiedziała, że w budżecie dokonuje się poniższych zmian:

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.220,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja łazienek w Domu Pomocy Społecznej” i przenosi się te środki na wydatki bieżące realizowane przez powyższą jednostkę;

2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.158,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Zakup wózka widłowego” i przeznacza się te środki na nowe zadanie majątkowe pn.: „Zakup spawarek inwertorowych z wyposażeniem”;

3) zmniejsza się plan dotacji o kwotę 400,00 zł dla organów prowadzących szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych i przenosi się te środki na dotację dla miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych;

4) zmniejsza się plan dotacji o kwotę 640,00 zł dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej i przenosi się te środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Beata Matuszewska poinformowała, że autopoprawką do Wieloletniej Prognozy Finansowej dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Świadczenie usług stwierdzenia zgonu na terenie Powiatu Wrzesińskiego” na okres realizacji 2017 – 2018 i łącznie planowanymi nakładami finansowymi w kwocie 9.800,00 zł (w 2017 r. 2.800,00 zł, a w 2018 r. 7.000,00 zł).Natomiast projektem uchwały do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1) w przedsięwzięciu pn. Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni” dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami (w 2017 r. zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 29.600,00 zł, w 2018 r. nie dokonuje się zmian, a w 2019 r. zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 130.000,00 zł);

2) w przedsięwzięciu pn. Usługi na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 47.500,00 zł do kwoty 174.000,00 zł;

3) dodaje się nowe przedsięwzięcia pn.:

a) „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”;

b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2905P – budowa chodnika w m. Czeszewo”;

c) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2907P – budowa chodnika w m. Orzechowo”;

d) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2153P – budowa ciągu pieszo – rowerowego w m. Nekla”.

Przewodniczący Rady przeprowadził odrębne głosowania nad przyjęciem autopoprawek do projektów uchwał Rady zmieniających Wieloletnią Prognozę Finansową i uchwałę budżetową. W głosowaniach wzięło udział 17 radnych.

Autopoprawki do ww. projektów uchwał Rady zostały przyjęte jednomyślnie.

Przewodniczący Rady przeprowadził odrębne głosowania przedstawionych projektów uchwał Rady wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniach wzięło udział 17 radnych.

Uchwały nr :

1) 248/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027;

2) 249/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

zostały podjęte jednomyślnie.

 

Pkt 6 Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady poinformował, że dnia 29.11.2017 r. zostały udzielone w formie pisemnej odpowiedzi na interpelacje złożone przez radną Małgorzatę Cichacką i radnego Przemysława Hirschfelda na sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego dnia 08.11.2017 r. Interpelacje wraz z odpowiedziami znajdują się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu odpowiednio pod znakami sprawy: SOR.0003.2.2017 i SOR.0003.3.2017.

Przewodniczący Rady poinformował, że według § 25 pkt. 4 Statutu Powiatu Wrzesińskiego, jeśli Rada nie wniesie sprzeciwu, może udzielić głosu osobie niebędącej radnym.

Radni nie wnieśli sprzeciwu.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Mieszkańcowi Wrześni.

Mieszkaniec Wrześni poinformował o sytuacji, jaka ma miejsce w obrębie ul. Legii Wrzesińskiej 23, 25, 26c (dojazd do bloku 24 i 27 oraz bloku od ul. 3 Maja), która została przedstawiona w piśmie z dnia 30.11.2017 r. Dodał, że wykonuje wolny zawód i nie chciał angażować się w tę sprawę, jednak panująca sytuacja na osiedlu, którą przedstawił w piśmie zmusiła go do wstąpienia do Rady Nadzorczej Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, aby uczestniczyć we wszystkich spotkaniach, jakie się odbywają. Dopowiedział, że odpowiedzi udzielane przez adresatów nie odpowiadały stanowi faktycznemu. Poinformował, że uczestniczy w dzisiejszej sesji, aby radni zainteresowali się sytuacją i podjęli odpowiednią uchwałę. Dodał, że postara się przekonać również inne władze, okolicznych właścicieli i współwłaścicieli do rozwiązania powyższej sytuacji. Dopowiedział, że władze Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zanim zaczął interesować się tym problemem poważniej, to jedynym pomysłem było zbycie terenu, miejsc, parkingu, za to co zostało zapłacone nieodpłatnie lub w inny sposób burmistrzowi. Poinformował, że burmistrz w swoich pismach odpowiadał, że nic nie wie na ten temat. Dodał, że co do budynku przy ul. 3 Maja 8, starosta udzielił nie całkiem rzetelnej odpowiedzi. Dopowiedział, że w piśmie, które starosta skierował do Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaznaczył, iż nie są prowadzone prace remontowe i budowlane, a dziś poinformowano, że zostają przeznaczone środki finansowe na remont dachu budynku przy u. 3 Maja 8. Zapytał, czy skarbnik, może udzielić radnym odpowiedzi, jaki jest stosunek przeznaczonej kwoty do dzisiejszego udziału w tym budynku. Dodał, że sprzedaż budynku będzie konfliktowa, ponieważ Starostwo Powiatowe we Wrześni korzystało nieodpłatnie z całej infrastruktury osiedla, łącznie z koszami na śmieci. Dopowiedział, że trzeba poinformować ewentualnych nabywców budynku przy ul. 3 Maja 8 we Wrześni, iż posiada on wady prawne. Poinformował, że powinno się wszcząć postępowanie rozgraniczające budynek przy ul. 3 Maja 5 z budynkiem przy ul. 3 Maja 8, wydzielić pas, ponieważ granica przebiega wzdłuż ściany. Dodał, że w ten sposób, kiedyś oszukano mieszkańców i zbywano ich udziały od nieruchomości, aby uzyskać środki finansowe na inwestycje i wydzielić służebność drogi koniecznej. Dopowiedział, że na dzień dzisiejszy rusztowanie przy ul. 3 Maja 8 nie powinno tam stać.

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Rafałowi Ziętemu.

Radny Rafał Zięty złożył w formie pisemnej na ręce przewodniczącego Rady interpelację zgodną z treścią pisma mieszkańców. Interpelacja znajduje się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod numerem sprawy: SOR.0003.4.2017.

Przewodniczący Rady oddał głos staroście wrzesińskiemu.

Starosta wrzesiński poinformował, że zostało poruszone wiele kwestii. Dodał, że po złożonym piśmie do starosty i do Inspektora Nadzoru Budowlanego jest w nim szereg nieścisłości i niezrozumienia obowiązującego prawa. Dopowiedział, że przedstawione pismo wymaga ścisłej analizy przez odpowiednie podmioty i instytucje, które posiadają określone kompetencje umożliwiające udzielenie odpowiedzi na zawarte w piśmie kwestie.

 

Pkt. 7 Wolne głosy, wnioski i informacje.

W tym punkcie członkowie Rady nie podjęli dyskusji.

 

Pkt 8 Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady o godz. 20:05 zamknął  XXXVIII sesję Rady.

Na tym protokół został zakończony. Protokół został podpisany po przyjęciu jego treści przez Radę.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Kaźmierczak

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr XXXVIII / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kaźmierczak
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 13:55

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.