Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr XXXVI / 2017

PROTOKÓŁ NR XXXVI / 2017

Z SESJI RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 25 września 2017 r.

 

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Powiatu.

Grzegorz Kaźmierczak, przewodniczący Rady o godz. 16:05 otworzył XXXVI sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni. Powitał radnych, starostę, pracowników Starostwa, przedstawicieli służb, inspekcji, straży, jednostek organizacyjnych powiatu i lokalnych mediów oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 16 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowiło quorum do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Pkt 2 Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z poprzedniej sesji Rady został sporządzony w statutowym terminie, a z jego treścią radni mogli zapoznać się w biurze Rady. Z uwagi na brak poprawek i uzupełnień, przewodniczący Rady stwierdził przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 3 Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad został przedłożony z materiałami na sesję Rady. Zapytał, czy radni chcą wnieść zmiany do treści proponowanego porządku posiedzenia. Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Członkowie Rady nie zgłosili zmian w porządku sesji.

 

Pkt 4.1 Przedstawienie informacji przewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z terminami odbytych posiedzeń Zarządu i Komisji oraz pismami, które wpłynęły do Biura Rady w okresie międzysesyjnym od 30.08.2017 r. do 25.09.2017 r. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni zostali zapoznani z pismem Fundacji „Pro Vobis” które wpłynęło do biura Rady dnia 18.09.2017 r. (data pisma: 12.09.2017 r.). Dotyczyło ono braku odpowiedzi na pytania zawarte we wcześniejszych pismach oraz w skardze związanej ze szczegółową kalkulacją wysokości dotacji.

Dodał, że została przygotowana odpowiedź na powyższe pismo, która została przekazana radnym. Zapytał, czy radni chcą wnieść zmiany do treści proponowanej odpowiedzi. Projekt odpowiedzi stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu odpowiedzi na pismo. W głosowaniu wzięło udział 16 radnych.

Radni przyjęli treść proponowanej odpowiedzi na pismo 15 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym”. Odpowiedź znajduje się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod numerem sprawy SOR.0004.25.2017.

Przewodniczący Rady poinformował, że dnia 21.09.2017 r. wpłynęła odpowiedź ze Szpitala Powiatowego we Wrześni na pismo z dnia 18.07.2017 r., którym przekazano skargę .....* z dnia 28.06.2017 r. do załatwienia szpitalowi. Odpowiedź ze Szpitala Powiatowego we Wrześni znajduje się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod numerem sprawy SOR.1510.5.2017.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnej Marii Taciak.

Maria Taciak poinformowała, że Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 14.07.2017 r. wyraziła opinię, iż właściwym do załatwienia skargi z dnia 28.06.2017 r. jest Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o. o. Dodała, że skarga została przekazana spółce szpitala celem niezwłocznego rozpatrzenia i załatwienia. Dopowiedziała, że komisja również poprosiła, aby o sposobie załatwienia skargi powiadomić przewodniczącego Rady. Zapytała, czy pismo z dnia 21.09.2017 r. jest odpowiedzią na skargę .....*, czy informacją na pismo skierowane przez starostę do prezesa szpitala. Poinformowała, że z odpowiedzi szpitala nie wynikają żadne wyjaśnienia na zarzuty, które zostały zawarte w w/w skardze.

Przewodniczący Rady oddał głos Dionizemu Jaśniewiczowi, staroście wrzesińskiemu.

Starosta Wrzesiński odpowiedział, że pismo z dnia 21.092017 r. jest tylko informacją ze Szpitala Powiatowego we Wrześni. Dodał, że skarżący otrzymali pismo ze szczegółowymi wyjaśnieniami na złożoną skargę.

Maria Taciak zapytała, czy przewodniczący Rady otrzymał kopię odpowiedzi skierowanej przez Szpital Powiatowy we Wrześni do skarżących.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że nie otrzymał kopii pisma skierowanego do skarżących.

Maria Taciak poinformowała, że Komisja Rewizyjna na kolejnym posiedzeniu powróci do odpowiedzi ze Szpitala Powiatowego we Wrześni na skargę .....* z dnia 28.06.2017 r. Dodała, że Komisja Rewizyjna nie była uprawniona do załatwienia tej skargi, jednak zawarła stanowisko, aby o sposobie jej załatwienia powiadomić przewodniczącego Rady. Dopowiedziała, że nikt nie zgłosił, iż przekracza to kompetencje Komisji Rewizyjnej, w związku z tym jej stanowisko pozostaje nadal aktualne. Poinformowała, że na najbliższym posiedzeniu komisja powróci do powyższej sprawy.

Przewodniczący Rady poinformował, że zostanie skierowane pismo do Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. w celu uzyskania szczegółowych wyjaśnień w sprawie sposobu załatwienia skargi .....*.

 

Pkt 4.2 Przedstawienie sprawozdania przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na XXXV sesji Rady.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na XXXV sesji Rady. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

Pkt 4.3 Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za pierwsze półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027.

Przewodniczący Rady poinformował, że informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za pierwsze półrocze 2017 r. oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 - 2027 została przekazana radnym w ustawowym terminie. Zapytał, czy radni mają pytania do tego punktu. Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

W związku z brakiem pytań radnych Przewodniczący Rady przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

 

Pkt 5.1 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej;

 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Annę Marię Kulczyńską, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że po otrzymaniu informacji dotyczącej ponownego podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla samorządów na 2017 r. Powiat Wrzesiński otrzymał kwotę mniejszą o 6.867,00 zł na realizację zadań określonych ustawą z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Dodała, że podział środków został wyliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13.05.2003 r. w sprawie algorytmu przekazania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym. Dopowiedziała, że środki finansowe z rehabilitacji zawodowej z zadania dotyczącego dokonywania zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu w kwocie 28.400,00 zł przeniesiono na rehabilitację społeczną na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. Poinformowała, że przenosi się również środki finansowe miedzy zadaniami w rehabilitacji społecznej w kwocie 3.165,00 zł z dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. Dodała, że o w/w kwotę w wysokości 6.867,00 zł zmniejszono środki finansowe z rehabilitacji społecznej z dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 16 radnych.

Uchwała nr 220/XXXVI/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 5.2 Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej drogę nr 3012 ulicę Rynek mającą swój przebieg na terenie miasta Pyzdry.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Bartłomieja Kaczmarzewskiego, p.o. kierownika Referatu Dróg Powiatowych.

Bartłomiej Kaczmarzewski poinformował, że droga powiatowa nr 3012P ul. Rynek mająca swój przebieg na terenie miasta Pyzdry nie spełnia wymogów dla dróg powiatowych określonych w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Dodał, że według art. 6a ust. 1 w/w ustawy do dróg powiatowych zalicza się drogi stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. Dopowiedział, że przedmiotowa droga stanowi jedynie uzupełnienie sieci dróg służących wyłącznie lokalnym potrzebom. Poinformował, że jednocześnie Rada Miejska w Pyzdrach podejmie stosowną uchwałę o zaliczeniu w/w drogi do kategorii dróg gminnych.   

Przewodniczący Rady poinformował, że w projekcie powyższej uchwały wystąpiła omyłka pisarska, iż za nr drogi powiatowej powinna zostać dopisana litera „P”. Dodał, że tytuł projektu uchwały powinien brzmieć: w sprawie  pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej drogę nr 3012P ulicę Rynek mającą swój przebieg na terenie miasta Pyzdry. Dopowiedział, że uzasadnienie do projektu uchwały zostało zmodyfikowane na skutek sugestii, które zostały wskazane dnia 22.09.20167 r. na wspólnym posiedzeniu Komisji Rozwoju Lokalnego i Komisji Budżetowo – Finansowej.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 16 radnych.

Uchwała nr 221/XXXVI/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej drogę nr 3012P ulicę Rynek mającą swój przebieg na terenie miasta Pyzdry została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 5.3 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Bartłomieja Kaczmarzewskiego.

Bartłomiej Kaczmarzewski poinformował, że Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi działania nad uruchomieniem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, która połączy wszystkie szkoły w Polsce  zapewni im dostęp do szybkiego internetu, co pozwoli na wyrównanie szans edukacyjnych dla wszystkich uczniów w Polsce. Dodał, że dotyczy to przede wszystkim uczniów zamieszkujących małe miejscowości i wsie. Dopowiedział, że w celu eliminacji barier przy budowie sieci szerokopasmowych wprowadza się w § 3 ust. 3 uchwały zapis „w przypadku, gdy umieszczenie urządzeń w pasie drogowym służy zaspokojeniu szczególnych potrzeb społecznych, upoważnia się Zarząd Powiatu Wrzesińskiego do obniżenia stawki o nie więcej niż 50%”. Poinformował, że uchyla się § 5 uchwały, ponieważ jest powtórzeniem zapisu ustawowego wynikającego z art. 40 ust. 10 ustawy o drogach publicznych. Dodał, że celem uporządkowania pierwotnej uchwały, wprowadza się korektę w § 3 w ust. 2 i 3 z uwagi na oczywistą omyłkę (dotychczasowy ust. 3 staje się ust. 2, a ust. 3 otrzymuje brzemiennie w/w zapisu.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 16 radnych.

Uchwała nr 222/XXXVI/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 5.4 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027.

Pkt 5.5 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok.

Przewodniczący Rady poprosił Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński zgłosił autopoprawki do przedmiotowych projektów uchwał, omówiła je skarbnik powiatu.

Beata Matuszewska poinformowała, że autopoprawki do w/w projektów uchwał dotyczą:

1) zwiększonych dochodów budżetowych o kwotę 531.989,00 zł z tytułu:

a) udzielonej pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na usunięcie skutków nawałnic w kwocie 400.000,00 zł,

b) zwiększonego planu dotacji celowych na 2017 r. o kwotę 86,00 zł na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne,

c) zwiększonego planu dotacji celowych na 2017 r. o kwotę 53.629,00 zł na zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 r”,

d) zwiększonego planu dotacji celowych na 2017 r. o kwotę 24.335,00 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni na odtworzenie sprzętu i materiałów eksploatacyjnych uszkodzonych lub zużytych podczas działań ratowniczych w wyniku nawałnic,

e) zwiększonego planu dotacji celowych na 2017 r. o kwotę 8.502,00 zł na dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w ramach środków przeznaczonych na realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 – 2020 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej;

2) zwiększonych wydatków budżetowych o kwotę 917.652,00 zł (531.989,00 zł z osiągniętych w/w dochodów oraz kwota 385.663,00 zł środki pozostające na rachunku bankowym z 2016 r., z tego dla:

a) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 52.000,00 zł na realizację zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;

b) Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

  • 592,00 zł na pokrycie kosztów zajęć terapeutycznych nowego uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gizałkach,
  • 270,00 zł na usługi pocztowe; 

c) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

  • 8.700,00 zł na naprawę pompy centralnego ogrzewania w kotłowni gazowej,
  • 7.180,00 zł na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej;

d) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 5.855,00 zł na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej;

e) Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 13.161,00 zł na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej;

f) Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 7.178,00 zł na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej;

g) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 3.587,00 zł na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej;

h) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zwiększa się plan o kwotę 7.178,00 zł na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej;

i) Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 3.591,00 zł na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Beata Matuszewska poinformowała, że uchwałą nr 219/XXXV/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30.08.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 r. dokonano rozdysponowania rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 14.000,00 zł. Dodała, że rezerwa ta została rozdysponowana z naruszeniem prawa. Dopowiedziała, że podział rezerw budżetowych i dysponowanie nimi należy wyłącznie do Zarządu. Poinformowała, że niniejszą uchwałą przenosi się środki do rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego poprzez umniejszenie środków w kwocie 14.000,00 zł z rozdziału zarządzanie kryzysowe.

Beata Matuszewska poinformowała, że dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 45.437,00 zł z tytułu :

1) otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody powstałe po nawałnicy w sierpniu 2017 r. w kwocie:

a) 3.245,00 zł przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni,

b) 2.760,00 zł przez Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni,

c) 3.000,00 zł przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie,

d) 1.500,00 zł przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni,

e) 737,00 zł przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni,

f) 8.835,00 zł przez Dom Pomocy Społecznej we Wrześni;

2) wpływów ze sprzedaży złomu w kwocie 769,00 zł osiągnięte przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni;

3) zwrotu częściowego środków za zakup materiałów do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w kwocie 6.820,00 zł otrzymanego przez Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni;

4) otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody powstałe po nawałnicy w sierpniu 2017 r. oraz za zwiększone wpływy z tytułu zwrotu kosztów zużycia wody w mieszkaniu służbowym i zwiększonych wpływów za wystawianie duplikatów świadectw dojrzałości w kwocie 4.581,00 zł osiągnięte przez Liceum Ogólnokształcące we Wrześni;

5) zwiększonych wpływów z tytułu czynszów najmu oraz refundacji kosztów za media w kwocie 12.002,00 zł osiągnięte przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni;

6) otrzymanej darowizny na dowóz uczestników na turnus rehabilitacyjny w kwocie 500,00 zł przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie;

7) otrzymanej kary umownej od firmy Espana przygotowującej całodzienne wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w kwocie 600,00 zł przez Dom Pomocy Społecznej we Wrześni;

8) zwiększonych wpływów z tytułu wydania duplikatów legitymacji oraz świadectw szkolnych o kwotę 88,00 zł osiągniętych przez Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni.

Beata Matuszewska dodała, że wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 321.808,00 zł (z tego kwota 45.437,00 zł z osiągniętych w/w dochodów oraz kwota 276.371,00 zł środki pozostające na rachunku bankowym z 2016 r.), z tego dla:

1) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 4.014,00 zł na pokrycie wydatków związanych ze skutkami nawałnicy oraz zakup wyposażenia,

b) 147.659,00 zł na wypłatę odpraw emerytalnych, rentowych i nagrody jubileuszowe;

2) Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 19.119,00 zł na zakup materiałów do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz materiałów do nauki w zawodach;

3) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zwiększa się plan o kwotę 3.000,00 zł na pokrycie strat po nawałnicy;

4) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zwiększa się plan o kwotę 9.534,00 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

5) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 1.500,00 zł na pokrycie strat w związku z nawałnicą,

b) 825,00 zł na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży i obuwia dla nauczycieli wychowania fizycznego i pracowników obsługi oraz na badania lekarskie pracowników;

6) Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 4.000,00 zł na pokrycie strat związanych z nawałnicą,

b) 78.066,00 zł na wypłatę odpraw pieniężnych z art. 20 KN, odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych oraz na nowe zadanie majątkowe pn. „Zakup kotła gazowego”,

c) 9.367,00 zł na realizację zajęć nauczania indywidualnego;

7) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 12.002,00 zł na bieżące utrzymanie jednostki,

b) 737,00 zł na naprawę komina,

c) 500,00 zł na dowóz uczestników na turnus rehabilitacyjny;

8) Domu Pomocy Społecznej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 9.435,00 zł na naprawę dachu budynku oraz drzwi tarasowych na świetlicy, uszkodzonych podczas nawałnicy,

b) 18.128,00 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej;

9) Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni zwiększa się plan w kwocie 19.651,00 zł na wypłatę odprawy emerytalnej oraz na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych;

10) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 88,00 zł na bieżące wydatki;

11) Starostwa Powiatowego we Wrześni zmniejsza się plan o kwotę:

a) 10.717,00 zł z zadania majątkowego pn.: „Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym we Wrześni w powiązaniu z platformą ePUAP”,

b) 100.000,00 zł z zadania majątkowego pn.: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”;

12) Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 94.900,00 zł na zakup paliwa, usługi telekomunikacyjne i internetowe, zadanie majątkowe pn.: „Zakup sprzętu komputerowego, infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania”, przedłużenie opieki serwisowej i aktualizacji programu do zarządzania majątkiem jednostki, zadanie majątkowe pn.: „”Modernizacja systemu kolejkowego”, bieżące utrzymanie, organizację uroczystości wręczania stypendiów, zakup strojów sportowych dla reprezentantów Powiatu Wrzesińskiego oraz usługi związane z organizacją III Biegu im. Bohaterów Powstania Wielkopolskiego.

Beata Matuszewska poinformowała, że do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się zmiany:

1) wykreśla się przedsięwzięcie pn.: „Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym we Wrześni w powiązaniu z platformą ePUAP”;

 

2) dodaje się nowe przedsięwzięcia pn.:

 

a) „Usługi telefonii stacjonarnej z internetem stacjonarnym”,

 

b) „Zakup paliwa w latach 2017/2018”,

 

c) „Przygotowanie całorocznego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”,

 

d) „Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni.

 

O godzinie 16:40 do sali obrad wszedł radny Paweł Guzik. W posiedzeniu uczestniczyło 17 radnych.

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Januszowi Balcerzakowi.

Janusz Balcerzak poinformował, że udzielona pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego na usuniecie skutków nawałnic wynosi 400.000,00 zł. Uważa, że jest to bardzo wysoka kwota. Dodał, że z informacji umieszczonych w prasie lokalnej dowiedział się, iż cała kwota zostanie przeznaczona na remont kościoła poewangelickiego w Miłosławiu. Dopowiedział, że sugerował wcześniej, aby część środków finansowych przenieść na remont dróg powiatowych, które zostały uszkodzone przez powalone drzewa podczas sierpniowej nawałnicy. Zapytał, czy kościół poewangelicki w Miłosławiu jest ubezpieczony od takich zdarzeń, i czy w związku z tym otrzymano odszkodowanie.

Przewodniczący Rady oddał głos Staroście Wrzesińskiemu.

Starosta Wrzesiński poinformował, że największe szkody po sierpniowej nawałnicy, jakie zostały poniesione z mienia Powiatu Wrzesińskiego wystąpiły na terenie kościoła poewangelickiego w Miłosławiu. Dodał, że pozostałe szkody, które powstały na skutek nawałnicy są rozmieszczone w różnych częściach powiatu wrzesińskiego. Dopowiedział, że szacunek szkód opiewał na kwotę 900.000,00 zł, a powiat wrzesiński otrzymał pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 400.000,00 zł. Poinformował, że podjęto decyzję, aby otrzymane środki przeznaczyć na najbardziej uszkodzony teren. Dodał, że szkody na drogach powiatowych, na budynku przy ul. Kościuszki, czy w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni i szkołach nie były tak znaczne, jak w kościele poewangelickim w Miłosławiu. Dopowiedział, że po oględzinach w kościele stwierdzono, że budynek zagraża bezpieczeństwu osób korzystających z obiektu, dlatego też został zamknięty. Poinformował, że udzielone środki finansowe muszą zostać wykorzystane do końca 2017 r. Dodał, że usuwanie szkód na drogach i innych budynkach pokrywane są z budżetu Powiatu Wrzesińskiego. Dopowiedział, że ubezpieczalnia szacuje szkody, jednak odszkodowania są znacznie mniejsze. Poinformował, że w kościele poewangelickim w Miłosławiu, attyka przy wejściu do kościoła i wieża wymagają natychmiastowej ingerencji, aby przywrócić obiekt do działania. Dodał, że kościół poewangelicki w Miłosławiu jest ubezpieczony. Dopowiedział, że oszacowany koszt odszkodowania nie pokryje szkód wywołanych nawałnicą w kościele poewangelickim w Miłosławiu, tak aby obiekt mógł funkcjonować.

Beata Matuszewska poinformowała, że ubezpieczyciel nadal szacuje szkody. Dodała, że niektóre jednostki otrzymały odszkodowanie w formie zaliczkowej. Dopowiedziała, że na ten moment nie jest znana wysokość odszkodowania, jaką otrzyma powiat wrzesiński.

Starosta Wrzesiński dodał, że wartość odszkodowania będzie odliczana od pełnej wartości szkody.

Przewodniczący Rady oddał głos Annie Wolskiej - Wróblewskiej, naczelnikowi Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich

Anna Wolska – Wróblewska poinformowała, że szacowany koszt napraw attyki i wieży kościoła poewangelickiego w Miłosławiu wyniesie około 500.000,00 zł.

Przewodniczący Rady przeprowadził odrębne głosowania nad przyjęciem autopoprawek do projektów uchwał Rady zmieniających Wieloletnią Prognozę Finansową i uchwałę budżetową. W głosowaniach wzięło udział 17 radnych.

Autopoprawki do ww. projektów uchwał Rady zostały przyjęte jednomyślnie.

Przewodniczący Rady przeprowadził odrębne głosowania przedstawionych projektów uchwał Rady wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniach wzięło udział 17 radnych.

Uchwały nr :

1) 223/XXXVI/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027;

 

2) 224/XXXVI/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok  zostały podjęte jednomyślnie.

 

Pkt 6 Interpelacje i zapytania radnych.

W tym punkcie członkowie Rady nie podjęli dyskusji.

 

Pkt. 7 Wolne głosy, wnioski i informacje.

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Krzysztofowi Strużyńskiemu.

Krzysztof Strużyński poprosił, aby na następnym posiedzeniu Rady przedstawić koszty, jakie zostały już poniesione na renowację kościoła poewangelickiego w Miłosławiu.

Starosta Wrzesiński dodał, że na renowację kościoła poewangelickiego w Miłosławiu większość środków finansowych pozyskana była z dofinansowania zewnętrznego, ponieważ jest to obiekt zabytkowy.

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Januszowi Balcerzakowi.

Janusz Balcerzak poinformował, że 15 września minął termin składania wniosków o ujęcie zadań w budżecie na 2018 r. Zapytał, ile zostało złożonych wniosków. Dodał, że z informacji, które otrzymał, wynika, że powiat wrzesiński zbyt mało rozpowszechnił informację o możliwości składania powyższych wniosków. 

Beata Matuszewska poinformowała, że informacja o ilości złożonych wniosków o ujęcie zadań w budżecie na 2018 r. zostanie ujęta w projekcie budżetu na 2018 r. Dodała, że wnioski, które wpłynęły do starostwa zostały przekazane do odpowiednich wydziałów, a następnie zostaną przedstawione Zarządowi Powiatu. Dopowiedziała, że wnioski podlegają weryfikacji, sprawdzeniu i na ten moment trudno określić liczbę pozytywnie rozpatrzonych wniosków.

Janusz Balcerzak poinformował, że Gmina Nekla złożyła wnioski o ujęcie zadań w budżecie. Podziękował pracownikom Referatu Dróg Powiatowych za szybką odpowiedź w sprawie dalszych czynności dotyczących złożonych wniosków.

 

Pkt 8 Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady o godz. 16:50 zamknął  XXXVI sesję Rady.

 

Na tym protokół został zakończony. Protokół został podpisany po przyjęciu jego treści przez Radę.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Kaźmierczak

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, Referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

*Częściowego wyłączenia z publikacji, treści zawartych w protokole dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764).

drukuj (Protokół nr XXXVI / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kaźmierczak
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 13:55

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.