Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr XXXIII / 2017

PROTOKÓŁ NR XXXIII / 2017

Z SESJI RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 6 lipca 2017 r.

 

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Powiatu.

Grzegorz Kaźmierczak, przewodniczący Rady o godz. 16:00 otworzył XXXIII sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni. Powitał radnych, starostę, pracowników Starostwa, przedstawicieli służb, inspekcji, straży, jednostek organizacyjnych powiatu i lokalnych mediów oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 18 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowiło quorum do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Rady poinformował, że jak co roku Kapituła Fundacji Dzieci Wrzesińskich wybiera Człowieka Roku. Powitał przedstawicieli Fundacji Dzieci Wrzesińskich i oddał im głos.

Lilla Pylak, Prezes Zarządu Fundacji Dzieci Wrzesińskich oznajmiła, że w tym roku fundacja ma zaszczyt wręczyć wyróżnienie Mariannie Okoniewskiej, która została wybrana przez Kapitułę Fundacji Dzieci Wrzesińskich i otrzymała tytuł Człowieka Roku 2016.

Bolesław Święciochowski, przewodniczący Kapituły Fundacji Dzieci Wrzesińskich poinformował, że w dniu 30.05.2017 r. Kapituła Fundacji Dzieci Wrzesińskich wybrała Człowiekiem Roku 2016 Mariannę Okoniewską, długoletnią przewodniczącą Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Wrześni. Dodał, że Marianna Okoniewska od 35 lat związana jest z Zarządem Rejonowym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Wrześni, a od 1983 r. piastuje stanowisko przewodniczącej w/w Zarządu.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński w imieniu samorządu powiatowego pogratulował Mariannie Okoniewskiej otrzymania wyróżnienia. Dodał, że jest osobą, która poprzez swoje działania zdobyła uznanie wśród wielu mieszkańców powiatu wrzesińskiego.

 

Pkt 2 Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z poprzedniej sesji Rady został sporządzony w statutowym terminie, a z jego treścią radni mogli się zapoznać w biurze Rady. Z uwagi na brak poprawek i uzupełnień, przewodniczący Rady stwierdził przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 3 Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad został przedłożony z materiałami na sesję Rady. Zapytał, czy radni chcą wnieść zmiany do treści proponowanego porządku posiedzenia. Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński wnioskował na podstawie § 24 Statutu Powiatu Wrzesińskiego przyjętego uchwałą nr 72/XII/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 3 grudnia 2015 r. o wprowadzenie zmiany polegającej na dodaniu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.1 Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020, nr projektu. RPWP.07.01.02-30-0101/16.

Przewodniczący Rady poinformował, że pkt. 6 porządku obrad będzie wyglądał następująco:

Pkt 6. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.1 Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nr projektu. RPWP.07.01.02-30-0101/16;

2) w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”;

 

3) w sprawie określenia warunków, form, zakresu oraz trybu postępowania w sprawach udzielania pomocy przewidzianej w „Powiatowym Programie Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży” uczniom szkół, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym;

 

4) w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Wrzesińskiego w zakresie zaniżenia dotacji dla szkoły niepublicznej – Liceum Ogólnokształcące w Nekli, prowadzonego przez Fundację „PRO VOBIS” i braku szczegółowej kalkulacji jej ustalenia;

 

5) w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Budowa i Wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” - Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

 

6) w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” - Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

 

7) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027;

 

8) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok.

 

Następnie poddał pod głosowanie wniosek Zarządu o zmianę treści porządku obrad.

 

Członkowie Rady jednomyślnie przyjęli zmianę treści porządku obrad.

 

Pkt 4.1 Przedstawienie informacji przewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z terminami odbytych posiedzeń Zarządu i Komisji oraz pismami, które wpłynęły do Biura Rady w okresie międzysesyjnym od 02.06.2017 r. do 06.07.2017 r. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni zostali zapoznani z wnioskami Stowarzyszenia Projekt Września, które wpłynęły do biura Rady dnia 08.06.2017 r. dotyczącymi:

a) powtórzenia przez Radę Powiatu głosowania w sprawie skargi na Zarząd Powiatu Wrzesińskiego w sprawie odmowy uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Marzenin i Gulczewo w związku z brakiem poinformowania skarżących o dacie i miejscu rozpatrzenia skargi;

b) udostępnienia informacji publicznej, czy skarżący zostali poinformowani o terminie rozpatrzenia w/w skargi.

Dodał, że zostały przygotowane odpowiedzi na powyższe wnioski, które zostały przekazane radnym. Zapytał, czy radni chcą wnieść zmiany do treści proponowanych odpowiedzi. Odpowiedzi znajdują się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod numerem sprawy SOR.0004.21.2017.

Radni jednogłośnie przyjęli treści proponowanych odpowiedzi na pisma.

 

Poinformował, że:

1) skarga złożona w dniu 23.06.2017 r. na uchwałę Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Wrzesińskiego w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Marzeni i Gulczewo;

2) skarga złożona w dniu 16.06.2017 r. na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni;

3) skarga złożona w dniu 29.06.217 r. dotycząca wydarzenia z dnia 22.06.217 r., które miało miejsce w Szpitalu Powiatowym we Wrześni;

4) skarga złożona w dniu 04.07.2017 r. na Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Wrześni w sprawie wydania karty parkingowej

zostaną przekazane Komisji Rewizyjnej w celu merytorycznej analizy.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

Pkt 4.2 Przedstawienie sprawozdania przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na XXXII sesji Rady.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na XXXII sesji Rady. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że Zbyszko Przybylski złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Szpitala Powiatowego we Wrześni, która jednak nie została przyjęta. Dodał, że prezes będzie pełnił funkcję do czerwca 2018 r.

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni chcą zabrać głos w tym punkcie. Oddał głos radnej Małgorzacie Cichackiej.

Małgorzata Cichacka zapytała, ile wpłynęło zgłoszeń na kandydatów do Rady Nadzorczej Szpitala Powiatowego we Wrześni i kogo wskazano do tej Rady.

Dionizy Jaśniewicz odpowiedział, że wpłynęło 6 zgłoszeń na kandydatów do Rady Nadzorczej Szpitala Powiatowego we Wrześni. Poinformował, że wskazano dotychczasowy skład Rady Nadzorczej Szpitala Powiatowego we Wrześni:

1) Dariusz Jurewicz - Przewodniczący

2) Ewa Błada - Kosmalewicz - Wiceprzewodniczący

3) Kamilla Chmielarz - Suszka – Sekretarz.

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Bogdanowi Krukowi.

Bogdan Kruk zapytał, czy prezes Szpitala Powiatowego we Wrześni złożył rezygnację w związku ze skargami, które składane są na funkcjonowanie szpitala.

Dionizy Jaśniewicz zaproponował, aby na jednym z posiedzeń Rady, Zarząd Szpitala Powiatowego we Wrześni przedstawił w formie prezentacji multimedialnej podsumowanie informacji dotyczących funkcjonowania szpitala, dokonanych przekształceń, prowadzonych i zakończonych inwestycji oraz uwarunkowań związanych z bieżącym finansowaniem usług medycznych w Szpitalu Powiatowym we Wrześni. Dodał, że powiat wrzesiński podjął się realizacji wielu inicjatyw inwestycyjnych i organizacyjnych dotyczących jednej z najważniejszych placówek publicznych działających na terenie powiatu wrzesińskiego. Dopowiedział, że wśród mieszkańców nie wszystkie informacje na temat szpitala obrazują jego aktualną sytuację, dlatego należy przekazać dokładne dane dotyczące szpitala, zarówno mieszkańcom, pracownikom, służbom pracującym w szpitalu i na jego rzecz.

 

Pkt 4.3 Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni w 2016 roku.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie sprawozdania Eugeniusza Wiśniewskiego, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni.

Eugeniusz Wiśniewski przedstawił w formie prezentacji multimedialnej sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni w 2016 r. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

Pkt 5 Podjęcie Apelu Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady poprosił o przeczytanie treści apelu radnego Krzysztofa Strużyńskiego.

Krzysztof Strużyński przeczytał treść Apelu Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady zaproponował, aby Rada przyjęła apel przez aklamację.

Apel Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego został przyjęty przez aklamację. Apel stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Pkt 6.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.1 Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, nr projektu: RPWP.07.01.02-30-0101/16.

 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia Dorotę Olszewską, koordynatora Biura ds. Osób Niepełnosprawnych przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Dorota Olszewska poinformowała, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni będzie realizować przez 13 miesięcy w terminie od 01.06.2017 r. do 30.06.2018 r. projekt wymieniony w tytule projektu uchwały w partnerstwie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dodała. że całkowita wartość projektu wynosi 1.846.481,47 zł, z tego:

a) wartość dofinansowania na poziomie 85%, co stanowi kwotę w wysokości 1.569.509,24 zł;

b) wkład własny na poziomie 15%, co stanowi kwotę w wysokości 276.972,23 zł, z czego:

  • 89.612,23 zł to wkład własny pieniężny wniesiony przez Partnera projektu Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Obszarów Wiejskich,
  • 187.360,00 zł to wkład własny niepieniężny wniesiony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni w postaci użyczenia sal szkoleniowych w tej placówce.

Dopowiedziała, że wsparciem w ramach powyższego projektu poprzez aktywizację społeczno – zawodową zostanie objętych 200 osób z powiatu wrzesińskiego zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, będących osobami z niepełnosprawnościami, a także osoby będące wychowankami Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie lub byli wychowankowie tej placówki oraz osoby będące w procesie usamodzielnienia. Poinformowała, że celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych. Dodała, że zaplanowane działania przewidują wzrost konkurencyjności uczestników projektu na rynku pracy, zmniejszenie wykluczenia społecznego poprzez poradnictwo psychologiczne, warsztaty i kursy zawodowe, przez które przechodzą uczestnicy projektu, wzrost kompetencji i umiejętności zawodowych uczestników projektu, zatrudnienie i utrzymanie 39 miejsc pracy dla osób z wykluczeniem społecznym.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.

Uchwała nr 202/XXXIII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.1 Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, nr projektu: RPWP.07.01.02-30-0101/16 została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 6.2 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia Katarzynę Starzyńską, p.o. naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej.

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że Wojewoda Wielkopolski unieważnił uchwałę nr 191/XXXI/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 27.04.2017 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”, stwierdzając iż program powinien zostać podzielony na 6 osobnych uchwał. Dodała, że zgodnie z art. 90 t ust. 1 ustawy o systemie oświaty jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć lokalne lub regionalne programy wspierania edukacji dzieci i młodzieży, na realizację których przeznaczają środki własne. Dopowiedziała, że program został skierowany do uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Wrzesiński w celu pokonywania barier w dostępie do edukacji i wspierania uzdolnień, nagradzania za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.

Uchwała nr 203/XXXIII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży” została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 6.3 Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków, form, zakresu oraz trybu postępowania w sprawach udzielania pomocy przewidzianej w „Powiatowym Programie Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży” uczniom szkół, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia Katarzynę Starzyńską.

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że w związku z przyjęciem przez Radę Powiatu Wrzesińskiego „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży” konieczne jest określenie warunków, form, zakresu oraz trybu postępowania w sprawach udzielania pomocy uczniom przewidzianej programem.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.

Uchwała nr 204/XXXIII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie określenia warunków, form, zakresu oraz trybu postępowania w sprawach udzielania pomocy przewidzianej w „Powiatowym Programie Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży” uczniom szkół, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 6.4 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Wrzesińskiego w zakresie zaniżenia dotacji dla szkoły niepublicznej – Liceum Ogólnokształcące w Nekli, prowadzonego przez Fundację „PRO VOBIS” i braku szczegółowej kalkulacji jej ustalenia.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia radnego Przemysława Hirschfelda, zastępcę przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.

Przemysław Hirschfeld poinformował, że dnia 12.06.2017 r. na podstawie przekazanej dokumentacji Komisja Rewizyjna opracowała projekt uchwały Rady w sprawie w/w skargi. Przeczytał uzasadnienie do projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego. Dodał, że biorąc pod uwagę przedstawiony w uzasadnieniu stan faktyczny i prawny należy uznać skargę na działanie starosty wrzesińskiego za bezzasadną.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Bogdanowi Krukowi.

Bogdan Kruk zapytał, na jaki okres czasu przyznawana jest dotacja w kwocie 67,39 zł. Dodał, że jest to bardzo mała kwota przyznawanej dotacji.

Stefan Tomczak odpowiedział, że miesięcznie na jednego ucznia przypada 33,70 zł, czyli połowa podstawowej kwoty dotacji, która wynosi 67,39 zł.

Katarzyna Starzyńska dodała, że zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia danego typu i rodzaju szkół, w wysokości nie niższej niż 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju.

Radny Janusz Balcerzak poinformował, że nie można mieć zarzutów pod względem finansowym i prawnym do Komisji Rewizyjnej, która rozpatrywała powyższą skargę, ani też do Zarządu Powiatu, ponieważ wszystko zostało przeprowadzone prawidłowo. Dodał, że Fundacja „PRO VOBIS” znalazła tzw. lukę w kształceniu ponadgimnazjalnym, iż powiat nie zapewniał kształcenia dla uczniów liceum ogólnokształcącego w trybie zaocznym, w związku z tym powiat miał obowiązek udzielić dofinansowania. Dodał, że gdyby powiat wrzesiński zwiększył kwotę przyznawanej dotacji na jednego ucznia z 50% podstawowej kwoty dotacji na 60% lub 70%, prawdopodobnie nie zostałaby złożona skarga na działania starosty wrzesińskiego. Dopowiedział, że w ten sposób przedstawia się miejsce interesanta w stosunku do pracowników urzędu. Poinformował, że większość skarg, które wpływają do starostwa powstają poprzez upór pracowników urzędu.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że na terenie powiatu wrzesińskiego istnieją szkoły niepubliczne, należą do nich:

1) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miłosławiu;

2) Zespół Szkół Stowarzyszenia Oświatowców Polskich przy ul. Kaliskiej we Wrześni.

Dodał, że zadania oświatowe powiatu wrzesińskiego realizowane są poprzez powiatowe szkoły ponadgimnazjalne, a także poprzez placówki niepubliczne na terenie powiatu wrzesińskiego.

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Miłosławiu jest 39 słuchaczy, w Zespół Szkół Stowarzyszenia Oświatowców Polskich przy ul. Kaliskiej we Wrześni jest 93 słuchaczy, a w Liceum Ogólnokształcącym w Nekli jest 14 słuchaczy.

Przewodniczący Rady wyłączył z głosowania nad projektem uchwały starostę wrzesińskiego.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady.
W głosowaniu wzięło udział 17 radnych, co stanowiło quorum do podjęcia uchwały objętej porządkiem obrad.

Uchwała nr 205/XXXIII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Wrzesińskiego w zakresie zaniżenia dotacji dla szkoły niepublicznej – Liceum Ogólnokształcące w Nekli, prowadzonego przez Fundację „PRO VOBIS” i braku szczegółowej kalkulacji jej ustalenia została podjęta 16 głosami „za” i 1 głosem „przeciw”.

 

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy. O godz. 17:50 obrady zostały wznowione. W dalszym posiedzeniu uczestniczyło 18 radnych.

 

Pkt 6.5 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Budowa i Wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” - Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Annę Wolską - Wróblewską, naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

Anna Wolska – Wróblewska poinformowała, że 31.03.2017 r. powiat wrzesiński złożył wniosek o dofinansowanie w/w projektu, który został pozytywnie oceniony w części formalnej i merytorycznej. Dodała, że w projekcie uchwały zostały przedstawione kwoty, które związane są z realizacją projektu, jednak w ostatnich dniach zostały wprowadzone pewne zmiany. Dopowiedziała, że nie są to kwoty związane z wysokością dofinansowania i kosztem własnym, a karami, które były naliczane z tytułu zamówień realizowanych w 2016 r. Poinformowała, że z uwagi na to, że kary te są traktowane jako wydatek, należy je włączyć w koszty poza projektem, w kwocie 15.125,28 zł. Dodała, że w projekcie uchwały całkowita wartość projektu wynosiła 48.517.689,80 zł, z tego koszty poza projektem 604.164,13 zł. Dopowiedziała, że natomiast po wprowadzenie zmian wartość całkowita projektu wyniesie 48.532.815,08 zł, z tego koszty poza projektem 619.289,41 zł.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.

Autopoprawka do ww. projektu uchwały Rady została przyjęta jednomyślnie.

Następnie przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady wraz z przyjętą autopoprawką. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.

Uchwała nr 206/XXXIII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Budowa i Wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” - Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 6.6 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” - Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Annę Wolską – Wróblewską.

Anna Wolska – Wróblewska poinformowała, że powiat wrzesiński złożył wniosek o dofinansowanie w/w projektu. Dodała, że w projekcie uchwały zostały przedstawione kwoty, które związane są z realizacją projektu, jednak tak jak w wyżej podjętej uchwale również w tym projekcie uchwały zostały wprowadzone pewne zmiany. Dopowiedziała, że nie są to kwoty związane z wysokością dofinansowania i kosztem własnym, a karami, które były naliczane z tytułu zamówień realizowanych w 2016 r., które należy włączyć w koszty poza projektem. Dodała, że w projekcie uchwały całkowita wartość projektu wynosiła 29.557.404,72 zł, z tego koszty poza projektem 522.323,66 zł. Dopowiedziała, że natomiast po wprowadzenie zmian wartość całkowita projektu wyniesie 29.740.563,17 zł, z tego koszty poza projektem 705.482,11 zł.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.

Autopoprawka do ww. projektu uchwały Rady została przyjęta jednomyślnie.

Następnie przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady wraz z przyjętą autopoprawką. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.

Uchwała nr 207/XXXIII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” - Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 6.5 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027.

Pkt 6.6 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok.

Przewodniczący Rady poprosił Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu o przedstawienie uzasadnienia do projektów uchwał.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński zgłosił autopoprawki do przedmiotowych projektów uchwał, omówiła je skarbnik powiatu.

Beata Matuszewska poinformowała, że autopoprawki do w/w projektów uchwał dotyczą:

1) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn.: „Jesteśmy aktywni” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu to kwota 1.846.481,47 zł, z tego kwota dofinansowania 1.569.509,24 zł, a wkład własny 276.972,23 zł. Dochody i wydatki będą kształtować się następująco: w 2017 r. to kwota 1.253.247,00 zł, a w 2018 r. to kwota 316.262,00 zł;

2) decyzji Ministra Rozwoju i Finansów o zwiększeniu planu dotacji na 2017 r. o kwotę 15.677,43 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.

Beata Matuszewska poinformowała, że dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 597.923,00 zł z tytułu :

1) otrzymania dofinansowania do realizacji projektów:

a) „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” w kwocie 549.423,00 zł,

b) „Budowa i Wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” w kwocie 39.915,00 zł;

 2) osiągniętych wpływów z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii i wody w kwocie 2.480,00 zł przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni;

3) otrzymanego odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku uszkodzenia instalacji ciepłej wody w kwocie 3.005,00 zł oraz z tytułu otrzymania darowizny w kwocie 1.000,00 zł przez Dom Pomocy Społecznej we Wrześni;

4) osiągniętych wpływów z odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 120,00 zł przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni;

5) otrzymania darowizny na pokrycie kosztów związanych z obozem sportowym w kwocie 1.980,00 zł przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.

Dodała, że natomiast wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 597.923,00 zł, z tego:

1) zwiększa się plan o kwotę 2.480,00 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni na uzupełnienie środków do realizacji zadań;

2) zwiększa się plan dla Domu Pomocy Społecznej we Wrześni o kwotę:

a) 4.005,00 zł na zakup materiałów do remontu i organizację festynu dla mieszkańców placówki,

b) 28.800,00 zł na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania (15.300,00 zł) i na modernizację łazienek (13.500,00 zł);

3) zwiększa się plan dla Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny we Wrześni o kwotę:

a) 1.980,00 zł na pokrycie kosztów związanych z obozem sportowym;

b) 50.000,00 zł na zakup kotła grzewczego;

4) zwiększa się plan na zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja pomieszczeń szkolnych” o kwotę:

a) 35.000,00 zł dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni,

b) 25.000,00 zł dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

c) 7.204,00 zł dla Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni;

5) wpłata na fundusz celowy – dofinansowanie zadania majątkowego „Zakup przemiennika radiowego wraz z akcesoriami wchodzącego w system radiokomunikacji Komendy Powiatowej Policji we Wrześni” w kwocie 20.000,00 zł;

6) zwiększa się plan dla Starostwa Powiatowego we Wrześni o kwotę 238.837,00 zł na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno – rentowe i o kwotę 19.001,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””;

7) o kwotę 165.616,00 zł zwiększa się rezerwę ogólną.

Dopowiedziała, że zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 66.012,00 zł z przeznaczeniem dla:

1) Domu Pomocy Społecznej we Wrześni na szkolenie pracowników zwiększa się plan o kwotę 1.500,00 zł;

2) Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni na wypłatę nagród jubileuszowych zwiększa się plan o kwotę 4.112,00 zł;

3) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni na realizację zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zwiększa się plan o kwotę 50.000,00 zł;

4) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie na zatrudnienie kierowcy zwiększa się plan o kwotę 10.000,00 zł;

5) Starostwa Powiatowego we Wrześni na dofinansowanie wypoczynku małoletniej z terenu powiatu wrzesińskiego umieszczoną w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pleszewskiego zwiększa się plan o kwotę 400,00 zł.

Natomiast rezerwa celowa zmniejsza się o kwotę 52.265,00 zł z przeznaczeniem dla:

1) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni na indywidualne nauczanie zwiększa się plan o kwotę 8.265,00 zł;

2) Starostwa Powiatowego we Wrześni na wynagrodzenia z tytułu umów cywilno – prawnych z prowadzącymi zajęcia w ramach przedsięwzięcia „Realizacja Grantów Edukacyjnych (zajęcia rekreacyjno – sportowe) w ramach „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim”.

Beata Matuszewska poinformowała, że zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą podjętych powyżej uchwał Rady.

Przewodniczący Rady przeprowadził odrębne głosowania nad przyjęciem autopoprawek do projektów uchwał Rady zmieniających Wieloletnią Prognozę Finansową i uchwałę budżetową. W głosowaniach wzięło udział 18 radnych.

Autopoprawki do ww. projektów uchwał Rady zostały przyjęte jednomyślnie.

Przewodniczący Rady przeprowadził odrębne głosowania przedstawionych projektów uchwał Rady wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniach wzięło udział 18 radnych.

Uchwały nr :

1) 208/XXXIII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027;

 

2) 209/XXXIII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok zostały podjęte jednomyślnie.

 

Pkt 7 Interpelacje i zapytania radnych.

Radna Małgorzata Cichacka złożyła w formie pisemnej na ręce przewodniczącego Rady dwie interpelacje dotyczące Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. Interpelacja znajduje się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu odpowiednio pod znakiem sprawy: SOR.0003.2.2016.

 

W pkt. Wolne głosy, wnioski i informacje członkowie Rady nie podjęli dyskusji.

 

Pkt 9 Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady o godz. 18:10 zamknął  XXXIII sesję Rady.

 

Na tym protokół został zakończony. Protokół został podpisany po przyjęciu jego treści przez Radę.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Kaźmierczak

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak

Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr XXXIII / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kaźmierczak
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 13:55

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.