Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr XXXII / 2017

PROTOKÓŁ NR XXXII / 2017

Z SESJI RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 2 czerwca 2017 r.

 

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Powiatu.

Grzegorz Kaźmierczak, przewodniczący Rady o godz. 14.30 otworzył XXXII (absolutoryjną) sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni. Powitał radną Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Bożenę Nowacką, radnych, starostę, pracowników Starostwa, przedstawicieli służb, inspekcji, straży, jednostek organizacyjnych powiatu i lokalnych mediów oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 16 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowiło quorum do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Pkt 2 Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z poprzedniej sesji Rady został sporządzony w statutowym terminie, a z jego treścią radni mogli się zapoznać w biurze Rady. Z uwagi na brak poprawek i uzupełnień, przewodniczący Rady stwierdził przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 3 Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad został przedłożony z materiałami na sesję Rady. Zapytał, czy radni chcą wnieść zmiany do treści proponowanego porządku posiedzenia. Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Radny Krzysztof Strużyński wnioskował na podstawie § 24 Statutu Powiatu Wrzesińskiego przyjętego uchwałą nr 72/XII/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 3 grudnia 2015 r. o wprowadzenie zmiany polegającej na dodaniu projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Wrzesińskiego w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Marzenin i Gulczewo.

Przewodniczący Rady poinformował, że pkt. 6 porządku obrad będzie wyglądał następująco:

Pkt 6. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2016 rok;

2) w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2016 rok;

3) w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez starostę wrzesińskiego,

4) w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Wrzesińskiego w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Marzenin i Gulczewo.

5) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027;

6) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok.

Następnie poddał pod głosowanie wniosek Zarządu o zmianę treści porządku obrad.

Członkowie Rady jednomyślnie przyjęli zmianę treści porządku obrad.

 

Pkt 4.1 Przedstawienie informacji przewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z terminami odbytych posiedzeń Zarządu i Komisji oraz pismami, które wpłynęły do Biura Rady w okresie międzysesyjnym od 27.04.2017 r. do 02.06.2017 r. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodniczący Rady poinformował, że do Biura Rady wpłynęły Apele:

a) Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 kwietnia 2017 r.,

b) Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.

Zaproponował, aby Rada Powiatu Wrzesińskiego również wystosowała apel w sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.

Członkowie Rady jednomyślnie przyjęli propozycję wystosowania apelu w sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.

 

Pkt 4.2 Przedstawienie sprawozdania przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na XXXI sesji Rady.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na XXXI sesji Rady. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

O godzinie 14:45 do sali obrad wszedł radny Józef Szafarek. W posiedzeniu uczestniczyło 17 radnych.

 

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że odbyło się spotkanie z Radą Pedagogiczną i Dyrekcją Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni w sprawie listu otwartego wystosowanego przez grono pedagogiczne szkoły dotyczącego naliczania dodatków trudnościowych i uciążliwych nauczycielom. Dodał, że podczas spotkania została przedstawiona aktualna sytuacja szkoły i prognoza na najbliższe lata. Dopowiedział, że Rada Pedagogiczna przyjęła ze zrozumieniem przedstawione zmiany, które zostały przytoczone. Poinformował, że wspólnie zdeklarowano, że należy poprawić funkcjonowanie szkoły, iż z każdym rokiem zmniejsza się liczba uczniów tej placówki, przede wszystkim młodzieży, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, co przekłada się na organizację szkoły i finansowanie zadań przez nią realizowanych. Dodał, że nowa siedziba Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Leśnej 10 we Wrześni stworzy nowe możliwości i warunki funkcjonowania szkoły. Podziękował pani dyrektor i gronu pedagogicznemu za otwartą i rzeczową rozmowę podczas spotkania.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

Pkt 4.3 Przedstawienie sprawozdania Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z realizacji „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni zostali zapoznani ze sprawozdaniem. Zapytał, czy radni chcą zabrać głos w tym punkcie. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

O godzinie 14:50 do sali obrad wszedł radny Bogdan Kruk. W posiedzeniu uczestniczyło 18 radnych.

 

Pkt 5.1 Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2016 rok.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński przedstawił w formie prezentacji multimedialnej sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2016 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że budżet powiatu został rzetelnie wykonany. Dodał, że w 2016 r. rozpoczęto realizację ważnych inwestycji m.in.: termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Leśnej 10 we Wrześni oraz modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego. Dopowiedział, że powiat wrzesiński osiągnął dobre wskaźniki finansowe, które pozwolą na ubieganie się o środki pozyskiwane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadań. Podziękował członkom Zarządu Powiatu za współpracę przy realizacji budżetu powiatu, Radzie Powiatu i kierownikom jednostek organizacyjnych za realizację zadań budżetu w 2016 roku.

 

Pkt 5.2 Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2016 rok.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej sprawozdanie finansowe za 2016 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

Pkt 5.3 Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego na dzień 31.12.2016 r.

Beata Matuszewska przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej informację o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

Pkt 5.4 Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2016 rok.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Krzysztofa Strużyńskiego, wiceprzewodniczącego Rady.

 

Krzysztof Strużyński zapoznał radnych z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2016 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o przedłożonym sprawozdaniu. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej znajduje się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i zarządu odpowiednio pod znakiem sprawy: SOR.0711.1.6.2017.

 

Pkt 5.5 Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii radną Marię Taciak.

Maria Taciak, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła informację o pracy Komisji Rewizyjnej nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2016 rok. Poinformowała, że Komisja Rewizyjna wydała pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu. Opinia stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

Pkt 5.6 Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie wniosku Marię Taciak.

Maria Taciak przedstawiła wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Wrzesińskiego. Wniosek stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

Pkt 5.7 Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Marię Taciak.

 

Maria Taciak przedstawiła uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego za 2016 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o przedłożonym wniosku. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej znajduje się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i zarządu odpowiednio pod znakiem sprawy: SOR.0711.1.10.2017.

Przewodniczący Rady podziękował przewodniczącej oraz członkom Komisji Rewizyjnej za rzetelne opracowanie i przygotowanie przedstawionych dokumentów.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Józefowi Szafarkowi.

Józef Szafarek, przewodniczący Komisji Budżetowo - Finansowej poinformował, że przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu, sprawozdanie finansowe oraz opinia Komisji Rewizyjnej zostały przedstawione w sposób rzetelny i prawidłowy. Dodał, że dnia 01.06.2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowo – Finansowej, na której członkowie komisji nie wnieśli żadnych zastrzeżeń do sprawozdań i stwierdzili, że budżet realizowany przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego w 2016 roku był wykonany prawidłowo.

Z uwagi na brak dalszych głosów, przewodniczący Rady zamknął dyskusję i przystąpił do procedury głosowania.

 

Pkt 6.1 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2016 rok.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.

Uchwała nr 196/XXXII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2016 rok została podjęta 17 głosami „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”.

 

Pkt 6.2 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2016 rok.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.

Uchwała nr 197/XXXII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2016 rok została podjęta 16 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” i 1 głosem „wstrzymującym się”.

 

Pkt 6.3 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonanie zadań przez starostę wrzesińskiego.

Przewodniczący Rady poinformował, że według § 25 pkt. 4 Statutu Powiatu Wrzesińskiego, jeśli Rada nie wniesie sprzeciwu, może udzielić głosu osobie niebędącej radnym.

Radni nie wnieśli sprzeciwu.

Przewodniczący Rady udzielił głosu .....*, właścicielce nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki we Wrześni.

.....* poinformowała, że jest właścicielką nieruchomości przy ul. Kościuszki 22 we Wrześni. Dodała, że mimo, że jest właścicielem nieruchomości przy tej ulicy została wyłączona ze sprawy. Dopowiedziała, że urodziła się we Wrześni, jednak aktualnie tutaj nie mieszka, lecz płaci podatki. Poinformowała, że 59 osób było stroną w planowaniu przebudowy ul. Kościuszki. Zapytała, dlaczego ona nie jest stroną w powyższej sprawie. Dodała, że chciała uczestniczyć w projekcie, w budowie i rozbudowie ul. Kościuszki, by droga była dobrze wykonana. Zależało jej na tym, aby: we Wrześni drogi były równe, bezpiecznie można było się po nich poruszać i aby ruch był prawidłowy. Dopowiedziała, że nie została dopuszczona do sprawy, a mimo to starała się uczestniczyć w planowaniu przebudowy drogi. Poinformowała, że dnia 18.03.2016 r. skierowała pismo do starosty wrzesińskiego, na które nie otrzymała dokładnej odpowiedzi. Zapytała, dlaczego starosta nie odniósł się do pytań merytorycznych, które określił uprawniony specjalista budowy dróg w piśmie z dnia 18.03.20176 r. Poinformowała, że dowiedziała się, iż projekt ul. Kościuszki został sporządzony przez osobę bez uprawnień i wykonany z wyraźną szkodą dla niej. Zapytała, dlaczego uniemożliwiono jej dojazd z drogi głównej do posesji. Dodała, że kiedy przejeżdża przez działkę położoną obok swojej posesji otrzymuje pouczenie iż w przypadku kolejnej takiej sytuacji zostanie wystawiony mandat. Zwróciła się do osób zgromadzonych na posiedzeniu, iż może ktoś z państwa wykaże chęć zapoznania się i przeanalizować przedmiotowej sprawy.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały radną Marię Taciak, przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.

Maria Taciak poinformowała, że zgodnie ze Statutem Powiatu Wrzesińskiego skarga na nienależyte wykonanie zadań przez starostę wrzesińskiego została przekazana Komisji Rewizyjnej w celu sformułowania opinii. Dodała, że skarga pierwotnie została skierowana do wojewody wielkopolskiego, który zgodnie z właściwością rzeczową w zakresie, który dotyczył działań starosty i Zarządu Powiatu przekazał według właściwości skargę Radzie Powiatu Wrzesińskiego, która wpłynęła do starostwa 10.04.2017 r. Dodała, że skarżąca przywołała 3 zarzuty, z czego pierwszy z nich nie należy do właściwości Rady Powiatu, iż dotyczy postępowania prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Września. Dopowiedziała, że Komisja Rewizyjna tym fragmentem skargi nie zajmowała się, ponieważ nie należy to do jej właściwości merytorycznej i prawnej, wykroczyłoby to poza kompetencje określone w ustawie o samorządzie powiatowym. Poinformowała, że Komisja Rewizyjna zajęła się zarzutami dotyczącymi:

a) skargi na działanie starosty wrzesińskiego, która dotyczyła m.in. prowadzonego postępowania przebudowy i rozbudowy odcinka drogi powiatowej Września – Gozdowo – Graboszewo,

b) braku odpowiedzi na kierowane pisma przez skarżącą,

c) podjętych we wrześniu uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego, które w sposób znaczący ingerowały w pierwotną decyzję starosty.

W celu rzetelnego zbadania podniesionych zarzutów Komisja Rewizyjna wystąpiła o udostępnienie pełnej dokumentacji związanej z realizacją zadania, a przede wszystkim zwróciła uwagę na to, czy w toku prowadzonego postępowania administracyjnego przestrzegane zostały przepisy przez starostę, jako organu w postępowaniu. Odczytała uzasadnienie do projektu uchwały.

 

Radny Stefan Tomczak opuścił salę obrad, w dalszym posiedzeniu wzięło udział 17 radnych.

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos .....*.

.....* poinformowała, że nie zgadza się z treścią przedstawionego uzasadnienia. Dodała, że jeśli, któryś z państwa radnych będzie zainteresowany, dlaczego nie została stroną w powyższym postępowaniu prosi o zapoznanie się ze sprawą. Poinformowała, że odbiera się jej prawo wjazdu na działkę, której jest właścicielem.

Przewodniczący Rady wyłączył z głosowania nad projektem uchwały starostę wrzesińskiego.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 16 radnych, co stanowiło quorum do podjęcia uchwały objętej porządkiem obrad.

Uchwała nr 198/XXXII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonanie zadań przez starostę wrzesińskiego została podjęta jednomyślnie.

 

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy. O godz. 16:55 obrady zostały wznowione.

 

Pkt 6.4 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Wrzesińskiego w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Marzenin i Gulczewo.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia Jerzego Kaczorowskiego, zastępcę naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa.

Jerzy Kaczorowski poinformował, że Burmistrz Miasta i Gminy Września pismem z dnia 16.01.2017 r. zwrócił się do Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z wnioskiem o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Kawęczyn, Marzenin i Gulczewo. Dodał, że po rozpatrzeniu powyższego wniosku, Zarząd postanowieniem z dnia 07.02.2017 r. odmówił uzgodnienia projektu. Dopowiedział, że zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w tym m.in. z zakresu rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także z zakresu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. Poinformował, że powyższe zadania zostały ujęte w Powiatowym Programie Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy, a także w Strategii Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego. Dodał, że Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uznał, że ograniczenia możliwości chowu i hodowli zwierząt zawarte w projekcie planu zbyt głęboko wkraczają w prawo swobodnego kształtowania metod i intensywności gospodarowania w rolnictwie przez dysponentów gruntów rolnych na terenach objętych uregulowaniami planu. Dopowiedział, że w ocenie Zarządu Powiatu, która znajduje poparcie w organie odwoławczym:

a) skutkiem tego zakazu może być rezygnacja części podmiotów z działalności gospodarczej w rolnictwie, a to z kolei może przyczyniać się do wzrostu bezrobocia i pogorszenia sytuacji na powiatowym rynku pracy;

b) ewentualna możliwość negatywnego wpływu na środowisko spowodowanego hodowlą może i powinna być eliminowana na etapie odpowiedniego postępowania administracyjnego poprzedzającego rozpoczęcie działalności, a następnie przez rygorystyczne kontrolowanie przestrzegania ustaleń określonych i zawartych w decyzjach administracyjnych oraz decyzjach środowiskowych.

Poinformował, że dnia 14.02.2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy Września złożył zażalenie na postanowienie Zarządu Powiatu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, natomiast dnia 09.05.2017 r. mieszkańcy Kawęczyna, Gulczewa i Marzenina złożyli skargę na postanowienie Zarządu Powiatu. Dodał, że 26.05.2017 r. do starostwa wpłynęło postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie Zarządu Powiatu z dnia 07.02.2017 r. odmawiające uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Gulczewo i Marzenin.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Bogdanowi Krukowi.

Bogdan Kruk poinformował, że potrzebę wybudowania kurników uzasadnia się stale zwalczaniem bezrobocia. Zapytał, ile planuje się zatrudnić tam osób, bo z informacji, które uzyskał 6 osób zostanie zatrudnionych. Dodał, że przed wjazdem do miejscowości Marzenin umieszczone są plakaty pt.: protestujemy przeciwko budowie kurników.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że Zarząd Powiatu nie wypowiadał się na temat budowy kurników w wymienionych wyżej miejscowościach, tylko zaznaczył, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest niewłaściwie sporządzony. Dodał, że plan zatwierdza warunki, których nigdy wcześniej nie uwzględniano w nim. Dopowiedział, że plan ma przewidywać rozwój, a nie powodować zatrzymanie gospodarki na wyznaczonym terenie. Poinformował, że jeśli nie istnieją wynikające z przepisów prawnych wyraźne przeciwskazania to całkowicie odmienne w stosunku do ekonomicznej predestynacji danego terenu przeznaczenie w planie powinno być uznane za nadużycie władztwa planistycznego i może stanowić podstawę do unieważnienia planu uchwalonego w takim kształcie. Dodał, że albo jesteśmy państwem prawa i respektujemy rozstrzygnięcia i uwarunkowania prawne realizacji różnego rodzaju władztwa o charakterze lokalnym opierając się na ogólnie obowiązujących przepisach albo jesteśmy republiką bananową.

Przewodniczący Rady wyłączył z głosowania nad projektem uchwały czterech członków Zarządu Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, co stanowiło quorum do podjęcia uchwały objętej porządkiem obrad.

Uchwała nr 199/XXXII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonanie zadań przez starostę wrzesińskiego została podjęta 8 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” i 4 głosami „wstrzymującymi się”.

 

Pkt 6.5 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027.

Pkt 6.6 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok.

Przewodniczący Rady poprosił Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał.

Beata Matuszewska poinformowała, że dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 188.055,00 zł z tytułu :

1) decyzji Ministra Rozwoju i Finansów zwiększony zostaje plan dotacji o kwotę 135.321,00 zł na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 – 2020 w tym na:

a) wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy,

b) zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych;

2) Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego zwiększony zostaje plan dotacji o kwotę 5.600,00 zł na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie;

3) osiągniętych wpływów z tytułu zwrotu kosztów zużycia wody w kwocie 1.200,00 zł przez Liceum Ogólnokształcące we Wrześni;

4) osiągniętych wpływów z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej w kwocie 1.400,00 zł przez Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni;

5) osiągniętych wpływów z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii cieplnej, kosztów roku ubiegłego oraz wypłaconego odszkodowania za wybicie szyby w drzwiach wejściowych w kwocie 31.020,00 zł przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni;

6) zwiększonych wpływów za najem pomieszczeń oraz zwrotów kosztów w kwocie 7.376,00 zł przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni;

7) otrzymanego odszkodowania za zalanie pomieszczeń w kwocie 4.738,00 zł przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni – Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie;

8) osiągniętych wpływów z tytułu mediów w kwocie 1.400,00 zł przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

Dodała, że natomiast wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 296.905,00 zł, w tym na wszystkie cele wymienione powyżej w dochodach budżetowych w kwocie 188.055,00 zł, a także zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego we Wrześni o kwotę 108.850,00 zł na:

1) uruchomienie w sezonie letnim Ośrodka Relax w Orzechowie;

2) cele promocyjne powiatu w środkach masowego przekazu i materiały promocyjne;

3) zadanie majątkowe pn.: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”;

4) organizację wydarzeń mających na celu promocję kultury na Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu oraz organizację dożynek w Pyzdrach;

5) realizację zajęć rekreacyjno – sportowych w okresie letnim.

Dopowiedziała, że zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 31.762,00 zł z przeznaczeniem dla:

1) Starostwa Powiatowego we Wrześni na:

a) pokrycie kosztów związanych z potrzebami dziecka (dwoje małoletnich z terenu powiatu wrzesińskiego umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pleszewskiego) zwiększa się plan o kwotę 2.062,00 zł,

b) wydatki partycypowania powiatu wrzesińskiego w kosztach związanych z modernizacją i konserwacją monitoringu wizyjnego miasta Września zwiększa się plan o kwotę 7.000,00 zł,

c) materiały do wykonania drzwi przejściowych w budynku urzędu oraz wykonanie zabudowy meblowej zwiększa się plan o kwotę 9.700,00 zł,

d) dotacje dla organizacji pozarządowych zwiększa się plan o kwotę 4.000,00 zł;

2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni na remont pokrycia dachowego oraz remont Sali rehabilitacyjnej zwiększa się plan o kwotę 9.000,00 zł.

Natomiast rezerwa celowa zmniejsza się o kwotę 85.257,00 zł z przeznaczeniem dla:

1) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni:

a) 20.110,00 zł na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej,

b) 10.539,00 zł na indywidualne nauczanie;

2) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni:

a) 6.889,00 zł na indywidualne nauczanie,

b) 34.600,00 zł na opłaty za media;

3) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Wrześni 13.119,00 zł na wynagrodzenia osób na zastępstwo oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Beata Matuszewska poinformowała, że do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1) w przedsięwzięciu pn.: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” zwiększa się łączne planowane nakłady o kwotę 5.000,00 zł.

2) wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”;

3) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni.

Przewodniczący Rady przeprowadził odrębne głosowania przedstawionych projektów uchwał Rady. W głosowaniach wzięło udział 17 radnych.

Uchwały nr :

  1. 200/XXXII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027;
  2. 201/XXXII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok zostały podjęte jednomyślnie.

 

W pkt. Interpelacje i zapytania radnych oraz w pkt. Wolne głosy, wnioski i informacje członkowie Rady nie podjęli dyskusji.

 

Pkt 9 Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady o godz. 17:10 zamknął XXXII sesję Rady.

 

Na tym protokół został zakończony. Protokół został podpisany po przyjęciu jego treści przez Radę.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Kaźmierczak

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

 

*Częściowego wyłączenia z publikacji, treści zawartych w protokole dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2058).

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj (Protokół nr XXXII / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kaźmierczak
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 13:55
  • zmodyfikował: Marta Mittmann
    ostatnia modyfikacja: 2021-07-19 13:20

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.