Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr XXXI / 2017

PROTOKÓŁ NR XXXI / 2017

Z SESJI RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

 

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Powiatu.

Grzegorz Kaźmierczak, przewodniczący Rady o godz. 16.00 otworzył XXXI sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni. Powitał radną Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Bożenę Nowacką, radnych, starostę, pracowników Starostwa, przedstawicieli służb, inspekcji, straży, jednostek organizacyjnych powiatu i lokalnych mediów oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 18 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowiło quorum do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Pkt 2 Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z poprzedniej sesji Rady został sporządzony w statutowym terminie, a z jego treścią radni mogli zapoznać się w biurze Rady. Z uwagi na brak poprawek i uzupełnień, przewodniczący Rady stwierdził przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

O godzinie 16:05 do sali obrad wszedł radny Bogdan Kruk. W posiedzeniu uczestniczyło 19 radnych.

 

Pkt 3 Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad został przedłożony z materiałami na sesję Rady. Zapytał, czy radni chcą wnieść zmiany do treści proponowanego porządku posiedzenia. Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Członkowie Rady nie zgłosili zmian w porządku sesji.

 

Pkt 4.1 Przedstawienie informacji przewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z terminami odbytych posiedzeń Zarządu i Komisji oraz pismami, które wpłynęły do biura Rady w okresie międzysesyjnym od 28.03.2017 r. do 27.04.2017 r. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodniczący Rady przedstawił stanowisko w sprawie skargi Stowarzyszenia Projekt Września dotyczącej odmowy uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Kawęczyn, Marzenin i Gulczewo. Poinformował, że w dniu 27 marca 2017 r. wpłynęło do Biura Rady Powiatu Wrzesińskiego pismo Stowarzyszenia Projekt Września zatytułowane: skarga na Zarząd Powiatu. W rzeczywistości przedmiotowe pismo jest skargą na postanowienie z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie odmowy uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Kawęczyn, Marzenin i Gulczewo. Postanowienie to w trybie kodeksu postępowania administracyjnego zostało zaskarżone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego przez Burmistrza Miasta i Gminy Września. Do kompetencji Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a nie Rady Powiatu należy zatem podjęcie rozstrzygnięcia w tej sprawie. O rozstrzygnięciu Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Stowarzyszenie zostanie poinformowane oddzielnym pismem. Dodał, że pismo Stowarzyszenia Projekt Września zostanie przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w celu uzupełnienia dokumentacji w sprawie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Bogdanowi Krukowi.

Bogdan Kruk poinformował, że Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uzasadniając swoje rozstrzygnięcie wskazał, iż ograniczenia zawarte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Kawęczyn, Marzenin i Gulczewo mogą wpłynąć na zahamowanie rozwoju gospodarstw rolnych i spadek ich dochodowości. Konsekwencją czego może być rezygnacja części podmiotów z działalności gospodarczej w rolnictwie, a to natomiast może wpłynąć na wzrost bezrobocia i pogorszenie sytuacji na powiatowym rynku pracy. Dodał, że wśród Polaków nie ma bezrobocia. Poinformował, że planowi zagospodarowania przestrzennego sprzeciwił się tylko jeden rolnik, który zamierzał wybudować kurniki na terenie powyższych miejscowości. Zapytał, dlaczego Zarząd Powiatu Wrzesińskiego sprzeciwił się decyzji gminy.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że Burmistrz Miasta i Gminy Września zwrócił się do Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z wnioskiem o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Kawęczyn, Marzenin i Gulczewo. Dodał, że plan zagospodarowania przestrzennego uchwalany jest na około 20 – 30 lat. Dopowiedział, że w planie znajduje się zapis, iż na obszarze 3 miejscowości (Kawęczyn, Marzenin, Gulczewo) wprowadza się całkowity zakaz nowej zabudowy. Oznajmił, że przez 30 lat nie można postawić nowych budynków inwentarskich i gospodarczych. Poinformował, że ze względu na powstające inwestycje na terenie powiatu wrzesińskiego aktualnie bezrobocie jest minimalne, jednak może ono ulec zmianie z biegiem czasu i za kilka lat zwiększyć się. Dodał, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze podejmie ostateczną decyzję w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powyżej wymienionych miejscowości. Dopowiedział, że wczoraj tj. 26.04.2017 r. spotkał się z sołtysami wsi, którzy zorganizują spotkania z mieszkańcami, aby przedstawić im informacje w przedmiotowej sprawie.

Bogdan Kruk oznajmił, że nie utożsamia się z podjętą decyzją Zarządu Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podtrzymanie przedstawionego powyżej stanowiska w sprawie.

Członkowie Rady jednomyślnie podtrzymali stanowisko w w/w sprawie.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęła również skarga dotycząca nienależytego wykonania zadań przez Starostę Wrzesińskiego w zakresie przebudowy i rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 2948 P Września – Gozdowo – Graboszewo w miejscowości Września. Dodał, że Komisja Rewizyjna będzie badać zasadność skargi.

Przewodniczący Rady dodał, że wpłynęły również pisma od Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni.

Radna Maria Taciak poinformowała, że pisma od Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. Gnieźnieńskiej wpłynęły do Starostwa Powiatowego we Wrześni 26.04.2017 r., natomiast 13.04.2017 r. zostało wydane postanowienie starosty, który nałożył na inwestora obowiązek uzupełnienia dokumentacji. Dodała, że wnioskodawcy zarzucają, iż nie dokonano badań m.in. oddziaływania na środowisko. Dopowiedziała, że w postanowieniu starosty wskazane badania powinny być przedstawione przez inwestora w celu możliwości prowadzenia dalszej procedury postępowania. Zapytała, czy wspólnota mieszkaniowa zostanie powołana jako strona postępowania w tej sprawie.

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że 3 wspólnoty mieszkaniowe zgłosiły się jako strony postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej. Dodał, że wystąpiono z pismem do inwestora budowy stacji bazowej telefonii komórkowej o uzupełnienie materiału dowodowego w zakresie przedstawienia kompleksowego projektu budowalnego i możliwości kumulowania się oddziaływań wszystkich projektowanych anten, jak i anten już eksploatowanych w sąsiedztwie projektowanej stacji. Dopowiedział, że po uzyskaniu powyższych informacji będzie można przystąpić do ostatecznego ustalenia stron postępowania i zostanie podjęta decyzja, czy wspólnota mieszkaniowa będzie jedną z nich.

 

Pkt 4.2 Przedstawienie sprawozdania przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na XXX sesji Rady.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym od 28.03.2017 r. do 27.04.2017 r. i z wykonania uchwał podjętych na XXX sesji Rady. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

Pkt 4.3 Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni za 2016 rok wraz z oceną zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie sprawozdania Annę Marię Kulczyńską, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Anna Maria Kulczyńska przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni za 2016 rok wraz z oceną zasobów pomocy społecznej za 2016 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdanie.

 

Pkt 4.4 Przedstawienie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2016 rok.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie informacji Piotra Trawińskiego, Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni.

Piotr Trawiński przedstawił w formie prezentacji multimedialnej informację o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2016 rok. Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Czesławowi Borkowskiemu.

Czesław Borkowski poprosił w imieniu mieszkańców Nekli, aby w porze nocnej nie włączać syren alarmowych, gdyż zakłócają ciszę nocną. Dodał, że każdy strażak zawiadamiany jest o zdarzeniu w formie wiadomości sms.

Piotr Trawiński odpowiedział, że prośba może zostać rozpatrzona. Dodał, że system alarmowy jest skuteczny, natomiast system sms może nie zawsze zadziałać i strażacy nie otrzymają wiadomości o zdarzeniu.

 

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy. O godz. 17:00 obrady zostały wznowione. W dalszym posiedzeniu uczestniczyło 19 radnych.

 

Pkt 5.1 Podjęcie uchwały w sprawie świadczenia przysługującego za czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Annę Marię Kulczyńską, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że zgodnie z art. 73 i 74 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem np. w związku z wypoczynkiem, udziałem w szkoleniach, pobytem w szpitalu i innymi zdarzeniami losowymi przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, piecza zastępcza nad dzieckiem może zostać powierzona rodzinie pomocowej. Rodziną pomocową może być:

a) rodzina zastępcza niezawodowa,

b) rodzina zastępcza zawodowa,

c) prowadzący rodzinny dom dziecka,

d) małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim przeszkoleni do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej.

Dodała, że za czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej miesięczna wysokość świadczenia wynosi minimum 20% wynagrodzenia określonego w kwocie 2.000,00 zł (2.000,00 zł to 100%), czyli wysokość świadczenia wynosi do 400,00 zł miesięcznie. Dopowiedziała, że wielkość kwoty jest proporcjonalna do ilości dni, w których sprawowana jest opieka nad dziećmi.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnej Marii Taciak.

Maria Taciak zapytała, czy podana wysokość wynagrodzenia jest najniższą kwotą wynagrodzenia za sprawowanie funkcji rodziny pomocowej.

Anna Maria Kulczyńska odpowiedziała, że wysokość świadczeń pieniężnych dla rodzin pomocowych została ustalona w art. 85 ust. 6 i 7 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Poinformowała, że minimalna kwota wynagrodzenia za sprawowanie funkcji rodziny pomocowej wynosi 20% wynagrodzenia określonego w kwocie 2.000,00 zł.

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 188/XXXI/2017 w sprawie świadczenia przysługującego za czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 5.2 Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Wrzesińskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Pawła Puzdrakiewicza, kierującego Referatem Bezpieczeństwa.

Paweł Puzdrakiewicz poinformował, że w związku z tym, iż dnia 30.04.2017 r. upływa 3 – letnia kadencja działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku należy powołać nowy skład tej komisji. Dodał, że zostaje ona powołana przez Starostę Wrzesińskiego na podstawie art. 38a ust 1 i 5 ustawy o samorządzie powiatowym. Dopowiedział, że w skład komisji wchodzi dwóch radnych oddelegowanych przez Radę Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący Rady otworzył listę kandydatów i oddał głos Dionizemu Jaśniewiczowi, staroście wrzesińskiemu.

Dionizy Jaśniewicz zaproponował radnego Przemysława Kuczorę na kandydata do nowego składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Poinformował, że ze względu na to, że pracował w niej przez 3 ubiegłe lata, warto kontynuować jego zaangażowanie w działanie komisji.

Przewodniczący Rady zapytał Przemysława Kuczorę, czy wyraża zgodę na kandydowanie.

Przemysław Kuczora wyraził zgodę na kandydowanie na członka Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Radny Krzysztof Strużyński zaproponował radną Marię Taciak na kandydata do nowego składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Dodał, że radna była w dotychczasowym składzie komisji. Dopowiedział, że działania komisji w takim składzie były jak najbardziej skuteczne i odpowiednie.

Przewodniczący Rady zapytał Marię Taciak, czy wyraża zgodę na kandydowanie.

Maria Taciak wyraziła zgodę na kandydowanie na członka Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad kandydaturą:

1) Przemysława Kuczory na członka Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Oddano 18 głosów „za” i 1 „wstrzymujący”;

2) Marii Taciak na członka Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Oddano 18 głosów „za” i 1 „wstrzymujący”.

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 189/XXXI/2017 w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Wrzesińskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 5.3 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim”.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Bożenę Nowacką, sekretarz powiatu.

Bożena Nowacka poinformowała, że w 2013 r. powstał pierwszy „Program Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim. Dodała, że przed 2013 r. działania w zakresie sportu umieszczane były w programie wspierania edukacji. Dopowiedziała, że obecnie obowiązujący program wymaga zmian i dostosowania do aktualnych potrzeb w zakresie rozwoju i wsparcia sportu. Poinformowała, że zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia umożliwienia finansowania zajęć sportowych realizowanych podczas trwania obozów i zgrupowań sportowych;

b) składania wniosków o stypendium i nagrody w terminie od 1 do 15 września każdego roku;

c) opiniowania wniosków przez komisję powołaną przez Starostę Wrzesińskiego, w której z głosem doradczym mogą uczestniczyć członkowie stowarzyszeń sportowych, działacze, trenerzy z lokalnych klubów sportowych;

d) przyznawania środków finansowych na stypendia/nagrody z podziałem na dyscypliny olimpijskie (70%) i nieolimpijskie (30%);

e) usunięcia zapisu dotyczącego preferowanych dyscyplin sportowych przy przyznawaniu grantów oraz wymogu dotyczącego składania wieloletniej koncepcji szkolenia;

f) składania wniosków na realizację grantu do 15 września każdego roku.

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 190/XXXI/2017 w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim” została podjęta jednomyślnie.

 

Przewodniczący Rady powrócił do Pkt 5.2 Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Wrzesińskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Oddał głos Danieli Jackowskiej, radczyni prawnej.

Daniela Jackowska poinformowała, że w podjętej uchwale nr 189/XXXI/2017 w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Wrzesińskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku jest następujący zapis w § 2 „Traci moc uchwała nr 253/XL/2014 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29.04.2014 r.”. Dodała, że natomiast uchwała nr 189/XXXI/2017 podjęta na tej sesji wchodzi w życie z dniem 01.05.2017 r. Dopowiedziała, że istnieje wątpliwość, iż powstanie różnica 3 dni między uchwałą, która straciła moc, a dziś podjętą nową uchwałą. uchwała nr 253/XL/2014 traci moc w dniu dzisiejszym tj. 27.04.2017 r., a podjęta uchwała nr 189/XXXI/2017 wchodzi w życie z dniem 01.05. 2017 r.

Paweł Puzdrakiewicz dodał, że kadencja działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku upływa w dniu 30.04.2017 r.

Daniela Jackowska poinformowała, że należy wprowadzić autopoprawkę do podjętej dziś tj. 27.04.2017 r. uchwały nr 189/XXXI/2017, iż § 2 otrzyma brzmienie: „z dniem 30 kwietnia 2017 r. traci moc uchwała nr 253/XL/2014 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29 kwietnia 2014 r.”.

Maria Taciak dodała, że należy zmodyfikować zapis i wprowadzić zmianę zaproponowaną przez radcę prawnego, aby zachować ciągłość funkcjonowania komisji.

Przewodniczący Rady poinformował, że § 2 uchwały otrzyma brzmienie: „z dniem 30 kwietnia 2017 r. traci moc uchwała nr 253/XL/2014 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29 kwietnia 2014 r.”. Przeprowadził głosowanie nad przyjęciem autopoprawki do uchwały nr 189/XXXI/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 27.04.2017 r. w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Wrzesińskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W głosowaniach wzięło udział 18 radnych.

Autopoprawka do uchwały 189/XXXI/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 27.04.2017 r. w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Wrzesińskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku została przyjęta jednomyślnie.

Przewodniczący Rady przeprowadził ponowne głosowanie przedstawionej uchwały Rady wraz z przyjętą autopoprawką. W głosowaniach wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 189/XXXI/2017 wraz z autopoprawką w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Wrzesińskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 5.4 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Bożenę Nowacką.

Bożena Nowacka poinformowała, że obecnie obowiązujący „Powiatowy Program Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży” z 2013 r. wymaga zmian i dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów prawa:

1) zgodnie z przepisami wprowadzającymi ustawę Prawo oświatowe zmieniły się nazwy typów szkół (szkoły ponadgimnazjalne zastąpiono szkołami ponadpodstawowymi, a gimnazja stały się szkołami podstawowymi);

2) zniesiono wymogi formalne dotyczące prowadzenia innowacji pedagogicznych w szkołach;

3) w związku ze zmianą ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę zmieniono czas trwania i formy rozliczeń grantów edukacyjnych. Granty edukacyjne będą realizowane maksymalnie przez 4 miesiące, w wymiarze do 24 godzin dydaktycznych, w danym roku szkolnym;

4) zmieniono nazwę stypendium edukacyjno – socjalnego na stypendium edukacyjne, aby nie było błędnie utożsamiane ze stypendium szkolnym przyznawanym przez gminy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 191/XXXI/2017 w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży” została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 5.5 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 184/XXX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Bożenę Nowacką.

Bożena Nowacka poinformowała, że według nadzoru Wojewody Wielkopolskiego uchwała 184/XXX/2017 ma charakter prawa miejscowego i powinna zostać opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Dodała, że w związku z tym należy dokonać zmiany uchwały w § 4, który otrzyma brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego”.

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 192/XXXI/2017 zmieniająca uchwałę nr 184/XXX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 5.6 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do projektu „Nowoczesne technologie dla zdrowszego środowiska – Sytuacja obecna i potencjalne możliwości dla bardziej czystego środowiska widziane oczyma nastolatków” w ramach Programu Erasmus+.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Bożenę Nowacką.

Bożena Nowacka poinformowała, że Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni planuje złożyć wniosek o dofinansowanie projektu „Nowoczesne technologie dla zdrowszego środowiska – Sytuacja obecna i potencjalne możliwości dla bardziej czystego środowiska widziane oczyma nastolatków” realizowanego ze szkołami z Niemiec, Węgier, Grecji i Hiszpanii. Podjęcie uchwały pozwoli na dalsze prowadzenie procedur związanych z realizacją projektu.

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 193/XXXI/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do projektu „Nowoczesne technologie dla zdrowszego środowiska – Sytuacja obecna i potencjalne możliwości dla bardziej czystego środowiska widziane oczyma nastolatków” w ramach Programu Erasmus+ została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 5.7 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027.

Pkt 5.8 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu.

 

Beata Matuszewska poinformowała, że zarówno dochody budżetowe jak i wydatki budżetowe zwiększają się o tę samą kwotę 210.156,00 zł z tytułu:

 

1) udzielonego wsparcia finansowego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 4.000,00 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni;

 

2) planowanego udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w formie dotacji na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2942P – budowa chodnika w miejscowości Otoczna” w kwocie 40.000,00 zł;

 

3) otrzymanej darowizny na pokrycie kosztów wypoczynku letniego wychowanków, transportu oraz wykonanie szafy na sprzęt sportowy w kwocie 21.000,00 zł przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie;

 

4) osiągniętych wpływów z tytułu wydawania duplikatów świadectw w kwocie 156,00 zł przez Liceum Ogólnokształcące we Wrześni;

 

5) decyzji Ministra Finansów o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2017 r. o kwotę 145.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami.

 

Beata Matuszewska poinformowała, że zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 22.135,00 zł i przeznacza się dla Starostwa Powiatowe we Wrześni:

 

1) 3.685,00 zł na najem urządzeń wielofunkcyjnych i na usługi pocztowe;

 

2) 8.450,00 zł na zadanie majątkowe „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2901 Zapowiednia – Wrąbczynek – Zagórów – aktualizacja dokumentacji projektowej”;

 

3) 10.000,00 zł na wykonanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 r.

 

Dodała, że rezerwę celową zmniejsza się o kwotę 26.000,00 zł i przeznacza się dla:

 

1) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni kwotę 13.000,00 zł na zakup wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych i na organizację XLI Okręgowej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych;

 

2) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni kwotę 10.500,00 zł na zadanie majątkowe „Zakup suszarki bębnowej do suszenia prania”;

 

3) Liceum Ogólnokształcącego kwotę 1.500,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań;

 

4) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni kwotę 1.000,00 zł na zadanie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Beata Matuszewska poinformowała, że dokonuje się zmiany nazwy zadania

  • z: „Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NNMP w Pyzdrach na wymianę drzwi zewnętrznych w budynku kościoła parafialnego w Pyzdrach”,
  • na: Dotacja dla Parafii … na renowację drzwi …”.

Dodała, że przenosi się środki zaplanowane na wydatki statutowe na wydatki majątkowe w wysokości 50.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2942P – budowa chodnika w miejscowości Otoczna”.

 

Przewodniczący Rady przeprowadził odrębne głosowania przedstawionych projektów uchwał Rady. W głosowaniach wzięło udział 19 radnych.

Uchwały nr :

 

1) 194/XXXI/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027;

 

2) 195/XXXI/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok zostały podjęte jednomyślnie.

 

Pkt 6 Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos Marii Taciak.

Maria Taciak poinformowała, że w ostatnim czasie w mediach, w biuletynach informacyjnych przedstawiany był temat obwodnicy na terenie powiatu wrzesińskiego. Dodała, że wskazywane były koszty inwestycji, a w realizacji zadania będzie uczestniczyć samorząd wojewódzki, powiatowy i gminny. Dopowiedziała, że została przywołana kwota 42.000.000,00 zł, jako szacowany koszt inwestycji, na którego pokrycie będą pozyskane środki finansowe z budżetu samorządu wojewódzkiego i powiatowego. Zapytała, czy wiadomo, jakiej wysokości środki będzie trzeba przeznaczyć, aby wspólnie z pozostałymi samorządami móc zrealizować zadanie.

Dionizy Jaśniewicz odpowiedział, że przedstawiany projekt obejmuje 2 odcinki drogi:

1) przedłużenie drogi wojewódzkiej, która aktualnie jest budowana między Grzymysławicami a Obłaczkowem, połączenie jej z ul. Objazdową łącznie z budową wiaduktu. Byłby to odcinek drogi realizowany przez samorząd wojewódzki.

2) drugi odcinek od Sokołowa w kierunku Słupcy, który byłby finansowany wspólnie ze środków budżetu powiatu i gminy.

Poinformował, że na terenie powiatu wrzesińskiego gościł Marszałek Województwa Wielkopolskiego, którego zapoznano z koncepcją budowy obwodnicy. Dodał, że jako członek Komisji Wspólnej zgłosił projekt na Radzie Dialogu Społecznego. Dopowiedział, że stanowisko to zostało przyjęte i poparte przez wszystkich członków Komisji Wspólnej, co daje możliwość samorządowi województwa włączenie tego projektu do realizacji. Poinformował, że trudno aktualnie podzielić koszty inwestycji, ponieważ oszacowany koszt pochodzi z pomiaru odcinków budowli inżynierskich w oparciu o aktualnie rozstrzygane przetargi. Dodał, że 20.05.2017 r. będzie gościł w powiecie wrzesińskim Marek Napierała, dyrektor poznańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dopowiedział, że spotkanie będzie dotyczyło budowy obwodnicy.

 

W pkt. Wolne głosy, wnioski i informacje członkowie Rady nie podjęli dyskusji.

 

Pkt 8 Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady o godz. 17:40 zamknął XXXI sesję Rady.

Na tym protokół został zakończony. Protokół został podpisany po przyjęciu jego treści przez Radę.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Kaźmierczak

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr XXXI / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kaźmierczak
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 13:55

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.