Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr XXX / 2017

PROTOKÓŁ NR XXX / 2017

Z SESJI RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 28 marca 2017 r.

 

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Powiatu.

Grzegorz Kaźmierczak, przewodniczący Rady o godz. 16.00 otworzył XXX sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni. Powitał radną Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Bożenę Nowacką, radnych, starostę, pracowników Starostwa, przedstawicieli służb, inspekcji, straży, jednostek organizacyjnych powiatu i lokalnych mediów oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 18 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowiło quorum do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Pkt 2 Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z poprzedniej sesji Rady został sporządzony w statutowym terminie, a z jego treścią radni mogli zapoznać się w biurze Rady. Z uwagi na brak poprawek i uzupełnień, przewodniczący Rady stwierdził przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 3 Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad został przedłożony z materiałami na sesję Rady. Zapytał, czy radni chcą wnieść zmiany do treści proponowanego porządku posiedzenia. Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Członkowie Rady nie zgłosili zmian w porządku sesji.

 

Pkt 4.1 Przedstawienie informacji przewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z terminami odbytych posiedzeń Zarządu i Komisji oraz pismami, które wpłynęły do biura Rady w okresie międzysesyjnym od 23.02.2017 r. do 28.03.2017 r. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawioną informacją.

 

Pkt 4.2 Przedstawienie sprawozdania przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na XXIX sesji Rady.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym od 23.02.2017 r. do 28.03.2017 r. i z wykonania uchwał podjętych na XXIX sesji Rady. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

Pkt 4.3 Przedstawienie sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji we Wrześni wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu wrzesińskiego w 2016 roku.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie sprawozdania Mariusza Łozowieckiego, Komendanta Powiatowej Policji we Wrześni.

Mariusz Łozowiecki przedstawił w formie prezentacji multimedialnej sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji we Wrześni wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu wrzesińskiego w 2016 roku w porównaniu do lat ubiegłych. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński poinformował, że włamania, które miały miejsce w minionym czasie na terenie powiatu wrzesińskiego zaniepokoiły mieszkańców. Poprosił Komendanta Powiatowego Policji we Wrześni o udzielenie informacji na temat zaistniałych zdarzeń.

Mariusz Łozowiecki odpowiedział, że w ciągu doby w porze nocnej zdarzyły się 3 włamania do domów na tzw. „śpiocha”, oraz jedno z wymuszeniem kradzieży. Dodał, że od 3 lat nie było podobnych włamań. Dopowiedział, że w wyniku współpracy z ościennymi komendami policji, okazało się, że te zdarzenia miały miejsce również na terenie kilku sąsiadujących powiatów. Poinformował, że funkcjonariusze są na etapie ujęcia grupy przestępców. Dodał, że sprawcy kradną przede wszystkim sprzęt elektroniczny m.in. telefony komórkowe i laptopy.

Radny Bogdan Kruk odniósł się do wypowiedzi komendanta, iż dobrze, że jest stwierdzonych więcej przestępstw gospodarczych i więcej zabezpieczonego mienia, a także zaproponował, aby podczas popełnienia wykroczeń nie ograniczać się tylko do ukarania mandatem, ale skierować sprawę do sądu. Zapytał, czy zabezpieczone mienie zostaje w zasobach policji, czy przekazywane jest do Skarbu Państwa.

Mariusz Łozowiecki odpowiedział, że odbierając sprawcom przestępstwa gospodarczego majątek zgromadzony w wyniku działań przestępczych pozbywa się ich środków umożliwiających udział w kolejnych przestępstwach. Poinformował, że im wyższa dynamika wszczęć przestępstw gospodarczych i zabezpieczonego mienia, tym sytuacja korzystniejsza dla służb policji, Centralnego Biura Śledczego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dodał, że wysokość nałożonej kary zależy od rodzaju popełnionego czynu, czy było to wykroczenie czy przestępstwo. Dopowiedział, że w przypadku popełnienia czynu uszkodzenia mienia powyżej 400,00 zł efektywniejsze jest przeprowadzenie szczegółowego postępowania wymagającego więcej czasu, niż ukaranie sprawcy tylko mandatem, gdyż w wyniku zbyt łagodnych kar sprawca będzie gotów popełnić ponownie czyn i zapłacić kolejny mandat, nie wyciągając z tego żadnych poważniejszych konsekwencji. Poinformował, że zabezpieczone mienie zatrzymane w wyniku przestępstw oraz środki uzyskane z wystawionych mandatów karnych przekazywane są do Skarbu Państwa.

Jerzy Mazurkiewicz zapytał, czy na terenie powiatu wrzesińskiego odnotowano w 2016 roku przypadki oszustw na „wnuczka” lub „policjanta”. Dodał, że jeśli zdarzyły się takie sytuacje, to jakiej kwoty dotyczyły wyłudzenia pieniędzy od osób starszych.

Mariusz Łozowiecki odpowiedział, że nie zna odpowiedzi na to pytanie i dokładnej informacji udzieli na kolejnym posiedzeniu Rady.

 

Pkt 4.4 Przedstawienie oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu wrzesińskiego za 2016 r.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie informacji Grażynę Prokop, zastępcę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni.

Grażyna Prokop przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej ocenę stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu wrzesińskiego za 2016 r. Ocena stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

O godzinie 16:20 do sali obrad wszedł radny Przemysław Kuczora. W posiedzeniu uczestniczyło 19 radnych.

Radny Mirosław Balicki zapytał, czy:

1) kontrole artykułów spożywczych przeprowadzane są według sporządzonego harmonogramu,

2) kontrole są zapowiedziane czy też nie,

3) na terenie powiatu wrzesińskiego zdarzają się przypadki wszawicy.

Grażyna Prokop odpowiedziała, że sporządzany jest harmonogram poboru prób, który nadzorowany jest przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Poznaniu. Dodała, że ta Stacja decyduje o rodzajach i częstotliwości poboru prób. Dopowiedziała, że osoby zainteresowane przeprowadzonymi kontrolami i wynikami poboru prób mogą zgłosić się o udostępnienie informacji do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej we Wrześni. Poinformowała, że kontrole zapowiadane są przez wszystkie komórki istniejące w Inspekcji Sanitarnej oprócz pionu Higieny Żywienia i Żywności. Dodała, że te kontrole nie są zapowiadane, ponieważ w tym obszarze istnieje największe prawdopodobieństwo zagrożenie zdrowia lub życia, w związku z tym ustawa o swobodzie działalności gospodarczej zwalnia z zapowiadania tego rodzaju kontroli.

Grażyna Prokop poinformowała, ze zdarzają się przypadki wszawicy na terenie powiatu wrzesińskiego. Dodała, że Inspekcja Sanitarna nie może nic zrobić w tej kwestii, ponieważ nie ma przepisów, które nakładałyby na nią obowiązek działania w tym zakresie. Dopowiedziała, że został stworzony poradnik dotyczący wszawicy, który jest dostępny na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej we Wrześni.

Radna Maria Taciak zapytała, w jakich odstępach czasowych sanepid wykonuje badania jakości wody, czy ta czynność ma charakter stały i czy badania wykonuje się we wszystkich ujęciach, które funkcjonują na terenie miasta.

Grażyna Prokop odpowiedziała, że częstotliwość pobierania próby wody uzależniona jest od rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Poinformowała, że wszystko zależy od ilości produkowanej wody przez dany wodociąg, czyli od ilości wyprodukowanej wody określa się częstotliwość kontroli. Dodała, że wodociąg wrzesiński produkuje ponad 5.000,00 m3 wody w ciągu jednej doby. Dopowiedziała, że przeprowadzanych jest 19 kontroli na tzw. monitoring przeglądowy, czyli oznaczenia parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych oraz 3 kontrole na tzw. monitoring rozszerzony przeglądowy. Poinformowała, że taką samą ilość prób pobiera Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni oraz, że woda z wodociągu wrzesińskiego kontrolowana jest minimum 3 razy w miesiącu. Dodała, że Inspekcja Sanitarna pobiera próby wody w ramach sporządzonego harmonogramu, a wodociągi w ramach wewnętrznej kontroli sprawdzania jakości wody. Dopowiedziała, że są wyznaczone punkty poboru prób wody. Poinformowała, że w sytuacji zgłoszenia przez mieszkańca informacji o niepokojącym stanie jakości wody, pobór prób odbywa się w konkretnym ujęciu. Dodała, że w związku z zaistniałym wydarzeniem z lutego 2017 r. o zakażeniu wody, wszystkie komunikaty, które były wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni zostały odwołane i funkcjonuje aktualny komunikat, że woda nadaje się do celów konsumpcyjnych i na potrzeby gospodarcze.

Radny Paweł Guzik zapytał, czy pierwszy sygnał o złej jakości wody na terenie miasta Września zgłosili mieszkańcy.

Grażyna Prokop odpowiedziała, że jako pierwszy o zanieczyszczeniu wody poinformował prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni. Dodała, że do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrześni mieszkańcy nie zgłaszali uwag dotyczących jakości wody.

Paweł Guzik zapytał, czy dopiero po wydaniu komunikatu o skażeniu wody mieszkańcy zaczęli zgłaszać się do Inspekcji Sanitarnej.

Grażyna Prokop odpowiedziała, że po ogłoszeniu komunikatu o skażeniu wody mieszkańcy zaczęli zasięgać informacji z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrześni. Dodała, że mieszkańcy początkowo zgłaszali informację o złej jakości wody do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni. Dopowiedziała, że najpierw trzeba było zbadać próby wody, aby móc ogłosić ostateczny komunikat o jakości wody.

Radny Przemysław Hirschfeld zapytał, ile osób zatrudnionych jest w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrześni, i czy w związku z rozwojem powiatu wrzesińskiego planuje się zwiększenie liczby pracowników. Zapytał, w jakich godzinach funkcjonuje Inspekcja Sanitarna.

Grażyna Prokop odpowiedziała, że Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna we Wrześni urzęduje od godz. 7:25 do godz. 15:00. Poinformowała, że 17 osób pracuje w nadzorze i 5 osób w dziale ekonomiczno – administracyjnym. Dodała, że obowiązków przybywa i czasami zbyt duży nakład pracy wymaga większej liczby pracowników.

 

Pkt 5.1 Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Annę Marię Kulczyńską, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Rada Powiatu Wrzesińskiego w formie uchwały określa zadania, na które przeznaczy środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dodała, że na 2017 r. wysokość tych środków wynosi 2.760.460,00 zł, czyli o 0,33% mniej niż w roku ubiegłym. Dopowiedziała, że po konsultacji ze Społeczną Radą Osób Niepełnosprawnych Powiatu Wrzesińskiego oraz zgodnie z wytycznymi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i w porozumieniu z gminami powiatu wrzesińskiego proponuje się następujący podział środków:

1) rehabilitacja zawodowa – 163.000,00 zł,

2) rehabilitacja społeczna – 2.597.460,00 zł, w tym finansowanie warsztatów terapii zajęciowej we Wrześni, w Rudzie Komorskiej i  w Czeszewie w kwocie 1.759.560,00 zł.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnej Marii Taciak.

Maria Taciak zapytała, na które zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej nastąpiło zmniejszenie środków finansowych porównując do 2016 r.

Anna Maria Kulczyńska odpowiedziała, że zmniejsza się kwotę na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Poinformowała, że na to zadanie wnioski składane są w listopadzie i zaproponowana kwota odpowiada ilości złożonych wniosków. Dodała, że jeśli chodzi o udzielenie osobom niepełnosprawnym dotacji na podjęcie działalności gospodarczej i na poniesienie kosztów przez pracodawcę jest to kwota wyznaczona przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni, ponieważ realizuje on rehabilitację zawodową. Dopowiedziała, że jeśli te środki nie zostaną wykorzystane zostaną przeniesione na rehabilitację społeczną.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 182/XXX/2017 w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 5.2 Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargowej.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Jolantę Pielak, naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości.

Jolanta Pielak poinformowała, że Rada Powiatu uchwałą nr 131/XXI/2012 z dnia 31.08.2012 r. wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Bierzglinku, która jest własnością powiatu wrzesińskiego. Dodała, że zgodnie z przepisami prawnymi, Rada Powiatu może zwolnić z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomość przeznaczoną na realizację urządzeń infrastruktury technicznej. Dopowiedziała, że działka nr 375/122 o powierzchni 0,0054 ha położona w Bierzglinku zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego od 2015 r. przeznaczona jest pod tereny stacji transformatorowej. Poinformowała, że firma Enea Operator Sp. z o.o. dnia 27.02.2017 r. wystąpiła z wnioskiem o nabycie prawa własności przedmiotowej nieruchomości w związku z planowaną lokalizacją kompaktowej stacji transformatorowej.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 183/XXX/2017 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargowej została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 5.3 Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Bożenę Nowacką, sekretarz powiatu.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński zgłosił autopoprawkę do przedmiotowego projektu uchwały, omówiła ją sekretarz powiatu.

Bożena Nowacka poinformowała, że autopoprawka dotyczy załączników do projektu uchwały. Zmiana dotyczy włączenia Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy do Technikum nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni. 

Bożena Nowacka poinformowała, że zgodnie z nowymi przepisami Prawa oświatowego powiat wrzesiński podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół. Dodała, że uchwała nr 178/XXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych została przekazana do zaopiniowania do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i związków zawodowych. Poinformowała, że powiat prowadzi gimnazjum z oddziałami przysposabiających do pracy i w związku z tym zaproponowano Gminie Września zmianę porozumienia, które umożliwi powiatowi prowadzenie szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy. Dodała, że Gmina Września nie udzieliła zgody powiatowi na prowadzenie szkoły podstawowej z klasami I – VIII, a jedynie klasę VII i VIII, w związku z tym przekształcenie Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w szkołę podstawową nie jest możliwe do realizacji. Dopowiedziała, że nie można zlikwidować szkoły, dlatego proponowane jest włączenie tego gimnazjum do Technikum nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni i z dniem 31 sierpnia 2019 r. gimnazjum zostanie wygaszone.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Mirosławowi Balickiemu.

Mirosław Balicki poprosił o wyjaśnienie zapisu w załączniku nr 1 „Szkoła prowadzi oddziały włączonego Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy”.

Bożena Nowacka odpowiedziała, że zgodnie z wprowadzonymi zmianami w Prawie oświatowym od września 2019 r. szkoły gimnazjalne nie będą funkcjonować oraz, że w związku z tym od 2018 r. nie będzie prowadzony nabór do szkół gimnazjalnych. Poinformowała, że nie można zlikwidować szkoły i dlatego Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy włączone zostanie do Technikum nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni, a z dniem 31 sierpnia 2019 r. gimnazjum to zostanie wygaszone.

Przewodniczący Rady przeprowadził odrębne głosowania nad przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały Rady. W głosowaniach wzięło udział 19 radnych.

Autopoprawka do projektu uchwały Rady w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych została przyjęta jednomyślnie.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 184/XXX/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 5.4 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu pt.: „Budowa i Wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” – Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Annę Wolską - Wróblewską, naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

Anna Wolska – Wróblewska poinformowała, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na złożenie przez powiat wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu dotyczącego budowy i wyposażenia Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii, co stanowi II etap realizacji projektu. Dodała, że I etap związany był z Centrum Oświatowym. Dopowiedziała, że całkowita wartość projektu wynosi 48.517.873,80 zł, na tę kwotę składają się koszty kwalifikowane (kwota dofinansowania i wkład własny), koszty niekwalifikowane i koszty poza projektem. Poinformowała, że kwota dofinansowania jest na poziomie 95% i wynosi 45.504.843,87 zł, a wkład własny wynosi 5% kosztów kwalifikowanych i wynosi 2.394.991,80 zł. Dodała, że Centrum będzie wyposażone m.in. w nowoczesny i specjalistyczny sprzęt, 23 sale szkoleniowe i sale konferencyjne. Dopowiedziała, że termin składania wniosków kończy się z dniem 31.03.2017 r.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 185/XXX/2017 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu pt.: „Budowa i Wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” – Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 5.5 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027.

Pkt 5.6 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu.

Beata Matuszewska poinformowała, że dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 318.731,00 zł z tytułu:

1) planowanej sprzedaży autobusu Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni zakupionego w ramach projektu „Sprawny dojazd”. Planowany dochód ze sprzedaży 125.000,00 zł;

2) otrzymanej darowizny na XXII Turniej Piekarsko – Cukierniczy w kwocie 1.400,00 zł oraz wpłat od lokatorów za media w kwocie 34.600,00 zł przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni;

3) wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni w kwocie 1.731,00 zł;

4) otrzymanych dotacji celowych uzyskanych od każdej gminy powiatu wrzesińskiego po 10.000,00 zł na realizację programu usuwania azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego w 2017 roku;

5) środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 106.000,00 zł na realizację programu usuwania azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego w 2017 roku”.

Natomiast wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 1.986.343,00 zł dla:

1) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 123.185,00 zł na zakup autobusu;

2) Domu Pomocy Społecznej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 96.100,00 zł na modernizację łazienek,

b) 53.959,00 zł na wyrównanie wynagrodzeń,

c) 6.500,00 zł na budowę budynku garażowo – magazynowego z wydzielonym pomieszczeniem na odpady medyczne;

3) Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 524.000,00 zł na zadanie majątkowe „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września” – na wykup nieruchomości i nadzory inwestorskie;

b) 450.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych;

c) 156.000,00 zł na realizację programu usuwania azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego w 2017 roku”;

d) zmniejsza się plan o kwotę 29.336,00 zł z zadania majątkowego pn.: „Prace konserwatorsko – restauratorskie w kościele poewangelickim w Miłosławiu”;

4) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Krzyża we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 20.000,00 zł na rewitalizację wnętrza zabytkowego, drewnianego kościoła na Lipówce;

5) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 21.025,00 zł na realizację projektu w ramach Erasmus +;

6) organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej zwiększa się dotację na dofinansowanie działalności w kwocie 61.200,00 zł;

7) Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni, Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni zwiększa się plan dla każdej z tych szkół o kwotę 115.000,00 zł na modernizację pomieszczeń szkolnych;

8) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 43.710,00 zł na zakup 40 komputerów poleasingowych.

Beata Matuszewska poinformowała, że zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 23.429,00 zł i przeznacza się dla:

1) Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni 11.184,00 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej;

2) Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach 5.667,00 zł na wzrost wynagrodzenia dla dyrektora placówki;

3) Starostwa Powiatowego we Wrześni 550,00 zł w związku z umieszczeniem w trybie interwencyjnym dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz 1.731,00 zł na zwrot dotacji;

4) Domu Pomocy Społecznej we Wrześni 4.297,00 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej.

Dodała, że rezerwę celową zmniejsza się o kwotę 84.851,00 zł i przeznacza się dla:

1) Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni 4.719,00 zł na zabezpieczenie środków na indywidualne nauczanie i 3.736,00 zł na przeprowadzenie robót remontowo – budowlanych w lokalu mieszkalnym znajdującym się w budynku szkoły;

2) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 3.696,00 zł na aktualizację oprogramowania „Pakiet Poszerzony Logopedii”;

3) Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni 3.000,00 zł na opłacenie różnic kursowych i opłat bankowych związanych z realizacją projektu „Europejski Dom Przyszłości stworzony przez uczniów”, 4.000,00 zł na koszty wyjazdu służbowego do Hanoweru oraz 22.400,00 zł na zakup komputerów stacjonarnych;

4) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni 2.250,00 zł na koszty wyjazdu służbowego do Hanoweru i 29.698,00 zł na zakup wyposażenia do przygotowania stanowisk egzaminacyjnych;

5) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni 7.941,00 zł na podatki oraz na wykonanie przycinki w obrębie korony drzew, 3.011,00 zł na XXII Turniej Piekarsko – Cukierniczy, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz na szkolenie pracowników;

6) Miasta Zielona Góra dotację w kwocie 400,00 zł na kształcenie uczniów.

Beata Matuszewska poinformowała, że dokonuje się zmiany nazw 2 zadań:

a) z „Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NSJP w Grabowie Królewski na wykonanie drzwi do kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Grabowie Królewskim” na „Dotacja … pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grabowie Królewskim”.

b) z „Budowa i wyposażenie Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” na „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii …”.

Dodała, że przenosi się środki zaplanowane na wydatki statutowe:

a) w kwocie 10.000,00 zł na wykonanie aranżacji zieleni oraz nawodnienia terenu w zakresie budowy i wyposażenia Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii;

b) w kwocie 30.000,00 zł na wykonanie nasadzeń 200 sztuk drzew na obszarze Gminy Miłosław.

Dopowiedziała, że w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego dodaje się nowe przedsięwzięcia pn.:

1) „Zakup leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”;

2) „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo - Graboszewo w m. Września.

Maria Taciak zapytała, czy zmniejszenie planu o kwotę 29.336,00 zł z zadania majątkowego pn.: „Prace konserwatorsko – restauratorskie w kościele poewangelickim w Miłosławiu” jest wynikiem przetargu.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że powiat nie otrzymał dofinansowania na realizację tego zadania i będzie ono współfinansowane z własnych środków.

Przewodniczący Rady przeprowadził odrębne głosowania przedstawionych projektów uchwał Rady. W głosowaniach wzięło udział 19 radnych.

Uchwały nr :

1) 186/XXX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027;

2) 187/XXX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok zostały podjęte jednomyślnie.

 

W pkt. Interpelacje i zapytania radnych oraz w pkt. Wolne głosy, wnioski i informacje członkowie Rady nie podjęli dyskusji.

 

Pkt 8 Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady o godz. 17:45 zamknął XXX sesję Rady.

Na tym protokół został zakończony. Protokół został podpisany po przyjęciu jego treści przez Radę.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Kaźmierczak

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr XXX / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kaźmierczak
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 13:55

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.