Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr XXIX / 2017

PROTOKÓŁ NR XXIX / 2017

Z SESJI RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 23 lutego 2017 r.

 

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Powiatu.

Grzegorz Kaźmierczak, przewodniczący Rady o godz. 16.00 otworzył XXIX sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni. Powitał radną Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Bożenę Nowacką, radnych, starostę, pracowników Starostwa, przedstawicieli służb, inspekcji, straży, jednostek organizacyjnych powiatu i lokalnych mediów oraz zaproszonych gości. Przywitał również Piotra Trawińskiego, który od 27 stycznia 2017 r. p.o. Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowiło quorum do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Pkt 2 Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z poprzedniej sesji Rady został sporządzony w statutowym terminie, a z jego treścią radni mogli zapoznać się w biurze Rady. Z uwagi na brak poprawek i uzupełnień, przewodniczący Rady stwierdził przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 3 Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad został przedłożony z materiałami na sesję Rady. Zapytał, czy radni chcą wnieść zmiany do treści proponowanego porządku posiedzenia. Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Członkowie Rady nie zgłosili zmian w porządku sesji.

 

Pkt 4.1 Przedstawienie informacji przewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z terminami odbytych posiedzeń Zarządu i Komisji oraz pismami, które wpłynęły do biura Rady w okresie międzysesyjnym od 24.01.2017 r. do 23.02.2017 r. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Radni jednogłośnie przyjęli treść proponowanej odpowiedzi na pismo.

 

Pkt 4.2 Przedstawienie sprawozdania przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na XXVIII sesji Rady.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym od 24.01.2017 r. do 23.02.2017 r. i z wykonania uchwał podjętych na XXVIII sesji Rady. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że Zbyszko Przybylski, Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego we Wrześni w pkt Wolne głosy, wnioski i informacje omówi zagadnienia dotyczące sieci szpitali i zawierania kontraktów.

Radna Maria Taciak zapytała, w którym miejscu ma być budowana droga gminna w rejonie ul. Piastów we Wrześni.

Dionizy Jaśniewicz poprosił o udzielenie odpowiedzi Urszulę Łabędę, Naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa.

Urszula Łabęda poinformowała, że planowana droga gminna przebiegać będzie przez teren obecnego parkingu placówki medycznej „Amika”, obok stawku i znajdujących się w pobliżu garaży.

 

Pkt 5.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Eugeniusza Wiśniewskiego, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni.

Eugeniusz Wiśniewski poinformował, że Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni złożył wniosek na realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (III)”. Dodał, że termin składania wniosków upłynął 15.02.2017 r. Dopowiedział, że projekt realizowany jest od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., a kwota środków Funduszu Pracy na finansowanie i współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego do wykorzystania w 2017 r. wynosi 2.318.902,38 zł. Poinformował, że efektem projektu jest objęcie wsparciem 294 osób bezrobotnych do 29 roku życia. Dodał, że w ramach projektu przewidziano następujące formy aktywizacji:

a) staże – 170 osób,

b) szkolenia – 68 osób,

c) bony szkoleniowe -24 osoby,

d) bony na zasiedlenie – 6 osób,

e) udzielenie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej – 26 osób.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 176/XXIX/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 5.2 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Eugeniusza Wiśniewskiego.

Eugeniusz Wiśniewski poinformował, że Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni złożył wniosek na realizację projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (III)”. Dodał, że ogólna wartość projektu wynosi 1.782.226,57 zł. Dopowiedział, że projekt realizowany jest od 01.01.2017 r. do 30.06.2018 r., a kwota środków Funduszu Pracy na finansowanie i współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego do wykorzystania w 2017 r. wynosi 1.394.810,94 zł, a w 2018 roku wynosi 387.415,63 zł. Poinformował, że efektem projektu jest objęcie wsparciem 214 osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia, które należą do jednej z grup:

a) długotrwale bezrobotni,

b) kobiety,

c) osoby o niskich kwalifikacjach,

d) osoby 50 lat i więcej.

Dodał, że w ramach projektu przewidziano następujące formy aktywizacji:

a) staże – 116 osób,

b) szkolenia – 53 osób,

c) udzielenie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej – 45 osób.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 177/XXIX/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 5.3 Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Bożenę Nowacką, sekretarz powiatu.

Bożena Nowacka poinformowała, że z dniem 12.01.2017 r. w życie weszła ustawa z dnia 14.12.2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, szkoły działające na podstawie ustawy o systemie oświaty przekształcą się w nowe typy szkół. Dodała, że od 01.09.2017 r. przekształceniu podlegają:

1) 6 – letnia szkoła podstawowa w 8 – letnią szkołę podstawową,

2) zasadnicza szkoła zawodowa w branżową szkołę I stopnia,

3) szkoła przysposabiająca do pracy.

Poinformowała, że uchwała wymaga opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i związków zawodowych. Dodała, że Rada Powiatu po uzyskaniu pozytywnej opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w terminie do 31.03.2017 r. podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Bogdanowi Krukowi.

Bogdan Kruk poinformował, że od września 2019 roku zwiększy się liczba młodzieży o 800 - 1000 uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych. Zapytał, czy powiat przygotowuje się na zmiany związane z przekształceniami szkół, i czy w związku z tym zostanie wybudowany nowy obiekt szkolny, aby pomieścić wszystkich uczniów.

Bożena Nowacka odpowiedziała, że z dniem 01.09.2019 r. do szkół ponadgimnazjalnych wejdą 2 roczniki młodzieży. Dodała, że uczniowie częściowo będą uczęszczać do szkoły na dwie zmiany i nie ma potrzeby poszukiwania nowego obiektu, ponieważ kilka lat temu do szkół ponadgimnazjalnych uczęszczało ponad 1500 uczniów, czyli więcej niż teraz i nie było problemu z lokalizacją młodzieży w szkołach.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 178/XXIX/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 5.4 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu pt.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” - Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Grzegorza Stangreciaka, zastępcę naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

Grzegorz Stangreciak przedstawił w formie prezentacji multimedialnej rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego. Prezentacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Poinformował, że powiat wrzesiński zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu dotyczącego modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego. Dodał, że całkowita wartość projektu wynosi 29.557.404,72 zł, w tym:

a) koszty kwalifikowane wynoszą 29.092.645,06 zł, z tego kwota dofinansowania to 27.638.012,79 zł, a wkład własny 1.454.632,27 zł;

b) koszty poza projektem wynoszą 464.759,66 zł.

Dopowiedział, że projekt jest realizowany od 16.06.2015 r. do 31.12.2019 r. Poinformował, że celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Dodał, że projekt będzie obejmował pracownie w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej, budynek przy ul. Słowackiego, budynek przy ul. Gnieźnieńskiej i nowobudowany budynek zaplecza dydaktyczno – sportowego przy ul. Wojska Polskiego.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnej Marii Taciak.

Maria Taciak podziękowała za przedstawienie prezentacji multimedialnej i poprosiła o możliwość udostępnienia jej wszystkim radnym.

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Mirosławowi Balickiemu.

Mirosław Balicki zapytał, w jaki sposób wybierany jest wykonawca realizacji przedsięwzięcia.

Grzegorz Stangreciak odpowiedział, że koszty będą przyjmowane w zależności od ofert. Poinformował, że zostało przeprowadzone zapytanie ofertowe, by można było oszacować wartość projektu. Dodał, że następnie będą przeprowadzane postępowania przetargowe w celu wyłonienia potencjalnego wykonawcy.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że projekt wchodzi w skład Powiatowego Programu Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego. Dodał, że stanowi I etap realizacji projektu kluczowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego. Dopowiedział, że projekt pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” został zidentyfikowany jako projekt pozakonkursowy i zadaniem powiatu jest spełnienie określonych kryteriów, aby środki finansowe z programu zostały przyznane. Poinformował, że oprócz Centrum Oświatowego powstanie również Centrum Treningowe we Wrzesińskiej Strefie Aktywności Gospodarczej.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 179/XXIX/2017 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu pt.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” - Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 5.5 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027.

Pkt 5.6 Projekt w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok.

Przewodniczący Rady poprosił Beatę Walkowiak, skarbnika powiatu o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał Rady.

Beata Walkowiak poinformowała, że dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 38.140,00 zł z tytułu:

1) zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok o 199.149,00 zł i zmniejsza się o 6.611,00 zł udział w podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) zwiększenia planu o kwotę 231.956,00 zł, w tym na dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (404,00 zł), Środowiskowy Dom Samopomocy w Pyzdrach (112.560,00 zł) i Gozdowie (118.992,00 zł),

3) zwiększenia planu dotacji celowych o kwotę 375,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla uczennicy klasy maturalnej Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni;

4) zwiększenia planu dotacji celowych o kwotę 3.200,00 zł na przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego;

5) zwiększenia dochodów z tytuły zwrotów z lat ubiegłych przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni o kwotę 4.369,00 zł;

6) zwiększenia dochodów przez Dom Pomocy Społecznej o kwotę 4.000,00 zł z tytułu otrzymanego zasiłku pogrzebowego zmarłej mieszkanki.

Natomiast wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 324.451,00 zł, z tego dla:

1) Starostwa Powiatowego we Wrześni:

a) zwiększa się plan o 404,00 zł na dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej;

b) zwiększa się plan o 3.200,00 zł na przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego;

c) zwiększa się plan o 3.284,00 zł na zadanie majątkowe pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””;

d) zwiększa się plan o 80.965,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy u. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”;

2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zwiększa się plan o 112.650,00 zł na Środowiskowy Dom Samopomocy w Pyzdrach i o 118.992,00 zł na Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie;

3) Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni zwiększa się plan o 375,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne uczennicy;

4) Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni zwiększa się o 671,00 zł na zamontowanie domofonu;

5) Domu Pomocy Społecznej we Wrześni zwiększa się plan o 4.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z pogrzebem zmarłej mieszkanki.

Poinformowała, że zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 35.630,00 zł w związku z zakupem materiałów do remontu klatki schodowej w budynku położonym przy ul. 3 Maja 3 we Wrześni i umieszczeniem w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pleszewskiego dwójki dzieci z Powiatu Wrzesińskiego. Dodała, że rezerwę celową zmniejsza się o kwotę 13.008,00 zł dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni i Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni na zabezpieczenie środków na indywidualne nauczanie.

Poinformowała, że w przedsięwzięciu dotyczącym termomodernizacji budynku biurowego przy ul. Leśnej 10 we Wrześni zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 80.965,00 zł, a w przedsięwzięciu dotyczącym modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego o kwotę 1.826.670,00 zł. Dodała, że w przedsięwzięciu pn.: „Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 7.945,00 zł.

Przewodniczący Rady przeprowadził odrębne głosowania przedstawionych projektów uchwał Rady. W głosowaniach wzięło udział 19 radnych.

Uchwały nr :

1) 180/XXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027;

2) 181/XXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok zostały podjęte jednomyślnie.

 

Pkt 6 Interpelacje i zapytania radnych.

Maria Taciak poinformowała, że w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego orzeka się nieważność podanych w piśmie paragrafów uchwały nr 164/XXVI/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych. Dodała, że uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa. Dopowiedziała, że również Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła, że uchwała nr 163/XXVI/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę nr 101/XVI/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia trybu udzielana i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, została podjęta z naruszeniem przepisów prawa. Poinformowała, że naruszenie ma charakter nieistotny. Zapytała, czy w związku z naruszeniem przepisów prawa w powyższych uchwałach Rada Powiatu będzie ponownie procedować nad podjętymi uchwałami.

Przewodniczący Rady poprosił o udzielenie odpowiedzi Bożenę Nowacką, sekretarz powiatu.

Bożena Nowacka odpowiedziała, że zmiany przepisów w sprawach oświatowych spowodowały konieczność ponownego opracowania projektu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. Poinformowała, że zostały doprecyzowane warunki przyznawania dodatku motywacyjnego i dodatku funkcyjnego (likwidacja dodatku funkcyjnego dla doradcy metodycznego) oraz zweryfikowano zapisy dotyczące wypłacania dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy. Dodała, że paragrafy, które uchylił wojewoda występowały również w uchwałach z ubiegłych latach. Dopowiedziała, że mimo nieważności wskazanych paragrafów w rozstrzygnięciu nadzorczym, pozostała treść uchwały jest ważna. Poinformowała, że wojewoda uchylił § 3 ust. 3 dotyczący terminu przysługiwania dodatku nauczycielom, ponieważ zapis ten regulowany jest Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, dlatego w uchwale należało pominąć tę treść. Dodała, że kolejne naruszenie dotyczy przekazania staroście pełnej kompetencji do podejmowania decyzji o przyznaniu, ustalaniu wysokości i okresu na jaki zostaje przyznany dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły. Dopowiedziała, że według Karty Nauczyciela to rada powiatu jako organ prowadzący szkołę określa te przepisy. Wojewoda uchylił również § 6 dotyczący przypadku, gdy niemożliwa jest wypłata wynagrodzenia w formie godzin ponadwymiarowych oraz wykonywanych zadań nie można zaliczyć do pensum dydaktycznego, dyrektorowi szkoły oraz innym nauczycielom wykonującym prace związane z prawidłową realizacją egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przysługuje odrębny dodatek motywacyjny. Uchylony został również § 11 „dodatek funkcyjny przyznaje się na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy”.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że była rozważana możliwość wystąpienia w tej sprawie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Dodał, że rozstrzygnięcie trwałoby długi okres czasu, dlatego postanowiono nie procedować dalej w przedmiotowej sprawie.

Następnie przewodniczący Rady oddał głos radnemu Mirosławowi Balickiemu.

Mirosław Balicki zapytał, kiedy zostaną ogłoszone przetargi na realizację zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2901, Zapowiednia - Wrąbczynek - Zagórów" – aktualizacja dokumentacji projektowej” oraz na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo-Łagiewki”.

Przewodniczący Rady poprosił o udzielenie odpowiedzi Izabelę Karpińską, kierownika Referatu Dróg Powiatowych.

Izabela Karpińska odpowiedziała, że kwota 10.000,00 zł na zadanie pn.: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2901 Zapowiednia - Wrąbczynek - Zagórów" - aktualizacja dokumentacji projektowej nie podlega przetargowi. Poinformowała, że w marcu 2017 r. zostanie ogłoszone zapytanie ofertowe. Dodała, że natomiast przetarg na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo-Łagiewki” zostanie ogłoszony w II półroczu 2017 r. Dopowiedziała, że realizacja zadania planowana jest na koniec listopada 2017 r., a płatność przypadać będzie w 2018 r.

Przewodniczący Rady oddał głos Marii Taciak.

Maria Taciak zapytała, czy przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 2162P Witkowo gr. powiatu - Września w m. Września" został rozstrzygnięty.

Przewodniczący Rady poprosił o udzielenie odpowiedzi Izabelę Karpińską.

Izabela Karpińska odpowiedziała, że na to zadanie było złożone zapytanie ofertowe. Poinformowała, że podpisana jest już umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Dodała, że w marcu 2017 r. projektant przedstawi koncepcje projektowe. Dopowiedziała, że wykonanie dokumentacji projektowej przewiduje się do końca listopada 2017 r. Poinformowała, że jeśli w koncepcji będzie ujęta rozbudowa drogi to wydłuża się procedura uzyskania pozwoleń, natomiast jeśli będzie tylko przebudowa drogi, wtedy dokumentacja będzie wykonana wcześniej.

 

Pkt 7 Wolne głosy, wnioski i informacje.

Przewodniczący Rady oddał głos Dionizemu Jaśniewiczowi.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że 23.03.2017 r. odbędzie się zebranie wiejskie w sprawie zbiornika wodnego w Gozdowie z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz projektantów.

Przewodniczący Rady oddał głos Zbyszkowi Przybylskiemu, Prezesowi Zarządu Szpitala Powiatowego we Wrześni.

Zbyszko Przybylski poinformował, że rząd podjął decyzję w sprawie sieci szpitali. Dodał, że ustawa o sieci szpitali zakłada zmiany w zasadach finansowania i powróci się do formy ryczałtowej za realizację określonych świadczeń. W zależności od ilości świadczeń, wartość ryczałtu będzie zmieniana co kwartał. Dopowiedział, że wszystkie szpitale powiatowe mają należeć do sieci szpitali. Poinformował, że w formie ryczałtowej mają być płatne wszystkie podstawowe usługi, czyli te które były świadczone na oddziałach internistycznych, chirurgicznych, ginekologiczno – położniczych i pediatrycznych, ponieważ 95% szpitali powiatowych posiada te 4 oddziały. Dodał, że trwają dyskusje na temat oddziału intensywnej terapii, a szpitalny oddział ratunkowy (SOR) jest osobno finansowany w formie ryczałtowej. Dopowiedział, że w szpitalach powiatowych rozwijały się przez wiele lat oddziały specjalistyczne. Poinformował, że oddział ortopedyczny w szpitalu we Wrześni posiada bardzo dobre wyniki, wykonuje dużą ilość zabiegów ortopedycznych, a w tym roku będzie obchodzić 10 lat funkcjonowania. Dodał, że 23.02.2017 r. odbyła się debata Komisji Sejmowej Zdrowia dotycząca części urazowej, czy będzie prowadzona w ramach chirurgii, czy będą szersze profile na oddziale zabiegowym, chirurgicznym i ortopedycznym. Komisja dotyczyła również endoprotezoplastyki biodrowej i kolanowej. Dopowiedział, że oddziały te mogą być przedmiotem kontraktowania lub nastąpi konsolidacja większego ośrodka. Oznajmił, że szpital we Wrześni należy do grupy 4 szpitali powiatowych, które świadczą największy zakres usług w ramach ortopedii. Poinformował, że zmienione zostały kryteria klasyfikacyjne poszczególnych specjalności. Dodał, że w szpitalu we Wrześni rocznie leczonych jest 150 – 160 udarów, jednak nie ma pewności, czy szpital będzie miał dalej finansowane leczenie udarów. Dopowiedział, że w 2016 r. szpital poszerzył swoją ofertę o chemioterapię dzienną, realizacja tego kontraktu rozpoczęła się w II połowie 2016 r. oraz współpracuje z Poradnią Onkologiczną w Wielkopolskim Centrum Medycznym w Pleszewie. Poinformował, że nie ma pewności, czy świadczone powyżej usługi będą finansowane w formie ryczałtu. Dodał, że Zarząd Szpitala jest w trakcie składania ofert w zakresie usług hospicyjno – paliatywnych i długoterminowej opieki nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie. Dopowiedział, że ten kontrakt jest realizowany od lipca 2016 r. Ryczałtem będzie również objęta specjalistyka ambulatoryjna. Poinformował, że do 28.03.2017 r. szpital ma otrzymać symulacje dotyczące poszczególnych szpitali, z wysokością kwot i z zakresem świadczeń opłacanych w formie ryczałtu i w formie kontraktu. Dodał, że wszystko będzie zależeć od wysokości środków finansowych, które będą do dyspozycji szpitala. Dopowiedział, że budżet podzielony jest na 91% w formie ryczałtu, a 9% w formie konkursowej. Poinformował, że będą powstawać monoprofilowe szpitale, które nie posiadają izby przyjęć i funkcjonują w trybie planowym, są to szpitale chirurgii jednego dnia, gdzie kontraktów z funduszem nie otrzymają ze względu na niespełnienie kryteriów kwalifikacyjnych. Dodał, że z budżetu kraju przekazuje się 8 – 12% środków finansowych na ten rodzaj szpitali. Dopowiedział, że koszty utrzymania nowego szpitala we Wrześni są wysokie i znacznie wyższe od lat ubiegłych. Poinformował, że od lipca ma być procedowana ustawa o minimalnych płacach w sektorze ochrony zdrowia i największy problem polega na niewskazywaniu źródeł finansowania. Dodał, że 2017 rok będzie rokiem testowania wprowadzonych zmian.

Dionizy Jaśniewicz poprosił, aby prezes szpitala przedstawił zagrożenia dla przyszłości szpitali powiatowych. Poinformował, że nie będą generowane nadwykonania w szpitalach, natomiast poprzez zmniejszenie świadczeń, które będą opłacane w formie ryczałtu, czyli ograniczanie świadczeń realizowanych przez szpital. Dodał, że jeśli nie będzie możliwości finansowania ryczałtowego, będzie trzeba zamykać oddziały w szpitalu. Dopowiedział, że może to spowodować, iż pacjenci będą korzystać ze świadczeń w innych szpitalach. Zapytał również o rozstrzygnięcie nadwykonań.

Zbyszko Przybylski poinformował, że w przypadku nadwykonań, w których prowadzone były rozprawy sądowe, rozstrzygnięty został proces za lata 2010 – 2011 o kwotę ponad 4.000.000,00 zł. Dodał, że sąd uznał, że były to świadczenia ratujące życie i fundusz wypłacił szpitalowi 2.500.000,00 zł. Dodał, że do rozstrzygnięcia jest 2012 rok o kwotę 800.000,00 zł. Dopowiedział, że Zarząd szpitala jest w trakcie przygotowywania się do rozliczenia świadczeń związanych z udarami. Poinformował, że fundusz stwierdził, iż pomoc osobom z udarami należało świadczyć w innych oddziałach, natomiast szpital ma zarejestrowany oddział udarowy. Jeśli chodzi o kwestie zagrożeń dla szpitali powiatowych, poinformował, że największym z nich jest ograniczenie świadczonych usług, a szpitale powiatowe zawsze były nastawione na funkcjonowanie oprócz podstawowych oddziałów również oddziałów specjalistycznych. Dodał, że według zmian, które mają zostać wprowadzone poprawi się dostępność świadczeń, zmniejszy się czas oczekiwania na zabiegi, jednak w praktyce jest to nie do końca możliwe. Dopowiedział, że uzyskał informację o tym, że oddział ortopedyczny będzie podlegał ryczałtowi. Poinformował, że w szpitalu we Wrześni wykonywane są zabiegi okulistyczne w trybie chirurgii jednego dnia m.in. usuwanie zaćmy. Na koniec oznajmił, że należy teraz czekać za przepisami prawnymi, które potwierdzą wprowadzane zmiany do systemu, bo wyżej wymienione kwestie są na razie tylko informacją.

 

Pkt 10 Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady o godz. 17:20 zamknął XXIX sesję Rady.

Na tym protokół został zakończony. Protokół został podpisany po przyjęciu jego treści przez Radę.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Kaźmierczak

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr XXIX / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kaźmierczak
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 13:55

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.