Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr XXVIII / 2017

PROTOKÓŁ NR XXVIII / 2017

Z SESJI RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 24 stycznia 2017 r.

 

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Powiatu.

Grzegorz Kaźmierczak, przewodniczący Rady o godz. 16.00 otworzył XXVIII sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni. Powitał radnych, starostę, pracowników Starostwa, przedstawicieli służb, inspekcji, straży, jednostek organizacyjnych powiatu i lokalnych mediów oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowiło quorum do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Pkt 2 Przyjęcie protokołów z XXVI i XXVII sesji Rady Powiatu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokoły z poprzednich sesji Rady zostały sporządzone w statutowym terminie, a z ich treściami radni mogli się zapoznać w biurze Rady. Z uwagi na brak poprawek i uzupełnień, przewodniczący Rady stwierdził przyjęcie protokołów z XXVI i XXVII sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 3 Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad został przedłożony z materiałami na sesję Rady. Zapytał, czy radni chcą wnieść zmiany do treści proponowanego porządku posiedzenia. Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Członkowie Rady nie zgłosili zmian w porządku sesji.

 

Pkt 4.1 Przedstawienie informacji przewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z terminami odbytych posiedzeń Zarządu i Komisji oraz pismami, które wpłynęły do Biura Rady w okresie międzysesyjnym od 15.12.2016 r. do 24.01.2017 r. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni zostali zapoznani z pismem, które wpłynęło do biura Rady 23.12.2016 r. w sprawie prośby o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w obrębie ul. Legii Wrzesińskiej 23 – 27 we Wrześni. Dodał, że czynności związane z utrzymaniem oraz zarządzaniem drogami należą do ich właścicieli lub zarządcy terenu. Dopowiedział, że ul. Legii Wrzesińskiej jest drogą gminną, a sąsiadujące z nią ulice drogami wewnętrznymi i należą do Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Poinformował, że została przygotowana odpowiedź na pismo, która została przekazana radnym. Zapytał, czy radni chcą wnieść zmiany do treści proponowanej odpowiedzi.

Odpowiedź znajduje się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod numerem sprawy SOR.0005.1.2016.

Radni jednogłośnie przyjęli treść proponowanej odpowiedzi na pismo.

 

Pkt 4.2 Przedstawienie sprawozdania przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na XXVI i XXVII sesji Rady.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym od 15.12.2016 r. do 24.01.2017 r. i z wykonania uchwał podjętych na XXVI i XXVII sesji Rady. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

Pkt 4.3 Przedstawienie sprawozdania Starosty Wrzesińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok.

Przewodniczący Rady poinformował, że wszyscy radni otrzymali sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok. Sprawozdanie stanowi załączniki nr 5 do protokołu.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

Pkt 5.1 Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Powiatu Wrzesińskiego w 2016 roku.

Przewodniczący Rady poinformował, że wszyscy radni otrzymali sprawozdania z działalności komisji stałych za 2016 rok. Zaproponował, aby jeśli nikt nie ma pytań ani zmian do sprawozdań przejść do kolejnego punktu posiedzenia.

Radna Maria Taciak zapytała, czy przedstawienie sprawozdań z pominięciem ich odczytania podczas posiedzenia Rady będzie zgodne ze Statutem Powiatu Wrzesińskiego.

Danuta Jackowska, radca prawny odpowiedziała, że Statut Powiatu Wrzesińskiego nie zawiera takiej adnotacji, tylko informuje w § 67 ust. 3, że „Komisja jest zobowiązana przedstawić Radzie sprawozdanie ze swojej działalności co najmniej raz w roku, do końca pierwszego kwartału roku następnego oraz w każdym czasie na żądanie Rady”.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji Rady o przedstawienie sprawozdań z działalności komisji w 2016 roku, w kolejności:

1) Henryka Waligóra, przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej;

2) Bogdan Kruk, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa;

3) Maria Taciak, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej;

4) Janusz Balcerzak, przewodniczący Komisji Rozwoju Lokalnego;

5) Stefan Tomczak, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki;

6) Józef Szafarek, przewodniczący Komisji Budżetowo - Finansowej.

Sprawozdania stanowią odpowiednio załączniki od nr 6 do nr 11 do protokołu.                                                                      

Radni nie zgłosili uwag do treści odczytanych sprawozdań z działalności poszczególnych komisji Rady w 2016 roku.

 

Pkt 5.2 Przedstawienie planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji Rady o przedstawienie planów pracy komisji na 2017 rok, w kolejności:

1) Józef Szafarek, przewodniczący Komisji Budżetowo - Finansowej;

2) Stefan Tomczak, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki;

3) Janusz Balcerzak, przewodniczący Komisji Rozwoju Lokalnego;

4) Bogdan Kruk, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa;

5) Henryka Waligóra, przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Plany pracy stanowią odpowiednio załączniki od nr 12 do nr 16 do protokołu.

Radni nie zgłosili uwag do treści odczytanych planów pracy poszczególnych komisji Rady w 2016 roku.

 

Pkt 6 Zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o przedstawienie planu kontroli komisji na 2017 rok.

Maria Taciak odczytała plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok. Plan stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.

Członkowie Rady jednomyślnie zatwierdzili plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.

Maria Taciak poinformowała, że w planach pracy poszczególnych komisji na 2017 rok znajdują się tematy, które zawarte są również w planie kontroli Komisji Rewizyjnej. Zaproponowała, aby zgodnie z § 64 Statutu Powiatu Wrzesińskiego Komisja Rewizyjna współdziałała z pozostałymi komisjami. Dodała, by punkt dotyczący dotacji udzielanych spółką wodnym i punkt o kontroli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zostały omówione przez odpowiednie komisje na posiedzeniu zwołanym w tym samym terminie.

 

Pkt 7.1 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2017 – 2019”.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Annę Marię Kulczyńską, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja 3 – letniego powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej. Dodała, że ze względu na wygaśnięcie programu, który obowiązywał lata 2014 – 2016 konieczne jest uchwalenie nowego programu na lata 2017 – 2019.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 172/XXVIII/2017 w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2017 – 2019” została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 7.2 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Wrzesiński projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” – Oś priorytetowa 2. „Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2.1. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Małgorzatę Nowaczyk, geodetę powiatowego.

Małgorzata Nowaczyk poinformowała, że 07.07.2016 r. Rada Powiatu Wrzesińskiego w drodze uchwały wyraziła zgodę na złożenie wniosku o dofinansowanie przedmiotowego projektu uchwały. Dodała, że wniosek został złożony i oceniony pozytywnie. Całkowita wartość zadania wynosi 2.036.501,34 zł, w tym dofinansowanie obejmuje kwotę 1.731.026,13 zł, a wkład własny 305.475,21 zł.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 173/XXVIII/2017 w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Wrzesiński projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” – Oś priorytetowa 2. „Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2.1. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 7.3 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027.

Pkt 7.4 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok.

Przewodniczący Rady poprosił Annę Trubacz, główną księgową o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał Rady.

Anna Trubacz poinformowała, że w wykazie przedsięwzięć przenosi się między częściami Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”. Zmiana ta wynika z tego, że należy ująć to zadanie w części Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z wytycznymi instytucji weryfikującej wnioski aplikacyjne. Dodała, że projekt współfinansowany jest ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Poinformowała, że jeśli chodzi o zmiany do uchwały budżetowej to w związku z powyższym projektem zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.013.713,00 zł. Dodała, że jednocześnie o tę samą kwotę zwiększa się wydatki budżetowe. Kwotę w wysokości 963.529,00 zł przeznacza się na realizację projektu „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”. Pozostała część wydatków w kwocie 50.184,00 zł przenoszona jest do rezerwy ogólnej.

Anna Trubacz dodała, że zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 16.000,00 zł, którą przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych do nauczania fizyki dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni. Dopowiedziała, że natomiast rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 51.847,00 zł, którą przeznacza się na umieszczenie w trybie interwencyjnym dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Poinformowała, że w związku z realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni projektem pn. „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka” przenosi się zaplanowane środki z wydatków statutowych, na dotacje na wydatki finansowane z udziałem środków unijnych.

Przewodniczący Rady przeprowadził odrębne głosowania przedstawionych projektów uchwał Rady. W głosowaniach wzięło udział 19 radnych.

Uchwały nr :

1) 174/XXVIII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027;

2) 175/XXVIII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok zostały podjęte jednomyślnie.

 

Pkt 8 Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady poinformował, że 15 grudnia 2016 r. na posiedzeniu Rady zostały złożone dwa zapytania:

1) radna Maria Taciak poprosiła o wystosowanie pisma do powiatu jarocińskiego w sprawie partycypowania w kosztach utrzymania przeprawy promowej i infrastruktury promowej znajdującej się na granicy powiatu wrzesińskiego i jarocińskiego;

2) radny Przemysław Hirschfeld złożył zapytanie w sprawie jakości podawanych posiłków w Szpitalu Powiatowym we Wrześni.

Dodał, że radny Przemysław Hirschfeld otrzymał odpowiedź na swoje zapytanie, a pismo w sprawie przeprawy promowej zostało wysłane do przewodniczącego Rady Powiatu Jarocińskiego.

Maria Taciak zapytała, czy są nowe informacje na temat budowy zalewu w miejscowości Gozdowo.

Dionizy Jaśniewicz odpowiedział, że na wykonanie zalewu została opracowana dokumentacja techniczna oraz został uchwalony plan zagospodarowania terenu. Poinformował, że budowa zbiornika była wpisana w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007 - 2013. Dodał, że ze względu na protesty mieszkańców Gozdowa, co do lokalizacji zalewu nie można było rozpocząć prac w wyznaczonym terminie. Dopowiedział, że rozmawiał z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego o możliwości wprowadzenia tego projektu do planu inwestycyjnego Województwa Wielkopolskiego. Poinformował, że pierwotna lokalizacja zalewu obejmowała teren od tzw. mostku przy skarpie w Gozdowie w kierunku miejscowości Gozdowo Młyn. Dodał, że protestujący mieszkańcy Gozdowa są za budową zbiornika od tzw. mostku przy skarpie w Gozdowie w kierunku Wrześni. Dopowiedział, że podczas zebrania wiejskiego zostaną przedstawione zalety i wady obu lokalizacji planowanego zalewu. Poinformował, że inwestor, którym jest Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych wskazał, że utworzenie zalewu w tzw. naturalnej dolinie, czyli od mostku w kierunku Gozdowo Młyn będzie mniej kosztowna niż utworzenie zalewu w miejscu proponowanym przez protestujących mieszkańców. Projekt budowy zalewu w kierunku Wrześni posiada więcej niedoskonałości m.in. poziom piętrzenia wody powodowałby konieczność przejęcia części gruntów, które objęte są trwałą zabudową oraz, że wydatki na tę inwestycję będą wyższe. Poinformował, że po opracowaniu założeń i przedstawieniu ich osobom zainteresowanym będzie można podjąć kolejne działania związane z budową zalewu. Jest ewentualna możliwość włączenia tej inwestycji do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego obecnej perspektywy finansowej.

Następnie przewodniczący Rady oddał głos radnemu Przemysławowi Hirschfeldowi.

Przemysław Hirschfeld poinformował, że podczas posiedzenia Rady w dniu 15.12.2016 r. złożył zapytanie w sprawie jakości podawanych posiłków w Szpitalu Powiatowym we Wrześni. Dodał, że otrzymał odpowiedź od Zarządu Spółki, który informuje, iż przygotowywaniem posiłków dla pacjentów w szpitalu zajmuje się m.in. dietetyk, który jest zobowiązany zwrócić szczególną uwagę na kaloryczność oraz rodzaj diety, które zostały wymienione w piśmie. Dopowiedział, że Zarząd Spółki zaznaczył, iż różnorodność diet może spowodować, że nie każdy posiłek dla wszystkich pacjentów będzie odpowiednio smaczny, oraz że nie widzi potrzeby wprowadzania jakichkolwiek działań zmierzających do poprawy jakości posiłków. Dodał, że w piśmie również ujęto informację o tym, iż jakość posiłków oceniana jest przez 2-osobową komisję do oceny jakości żywienia, która nie widzi uzasadnienia co do udzielania odpowiedzi na zapytanie radnego. Poinformował, że odpowiedź komisji oceniającej jakość żywienia w szpitalu nie jest dla niego satysfakcjonująca.

Przemysław Hirschfeld dodał, że na rozbudowę Szpitala Powiatowego we Wrześni zostało zainwestowane 66.000.000,00 zł, w celu poprawy jakości świadczonych usług. Dopowiedział, że jednak nie ma to odzwierciedlenia w jakości podawanych posiłków pacjentom w szpitalu.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że ze względu na nieobecność prezesa szpitala, Rada powróci do sprawy na kolejnym posiedzeniu. Dodał, że wybór oferty dotyczącej przygotowywania posiłków dla pacjentów szpitala odbywała się zawsze w formie przetargu.

Radny Janusz Balcerzak poinformował, że w gazecie lokalnej znajdował się artykuł dotyczący przedłużenia bezpłatnego połączenia autobusowego z miejscowości Winna Góra do miejscowości Miłosław. Dodał, że tworzone są 2 połączenia o godz. 600 i 700 do miejscowości Środa Wielkopolska i 2 połączenia powrotne o godz. 1500 i 1700. Dopowiedział, że tworzone jest nowe bezpłatne połączenie z miejscowości Orzechowo od rana i powrotne w godzinie wieczornej. Poinformował, że koszt 5 bezpłatnych połączeń z miejscowością Środa Wielkopolska wyniesie 42.000,00 zł. Dodał, że po połowie koszty mają zostać zrefundowane przez Gminę Miłosław i Powiat Średzki. Dopowiedział, że młodzież, osoby dojeżdżające do pracy, przychodni lekarskich będą korzystać z bezpłatnych połączeń. Nadmienił, że młodzież, teraz może wybierać szkoły w Środzie Wielkopolskiej co spowoduje zmniejszenie subwencji oświatowej na terenie powiatu wrzesińskiego. Poinformował, że ma powstać połączenie kolejowe między miejscowościami Jarocin i Gniezno, a bezpłatne połączenia autobusowe spowodują zmniejszenie liczby młodzieży w pociągach. Dodał, że może jest to pomysł, aby powiat wrzesiński również finansował bezpłatne dojazdy młodzieży do szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu wrzesińskiego. Dopowiedział, że w budżecie powiatu można byłoby znaleźć środki na powyższe zadanie.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że połączenie komunikacyjne nie jest podstawowym kryterium wyboru szkoły przez uczniów. Dodał, że dla młodzieży ważne są kierunki i poziom kształcenia w danej szkole ponadgimnazjalnej. Dopowiedział, że cześć młodzieży ze szkół gimnazjalnych na terenie powiatu wrzesińskiego wybierała szkoły ponadgimnazjalne poza terenem powiatu wrzesińskiego, natomiast młodzież z innych powiatów decyduje się na szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu wrzesińskiego. Poinformował, że największym walorem powiatu wrzesińskiego jest różnorodność oferowanych kierunków kształcenia i ich jakość kształcenia. Dodał, że nowe połączenia komunikacyjne m.in. Jarocin – Gniezno, dają możliwość przemieszczania się w jednym i drugim kierunku. Dopowiedział, że nie widzi potrzeby finansowania z budżetu powiatu dojazdu młodzieży z powiatu wrzesińskiego do szkół  ponadgimnazjalnych. Nadmienił, że większa część młodzieży wybiera szkoły na terenie powiatu wrzesińskiego. Dodał, że z przeprowadzonych ankiet wynika, że młodzież chcąca podjąć naukę w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu wrzesińskiego m.in. w Zespole Szkół Politechnicznych, ostatecznie rezygnuje z takiej decyzji, z powodu braku miejsca pobytowego dla uczniów dojeżdżających. Dopowiedział, że w 2017 roku rozpoczęta zostanie realizacja programu dotyczącego rozwoju edukacji zawodowej, w którym przewidziana jest modernizacja dwóch obiektów pobytowych na terenie powiatu wrzesińskiego dla uczniów.

 

Pkt 9 Wolne głosy, wnioski i informacje.

Przewodniczący Rady oddał głos radnej Marii Taciak.

Maria Taciak poinformowała, że w wykazie zadań majątkowych na 2017 rok w wydatkach inwestycyjnych znajduje się wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Witkowo – Września. Zapytała, czy w związku z perspektywą realizacji projektu w przyszłych latach, nie należy złożyć wniosku do PKP Polskie Linie Kolejowe z informacją, iż powiat wrzesiński zamierza przystąpić do modernizacji drogi powiatowej Witkowo – Września i z prośbą o rozważenie możliwości współfinansowania wiaduktu. Dodała, że wiadukt zapewniłby bezpieczeństwo i większą przepustowość drogi. Dopowiedziała, że jest to przedsięwzięcie, które wymaga wysokich nakładów finansowych i nie ma możliwości jego realizacji w ciągu 2 – 3 lat. Poinformowała, że szacunkowy koszt inwestycji będzie znany po opracowaniu dokumentacji projektowej. Nadmieniła, że pomysł budowy wiaduktu powstał przy projekcie wykonania obwodnicy. Dodała, że środki zewnętrzne można pozyskać również z Urzędu Marszałkowskiego. Podsumowała, że wnioskuje do Starosty o wystosowanie pisma do PKP Polskie Linie Kolejowe z przedstawieniem inwestycji przebudowy drogi powiatowej Witkowo – Września i z prośbą o rozpatrzenie możliwości współfinansowania budowy wiaduktu.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że założenia projektowe są przygotowane i obejmują m.in. zjazd z obwodnicy w kierunku Witkowo – Września. Dodał, że plan zawiera wiadukty i zjazdy m.in. na Osiedle Sokołowskie we Wrześni. Nadmienił, że w założeniu dotyczącym budowy obwodnicy Wrześni miały znaleźć się wiadukty i zjazdy, aby rozwiązać układ komunikacyjny zarówno kolejowy jak i drogowy. Poinformował, że perspektywa budowy obwodnicy do 2023 roku nie znajduje się w żadnych planach inwestycyjnych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dodał, że Burmistrz Miasta i Gminy Września podejmuje działania dotyczące zweryfikowania planów inwestycyjnych dotyczących obwodnicy. Dopowiedział, że podczas spotkania z Wojciechem Jankowiakiem, wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego pojawiła się koncepcja, aby zrealizować budowę obwodnicy z nowych projektów dróg wojewódzkich. Poinformował, że po zaakceptowaniu tej koncepcji, będzie można rozważyć wniosek radnej Marii Taciak dotyczący planu budowy wiaduktu. Dodał, że Polskie Linie Kolejowe w swoich budżetach mają zabezpieczone środki na budowę wiaduktów m.in. w niebezpiecznych miejscach.

Radny Bogdan Kruk poinformował, że jego zdaniem należałoby wybudować wiadukt przy drodze na Czerniejewo, ponieważ w tamtym kierunku jeździ więcej pociągów niż w kierunku miejscowości Witkowo.

 

Pkt 10 Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady o godz. 17:45 zamknął  XXVIII sesję Rady.

Na tym protokół został zakończony. Protokół został podpisany po przyjęciu jego treści przez Radę.

 

 

Przewodniczący Rady

/-' Grzegorz Kaźmierczak

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr XXVIII / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kaźmierczak
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 13:55

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.