Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr XIII / 2015

PROTOKÓŁ NR XIII/2015

z posiedzenia Rady Powiatu Wrzesińskiego

z dnia 29 grudnia 2015 roku

 

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.

Grzegorz Kaźmierczak -  Przewodniczący Rady, o godz. 16:00 otworzył XIII sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego, powitał: radnych, starostę, pracowników Starostwa, przedstawicieli jednostek organizacyjnych powiatu, a także zaproszonych gości. Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradach bierze udział 18 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

2. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół został sporządzony w statutowym terminie i był wyłożony do wglądu w biurze Rady. Dodał, że nikt z radnych nie zgłosił uwag do treści w nim zawartych, w związku z czym uznał, iż zostaje on przyjęty.

3. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, iż radni otrzymali porządek obrad wraz z materiałami na sesję. Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Następnie Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy któryś z obecnych radnych proponuje zmianę do porządku obrad. Żaden z radnych nie zgłosił wniosku o zmianę porządku obrad. Przewodniczący Rady zaproponował, aby pkt 6. d) przesunąć do punktu 7. g), celem ujednolicenia procedury uchwalania budżetu Powiatu Wrzesińskiego.

Radni jednogłośnie przyjęli wniosek o naniesienie zmiany w porządku obrad, który przedstawiał się następująco:

4. Informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na XII sesji.

6. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy, pełnionych przez apteki ogólnodostępne na terenie Powiatu Wrzesińskiego w 2016 roku,
 2. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027,
 3. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok,

7. Uchwalenie budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok:

 1. przedstawienie przez Zarząd Powiatu projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok wraz z uzasadnieniem oraz ewentualnych autopoprawek,
 2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok,
 3. odczytanie zbiorczej opinii Komisji Budżetowo-Finansowej wraz z proponowanymi poprawkami,
 4. przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii i wniosków Komisji Budżetowo-Finansowej oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 5. dyskusja nad projektem budżetu oraz wniesionymi poprawkami,
 6. głosowanie nad autopoprawkami wniesionymi przez Zarząd Powiatu i innymi poprawkami zgłoszonymi przez radnych,
 7. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027.
 8. głosowanie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na rok 2016 rok.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Wrzesińskiego przystąpił do realizacji porządku obrad.

Ad 4.

Przewodniczący Rady przedstawił informację o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym od 4 grudnia do 29 grudnia 2015 r. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  Poinformował radnych, iż Statut Powiatu Wrzesińskiego, uchwalony podczas sesji 3 grudnia 2015 roku został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 14 grudnia 2015 roku i wszedł w życie dnia 28 grudnia. W związku z powyższym dzisiejsza sesja odbywa się w oparciu o nowo obowiązujący statut.

Ad 5.

Starosta Wrzesiński, Dionizy Jaśniewicz, zapoznał radnych z tematyką posiedzeń Zarządu, podjętymi uchwałami i decyzjami oraz przedstawił informację o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji Rady. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Ad 6.

Przewodniczący Rady przystąpił do omawiania projektów uchwał:

 1. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy, pełnionych przez apteki ogólnodostępne na terenie Powiatu Wrzesińskiego w 2016 roku,

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Artur Czajkowski, pełniący samodzielne stanowisko ds. promocji i ochrony zdrowia. Wyjaśnił, iż uchwała podejmowana jest zgodnie   z art. 94 ust 2 ustawy Prawo farmaceutyczne, z którego wynika obowiązek Rady Powiatu w ustalaniu rozkładu godzin pracy i dyżurów aptek ogólnodostępnych w 2016 roku.  Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ponieważ radni nie mieli pytań do powyższego uzasadnienia, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Wrzesińskiego w obecności 18 radnych – 18 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła UCHWAŁĘ NR 77/XIII/2015 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy, pełnionych przez apteki ogólnodostępne na terenie Powiatu Wrzesińskiego w 2016 roku.

 1. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027,

W imieniu Zarządu Powiatu głos zabrał Dionizy Jaśniewicz, który zgłosił do projektu uchwały autopoprawkę. Stanowi ona  załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  Szczegóły dotyczące zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015-2027 wraz ze zgłoszoną autopoprawką omówiła skarbnik powiatu, Beata Walkowiak. Omawiana uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Wspomniała, iż zmianie ulegnie zmiana nazwy organu, któremu powierzy się wykonanie uchwały z „Zarządu Powiatu we Wrześni” na „Zarząd Powiatu Wrzesińskiego”.

Ponieważ radni nie mieli pytań do powyższego uzasadnienia, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie autopoprawki zgłoszonej przez Zarząd.

Rada Powiatu Wrzesińskiego w obecności 18 radnych – 18 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła zaproponowaną autopoprawkę.

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały.

Rada Powiatu Wrzesińskiego w obecności 18 radnych – 18 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła UCHWAŁĘ NR 78/XIII/2015 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027.

 1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok,

Głos zabrał starosta wrzesiński, Dionizy Jasniewicz, który zgłosił do projektu uchwały autopoprawkę w imieniu Zarządu Powiatu. Stanowi ona załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  Szczegóły dotyczące zmian w uchwale budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok wraz ze zgłoszoną autopoprawką omówiła skarbnik powiatu,  Beata Walkowiak. Omawiana uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Dodała, iż nastąpi analogiczna zmiana nazwy organu, któremu powierzy się wykonanie uchwały, jak w przypadku uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2027.

W związku z tym, iż radni mieli pytań do powyższego uzasadnienia, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie autopoprawki zgłoszonej przez Zarząd.

Rada Powiatu Wrzesińskiego w obecności 18 radnych – 18 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła zaproponowaną autopoprawkę.

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały.

Rada Powiatu Wrzesińskiego w obecności 18 radnych – 18 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła UCHWAŁĘ NR 79/XIII/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok.

 

Ad 7.

Przewodniczący Rady, przystępując do procedury uchwalania budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok, poprosił przewodniczącego Zarządu Powiatu, Dionizego Jaśniewicza o przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem. 

 1. przedstawienie przez Zarząd Powiatu projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok wraz z uzasadnieniem oraz ewentualnych autopoprawek,

Dionizy Jaśniewicz poprosił o przedstawienie i omówienie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok oraz do projektu uchwały sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016-2027 skarbnik powiatu, Beatę Walkowiak. Poinformował, iż po przedstawionych przez nią autopoprawkach, dokona omówienia projektu budżetu powiatu na 2016 rok. Beata Walkowiak wypowiedź rozpoczęła od poinformowania, iż radni otrzymali wspomniane przez starostę autopoprawki wraz z materiałami na dzisiejszą sesję. Stanowią one kolejno załącznik nr 10 i 11 do niniejszego protokołu. Autopoprawka w uchwale budżetowej wynika ze zmniejszenia wydatków majątkowych na 2015 rok o kwotę 12 000,00 zł, z tytułu „Budowy sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała-Grzymysławie” oraz  z tytułu „Termomodernizacji i zmiany sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” o kwotę  115 000,00 zł. Dokonuje się także zmiany zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w zakresie klasyfikacji dochodów z tytułu usług geodezyjnych z uprzednio wskazanego „§0830 – Wpływy z usług”  na „§0690 – Wpływy z różnych opłat”.

Wydatki budżetu na 2016 rok ustala się w łącznej kwocie 63 711 730,00 zł z tego:

 • wydatki bieżące w kwocie 59 862 267,00 zł
 • wydatki majątkowe w kwocie 3 849 463,00 zł.

Planowane przychody budżetu określa się na kwotę 1 927 000,00 zł.

W związku z unieważnionym konkursem na powierzenie realizacji zadania publicznego, polegającego na przeprowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Wrzesińskiego w 2016 roku, dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosą 685 609,00 zł.  Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacje wyniosą 1 996 000,00 zł.

Poinformowała, iż  uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Następnie Beata Walkowiak przystąpiła do omówienia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016-2027. Nadmieniła, iż zmiany wartości wynikają z przyjętych dochodów z tytułu opłat geodezyjnych. Dodała, iż zakłada się, że dochody od roku 2019 do roku 2027 utrzymają się na tym samym poziomie. Wydatki na rok 2016 zwiększa się o kwotę 127 000,00 zł i przeznacza na wydatki majątkowe. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 12 132,00 zł w związku z wydatkami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016 w dziale 755 – Wymiar Sprawiedliwości , rozdział 75595 – Pozostała działalność. Na skutek zwiększenia planu wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne o kwotę 127 000,00 zł zmniejsza się wynik budżetu do kwoty 1 00 823,00 zł.

Po wyjaśnieniu założeń przyjętych w autopoprawkach Beata Walkowiak oddała głos Staroście Wrzesińskiemu.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, iż zaplanowano, że dochody w budżecie na rok 2016  zaplanowano w kwocie 64 718 533,00 zł, natomiast wydatki w kwocie 63 711 730,00 zł. Nadmienił, iż istotną częścią budżetu na przyszły rok są zobowiązania finansowe, które obejmuje spłata rat kapitałowych oraz zobowiązań kredytowych. Dodał, iż zadłużenie zmniejszy się do poziomu ośmiu i pół miliona złotych w związku z systematycznym spłacaniem zobowiązań zaciągniętych przez Powiat Wrzesiński. Starosta Wrzesiński zwrócił uwagę, iż projekt budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok jest „budżetem otwartym”. Podyktowane jest to faktem, iż budżet powiatu korzysta z wielu środków zewnętrznych, które nadają mu ostatecznego kształtu. Przywołał inwestycje związane min. z budową Centrum Treningowego, czy adaptacją budynku przy ul. Leśnej na szkołę specjalną. Nadmienił także, iż opinia o projekcie zarówno budżetu jak i Wieloletniej Prognozy Finansowej wyrażone przez Regionalną Izbę Obrachunkową są bardzo pozytywne. Podkreślił, iż sukces ten jest wynikiem wieloletniej pracy organów Powiatu Wrzesińskiego.  Zwrócił uwagę na fakt, iż w budżecie zaplanowanych jest wiele inwestycji drogowych, które stanowią główny element zainteresowania nie tylko radnych, ale i mieszkańców powiatu. Wyszczególnił przebudowę odcinka drogi Gutowo Małe-Grzybowo, przebudowę i rozbudowę odcinka drogi powiatowej Września-Gozdowo oraz przebudowę drogi powiatowej Czerniejewo-Września. Szczególną rolę odgrywa także opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Centrum Treningowego oraz Centrum Oświatowego,  a także zmianę sposobu użytkowania budynku przy ul. Leśnej, gdzie ma powstać szkoła specjalna.

Podczas realizowania zapisów budżetu konieczna jest dyscyplina, zaangażowanie i kreatywność nie tylko Starostwa Powiatowego, ale także jednostek podległych. Zwrócono szczególną uwagę na to, aby dochody zapisane w budżecie były możliwymi do zrealizowania. Dionizy Jaśniewicz podkreślił, iż Zarząd Powiatu dokonał wszelkich starań, aby uchwalany dziś budżet był zbilansowany, czyli taki, w którym nie pojawiają się zagrożenia dla realizacji poszczególnych zadań Powiatu Wrzesińskiego. Odzwierciedleniem trafności przyjętej konstrukcji budżetu powiatu jest opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 

 1. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok,

Przewodniczący Rady oddał głos Krzysztofowi Strużyńskiemu, wiceprzewodniczącemu Rady, aby odczytał wyżej wymienioną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Opinia stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu i jest ona pozytywna.

 

 1. odczytanie zbiorczej opinii Komisji Budżetowo-Finansowej wraz z proponowanymi poprawkami,

Głos zabrał Józef Szafarek, który odczytał zbiorczą opinię w sprawie projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016-2027. Stanowi ona załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 

 1. przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii i wniosków Komisji Budżetowo-Finansowej oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

Dionizy Jaśniewicz zabrał głos w imieniu Zarządu Powiatu, podkreślając ponownie, iż zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa, jak i Komisja Budżetowo-Finansowa zaopiniowała projekt budżetu pozytywnie. Zwrócił się także z prośbą do radnych, aby w składanych przez nich wnioskach nie ograniczali się jedynie do inwestycji drogowych. Zapewnił, iż Zarząd Powiatu zwraca uwagę nie tylko na każdą potrzebę budowy, przebudowy, czy remontu nawierzchni, ale także na konieczność realizacji innych zadań realizowanych przez Powiat Wrzesiński. Podziękował także wszystkim osobom, które brały udział podczas tworzenia projektu budżetu powiatu.

W związku z faktem, iż Komisja Budżetowo-Finansowa nie złożyła wniosków ani zastrzeżeń do projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego, a zgłoszone przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego autopoprawki zostały omówione przez skarbnika powiatu w punkcie 7 a),

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem budżetu.

 

 1.  dyskusja nad projektem budżetu oraz wniesionymi poprawkami,

Głos zabrał Józef Szafarek, który powołał się na art. 242 ustawy o finansach publicznych. Stwierdził, iż obligatoryjnym dla uchwalenia budżetu jest różnica pomiędzy dochodami i wydatkami. Podkreślił, iż w projekcie budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok warunek ten został spełniony. Przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej stwierdził, iż dochód z roku na rok rośnie – w stosunku do roku 2015 wzrósł o kwotę 3 000 000,00 zł. Zwrócił także uwagę na malejące zadłużenie Powiatu Wrzesińskiego w spłacie zobowiązań, co świadczy o prawidłowym zbilansowaniu budżetu.

Przewodniczący Rady udzielił głosu radnej Marii Taciak, która rozpoczęła od poinformowania, iż 30 listopada 2015 roku odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady. Najwięcej kontrowersji podczas debaty budżetowej wzbudzały inwestycje drogowe. Wyraziła zadowolenie, iż inwestycja przebudowy drogi Gutowo Małe-Grzybowo zostanie  zrealizowana. Zwróciła uwagę, iż wybudowanie na tym odcinku ciągu pieszo-rowerowego wpłynie pozytywnie na odbywające się w Grzybowie liczne wydarzenia kulturalne. Dodała, iż ma nadzieję, że przebudowa odcinka drogi Szosy Witkowskiej również znajdzie swój finał. Poinformowała, iż była wnioskodawcą uwzględnienia wspomnianej przebudowy drogi w budżecie Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok.  Jednocześnie wyraziła zrozumienie dla nieuwzględnienia przebudowy tego odcinka drogi w budżecie, ze względu na kosztowność zaproponowanej inwestycji.  Zauważyła, iż Powiat Wrzesiński realizuje zadania drogowe w miarę swoich możliwości i podziękowała pracownikom Referatu Dróg Powiatowych za poniesiony wysiłek w koordynowaniu prac remontowych. Zwróciła się także z wnioskiem do Zarządu Powiatu o stworzenie aktualnej informacji o stanie dróg powiatowych, celem polepszenia jakości prac na nich prowadzonych.

Głos zabrał Wicestarosta Wrzesiński, Waldemar Grzegorek, który zapewnił, iż prace nad stworzeniem uaktualnionej informacji o stanie dróg w naszym powiecie trwają i kiedy tylko zostaną ukończone, radni zostaną o tym fakcie poinformowani  oraz zapoznani z ich wynikami.

Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu Stefanowi Tomczakowi. Zwrócił uwagę, iż jako przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki obserwuje wydatki ponoszone na   oświatę. Wyraził swój entuzjazm dla zaplanowanej budowy hali sportowej, która wzbogaci infrastrukturę sportową w powiecie. Podkreślił, iż cieszy go faktu, że Zarząd Powiatu co roku zwiększa liczba środków przyznawanych dla oświaty i życzyłby sobie, aby ich wielkość stale się zwiększała.

 

 1. głosowanie nad autopoprawkami wniesionymi przez Zarząd Powiatu i innymi poprawkami zgłoszonymi przez radnych,

Przewodniczący Rady po zamknięciu dyskusji, zarządził głosowanie autopoprawek.

W pierwszej kolejności przegłosowano autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016-2027.

Rada Powiatu Wrzesińskiego w obecności 18 radnych – 18 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła zgłoszoną autopoprawkę do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016-2027.

Następnie przystąpiono do głosowania autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok. 

Rada Powiatu Wrzesińskiego w obecności 18 radnych – 18 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła zgłoszoną autopoprawkę do  projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok. 

                            

 1. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027,

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie wraz z przyjętymi wcześniej autopoprawkami.

Rada Powiatu Wrzesińskiego w obecności 18 radnych – 18 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła UCHWAŁĘ NR 80/XIII/2015 uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027.

 

 1. głosowanie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na rok 2016 rok.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie wraz z przyjętymi wcześniej autopoprawkami.

Rada Powiatu Wrzesińskiego w obecności 18 radnych – 18 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła UCHWAŁĘ NR 81/XIII/2015 uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na rok 2016 rok.

 

Projekty uchwał Zarządu Powiatu we Wrześni w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016-2027 oraz w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok stanowią załącznik 14 i 15 do protokołu

 

Ad 8.

W punkcie tym radni nie podjęli dyskusji.  

Ad 9.

Głos zabrał Dionizy Jaśniewicz informując, iż w dniu dzisiejszym dokonano odbioru robót, przeprowadzonych na odcinkach dróg w miejscowościach Lipie oraz Gorzyce. Radny Krzysztof Strużyński wyraził entuzjazm dla przygotowywanego przez Referat Dróg Powiatowych zaktualizowanego wykazu technicznego dróg. Wyraził nadzieję, iż stan techniczny nawierzchni na drogach w Powiecie Wrzesińskim będzie się nieustająco poprawiał i ulegał modernizacjom.

Ad 10.

Przewodniczący Rady złożył życzenia noworoczne wszystkim zebranym, a następnie  zamknął o godz. 17:17 XIII sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Kaźmierczak

 

Protokołowała:

Natalia Ratajczyk

Referent

Referat

Kancelaria Ogólna

Biuro Rady i Zarządu                                                                 

drukuj (Protokół nr XIII / 2015)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kaźmierczak
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2020-07-20 13:57

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.