Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr XII / 2015

PROTOKÓŁ NR XII / 2015

Z POSIEDZENIA RADY POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 3 grudnia 2015 r.

 

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Powiatu.

Grzegorz Kaźmierczak, przewodniczący Rady wypowiedział o godz. 16.00 formułę: „Otwieram XII sesję Rady Powiatu we Wrześni” w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni. Powitał Bożenę Nowacką, radną Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, radnych, starostę, pracowników Starostwa, przedstawicieli służb, inspekcji, straży, jednostek organizacyjnych powiatu i lokalnych mediów oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział 18 radnych, co stanowiło quorum do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. O godz. 16.02 do sali obrad wszedł radny Bogdan Kruk. Przewodniczący Rady stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Pkt 2 Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z poprzedniej sesji Rady został sporządzony w statutowym terminie, a z jego zawartością radni mogli się zapoznać w biurze Rady. Z uwagi na brak wniosków o zmianę treści, przewodniczący Rady stwierdził przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu we Wrześni.

 

Pkt 3 Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad został przedłożony z materiałami na sesję Rady. Zapytał, czy radni chcą wnieść zmiany do treści proponowanego porządku posiedzenia.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Maria Taciak, radna wnioskowała o zdjęcie z porządku obrad sesji Rady punktu dotyczącego przyjęcia Statutu Powiatu Wrzesińskiego. Argumentując swój wniosek radna podkreśliła, że na uwagi, które zgłosiła do jego treści na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Finansowej uzyskała zdawkowe wyjaśnienia, a członkowie komisji nie podjęli wnikliwej dyskusji. Dodała, że Statut jest dokumentem istotnym dla funkcjonowania organów powiatu, dlatego też objęcie go porządkiem obrad kolejnej sesji Rady, umożliwi merytoryczną analizę zgłoszonych uwag i wątpliwości.

Przewodniczący Rady zauważył, że radni mieli wyznaczony czas na wniesienie poprawek do treści proponowanego przez Zarząd projektu Statutu. Zapytał radnych, czy zgłaszają wniosek przeciwny.

Przemysław Kuczora, radny wniósł sprzeciw zaznaczając, iż projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego powinien być rozpatrzony na sesji Rady. Dodał, że wniosek radnej powinien być przegłosowany.

Bogdan Kruk, radny zauważył, że decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu projektu Statutu radni powinni podjąć w drodze głosowania. Podkreślił, że radni nie znają zgłoszonych uwag i bez tej wiedzy nie powinni decydować o zdjęciu projektu uchwały z porządku obrad sesji Rady.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Wniosek w sprawie zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały Rady w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego został odrzucony 17 głosami „przeciw”, 1 głosem „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”.

 

Pkt 4 Informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący Rady poinformował o terminach posiedzeń komisji Rady i Zarządu oraz pismach, które wpłynęły do biura Rady w okresie międzysesyjnym od 27 października do 3 grudnia 2015 r. Przewodniczący Rady odczytał wnioski pokontrolne, które Komisja Rewizyjna wniosła na podstawie kontroli samodzielnego stanowiska ds. promocji i ochrony zdrowia w zakresie zadań określonych Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego we Wrześni tj.:

1) Podjąć działania zmierzające do pozyskania zewnętrznych środków na realizację programu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem przy aplikowaniu o środki zewnętrzne na objęcie opieką zdrowotną młodzieży – m.in. opieka stomatologiczna, a także osób starszych;

2) Zintensyfikować działania w zakresie inicjowania i wspomagania promocji i edukacji zdrowotnej w powiecie wrzesińskim oraz zwiększyć częstotliwości faktycznego monitorowania działań w wyżej wymienionym zakresie, nie ograniczając się tylko do opracowania sprawozdań statystycznych;

3) Zintensyfikować monitorowanie działań podejmowanych przez stanowisko ds. promocji i ochrony zdrowia, które określone są w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego we Wrześni.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji.

Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Pkt 5 Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na XI sesji Rady.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński zapoznał radnych z tematyką posiedzeń Zarządu, podjętymi uchwałami i decyzjami oraz przedstawił informację o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji Rady.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Pkt 6 Informacja o realizacji zadań oświatowych Powiatu Wrzesińskiego w roku szkolnym 2014/2015.

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu zaznaczyła, że obowiązek przedstawiania Radzie informacji o realizacji zadań oświatowych wynika z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Prezentując wrzesińską oświatę Bożena Nowacka podkreśliła, że:

1) informacja ta zawiera dane o bazie dydaktycznej wraz z wyposażeniem szkół ponadgimnazjalnych, Zespołu Szkół Specjalnych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej, dane o zatrudnieniu i kwalifikacjach kadry nauczycielskiej, osiągnięciach uczniów i przeprowadzonych kontrolach;

2) oferta edukacyjna szkół jest modyfikowana w zależności od potrzeb rynku pracy, a ze względu na profil przedsiębiorstw działających na terenie powiatu powstają nowe kierunki kształcenia zawodowego;

3) zmniejsza się liczba uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, gdyż uczniowie częściej podejmują próbę nauki w szkołach kończących się egzaminem maturalnym, co niekiedy wiąże się koniecznością migracji między szkołami w trakcie roku szkolnego;

4) powiat wrzesiński zajmuje wysokie miejsce w statystykach dotyczących zdawalności egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;

5) budynki oświatowe są systematycznie remontowane i doposażone ze środków budżetu powiatu;

6) powiat uzyskuje subwencję dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „Arka”;

7) na przestrzeni 7 lat wzrosła dwukrotnie liczba nauczycieli dyplomowanych;

8) nauczyciele mogą ubiegać się o granty sportowe, motywacyjne i wspierające edukację na realizację zajęć, a uczniowie corocznie mogą uzyskać stypendium edukacyjno-socjalne lub motywacyjne za osiągnięcia naukowe i artystyczne.

Szczegółowa informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Stefan Tomczak, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki stwierdził, że wrzesińska oświata znajduje się na wysokim poziomie, a potwierdzają to opinie organów nadzorujących szkoły i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz wyniki egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Zaznaczył, że owocna jest współpraca dyrektorów szkół z Wydziałem Edukacji i Kultury Fizycznej Starostwa, pracownicy są otwarci na potrzeby szkół i zaangażowani w ich bieżące funkcjonowanie. Dodał, że posiedzenia komisji odbywają się w siedzibach szkół ponadgimnazjalnych, rozmowy z dyrektorami potwierdzają, iż dostosowują oni ofertę edukacyjną szkół do potrzeb wrzesińskiego rynku pracy. Zauważył, że następuje systematyczny rozwój bazy szkół, pojawiły się nowe obiekty rekreacyjno-sportowe.

 

Pkt 7 Informacja o stanie dróg powiatowych i przygotowaniu do sezonu zimowego 2015/2016.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali informację o stanie dróg powiatowych oraz zimowym utrzymaniu dróg w sezonie 2015/2016.

Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Izabela Karpińska, kierownik Referatu Dróg Powiatowych zaznaczyła, że zimowe utrzymanie dróg podzielone jest na VI części obejmujących obszar każdej gminy i wyłączony odrębnie teren miasta Września. Poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniona została Firma Usługowa Daniela Waligóry na wykonawcę usługi na terenie gmin: Kołaczkowo, Nekla, Pyzdry, Września i miasto Września. Dodała, że wykonawcą zadania na terenie gminy Miłosław jest Firma Usługowa Stanisława Wojkiewicza. Podkreśliła, że na terenie powiatu obowiązują IV standardy zimowego utrzymania dróg tj.:

1) I standard (drogi główne, o dużym natężeniu ruchu): zwalczanie śliskości i odśnieżanie są wykonywane na całych długościach dróg;

2) II standard: zwalczanie śliskości odbywa się w wyznaczonych miejscach (skrzyżowania, przystanki komunikacji publicznej, niebezpieczne łuki, odcinki przy zbiornikach wodnych lub odcinki leśne), odśnieżanie jest wykonywane na całej długości dróg;

3) III standard: zwalczanie śliskości nie jest wykonywane, odśnieżanie jest wykonywane na całych odcinkach dróg;

4) IV standard: zwalczanie śliskości i odśnieżanie nie są wykonywane.

Zaznaczyła, że wykonawcy dysponują sprzętem, który umożliwi im podjęcie działań w sytuacji zaistnienia opadów śniegu i marznącej mżawki.

Maria Taciak zapytała, czy od 2006 r. zmieniła się długość dróg na terenie powiatu wrzesińskiego. Ponadto poprosiła o wyjaśnienie, czy określenie „droga asfaltowa”, którego używano w opracowaniu sprzed 9 lat, jest tożsame z określeniem „droga bitumiczna”, jakie znajduje się w bieżącej informacji o stanie dróg powiatowych.

Izabela Karpińska odpowiedziała, że ówczesny stan uległ zmniejszeniu, w 2014 r. odcinek drogi został wyłączony z użytkowania w związku z budową fabryki Volkswagen. Zaznaczyła, że ww. określenia oznaczają ten sam rodzaj nawierzchni drogowej.

Bogdan Kruk dopytywał o przyczyny kwalifikacji dróg w standardzie, który nie przewiduje odśnieżania i zwalczania śliskości.

Izabela Karpińska wyjaśniła, że IV standard obejmuje drogi gruntowe na odcinkach Bardo – Książno oraz Słomówko – Marzenin (przez las), które stanowią jedynie dojazd do pól.

Przewodniczący Rady zamknął punkt 7. porządku obrad i ogłosił 12 minut przerwy. O godz. 17.30 obrady zostały wznowione, skład Rady nie uległ zmianie.

 

Pkt 8a i 8b Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku i realizację projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (I)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014/2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ;

2) w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku i realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (I)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Eugeniusz Wiśniewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni poinformował, że Powiatowy Urząd Pracy złożył wniosek na realizację projektu dotyczącego aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, który będzie realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. Zaznaczył, że ogólna wartość projektu wynosi 1.626.235,00zł, z czego 1.254,700zł na 2015 r. Podkreślił, że projektem będzie objętych 164 bezrobotnych powyżej 29 roku życia, którzy należą jednocześnie do jednej z grup: długotrwale bezrobotni, kobiety, niepełnosprawni, osoby powyżej 50 roku życia, osoby z niskimi kwalifikacjami. Nadmienił, że planuje się przeprowadzić staże dla 102 osób, szkolenia grupowe dla 15 osób i udzielić 47 osobom dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Poinformował, że na etapie składania wniosku została przedłożona uchwała nr 145/2015 Zarządu z dnia 04.08.2015 r. o wyrażeniu zgody na złożenie wniosku i realizację przedmiotowego projektu oraz pełnomocnictwo dyrektora urzędu. Zaznaczył, że Wojewódzki Urząd Pracy w październiku br. zawnioskował o dostarczenie uchwały Rady potwierdzającej zapisy podjętej uchwały organu wykonawczego.

Eugeniusz Wiśniewski zaznaczył, że projekt dotyczący aktywizacji osób młodych pozostających bez pracy obejmuje osoby poniżej 30 roku życia, należących do jednej z grup: niepełnosprawni, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne i osoby z niskimi kwalifikacjami. Poinformował, że wartość projektu wynosi 2.978.780,00zł, z czego 2.338.200,00zł na rok bieżący. Podkreślił, że w ramach projektu planuje się zorganizować staże dla 240 osób, przeszkolić 30 osób i udzielić 40 bezrobotnym środki na podjęcie działalności gospodarczej. Dodał, że podobnie jak przy ww. projekcie, Zarząd złożył stosowaną uchwałę, która zgodnie z wolą instytucji nadzorującej, powinna być potwierdzona uchwałą Rady.

Maria Taciak zauważyła, że ww. projekty są już w trakcie realizacji tj. odpowiednio od 01.07. i 13.01.2015 r., dlatego zaproponowała, aby w treści uchwał i ich uzasadnieniach zmienić użyte sformułowanie: „projekt będzie realizowany od ... do ...” na stwierdzenie: „realizacja projektu obejmuje okres od ... do ...”. Zaznaczyła, że biorąc pod uwagę datę podjęcia uchwał Rady, nie jest właściwe używanie sformułowań odnoszących się do przyszłości, kiedy to jeden z projektów jest realizowany od początku tego roku.

Dionizy Jaśniewicz przypomniał, że kilka miesięcy temu Zarząd podjął uchwały, w których wyraził zgodę na złożenie wniosków i realizację przedmiotowych projektów. Zaznaczył, że uchwały te były dokumentami wymaganymi na moment składania wniosków o dofinansowanie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Podkreślił, że projekty te są realizowane ze środków pozabudżetowych, dlatego Zarząd uznał, iż nie istnieje konieczność podejmowania uchwał Rady. Dodał, że instytucja finansująca wymaga dostarczenia uchwał organu stanowiącego tj. wyższego stopnia zabezpieczenia dla realizacji projektów, stąd Zarząd po wprowadzeniu zmian w projektach, postanowił poddać je obradom Rady. Poinformował, że zmieniły się zapisy dotyczące momentu obowiązywania uchwał. Zaznaczył, że sporną kwestię stanowi również konieczność złożenia kontrasygnaty skarbnika powiatu pod umowami o realizację projektów. Wyjaśnił, że kontrasygnata dotyczy środków, które są objęte budżetem powiatu, a w tym przypadku rozpatrywane są projekty, których finansowanie pochodzi w całości ze środków zewnętrznych. Podkreślił, że interpretacje Ministra Finansów i Ministra Infrastruktury potwierdzają, iż nie istnieje konieczność kontrasygnowania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zaznaczył, że proponowane projekty uchwał Rady potwierdzają zapisy podjęte przez Zarząd, stąd pojawiły się w nich sformułowania takie jak „projekt będzie realizowany...”. Dodał, że przyjęcie uchwał Rady umożliwi realizację projektów kluczowych dla funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy na rzecz osób bezrobotnych.

Daniela Jackowska, radca prawny poinformowała, że projekty uchwał Rady są rozpatrywane już w momencie realizacji przedsięwzięć, gdyż pojawiły się nowe interpretacje instytucji nadzorującej. Zaznaczyła, że w tym kontekście można użyć zapisu „projekt obejmuje okres od … do ...”, chociaż podjęcie uchwał Rady z użytymi w nich sformułowaniami nie spowoduje ich nieważności.

Rafał Zięty, członek Zarządu zauważył, że wątpliwości te rozpatrywał Zarząd, jednak ze względu na fakt, iż takie sformułowania zostały zaakceptowane przez radcę prawnego, organ przyjął projekty uchwał Rady w wersji, która została poddana pod obrady.

Maria Taciak poinformowała, że jeśli podjęcie uchwał Rady w wersji proponowanej przez Zarząd nie zakłóci ich realizacji, nie wnosi o zmianę ich zapisów.

Przewodniczący Rady przeprowadził odrębne głosowania nad podjęciem przedmiotowych uchwał Rady. W głosowaniach wzięło udział 19 radnych.

Uchwały nr:

1) 69/XII/2015 Rady Powiatu we Wrześni w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku i realizację projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (I)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014/2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ;

2) 70/XII/2015 Rady Powiatu we Wrześni w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku i realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (I)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój zostały podjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

 

Pkt 8c Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Małgorzata Nawrocka, kierownik Wydziału Metodycznego, Organizacji i Nadzoru (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) poinformowała, że po przeliczeniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej pozostały kwoty:

1) 2.804,00zł w puli przeznaczonej na udzielanie osobom niepełnosprawnym dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Dodała, że nastąpił zwrot podatku VAT naliczonego przedsiębiorcy, który uzyskał dotację;

2) 1.700,00zł w ramach środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Nadmieniła, że organizacja pozarządowa nie wykorzystała uzyskanej dotacji na realizację zadania publicznego.

Zaznaczyła, że kwotę w łącznej wysokości 4.504,00zł proponuje się przeznaczyć na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze tj. na realizację wniosków o dofinansowanie zakupu aparatów słuchowych, pieluchomajtek i butów ortopedycznych dla dzieci.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad podjęciem uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 71/XII/2015 Rady Powiatu we Wrześni w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

 

Pkt 8d Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego.

Bożena Nowacka poinformowała, że zmiany mają na celu dostosowanie Statutu do obowiązujących przepisów prawa, niektóre kwestie zostały poszerzone, inne uległy uproszczeniu. Dodała, że pojawiły się zapisy wynikające z wejścia w życie ustawy o petycjach. Zaznaczyła, że prace nad dokumentem trwały kilka miesięcy, a radni mieli możliwość przeprowadzenia analizy projektu i wniesienia uwag/poprawek do końca października. Podkreśliła, że zgłoszone uwagi zostały przeanalizowane i ujęte w projekcie Statutu, który został objęty porządkiem sesji Rady. Zauważyła, że dokument został przeanalizowany ponownie na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Finansowej, niektóre wątpliwości radnej Marii Taciak zostały wyjaśnione. Bożena Nowacka poinformowała, że zmiany w Statucie wprowadzają:

1) możliwość przekazania Komisji Rewizyjnej skarg adresowanych do Rady;

2) uproszczoną procedurę przekazywania informacji o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach tj. adresatem odpowiedzi będzie wyłącznie interpelujący lub zapytujący, przewodniczący będzie otrzymywał odpowiedź jedynie do wiadomości;

3) przyjmowanie przez Radę do wiadomości sprawozdań jednostek organizacyjnych powiatu;

4) skrócony termin przyjmowania uwag do protokołu sesji tj. do jednego dnia przed sesją;

5) zwiększone grono osób, którym przysługuje inicjatywa uchwałodawcza;

6) uszczegółowione zapisy dotyczące trybu pracy komisji stałych Rady i jednocześnie skrócony opis pracy Komisji Rewizyjnej.

Poinformowała, że Zarząd, po analizie, której dokonał na posiedzeniu przed sesją Rady, proponuje zmiany polegające na:

1) zastąpieniu w §9 ust. 4 obowiązującej treści: „Członkowie Zarządu decydują indywidualnie o swoim udziale w komisjach stałych” twierdzeniem: „Radny, członek Zarządu, winien być członkiem co najmniej jednej komisji stałej”;

2) zamianie kolejności pkt. 4 i pkt. 5 w §40 ust. 1, by zastosowanie mógł znaleźć ust. 3 cytowanego paragrafu mówiący o opiniowaniu przez Zarząd projektów uchwał Rady inicjowanych przez przewodniczącego Rady, klub radnych, komisję stałą i radnego.

Bożena Nowacka przywołała zmiany zaakceptowane przez Komisję Budżetowo-Finansową polegające na:

1) dopisaniu sformułowania: „od daty otrzymania” w §62 ust. 2, który po wprowadzeniu zmiany brzmi: „Komisja Rewizyjna przedkłada protokół kontroli do podpisu kierownikowi kontrolowanej jednostki. Kierownik kontrolowanej jednostki może wnieść w ciągu 7 dni od daty otrzymania zastrzeżenia do protokołu”;

2) dodaniu słowa „daty” w §62 ust. 5, który po wprowadzeniu zmiany brzmi: „Kierownik kontrolowanej jednostki w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, może odwołać się do Rady. Rozstrzygnięcie Rady jest ostateczne”;

3) wykreśleniu §63 o brzmieniu: „Komisja Rewizyjna może występować do organów powiatu w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli”.

Maria Taciak zapytała, czy §11 ust. 1 pkt 7 pozostaje w niezmienionej treści tj. „Przewodniczący Rady, w szczególności może przekazać skargi adresowane do Rady Komisji Rewizyjnej”.

Bożena Nowacka zaznaczyła, że dyspozycja ta usprawni procedurę rozpatrywania skarg tj. w sytuacjach niewymagających zasięgania opinii i wnikliwego badania sprawy, skarga nie będzie kierowana do Komisji Rewizyjnej, a jedynie bezpośrednio rozpatrywana przez Radę, na jej posiedzeniu. Nadmieniła, że przewodniczący Rady będzie informował na sesji o wpływie skargi i radni będą podejmowali decyzję o tym, czy jej przedmiot wymaga zaopiniowania przez komisję. Podkreśliła, że przyjęcie takiego rozwiązania spowoduje, iż Komisja Rewizyjna nie będzie obligatoryjnie zobowiązana do opiniowania każdej skargi podlegającej rozpatrzeniu przez organ stanowiący.

Maria Taciak zauważyła, że zgodnie z §56 ust. 1 „Komisja Rewizyjna bada zasadność skarg, o których mowa w §11 ust. 1 pkt 7 i podniesionych w nich zarzutów”. Zaznaczyła, że przyjęcie tych zapisów w kontekście ust. 2 tego paragrafu zobliguje komisję do przygotowania projektu uchwały Rady. Zaznaczyła, że w tej chwili Komisja Rewizyjna nie przygotowuje projektu uchwały, a stanowisko przez nią wypracowane jest modyfikowane na potrzeby opracowania treści uzasadnienia.

Bożena Nowacka zauważyła, że jeśli Komisja Rewizyjna otrzyma do zbadania skargę, treść uzasadnienia do projektu uchwały Rady będzie stanowiskiem komisji, powstałym po analizie skargi. Zaznaczyła, że w ten sposób praca komisji znajdzie uwieńczenie w postaci projektu uchwały Rady wraz z uzasadnieniem, które będzie potwierdzać zasadność przyjętego stanowiska.

Maria Taciak podkreśliła, że sformułowanie: „może przekazać...” daje dowolność przy ocenie ważności skarg i może spowodować, iż zaistnieje sytuacja, że większość skarg będzie poddawana pod analizę komisji, która będzie musiała ponadto opracowywać projekt uchwały Rady. Zaznaczyła, że Komisja Rewizyjna pracuje nad skargami zgodnie z planem pracy, a ich rozpatrywanie wymaga wnikliwej i czasochłonnej analizy dokumentacji. Dodała, że przyjęcie takiego sformułowania może spowodować, że stanie się ono zapisem powszechnym w stosunku do wszystkich wpływających skarg.

Bożena Nowacka poinformowała, że w przypadku wpływu skargi, dla której organem właściwym do jej rozpatrzenia będzie Rada, ona sama zdecyduje na posiedzeniu, czy skarga ta będzie wymagała zaopiniowania przez Komisję Rewizyjną. Nadmieniła, że w sytuacji wpływu kolejnej skargi dotyczącej tego samego tematu, gdy nie nastąpiła zmiana stanu faktycznego, nie będzie ona rozpatrywana w trybie skargowym. Zaznaczyła, że wprowadzenie proponowanego zapisu spowoduje, iż komisja nie będzie rozpatrywała każdej skargi wpływającej do Rady. Dodała, że jednocześnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej będzie mógł na sesji wyrazić opinię o potrzebie lub braku konieczności rozpatrzenia danej skargi przez komisję.

Maria Taciak zauważyła, że większość w składzie Rady stanowią osoby z opozycyjnego jej ugrupowania, które zagłosuje tak, by skarga została poddana analizie Komisji Rewizyjnej.

Dionizy Jaśniewicz przypomniał, że na przestrzeni kilku lat, Rada rozpatrywała skargi, które podlegały zaopiniowaniu na jej posiedzeniu, ale też wymagające wnikliwszej analizy, przykładowo te dotyczące funkcjonowania Izby Przyjęć lub Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym. Zaznaczył, że każda wpływająca do Rady skarga podlega jej rozpatrzeniu, komisja pełni rolę organu opiniującego w dochodzeniu do obiektywnej prawdy.

Józef Szafarek, przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej zaznaczył, że sekretarz powiatu udzieliła radnej Marii Taciak szczegółowych wyjaśnień na posiedzeniu komisji przed sesją Rdy. Poinformował, że członkowie komisji uznali, iż należy:

1) wprowadzić zmiany w §9 ust. 4 i §40 ust. 1, które zaproponował Zarząd;

2) wprowadzić zmianę w §62 ust. 2 i ust. 5;

3) wykreślić §63.

Dodał, że na posiedzeniu komisji nie rozważano możliwości wycofania projektu Statutu z porządku obrad Rady.

Przemysław Hirschfeld, radny zaznaczył, że niektóre ze skarg kierowanych do Komisji Rewizyjnej przekraczają jej kompetencje m.in. skargi na funkcjonowanie Szpitala Powiatowego, gdyż w celu prawidłowej ich oceny członkowie komisji musieliby posiadać wiedzę medyczną.

Rafał Zięty podkreślił, że proponowany w projekcie Statutu zapis spowoduje ograniczenie liczby skarg, które będą trafiały do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną. Dodał, że przyjęcie takiej propozycji miało na celu usprawnienie toku prac nad skargami.

Przemysław Hirschfeld zaznaczył, że zapis ten nie jest precyzyjny. Dodał, że powinno się w nim znaleźć sformułowanie: „skargi o skomplikowanym charakterze”.

Waldemar Grzegorek, wicestarosta prosił o wyjaśnienie, w jaki sposób wskazane doprecyzowanie zapisu spowoduje, że skargi będą weryfikowane w inny sposób niż zaproponowany w projekcie Statutu.

Przemysław Hirschfeld podkreślił ponownie, że użyty zapis nie jest jednoznaczny. Zaznaczył, że dwuletnie doświadczenie w pracy Komisji Rewizyjnej pokazuje, iż jej obradom podlegają skargi wykraczające poza umiejętności członków komisji.

Bożena Nowacka zaznaczyła, że rozpatrywanie skarg jest obowiązkiem Rady, a zapis proponowany w § 11 ust. 1 pkt 7 wynika z realizacji tego podstawowego obowiązku. Dodała, że Komisja Rewizyjna pełni funkcję pomocniczą, użyty zapis nie obliguje, a jedynie daje możliwość przekazania skargi do analizy komisji, gdyż ostateczną decyzję podejmuje organ stanowiący. Podkreśliła, że zgodnie z zapisem ustawowym skargi rozpatruje Rada, która w sytuacjach szczególnych może korzystać z opinii komisji.

Maria Taciak przywołała art. 229 Kodeksu postępowania administracyjnego, który mówi, iż skargi na działalność Zarządu, starosty, kierowników jednostek, służb i inspekcji rozpatruje Rada. Zaznaczyła, że ustawa ta nie wymienia sytuacji, w których Rada kieruje skargi do zaopiniowania przez Komisję Rewizyjną.

Bożena Nowacka przypomniała, że radna Maria Taciak wnioskowała o wprowadzenie w Statucie delegacji dla rozpatrywania skarg przez Komisję Rewizyjną i właśnie ten zapis taką rolę pełni.

Powołując się na dyspozycję art. 229 Kpa Maria Taciak wnioskowała o wykreślenie §11 ust. 1 pkt 7 i pozostawienie §56 ust. 1 bez wtrącenia „o których mowa w §11 ust. 1 pkt 7”. Dodała, że w przypadku, gdy Komisja Rewizyjna będzie badała skargę i wyda opinię, to opinia ta będzie stanowiła treść uzasadnienia do projektu uchwały Rady. Zaznaczyła, że cytowane zapisy nie są uzasadnione, gdyż przewodniczący Rady będzie informował o fakcie wpływu skargi, a decyzję o jej ewentualnym przekazaniu do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną będzie podejmować Rada na swoim posiedzeniu. Wnioskowała o  wykreślenie §11 ust. 1 pkt 7 i jednoczesne pozostawienie §56 ust. 1 w brzmieniu: „Komisja Rewizyjna bada zasadność skarg i podniesionych w nich zarzutów”, gdy jej zdaniem taki zapis realizuje ustawowy obowiązek Rady o konieczności rozpatrywania skarg.

Bożena Nowacka zaznaczyła, że zapis użyty w §11 ust. 1 pkt 7 miał na celu realizację obowiązku, o którym mówi radna Maria Taciak. Nadmieniła, że o taką dyspozycję radna wnioskowała na jednej z sesji Rady i na jej prośbę taki zapis został wprowadzony.

Maria Taciak odpowiedziała, że w obowiązującym Statucie nie było delegacji dla Komisji Rewizyjnej, a teraz pojawiła się ona w dwóch miejscach tj. w kompetencjach przewodniczącego Rady i w dziale dotyczącym organizacji Komisji Rewizyjnej.

Daniela Jackowska stwierdziła, że usunięcie zapisu §11 ust. 1 pkt 7 nie spowoduje szczególnej zmiany, gdyż Rada w każdej sytuacji będzie mogła skierować skargę do zaopiniowania przez Komisję Rewizyjną.

Dionizy Jaśniewicz dodał, że Rada będzie mogła przekazać skargę komisji, nawet w sytuacji, gdy przewodniczący Rady uznał, iż może być ona rozpatrzona bezpośrednio na jej posiedzeniu.

Bożena Nowacka zaproponowała, by propozycję zgłoszoną przez radną Marię Taciak poddać pod głosowanie Rady.

Maria Taciak wyjaśniła, że zgłoszony przez nią wniosek o zdjęcie projektu Statutu z porządku obrad sesji miał na celu umożliwienie ponownej analizy dokumentu przez osoby go opracowujące i miał zapobiec długiej dyskusji na posiedzeniu Rady.

Przewodniczący Rady przypomniał, że radni mieli wyznaczony czas na wniesienie uwag do projektu Statutu.

Maria Taciak podkreśliła, że projekt Statutu jest jeszcze w fazie opracowywania, a jako radna ma prawo zgłosić uwagi w każdym momencie procedowania nad nim.

Przewodniczący Rady zarządził odrębne głosowania nad poprawkami zgłoszonymi przez Zarząd, Komisję Budżetowo-Finansową oraz radną Marię Taciak do projektu uchwały Rady w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego polegającymi na:

1) zastąpieniu treści §9 ust. 4 nowym brzmieniem: „Radny, członek Zarządu winien być członkiem co najmniej jednej komisji stałej”;

2) zamianie kolejności pkt. 4 i pkt. 5 w §40 ust. 1;

3) wykreśleniu §11 ust. 1 pkt 7 o treści: „Przewodniczący Rady, w szczególności może przekazać skargi adresowane do Rady Komisji Rewizyjnej”;

4) wykreśleniu §63 o treści: „Komisja Rewizyjna może występować do organów powiatu w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli”;

5) dodaniu sformułowania: „od daty otrzymania” w §62 ust. 2, który po zmianie brzmi: „Komisja Rewizyjna przedkłada protokół kontroli do podpisu kierownikowi kontrolowanej jednostki. Kierownik kontrolowanej jednostki może wnieść w ciągu 7 dni od daty otrzymania zastrzeżenia do protokołu”;

6) dodaniu słowa „daty” w §62 ust. 5, który po wprowadzeniu zmiany brzmi: „Kierownik kontrolowanej jednostki w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, może odwołać się do Rady. Rozstrzygnięcie Rady jest ostateczne”.

W głosowaniach nad poprawkami wzięło udział 19 radnych.

Poprawki do projektu uchwały Rady w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego wymienione w pkt. 1, 2, 4, 5 i 6 zostały przyjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Poprawka wymieniona w pkt. 3 została przyjęta 13 głosami „za”. Oddano 4 głosy „przeciwko” i 2 głosy „wstrzymujące się”.

Przewodniczący Rady zaznaczył, że usunięcie ww. paragrafu powoduje jednocześnie wykreślenie fragmentu: „o których mowa w §11 ust. 1 pkt 7” w §56 ust. 1 projektu uchwały Rady.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad podjęciem uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 72/XII/2015 Rady Powiatu we Wrześni w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

 

Pkt 8e Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”.

Ilona Dębicka, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że powiat wrzesiński uczestniczy w koordynacji projektu „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” od 2014 r. Zaznaczyła, że powiat przekazał, na mocy uchwały Rady, dotację w kwocie 1.000,00zł liderowi projektu, którym jest powiat gnieźnieński. Nadmieniła, że powołanie stowarzyszenia, którego członkami będą jednostki, które już w październiku ubiegłego roku, na podstawie listu intencyjnego, wyraziły wolę koordynacji projektu, usprawni jego merytoryczną realizację, współpracę jednostek i kontrolę zamierzeń. Dodała, że podstawę prawną funkcjonowania Klastra Turystycznego „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” określa ustawa o Polskiej Organizacji Turystycznej.

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały Rady.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad podjęciem uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 73/XII/2015 Rady Powiatu we Wrześni w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

 

Pkt 8f Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września w 2016 roku.

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa przypomniała, że we wrześniu 2015 r. Rada podjęła uchwałę o przekazaniu Gminie Września dotacji celowej w kwocie do 12.000,00zł na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała – Grzymysławice”. Zaznaczyła, że powiat zawarł trójstronne porozumienie z gminą i Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną, w którym zostały określone etapy realizacji inwestycji tj. m.in. zakończenie prac przygotowawczych dokumentacji do dnia 24.12.2015 r. Podkreśliła, że w ogłoszonym przetargu nie wpłynęły oferty i dlatego w związku z koniecznością wznowienia procedury przetargowej, rozliczenie dotacji nie będzie możliwe w bieżącym roku. Podkreśliła, że w takiej sytuacji uzasadnione jest odstąpienie od udzielenia dotacji i przekazanie środków gminie Września w 2016 r.

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały Rady.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad podjęciem uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 74/XII/2015 Rady Powiatu we Wrześni w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września w 2016 roku została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

 

Pkt 8g i 8h Podjęcie uchwał:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok.

Dionizy Jaśniewicz zgłosił autopoprawki do przedmiotowych projektów uchwał Rady, poprosił skarbnika powiatu o ich omówienie.

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu poinformowała, że:

1) wpłynęła darowizna w kwocie 4.900,00zł dla Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie z przeznaczeniem na zajęcia kulturalne, wydatki związane z przygotowaniem świąt i funkcjonowaniem mieszkania treningowego dla usamodzielniających się wychowanków;

2) wpłynęło odszkodowanie w kwocie 4.175,00zł za uszkodzenie drzwi zewnętrznych w Ośrodku;

3) wpłynął zasiłek pogrzebowy w kwocie 3.914,00zł dla Domu Pomocy Społecznej.

Omawiając zmiany bieżącego budżetu Beata Walkowiak zaznaczyła, że:

1) wojewoda wielkopolski zmniejszył plan dotacji celowych o kwotę 13.955zł w rozdziale 71013 „prace geodezyjne i kartograficzne” i zwiększył w rozdziale 01005 „prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” o kwotę 738,00zł na sfinansowanie zmiany gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych w Kołaczkowie (działka nr 174/2);

2) wojewoda wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 7.035,00zł na dofinansowanie wydatków bieżących Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie (3.420,00zł) i w Gozdowie (3.615,00zł);

3) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących uzyskał dochody w kwotach:

  1. 49.000,00zł z tytułu opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej, które planuje przeznaczyć na zakup artykułów żywnościowych,
  2. 5.959,00zł z tytułu wpływów uzyskanych w trakcie Targów Rolnicza Jesień, które planuje przeznaczyć na zakup wykładziny podłogowej do sali gimnastycznej;

4) Powiatowy Urząd Pracy otrzymał środki w kwotach:

  1. 20.100,00zł z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród specjalnych i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników,
  2. 891,00zł z tytułu uzyskanego odszkodowania z przeznaczeniem na naprawę elewacji i lampy ulicznej;

5) Zespół Szkół Zawodowych nr 2 uzyskał odszkodowanie w kwocie 3.816,00zł z przeznaczeniem na usunięcie skutków zalania sali gimnastycznej;

6) Liceum Ogólnokształcące uzyskało zwiększone wpływy w kwocie 2.404,00zł z tytułu wydanych duplikatów legitymacji szkolnej, wpływów z wynajmu sali i uzyskanego odszkodowania za wybitą szybę;

7) Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie otrzymał darowiznę w kwocie 2.800,00zł z przeznaczeniem na opłacenie korepetycji dla wychowanków;

8) Starostwo Powiatowe uzyskało odszkodowanie w kwocie 2.000,00zł z przeznaczeniem na naprawę bramki wjazdowej na parking przy ul. 3 Maja 3 we Wrześni.

Beata Walkowiak poinformowała, że w wydatkach budżetowych dokonuje się:

1) zwiększenia o kwotę 4.085,00zł na podwyższenie udziałów w Spółce „Szpital Powiatowy we Wrześni”;

2) zmniejszenia o kwotę 3.755,00zł w zadaniu pn. „Zakup sprzętu medycznego, mebli oraz wyposażenia dla Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.”;

3) zmniejszenia o kwotę 12.000,00zł dotacji dla Gminy Września na zadanie pn. „Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała – Grzymysławice”. Dodała, że Zarząd autopoprawką do projektu uchwały budżetowej na 2016 r. będzie wnioskował o wprowadzenie zadania do przyszłorocznego budżetu powiatu.

Ponadto skarbnik powiatu poinformowała, że dokonuje się korekt planów finansowych polegających na:

1) zmniejszeniu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej o kwotę 3.950,00zł i przeznaczeniu jej na wydatki majątkowe pn. „Zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania”;

2) zmniejszeniu wydatków majątkowych Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 2.466,00zł z zadania pn. „Budowa parkingu przy Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni, modernizacja drogi wewnętrznej wraz z bramą wjazdową” i przeznaczeniu na wydatki bieżące.

Beata Walkowiak zaznaczyła, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

1) umniejszy się wydatki planowane w 2015 r. o kwotę 12.000,00zł w zadaniu pn. „Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała – Grzymysławice” i przeniesie je na przyszły rok;

2) zmieni się nazwę zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września – wykonanie dokumentacji projektowej” na „Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września” i zwiększy się wydatki planowane w 2016 r. o kwotę 270.000,00zł. Skarbnik powiatu wnioskowała o dopisanie w objaśnieniach przyjętych wartości (w poz. 1.3.2.4 dotyczącej przedmiotowego zadania) sformułowania: „w kwocie 26.937,00zł” we fragmencie „(…) natomiast zwiększa się planowane wydatki w 2016 roku w kwocie 26.937,00zł o kwotę 270.000,00zł, to jest do kwoty 296.937,00zł”;

3) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” z limitem zobowiązań w kwocie 240.000,00zł w latach 2015 – 2016.

Przewodniczący Rady przeprowadził odrębne głosowania nad podjęciem „finansowych” uchwał Rady wraz z przedstawionymi autopoprawkami. W głosowaniach wzięło udział 19 radnych.

Autopoprawki do projektów uchwał Rady Powiatu we Wrześni:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok zostały przyjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Autopoprawki stanowią odpowiednio załączniki nr 7 i 8 do protokołu.

Uchwały nr:

1) 75/XII/2015 Rady Powiatu we Wrześni zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027;

2) 76/XII/2015 Rady Powiatu we Wrześni w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok zostały podjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

 

Pkt 9 Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym nie wpłynęły do biura Rady interpelacje i zapytania radnych.

Przemysław Hirschfeld zapytał, czy przedstawiciel powiatu wrzesińskiego uczestniczył w spotkaniu starostów i prezesów wielkopolskich szpitali z dyrekcją Wielkopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Zaznaczył, że dyrektorzy szpitali podkreślali, iż wysokości przyszłorocznych kontraktów nie zapewnią właściwego funkcjonowania placówek. Dodał, że szpitale zapowiadają, iż podejmą protest wobec zbyt niskich propozycji kontraktów. Dopytywał o stanowisko wrzesińskiego Zarządu Szpitala.

Dionizy Jaśniewicz odpowiedział, że pierwsze dyskusje w tej sprawie odbyły się w ramach konwentu starostów, który obradował w listopadzie we Wrześni. Zaznaczył, że w spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy szpitali powiatowych w Wielkopolsce. Dodał, że w tej kwestii powinien zabrać głos Zbyszko Przybylski, prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy we Wrześni”, który przewodniczy Wielkopolskiemu Związkowi Szpitali Powiatowych.

Przewodniczący Rady poinformował, że prezes Zarządu Spółki zabierze głos w pkt. Wolne głosy i wnioski.

Mirosław Balicki, radny zapytał o wykonawcę remontów cząstkowych i termin rozpoczęcia tych robót na drogach powiatowych.

Izabela Karpińska odpowiedziała, że w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wykonawcą bieżących remontów cząstkowych został Zakład Drogowy Waldemara Lewandowskiego. Zaznaczyła, że wykonawca rozpocznie pracę po podpisaniu umowy, co nastąpi w najbliższym czasie.

 

Pkt 10 Wolne głosy i wnioski.

Zbyszko Przybylski poinformował, że podjęte zostały działania na rzecz poprawy sytuacji finansowej szpitali powiatowych w Wielkopolsce, w tym między innymi współpraca ze Związkiem Powiatów Polskich. Zaznaczył, że szpitale te w 1998 r. miały 46% udziału w środkach finansowych przeznaczanych na służbę zdrowia i do 2014 r. udział ten spadł do 32%. Dodał, że nastąpił przyrost wysokości kontraktów o 220%, wzrosła też liczba świadczonych usług. Nadmienił, że należy określić rolę szpitali powiatowych w systemie ochrony zdrowia w kraju. Podkreślił, że występują różnice w wysokości kontraktów w szpitalach powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Poinformował, że zostały zabezpieczone środki z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek do czerwca 2016 r., nie wiadomo w jaki sposób będzie on finansowany w drugiej połowie przyszłego roku. Zaznaczył, że szpitale na podstawie deklaracji złożonych na Konwencie Starostów i Zarządzie Związku Powiatów Polskich nie podpisały umów z Funduszem, gdyż domagają się wyższych kontraktów na 2016 r.

Zbyszko Przybylski poinformował ponadto, że inwestycja przebudowy i rozbudowy Szpitala Powiatowego we Wrześni została ukończona, a Zarząd Spółki dysponuje pozwoleniem na użytkowanie budynku C tzw. łącznika. Dodał, że zaliczka, którą Zarząd Spółki otrzymał na finansowanie tej części została rozliczona, został zaakceptowany również tzw. wniosek refundacyjny. Nadmienił, że ostateczne rozliczenie inwestycji nastąpi do czerwca 2016 r.

Dionizy Jaśniewicz odniósł się do wypowiedzi radnego Przemysława Hirschfelda na temat wysokości środków zewnętrznych pozyskiwanych przez powiat wrzesiński w latach 2007 – 2013, którą radny wygłosił na debacie budżetowej. Zaznaczył, że powiat zajmuje 1. miejsce w Wielkopolsce i 13. pozycję w kraju w pozyskiwaniu środków, których wysokość wynosi 70.000.000,00zł. Poinformował, że środki te zostały uzyskane na realizację inwestycji, rozwój i edukację mieszkańców, aktywizację osób bezrobotnych, rozbudowę oraz wyposażenie placówek szpitalnych. Dodał, że informacja ta pochodzi z niezależnego, ogólnopolskiego rankingu sporządzonego przez Uniwersytet Warszawski, który został opublikowany w piśmie samorządowym „Wspólnota”. Nadmienił, że w tracie realizacji, ze starej perspektywy, jest projekt budowy Centrum Treningowego dla branży samochodowej. Poinformował, że wysokość uzyskanych środków i liczba zrealizowanych w powiecie projektów są wynikiem efektywnej pracy osób je pozyskujących.

Dionizy Jaśniewicz zadeklarował ponadto, że na początku przyszłego roku przedstawi informację o kosztach inwestycji przebudowy i rozbudowy Szpitala Powiatowego we Wrześni. Dodał, że sprawozdanie to dotyczyć będzie środków pochodzących z: programu regionalnego, emisji obligacji, własnych Spółki i budżetu powiatu.

Przemysław Hirschfeld wyjaśnił, że informacja o wysokości dotacji uzyskanych przez powiat, którą przedstawił na debacie budżetowej, dotyczyła wszystkich organizacji działających na terenie powiatu, stąd pojawiły się różnice w liczbach.

 

Pkt 11 Zakończenie.

Przewodniczący Rady wypowiedział o godz. 19.20 formułę zamykającą XII sesję Rady. Poinformował, że kolejne posiedzenie odbędzie się 29.12.2015 r., a jego przedmiotem będzie uchwalenie przyszłorocznego budżetu Powiatu Wrzesińskiego oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027.

 

Na tym protokół został zakończony.

Protokół został podpisany po przyjęciu jego treści przez Radę.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Kaźmierczak

 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk

Podinspektor

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr XII / 2015)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kaźmierczak
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 13:57

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.