Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr XI / 2015

PROTOKÓŁ NR XI/2015

z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 27 października 2015 roku

 

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.

Grzegorz Kaźmierczak -  Przewodniczący Rady, o godz. 16:05 otworzył XI sesję Rady Powiatu we Wrześni, powitał: radnych, starostę, pracowników Starostwa, przedstawicieli jednostek organizacyjnych powiatu, a także zaproszonych gości. Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradach bierze udział 19 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

2. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół został sporządzony w statutowym terminie i był wyłożony do wglądu w biurze Rady. Dodał, że nikt z radnych nie zgłosił uwag do treści w nim zawartych, w związku z czym uznał, iż zostaje on przyjęty.

3. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, iż radni otrzymali porządek obrad wraz z materiałami na sesję. Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Następnie Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy któryś z obecnych radnych proponuje zmianę do porządku obrad. Głos zabrał Starosta Wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, wnosząc o wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał:

a) w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku i realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (I)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projektu pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój,

b) w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku i realizację projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (I)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6, Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ.

Wyjaśnił, iż skarbnik powiatu oraz radca prawny aktualnie ustalają ostateczny kształt uchwał. Wprowadzenie ich i poddanie pod głosowanie jest konieczne ze względu na stanowisko Ministerstwa Finansów. Dodał, iż szczegóły zostaną podane po ustaleniu projektu przez skarbnika powiatu oraz radcę prawnego.

W związku ze zgłoszonym wnioskiem Przewodniczący Rady o godz. 16:10 ogłosił przerwę.

O godz. 16:21 Przewodniczący wznowił obrady informują, iż wniosek został wycofany, a następnie przystąpił do realizacji kolejnych punktów obrad wg następującego porządku:

4. Informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na X sesji.

6. Informacja Starosty Wrzesińskiego o oświadczeniach majątkowych.

7. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie przyjęcia od Powiatu Gnieźnieńskiego do prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia- środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

b) w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 49/IX/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej,

c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września,

d) w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.”,

e) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2016 roku,

f) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września w 2016 roku,

g) w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2016 za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu,

h) w sprawie wyrażenia woli przystąpienia w 2016 roku do realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września – odcinek od km 6+000 do km 8+030 w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”,

i) w sprawie wyrażenia zgody na  nieodpłatne nabycie na rzecz Powiatu Wrzesińskiego  części własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 41/18 o pow. 5,8146 ha, położonej  w Grzymysławicach,

j) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027,

k) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

 

Ad 4.

Przewodniczący Rady przedstawił informację o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym od 25 września do 27 października 2015 r. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Przewodniczący Rady odniósł się także do wniosku Marii Taciak, zgłoszonego podczas X sesji Rady Powiatu, dotyczącego konieczności odczytywania przez Przewodniczącego Rady w punkcie dotyczącym informacji podjętych w okresie międzysesyjnym wszystkich pism, jakie wpłynęły do biura Rady.  Przewodniczący Rady zobowiązał się, iż dla zwiększenia transparentności prac Rady Powiatu będzie informował o wszystkich pismach wpływających do biura Rady  podczas sesji. Punkt czwarty został wyczerpany.

Ad 5.

Starosta Wrzesiński zabrał głos, wyjaśniając powody, dla których zgłoszony wniosek na początku posiedzenia Rady Powiatu, został wycofany. Rozpoczął od stwierdzenia, iż projekty uchwał zostały dziś zatwierdzone podczas posiedzenia Zarządu Powiatu we Wrześni i odczytał ich treść. Projekty stanowią załącznik nr 4 i 5 do protokołu. Wątpliwości wzbudza  także  fakt, iż uchwały miałyby wsteczną moc obowiązującą oraz to, iż środki, które zostaną przeznaczone na realizację wymienionych w projektach uchwał zadań stanowią wydatki pozabudżetowe. Niepokojącym byłaby sytuacja, w której skarbnik powiatu zobowiązywałby swoją kontrasygnatą powiat, do pokrywania kosztów w razie nieprawidłowej realizacji wymienionych w projekcie uchwały zadań. Realizowane są one w praktyce przez Powiatowy Urząd Pracy, ze środków pozabudżetowych. Radca prawny Starostwa Powiatowego we Wrześni jednoznacznie stanął na stanowisku, iż żądanie takiej kontrasygnaty jest prawnie bezskuteczne. Poprzednia umowa została podpisana z zastrzeżeniem, iż powiat zwróci się do Ministerstwa Finansów o interpretację, czy kontrasygnata skarbnika powiatu pod rozdysponowaniem środków pozabudżetowych jest konieczna. Głos zabrała skarbnik powiatu – Beata Walkowiak, która wyjaśniła, iż spór zaczął się w 2009 r.  Zostało wtedy skierowane pismo do Ministerstwa Finansów o interpretację konieczności składania kontrasygnaty skarbnika powiatu. Ministerstwo Finansów przekazało tę prośbę do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Art. 48 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1445) mówi, iż kontrasygnata skarbnika jest wymagana dla zachowania skuteczności czynności prawnej, która może powodować powstanie zobowiązań majątkowych. Skarbnik nawiązała do wypowiedzi Starosty Wrzesińskiego i podkreśliła, iż wydatki realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego mają charakter pozabudżetowy i skarbnik powiatu nie koordynuje ich bezpośrednio. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego potwierdziło stanowisko Starostwa Powiatowego stwierdzając, iż kontrasygnata skarbnika powiatu nie jest wymagana dla zachowania skuteczności czynności prawnej w tym przypadku. 21 października Wojewódzki Urząd Pracy poinformował dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni, iż właściwym dokumentem zatwierdzającym działania związane z przystąpieniem do projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego jest uchwała Rady Powiatu. Podczas dzisiejszego posiedzenia Zarządu Powiatu we Wrześni dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni przedstawił dwa egzemplarze umowy o dofinansowanie projektu, w których wymaga się kontrasygnaty przez skarbnika powiatu.

Janusz Balcerzak zadał pytanie, czy w związku zaistniałym sporem powstaną konsekwencje dla bezrobotnych, a jeśli tak, to w jakim wymiarze. Beata Walkowiak odpowiedziała, iż środki zostały już uruchomione i zostaną wypłacone, ponieważ dzisiejsza uchwała Rady Powiatu miałaby być podjęta z mocą wsteczną. Dodała, iż kontrasygnata skarbnika jest wymagana jedynie w wytycznych. Głos zabrał Starosta Wrzesiński, który zobowiązał się, iż osobiście podejmie rozmowy z marszałkiem, nadzorującym działanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy, celem ustalenia konieczności kontrasygnaty skarbnika powiatu, skoro stanowisko Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Finansów w tym zakresie jest jednoznaczne. Dodał, iż brak uruchomienia środków bez kontrasygnaty skarbnika jest przymuszaniem go do nadużywania swoich uprawnień. Wyjaśnił także, iż podejmowanie uchwał z mocą wsteczną może być zagrożone uchyleniem ich przez organy nadzoru. Po nakreśleniu  sytuacji związanej ze sporem co do wniesionych na początku sesji projektów uchwał Starosta Wrzesiński, zapoznał radnych z działalnością Zarządu w okresie międzysesyjnym i przedstawił informację z wykonania uchwał Rady podjętych 24 września 2015 r.  Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad 6.

Starosta Wrzesiński, Dionizy Jaśniewicz, przedstawił informację o oświadczeniach majątkowych, stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad 7.

Przewodniczący przystąpił do omawiania projektów uchwał:

a) w sprawie przyjęcia od Powiatu Gnieźnieńskiego do prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia- środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

Uzasadnienie do projektu uchwały omówił Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Jerzy Nowaczyk. Wyjaśnił, iż zadanie realizowane jest zgodnie z art. 20 ust 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, art. 73 ust 1 ustawy o samorządzie powiatowym i §7 ust 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Nadmienił, iż do zadań powiatu zgodnie z postanowieniem ustawy należy prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które to mogą być zlecane innym powiatom na mocy porozumienia. Ponieważ Powiat Gnieźnieński nie prowadzi specjalistycznej działalności w tym zakresie – Powiat Wrzesiński przyjmuje do realizacji wyżej określone zadanie. Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli na zapewnienie mieszkańcom Powiatu Gnieźnieńskiego uzyskanie pomocy w formie specjalistycznych usług właściwych dla ich stanu zdrowia. Ponieważ radni nie mieli pytań do powyższego uzasadnienia, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Rada Powiatu we Wrześni w obecności 19 radnych – 19 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła UCHWAŁĘ NR 58/XI/2015 w sprawie przyjęcia od Powiatu Gnieźnieńskiego do prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia- środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

b) w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 49/IX/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej,

Uzasadnienie do projektu uchwały omówił Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Jerzy Nowaczyk. Po dokonaniu rozliczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za ostatnie III kwartały, niewykorzystane środki finansowe zostaną przeznaczone na niezrealizowane zadania tj. wnioski na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze. Dodał, iż szczegółowy zakres zmian polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu zaplanowanych na 2015 rok kwot określa załącznik do projektu uchwały. Zadanie realizowane zgodnie jest z ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ponieważ radni nie mieli pytań do powyższego uzasadnienia, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Rada Powiatu we Wrześni w obecności 19 radnych – 19 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła UCHWAŁĘ NR 59/XI/2015 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 49/IX/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej
i społecznej.

c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września,

Uzasadnienie do projektu niniejszej uchwały omówił Paweł Puzdrakiewicz, pełniący w Starostwie Powiatowym we Wrześni stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.  

Zadanie pn. „Monitoring wizyjny w mieście Września” realizowane jest na podstawie porozumienia w sprawie wspólnej inwestycji z dnia 21 grudnia 2000 r. zawartego pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Gminą Września oraz porozumienia z dnia 8 października 2001 r, zawarte między Gminą Września, Powiatem Wrzesińskim a Komendą Powiatową Policji we Wrześni. Z treści drugiego porozumienia wynika, iż koszty eksploatacji ponoszą solidarnie Powiat Wrzesiński oraz Gmina Września. We wrześniu br. została przeprowadzona analiza stanu technicznego systemu monitoringu i na jej podstawie dokonano wspólnego uzgodnienia, że w pierwszej kolejności wymagana jest modernizacja punktu kamerowego przy Rondzie im. ks. Jerzego Popiełuszki.  Gmina Września zwróciła się z wnioskiem o wyasygnowanie kwoty 10 000,00 zł na ten cel. Ponieważ radni nie mieli pytań do powyższego uzasadnienia, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Rada Powiatu we Wrześni w obecności 19 radnych – 19 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła UCHWAŁĘ NR 60/XI/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września.

d) w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.”,

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła w zastępstwie naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich - inspektor Magdalena Frydryszak, która wyjaśniła, iż ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nakłada obowiązek, aby do 30 listopada każdego roku został podjęty program współpracy z organizacjami samorządowymi na rok następny. Projekt został przygotowany i zgodnie z wymogami ustawowymi poddany konsultacjom. Zgłaszanie wniosków i uwag przy użyciu formularza umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego oraz na stronie internetowej powiatu, a także w biurze obsługi interesanta.  Żadna z organizacji ani podmiotów wymienionych w art.  3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego nie zgłosiła uwag.  Program współpracy został rozszerzony o zadania publiczne polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększaniu świadomości prawnej społeczeństwa. Rozszerzenie ma związek z uchwaleniem 5 sierpnia 2015 r. ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Ponieważ radni nie mieli pytań do powyższego uzasadnienia, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Rada Powiatu we Wrześni w obecności 19 radnych – 19 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła UCHWAŁĘ NR 61/XI/2015 w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.”.

 e) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2016 roku.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa – Urszula Łabęda. Wyjaśniła, iż wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających została ustalona w wysokościach maksymalnych w s Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2015 r., w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2016 r. Zaproponowane stawki znajdują się w załączniku do projektu niniejszej uchwały Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą ustalone opłaty będą miały zastosowanie do statków i innych obiektów pływających usuniętych z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wrzesińskiego oraz przechowywanych w strzeżonych portach lub przystankach a także na parkingach strzeżonych, wyznaczonych przez Starostę Wrzesińskiego. Ponieważ radni nie mieli pytań do powyższego uzasadnienia, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Rada Powiatu we Wrześni w obecności 19 radnych – 19 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła UCHWAŁĘ NR 62/XI/2015 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2016 roku.

f) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września w 2016 roku,

Uzasadnienie do projektu przedstawiła również Urszula Łabęda. Poinformowała, iż przedmiotowa dotacja ma na celu wsparcie realizacji zadania gminy Września pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej”. Gmina Września prowadzi procedurę przetargową, zmierzającą do wyłonienia wykonawcy na przygotowanie dokumentacji projektowej. Drugi etap inwestycji obejmuje wykonanie sieci i planuje się jego realizację w roku 2016. Sieć zlokalizowana jest w pobliżu nieruchomości, na której powiat realizuje zadania pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Wrzesińskiego”. Udzielenie dotacji celowej umożliwi zrealizowanie przez gminę Września zadań ustawowych, a nieruchomość będącą własnością Powiatu Wrzesińskiego wyposaży w infrastrukturę techniczną, na której realizowane jest zadanie powiatowe. Przewodniczący otworzył dyskusję, w której głos zabrał radny Przemysław Hirschfeld. Zapytał, czy gmina Września zwróciła się z zapytaniem o udzielenie omawianej dotacji. Starosta Dionizy Jaśniewicz zabrał głos, wyjaśniając, iż Powiat Wrzesiński partycypuje 30% kosztów realizacji zadania. Jako że budowa sieci kanalizacyjnej przekracza kompetencje realizowane przez powiat, stąd porozumienie zawarte z gminą Września, aby móc to zadanie wykonać. Ostateczny koszt inwestycji będzie uzależniony od wyników postępowania przetargowego. Należy jednak pamiętać o tym, iż zapewnienie infrastruktury technicznej na nieruchomości, gdzie powstanie „Centrum Treningowe” jest w interesie powiatu, stąd pomysł zawarcia porozumienia.  W związku z brakiem dalszych pytań, Przewodniczący zamknął dyskusję i zarządził glosowanie.

Rada Powiatu we Wrześni w obecności 19 radnych – 19 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła UCHWAŁĘ NR 63/XI/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września w 2016 roku.

g) w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2016 za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła naczelnik Wydziału Komunikacji – Elwira Haręźlak. Wyjaśniła, że prawo o ruchu drogowym nakłada na Radę Powiatu obowiązek corocznego aktualizowania  wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym, a także określenia wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu, czy też odstąpienia od jego usunięcia. Stawki ustalane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów  dnia 4 sierpnia 2015 r. W związku z powyższym zaistniała konieczność zmiany uchwały Rady Powiatu nr 273/XLIV/2014 z dnia 29 września 2014 r w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2015 za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.  Załącznik nr 1 zawiera opłaty za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie, a załącznik nr 2 do uchwały zawiera koszty powstałe w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu. Ponieważ radni nie mieli pytań do powyższego uzasadnienia, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Rada Powiatu we Wrześni w obecności 19 radnych – 19 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła UCHWAŁĘ NR 64/XI/2015 w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2016 za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

h) w sprawie wyrażenia woli przystąpienia w 2016 roku do realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września – odcinek od km 6+000 do km 8+030 w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił w zastępstwie za kierownika Referatu Dróg Powiatowych – podinspektor Bartłomiej Kaczmarzewski. Poinformował, iż Wojewoda Wielkopolski ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie zadań proponowanych o realizacji w 2016 r.  W ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” Powiat Wrzesiński zamierza przystąpić do realizacji zadania wymienionego w uchwale. Program przewiduje dofinansowanie na poziomie do 50% kosztów kwalifikowanych, a podjęcie uchwały stanowi podstawę do złożenia wniosku o dofinansowanie przedmiotowego zadania. Starosta Wrzesiński zabrał głos, wyjaśniając, iż gmina Września dziś miała podjąć uchwałę o wsparciu finansowym na realizację tego zadania w wysokości około 2 000 00,00 zł. Ponieważ radni nie zadawali pytań, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Rada Powiatu we Wrześni w obecności 19 radnych – 19 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła UCHWAŁĘ NR 65/XI/2015 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia w 2016 roku do realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września – odcinek od km 6+000 do km 8+030 w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

i) w sprawie wyrażenia zgody na  nieodpłatne nabycie na rzecz Powiatu Wrzesińskiego  części własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 41/18 o pow. 5,8146 ha, położonej w Grzymysławicach

Naczelnik Wydziału Geodezji Kartografii i Nieruchomości – Jolanta Pielak, omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Rozpoczęła od poinformowania, iż Powiat Wrzesiński realizuje projekt pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Wrzesińskiego” najkorzystniejsza lokalizacja dla budowy centrum treningowego w ramach realizacji projektu wybrana obejmuje działkę 41/18 – położoną w Grzymysławicach. Znajduje się ona w bezpośrednim sąsiedztwie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej „INVEST PARK” sp. z o.o. oraz przy projektowanej drodze gminnej i wojewódzkiej. Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych, która może nieodpłatnie przekazać ze swojego zasobu nieruchomość na realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Mając na uwadze potrzebę realizacji wyżej wymienionego projektu oraz położenie i przeznaczenie części działki nr 41/18, podjęcie uchwały o nieodpłatnym nabyciu jest uzasadnione. Po otwarciu dyskusji głos zabrał radny Bogan Kruk, zapytał, dlaczego Agencja nie może przekazać całości nieruchomości. Jolanta Pielak odpowiedziała, iż może zostać przekazana tylko część, która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego została przeznaczona na realizację celu publicznego.

Rada Powiatu we Wrześni w obecności 19 radnych – 19 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła UCHWAŁĘ NR 66/XI/2015  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Powiatu Wrzesińskiego części własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 41/18 o pow. 5,8146 ha, położonej w Grzymysławicach

j) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027,

k) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok.

Głos zabrał Starosta Wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, zgłaszając autopoprawki do wyżej wymienionych uchwał.  Zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok omówiła skarbnik Powiatu – Beata Walkowiak.

1) Dochody budżetu na 2015 rok zmniejsza się o kwotę: 544 092,00 zł – tj. do kwoty 64 380 531,00 zł. Z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 506 494,00 zł, tj. do kwoty 61 170 627,00 zł. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1 050 586,00 zł, tj. do kwoty 3 209 904,00 zł,

2) Zmniejsza się łącznie dochody o kwotę 544 092,00 zł,

3) Zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok o kwotę 121 188,00 zł tj. do kwoty 9 644 849,50 zł,

4) Zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok o kwotę 108 094,00 zł tj. do kwoty 580 498,00 zł,

5) Zmniejsza się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 104 617,00 zł tj. do kwoty 1 018 271,00 zł,

6) Wydatki budżetu na 2015 rok zmniejsza się o kwotę 44 092,00 zł, tj. do kwoty 65 087 775,00 zł z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 565 476,00 zł, tj. do kwoty 60 114 268,00 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 609 568,00 zł, tj. do kwoty 4 973 507,00 zł.

7) Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 609 568,00 zł, tj. do kwoty 4 973 507,00 zł.

8) Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok o kwotę  121 188,00 zł to jest do kwoty 9 644 849,50 zł

9) Zwiększa się wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok o kwotę: 108 094,00 zł, tj. do kwoty 580 498,00 zł.

10) Zmniejsza się wydatki na programy finansowe z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2  3 ustawy o finansach publicznych  w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego o kwotę: 154 617,00 zł, tj. do kwoty 1 113 643,00 zł.

§ 4 uchwały budżetowej po dokonaniu zmian otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w wysokości 707 244,00 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek na ryku krajowym oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu”

§ 5 uchwały budżetowej po dokonaniu zmian otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 457 244,00 zł. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 750 000, 00 zł.

11)  Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 90 642,00 zł, tj. do kwoty 74 840,00 zł. Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 174 358,00 zł, tj. do kwoty 127 902,00 zł. Nie zmienia się rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarzadzania kryzysowego w kwocie 108 671,00 zł. Zmniejsza się rezerwę celową na nagrody jubileuszowe, odprawy, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty, która po zmianach wynosi 19 231,00 zł.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 000 000,00 zł. W tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 2 500 000,00 zł.

 12) Zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 10 311,00 zł, tj do kwoty 456 407,00 zł. Zmniejsza się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 219 888,00 zł, tj. do kwoty 1 561 726,00 zł.

 13) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej zawierający „Dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w tym z opłat  kar za korzystanie ze środowiska i wydatki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2015 rok” po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie (szczegóły załącznik nr 8 do niniejszej uchwały),

§ 10 pkt 1 uchwały budżetowej przyjmuje brzmienie: „zaciągania kredytów i pożyczek: na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 2 500 000,00 zł, o których mowa w art. 89 ust 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych                z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 500 000,00 zł”.

Rada Powiatu w obecności 19 radnych – 19 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła autopoprawki Zarządu Powiatu. Stanowią one załącznik nr  8 i 9 do niniejszego protokołu.

Rada Powiatu we Wrześni w obecności 19 radnych – 19 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła  UCHWAŁĘ NR 67/XI/2015 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027.

Rada Powiatu we Wrześni w obecności 19 radnych – 19 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła UCHWAŁĘ NR 68/XI/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok.

Ad 9.

W punkcie tym radni nie zabrali głosu, dlatego Przewodniczący Rady przeszedł do realizacji punktu następnego.

Ad 10.

Głos zabrał radny Przemysław Hirschfeld, który zwrócił się z zapytaniem o sytuację w nowo otwartej części Szpitala Powiatowego we Wrześni. Prosił o sprecyzowanie, czy wszystkie oddziały zostały przeniesione i jak funkcjonują. Odpowiedzi udzielił prezes Zarządu Szpitala Powiatowego we Wrześni spółka z o.o. – Sebastian Nowicki. Poinformował, iż został uruchomiony w całości budynek D, a budynek C, w którym znajdować się będzie oddział położnictwa, noworodkowy, a także część pracowni diagnostycznych zostanie uruchomiony wkrótce. Głos zabrał także Starosta Wrzesiński, który poinformował, iż Powiat Wrzesiński otrzymał propozycję udziału w programie pilotażowym, dotyczącym szpitali. Realizacja rozpocznie się od 1 stycznia 2016 r. i będzie trwała 3 lata. Szpital Powiatowy został wytypowany jako jedyny w Wielkopolsce do udziału w tym przedsięwzięciu. Bloki tematyczne, jakimi objęty jest projekt, dotyczą: doposażenia pielęgniarek w sprzęt informatyczny, zarządzania  poradniami specjalistycznymi, teleradiologii, a także opieki kardiologicznej, czy analizy danych. Szczegóły zostaną przekazane Starostwu Powiatowemu w ciągu kilku dni. Dodał także, iż w ramach podjętej kontroli wewnętrznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni prowadzonej przez służby Starostwa Powiatowego we Wrześni, pojawiły się nieprawidłowości w ramach dysponowania środkami PFRON. Nieprawidłowości zostały zgłoszone przez Powiat Wrzesiński do prokuratury. Do momentu zakończenia postępowania nie będą udzielane szersze informacje w tej kwestii.

Ad.11.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady o godz. 17:42 zamknął XI sesję Rady Powiatu we Wrześni.

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Kaźmierczak

 

Protokołowała:

Natalia Ratajczyk

Referent

Referat Kancelaria Ogólna

Biuro Rady i Zarządu                                                                  

 

drukuj (Protokół nr XI / 2015)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kaźmierczak
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 13:57

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.