Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr X/2015

 

PROTOKÓŁ NR X/2015

z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 24 września 2015 roku

 

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.

Grzegorz Kaźmierczak -  Przewodniczący Rady, o godz. 16:00 otworzył X sesję Rady Powiatu we Wrześni, powitał radnych, starostę, pracowników Starostwa, przedstawicieli jednostek organizacyjnych powiatu, a także zaproszonych gości. Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradach bierze udział 19 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

2. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół został sporządzony w statutowym terminie i był wyłożony do wglądu w biurze Rady. Dodał, że nikt z radnych nie zgłosił uwag do treści w nim zawartych, w związku z czym uznał, iż zostaje on przyjęty.

3. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, iż radni otrzymali porządek obrad wraz z materiałami na sesję. Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Następnie Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy któryś z obecnych radnych proponuje zmianę do porządku obrad. Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku, w związku z czym przewodniczący Rady przystąpił do realizacji dalszych punktów posiedzenia:

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym
i z wykonania uchwał podjętych na IX sesji.

6. Informacja o oświadczeniach majątkowych.

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2015 r. i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015-2027.

8.         Podjęcie uchwał:

a)         w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.1 Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.1 Aktywna integracja – projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (nabór NR RPWP.07.01.01-IZ-00-30-001/15),

b)         w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Wrzesińskiego współwłasności nieruchomości budynkowej oraz współużytkowania wieczystego, w 1426/10000 częściach w nieruchomości położonej we Wrześni, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3893/17 o pow. 0,3843 ha,

c)         w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września w 2015 roku,

d)        zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027,

e)         w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok.

9.         Interpelacje i zapytania radnych.

10.       Wolne głosy i wnioski.

11.       Zamknięcie obrad.

Ad 4.

Przewodniczący Rady przedstawił informację o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym od 28 sierpnia do 24 września 2015 r. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Punkt czwarty został wyczerpany.

Ad 5.

Dionizy Jaśniewicz, Starosta Wrzesiński, zapoznał radnych z działalnością Zarządu w okresie międzysesyjnym i przedstawił informację z wykonania uchwał Rady podjętych 27 sierpnia 2015 r. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 6.

Informacja o analizie danych zawartych w oświadczeniach majątkowych Radnych Rady Powiatu we Wrześni została przedstawiona przez Przewodniczącego Rady Powiatu we Wrześni i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Ad 7.

W punkcie tym głos zabrał Przewodniczący Rady Powiatu we Wrześni,  który stwierdził, iż informacja o  o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2015 r. i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015-2027 została przekazana radnym w ustawowym terminie. W związku z brakiem pytań radnych do tego punktu, Przewodniczący Rady Powiatu we Wrześni, przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

 

Ad 8.

Przewodniczący przystąpił do omawiania projektów uchwał:

a)         w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.1 Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.1 Aktywna integracja – projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (nabór NR RPWP.07.01.01-IZ-00-30-001/15)

Projekt niniejszej uchwały omówiła w zastępstwie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Jerzego Nowaczyka – Małgorzata Nawrocka. Poinformowała, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie planuje złożyć wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy             w Poznaniu na realizację projektu wskazanego w tytule uchwały. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gmin: Kołaczkowo, Miłosław, Pyzdry oraz Nekla. Projekt ten będzie realizowany w ciągu 24 miesięcy: od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Radna Maria Taciak zadała pytanie, czy Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni był zainteresowany przystąpieniem do tego projektu. Małgorzata Nawrocka odpowiedziała, iż placówka ta odrębnie realizuje zadania projektowe i nie była zainteresowana przystąpieniem do projektu wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Rada Powiatu we Wrześni w obecności 19 radnych – 19 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła UCHWAŁĘ NR 53/X/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.1 Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.1 Aktywna integracja – projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (nabór NR RPWP.07.01.01-IZ-00-30-001/15)

b) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Wrzesińskiego współwłasności nieruchomości budynkowej oraz współużytkowania wieczystego w 1426/10000 częściach w nieruchomości położonej we Wrześni, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3893/17 o pow. 0,3843 ha

Uzasadnienie przedstawiła naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości – Jolanta Pielak. Wyjaśniła, iż uchwałą Rady Powiatu nr 47/IX/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku została podjęta decyzja o nabyciu na rzecz Powiatu Wrzesińskiego współwłasności nieruchomości budynkowej oraz współużytkowania wieczystego w 8574/10000 częściach w nieruchomości położonej we Wrześni, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3893/17 o pow. 0,3843 ha. Nieruchomość ma zostać przeznaczona na cel publiczny w postaci przeniesienia placówki Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka. Nabycie pozostałej części nieruchomości pozwoli na aplikowanie o środki zewnętrzne celem modernizacji obiektu oraz usprawnienia zarządzania placówką. Głos zabrał radny Przemysław Hirschfeld pytając, czy po nabyciu tej części współwłasności Powiat stanie się właścicielem nieruchomości w 100%. Jolanta Pielak wyjaśniła, iż pozostała część, która aktualnie stanowi własność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółdzielnia Inwalidów Wiosna Ludów po jej nabyciu spowoduje objęcie na własność przez Powiat 100% udziałów   użytkowania wieczystego gruntu oraz 100% udziałów własności nieruchomości. Janusz Balcerzak zapytał o celowość posiadania użytkowania wieczystego. Jolanta Pielak wyjaśniła, iż Powiat stanie się właścicielem użytkowania wieczystego gruntu, na którym znajduje się ta nieruchomość. Dodała też, iż w przypadku umiejscowienia na tej nieruchomości placówki oświatowej, z mocy ustawy o systemie oświaty, zniesiona jest konieczność wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Powiat  stanie się właścicielem nieruchomości, a jednocześnie zostaje użytkownikiem wieczystym gruntu bez konieczności ponoszenia opłat. Głos zabrał Starosta Wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, wnosząc o dokonanie w uchwale autopoprawki i rozszerzeniu zapisu uzasadnienia o przeznaczeniu placówki na cel celu oświatowy także o  zadania pomocy społecznej. Autopoprawka ma na celu rozszerzenie kompetencji Powiatu Wrzesińskiego w zakresie adaptacji budynku Spółdzielni Inwalidów. Głos zabrała radca prawny Kamila Chmielarz-Suszka, która nadmieniła, iż w pierwszej kolejności autopoprawką należy objąć samą uchwałę, rozszerzając powyższy zapis, a dopiero w drugiej kolejności uzasadnienie do uchwały. Dodała też, że należy odróżnić użytkowanie wieczyste gruntu od własności nieruchomości. Bogdan Kruk zapytał o konieczność uiszczania opłat w związku z przejęciem na własność budynku. Jolanta Pielak ponownie wyjaśniła, iż Powiat jako właściciel będzie zobowiązany do płacenia podatku od nieruchomości oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, ale w przypadku umiejscowienia tam placówki oświatowej Powiat zostanie zwolniony z wszelkich opłat. Krzysztof Strużyński wyjaśnił, iż nic nie stoi na przeszkodzie by w późniejszym czasie wystąpić do wojewody o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.  Maria Taciak zapytała, czy rozszerzenie zapisu autopoprawką nie spowoduje konieczności ponoszenia opłat. Kamila Chmielarz-Suszka wyjaśniła, iż będzie to zależne od faktycznego celu przeznaczenia tej nieruchomości.  Dodała, iż jeśli cel edukacji będzie wiodący, wtedy nie będzie podstaw do ponoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego ani podatku od nieruchomości. Starosta Wrzesiński dodał także, iż władanie całym obiektem ma bardzo duże znaczenie dla Powiatu, ponieważ umożliwi to aplikowanie o środki zewnętrzne celem modernizacji obiektu oraz zapobiegnięcie współadministrowania budynkiem z firmą, która jest w nie najlepszej kondycji finansowej. Nadmienił także, iż konieczne będzie także nabycie jeszcze części terenu wokół budynku, aby móc zapewnić placówce także część zieleni oraz budowę boiska. Ponieważ radni nie mieli więcej pytań, Przewodniczący przystąpił do głosowania autopoprawki do rozpatrywanego projektu uchwały.

Rada Powiatu we Wrześni w obecności 19 radnych – 19 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła autopoprawkę do projektu uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Wrzesińskiego współwłasności nieruchomości budynkowej oraz współużytkowania wieczystego w 1426/10000 częściach w nieruchomości położonej we Wrześni, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3893/17 o pow. 0,3843 ha, rozszerzając zapis uchwały oraz uzasadnienia o stwierdzenie „oraz cel pomocy społecznej”.

Rada Powiatu we Wrześni w obecności 19 radnych – 19 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła UCHWAŁĘ NR 54/X/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Wrzesińskiego współwłasności nieruchomości budynkowej oraz współużytkowania wieczystego w 1426/10000 częściach w nieruchomości położonej we Wrześni, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3893/17 o pow. 0,3843 ha, rozszerzając zapis uchwały oraz uzasadnienia o stwierdzenie „oraz cel pomocy społecznej”.

c)  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września w 2015 roku

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła naczelnik Wydziału Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Urszula Łabęda. Wyjaśniła, iż uchwała ma na celu dofinansowanie Gminy Września w kwocie 12 tysięcy złotych z przeznaczeniem na wykonanie I etapu inwestycji, tj. dokumentacji projektowej na realizację zadania pod nazwą  „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Gospodarczej w obrębie Chocicza Małej - Grzymysławice”.

Rada Powiatu we Wrześni w obecności 19 radnych – 19 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła UCHWAŁĘ NR 55/X/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września w 2015 roku.

d) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027,

e) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok.

Głos zabrał Starosta Wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, zgłaszając autopoprawki do wyżej wymienionych uchwał.

Zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok omówiła skarbnik Powiatu – Beata Walkowiak.

Dochody budżetu na 2015 rok zwiększa się o kwotę 166 044,00 zł z tytułu:

 • Środków otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w ramach sektora edukacji szkolnej na realizację projektu „youth employment – Europe, get ready for new challenges! Estabilishing a sustainable network for placements (Zatrudnienie młodych – Europo, przygotuj się na nowe wyzwania! Tworzenie zrównoważonej sieci zatrudnienia”) w kwocie 70 749,00 zł. Całkowita wartość projektu 88 437,00 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2015- 2027. W pierwszym roku środki jakie zostaną przekazane stanowią 8% kosztów zadania, natomiast 20% po zakończeniu realizacji projektu). W związku z powyższym dochody planowane do otrzymania w 2015 roku wynoszą 70 749,00 zł natomiast wydatki planowane są na poziomie 31 500,00 zł,
 • Otrzymanej darowizny na cel pomocy społecznej w kwocie 500,00 zł na zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej zwiększa się plan w rozdziale 85202 § 0960,
 • Otrzymanego odszkodowania przez Powiatowy Urząd  Pracy w kwocie 701,00 zł za zalanie pomieszczeń biurowych, w rozdziale 85333 §0970,
 • Dokonuje się korekty planu dochodów poprzez zmniejszenie w rozdziale 71015 § 0920 o kwotę 700,00 zł realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
 • Otrzymanych środków z Funduszu Wsparcia Państwowych straży Pożarnych w kwocie 90 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania majątkowe pn. „Zakup lekkiego samochodu specjalnego dowódczo-operacyjnego” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”,
 • Informacji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.311.299.2015.7 z dnia 10.09.2015 roku, że decyzją Ministra finansów nr MF/FS7/002952/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2015 w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 o kwotę 4 794,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków finansowych zmiany zasad naliczania wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat funkcjonowania komend wojewódzkich, powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 maja 2015 roku o zmianie ustawy Państwowej Straży Pożarnej.

Wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 166 044,00 zł z tego dla:

 • Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan w rozdziale 80195 o kwotę 31 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Youth employment – Europe, get ready for new challanges! Estabilishing a sustainable network for placements (Zatrudnienie młodych – Europo, przygotuj się na nowe wyzwania! Tworzenie zrównoważonej sieci zatrudnienia”),
 • Domu Pomocy Społecznej zwiększa się plan w rozdziale 85202 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zadania statutowe jednostki,
 • Owiatowego Urzędu Pracy zwięszka się plan w rozdziale 85333 o kwotę 701,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń po zalaniu,
 • Komendy Powiatowej Straży Pożarnej we Wrześni zwiększa się plan w rozdziale 75411 o kwotę 90 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn.: „Zakup lekkiego samochodu dowódzczo-specjalnego” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni,
 • Komendy Powiatowej Straży Pożadnej we Wrześni zwiększa się plan w rozdziale 75411 o kwotę 4 794,00 zł zgodnie z informacją Wojewody,
 • O kwotę 38 549,00 zł zwiększa się rezerwę ogólną.

Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 137 535,00 zł i przeznacza się dla:

 • Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „Arka” we Wrześni zwiększa się plan dotacji w rozdziale 8543 o kwotę 134 560,00 zł w związku ze zwiększoną liczbą wychowanków,
 • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zwiększa się plan w rozdziale 85406 o kwotę 2 975,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 116 000,00 zł i przeznacza się dla:

 • Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale 60014 o kwotę 116 00,00 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg w roku 2015 (100 000,00 zł) oraz zakup emulsji asfaltowej (16 000,00 zł).

Ponadto w budżecie dokonuje się następujących zmian:

Zadania majątkowego pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930 P Grzymysławice – Chwalibogowo – Osowo” zmniejsza się środki w kwocie 613 983,00 zł i przenosi się je na dwa zadania majątkowe:

 • Udziela się dotacji dla Gminy Września na zadanie pn.: „Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała – Grzymysławice” w kwocie 12 000,00 zł.
 • „Nabycie współwłasności nieruchomości oraz współużytkowania wieczystego udziału 1426/10000 części nieruchomości od Spółdzielni Inwalidów Wiosna Ludów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, położonej we Wrześni, przy ul. Leśnej” w kwocie 601 983,00 zł

Środki zaplanowane na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia w rozdziale 85195 przenosi się na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1300,00 zł.

Środki zaplanowane na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu organizacji kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej zaplanowane w rozdziale 85412 przenosi się do rozdziału 92605 na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6 740,00 zł.

Na wnioski kierowników jednostek przenosi się planowane wydatki budżetowe między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie zgłoszonych autopoprawek oraz projektów uchwał:

Rada Powiatu w obecności 18 radnych – 18 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła autopoprawki w zgłoszone przez Starostę Wrzesińskiego.

Rada Powiatu we Wrześni w obecności 19 radnych – 19 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła UCHWAŁĘ NR 56/X/2015 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027.

Rada Powiatu we Wrześni w obecności 19 radnych – 19 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła UCHWAŁĘ NR 57/X/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok.

Ad 9.

W punkcie interpelacje i zapytania radnych głos zabrała radna Maria Taciak, zwracając się z zapytaniem do Przewodniczącego Rady Powiatu we Wrześni o powód, dla którego podczas  udzielania informacji Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, nie została odczytana informacja o ukaraniu Starosty Wrzesińskiego karą upomnienia za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Radna zwróciła się także  z zapytaniem do Skarbnik Powiatu, czy orzeczenie jest związane ze składaniem przez Starostę Wrzesińskiego sprawozdania z wykonania budżetu i dopatrzeniem się przez Regionalną Izbę Obrachunkową wymienionych w orzeczeniu uchybień. Przewodniczący Rady Powiatu odpowiedział, iż Radni otrzymali wspomniane pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej i mieli możliwość zapoznania się z treścią orzeczenia. Przewodniczący zobowiązał się także do zasięgnięcia opinii prawników w kwestii konieczności odczytywania przez niego bezwzględnie wszystkich pism wpływających do biura Rady w okresie międzysesyjnym. Skarbnik Powiatu Beata Walkowiak opowiedziała, iż po przeprowadzonej kontroli w 2014 roku Regionalna Izba Obrachunkowa dopatrzyła się uchybienia, jednak nie ma ono związku ze złożeniem sprawozdania z wykonania budżetu, a jedynie z inwentaryzacją i przyjęciem błędnych wartości szacunkowych w 2013 roku. Ponowna inwentaryzacja została dokonana w roku 2014 i z przyjęciem prawidłowych wartości szacunkowych.

Ad 10.

W punkcie tym radni nie zabrali głosu, dlatego Przewodniczący Rady przeszedł do realizacji punktu następnego.

Ad.11.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący Rady o godz. 16:45 zamknął X sesję Rady Powiatu we Wrześni.

 

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kaźmierczak

 

Protokołowała:

Natalia Ratajczyk

Referent Referat

Kancelaria Ogólna

Biuro Rady i Zarządu

 

Załączniki do niniejszego protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich - Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.

Września, dnia 24.09.2015 r.

 

drukuj (Protokół nr X/2015)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kaźmierczak
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2020-07-20 13:57

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.