Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr IX/2015

PROTOKÓŁ NR IX/2015

z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 27 sierpnia 2015 roku

 

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.

Grzegorz KaźmierczakPrzewodniczący Rady, o godz. 16:20 otworzył IX sesję Rady Powiatu we Wrześni, powitał radnych, starostę, pracowników Starostwa, przedstawicieli jednostek organizacyjnych powiatu, a także zaproszonych gości. Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradach bierze udział 18 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Nieobecny radny: Waldemar Grzegorek - Wicestarosta Wrzesiński.

2. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół został sporządzony w statutowym terminie i był wyłożony do wglądu w biurze Rady. Dodał, że nikt z radnych nie zgłosił uwag do treści w nim zawartych, w związku z czym uznał, iż zostaje on przyjęty.

3. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, iż radni otrzymali porządek obrad wraz z materiałami na sesję. Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Następnie Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy któryś z obecnych radnych proponuje zmianę do porządku obrad. Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku, w związku z czym przewodniczący Rady przystąpił do realizacji dalszych punktów posiedzenia:

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym
i z wykonania uchwał podjętych na VIII sesji.

6. Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego we Wrześni Spółka z o.o. za 2014 rok i realizacji zadań inwestycyjnych.

7. Podjęcie uchwał:

a)      w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Wrzesińskiego współwłasności nieruchomości budynkowej oraz współużytkowania wieczystego w 8574/10000 częściach w nieruchomości położonej we Wrześni, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3893/17 o pow. 0,3843 ha,

b)      w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego,

c)     w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej,

d)     zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

e)      zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027,

f)       w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok.

8.      Interpelacje i zapytania radnych.

9.      Wolne głosy i wnioski.

10.  Zamknięcie obrad.

Ad 4.

Przewodniczący Rady przedstawił informację o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym od 26 czerwca do 25 sierpnia 2015 r. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Punkt czwarty został wyczerpany.

Ad 5.

Dionizy Jaśniewicz, Starosta Wrzesiński, zapoznał radnych z działalnością Zarządu w okresie międzysesyjnym i przedstawił informację z wykonania uchwał Rady podjętych 26 czerwca 2015 r. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Starosta Wrzesiński poinformował także, że 14 sierpnia 2015 r. zostało wydane pozwolenie na użytkowanie nowego budynku Szpitala Powiatowego we Wrześni. Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, żaden z radnych nie zabrał głosu. Punkt piąty został wyczerpany.

Ad 6.

Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego we Wrześni przedstawił prezes spółki „Szpital Powiatowy we Wrześni” spółka z o.o. - Zbyszko Przybylski. Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Głos zabrał radny Janusz Balcerzak, zwracając się z zapytaniem, czy sytuacja finansowa spółki pozwala na spłatę wyemitowanych obligacji. Zbyszko Przybylski wyjaśnił, iż finansowanie pochodzi głównie z kontraktów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Otwarcie nowego budynku szpitala pozwoli na zwiększenie kwot kontraktowania, ponieważ są one uzależnione od wielkości oddziałów. W związku z brakiem dalszych pytań, punkt szósty został wyczerpany.

Ad. 7.

Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrywania projektów uchwał:

a) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Wrzesińskiego współwłasności nieruchomości budynkowej oraz współużytkowania wieczystego w 8574/10000 częściach w nieruchomości położonej we Wrześni, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3893/17 o pow. 0,3843 ha.

Uzasadnienie do uchwały omówiła Jolanta Pielak – naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości, wyjaśniając iż dnia 21 maja 2015 r. Skarb Państwa stał się współwłaścicielem nieruchomości budynkowej oraz współużytkownikiem wieczystym w 8574/10000 częściach przedmiotowej nieruchomości. Nieruchomość tę planuje się przeznaczyć na siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni, który jest oświatową jednostką budżetową, dla której organem prowadzącym jest Powiat Wrzesiński. Dodała, iż podjęcie uchwały jest zasadne ze względu na fakt, iż budynek, który aktualnie stanowi siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych jest w złym stanie technicznym, a brak prawa własności uniemożliwia wystąpienie o dofinansowanie jego wyremontowania. Wojewoda wyraził wstępnie zgodę na dokonanie darowizny przedmiotowego mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Wrzesińskiego. Wartość nieruchomości została oszacowana na kwotę 3 411 000,00 zł. Po otwarciu dyskusji głos zabrał Starosta Wrzesiński, Dionizy Jaśniewicz, informując, że po dokonaniu darowizny Powiat będzie zobowiązany do dokupienia brakującego udziału, aby stać się właścicielem 100% udziałów. Koszt wykupienia reszty udziałów będzie wynosił około 500 000,00 zł. Pierwotnie udziałowcem miała być Gmina Września, jednak wycofała się z udziału w tej inwestycji.

Rada Powiatu we Wrześni w obecności 18 radnych – 18 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła UCHWAŁĘ NR 47/IX/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Wrzesińskiego współwłasności nieruchomości budynkowej oraz współużytkowania wieczystego w 8574/10000 częściach w nieruchomości położonej we Wrześni, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3893/17 o pow. 0,3843 ha.

b) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego

Uzasadnienie do uchwały omówiła Jolanta Pielak – naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości. Wyjaśniła, iż obciążone zostaną nieruchomości stanowiące własność Powiatu Wrzesińskiego, oznaczone geodezyjnie jako działki nr 3896/24 o powierzchni 0,4514 ha oraz 440/1 o powierzchni 0,6320 ha. Łączne obciążenie nastąpi do kwoty 4 831 700,00 zł. Hipoteka stanowi zabezpieczenie emisji obligacji na tzw. prefinansowanie realizowanego projektu „Podniesienie jakości opieki medycznej w regionie poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego we Wrześni spółka z o.o.”. Po zakończeniu i rozliczeniu całego projektu nastąpi zwrot zaciągniętych zobowiązań i wykreślenie obciążenia przedmiotowych nieruchomości. Radny Przemysław Hirschfeld zadał pytanie o wartość nieruchomości, które zostaną obciążone hipoteką. Jolanta Pielak odpowiedziała, iż stanowią one kolejno wartości: 3 505 400,00 zł oraz 1 326 300,00 zł. Przemysław Hirschfeld zadał pytanie o zasadność §4 omawianego projektu uchwały, w którym stwierdza się iż dotychczas obowiązująca uchwała traci moc. Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Jolanta Pielak odpowiedziała, iż wcześniejsza uchwała traci moc, ponieważ zobowiązanie w niej zawarte nie zostało zaciągnięte, dlatego konieczne jest podjęcie w jej miejsce omawianej uchwały. Radny Przemysław Hirschfeld zadał także pytanie, czy emisję tę należy rozumieć jako sumę wszystkich dotychczas wyemitowanych obligacji przez spółkę „Szpital Powiatowy we Wrześni” Wyjaśnień udzieliła skarbnik powiatu – Beata Walkowiak, tłumacząc, iż nie jest to dodatkowa emisja, a jedynie zabezpieczenie 10% dofinansowania, którego wymaga bank. Zwrot wspomnianych 10% nastąpi po rozliczeniu kwoty dofinansowania. Radny Przemysław Hirschfeld zapytał o powód, dla którego szpital nie może samodzielnie szukać źródeł, mogących stanowić przedmiot zastawu. Beata Walkowiak odpowiedziała, iż szpital nie posiada dodatkowego majątku, który można by zastawić, a jedynym udziałowcem w spółce jest Powiat Wrzesiński, stąd zabezpieczenie hipoteką majątku powiatowego jest uzasadnione. W czasie udzielania wyjaśnień przez skarbnik powiatu, salę obrad opuścił Starosta Wrzesiński, Dionizy Jaśniewicz.

Rada Powiatu we Wrześni w obecności 17 radnych – 17 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła UCHWAŁĘ NR 48/IX/2015 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego.

c) w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej

Uzasadnienie do uchwały omówił Jerzy Nowaczyk – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Wyjaśnił, iż Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w kwocie 103 815,00 zł. Zostaną one rozdysponowane na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej, zwrot kosztów poniesionych przez pracodawców w związku z wyposażeniem stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, a także na zwrot wydatków na instrumenty i usługi na rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy.

Rada Powiatu we Wrześni w obecności 17 radnych – 17 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła UCHWAŁĘ NR 49/IX/2015 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.

d) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Uzasadnienie do uchwały omówiła Beata Walkowiak – Skarbnik Powiatu. Wyjaśnienia rozpoczęła od podkreślenia faktu, iż Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła jedynie nieistotne naruszenia w dotychczas obowiązującej uchwale Rady Powiatu we Wrześni nr 44/VIII/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. Podjęcie nowej uchwały ma charakter porządkujący. Przedstawiła także różnice pomiędzy dotychczas obowiązującą uchwałą, a omawianym projektem.

Rada Powiatu we Wrześni w obecności 17 radnych – 17 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła UCHWAŁĘ NR 50/IX/2015 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

e) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027

f) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok

Przewodniczacy Rady udzielił głosu radnemu Rafałowi Ziętemu, który w imieniu Zarządu Powiatu we Wrześni wniósł autopoprawki do niniejszych uchwał. Stanowią one załącznik nr 6 i 7 do niniejszego protokołu, natomiast ich omówienia dokonała skarbnik powiatu – Beata Walkowiak. W trakcie omawiania autopoprawek na salę obrad powrócił Dionizy Jaśniewicz Starosta Wrzesiński.

Przewodniczący Rady poprosił Beatę Walkowiak o omówienie uzasadnień do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027 oraz uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok.

Beata Walkowiak poinformowała, iż:

Dochody budżetowe zostaną zwiększone o łączną kwotę  51 214,00 zł z tytułu:

 1. pokrycia połowy kosztów aktu notarialnego Repetytorium A numer 1057/2015 z dnia 21 maja 2015 roku wraz z odpisami:  dział 700, rozdział  70005 §2210,  zwiększenie o kwotę 4 416,00 zł,
 2. wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne: dział 801, rozdział 80102 §2110 o kwotę  5 919,15 zł oraz rozdział 80111 §2110 zwiększenie o kwotę 9 062,35 zł,
 3. środków otrzymanych z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na realizację projektu „Spotkanie z językiem i tradycją dla Aktywnych Seniorów z partnerskich powiatów Wrzesińskiego i Wolfenbüttel”, dział 921, rozdział 92195 §2700, zwiększenie o kwotę 8 160,00 zł,
 4. otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela przez Zespół Szkół Specjalnych, rozdział 80102 §0970,  zwiększenie o kwotę 279,50 zł w związku z wybiciem szyby w budynku szkolnym,
 5. otrzymanej darowizny na cel pomocy społecznej oraz wpływów różnych, rozdział 85202 §0960 i 0970, zwiększenie o kwotę 410,00 zł.
 6. otrzymanej darowizny przez Ośrodek Wspomagania  Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie, rozdział 85201 §0960, zwiększenie o kwotę  14 733,00 zł,
 7. otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela przez Starostwo Powiatowe za szkodę na mieniu – uszkodzenie bramki wjazdowej na parking przy ul. 3 Maja 3 we Wrześni, rozdział 70005 § 0970, zwiększenie o kwotę 4 676,00
 8. zwiększonych wpływów z tytułów różnych dochodów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, rozdział 85218 §0970,  zwiększenie o kwotę 22,00 zł,
 9. wpływów różnych dochodów (2,5% środków na obsługę zadań realizowanych ze środków PFRON), rozdział 85324, zwiększenie o kwotę 2 595,00
 10. środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Promowanie selektywnej zbiórki odpadów – Drzewko za elektrośmieci”, rozdział 90004, zmniejszenie o kwotę 740,00 zł.

Wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 51 214,00 zł w:

 1. Starostwie Powiatowym we Wrześni i dotyczą:

Zwiększenia planu w rozdziale 70005 o kwotę 51 214,00 zł z tytułu:

 1. naprawy bramki wjazdowej na parking powiatowy: 4 676,00 zł,
 2. wycinki drzew usytuowanych na działce położonej we Wrześni, przy ul. Kościuszki 14: 4 660,00 zł,
 3. pokrycia połowy kosztów aktu notarialnego Repertorium A nr 1057/2015 z dnia 21 maja 2015 roku wraz z odpisami: 4 416,00 zł,

Zwiększenia planu w rozdziale 75020 o kwotę  5 700,00 zł z tytułu:

 1. świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy:  4 500,00 zł,
 2. zakupu czterech używanych zestawów komputerowych, będących własnością Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, użytkowanych przez Wydział Komunikacji Dróg i Transportu Starostwa Powiatowego: 1 200,00 zł.

Zwiększenia planu w rozdziale 75421 o kwotę 6 150,00 zł z tytułu zakupu paczki SMS do wykorzystania w działającym na terenie Powiatu Wrzesińskiego systemie informowani i ostrzegania ludności o zagrożeniach.

Zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80140 o kwotę 386 000,00 zł na zadanie majątkowe pn. „Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Zadanie to zostanie wpisane do wykazu przedsięwzięć na lata 2015-2027.

Zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195 o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem między innymi na organizację II Powiatowego Pikniku Naukowego, Dnia Edukacji Narodowej oraz Kina i Muzyki Konesera.

Zwiększenia planu w rozdziale 85311 o kwotę 5 958,00 zł z przeznaczeniem na:

Uzupełnienie tytułem 10% partycypacji powiatu w kosztach działalności warsztatów, kwota 5 958,00 zł:

 1. dotacja dla organów prowadzących WTZ na dofinansowanie działalności – gmina Miłosław, kwota 1 633,00 zł,
 2. dotacja dla organów prowadzących WTZ na dofinansowanie działalności – gmina Września, kwota 2 700,00 zł,
 3. dotacja dla organów prowadzących WTZ na dofinansowanie działalności – Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej, kwota 1 625,00 zł.

Zwiększenia planu w rozdziale 85415 o kwotę 13 000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

Zwiększenia planu w rozdziale 92195 o kwotę 13 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Spotkanie z językiem i tradycją sąsiada dla Aktywnych Seniorów z partnerskich powiatów Wrzesińskiego i Wolfenbüttel”

Zwiększenia planu w rozdziale 92605 o kwotę 30 500,00 z przeznaczeniem na organizację i wsparcie zawodów sportowych oraz zajęć rekreacyjno-sportowych odbywających się na terenie powiatu wrzesińskiego, skierowanych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu wrzesińskiego.

Zwiększenia planu w rozdziale 92695 o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla sportowców.

Zmniejszenia planu w rozdziale 90004 o kwotę 740,00 zł środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. „Promowanie selektywnej zbiórki odpadów drzewko za elektrośmieci”

 1. Zespole Szkół Politechnicznych i dotyczą:

Zwiększenia planu w rozdziale 80130 o kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup markowego sprzętu poleasingowego tj. 32 komputerów stacjonarnych (wyłącznie jednostki centralne) oraz 20 laptopów.

Zwiększenia planu w rozdziale 80130 o kwotę 1 953,00 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiernej.

 1. Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących i dotyczą:

Zwiększenia planu w rozdziale 80130 o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych.

 1. Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie i dotyczą:

Zwiększenia planu o kwotę 14 733,00 zł na zadania zgodnie z otrzymaną darowizną.

 1. Domu Pomocy Społecznej i dotyczą:

Zwiększenia planu w rozdziale 8502 o kwotę 28 559,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej oraz na zadania statutowe jednostki,

 1. Rodzinnym Domu Dziecka i dotyczą:

Zwiększenia planu w rozdziale 85201 o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na działalność placówki.

 1. Zespole Szkół Specjalnych i dotyczą:

Zwiększenia planu w rozdziale 80102, 80111, 80134 o kwoty: 137,00 zł, 91,00 zł, 51,50 zł z przeznaczeniem na wymianę szyby w toalecie męskiej.

 1. Zespole Szkół Specjalnych i dotyczą:

Zwiększenia planu w rozdziale 80102 i 80111 o kwoty 5 919,15 zł oraz 9 062,35 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

 1. Liceum Ogólnokształcącym i dotyczą:

Zwiększenia planu w rozdziale 80120 o kwotę 7500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa parkingu przy Liceum Ogólnokształcącym i modernizacja drogi wewnętrznej wraz z bramą wjazdową”.

 1. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i dotyczą:

Zwiększenia planu w rozdziale 85218 o kwotę 10 000,00 zł na zadanie majątkowe „Zakup samochodu osobowego”

Zwiększenia planu w rozdziale 85321 o kwotę 22,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań.

Rezerwa ogólna zostaje zwiększona o kwotę 89 585,00 zł.

Skarbnik Powiatu omówiła także następujące zmiany w budżecie:

Udzielenie dotacji w dziale 010, rozdział 01042 §6300 w wysokości 5000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn „Budowa zbiornika wodnego małej retencji usytuowanego na działce o nr ew. 81/32 w Gorzycach” uchwałą nr 46/VIII/2015 rady Powiatu we Wrześniz dnia 26 czerwca 2015 roku. W związku z podjętą uchwałą Regionalna Izba Obrachunkowa uchwałą nr 15/931/2015 z dnia 29 lipca 2015 roku stwierdziła, iż uchwała nr 46/VIII/2015 z dnia 29 lipca 2015 roku stwierdziło, że wyżej wymieniona uchwała Rady Powiatu została podjęta z naruszeniem prawa poprzez błędną klasyfikację budżetową. W związku z powyższym niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany poprzez przeniesienie zaplanowanych środków w rozdziale 01042 (wyłączenie z produkcji gruntów rolnych) do rozdziału 01008 (melioracje wodne). 

Zmiana nazwy zadania majątkowego z: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948 P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września” – wykonanie dokumentacji projektowej na: „Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948 P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września” – wykonanie dokumentacji projektowej zadanie zostanie wpisane do wykazu przedsięwzięć na lata 2015-2016. Zastosowane w przedmiotowej dokumentacji projektowej rozwiązania wymagają zmiany granic pasa drogowego, co wiąże się z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych procedur administracyjnych (odtworzenie granic, projekty podziału nieruchomości, decyzja o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej). Czas trwania wspomnianych czynności wiąże się z koniecznością wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, który to przypadnie na rok 2016 w związku z czym realizacja wydatków nastąpi w 2016 roku.

Przeniesienie kwoty 4000,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe na zadanie pn. „Modernizacja klatki schodowej i schodów w budynku głównym Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni”.

Dodała także, iż na wnioski kierowników jednostek przenosi się planowane wydatki budżetowe między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie zgłoszonych autopoprawek.

Rada Powiatu w obecności 18 radnych – 18 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła autopoprawki w wersji przedstawionej przez Zarząd.

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektów uchwał w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027 oraz w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok                          po przyjętych przez Radę autopoprawkach.

Rada Powiatu we Wrześni w obecności 18 radnych – 18 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła UCHWAŁĘ NR 51/IX/2015 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027.

Rada Powiatu we Wrześni w obecności 18 radnych – 18 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła UCHWAŁĘ NR 52/IX/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok.

Ad.8

W punkcie tym głos zabrał radny Bogdan Kruk, zadając pytanie o harmonogram wycinki gałęzi na drogach powiatowych, zwracając uwagę, iż wiele z nich jest trudno przejezdnych ze względu na brak wycinki gałęzi oraz  wystającej zieleni z poboczy na pas jezdni. Odpowiedzi udzieliła kierownik Referatu Dróg – Izabela Karpińska, wyjaśniając, iż została podpisana umowa z firmą zewnętrzną, która do końca roku zobowiązała się zakończyć prace na drogach powiatowych, celem poprawienia ich przejezdności.

Ad.9

W punkcie tym radni nie zabrali głosu

Ad.10

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący Rady o godz. 17:25 zamknął IX sesję Rady Powiatu we Wrześni.

 

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kaźmierczak

 

Protokołowała:

Natalia Ratajczyk

Załączniki do niniejszego protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich - Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.

Września, dnia 27.08.2015 r.

drukuj (Protokół nr IX/2015)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kaźmierczak
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2020-07-20 13:57

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.