Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr VIII/2015

PROTOKÓŁ NR VIII/2015

z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 26 czerwca 2015 roku

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.

Grzegorz Kaźmierczak, przewodniczący Rady, o godz. 16:00 otworzył VIII sesję Rady Powiatu we Wrześni, powitał radnych, starostę, pracowników Starostwa, przedstawicieli jednostek organizacyjnych powiatu, a także zaproszonych gości. Przewodniczący Rady stwierdził, że
w obradach bierze udział 17 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji. Do udziału w posiedzeniu, w momencie stwierdzania quorum, dołączyli radni: Paweł Guzik oraz Bogdan KrukLista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

2. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół został sporządzony w statutowym terminie i był wyłożony do wglądu w biurze Rady. Dodał, że nikt z radnych nie zgłosił uwag do treści w nim zawartych, w związku z czym uznał, iż zostaje on przyjęty.

3. Wręczenie ustanowionej przez Fundację Dzieci Wrzesińskich statuetki "Człowiek roku 2014".

Przewodniczący Rady oddał głos członkom Fundacji celem wręczenia nagrody laureatowi. Aldona Perkiewicz, wiceprezes Zarządu Fundacji, poinformowała, iż tytuł „Człowieka Roku 2014” otrzymał Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września. Laudację odczytał Bolesław Święciochowski, przewodniczący kapituły konkursowej. Tomasz Kałużny otrzymał także Laur Starosty Wrzesińskiego, który wręczył Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński. Laudację odczytała Joanna Musiałkiewicz, asystentka starosty. Następnie przewodniczący Rady oddał głos Tomaszowi Małeckiemu, zastępcy redaktora naczelnego „Wiadomości Wrzesińskich”, który wręczył nagrody w plebiscycie „Samorządowiec 25-lecia”, organizowanym przez wydawnictwo. Wyróżnienia zostały wręczone: Józefowi Szafarkowi, radnemu Rady Powiatu V kadencji, Aleksandrze Głowackiej, wieloletniemu samorządowcowi oraz Bożenie Nowackiej, radnej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

4. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, iż radni otrzymali porządek obrad wraz z materiałami na sesję. Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Następnie Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy któryś z obecnych radnych proponuje zmianę do porządku obrad. Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku, w związku z czym przewodniczący Rady przystąpił do realizacji dalszych punktów posiedzenia:

5.Informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6.Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym
i z wykonania uchwał podjętych na VII sesji.

7.Sprawozdanie z sytuacji na rynku pracy w powiecie wrzesińskim w 2014 r.

8.Podjęcie uchwał:

a)w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław,

b)w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

c)zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027,

d)w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu wrzesińskiego na 2015 rok.

9.Interpelacje i zapytania radnych.

10.Wolne głosy i wnioski.

11.Zamknięcie obrad.

 

Ad. 5

Przewodniczący Rady przedstawił informację o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym od 29 maja do 26 czerwca 2015 r. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, żaden z radnych nie zabrał głosu. Punkt piąty został wyczerpany.

Ad. 6

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński zapoznał radnych z działalnością Zarządu w okresie międzysesyjnym i przedstawił informację z wykonania uchwał Rady podjętych 28 maja 2015 r. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, żaden z radnych nie zabrał głosu. Punkt szósty został wyczerpany.

Ad.7

Sprawozdanie z sytuacji na rynku pracy w powiecie wrzesińskim w 2014 r. przedstawił Eugeniusz, Wiśniewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5
do protokołu.

Ad. 8

Przewodniczący Rady przeszedł do rozpatrywania projektów uchwał:

a)w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa, informując, iż Gmina Miłosław przygotowuje przedsięwzięcie budowy zbiornika retencyjnego w Gorzycach, który ma także spełniać cel przeciwpożarowy. Zaznaczyła, iż jest to działanie zgodne z ustawą o ochronie środowiska, która daje możliwość dofinansowywania przez jednostki samorządu terytorialnego działań zmierzających do poprawy stanu środowiska.

W dyskusji, otwartej przez przewodniczącego Rady, radni nie zabrali głosu, w związku z czym zarządził on głosowanie.

Rada Powiatu we Wrześni w obecności 19 radnych – 19 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła UCHWAŁĘ NR 43/VIII/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław.

b)w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Głos zabrał Józef Szafarek, przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej, który poinformował, iż na posiedzeniu odbywającym się przed sesją Rady, członkowie komisji wnieśli poprawki do proponowanego projektu uchwały. Beata Walkowiak, skarbnik powiatu, przedstawiła szczegółowo wniesioną zmianę zapisów znajdujących się odpowiednio w §3 pkt 2 i §4 pkt 1. Zaznaczyła, że pierwszy dotyczy wprowadzenia fakultatywności podawania przez wnioskodawcę kosztów proponowanej inwestycji, natomiast drugi uszczegóławia podmioty, które są zobowiązane do składania propozycji planów finansowych. Nadmieniła, iż w projekcie uchwały, zmianie uległy także terminy składania wniosków z 15 na 30 września roku kalendarzowego. Dodała, że obecny §11 zawiera uszczegółowione punkty uchwalania budżetu na rok następny.

W dyskusji, otwartej przez przewodniczącego Rady, radni nie zabrali głosu, w związku z czym zarządził on głosowanie.

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła poprawki wniesione przez Komisję Budżetowo-Finansową, a następnie przystąpiła do głosowania nad poprawionym projektem uchwały.

Rada Powiatu we Wrześni w obecności 19 radnych – 19 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła UCHWAŁĘ NR 44/VIII/2015 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

c)zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027,

d)w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu wrzesińskiego na 2015 rok

W poniższych punktach szczegóły zmian przedstawiła Beata Walkowiak, skarbnik powiatu.

Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 15 400,00 z tytułu:

-  zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 348/15 z dnia 3 czerwca 201 r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2015 w dziale 852, rozdział 8502 §2 2130 o kwotę 5 940,00 w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowych wg starych zasad za okres od stycznia do maja 2015 dla Domu Pomocy Społecznej we Wrześni,

- otrzymanej dotacji celowej uzyskanej z Gminy Września w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn „Realizacja programu usuwania azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego w 2015 roku”.

Wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 72 665,00 zł (z uzyskanych dochodów 15 940,00 zł oraz 56 725,00 zł wolnych środków pozostających na rachunku bankowym za 204 rok) z tego dla:

- Domu Pomocy Społecznej zwiększa się plan w rozdziale 8502 o kwotę 5 940,00 zł i przeznacza na bieżące wydatki jednostki

- Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 66 725,00 zł z tego w rozdziale:

75020 zwiększa się o kwotę 56 725,00 z przeznaczeniem na:

a)zakupy majątkowe pn. „Zakup zestawów komputerowych, oprogramowania oraz przełączników sieciowych” kwota 25 000,00 zł,

b)zwiększenie środków na przedsięwzięcie pn. „Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem” kwota 31 725,00 zł,

90002 zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Realizacja programu usuwania azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego w 2015 roku”.

Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 91 334,00 zł i przeznacza się dla:

- Zespołu Szkół specjalnych zwiększa się plan o kwotę 34 489,00 zł (rozdział 80102 kwota 3 449,00, rozdział 80111 kwota 19 314,00 zł, rozdział 80134 kwota 11 726,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych i odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku,

- Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej zwiększa się plan w rozdziale 85406 o kwotę 8 400,0 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki oraz pomocy dydaktycznych,

- Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan w rozdziale 85333 o kwotę 11 010,00 zł  z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy rentowej,

- Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę 20 530,00 zł w rozdziale 85410 o kwotę 15 955,00 z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych

- Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę 950,00 zł z przeznaczenie na wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dwóch budynków szkolnych.

Zmniejsza się środki w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowane na wydatki statutowe i przenosi się do rozdziału 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych na dotację inwestycyjne z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa zbiornika wodnego małej retencji o powierzchni 0,7 ha usytuowanego na działce o numerze ewidencyjnym 81/32 w Gorzycach.

Na wnioski kierowników jednostek przenosi się planowane wydatki budżetowe między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Ponieważ Radni po otwarciu dyskusji nie zabrali głosu, Przewodniczący zarządził głosowanie.

Rada Powiatu we Wrześni w obecności 19 radnych – 16 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 3 głosami „wstrzymującymi” podjęła UCHWAŁĘ NR 45/VIII/2015 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027.

Rada Powiatu we Wrześni w obecności 19 radnych – 19 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosami „wstrzymujących” podjęła UCHWAŁĘ NR 46/VIII/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu wrzesińskiego na 2015 rok.

Ad.9

W punkcie przewidzianym na interpelacje i zapytania radnych głos zabrał radny Przemysław Hirschfeld. Zapytał o możliwość ponownego montażu progu zwalniającego przy ul. Kościuszki, który niedawno został zlikwidowany. Odpowiedzi udzieliła Izabela Karpińska, kierownik Referatu Dróg Powiatowych, tłumacząc, iż rozpoczyna się reorganizacja ruchu, która ma na celu poprawę bezpieczeństwa, a sam próg został zlikwidowany ze względu na stopień jego wyeksploatowania. Dodała, iż nie planuje się jego przywrócenia. 

Głos zabrał radny Bogdan Kruk zwracając się z zapytaniem o organ ustalający stawki w strefie parkingowej przy Szpitalu Powiatowym we Wrześni i o powód tak wysokich cen za parkowanie. Odpowiedzi udzielił Sebastian Nowicki, wiceprezes spółki „Szpital Powiatowy we Wrześni”
Sp. z o.o.
Wyjaśnił, iż stawki ustala Zarząd Spółki, a podwyższenie było do tej pory jednorazowe.Głos zabrał także Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński, dodając, iż podwyższenie cen miało na celu usprawnienie możliwości zaparkowania przy Szpitalu, ponieważ zbyt niskie opłaty przy działającej w mieście płatnej strefie parkowania, spowodowałyby przepełnienie parkingu. Dodał, że wiele osób jest zwolnionych z opłat, w tym niepełnosprawni oraz osoby przebywające na parkingu krótko celem załatwienia spraw administracyjnych, czy też odbioru wyników.

Ad.10

W punkcie tym głos zabrał Bartłomiej Wróblewski, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, który podziękował za oddane głosy, a także zaoferował współpracę
z mieszkańcami powiatu wrzesińskiego i pomoc prawną.

Ad.11

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący Rady o godz. 17:10 zamknął VIII sesję Rady Powiatu we Wrześni.

 

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kaźmierczak

 

Protokołowała:

Natalia Ratajczyk

Załączniki do ninijszego protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich - Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.

Września, dnia 26.06.2015 r.

drukuj (Protokół nr VIII/2015)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kaźmierczak
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 13:57

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.