Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr VII/2015

PROTOKÓŁ NR VII/2015

z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni

w dniu 28 maja 2015 roku – Sesja absolutoryjna

 

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Grzegorz Kaźmierczak o godzinie 16:00 otworzył VII sesję Rady Powiatu we Wrześni, powitał radnych, starostę, pracowników starostwa, przedstawicieli jednostek organizacyjnych powiatu, a także zaproszonych gości.

Przewodniczący stwierdził, że w obradach bierze udział 18 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Po tym stwierdzeniu do obrad sesji Rady dołączył Bogdan Kruk.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

2. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół został sporządzony w statutowym terminie
i był wyłożony do wglądu w biurze Rady. Dodał, że nikt z radnych nie zgłosił uwag do treści w nim zawartych, w związku z czym zostaje on przyjęty.

3. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady dodał, że radni otrzymali porządek obrad wraz z materiałami na sesję
i zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś z radnych proponuje zmianę do porządku obrad. Ponieważ żaden z radnych nie zgłosił uwag, obrady odbywały w dalszym ciągu się według niezmienionego porządku obrad, który przedstawiał się następująco:

4. Informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na VI sesji.

6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za 2014 rok
wraz ze sprawozdaniem finansowym:

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2014 rok;

b) przedstawienie sprawozdania finansowego za 2014 rok;

c) przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu Wrzesińskiego na dzień 31.12.2014 r;

d) zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu we Wrześni sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2014 rok,

e) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym;

f) wniosek Komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu we Wrześni

g) zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu we Wrześni za rok 2014,

h) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2014 rok oraz nad wnioskiem w sprawie absolutorium.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2014 rok,

b) absolutorium dla Zarządu Powiatu we Wrześni z wykonania budżetu za 2014 r.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zakończenie.

Ad. 4:

Przewodniczący Rady przedstawił informację o działaniach podjętych przez radnych
w okresie międzysesyjnym od 21 maja do 28 maja 2015 roku. Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący poinformował, iż w nawiązaniu do pisma, jakie wpłynęło do Biura Rady Powiatu w dniu 26.05.2015 r., dotyczące wezwania do uchylenia uchwały Rady Powiatu nr 37/VI/2015 z dnia 21 maja 2015 roku i ponownego rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Wrzesińskiego, Rada nie ma podstaw do uchylania uchwały, gdyż nie doszło do naruszenia przepisów prawa. Ponadto uchwała nie podlega kontroli sądowo-administracyjnej, gdyż była to uchwała informująca o sposobie załatwienia wniesionej skargi. Nikt z radnych nie wnosił w tej kwestii uwag, w związku z czym, Przewodniczący stwierdził, iż jest to stanowisko Rady.

Ad. 5:

Starosta Dionizy Jaśniewicz zapoznał radnych z działalnością Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady podjętych 21 maja 2015 r. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 6:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2014 rok przedstawił Starosta Wrzesiński – Dionizy Jaśniewicz, w formie prezentacji multimedialnej, stanowiącej załącznik nr 4 do protokołu.

Następnie Skarbnik Powiatu – Beata Walkowiak, w imieniu Zarządu Powiatu we Wrześni w formie prezentacji multimedialnej, omówiła sprawozdanie finansowe, stanowiące załącznik nr 5 do protokołu wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Wrzesińskiego na dzień 31.12.2014 r.

Przewodniczący oddał głos wiceprzewodniczącemu Rady – Krzysztofowi Strużyńskiemu, celem zapoznania radnych z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu we Wrześni sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2014 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o przedłożonym sprawozdaniu. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

W dalszej części Przewodniczący Rady Powiatu oddał głos przewodniczącej Komisji Rewizyjnej – Marii Taciak, celem przedstawienia opinii Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz wniosek Komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu we Wrześni, stanowiące kolejno załącznik nr 7 i 8 do niniejszego protokołu. W dalszej części swojego wystąpienia Maria Taciak odczytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2014 rok, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu, dodając, iż Regionalna Izba Obrachunkowa wydała opinię pozytywną w tej sprawie.

Pan Przewodniczący zabrał głos, dziękując zarówno przewodniczącej, jak i członkom Komisji Rewizyjnej za trudną i rzetelną pracę w okresie przedabsolutoryjnym, po czym przeszedł do realizacji punktu 6 h), otwierając dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2014 rok oraz nad wnioskiem w sprawie absolutorium.

W dyskusji nad przedstawionymi materiałami, głos zabrali według kolejności zgłoszeń radni: Henryka Waligóra i Józef Szafarek.

Radna Henryka Waligóra zabrała głos w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej, aby podziękować Staroście Wrzesińskiemu za przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok. Złożyła także podziękowania i gratulacje Zarządowi Powiatu oraz Skarbnik Powiatu za racjonalne gospodarowanie finansami powiatu.

Radny Józef Szafarek – przewodniczący Komisji Budżetowo – Finansowej stwierdził, iż trudno było skonstruować budżet na 2014 rok i dodał, że wśród przedstawionych sprawozdań wynika, że budżet został nie tylko prawidłowo zrealizowany, ale również została wypracowana nadwyżka. Radny zauważył również, że Komisja Rewizyjna bardzo szczegółowo kontrolowała sprawozdanie finansowe oraz że na uwagę zasługuje fakt, iż jednomyślnie przyjęła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu. Kończąc swoją wypowiedź radny pogratulował Zarządowi wykonania budżetu, życząc, aby rok budżetowy 2015 był podobny do roku budżetowego 2014. Z uwagi na brak dalszych głosów, przewodniczący Rady zamknął dyskusję i przystąpił do procedury głosowania.

Ad.7.

a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2014 rok

Rada Powiatu we Wrześni w obecności 19 radnych – 19 głosami „za”,przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących”podjęła uchwałę nr 41/VII/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za 2014 rok.

b) w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu we Wrześni z wykonania budżetu za 2014 r.

Rada Powiatu we Wrześni w obecności 19 radnych – 17 głosami „za”,przy 0 głosów „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 42/VII/2015 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu we Wrześni z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok.

Przewodniczący Pogratulował Zarządowi Powiatu udzielonego absolutorium i podziękował pracownikom starostwa, szefom jednostek organizacyjnych oraz ich pracownikom, którzy w jakimkolwiek stopniu przyczynili się do realizacji budżetu w roku 2014.

Przewodniczący zamknął punkt 7 obrad.

Ad 8:

Ponieważ w okresie międzysesyjnym nie wpłynęły żadne interpelacje ani zapytania, a radni nie zabrali głosu, Przewodniczący uznał ten punkt obrad za wyczerpany.

Ad 9:

Głos zabrała radna Maria Taciak, prosząc Starostę Wrzesińskiego – Dionizego Jaśniewicza o złożenie wyjaśnień w związku ze zmianą godzin przyjmowania interesantów w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym i wskazaniu przyczyn takiego rozwiązania. Starosta wytłumaczył, iż jest to podyktowane dużą ilością spraw wpływających do wydziału, a każda sprawa kończy się wydaniem decyzji administracyjnej, która musi być poprzedzona badaniem i sprawdzeniem wielu dokumentów. Dokonano konsultacji i podjęto decyzję o zmianie godzin przyjmowania interesantów w wydziale. Mieszkańcy mogą w godzinach pracy urzędu składać wnioski i pisma w BOI. Dodał, iż w sprawach pilnych, konsultacje odbywają się niezależne od nowo wprowadzonego rozkładu godzinowego przyjmowania interesantów.

Dziękując za złożone wyjaśnienie, Maria Taciak poprosiła prezesa szpitala Zbyszko Przybylskiego o udzielenie informacji na temat postępu prac przy budowie Szpitala Powiatowego we Wrześni. Prezes szpitala zabrał głos, informując, iż budowa postępuje zgodnie z harmonogramem. Dodał, iż aktualnie przebiegające prace wykończeniowe zostaną zakończone do końca maja, a na początku czerwca rozpocznie się meblowanie pomieszczeń w budynku.

Głos zabrał także Starosta Wrzesiński – Dionizy Jaśniewicz, by podziękować Zarządowi, pracownikom Starostwa oraz jednostkom powiatowym za zaangażowanie w realizacji zadań postawionych na początku roku 2014. Dodał, iż uzyskanie absolutorium jest oceną za wykonanie budżetu i jest ona satysfakcjonująca. Szczególne podziękowania i gratulacje złożył skarbnik powiatu – Beacie Walkowiak.

Ad. 10:

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący Rady, o godz. 18:10 zamknął VII sesję Rady Powiatu we Wrześni.

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Kaźmierczak

Protokołowała

Natalia Ratajczyk

Załączniki do ninijszego protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich - Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.

Września, dnia 28 maja 2015 r.

drukuj (Protokół nr VII/2015)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kaźmierczak
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 13:57

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.