Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr VI/2015

 

PROTOKÓŁ NR VI/2015

z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni

w dniu 21 maja 2015 roku

 

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Kaźmierczak o godzinie 16:00 otworzył VI sesję Rady Powiatu we Wrześni, powitał radnych, starostę, pracowników starostwa, przedstawicieli jednostek organizacyjnych powiatu, a także zaproszonych gości.

Przewodniczący stwierdził, że w obradach bierze udział 16 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Do udziału w posiedzeniu w momencie stwierdzania quorum dołączyli radni: Pan Krzysztof Strużyński, Pan Mirosław Balicki oraz Pan Bogdan Kruk.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

2. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół został sporządzony w statutowym terminie
i był wyłożony do wglądu w biurze Rady. Dodał, że nikt z radnych nie zgłosił uwag do treści w nim zawartych, w związku z czym zostaje on przyjęty.

3. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, iż radni otrzymali porządek obrad wraz z materiałami na sesję, po czym zwrócił się z zapytaniem, czy któryś z obecnych radnych proponuje zmianę do porządku obrad. Stanowi on załącznik nr 2 do protokołu.

Ponieważ żaden z radnych nie zgłosił uwag do przedstawionego porządku, Przewodniczący przystąpił do realizacji dalszych punktów, zaplanowanych na posiedzeniu, przedstawiających się następująco:

4. Informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym 
i z wykonania uchwał podjętych na V sesji.

6. Sprawozdanie Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

7. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w 2014 r.

8. Sprawozdanie z realizacji rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2014”.

9. Podjęcie uchwały:

a) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany udziału w nieruchomości będącej współwłasnością Powiatu Wrzesińskiego na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa,

b) w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2020”,

c) w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Wrzesińskiego,

d) w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do projektu „Youth employment – Europe, get ready fot new challanges! Establishing a sustainable network for placements” („Zatrudnienie młodzieży – Europo, przygotuj się na nowe wyzwania! Tworzenie zrównoważonej sieci zatrudnienia”) w ramach akcji 2. „Partnerstwa strategiczne” Programu Erasmus+,

e) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027,

f) w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu wrzesińskiego na 2015 rok.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zamknięcie obrad.

Ad. 4:

Przewodniczący Rady przedstawił informację o działaniach podjętych
w okresie międzysesyjnym od 26 marca do 20 maja 2015 roku.

Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 5:

Starosta Dionizy Jaśniewicz zapoznał radnych z działalnością Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady podjętych 26 marca 2015 r.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w sprawie, jednak żaden z radnych nie zabrał głosu, wyczerpując tym samym punkt piąty posiedzenia.

Ad. 6:

Sprawozdanie Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej przedstawił Pan Komendant Robert Wojtkowiak. Przedstawiony materiał został przekazany radnym w formie multimedialnej i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Po zakończeniu omawiania stanu bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej, Komendant wręczył radnemu Rafałowi Ziętemu nagrodę „Bonus Amigus”, stanowiącą wyróżnienie za wsparcie dla działalności Powiatowej Straży Pożarnej.

Ad. 7:

Przewodniczący Rady oddał głos Pani Grażynie Prokop, która przedstawiła informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w 2014 r. Materiał przekazany został w formie multimedialnej i stanowi załącznik do nr 6 niniejszego protokołu. Zgromadzeni radni do zaprezentowanej informacji nie wnosili żadnych uwag, ani nie zadawali pytań, dlatego przystąpiono do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.

Ad.8:

Ponieważ radni mogli zapoznać się ze sprawozdaniem z realizacji rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2014” i nie zgłosili oni żadnych zapytań ani uwag w tej kwestii, punkt ten został uznany za wyczerpany. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. 9:.

Przewodniczący Rady Grzegorz Kaźmierczak przeszedł do rozpatrywania projektów uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na dokonanie zamiany udziału w nieruchomości będącej współwłasnością Powiatu Wrzesińskiego na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa:

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości – Jolanta Pielak, tłumacząc, iż przedmiotem zamiany są nieruchomości położone przy ul. Kaliskiej, stanowiącą współwłasność powiatu oraz przy ul. 3 Maja 3, stanowiącą własność Skarbu Państwa. Dodała, iż przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami pozwalają na tego typu zamianę, a w razie różnicy wartości nieruchomości, jeśli dokonywana jest zamiana między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego, nie ma konieczności dokonywania dopłat. Wyjaśniła także, że wartość udziałów została wyceniona przez rzeczoznawcę majątkowego na 1 mln 211 tysięcy złotych, natomiast własność Skarbu Państwa stanowi wartość 1 mln 443 tysiące złotych. Wskazała, iż dokonanie zamiany przyczyniłoby się do łatwiejszego gospodarowania mieniem publicznym. Jako dodatkową przesłankę przemawiającą za zamianą, wskazała bliskie sąsiedztwo nieruchomości przy ul. 3 Maja 3 z budynkiem Starostwa Powiatowego.

Rada Powiatu we Wrześni w obecności 19 radnych – 19 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła UCHWAŁĘ NR 35/V/2015
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany udziału w nieruchomości będącej współwłasnością Powiatu Wrzesińskiego na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa.

b) w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2020”:

O przedstawienie podsumowania szeroko omawianego dokumentu Strategii Powiatu na wspólnym posiedzeniu komisji stałych rady z dnia 5 maja 2015 została poproszona inspektor Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich – Magdalena Niechcielska.

Swoją prezentację rozpoczęła od stwierdzenia, iż Strategia wskazuje kierunek rozwoju powiatu wrzesińskiego na najbliższe lata, a jej celem jest ustalenie misji, wizji celów oraz zadań, których realizacja przyczyni się do wieloaspektowego rozwoju na wielu płaszczyznach działania powiatu. Dodała, iż dokument został przygotowany na okres 2014-2020, co pozwala, by Strategia wpisywała się w strategię rozwoju województwa wielkopolskiego, a także w nową perspektywę finansową Unii Europejskiej. Wskazała, iż ustalenia zawarte w Strategii pozwalają wykazać zasadność i celowość aplikowania o środki zewnętrzne, a katalog działań określonych w dokumencie, czyni go elastycznym, ponieważ jest on bardzo szeroki. Wskazała, iż ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju stanowi podstawę prawną sankcjonującą dokument i umiejscawiającą samorząd powiatowy jako podmiot odpowiedzialny za prowadzoną politykę rozwoju. Zamykając uzasadnienie przyjęcia dokumentu Strategii, dodała, iż jest on niezbędny ze względu na fakt, iż obowiązywanie Planu Rozwoju Lokalnego dobiegło końca w 2013 roku. Strategia po przyjęciu uchwałą Rady Powiatu stanowi przedmiot publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

W momencie udzielania przez Panią Magdalenę Niechcielską wyjaśnień, radny Czesław Borkowski opuścił salę obrad, a pozostali nie podjęli dyskusji, dlatego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Rada Powiatu we Wrześni w obecności 18 radnych – 18 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła UCHWAŁĘ NR 36/V/2015  
w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2020”

c) w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Wrzesińskiego:

Przewodniczący poinformował zgromadzonych, iż kwestia ta została wszechstronnie omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji stałych w dniu 5 maja 2015 roku, a konsekwencją ustalonego podczas Komisji faktu jest propozycja stwierdzenia bezzasadności skargi. Po otwarciu dyskusji radny Mirosław Balicki zadał pytanie, skierowane do Starosty Wrzesińskiego o uzasadnienie do uchwały, w którym stwierdza się, iż „nastąpiło podważenie zaufania do prowadzonej polityki oświatowej powiatu poprzez wypowiedzi publiczne oraz nieracjonalne angażowanie różnych środowisk dla osiągnięcia celów niezgodnych z polityką oświatową Zarządu”, prosząc o wyjaśnienie tej kwestii.

Starosta Dionizy Jaśniewicz wyjaśnił, iż Pan Dyrektor udzielał wywiadów do lokalnej prasy, w której to dyskredytował działania zarządu powiatu, mimo iż były zgodne z prawem, uznając je jako zamach na niezależność i politykę prowadzoną przez dyrektora szkoły. Starosta zapewnił, iż wyłączne kompetencje zarządu powiatu były podważane publicznie przez Pana Dyrektora.

Przewodniczący zamknął dyskusję i zarządził głosowanie. Na salę obrad powrócił Pan Czesław Borkowski, Rada Powiatu we Wrześni w obecności 19 radnych – 16 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 3 głosami „wstrzymującymi” podjęła UCHWAŁĘ NR 37/V/2015
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Wrzesińskiego.

d) w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do projektu „Youth employment – Europe, get ready fot new challanges! Establishing a sustainable network for placements” („Zatrudnienie młodzieży – Europo, przygotuj się na nowe wyzwania! Tworzenie zrównoważonej sieci zatrudnienia”) w ramach akcji 2. „Partnerstwa strategiczne” Programu Erasmus+.

Wyjaśnień udzieliła Sekretarz Powiatu – Bożena Nowacka, ze względu na nieobecność Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu – Katarzyny Starzyńskiej. Pani Sekretarz zaznaczyła, iż forma projektu nie ulega zmianie, a jedynie kwota występująca we wcześniej podjętej uchwale. Dodała, iż w uchwale przyjętej podczas V sesji Rady Powiatu o nr 25/V/2015 wymieniona została kwota sześciu tysięcy euro, która wzrosła do dwudziestu jeden tysięcy, co powoduje konieczność zmiany uchwały.

Ponieważ po otwarciu przez Przewodniczącego dyskusji radni nie zabrali głosu, zarządził głosowanie.

Rada Powiatu we Wrześni w obecności 19 radnych – 19 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosami „wstrzymujących” podjęła UCHWAŁĘ NR 38/V/2015  
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do projektu „Youth employment – Europe, get ready fot new challanges! Establishing a sustainable network for placements” („Zatrudnienie młodzieży – Europo, przygotuj się na nowe wyzwania! Tworzenie zrównoważonej sieci zatrudnienia”) w ramach akcji 2. „Partnerstwa strategiczne” Programu Erasmus+

e) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu,

f) w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu wrzesińskiego na 2015 rok.

Starosta Dionizy Jaśniewicz w imieniu Zarządu zgłosił autopoprawki do w. wym. projektów uchwał, poinformował, że zostaną one omówione przez skarbnika powiatu – Beatę Walkowiak, która zabrała głos.

Wyjaśniła, iż dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 144 492,00 zł z tytułu:

 • regulowania stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa – 92 000,00 zł,
 • pokrycia kosztów sporządzania operatów szacunkowych w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 492,00 zł,
 • pokrycia kosztów związanych z aktualizacją opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie 7 000,00 zł,
 • pokrycia kosztów sporządzania operatów szacunkowych odszkodowawczych (ustalenie wartości odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych) – 35 000,00 zł,
 • pokrycie kosztów sporządzania operatów szacunkowych odszkodowawczych niezbędnych w postępowaniach administracyjnych – 10 000,00 zł

Wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 144 492,00 zł oraz zmniejsza rezerwę ogólną o kwotę 40 000,00 zł i przeznacza dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85321 na realizację zadań PCPR ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

W postanowieniu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu wrzesińskiego na lata 2015-2027 dokonuje się zmian w zakresie:

 • dochodów ogółem: z 63 520 706,00 na 60 350 216,00 zł,
 • dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: z 9 929 000,00 na 10 073 492,00 zł,
 • wydatków ogółem: z 63 526 733,00 zł na 63 671 225,00 zł,
 • wydatków bieżących: z 58 674 401,00 na 58 818 893,00 zł.

Autopoprawki stanowią załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zgłoszeń ze strony radnych, przewodniczący Rady zamknął dyskusję
i przystąpił do procedury głosowania autopoprawki Zarządu do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027, stwierdzając, iż głosowało 19 radnych – 19 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących”.

Przewodniczący przystąpił do procedury poddania pod głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu we Wrześni w obecności 19 radnych – 19 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła UCHWAŁĘ NR 39/V/2015 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu oraz 19 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła UCHWAŁĘ NR 40/V/2015 w sprawie miany uchwały budżetowej powiatu wrzesińskiego na 2015 rok.

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie autopoprawki Zarządu do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu wrzesińskiego 2015 r, którą przyjęło 19 radnych głosami „za”, a następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu wrzesińskiego za 2015 r. z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu we Wrześni w obecności 19 radnych – 19 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła UCHWAŁĘ NR 40/V/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu wrzesińskiego na 2015 rok.

Ad.10:

W punkcie przewidzianym na interpelacje i zapytania radnych, nie zabrali oni głosu.

Ad. 11:

Po otwarciu przez Przewodniczącego Grzegorza Kaźmierczaka punktu, dotyczącego wolnych głosów i wniosków, Radny Janusz Balcerzak zawnioskował o przedstawienie informacji w zakresie przebiegu napraw dróg powiatowych po okresie zimowym przez kierownika Referatu Dróg Powiatowych Izabelę Karpińską, a także w zakresie wykaszania poboczy oraz potencjału ludzkiego i sprzętowego w tym zakresie. Zwrócił się on także z wnioskiem o umieszczanie harmonogramu planowanych prac, związanych z wykaszaniem, czy innymi naprawami dróg w „Przeglądzie Powiatowym”. Kierownik Referatu zobowiązała się przygotować odpowiedź i przedstawić ją na następnej sesji Rady Powiatu, 28 maja 2015 r.

Głos zabrał także Starosta Wrzesiński poinformował radnych o podpisaniu aktu notarialnego jako reprezentanta Skarbu Państwa i przejęciu udziałów w wysokości 85,74% nieruchomości, która stanowi siedzibę SIWL „Wiosna Ludów”. Dodał, iż działanie to stanowi podstawę do wykonania postanowienia Naczelnika I Urzędu Skarbowego Wielkopolskiego, w związku z art. 66 ordynacji podatkowej, pozwalającego na umorzenie zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa i uchronienie firmy SIWL od wszczęcia postępowania upadłościowego. Poinformował także, iż docelowo nieruchomość przeznaczona zostanie na siedzibę dla szkoły specjalnej.

Radny Bogdan Kruk poinformował członków Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa o przyspieszonym zwołaniu wyżej wymienionej komisji, tj. na dzień 26 maja 2015 r. o godzinie 14:00.

Ad. 12.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący Rady o godz. 18:40 zamknął VI sesję Rady Powiatu we Wrześni.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kaźmierczak

 

Protokołowała:

Natalia Ratajczyk

 

Załączniki do ninijszego  protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich - Referat Kancelaria Ogóna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.

 

Września, dnia 21.05.2015 r.

drukuj (Protokół nr VI/2015)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kaźmierczak
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2020-07-20 13:57

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.