Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr XXXVIII / 2022

PROTOKÓŁ NR XXXVIII / 2022

Z SESJI RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 10 lutego 2022 r.

 

Pkt. 1 Otwarcie sesji Rady Powiatu i stwierdzenie prawomocności obrad.

Marek Przyjemski, przewodniczący Rady otworzył o godz. 13:00 XXXVIII sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji, która odbyła się w trybie zdalnym. Poinformował, że zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym obrady Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Na podstawie elektronicznego potwierdzania obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczyło 18 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowiło quorum do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Pkt. 2 Przyjęcie protokołów z XXXVI i XXXVII sesji Rady Powiatu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokoły zostały sporządzone w statutowym terminie. Protokoły zostały przesłane radnym. W związku z brakiem poprawek i uzupełnień, Przewodniczący Rady stwierdził przyjęcie protokołów z XXXVI i XXXVII sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt. 3 Przedstawienie projektu porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt porządku obrad został przedłożony z materiałami na sesję Rady. Zapytał, czy radni chcą wnieść zmiany do treści proponowanego porządku posiedzenia. 

Proponowany porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Członkowie Rady jednomyślnie przyjęli treść proponowanego porządku obrad.

 

Pkt. 4.1 Przedstawienie informacji przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z terminami odbytych posiedzeń oraz pismami, które wpłynęły do Biura Rady w okresie międzysesyjnym od 17 grudnia 2021 r. do 10 lutego 2022 r. 

Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawioną informacją.

 

Pkt. 4.2 Przedstawienie sprawozdania przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na XXXVI i XXXVII sesji Rady.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady podjętych na XXXVI i XXXVII sesji Rady Powiatu.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawioną informacją.

 

Pkt. 4.3 Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w roku 2021 w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wrzesiński.

Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w roku 2021 w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wrzesiński zostało przekazane radnym 21 stycznia 2022 r. Zapytał, czy radni chcą zabrać głos w tym punkcie.

Sprawozdanie znajduje się w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0004.1.2022.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawioną informacją.

 

Pkt. 4.4 Przedstawienie sprawozdania Starosty Wrzesińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2021 rok.

Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie Starosty Wrzesińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2021 r. zostało przekazane radnym w ustawowym terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. (przekazane radnym 31 stycznia 2022 r.). Zapytał, czy radni chcą zabrać głos w tym punkcie. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Pkt. 4.5 Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Powiatu Wrzesińskiego za 2021 rok.

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z § 101 ust. 2, § 95 i § 85 Statutu Powiatu Wrzesińskiego komisje przedstawiają Radzie do 31 stycznia sprawozdania ze swojej działalności w roku poprzednim. Dodał, że sprawozdania zostały przesłane radnym 31 stycznia 2022 r. Zapytał, czy radni chcą zabrać głos w tym punkcie.

Sprawozdania komisji znajdują się w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0012.2.2022.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

O godzinie 13:20 do obrad sesji dołączyła radna Wiesława Kowalska. W dalszym posiedzeniu uczestniczyło 19 radnych.

 

Pkt. 5.1 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do udziału w projekcie „Rozwój i promocja sektora VET w Polsce - Jak promować i prowadzić klasę patronacką w warunkach polskich na podstawie doświadczeń krajów Liechtenstein, Szwajcaria i Niemcy”.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Tomasza Mackiewicza, wicedyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

Tomasz Mackiewicz poinformował, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do udziału w projekcie pn.: „Rozwój i promocja sektora VET w Polsce…” organizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG (z funduszy Islandii, Norwegii i Liechtenstein). Dodał, że głównym celem projektu jest propagowanie, wspieranie i promowanie kształcenia zawodowego. Dopowiedział, że Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni zamierza ubiegać się o udział w projekcie wspólnie z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową oraz Instytutem Analiz Rynku Pracy. Poinformował, że przez 2 najbliższe lata po przystąpieniu do projektu, wspólnie z przedstawicielami państw: Liechtenstein, Szwajcaria i Niemcy będą odbywać się prace nad wspólnie wypracowanymi rozwiązaniami zgodnymi z prawem oświatowym w Polsce.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnej Małgorzacie Cichackiej.

Małgorzata Cichacka poprosiła o rozwinięcie użytego w nazwie konkursu skrótu VET.

Tomasz Mackiewicz poinformował, że skrót VET pochodzi od nazwy z języka angielskiego Vocational education and training, co w języku polskim oznacza kształcenie zawodowe.

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Grzegorzowi Trosze.

Grzegorz Trocha zapytał, czy znany jest koszt udziału Powiatu Wrzesińskiego w projekcie, którego dotyczy przedmiotowy projekt uchwały.

Tomasz Mackiewicz odpowiedział, że Powiat Wrzesiński nie będzie ponosił żadnych kosztów.

Grzegorz Trocha zapytał, czy na organizację konferencji i innych spotkań związanych z realizacją projektu Powiat nie będzie ponosił żadnych kosztów.

Tomasz Mackiewicz odpowiedział, że Powiat nie będzie ponosił żadnych środków finansowych z tym związanych.

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Maciejowi Handkiewiczowi.

Maciej Handkiewicz poprosił o uszczegółowienie informacji dotyczących projektu. Zapytał, czy wyjazdy studyjne będą przeznaczone dla osób kształcących się i na czym będą one polegać oraz czego będzie dotyczyć wspomniana konferencja.

Tomasz Mackiewicz poinformował, że w pierwszej kolejności odbędzie się wyjazd studyjny do Lichtensteinu, w którym będą uczestniczyć wydelegowane osoby zaangażowane w projekt w celu zapoznania się z obowiązującymi tam zasadami kształcenia zawodowego. Dodał, że następnie odbędą się dwa spotkania w formie on-line z przedstawicielami Niemiec i Szwajcarii. Dopowiedział, że w styczniu 2023 r. zostanie zorganizowana konferencja w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach, podczas której zostaną przedstawione kierunki promocji kształcenia zawodowego, jakie zaobserwowano w Lichtensteinie, Niemczech i Szwajcarii. Poinformował, że kolejnym krokiem projektu jest analiza możliwości implementacji rozwiązań na podstawie prawa oświatowego i przygotowanie aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego do końca 2023 r. Dodał, że ostatnim punktem harmonogramu projektu będzie konferencja, która odbędzie się w Warszawie lub w Grzymysławicach w celu podsumowania całego projektu.

Maciej Handkiewicz zapytał, czy znany jest szacunkowy koszt całego projektu.

Tomasz Mackiewicz odpowiedział, że cały projekt jest szacowany na kwotę 87.000 euro, z czego 79.000 euro będzie stanowić dofinansowanie. Poinformował, że Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni na realizację projektu otrzyma 48.810,82 zł.

Przewodniczący Rady oddał głos radnej Wiesławie Kowalskiej.

Wiesława Kowalska zapytała, czy Starostwo Powiatowe we Wrześni ponosi wkład własny w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

Tomasz Mackiewicz odpowiedział, że Starostwo Powiatowe we Wrześni nie ponosi wkładu własnego.

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Grzegorzowi Trosze.

Grzegorz Trocha poinformował, że z przedstawionych informacji wynika, że Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni analizuje sposób promowania szkolnictwa branżowego w krajach biorących udział w projekcie. Dodał, że jego zdaniem brakuje w opisie projektu zapisu dotyczącego sposobu badania rynku i zapotrzebowania na szkolnictwo branżowe na terenie powiatu wrzesińskiego i sąsiednich powiatach. Dopowiedział, że szkolnictwo ma być promowane wśród uczniów, którzy będą wykazywać chęć kształcenia się i powinno być to oparte na rynku danego terenu. Poinformował, że można skorzystać z mechanizmów promocji wykorzystywanych przez inne kraje, ale powinno się promować własne.

Tomasz Mackiewicz poinformował, że Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni zostało zaproszone do wzięcia udziału w tym projekcie. Dodał, że celem projektu jest zapoznanie się z ofertą kształcenia zawodowego w innych krajach, aby móc porównać i przeanalizować, jakie można byłoby zastosować narzędzia w powiecie wrzesińskim, jeśli pozwolą na to możliwości prawne i techniczne. Poinformował, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, kiedy tworzyła projekt, wyszła z założenia, iż partner samorządowy, w tym przypadku Powiat Wrzesiński potrafi promować i korzystać z narzędzi promocyjnych. Dodał, że te umiejętności są wkładem Powiatu w realizację projektu.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0006.2022.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 248/XXXVIII/2022 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do udziału w projekcie „Rozwój i promocja sektora VET w Polsce - Jak promować i prowadzić klasę patronacką w warunkach polskich na podstawie doświadczeń krajów Liechtenstein, Szwajcaria i Niemcy” została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0007.2022.

 

Pkt. 5.2 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrześni.

Przewodniczący Rady poprosiło przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Mikołaja Kubiaczyka, przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Mikołaj Kubiaczyk poinformował, że dnia 19 listopada 2021 r. do Starostwa Powiatowego we Wrześni, wpłynęło pismo Wojewody Wielkopolskiego, który na podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego przekazuje korespondencję skarżącej z dnia 9 listopada 2021 r. - w części odnoszącej się do Starosty Wrzesińskiego, celem załatwienia i udzielenia odpowiedzi Zainteresowanej. Dodał, że w części dotyczącej nadzoru budowlanego, Wojewoda przekazał skargę do rozpatrzenia Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego. Dopowiedział, że organem właściwym do rozpatrzenia powyższej sprawy jest Rada Powiatu Wrzesińskiego, która powołała w tym celu Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Poinformował, że stosownie do swoich kompetencji, Komisja przeprowadziła postępowanie wyjaśniające na posiedzeniu dnia 7 grudnia 2021 r., ustalając przebieg postępowań w sprawie. Dodał, że skarżąca zgłosiła w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego we Wrześni 10 sierpnia 2021 r. telefonicznie, a 12 sierpnia 2021 r. pocztą elektroniczną, że właściciele jednej z posesji w Gminie Pyzdry prowadzili roboty rozbiórkowe, podczas których sami zdemontowali wyroby eternitowe stanowiące pokrycie budynku mieszkalnego. Na powyższe zgłoszenie pracownicy PINB przeprowadzili kontrolę rozbiórki budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego w Białobrzegu w gminie Pyzdry. Ustalono, że inwestorka uzyskała pozwolenie na rozbiórkę dnia 1 kwietnia 2021 r. wydane przez Starostę Wrzesińskiego oraz w dniu 27 kwietnia 2021 r. zawiadomiła o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych tutejszy Organ. Podczas kontroli Inspektorzy stwierdzili, że pokrycie dachowe wraz z konstrukcją dachu budynku zostały zdemontowane, a płyty eternitowe zabezpieczono folią, oznakowano i złożono na terenie działki właściciela. Inwestorka przedstawiła kontrolującym oświadczenie z dnia 10 sierpnia 2021 r. firmy zajmującej się odpadami niebezpiecznymi i prawidłowości wykonania prac związanych z usuwaniem materiałów zawierających azbest. Opis sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych załączyła do zgłoszenia. Do akt sprawy załączono także potwierdzenia przyjęcia odpadów z rozbiórki oraz dziennik budowy. Prace rozbiórkowe zostały zakończone (płyty eternitowe zostały prawidłowo zabezpieczone i złożone w bezpiecznym miejscu), inspektorzy nie stwierdzili nieprawidłowości w przeprowadzeniu prac. Ze względu na możliwość wystąpienia zagrożenie środowiska wynikającego z demontażu elementów zawierających azbest PINB we Wrześni, pismem z dnia 13 sierpnia 2021 r. przekazał wniosek skarżącej wraz z załączonymi do niego zdjęciami do służbowego wykorzystania przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Pismem z dnia 24 sierpnia 2021 r. także skarżąca złożyła do WIOŚ w Poznaniu pismo w powyższej sprawie. Odpowiadając na wskazane pisma, WIOŚ w Poznaniu, pismem z dnia 25 sierpnia 2021 r. zwrócił sprawę do ponownego rozpatrzenia przez właściwe organy - PINB we Wrześni i Burmistrza Gminy i Miasta Pyzdry prowadzących postępowania w celu właściwego usunięcia niebezpiecznych odpadów zawierających azbest. Powołując się na pismo WIOŚ z 25 sierpnia 2021 r. skarżąca 17 września 2021 r. zwróciła się o ponowne rozpatrzenie jej sprawy przez PINB we Wrześni. Pismem z dnia 5 października 2021 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego we Wrześni poinformował wnioskodawczynię, że sprawa została już przez PINB przeanalizowana i zakończona o czym poinformowano pismem z dnia 18 sierpnia 2021 r. Skarżąca nie przedstawiła nowych okoliczności w sprawie, zatem nie ma podstaw do ponownego jej rozpatrzenia. Pismem, z dnia 9 listopada 2021 r., skarżąca złożyła skargę do Wojewody Wielkopolskiego na PINB we Wrześni, który wg skarżącej twierdząc, „że nic się nie stało” ,„zamiótł jej sprawę pod dywan”. Dodał, że dnia 31 stycznia 2022 r. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, na którym ponownie rozpatrywano skargę. Dopowiedział, że członkowie komisji zapoznali się ze stanowiskiem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 13 grudnia 2021 r., w którym uznał skargę na działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za nieuzasadnioną. WWINB , w uzasadnieniu wykazał, ze działania PINB we Wrześni w powyższej sprawie nie budzą żadnych zastrzeżeń, zostały podjęte bez zbędnej zwłoki z zachowaniem ustawowych terminów, a skarżącą informowano o każdym etapie sprawy. Poinformował, że mając powyższe na uwadze, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Wrzesińskiego rekomenduje uznanie skargi za niezasadną.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0006.2022.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 249/XXXVIII/2022 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrześni została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0007.2022.

 

Pkt. 5.3 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący Radu poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Jolantę Pielak, naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

Jolanta Pielak poinformowała, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgodny na obciążenie hipoteką umowną do kwoty 8.850.000,00 zł nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, położonej w miejscowości Bierzglinek. Dodała, że hipoteka będzie stanowić zabezpieczenie spłaty wierzytelności pieniężnych PKO BP S.A. wobec kredytobiorcy, jakim jest Szpital Powiatowy we Wrześni, Sp. z o.o. w restrukturyzacji z tytułu umowy kredytu w rachunku bieżącym i umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego. Dopowiedziała, że w toku procesu restrukturyzacji spółki dokonano wyceny majątku szpitala w tym również tego, który stanowił zabezpieczenie rzeczowe dla w/w kredytów. Poinformowała, że wartość mienia szpitala – jako zabezpieczenia spłaty obu kredytów okazała się niższa, stąd potrzeba dodatkowego zabezpieczenia.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0006.2022.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnej Małgorzacie Cichackiej.

Małgorzata Cichacka zapytała, na jaką kwotę dokonano wyceny majątku Szpitala Powiatowego we Wrześni. Poinformowała, że w styczniu 2020 r. składała interpelację, na którą otrzymała odpowiedź, iż Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. jest przedsiębiorcą, który sam odpowiada za swoje zobowiązania. Zapytała, jaki związek z tą odpowiedzią ma przedmiotowy projekt uchwały.

Jolanta Pielak odpowiedziała, że wartość majątku, która stanowiła zabezpieczenie kredytu uległa zmniejszeniu. Dodała, że nie jest jej znana łączna kwota wyceny majątku Szpitala Powiatowego we Wrześni.

Starosta wrzesiński poinformował, że wartość udziałów w dużej mierze nie odzwierciedla faktycznego majątku Szpitala Powiatowego we Wrześni. Dodał, że podmioty oczekujące zabezpieczenia udzielanych kredytów, dokonują szacunkowej wyceny nieruchomości na własny użytek. Dopowiedział, że z informacji jakie posiada, to zabezpieczenie obligacji i kredytu w stosunku do szpitala było zabezpieczone na nieruchomościach szpitala z wyjątkiem jego nowego budynku. Poinformował, że główna część zabezpieczenia oparta była na tzw. kontrakcie Szpitala Powiatowego we Wrześni z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dodał, że w trakcie procesu restrukturyzacji, Bank PKO BP S.A., który jest głównym wierzycielem, oczekuje bardziej trwałego zabezpieczenia niż kontrakt. Dopowiedział, że stąd wyniknęła propozycja zabezpieczenia na nieruchomości położonej w Bierzglinku. Poinformował, że szacunkowa wartość nieruchomości została opracowana w oparciu o tzw. studium, ponieważ na ten moment nie jest zatwierdzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w Bierzglinku. Dodał, że według studium znajduje się tam nieruchomość na ponad 18 hektarów, podzielona na 3 działki, z czego zabezpieczeniem byłaby objęta tylko jedna działka. Dopowiedział, że Powiat Wrzesiński posiada pismo z banku zapewniające, iż w momencie, kiedy zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na tej nieruchomości, to bank jest skłonny do pewnych przeniesień zabezpieczeń na innych częściach nieruchomości, z tego względu, aby nie kolidowało to Powiatowi w jego gospodarowaniu nieruchomościami.

Beata Matuszewska poinformowała, że przedmiotowa sprawa dotyczy rachunku liniowego prowadzonego w banku oraz odsetek naliczanych od kredytu nieodnawialnego zaciągniętego przez Szpital Powiatowy we Wrześni, za który poręczył Powiat Wrzesiński. Dodała, że zabezpieczenie w postaci kontraktu stało się dla banku niewystarczające, w związku z tym bank zwrócił się do Powiatu Wrzesińskiego, który jest 100% udziałowcem o dodatkowe zabezpieczenie, jednak nie w formie gotówki, a środka trwałego.

Przewodniczący Rady oddał głos radnej Małgorzacie Cichackiej.

Małgorzata Cichacka poprosiła o udzielenie odpowiedzi, na jaką kwotę dokonano wyceny majątku Szpitala Powiatowego we Wrześni. Dodała, że dziwi ją fakt, iż Powiat musi poręczyć zobowiązanie, mimo tego, że w 2020 r. w odpowiedzi na interpelację otrzymała od prezesa Szpitala Powiatowego we Wrześni informację, iż szpital jest przedsiębiorcą, który samodzielnie odpowiada za swoje zobowiązania.

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Przemysławowi Hirschfeldowi.

Przemysław Hirschfeld zapytał, jaka była w 2012 r. i jaka jest obecnie wartość mienia Szpitala Powiatowego we Wrześni. Zapytał, dlaczego zabezpieczeniem nadal nie może być wspomniany przez Pana starostę kontrakt, tym bardziej, iż pewna część kredytu została już pewni spłacona. Zadał pytanie, jaka jest wartość działki nr 139/73 w Bierzglinku i co się aktualnie na niej znajduje. Zapytał, jaka część kredytów szpitala zawartych w 2012 i 2020 r. została już spłacona i jakie jest zadłużenie na dziś. Czy Szpital Powiatowy we Wrześni nie posiada już nic, co mogłoby być zabezpieczeniem dla banku, tylko Powiat Wrzesiński jest zobowiązany przekazać pod hipotekę swoją nieruchomość. Jak zakończyły się rozmowy Zarządu Szpitala, które miały wpłynąć na spłatę zadłużenia wynikającego z przegranych spraw sądowych, co ma wpływ na obecną sytuację finansową szpitala.

Przewodniczący Rady oddał głos staroście wrzesińskiemu.

Starosta wrzesiński poinformował, że w Szpitalu Powiatowym we Wrześni trwa proces restrukturyzacji. Dodał, że prowadzona jest kalkulacja ryzyka. Dopowiedział, że jednymi z elementów są wartość majątku szpitala i potencjalne zobowiązania szpitala w stosunku do wierzycieli. Poinformował, że nadal trwa postępowanie sądowe w sprawie restrukturyzacji szpitala. Dodał, że jego rozstrzygnięcie pozwoli na zorganizowanie zgromadzenia wierzycieli, na którym będzie można mówić o faktycznych, a nie hipotetycznych wartościach zobowiązań. Dopowiedział, że wartość majątku szpitala wzrasta, ale dopóki nie zostaną zakończone i rozstrzygnięte kwestie potencjalnych zobowiązań to wartość majątku jest oceniana i kalkulowana przez jednego z wierzycieli, jakim jest bank. Poinformował, że co roku dokonuje się proces amortyzacji obiektu, czyli około 4.000.000,00 zł stanowi wartość umorzenia, która przekłada się bezpośrednio na wartość księgową, jednak niekoniecznie na wartość rynkową. Dodał, że działka jest większa niż zakłada zabezpieczenie, jednak na ten moment, kiedy nie zostanie przyjęty miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w Bierzglinku, w taki sposób się to kształtuje. Odnosząc się do pytania odnośnie zabezpieczenia w postaci majątku szpitala, odpowiedział, że aktualnie głównym majątkiem Szpitala Powiatowego we Wrześni jest nowo wybudowany obiekt szpitala, który nie wchodzi w skład zabezpieczenia dotychczasowych kredytów zaciągniętych w Banku PKO BP S.A. Poinformował, że związane jest to również z trwałością projektu i środkami finansowymi pochodzącymi z Unii Europejskiej. Dodał, że w momencie zakończenia procesu restrukturyzacji szpitala będą znane rzeczywista wycena majątku oraz wartość zobowiązań szpitala. Dopowiedział, że ten proces ma na celu ustabilizowanie i ugruntowanie sytuacji finansowej i majątkowej Szpitala Powiatowego we Wrześni. Poinformował, że w grudniu 2021 r. przed posiedzeniem Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie z Panią prezes szpitala, na które zostali zaproszeni członkowie tej Komisji. Dodał, że podczas spotkania można było zapoznać się ze szczegółowymi informacji odnośnie majątku i zobowiązań szpitala oraz jego bieżącej sytuacji i stanu inwestycji prowadzonych na jego terenie. Poprosił panią naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o przedstawienie wartości działki według zleconej wyceny.

Jolanta Pielak poinformowała, że wyceny wartości działki w Bierzglinku o powierzchni 7 ha i 6421 m dokonał uprawniony rzeczoznawca majątkowy na kwotę 10.854.000,00 zł.

Przewodniczący Rady oddał głos radnej Małgorzacie Cichackiej.

Małgorzata Cichacka poprosiła Panią prezes Szpitala Powiatowego we Wrześni o udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące wysokości wyceny majątku Szpitala Powiatowego we
Wrześni.

Przewodniczący Rady poprosił o sformułowanie zapytania na piśmie. Udzielił głos radnej Wiesławie Kowalskiej.

Wiesława Kowalska zapytała, czy działka przeznaczona pod zabezpieczenie dla banku, jest to ta sama działka, która była przeznaczona pod budowę osiedla w Bierzglinku.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że wycena nieruchomości w Bierzglinku, która zostanie obciążona hipoteką została oszacowana w oparciu o studium w stosunku do tego terenu. Poinformował, że na ukończeniu trwają procedury związane z przyjęciem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na którym znajduje się ta nieruchomość. Dodał, że dopiero przyjęty plan umożliwi faktyczne określenie wartości poszczególnych działek oraz ewentualne przenoszenie zabezpieczeń dla banku z jednej działki na drugą. Dopowiedział, że Bank PKO BP S.A. zobowiązał się nie utrudniać Powiatowi Wrzesińskiemu możliwości dysponowania nieruchomościami po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przewodniczący Rady oddał głos radnej Wiesławie Kowalskiej.

Wiesława Kowalska zapytała, na jakiej podstawie wybrano działkę pod obciążenie hipoteczne z pośród kilku innych nieruchomości. Czym się kierowano i czy można było wskazać inną działkę. Zapytała, dlaczego i czym spowodowane jest to, że Bank PKO BP S.A wymaga dodatkowego zabezpieczenia akurat w tym momencie.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że pod obciążenie hipoteczne została wybrana najmniejsza działka z trzech działek, które łącznie stanowiły 18 ha i są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Poinformował, że głównym zabezpieczeniem był kontrakt Szpitala Powiatowego we Wrześni z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dodał, że w czasie trwania procesu restrukturyzacji szpitala i zmniejszających się proporcjonalnie środków finansowych pochodzących z kontraktu na funkcjonowanie placówki, Bank PKO BP S.A. uznał, iż oczekuje dodatkowego zabezpieczenia, ponieważ zabezpieczenie na dotychczasowych nieruchomościach jest zbyt niskie w stosunku do wartości zaciągniętego kredytu.

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Przemysławowi Hirschfeldowi.

Przemysław Hirschfeld zapytał, jaka była wartość kredytu zawartego w 2012 r. i 2020 r. oraz jaka część tych kredytów została już spłacona.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że są to bardzo dokładne dane, kilka razy były dokonywane zmiany, w związku z tym, aby nie podać nieprawidłowych informacji poprosiła o złożenie zapytania na piśmie w celu uzyskania odpowiedzi.

Przemysław Hirschfeld zapytał, co znajduje się obecnie na działce w Bierzglinku, która ma zostać obciążona hipoteką.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że działka jest użytkowana przez dzierżawcę, który prowadzi na niej uprawę.

Przemysław Hirschfeld zapytał, czy Zarząd Szpitala uczestniczył w rozmowach, które miały wpłynąć na spłatę zadłużenia wynikającego z przegranych spraw sądowych. Jeśli tak, to jakie są rezultaty tego spotkania.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że proces restrukturyzacji został rozpoczęty po prawomocnym wyroku sądu w stosunku do firmy Climatic Obis 2 i związanych z wykonanymi, a niezapłaconymi pracami przez Szpital Powiatowy we Wrześni ze względu na nierzetelność wykonawców. Poinformował, że druga sprawa dotyczy firmy Climatic, która wystąpiła z roszczeniem przeciwko szpitalowi na kwotę około 15.000.000,00 zł. Dodał, że firma przegrała sprawę w pierwszej instancji, dlatego odwołała się od rozstrzygnięcia sądu i sprawa trafiła do sądu drugiej instancji. Dopowiedział, że jest jeszcze trzecia sprawa, która aktualnie jest zawieszona do momentu rozstrzygnięcia drugiej sprawy, która mogłaby pozwolić na odzyskanie przez szpital kwoty podstawowej w kwocie ponad 9.000.000,00 zł. Poinformował, że prowadzony proces restrukturyzacji pozwoli na rozstrzygnięcie wszystkich kwestii dotyczących zobowiązań wobec wierzycieli.

Przemysław Hirschfeld dodał, że Szpital Powiatowy we Wrześni przegrał trzy sprawy. Zapytał, czy w tej kwestii coś się zmieniło. Dopowiedział, że z informacji, jakie posiada to wyroki się uprawomocniły i zostały objęte procesem restrukturyzacji szpitala.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że pierwsza sprawa jest rozstrzygnięta prawomocnie, stąd został wszczęty proces restrukturyzacji. Poinformował, że druga sprawa dotyczy postępowania firmy Climatic w stosunku do Szpitala Powiatowe we Wrześni, która w pierwszej instancji została rozstrzygnięta na niekorzyść firmy Climatic, ta następnie odwołała się od decyzji sądu i sprawa jest rozpatrywana w drugiej instancji. Dodał, że trzecie postępowanie dotyczy sprawy Szpitala przeciwko firmie Climatic, która jest zawieszona do momentu rozstrzygnięcia sądowego firmy Climatic wobec szpitala, który wystąpił z roszczeniem na kwotę ponad 9.000.000,00 zł w stosunku do firmy Climatic. Dopowiedział, że nie ma żadnych nowych informacji odnośnie tych postępowań.

Przewodniczący Rady oddał głos radnej Małgorzacie Cichackiej.

Małgorzata Cichacka zapytała, do kogo Bank PKO BP S.A. złożył pismo dotyczące dodatkowego zabezpieczenia.

Starosta wrzesiński poinformował, że głównym partnerem jest Szpital Powiatowy we Wrześni, jednak obligacje i kredyt zostały poręczone i zabezpieczone przez Powiat Wrzesiński, stąd Powiat czuje się odpowiedzialny i chciałby, aby proces restrukturyzacji wyprostował wszystkie kwestie szpitala związane z wierzytelnościami i roszczeniami.

Małgorzata Cichacka zapytała, czy Szpital Powiatowy we Wrześni zwrócił się pismem o wsparcie do Powiatu Wrzesińskiego.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że Bank PKO BP S.A. zwrócił się do Szpitala Powiatowego we Wrześni o dodatkowe zabezpieczenie zobowiązań.

Małgorzata Cichacka poinformowała, że nad tematem Szpitala Powiatowego we Wrześni trwa debata już od kilku lat. Dodała, że wszystkim zależy na tym, aby istniał szpital we Wrześni. Oznajmiła, że nie może zrozumieć tego, że kiedy zadawane są pytania dotyczące kwestii finansowych szpitala, to zawsze udzielana jest odpowiedź, iż Powiat jest zobowiązany do wspierania szpitala, a kiedy ona składała interpelację, to w odpowiedzi otrzymała informację, którą można przeczytać między wierszami, „że ma się nie interesować, ponieważ szpital jest przedsiębiorcą, który samodzielnie prowadzi działalność gospodarczą i sam odpowiada za swoje zobowiązania”. Dopowiedziała, że trzeba przyjąć jeden kierunek i trzymać się tej samej odpowiedzi od początku do końca.

Starosta wrzesiński poinformował, że wszyscy się troszczą o Szpital Powiatowy we Wrześni tylko jedni z dobrą wolą, a drudzy ze złą wolą. Dodał, że Szpital Powiatowy we Wrześni jest odrębnym bytem i prowadzi własną działalność. Dopowiedział, że Powiat jest zobowiązany respektować zapisy umów, które zostały podjęte w zakresie poręczonych zobowiązań. Poinformował, że gdyby nie poręczenia, nigdy nie powstałby nowy budynek szpitala we Wrześni. Dodał, że Powiat będzie dążył do tego, aby proces restrukturyzacji wyprostował wszystkie kwestie związane z roszczeniami z tytułu rozbudowy szpitala i aby szpital mógł nadal funkcjonować w sposób niezagrożony. Dopowiedział, że w Polsce nie ma powiatu, który nie uczestniczyłby w wspieraniu swojego szpitala, chociażby z tego względu, iż poziom finansowania służby zdrowia, w tym szpitali powiatowych jest bardzo mocno odbiegający od faktycznych kosztów ich funkcjonowania.

Małgorzata Cichacka poinformowała, że 2 lata temu składała interpelację odnośnie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie związanych z postępowaniami sądowymi. Dodała, że dziś natomiast Powiat wychodzi sam przed szereg. Dopowiedziała, że mimo wszystko ma nadzieję, że sprawy zakończą się dobrze.

Starosta wrzesiński poinformował, że nieuprawnione jest określenie, iż Powiat sam wychodzi przed szereg. Dodał, że na spotkaniu z Panią prezes szpitala były omówione wszystkie ważne aspekty i szczegóły dotyczące sytuacji finansowej oraz zobowiązań szpitala.

Małgorzata Cichacka poinformowała, że przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej wie z jakiego powodu była nieobecna i jej nieobecność na spotkaniu była usprawiedliwiona.

Przewodniczący Rady oddał głos radnej Wiesławie Kowalskiej.

Wiesława Kowalska poprosiła o numer działki, która ma być zabezpieczeniem dla banku.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że jest to działka nr 139/73 w miejscowości Bierzglinek.

Wiesława Kowalska zapytała, czy wszystkie 3 działki są zaplanowane pod zabudowę, czy tylko ta jedna i co wpłynęło na to, że działka 139/73 z pośród tych 3 działek została wytypowana do zabezpieczenia w postaci hipoteki.

Starosta wrzesiński poinformował, że teren 18 ha jest podzielony na 3 działki geodezyjne. Dodał, że najmniejsza z nich stanowi zabezpieczenie dla banku. Dopowiedział, że w końcowej fazie znajduje się procedura opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Bierzglinku. Poinformował, że w momencie uchwalenia planu, podział tych działek będzie następował według danych zawartych w tym dokumencie.

Wiesława Kowalska zapytała, czy wszystkie 3 działki są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że teren o powierzchni 18 ha jest zapisany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem działki o powierzchni około 1,2 ha, ponieważ jest to grunt III klasy. Poinformował, że pozostały obszar jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na którym jest planowane budownictwo wielorodzinne 3-kondygnacyjne z mansardowymi dachami w gęstości zabudowy 40%, a 60% będą stanowić tereny zielone, chodniki i ścieżki. Dodał, że jedna z działek jest zaplanowana pod usługi o charakterze medycznym, opieki społecznej, przedszkole, żłobek i placówki ochrony zdrowia, które będą służyć mieszkańcom osiedla, które jest objęte planowanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jak i również tym mieszkańcom, którzy już zamieszkują na terenie miejscowości Bierzglinek.

Wiesława Kowalska dopowiedziała, że w związku z tym w najbliższym czasie Rada Powiatu będzie zobowiązana rozpatrzyć uchwały dotyczące określenia dokładnych działek pod hipotekę.

Starosta wrzesiński poinformował, że będą podejmowane takie uchwały z dwóch powodów. Po pierwsze, w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co zmieni sytuację prawną gruntu, który aktualnie jest objęty tylko studium. Po drugie, jeśli proces restrukturyzacji zakończy się pomyślnie, to może okazać się, iż zabezpieczenie w postaci nieruchomości stanie się dla banku nieistotne i się z niego wycofa.

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Maciejowi Handkiewiczowi.

Maciej Handkiewicz zapytał, czy kredyt, o którym mowa w przedmiotowej uchwale dotyczy zaciągniętego w 2020 r. kredytu obrotowego w miejsce zobowiązań z tytułu obligacji.

Beata Matuszewska odpowiedziała tak dokładnie. Jest to zamiana emisji obligacji na kredyt.

Maciej Handkiewicz poinformował, że miało być to rozwiązanie korzystne dla Powiatu Wrzesińskiego, a okazuje się, iż generuje kolejne problemy w postaci konieczności zaciągnięcia hipoteki. Zapytał, czy nowy budynek szpitala we Wrześni nie może być nadal przedmiotem zabezpieczenia z uwagi na środki unijne.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że teoretycznie można byłoby przeprowadzić już to postępowanie, ponieważ minął okres karencji związanej z trwałością projektu. Poinformował, że wszelkiego rodzaju możliwości dokonywania jakichkolwiek obciążeń na rzecz Szpitala Powiatowego we Wrześni nie jest autonomiczną decyzją w procesie restrukturyzacji szpitala tylko jest decyzją nadzorcy sądowego.

Maciej Handkiewicz oznajmił, że jego zdaniem obciążenie hipoteką przedmiotowej działki jest na tym etapie niekorzystna, ponieważ nie ma zatwierdzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a jego uchwalenie wpłynie nie tylko na zmianę stanu prawnego działek i ich nowy podział, ale przede wszystkim na wartość działek. Dodał, że rozwiązanie zaproponowane w projekcie uchwały uważa za niekorzystne i nie widzi możliwości, aby z pełną odpowiedzialnością zagłosować za nim.

Starosta wrzesiński poinformował, że sam sformułował podobne wnioski, jak radny Maciej Handkiewicz, w momencie, kiedy sprawa była rozpatrywana na Zarządzie Powiatu. Dodał, że poprosił o pisemną deklarację Banku PKO BP S.A., iż wartość zobowiązań zostanie elastycznie dostosowana po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tak aby ewentualne zabezpieczenie pojawiło się na działce wskazanej przez Powiat, która będzie wartościowo odpowiadała tej kwocie, której bank oczekuje. Dopowiedział, że jego zdaniem, w momencie, kiedy proces restrukturyzacji zakończy się, to oczekiwanie zabezpieczenia ze strony banku stanie się przedmiotowe.

Maciej Handkiewicz zapytał, jaka jest perspektywa czasowa uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i czy nie ma możliwości odroczyć ustanowienia hipoteki w ramach negocjacji z bankiem.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że szacunkowo zakłada się, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zostanie uchwalony na przełomie kwietnia – maja 2022 r. Poinformował, że natomiast rozstrzygnięcia dotyczące procesu restrukturyzacji będą zapadały pod koniec marca 2022 r. Dodał, że Bank PKO BP S.A. jest głównym wierzycielem, którego głos będzie przesądzał w głosowaniu nad podejmowaniem decyzji w procesie restrukturyzacji.

Przewodniczący Rady odda głos radnemu Przemysławowi Hirschfeldowi.

Przemysław Hirschfeld poprosił o przedstawienie deklaracji banku, którą złożył Powiatowi, iż po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie elastyczny i pozwoli na dokonanie zmian w zakresie hipoteki na gruntach.

Jolanta Pielak odpowiedziała, że prowadziła korespondencję z Bankiem PKO BP S.A zapewniającym deklarację, która brzmi: „bank nie będzie w takim przypadku czynił żadnych szkód w zamianie nieruchomości”. Odniosła się do wypowiedzi Pana radnego Macieja Handkiewicza. Poinformowała, że jeśli chodzi o aktualną wycenę wartości działki, która jako jedyna jest zapisana w księdze wieczystej, to ta wartość opiera się na przeznaczeniu w studium, a przeznaczenie w studium jest tożsame z tym, jakie będzie po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dodała, że zarówno w studium, jak i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka jest przeznaczona pod zabudowę wielorodzinną i w związku z tym wartość tej nieruchomości znacznie nie wzrośnie.

Przewodniczący Rady oddał głos radnej Małgorzacie Cichackiej.

Małgorzata Cichacka zapytała, czy rozważano, aby zabezpieczenie hipoteczne stanowił stary budynek Szpitala Powiatowego we Wrześni, zamiast nieruchomości w Bierzglinku.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że stary budek szpitala, parking, budynek przychodni zdrowia i kontrakt szpitala z NFZ wchodzą w skład zabezpieczenia.

Przewodniczący Rady oddał głos radnej Wiesławie Kowalskiej.

Wiesława Kowalska zapytała, czy Zarząd Powiatu rozważał zabezpieczenie dla banku w postaci jakiejkolwiek innej nieruchomości.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że w czasie trwania procesu restrukturyzacji Szpitala Powiatowego we Wrześni nie ma możliwości dokonać żadnego zabezpieczenia na majątku szpitala. Poinformowała, że bank zwrócił się do Powiatu Wrzesińskiego, jako 100% udziałowca o dokonanie dodatkowego zabezpieczenia. Dodała, że były dwie możliwości, albo zabezpieczenie w postaci gotówki, albo zabezpieczenie na majątku. Dopowiedziała, że wybrano zabezpieczenie na majątku, uważając je za bardziej korzystniejsze. Poinformowała, że Powiat nie posiada innego majątku o takiej wartości, który mógłby stanowić zabezpieczenie dla banku. Dodała, że nieruchomość w Bierzglinku jest jedynym majątkiem Powiatu, który spełniał warunki zabezpieczenia.

W związku z brakiem kolejnym pytań, Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 250/XXXVIII/2022 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego została podjęta 13 głosami „za”, 4 głosami „przeciw” i 2 głosami „wstrzymującymi się”.

Wyniki imienne:

ZA (13) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Waldemar Grzegorek, Dionizy Jaśniewicz, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

PRZECIW (4) Małgorzata Cichacka, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Marek Kołodziejczyk

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Jarosław Czyż, Wiesława Kowalska

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0007.2022.

 

Pkt. 5.4 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022 - 2029.

Pkt. 5.5 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektów uchwał Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu.

Beata Matuszewska poinformowała, że dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 271.110,00 zł z tytułu pozyskanych środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przewozów autobusowych - środki na zadanie własne organizatora publicznego transportu zbiorowego w kwocie 271.110,00 zł. Dodała, że natomiast wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 271.110 00 zł z tego dla:

1) Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 271.110,00 zł na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej;

b) 12.655 99 zł z tego:

  • zwiększa się plan dotacji na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Wrzesińskiego o kwotę 14.666,67 zł,
  • zmniejsza się plan dotacji dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów o kwotę 2.010,68 zł,

c) 2.400,00 zł na pokrycie kosztów udziału szkół w programie Szkolny Klub Sportowy 2022;

2) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 2.325,00 zł na indywidualne nauczanie ucznia,

b) 8.605,00 z1 na indywidualne nauczanie ucznia,

c) 5.820,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego na zakup wyposażenia i umundurowania;

3) Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 12.494,93 zł na indywidualne nauczanie uczniów;

4) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 7.458,00 zł na usamodzielnienie wychowanka,

b) 7.458,00 zł na usamodzielnienie wychowanka,

c) 8.000,00 zł na wypłatę jednorazowych świadczeń na pokrycie kosztów związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej;

5) Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 59.762,06 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli nie uwzględnione w planach finansowych wydatków szkoły na 2022 r.;

6) zmniejsza się rezerwę o kwotę 126.978 98 zł (rezerwa ogólna - 37.971,99 zł rezerwa celowa - 89.006,99 zł).

Beata Matuszewska poinformowała, że do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się niżej wymienione zmiany:

1) w przedsięwzięciu pn.: „Dofinansowanie do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii komunikacyjnych przebiegających na terenie powiatu wrzesińskiego zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 271.110,00 zł;

2) w przedsięwzięciu pn.: „Ubezpieczenie majątku odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020/2022 zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 2.089,25 zł;

3) w przedsięwzięciu pn.: „Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2021-2022 zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 93.600,00 zł.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0006.2022.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022 – 2029. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 251/XXXVIII/2022 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022 - 2029 została podjęta 14 głosami „za” i 5 głosami „wstrzymującymi się”.

Wyniki imienne:

ZA (14) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Dionizy Jaśniewicz, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

WSTRZYMUJĘSIĘ (5) Małgorzata Cichacka, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0007.2022.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 252/XXXVIII/2022 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok została podjęta 14 głosami „za” i 5 głosami „wstrzymującymi się”.

Wyniki imienne:

ZA (14) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Dionizy Jaśniewicz, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

WSTRZYMUJĘSIĘ (5) Małgorzata Cichacka, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0007.2022.

 

Pkt. 6 Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 21 ust. 12 ustawy o samorządzie powiatowym i § 46 ust. 2 Statutu Powiatu Wrzesińskiego Interpelacje, jak i również zapytania składane są w formie pisemnej na ręce przewodniczącego Rady, przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelację staroście. Odpowiedź na złożone interpelacje i zapytania zostaje udzielana w ustawowym terminie (14 dni). Dodał, że dnia 7 lutego 2022 r. radny Przemysław Hirschfeld złożył interpelację w sprawie wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w Starostwie Powiatowym we Wrześni i podległych jednostkach w latach 2019-2021 oraz ile aktualnie znajduje się w Starostwie przystosowanych stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnością.

 

Pkt. 7 Wnioski i oświadczenia radnych.

Radni nie podjęli dyskusji w tym punkcie.

 

Pkt. 8 Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady zamknął o godz. 14:50 XXXVIII sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji.

 

Na tym protokół został zakończony. Protokół został podpisany po przyjęciu jego treści przez Radę.

 

 

Przewodniczący Rady

/-/ Marek Przyjemski

 

 

Protokołowała:

Marta Mittmann, inspektor Wydziału Organizacyjnego

drukuj (Protokół nr XXXVIII / 2022)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Przyjemski
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2022-03-31 14:39
  • zmodyfikował: Marta Mittmann
    ostatnia modyfikacja: 2022-04-01 07:51

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.