Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr XL / 2022

PROTOKÓŁ NR XL / 2022

Z SESJI RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 11 marca 2022 r.

 

Pkt. 1 Otwarcie sesji Rady Powiatu i stwierdzenie prawomocności obrad.

Marek Przyjemski, przewodniczący Rady otworzył o godz. 11:00 XL sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji, która odbyła się w trybie zdalnym. Poinformował, że sesja została zwołana na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528) na wniosek Zarządu. Zarząd podjął uchwałę w sprawie wniosku o zwołanie sesji w dniu 9 marca 2022 r. Przewodniczący Rady zobowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Dodał, że zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym obrady Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Na podstawie elektronicznego potwierdzania obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczyło 16 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowiło quorum do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Pkt. 2 Przedstawienie projektu porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt porządku obrad został przedłożony z materiałami na sesję Rady. Zaznaczył, iż zgodnie z art. 15 ust. 8 ustawy o samorządzie powiatowym Rada może wprowadzić zmiany w porządku sesji zwołanej na wniosek Zarządu bezwzględną większością głosów ustawowego jej składu, z tym że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy. Zapytał radnych, czy wnoszą zmiany do treści proponowanego porządku posiedzenia.

W związku z brakiem propozycji zmian przewodniczący Rady stwierdził przyjęcie porządku obrad.

Proponowany porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt. 3.1 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022 - 2029.

Pkt. 3.2 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektów uchwał Annę Trubacz, główną księgową.

Anna Trubacz poinformowała, że ogólna wartość budżetu nie ulega zmianie. Dodała, że następuje przeniesienie planowanych wydatków między wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi. Dopowiedziała, że zmiana dotyczy przede wszystkim zadania majątkowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo – budowa ciągu pieszo – rowerowego”.  Poinformowała, że 3 marca 2022 r. miało miejsce otwarcie ofert przetargowych na ww. zadanie. Dodała, że najkorzystniejsza ze złożonych ofert przekroczyła planowany budżet o około 80.000,00 zł. Dopowiedziała, że w związku z realizacją niniejszego zadania konieczne jest zabezpieczenie środków na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę około 60.000,00 zł. Poinformowała, że zatem należy podwyższyć planowane wydatki na realizację zadania o kwotę 140.000,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Dodała, że w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej znajduje się zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo – budowa ciągu pieszo – rowerowego” i w związku z tym należy dokonać tam zmiany polegającej na zwiększeniu planowanej kwoty nakładu o 140.000,00 zł. Dopowiedziała, że dodatkowo w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się dane wynikające ze złożonych sprawozdań budżetowych za 2021 r. W 2021 r. zaplanowano przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 4.448.904,98 zł. Niniejszy kredyt uruchamiany był w transzach zgodnie z potrzebami, ostatecznie wykonano przychody z tego tytułu w kwocie 4.341.631,68 zł. Na skutek zrealizowania przychodów w tym zakresie o kwotę niższą o 107.273,30 zł, dokonano zmniejszenia planowanych rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych w 2028 r. Jednocześnie dokonuje się ponownego szacowania planowanych wydatków na obsługę długu w okresie prognozy przy jednoczesnym uwzględnieniu znaczącego wzrostu stawki WIBOR 3M o kwotę 183.482,99 zł. Poinformowała, że zwiększenie wynika również z tego, iż w ostatnim czasie kilkukrotnie podnoszone były stopy procentowe, co również ma wpływ na wskaźnik WIBOR 3M, który ma znaczenie przy ustalaniu wysokości odsetek podlegających zapłacie.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0006.2022.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionymi projektami uchwał.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022 – 2029. W głosowaniu wzięło udział 16 radnych.

Uchwała nr 254/XL/2022 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022 - 2029 została podjęta 12 głosami „za” i 4 głosami „wstrzymującymi się”.

Wyniki imienne:

ZA (12) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Jarosław Czyż, Dionizy Jaśniewicz, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Rafał Zięty

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Małgorzata Cichacka, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Marek Kołodziejczyk

NIEOBECNI (3) Waldemar Grzegorek, Wiesława Kowalska, Henryka Waligóra

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0007.2022.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok. W głosowaniu wzięło udział 16 radnych.

Uchwała nr 255/XL/2022 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok została podjęta 12 głosami „za” i 4 głosami „wstrzymującymi się”.

Wyniki imienne:

ZA (12) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Jarosław Czyż, Dionizy Jaśniewicz, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Rafał Zięty

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Małgorzata Cichacka, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Marek Kołodziejczyk

NIEOBECNI (3) Waldemar Grzegorek, Wiesława Kowalska, Henryka Waligóra

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0007.2022.

 

Pkt. 4 Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady zamknął o godz. 11:10 XL sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji.

 

Na tym protokół został zakończony. Protokół został podpisany po przyjęciu jego treści przez Radę.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Marek Przyjemski

 

 

 

Protokołowała:

Marta Mittmann, inspektor Wydziału Organizacyjnego

drukuj (Protokół nr XL / 2022)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Przyjemski
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2022-04-01 07:56

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.