Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr XLII / 2022

PROTOKÓŁ NR XLII / 2022

Z SESJI RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

 

 

Pkt. 1 Otwarcie sesji Rady Powiatu i stwierdzenie prawomocności obrad.

Marek Przyjemski, przewodniczący Rady otworzył o godz. 16:00 XLII sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji, która odbyła się w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Poinformował, że zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym obrady Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Na podstawie elektronicznego potwierdzania obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczyło 19 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowiło quorum do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 2 Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Powiatu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół został sporządzony w statutowym terminie. Protokół został przesłany radnym. Dnia 26 kwietnia radny Grzegorz Trocha złożył wniosek w sprawie wniesienia poprawki do treści protokołu przy jego wypowiedzi. Przeczytał treść wypowiedzi po zmianie: „Grzegorz Trocha poinformował, że  w punkcie, w którym przedstawione są wydatki na zadania związane z inwestycjami drogowymi, przy jednym z zadań wskazano tylko numer drogi 2903P. Zapytał, czy jest to droga powiatowa w miejscowości Kolonia Janowska. Poprosił jednocześnie, aby w uzasadnieniach dotyczących inwestycji drogowych, oprócz numeru drogi podawać również miejscowość, w której dana droga się znajduje”. Zarządził głosowanie nad przyjęciem poprawki do protokołu. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Poprawka do treści protokołu została przyjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

 

Pkt 3 Przedstawienie projektu porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt porządku obrad został przedłożony z materiałami na sesję Rady. Zapytał, czy radni chcą wnieść zmiany do treści proponowanego porządku posiedzenia.

Proponowany porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Członkowie Rady jednomyślnie przyjęli treść proponowanego porządku obrad.

 

Pkt. 4.1 Przedstawienie informacji przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z terminami odbytych posiedzeń oraz pismami, które wpłynęły do Biura Rady w okresie międzysesyjnym od 30 marca 2022 r. do 27 kwietnia 2022 r.

Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Przewodniczący Rady poinformował, że dnia 25 kwietnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, na którym Komisja zapoznała się z pismem w sprawie demontażu materiału zawierającego azbest na jednej z posesji w miejscowości Białobrzeg w Gminie Pyzdry. Otrzymał stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która stwierdziła, że „Pismo z dnia 3 marca 2022 r. nie wnosi żadnych nowych okoliczności do sprawy. Zgodnie z art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego. Komisja podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko, które opracowała w postaci projektu uchwały na posiedzeniu dnia 31 stycznia 2022 r. Następnie uchwała ta została przyjęta przez Radę Powiatu Wrzesińskiego na sesji dnia 10 lutego 2022 r. uznając skargę za niezasadną. Komisja proponuje, aby w związku ze złożeniem oświadczenia przez Panią Ilonę Pawłowską, iż była wraz ze swoim mężem świadkiem samodzielnego demontażu azbestu przez właściciela jednej z posesji w miejscowości Białobrzeg w Gminie Pyzdry i, że podczas tego nie brała udziału żadna wykwalifikowana firma, przekazać powyższą sprawę do wiadomości naczelnikowi Urzędu Skarbowego”. Zarządził głosowanie nad powyższym stanowiskiem i podtrzymaniem stanowiska, iż skarga jest niezasadna. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Stanowisko zostało przyjęte jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Stanowisko znajduje się w zbiorze skarg i wniosków załatwianych bezpośrednio (w tym na jednostki podległe) w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.1510.2.2021.

Przewodniczący Rady poinformował, że na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbyło się dnia 25 kwietnia 2022 r. Komisja zapoznała się również z pismem zatytułowanym jako skarga na działanie Starosty Wrzesińskiego. Wnioskodawcy wskazali, że składają pismo na podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Otrzymał stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która stwierdziła, że „przedmiotowe pismo nie wyczerpuje dyspozycji art. 227 k.p.a., który stanowi, że „Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw” (…) Komisja uznała, że należy jednoznacznie stwierdzić, że osobiste odczucia autorów nie mogą być podstawą do składania skargi, o której mowa w art. 227 k.p.a. Przypadek ten można bowiem zakwalifikować co najwyżej do stosunków cywilnoprawnych, a nie administracyjnych. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała, że złożone pismo nie podlega rozpatrzeniu przez Radę Powiatu”.

Stanowisko znajduje się w zbiorze: przewodniczący rady powiatu (korespondencja) w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0004.8.2022.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawioną informacją.

 

Pkt. 4.2 Przedstawienie sprawozdania przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na XLI sesji Rady.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady podjętych na poprzednich sesjach Rady Powiatu.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

Pkt. 5.1 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022 - 2029.

Pkt. 5.2 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał Annę Trubacz, główną księgową.

Anna Trubacz poinformowała, że dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 489.733,22 zł z tytułu:

1) przyznania dotacji w kwocie 217.000,00 zł na realizację rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”;

2) przyznania dotacji od Ministra Edukacji i Nauki na realizację projektu „Poznaj Polskę” w kwocie 106.195,00 zł;

3) wpłat uczestników wycieczek realizowanych w ramach projektu „Poznaj Polskę”. Plany w jednostkach oświatowych zwiększą się o kwotę 44.973,00 zł z tego:

a) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni - 19.782,00 zł,

b) Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni - 18.417,00 zł,

c) Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni - 2.360,00 zł,

d) Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni - 4.414,00 zł;

4) wsparcia finansowego na realizację zadania pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 24.000,00 zł. Środki te zostały przyznane po 12.000,00 zł dla dwóch szkół: Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni i Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni;

5) wpływów za obiady, z których korzystają dzieci przedszkolne w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni w kwocie 4.268,00 zł;

6) otrzymanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie odszkodowania za uszkodzony dach na budynku podczas wichury w kwocie 1.997,22 zł;

7) zwiększenia planu dochodów usług w związku ze wzrostem średniego utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w kwocie 90.000,00 zł i otrzymanej darowizny w kwocie 500,00 zł.

Anna Trubacz dodała, że wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 723.552,10 zł, z tego dla:

1) w jednostkach oświatowych zwiększa się plan o kwotę 151.168,00 zł na realizację projektu „Poznaj Polskę” z tego dla:

a) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni - 68.307,00 zł (z dofinansowania 48.525,00 zł i wkład własny 19.782,00 zł),

b) Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni - 55.969,00 zł (z dofinansowania 37.552,00 zł i wkład własny 18.417,00 zł),

c) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni - 11.800,00 zł (z dofinansowania 9.440,00 zł i wkład własny 2.360,00 zł),

d) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni - 15.092,00 zł (z dofinansowania 10.678,00 zł i wkład własny 4.414,00 zł);

2) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 217.800,00 zł na realizację rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - działalność Wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego;

3) Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 12.000,00 zł na realizację zadania pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,

b) 8.373,32 zł na indywidualne nauczanie uczniów;

4) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 12.000,00 zł na realizację zadania pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,

b) 8.045 09 zł na indywidualne nauczanie uczniów,

c) 30.000,00 zł na energię;

5) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 10.868,00 zł na nagrodę jubileuszową, wyżywienie przedszkolaków, przegląd urządzeń dozorowanych kotłowni oraz pompy ciepła,

b) 15.542,03 zł na indywidualne nauczanie uczniów;

6) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 40.000 00 zł na energię elektryczną i cieplną;

7) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach zwiększa się plan o kwotę 40.000.00 zł na energię elektryczną i gaz;

8) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 34.783,53 zł na:

  • przyznanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki w kwocie 5.240,49 zł,
  • utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (2 dzieci) w kwocie 17.543,04 zł,
  • pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej w kwocie 12.000,00 zł;

b) 39.000,00 zł na uzupełnienie niedoborów środków na działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;

9) Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie zwiększa się plan o kwotę 1.997,22 zł na naprawę dachu;

10) Domu Pomocy Społecznej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 90.500,00 zł na utrzymanie mieszkańców oraz na zakup prześcieradeł i poduszek dla mieszkańców zgodnie z wolą darczyńcy;

11) Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 1.000,00 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych nauczycieli;

12) Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 233.818,88 zł na odszkodowanie zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu wraz z odsetkami;

13) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 21.984,00 zł na indywidualne nauczanie uczniów;

14) zmniejsza się rezerwę o kwotę 245.327,97 zł (rezerwa ogólna kwota 113.783,53 zł, rezerwa celowa kwota 131.544,44 zł).

Anna Trubacz poinformowała, że do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się niżej wymienione zmiany:

1) w przedsięwzięciu pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2021/2022 zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe do kwoty 333.436,93 zł. Zmiana wynika z zakończenia realizacji przedsięwzięcia;

2) dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Działalność Wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego”. Okres realizacji to lata 2022-2026. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 1.202.784,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we Wrześni.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0006.2021.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnej Małgorzacie Cichackiej.

Małgorzata Cichacka zapytała, jakiego postępowania dotyczy odszkodowanie zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego na kwotę 233.000,00 zł.

Anna Trubacz odpowiedziała, że jest to wyrok Sądu Apelacyjnego dotyczący sprawy związanej z termomodernizacją budynku przy ul. Leśnej we Wrześni.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że wyrok zapadł w drugiej instancji. Dodała, że na ten mement wyrok jest prawomocny. Dopowiedziała, że jest to związane z tematem niedoprecyzowań projektowych i realizacją robót dodatkowych. Poinformowała, że wykonawca wystąpił z roszczeniem do Powiatu, który jest zamawiającym. Dodała, że Powiat wystąpi z regresem wobec projektanta.

Małgorzata Cichacka zapytała, czy w 2018 r. przy podpisywaniu aneksu nie można było dokonać zmian, które wyniknęły w późniejszym etapie realizacji inwestycji.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że na tamten moment orzeczenia wyglądały w różny sposób i obowiązywało wynagrodzenie ryczałtowe. Dodała, że sąd podszedł do sprawy kosztorysowo i w związku z powyższym taki zapadł jego wyrok.

Małgorzata Cichacka zapytała, czy powstałe roszczenia wyniknęły na koniec realizacji inwestycji.

Anna Wolska-Wróblewska odpowiedziała, że powstałe roszczenia wyniknęły na koniec realizacji inwestycji i były ujęte w odrębnym dokumencie przedstawionym przez wykonawcę.

W związku z brakiem kolejnych pytań, przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022 – 2029. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 265/XLII/2022 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029 została podjęta 14 głosami „za” i 5 głosami „wstrzymującymi się”.

Wyniki imienne:

ZA (14) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Dionizy Jaśniewicz, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5) Małgorzata Cichacka, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0007.2022.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 266/XLII/2022 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok została podjęta 14 głosami „za” i 5 głosami „wstrzymującymi się”.

Wyniki imienne:

ZA (14) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Dionizy Jaśniewicz, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5) Małgorzata Cichacka, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska

Uchwała znajduje się w  zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2022.

 

Pkt. 6 Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 21 ust. 12 ustawy o samorządzie powiatowym i § 46 ust. 2 Statutu Powiatu Wrzesińskiego Interpelacje, jak i również zapytania składane są w formie pisemnej na ręce przewodniczącego Rady, przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelację staroście. Odpowiedź na złożone interpelacje i zapytania zostaje udzielana w ustawowym terminie (14 dni). Dodał, że w okresie międzysesyjnym nie wpłynęła żadna interpelacja ani zapytanie radnych.

 

Pkt. 7 Wnioski i oświadczenia radnych.

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Przemysławowi Hirschfeldowi.

Przemysław Hirschfeld poinformował, że otrzymał odpowiedź na zapytanie dotyczące kontraktu Szpitala Powiatowego we Wrześni z Narodowym Funduszem Zdrowia, która odbiega od wypowiedzi Pana Starosty na sesji Rady Powiatu dnia 10 lutego 2022 r. Na sesji Pan Starosta poinformował radnych, że głównym zabezpieczeniem kredytu udzielonego przez PKO BP był kontrakt Szpitala Powiatowego we Wrześni z Narodowym Funduszem Zdrowia, a jego wartość sukcesywnie się zmniejszała. Natomiast z ujętych w odpowiedzi na jego zapytanie kwot, które szpital pozyskiwał z Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że sukcesywnie one wzrastały. Poprosił o ustosunkowanie się do jego wypowiedzi.

Starosta wrzesiński poinformował, że kontrakt fizycznie wzrasta, ale w stosunku do kosztów funkcjonowania szpitala, przede wszystkim rosnących kosztów osobowych, realnie dochód jest niższy. Dodał, że jeśli mówi się o faktycznie wzrastającym, spadającym czy utrzymującym się kontrakcie na określonym poziomie to należy odnosić się do faktycznych i realnych wartości. Powstaje efekt finansowy w postaci nadwyżki finansowej zysku lub strat. Poinformował, że w większości szpitali, w tym szpitali powiatowych realna wartość kontraktów szpitali z Narodowym Funduszem Zdrowia systematycznie spada.

Przemysław Hirschfeld nie zgodził się z wypowiedzią Pana Starosty. Poinformował, że chodzi o zabezpieczenie, które kontrakt stanowił dla Banku PKO BP, a nie o to, czy kontrakt starczy na utrzymanie działalności szpitala. Dodał, że  Pan Starosta na sesji 10 lutego 2022 r. powiedział, że kontrakt był zabezpieczeniem kredytu, więc co to ma wspólnego z kosztami utrzymania szpitala. Zastanawia się, dlaczego bank zrezygnował z tego rozwiązania, skoro środki finansowe z kontaktu wpływały sukcesywnie wyższe. Dopowiedział, że na poprzedniej sesji zwrócił uwagę na to, iż pewna część kredytu została już spłacona, czyli wartość zabezpieczenia w zupełności powinna wystarczyć na zabezpieczenie dla banku.

Starosta wrzesiński poinformował, że zabezpieczenie kredytu stanowi poręczenie Powiatu na zabezpieczenie spłaty kapitału kredytu. Dodał, że zabezpieczenie kredytu jest na kontrakcie szpitala z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz na dwóch nieruchomościach tj. budynku przychodni i parkingu z przyległościami. Dopowiedział, że było to zabezpieczenie ustanowione przez bank i określone w umowie wsparcia. Poinformował, że bank w momencie realnego zmniejszania się wartości kontraktu oraz trwania procesu restrukturyzacyjnego dokonuje analizy polegającej na porównaniu wszystkich elementów postępowania i na ich podstawie określa, czy zabezpieczenie jest wystarczające. Dodał, że najważniejsze jest dla pozytywnego rozstrzygnięcia postępowania restrukturyzacyjnego stanowisko banku PKO BP, ponieważ Powiat, wtedy posiada pakiet większościowy. Dopowiedział, że jeden z elementów postępowania restrukturyzacyjnego, o czym mówiła Pani Prezes Szpitala na poprzedniej sesji został pozytywnie rozstrzygnięty na rzecz szpitala, chodzi o sprawę z firmą Climatic. Poinformował, że pozwoliło to uruchomić proces restrukturyzacyjny, gdzie fundamentalnym punktem całego procesu będzie głosowanie wierzycieli, w tym głównego wierzyciela jakim jest Bank PKO BP.

Przemysław Hirschfeld zapytał o dostępność obiektów sportowych tj. hala sportowa przy Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni i hala pneumatyczna przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni dla osób z zewnątrz.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że sala sportowa przy Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni jest w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni. Poinformował, że dyrektor szkoły określa możliwości korzystania z tego obiektu. Dodał, że założeniem było, aby obiekt stanowił oprócz celu do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, również był miejscem dla celów publicznych i służył osobom z zewnątrz. Dopowiedział, że hala powstała z dofinansowania środków Unii Europejskiej i w związku z tym Powiat zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego o interpretację możliwości korzystania z obiektu, poza prowadzeniem zajęć lekcyjnych. Poinformował, że stanowisko Urzędu Marszałkowskiego określa, iż obiekt może być wykorzystywany na różnego rodzaju inicjatywy społeczne i publiczne. Natomiast jeśli chodzi o halę pneumatyczną przy Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni to obiekt został oddany do użytku kilka tygodni temu. Dodał, że jest do wykonania jeszcze bieżnia i infrastruktura towarzysząca wokół obiektu. Dopowiedział, że do czasu zakończenia inwestycji, dyrektor szkoły może dysponować obiektem na zasadach określonych przez Powiat, tak aby hala mogła być wykorzystywana nie tylko w godzinach szkolnych, ale również popołudniami.

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Krzysztofowi Strużyńskiemu.

Krzysztof Strużyński poinformował, że w budżecie zarezerwowana była kwota 100.000,00 zł na wykonanie nawierzchni na moście w miejscowości Lisewo. Zapytał, czy ta kwota jest wystarczająca na remont mostu.

Bartłomiej Kaczmarzewski, naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych poinformował, że powstał problem z wzrastającymi cenami w budownictwie. Dodał, że ceny masy asfaltowej systematycznie wzrastają. Dopowiedział, że przeprowadził rozmowy z różnymi wykonawcami i niektóre oferty są ważne przez 6 godzin, ze względu na wzrost cen. Poinformował, że według kosztorysu na wymianę nawierzchni na moście w Lisewie kwota 100.000,00 zł może okazać się niewystarczająca. Dodał, że jest problem z dostępnością materiałów budowlanych, co również ma wpływ na cenę. Dopowiedział, że dwa tygodnie temu kwota 100.000,00 zł byłaby wystarczająca na mastyks grysowy.

Krzysztof Strużyński zapytał, czy jest planowane jakieś inne rozwiązanie na naprawę nawierzchni na moście w Lisewie, tak aby zimą most nie przeciekał.

Bartłomiej Kaczmarzewski odpowiedział, że naprawę nawierzchni na moście w Lisewie należy zrobić w całości, nie da się zrealizować tego częściowo, ponieważ będzie to nieekonomiczne i nie zabezpieczy całego obiektu. Poinformował, że jak będzie posiadał całkowite rozeznanie w kosztach, to przedstawi taką informację Zarządowi Powiatu, który podejmie odpowiednie decyzje.

Przewodniczący Rady oddał głos radnej Małgorzacie Cichackiej.

Małgorzata Cichacka zapytała jeszcze o postępowanie dotyczące odszkodowania zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego, o którym wcześniej była mowa, czy było ono spowodowane czyimś błędem, niedoszacowaniem, czy błędnym wyliczeniem.

Anna Wolka-Wróblewska odpowiedziała, że w złożonym pozwie zostały zawarte wszystkie uwagi, które były później analizowane i nadal są procedowane w postępowaniu sądowym.

Małgorzata Cichacka zapytała, czy nieprawidłowości zostały wykryte na etapie projektowania.

Anna Wolska-Wróblewska odpowiedziała, że nieprawidłowości wykryto po zakończeniu realizacji inwestycji.

Małgorzata Cichacka zapytała, z jakiej części budżetu pochodzi kwota 233.000,00 zł, która jest zabezpieczona w ramach wyroku sądowego. Czy ta kwota była przeznaczona na inny cel.

Anna Trubacz odpowiedziała, że kwota w wysokości 233.000,00 zł pochodzi z wolnych środków i nie była ona przeznaczona na inny konkretny cel.

Przewodniczący Rady przypomniał radnym o składaniu oświadczeń majątkowych do dnia 30 kwietnia.

 

Pkt. 8 Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady zamknął o godz. 16:45 XLII sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji.

 

Na tym protokół został zakończony. Protokół został podpisany po przyjęciu jego treści przez Radę.

 

 

Przewodniczący Rady

 

/-/ Marek Przyjemski

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała:

Marta Mittmann, inspektor Wydziału Organizacyjnego

drukuj (Protokół nr XLII / 2022)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Przyjemski
 • opublikował: Marta Mittmann
  data publikacji: 2022-06-21 13:08
 • zmodyfikował: Marta Mittmann
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-21 13:09

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.