Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr XLIII / 2022

PROTOKÓŁ NR XLIII / 2022

Z SESJI RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 31 maja 2022 r.

 

Pkt. 1 Otwarcie sesji Rady Powiatu i stwierdzenie prawomocności obrad.

Marek Przyjemski, przewodniczący Rady otworzył o godz. 10:00 XLIII sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji, która odbyła się w trybie zdalnym. Poinformował, że sesja została zwołana na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528) na wniosek Zarządu. Zarząd podjął uchwałę w sprawie wniosku o zwołanie sesji w dniu 30 maja 2022 r. Przewodniczący Rady zobowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Dodał, że zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym obrady Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Na podstawie elektronicznego potwierdzania obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczyło 16 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowiło quorum do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Pkt. 2 Przedstawienie projektu porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt porządku obrad został przedłożony z materiałami na sesję Rady. Zaznaczył, iż zgodnie z art. 15 ust. 8 ustawy o samorządzie powiatowym Rada może wprowadzić zmiany w porządku sesji zwołanej na wniosek Zarządu bezwzględną większością głosów ustawowego jej składu, z tym że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy. Zapytał radnych, czy wnoszą zmiany do treści proponowanego porządku posiedzenia.

W związku z brakiem propozycji zmian przewodniczący Rady stwierdził przyjęcie porządku obrad.

Proponowany porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt. 3 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projekty uchwały Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu.  

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że dochody budżetowe zwiększa się o 1.470.037,00 z tytułu:

1) zwiększenia planu dochodów w kwocie 18.368,00 zł  dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim,

2) wpływów od Gminy Kołaczkowo oraz od Gminy Września w kwocie 12.960,00 zł na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski w związku z działaniami wojennymi przyjętych do Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie oraz Bursy Międzyszkolnej we Wrześni,

3) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w kwocie 1.262.480,00 zł (w związku w ustawą z dnia 24 marca 2022 roku o zmianie ustawy – Karty Nauczyciela),

4) wpływów ze sprzedaży środków trwałych – ciągnika i przyczepy zrealizowanych przez Zespół Szkół Politechnicznych w kwocie 20.510,00 zł,

5) otrzymanego przez Zespół Szkół Politechnicznych odszkodowania za zalanie starego budynku w kwocie 5.289,00 zł,

6) zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2022  o kwotę 47.040,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka,

7) zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2022 o kwotę 26.190,00 zł na realizację zadań bieżących z rezerwy celowej – podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, z tego dla:

a) Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie kwotę 13.968,00 zł,

b) Środowiskowego Domu Samopomocy „Na skarpie” w Gozdowie kwotę 12.222,00 zł,

8) otrzymanej przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących darowizny w kwocie 8.800,00 zł od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na organizację spotkania młodzieży z Polski i Niemiec,

9) otrzymanej darowizny od osoby fizycznej  w kwocie 9.000,00 zł na zakup żywności i artykułów pierwszej potrzeby dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Polski w związku z działaniami wojennymi,

10) otrzymanych darowizn na organizację „Niedzieli z Powiatem” w łącznej kwocie 59.400,00 zł.

Dodała, że wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 1.470.037,00 zł, z tego dla:

1) w jednostkach oświatowych zwiększa się plan o kwotę 18.368,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim, z tego dla:

a) Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan o kwotę 1.085,43 zł,

b) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan o kwotę 10.167,60 zł,

c) Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan o kwotę 3.034,09 zł,

d) Zespołu Szkół Specjalnych zwiększa się plan o kwotę 2.539,15 zł,

e) Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia zwiększa się plan o kwotę 1.027,52 zł,

f) zwiększa się plan o kwotę 514,21 zł na dotację dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Redukacyjno-Wychowawczego „Arka” we Wrześni;

2) Bursy Międzyszkolnej zwiększa się plan o kwotę 6.880,00 zł na wydatki związane z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski w związku z działaniami wojennymi,

3) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny zwiększa się plan o kwotę 6.080,00 zł na wydatki związane z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski w związku z działaniami wojennymi,

4) w jednostkach oświatowych i Starostwie Powiatowym zwiększa się plan o kwotę 1,262,480,00 zł z związku ze zmianą Karty Nauczyciela, z tego dla:

a) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących o kwotę 173.232.00 zł,

b) Zespołu Szkół Politechnicznych o kwotę 201.977,00 zł,

c) Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 95.556,00 zł,

d) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 o kwotę 43.784,00 zł,

e) Zespołu Szkół Specjalnych o kwotę 147.208,00 zł,

f) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę 28.707,00 zł,

g) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej o kwotę 30.826,00 zł,

h) Bursy Międzyszkolnej o kwotę 22.374,00 zł,

i) Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia o kwotę 21.629,00 zł.

Kwota nierozdysponowana w wysokości 497.223,00 zł zostaje w Starostwie Powiatowym i zostanie rozdysponowana pomiędzy w/w jednostki w drugim półroczu.

5) Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan o kwotę 20.510,00 zł na:

a) realizację zadania majątkowego pn.: „Zakup traktora ogrodowego – kosiarki i samobieżnej odśnieżarki dla Zespołu Szkół Politechnicznych” – kwota 19.500,00 zł,

b) zakup drobnego sprzętu ogrodniczego – kwota 1.010,00 zł,

6) Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan o kwotę 5.289,00 zł na usługę montaż kamer i uruchomienia monitoringu wizyjnego,

7) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 47.040,00 (tj. przy dochodach budżetowych),

8) Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie zwiększa się plan o kwotę 12.222,00 zł (tj. przy dochodach budżetowych),

9) Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie zwiększa się plan o kwotę 13.968,00 zł (tj. przy dochodach budżetowych),

10) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan o kwotę 8.800,00 zł z przeznaczeniem zgodnie z wolą darczyńcy,

11) wpłata na fundusz celowy na realizację zadania pn.: „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni, w ramach zadania inwestycyjnego” w kwocie 100.000,00 zł,

12) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 36.900,00 zł na montaż oraz demontaż hali pneumatycznej na boisku przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni,

13) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan o kwotę 1.850,00 zł na szkolenie pracowników,

14) Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan o kwotę 15.000,00 zł na zakupy związane z przeprowadzeniem egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,

15) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem zgodnie z wolą darczyńcy,

16) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 59.400,00 zł z przeznaczeniem zgodnie z wolą darczyńców,

17) zmniejsza się rezerwę o 153.750,00 zł.

Ponadto w budżecie dokonuje się następujących zmian:

1) Starostwie Powiatowym zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 14.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Zakup serwerowego zasilacza UPS”, tym samym zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 14.000,00 zł,

2) Starostwie Powiatowym zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 57.000,00 zł poprzez zwiększenie zadań majątkowych, i tak:

a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2153P – budowa ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Nekla” o kwotę 34.000,00 zł,

b) „Przebudowa nawierzchni mostu w m. Lisewo” o kwotę 23.000,00 zł,

tym samym zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 57.000,00 zł.

3) dokonuje się niżej wymienionej zmiany nazwy zadania w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały z:

„Dotacja parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maiyi Panny w Pyzdrach na "Kontynuacja prac remontowych, konserwatorsko-restauratorskich (II etap) dwóch naw bocznych oraz kruchty bocznej i głównej w kościele farnym w Pyzdrach",

na: „Dotacja dla parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach na "Prace konserwatorsko-restauratorskie w nawie i kruchcie bocznej-północnej w kościele parafialnym p. w. Narodzenia NMP w Pyzdrach, ul. Farna działka nr 1552".

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym. (symbol klasyfikacyjny SO.0006.2022).

Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu Grzegorzowi Trosze.

Grzegorz Trocha zauważył, że w dziale dot. promocji jednostek samorządu terytorialnego planowane jest zwiększenie środków o 131.400,00 oraz zmniejszenie środków o 20.000,00 zł. Poprosił o wyjaśnienie ww. zapisów.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że są to środki, które wpłynęły z darowizny na organizację pikniku „Niedziela z powiatem”. Dodała, że przenosi się dodatkowe środki na ww. zadanie, które znajdowały się w innych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w Starostwie Powiatowym.

Przewodniczący Rady udzielił głosu radnej Wiesławie Kowalskiej.

Wiesława Kowalska zapytała, czy kwoty obejmujące przebudowę drogi powiatowej nr 2153P oraz przebudowę mostu w miejscowości Lisewo są przesunięciem z wcześniej rozdysponowanych wydatków.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że kwoty dot. przebudowy drogi oraz mostu wynikają ze środków, które nie zostały zrealizowane w wydatkach bieżących i w danej klasyfikacji budżetowej. Dodała, że z zadań drogowych przenosi się fundusze z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Podkreśliła, że są to środki zaoszczędzone pod zimowym utrzymaniu dróg.

Wiesława Kowalska zapytała, czy ww. zadania nie ujmują kwot, które już zostały przeznaczone na przebudowę innych dróg, m.in. w Kolonii Janowskiej.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały, tj. w wykazie zadań majątkowych ujęta została modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2903P
w m. Kolonia Janowska.

W związku z brakiem kolejnych pytań, Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.

Uchwała nr 267/XLIII/2022 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok została podjęta 14 głosami „za”, 3 głosami „wstrzymującymi się”, 1 radny nie oddał głosu.

Wyniki imienne:

ZA (14) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

WSTRZYMUJĘSIĘ (3)  Małgorzata Cichacka, Przemysław Hirschfeld, Marek Kołodziejczyk

BRAK GŁOSU (1)  Krzysztof Strużyński

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0007.2022.

 

Pkt. 4 Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady zamknął o godz. 10:20 XLIII sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji.

 

Na tym protokół został zakończony. Protokół został podpisany po przyjęciu jego treści przez Radę.

 

 

Przewodniczący Rady

 

/-/ Marek Przyjemski

 

 

 

 

 

Protokołowała:

Dorota Lewandowska

drukuj (Protokół nr XLIII / 2022)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Przyjemski
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2022-06-21 13:57
  • zmodyfikował: Marta Mittmann
    ostatnia modyfikacja: 2022-06-21 13:57

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.