Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr XLV / 2022

PROTOKÓŁ NR XLV / 2022

Z SESJI RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 25 lipca 2022 r.

 

Pkt. 1 Otwarcie sesji Rady Powiatu i stwierdzenie prawomocności obrad.

Marek Przyjemski, przewodniczący Rady otworzył o godz. 14:25 XLV sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji, która odbyła się w trybie zdalnym. Poinformował, że sesja została zwołana na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528) na wniosek Zarządu. Zarząd podjął uchwałę w sprawie wniosku o zwołanie sesji w dniu 21 lipca 2022 r. Przewodniczący Rady zobowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Dodał, że zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym obrady Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Na podstawie elektronicznego potwierdzania obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczyło 18 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowiło quorum do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Pkt. 2 Przedstawienie projektu porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt porządku obrad został przedłożony z materiałami na sesję Rady. Zaznaczył, iż zgodnie z art. 15 ust. 8 ustawy o samorządzie powiatowym Rada może wprowadzić zmiany w porządku sesji zwołanej na wniosek Zarządu bezwzględną większością głosów ustawowego jej składu, z tym że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy. Zapytał radnych, czy wnoszą zmiany do treści proponowanego porządku posiedzenia.

W związku z brakiem propozycji zmian przewodniczący Rady stwierdził przyjęcie porządku obrad.

Proponowany porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt. 3 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Annę Trubacz, główną księgową.

Anna Trubacz  poinformowała, że dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 518.860,00 zł z tytułu:

1) otrzymania środków od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 349.370,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

2) zwiększenia planu dotacji celowych na 2022 r. o kwotę 65.000,00 zł na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa;

3) zwiększenia planu dotacji celowych na 2022 r. o kwotę 34.839,00 zł na sfinansowanie od 1 stycznia 2022 r. podwyżek uposażenia i wzrostu pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach powiatowych/ miejskich Państwowej Straży Pożarnej w ramach realizacji przedsięwzięcia Wzmocnienia motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”;

4) otrzymanej darowizny od Powiatu Wolfenbüttel w kwocie 69.651,00 zł na pomoc dla obywateli Ukrainy.

Dodała, że natomiast wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 518.860,00 zł, z tego dla:

1) Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 308.140,00 zł na pokrycie kosztów pobytu obywateli Ukrainy,

b) 65.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego (tj. przy dochodach budżetowych),

c) 69.651,00 zł zgodnie z wolą darczyńcy, czyli Powiatu Wolfenbüttel;

2) Bursy Międzyszkolnej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 13.020,00 zł na pokrycie kosztów pobytu obywateli Ukrainy;

3) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zwiększa się plan o kwotę 28.210,00 zł na pokrycie kosztów pobytu obywateli Ukrainy;

4) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 34.839,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego (tj. przy dochodach budżetowych);

5) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 12.839,00 zł na zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz na usamodzielnienie wychowanka;

6) zmniejsza się rezerwę ogólną o 12.839,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0006.2022.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionymi projektami uchwał.

 

Podczas głosowania wystąpił problem techniczny programu eSesja. Nie można było zakończyć głosowania nad ww. projektem uchwały w programie. W wyniku tego radny Janusz Balcerzak nie mógł oddać swojego głosu, ponieważ urządzenie, na którym oddawał głos przestało funkcjonować i wymagało zresetowania. Radny Janusz Balcerzak potwierdził ustnie oddanie głosu „za”.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.

Uchwała nr 278/XLV/2022 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok została podjęta 16 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi się”.

Wyniki imienne:

ZA (16) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Małgorzata Cichacka, Przemysław Hirschfeld

NIEOBECNI (1) Dionizy Jaśniewicz

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0007.2022.

 

Pkt 4 Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady zamknął o godz. 14:30 XLV sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji.

 

Na tym protokół został zakończony. Protokół został podpisany po przyjęciu jego treści przez Radę.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Marek Przyjemski

 

 

 

 

 

Protokołowała:

Marta Mittmann, inspektor Wydziału Organizacyjnego

drukuj (Protokół nr XLV / 2022)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Przyjemski
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2022-09-21 12:23

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.