Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr L / 2023

PROTOKÓŁ NR L / 2023

Z SESJI RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 20 marca 2023 r.

 

Pkt. 1 Otwarcie sesji Rady Powiatu i stwierdzenie prawomocności obrad.

Marek Przyjemski, przewodniczący Rady otworzył o godz. 11:00 L sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji, która odbyła się w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Poinformował, że zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym obrady Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Powitał radnych, starostę, pracowników Starostwa, przedstawicieli służb, inspekcji, straży, jednostek organizacyjnych powiatu i lokalnych mediów oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczyło 17 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowiło quorum do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 2 Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół został sporządzony w statutowym terminie. Protokół został przesłany radnym. W związku z brakiem poprawek i uzupełnień, Przewodniczący Rady stwierdził przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 3 Przedstawienie projektu porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt porządku obrad został przedłożony z materiałami na sesję Rady. Zapytał, czy radni chcą wnieść zmiany do treści proponowanego porządku posiedzenia.

Proponowany porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Członkowie Rady jednomyślnie przyjęli treść proponowanego porządku obrad.

 

Pkt 4.1 Przedstawienie informacji przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z terminami odbytych posiedzeń oraz pismami, które wpłynęły do Biura Rady w okresie międzysesyjnym od 16 grudnia 2022 r. do 20 marca 2023 r.

Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawioną informacją.

 

Pkt 4.2 Przedstawienie sprawozdania przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na XLIX sesji Rady.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady podjętych na XLIX sesji Rady Powiatu.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

 

Pkt 4.3 Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Powiatu Wrzesińskiego za 2022 rok.

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z § 101 ust. 2, § 95 i § 85 Statutu Powiatu Wrzesińskiego komisje przedstawiają Radzie do 31 stycznia sprawozdania ze swojej działalności w roku poprzednim. Dodał, że sprawozdania zostały przesłane radnym 27 stycznia 2023 r. Zapytał, czy radni chcą zabrać głos w tym punkcie.

Sprawozdania komisji znajdują się w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0012.2.2023.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

Pkt 4.4 Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni za 2022 r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i pieczy zastępczej.

Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie zostało przekazane radnym dnia 9 marca 2023 r. Zapytał, czy radni chcą zabrać głos.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

Pkt 4.5 Przedstawienie sprawozdania z realizacji „Powiatowego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami we Wrześni” za 2021 i 2022 rok.

Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie zostało przekazane radnym dnia 9 marca 2023 r. Zapytał, czy radni chcą zabrać głos.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu Maciejowi Handkiewiczowi.

Maciej Handkiewicz poinformował, że liczba osób z niepełnosprawnością podejmujących pracę na otwartym rynku pracy w porównaniu między 2021 r. a 2022 r. jest niższa o około 20 osób. Zapytał, z czego wynika ta różnica, czy zgłasza się mniej osób, czy może po stronie potencjalnych pracodawców jest mniejsze zapotrzebowanie. Dodał, że liczba osób, które złożyły wniosek oraz liczba osób, które otrzymały dofinansowanie na zakup przedmiotów ortopedycznych w 2021 r. jest podobna, natomiast w 2022 r. jest znaczna różnica pomiędzy tymi liczbami, ponieważ wnioski złożyło 995 osób, a dotację otrzymało 793 osób. Zapytał, z czego wynika taka różnica.

Przewodniczący Rady oddał głos Joannie Musiałkiewicz, kierującej Powiatowym Urzędem Pracy we Wrześni.

Joanna Musiałkiewicz odpowiedziała, że jeśli chodzi o liczbę osób z niepełnosprawnością podejmujących pracę na rynku pracy, to są to osoby, które widnieją w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni. Dodała, że wiele osób z niepełnosprawnością nie jest zarejestrowanych w rejestrze urzędu między innymi dlatego, że ich ograniczenia dotyczące funkcjonowania na rynku pracy ograniczają możliwości aktywizacji zawodowej. Dopowiedziała, że różnica spadkowa pomiędzy 2021 r. a 2022 r. wynika z tego, że był to przełom bardzo trudnych lat i pracodawcy zrobili się oszczędni, jeśli chodzi o zwiększanie liczby miejsc pracy. Poinformowała, że trudno znaleźć miejsce pracy dla osoby z niepełnosprawnością, tak aby ona jak i pracodawca byli usatysfakcjonowani. Dodała, że poza tym czasem podjęcie pracy przez osobę, która posiada różnego rodzaju świadczenia z tytułu niepełnosprawności ogranicza uzyskiwanie renty czy innych świadczeń.

Przewodniczący Rady oddał głos Annie Marii Kulczyńskiej, dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że wnioski o dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych można składać przez cały rok. Dodała, że przyznawanie dofinansowania zależy od posiadanej puli środków finansowych na ten cel. Dopowiedziała, że wszystkie środki finansowe, które są zaoszczędzone np. z funduszu na uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych, czy likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych przenoszone są na sesjach Rady Powiatu Wrzesińskiego na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym i do wyczerpania środków są one przyznawane. Poinformowała, że jeśli nastąpiła różnica w liczbie złożonych wniosków a przyznanych dotacji to znaczy, że nie wystarczyło środków finansowych pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Pkt 4.6 Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w roku 2022 w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wrzesiński.

Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie zostało przekazane radnym dnia 20 stycznia 2023 r. Zapytał, czy radni chcą zabrać głos.

Sprawozdanie znajdują się w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0004.4.2023.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

Pkt 4.7 Przedstawienie sprawozdania Starosty Wrzesińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2022 rok.

Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie zostało przekazane radnym dnia 9 marca 2023 r. Zapytał, czy radni chcą zabrać głos.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

Pkt 5.1 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na realizację tych zadań w 2023 roku.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Annę Marię Kulczyńską, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Rada Powiatu Wrzesińskiego w formie uchwały określa zadania finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań. Dodała, że Powiat Wrzesiński otrzymał 4.898.891,00 zł na realizację zadań w 2023 r. Dopowiedziała, że ta kwota została ustalona na podstawie rozporządzenia z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym. Poinformowała, że Powiat otrzymał w bieżącym roku o 481 913,00 zł więcej środków niż w ubiegłym roku, w tym o 433 037,29 zł więcej na rehabilitację społeczną, z czego o 198.000,00 zł więcej na działalność warsztatów terapii zajęciowej. Dodała, że na rehabilitację zawodową przeznacza się kwotę 68.000,00 zł, w tym na:

1) udzielanie osobom niepełnosprawnym dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – 26.000,00 zł;

2) dokonywanie zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu – 42.000,00 zł.

Dopowiedziała, że na rehabilitację społeczną przeznacza się kwotę 4.830.891,00 zł, w tym na:

1) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – 500.000,00 zł;

2) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych – 300.000,00 zł;

3) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 35.935,00 zł;

4) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – 943.596,00 zł;

5) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji – 4.800,00 zł;

6) finansowanie w części lub w całości kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej – 3.046.560,00 zł, w tym: WTZ we Wrześni – 1.384.800,00 zł, WTZ w Rudzie Komorskiej – 830.880,00 zł, WTZ w Czeszewie – 830.880,00 zł.

Poinformowała, że podział został dokonany przy udziale Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0006.2023.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Maciejowi Handkiewiczowi.

Maciej Handkiewicz zapytał, czy zwiększono pulę finansową w 2023 r., w związku z tym, że w 2022 r. zabrakło środków finansowych na złożonych 200 wniosków.

Anna Maria Kulczyńska odpowiedziała, że zwiększono pulę środków finansowych na każdym zadaniu, ponieważ otrzymano więcej środków finansowych. Poinformowała, że jest to zadanie, którego nigdy nie można przewidzieć, ile będzie zapotrzebowania, ponieważ wnioski na ten cel można składać przez cały rok.

Maciej Handkiewicz zapytał, o ile zwiększyła się pula środków finansowych w stosunku do roku ubiegłego na zakup przedmiotów ortopedycznych.

Anna Maria Kulczyńska odpowiedziała, że środki finansowe na ten cel zwiększono w 2023 r. o 300.000,00 zł.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.

Uchwała nr 310/L/2023 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie określenia zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na realizację tych zadań w 2023 roku została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (17) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

NIEOBECNI (2) Waldemar Grzegorek, Paweł Skrzypczak

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0007.2023.

 

Pkt 5.2 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wrzesińskim na lata 2023-2025.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Annę Marię Kulczyńską.

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że zgodnie z art. 180 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych. Dodała, że program stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Dopowiedziała, że w związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0006.2023.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.

Uchwała nr 311/L/2023 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wrzesińskim na lata 2023-2025 została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (17) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

NIEOBECNI (2) Waldemar Grzegorek, Paweł Skrzypczak

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0007.2023.

 

Pkt 5.3 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni w charakterze partnera do projektu „Mobilność-Edukacja-Sukces” realizowanego przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu w ramach przyznanej Akredytacji Erasmusa w sektorze Kształcenia i szkoleń zawodowych, Edukacji szkolnej i Edukacji dorosłych Akcja 1 „Mobilność edukacyjna”.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Olgę Kośmińską-Gierę, naczelnika Wydziału Edukacji.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni, po raz kolejny, do projektu realizowanego przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu. Dodała, że jest to projekt finansowany ze środków Erasmusa i opiera się o współpracę 3 szkół: Zespołu Szkół w Pniewach, Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej oraz Zespołu Szkół Zawodowych we Wrześni. Dopowiedziała, że projekt dotyczy wyjazdu na praktyki zawodowe zagraniczne uczniów w zawodzie technik logistyk. Poinformowała, że na mocy uchwały podjętej przez Radę Powiatu w ubiegłym roku, aktualnie uczniowie przebywają na praktyce zawodowej w Portugalii. Dodała, że podjęcie tej uchwały i umożliwienie realizacji projektu w roku przyszłym spowoduje, że kolejna grupa 18 uczniów będzie mogła uczestniczyć w wyjeździe zagranicznym jednocześnie realizując praktykę zawodową. Z uczniami przebywają także nauczyciele, którzy podczas wyjazdu także mają możliwość szkolić się i doskonalić swoje umiejętności.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0006.2023.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.

Uchwała nr 312/L/2023 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni w charakterze partnera do projektu „Mobilność-Edukacja-Sukces” realizowanego przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu w ramach przyznanej Akredytacji Erasmusa w sektorze Kształcenia i szkoleń zawodowych, Edukacji szkolnej i Edukacji dorosłych Akcja 1 „Mobilność edukacyjna” została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (17) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

NIEOBECNI (2) Waldemar Grzegorek, Paweł Skrzypczak

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0007.2023.

 

Pkt 5.4 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 152/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie realizowanym w latach 2017-2018 przez Województwo Wielkopolskie pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.

Pkt 5.5 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 229/XXXVII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji poprzez wyposażenie środowiska informatycznego Szpitala Powiatowego we Wrześni w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał Mateusza Maseraka, naczelnika Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu.

Mateusz Maserak poinformował, że Powiat Wrzesiński realizuje ww. projekt od 2017 r. na podstawie porozumienia zawartego z Województwem Wielkopolskim. Dodała, że dnia 4 stycznia 2023 r. zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu poinformował o przedłużeniu terminu realizacji projektu do dnia 31 marca 2023 r. Dopowiedział, że ponadto wniósł o zabezpieczenie kwoty 2.342,95 zł w uchwale budżetowej i Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2023 r. na opłatę dotyczącą rozliczenia końcowego projektu. Poinformował, że to zadanie miało skończyć się z końcem 2022 r., dlatego zarówno w projekcie budżetu na 2023 r. i Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029 tego zadania już nie ujęto. Dodał, że przyjęcie tej uchwały pozwoli na procedowanie zmian w uchwale budżetowej i Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0006.2023.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Przemysławowi Hirschfeldowi.

Przemysław Hirschfeld zapytał, na co została zabezpieczona kwota w wysokości 2.342,95 zł.

Mateusz Maserak odpowiedział, że zabezpieczona kwota w wysokości 2.342,95 zł zostanie przeznaczona na opłaty związane z zakończeniem projektu, czyli wszelkich odpłatności związanych z finalizowaniem przedsięwzięcia. Poinformował, że o dokładne przeznaczenie tej kwoty będzie wskazane dopiero w rozliczeniu i na ten moment jest to nie znane, ponieważ Powiat Wrzesińskie jest jednym z partnerów projektu, w którym bierze udział wiele jednostek samorządu terytorialnego. Dodał, że na dziś Powiat został poproszony o zabezpieczenie tej kwoty, a na co dokładnie zostanie wydatkowana, będzie to ujęte w nocie wystawionej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Przemysław Hirschfeld zapytał, czy ta kwota może ulec jeszcze zmianie.

Mateusz Maserak odpowiedział, że wysokość tej kwoty może ulec zmianie. Dodał, że z informacji, jakie posiada najprawdopodobniej ulegnie ona zmniejszeniu, ale na dziś nie ma jeszcze konkretnej informacji.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę nr 152/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 r. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.

Uchwała nr 313/L/2023 Rady Powiatu Wrzesińskiego została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (17) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

NIEOBECNI (2) Waldemar Grzegorek, Paweł Skrzypczak

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0007.2023.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę nr 229/XXXVII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2017 r. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.

Uchwała nr 314/L/2023 Rady Powiatu Wrzesińskiego została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (17) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

NIEOBECNI (2) Waldemar Grzegorek, Paweł Skrzypczak

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0007.2023.

 

Pkt 5.6 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Mikołaja Kubiaczyka, przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Mikołaj Kubiaczyk poinformował, że dnia 12 stycznia 2023 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego we Wrześni skarga na działanie dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni. Skarżące skierowały skargę również do Wojewody Wielkopolskiego, który pismem z dnia 16 stycznia 2023 r. przekazał ją Radzie Powiatu Wrzesińskiego do rozpatrzenia według właściwości. Dodał, że autorki skargi zarzucają Dyrektorowi placówki nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów prawa pracy. Dopowiedział, że dnia 23 stycznia 2023 r. Przewodniczący Rady zwrócił się pismem do Starosty Wrzesińskiego o przedstawienie informacji w powyższej sprawie. W odpowiedzi uzyskał informację, że w dniach 10-13 stycznia 2023 r. w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni została przeprowadzona kontrola Państwowej Inspekcji Pracy oraz, że na polecenie Starosty audytor wewnętrzny przeprowadzi w jednostce kontrolę w celu zbadania i oceny sytuacji opisanej w skardze. Zakończenie kontroli zaplanowano na koniec lutego, w związku z powyższym dnia 10 lutego 2023 r. poinformowano pismem osoby skarżące, że ze względu na trwające postępowanie wyjaśniające skarga nie zostanie rozpatrzona w ustawowym terminie. Poinformował, że stosownie do swoich kompetencji, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przeprowadziła postępowanie wyjaśniające na posiedzeniu dnia 6 marca 2023 r. Członkowie komisji zapoznali się treścią skargi, a następnie z protokołem kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, która odbyła się w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w terminie od 9 do 13 stycznia 2023 r. W protokole pokontrolnym Inspektor PIP stwierdził, że w jednostce prawa pracownicze nie są naruszane. Dodał, że członkowie komisji szczegółowo przeanalizowali sprawozdanie i wnioski z audytu wewnętrznego w zakresie „Przestrzegania praw pracowniczych w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”, przeprowadzonego przez audytora wewnętrznego. Audyt przeprowadzono w dniach 25 stycznia - 24 lutego 2023 r. Celem audytu było sprawdzenie zasadności zarzutów wskazanych w skardze. Audytor, w dniach 1-17 lutego 2023 r. przeprowadziła wywiady indywidualne z pracownikami jednostki. Wywiadem objęto 100% pracowników obecnych w pracy. Z autorkami skargi, przebywającymi na zwolnieniu lekarskim, Audytor przeprowadziła wywiad grupowy dnia 20 lutego 2023 r. Dopowiedział, że audytor, na podstawie weryfikacji zarzutów w oparciu o ustalenia stanu faktycznego wydał pozytywną ocenę w obszarze przestrzegania praw pracowniczych w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni. Poinformował, że z analizy wynika, że zarzuty wskazane w skardze nie są uzasadnione stanem faktycznym. Dodał, że potwierdzono zaistnienie zdarzenia (listopad 2021 r. okres izolacji pandemicznej), kiedy niezaszczepionemu pracownikowi i zagrożeniu stąd wynikającym, polecono zmienić odzież w portierni. W opinii audytora podsumowującego przeprowadzony audyt pogłębiona analiza zarzutów przedstawionych w skardze wskazuje, że przytoczone argumenty są zbiorem jednorazowych sytuacji i zdarzeń z okresu ostatnich trzech lat, których nie można zakwalifikować jako zachowań mobbingowych. Pracownice opisywały sytuacje konfliktowe pomiędzy nimi a kierownictwem DPS, jednak żadne z przytoczonych zdarzeń nie wypełniają definicji mobbingu. Dopowiedział, że należy zwrócić uwagę, że z arkuszy ankiety przeprowadzonej wśród pracowników przez inspektora Państwowej Inspekcji Pracy, jak i z wywiadów udzielonych audytorowi wynika, że w DPSie może występować zjawisko mobbingu. Potencjalnym mobberem może być pracownica na stanowisku pielęgniarki. Poinformował, że Komisja Skarg Wniosków i Petycji wskazuje na konieczność wyjaśnienia niepokojących sygnałów i podjęcie niezwłocznych działań, których efektem będzie przeprowadzenie do końca rozpoczętych postępowań w sprawie mobbingu. Na podstawie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, po dokładnym przeanalizowaniu przedłożonej przez instytucje kontroli dokumentacji (Państwowa Inspekcja Pracy, Audytor wewnętrzny) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała, że skarga na dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni z zarzutem nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów prawa pracy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji pracowników placówki jest bezzasadna. Mając powyższe na uwadze, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Wrzesińskiego rekomenduje uznanie skargi za niezasadną.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0006.2023.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały z propozycją uznania skargi za niezasadną. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.

Uchwała nr 315/L/2023 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni została podjęta 12 głosami „za” przy 5 głosach „wstrzymujących się”. Rada Powiatu Wrzesińskiego uznała skargę za niezasadną.

Wyniki imienne:

ZA (12) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5) Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Grzegorz Trocha

NIEOBECNI (2) Waldemar Grzegorek, Paweł Skrzypczak

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0007.2023.

Radny Maciej Handkiewicz poinformował, że omyłkowo zamiast zagłosować, że „wstrzymał się” od głosu kliknął przycisk „za”.

 

Pkt 5.7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej złożenia wniosku do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków celem renowacji zabytkowej oficyny w miejscowości Kołaczkowo.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Mikołaja Kubiaczyka.

Mikołaj Kubiaczyk poinformował, że dnia 23 stycznia 2023 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego we Wrześni petycja radnej Wiesławy Kowalskiej dotycząca złożenia wniosku do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków celem renowacji zabytkowej oficyny w miejscowości Kołaczkowo. Autorka petycji uzasadniła swoje stanowisko tym, że od 2003 r. oficyna w Kołaczkowie jest własnością Powiatu Wrzesińskiego, a mimo to budynek do tej pory stoi niezagospodarowany. Dodał, że radna wskazała w treści pisma, że Gmina Kołaczkowo zwróciła się do Powiatu Wrzesińskiego z prośbą o nieodpłatne przekazanie nieruchomości w celu wykorzystania budynku na cele kulturalne i uchronienie budynku przed dalszym niszczeniem jako pustostan. Dopowiedział, że radna wskazała w petycji, że istnieje możliwość uzyskania środków finansowych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Poinformował, że Zarząd Powiatu Wrzesińskiego stoi na stanowisku, że nieodpłatne przekazanie obiektu w drodze darowizny stanowiłoby uszczuplenie majątku Powiatu Wrzesińskiego, co z punktu widzenia gospodarki nieruchomościami jest sytuacją niepożądaną. Dodał, że dnia 21 lutego 2023 r. skierowano pismo do wójt Gminy Kołaczkowo z propozycjami Zarządu Powiatu Wrzesińskiego. Po pierwsze zaproponowano kupno działki na rzecz Gminy Kołaczkowo na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Po drugie dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kołaczkowo o przybliżonych wartościach. Po trzecie proponuje się możliwość oddania Gminie Kołaczkowo działki w użyczenie. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego w najbliższym czasie nie planuje stałego zagospodarowania obiektu na zadania własne powiatu. Dopowiedział, że stosownie do swoich kompetencji, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przeprowadziła postępowanie wyjaśniające na posiedzeniu dnia 6 marca 2023r. Członkowie komisji zapoznali się z treścią petycji i uznali, że jest ona zasadna i Powiat Wrzesiński powinien złożyć wniosek do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków celem renowacji zabytkowej oficyny w miejscowości Kołaczkowo. Mając powyższe na uwadze, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Wrzesińskiego rekomenduje uznanie petycji za zasadną.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0006.2023.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnej Wiesławie Kowalskiej.

Wiesława Kowalska podziękowała członkom Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za uznanie petycji za zasadną. Zwróciła uwagę, że między złożeniem przez nią petycji, a decyzją komisji minęły prawie 2 miesiące, jednak nie był to jeszcze ostateczny termin na złożenie wniosku na renowację zabytkowej oficyny w miejscowości Kołaczkowo. Poinformowała, że pomiędzy 6-17 marca 2023 r. można było jeszcze złożyć uproszony wniosek, jednak nie uczyniono tego. Dodała, że Zarząd zdecydował złożyć wniosek na kwotę 3.500.000,00 zł na dalszą renowację budynku kościoła w Miłosławiu. Dopowiedziała, że teraz należy poczekać na decyzję ze strony Gminy Kołaczkowo, jak ustosunkują się do propozycji Zarządu Powiatu Wrzesińskiego. Poinformowała, że nazwa Powiatowa Scena Kultury „Zamkowa” jest absolutnie nieadekwatna, ponieważ inwestuje się w obiekt, który miał dawniej służyć niszczeniu kultury polskiej. Dodała, że należy dbać o zabytki, które są na terenie Polski, ponieważ świadczy to o kulturze Polaków. Dopowiedziała, że w miejscowości Kołaczkowo znajduje się obiekt należący do noblisty, który rozwijał i nadal rozwija kulturę polską i powinniśmy zrobić wszystko, żeby to właśnie dominowało. Dodała, że ma nadzieję, że władze państwowe w przyszłym roku również uruchomią program, który umożliwi renowację zabytków, aby móc zadbać o oficynę w Kołaczkowie.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.

Uchwała nr 316/L/2023 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej złożenia wniosku do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków celem renowacji zabytkowej oficyny w miejscowości Kołaczkowo została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (17) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

NIEOBECNI (2) Waldemar Grzegorek, Paweł Skrzypczak

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0007.2023.

 

Pkt 5.8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pyzdry.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Pana Pawła Puzdrakiewicza, kierownika Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrześni.

Paweł Puzdrakiewicz poinformował, że dnia 3 stycznia 2023 r. wpłynęło pismo skierowane do Zarządu Powiatu Wrzesińskiego od jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyzdrach z prośbą o wsparcie finansowe w wysokości 25.000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie nowo zakupionego wozu ratowniczo-gaśniczego. Dodał, że z pozyskanych informacji stary samochód marki Jelcz 004 pochodził z roku 1982 i z racji wyeksploatowania technicznego nie zapewniał już niezawodnej i pewnej interwencji w przypadku wystąpienia kolejnych zagrożeń. Dopowiedział, że z  tego też względu jednostka ta własnym wysiłkiem podjęła działania celem pozyskania środków finansowych na zakup nowego wozu ratowniczo - gaśniczego, czego efektem jest zakup nowego pojazdu o wartości 1.200.000,00 zł. Poinformował, że biorąc pod uwagę podjęte działania tej jednostki oraz występujące zagrożenia na terenie gminy Pyzdry (głównie zagrożenie pożarowe lasów) Zarząd Powiatu Wrzesińskiego na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2023 r. pozytywnie zaopiniował wniosek o udzielenie pomocy finansowej.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0006.2023.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.

Uchwała nr 317/L/2023 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pyzdry została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (17) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

NIEOBECNI (2) Waldemar Grzegorek, Paweł Skrzypczak

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0007.2023.

 

Pkt 5.9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Mateusza Maseraka.

Mateusz Maserak poinformował, że Powiat Wrzesiński stosownie do art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, może udzielić pomocy finansowej Gminie Miłosław w formie dotacji celowej. Dodał, że dnia 24 lutego 2023 r. do Starostwa Powiatowego we Wrześni wpłynęła prośba o pomoc finansową na przeprowadzenie remontu domu, który uległ częściowemu spaleniu i zniszczeniu w wyniku pożaru w dniu 21 lutego 2023 r. w miejscowości Pałczyn, gm. Miłosław. Dopowiedział, że z uwagi na sytuację finansową poszkodowanej rodziny uniemożliwiającej jej wykonanie niezbędnych prac remontowych z własnych środków, udzielenie pomocy finansowej na remont zniszczonego budynku jest celowe.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0006.2022.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.

Uchwała nr 318/L/2023 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (17) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

NIEOBECNI (2) Waldemar Grzegorek, Paweł Skrzypczak

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0007.2023.

 

Pkt 5.10 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2023–2029.

Pkt 5.11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński zgłosił autopoprawki do ww. projektów uchwał.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu.

Beata Matuszewska poinformowała, że autopoprawka do projektu uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy:

1) wykreślenia z wydatków budżetowych zwiększenia planu o kwotę 174.683,00 zł na nowe zadanie majątkowe pn.: „Adaptacja pomieszczeń w budynku Bursy Międzyszkolnej przy ul. Kaliskiej 2a we Wrześni na potrzeby Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni”;

2) zwiększenia planu wydatków na dotacje dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych o kwotę 227.344,96 zł w związku z umieszczeniem czwórki małoletnich w placówce opiekuńczo – wychowawczej „Dom Dziecka nr 1” w Górze (powiat jarociński).

Beata Matuszewska przedstawiła, że w projekcie uchwały dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 487.423,85 zł z tytułu:

1) zwiększenia planu o kwotę 6.192,00 zł, z tego:

a) zwiększa się w rozdziale kwalifikacja wojskowa dotacje o kwotę 5.700,00 zł,

b) zwiększa się w rozdziale ośrodki wsparcia dotacje o kwotę 3.492,00 zł,

c) zmniejsza się w rozdziale kwalifikacja wojskowa dotacje o kwotę 3.000,00 zł;

2) zmniejszenia planu:

a) części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. o kwotę 288.782,00 zł,

b) części równoważącej subwencji ogólnej na 2023 r. o kwotę 53.400,00 zł;

3) zwiększenia planu dotacji celowych na 2023 r. o kwotę 15.117,68 zł na realizację pomocy dla repatriantów;

4) zwiększa się plan w Starostwie Powiatowym we Wrześni o kwotę 16.997,84 zł - środki PFRON, które stanowią 2,5 % na obsługę;

5) ustalenia planu w kwocie 291.358,99 zł Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2023 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych;

6) otrzymania metryczki oraz kalkulacji środków z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim zwiększa się plan dochodów o kwotę 331.734,43 zł;

7) otrzymanej darowizny przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie w kwocie 2.293,75 zł na zakup odzieży;

8) otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela w kwocie 5.250,39 zł za uszkodzenie chodnika na drodze powiatowej 3662P w miejscowości Nekla;

9) wpływów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni po aktualizacji kosztów utrzymania - zwiększa się plan o kwotę 392.142,80 zł;

10) otrzymanego przez Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni odszkodowania od ubezpieczyciela w kwocie 1.577,86 zł za szkody na mieniu oraz wpływu środków od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na przeprowadzenie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w sesji zimowej w kwocie 1.051.11 zł;

11) zmniejszenia planu dochodów bieżących i majątkowych z tytułu dofinansowania na realizację projektu pn.: „Cyfrowy Powiat” o kwotę 234.111,00 zł.

Beata Matuszewska poinformowała, że wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 3.655.358,35 zł, z tego dla:

1) Środowiskowego Domu Pomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie zwiększa się plan o kwotę 3.492,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego;

2) Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 2.700,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego,

b) 17.958,00 zł na bieżące zadania związane z utrzymaniem dróg,

c) 30.199,15 zł z tego na:

 • wydatki bieżące - 2.199,15 zł na czyszczenie powierzchni podłogowych w archiwum i koszty postępowań sądowych,
 • wydatki majątkowe - 28.000,00 zł na nowe zadanie majątkowe pn.: „Zagospodarowanie terenów zielonych przy Ośrodku Relax w Orzechowie”,

d) 58.947,07 z tego na:

 • wydatki bieżące - 38.947,07 zł na usługi pocztowe,
 • wydatki majątkowe - 20.000,00 zł na nowe zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja przyłącza wodnego polegająca na jego zautomatyzowaniu zapobiegającemu awaryjnemu zalaniu pomieszczeń w budynku Starostwa przy ul. Chopina 10”,

e) 2.000.00 zł na podróże służbowe pracowników realizujących zadania w ramach wspólnej obsługi jednostek,

f) 200,00 zł na produkcję blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających,

g) 10.000,00 zł na koszty postępowania sądowego,

h) 21.285,20 zł na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli oraz projekty i konkursy edukacyjne,

i) 293,75 zł na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli,

j) 262.250,00 zł z tego na:

 • wydatki bieżące - 7.500,00 zł na koszty postępowania sądowego,
 • wydatki majątkowe - 254.750,00 zł na nowe zadanie majątkowe pn.: „Rekonstrukcja nawierzchni stadionu lekkoatletycznego przy ZSTiO we Wrześni”,
 • 3.220,00 zł na usługi związane z realizacją programu Szkolny Klub Sportowy;

3) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni:

a) zwiększa się plan o kwotę 15.117.68 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego,

b) zmniejsza się plan o kwotę 298,52 zł w związku ze zmniejszeniem składki na ubezpieczenie mienia,

c) zwiększa się plan o kwotę 15.678,00 zł na wypłatę świadczeń w związku z usamodzielnieniem wychowanków,

d) zwiększa się plan o kwotę 12.753,90 zł na wypłatę świadczeń w związku z kontynuowaniem nauki przez wychowanka (6.832,90 zł), usamodzielnieniem wychowanka (3.921,00 zł) i jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów w związku z przyjęciem do rodziny zastępczej (2.000,00 zł);

4) w jednostkach oświatowych zwiększa się plan o kwotę 331.734,43 zł na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim, z tego dla:

a) Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 12.000,00 zł,

b) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 4.000,00 zł,

c) Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 10.000,00 zł,

d) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 26.000,00 zł,

e) Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 21.713,44 zł,

f) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 50.000,00 zł,

g) Bursy Międzyszkolnej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 5.000,00 zł,

h) zwiększa się plan o kwotę 23.265,35 zł z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego „ARKA” we Wrześni - dofinansowanie zadań bieżących - edukacja dzieci z Ukrainy”,

i) zwiększa się plan o kwotę 179.755,64 zł w Starostwie Powiatowym we Wrześni;

5) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 57.992,57 zł na nauczanie indywidualne uczniów,

b) 26.708,99 zł na nagrody jubileuszowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop;

6) Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 37.686.08 zł na nauczanie indywidualne uczniów,

b) 9.126,26 zł na nagrody jubileuszowe;

7) zwiększa się plan wydatków o kwotę 203.501.91 zł na realizację projektu pn.: „Wyposażenie pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni”;

8) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zwiększa się plan o kwotę:

a) 20.293,75 zł na zakup odzieży dla wychowanków i wypoczynek letni,

b) 48.985,24 zł na nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną i ekwiwalent za urlop;

9) Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 75.445,50 zł na prace remontowe w budynku jednostki, nagrody jubileuszowe i delegacje pracowników;

10) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 30.000,00 zł na zakup energii;

11) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 1.710,56 zł na ubezpieczenie mienia,

b) 120.701,68 zł na nagrody jubileuszowe, pokrycie kosztów udziału uczniów w konsultacjach dokształcających dla pracowników młodocianych, montaż i demontaż hali pneumatycznej, naprawę instalacji odgromowej i usługi dostępu do sieci Internet;

12) Powiatowej Szkoły Muzycznej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 298,52 zł na ubezpieczenie mienia;

13) Domu Pomocy Społecznej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 369.772,51 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia pracowników jednostki, leki, zakup energii oraz usług i materiałów niezbędnych do realizacji zadań;

14) Bursy Międzyszkolnej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 18.136,97 zł na wypłatę odprawy emerytalnej i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop;

15) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 91.270,60 zł na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne;

16) Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 75.070.11 zł na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i naprawę uszkodzonego mienia;

17) udziela się dotacji dla Gminy Pyzdry w kwocie 25.000,00 zł na pomoc finansową na zakup niezbędnego wyposażenia nowego wozu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyzdrach;

18) udziela się dotacji dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 2.342.95 zł na zadanie majątkowe pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”;

19) udziela się dotacji dla Gminy Miłosław w kwocie 5.000,00 zł na pomoc finansową dla rodziny poszkodowanej w wyniku zdarzenia losowego;

20) zwiększa się plan na dotacje dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na ternie Powiatu Wrzesińskiego o kwotę 43.999,67 zł, z tego dla:

 • Gminy Miłosław na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie - zwiększa się plan o kwotę 12.000,00zł,
 • Gminy Września na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni - zwiększa się plan o kwotę 19.999,67 zł,
 • Stowarzyszenia Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej - zwiększa się plan o kwotę 12.000,00 zł;

21) zmniejsza się plan na dotacje dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców powiatu wrzesińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów o kwotę 1.477,32 zł w związku ze zmniejszeniem liczby uczestników;

22) zwiększa się plan na dotacje dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w rodzinach zastępczych - wychowawczych o kwotę 74.673,31 zł w związku z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatów: gostyńskiego, chodzieskiego i poznańskiego;

23) zwiększa się plan na dotację dla Gminy Września o kwotę 15.000,00 zł na wykonywanie zadań biblioteki publicznej dla Powiatu Wrzesińskiego przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Września;

24) zwiększa się plan na dotacje dla klubów sportowych na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu o kwotę 10.000,00 zł;

25) jednostek oświatowych zwiększa się budżety o kwotę 2.313.307,42 zł na wzrost wynagrodzeń pracowników pedagogicznych;

26) zmniejsza się rezerwę o kwotę 806.119,59 zł (rezerwa ogólna o kwotę 439.467,47 zł, rezerwa celowa o kwotę 366.652,12 zł).

Beata Matuszewska poinformowała, że do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się niżej wymienione zmiany:

1) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego. Okres realizacji to lata 2018-2023, a łączne planowane nakłady finansowe to kwota 403.733,38 zł, w tym: w 2023 roku to kwota 2.342,95 zł;

2) w przedsięwzięciu pn.: „Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2021-2023” nie zmienia się łącznych planowanych nakładów finansowych, zwiększa się planowane wydatki w 2023 r. o kwotę 38.447,07 zł do kwoty 200.516,84 zł;

3) w przedsięwzięciu pn.: „Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe do kwoty 88.560,00 zł;

4) w przedsięwzięcie pn.: „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022-2025” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe do kwoty 1.094.899,70 zł, z tego w 2023 r. zmniejsza się limit wydatków do kwoty 367.299,90 zł, w 2024 r. zmniejsza się do kwoty 363.799,90 zł, a w 2025 r. zmniejsza się do kwoty 363.799,90 zł;

5) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Usługa radiowo-telewizyjna. Okres realizacji to lata 2023-2025, a łączne planowane nakłady finansowe to kwota 8.100,00 zł, z tego: w 2023 r. to kwota 3.000,00 zł, w 2024 r. to kwota 3.900,00 zł, a w 2025 r. to kwota 1.200,00 zł;

6) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Produkcja blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz ich personalizacja i dostarczenie. Okres realizacji to lata 2023-2029, a łączne planowane nakłady finansowe to kwota 6.200,00 zł, z tego: w 2023 r. to kwota 200,00 zł, w latach 2024-2029 po 1.000,00 zł rocznie;

7) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Opieka medyczna nad pracownikami w zakresie medycyny pracy. Okres realizacji to lata 2023-2026, a łączne planowane nakłady finansowe to kwota 42.000,00 zł, z tego: w 2023 r. to kwota 12.000,00 zł, w 2024 r. to kwota 13.000,00 zł, w 2025 r. to kwota 14.000,00 zł, i w 2026 r. to kwota 3.000,00 zł;

8) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Zakup i dostawa leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”. Okres realizacji to lata 2023-2025, a łączne planowane nakłady finansowe to kwota 17.600,00 zł, z tego: w 2023 r. to kwota 6.300,00 zł, w 2024 r. to kwota 8.800,00 zł, a w 2025 r. to kwota 2.500,00 zł;

9) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Świadczenie usług pocztowych dla PCPR”. Okres realizacji to lata 2023-2025, a łączne planowane nakłady finansowe to kwota 129.000,00 zł, z tego: w 2023 r. to kwota 50.000,00 zł, w 2024 r. to kwota 64.000,00 zł, w 2025 r. to kwota 15.000,00 zł;

10) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zespołu Szkół Politechnicznych”. Okres realizacji to lata 2023-2024, a łączne planowane nakłady finansowe to kwota 24.021,90 zł, z tego: w 2023 r. to kwota 10.295,10 zł, w 2024 r. to kwota 13.726,80 zł;

11) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zespołu Szkół Politechnicznych - zaplecze dydaktyczno-sportowe. Okres realizacji to lata 2023-2024, a łączne planowane nakłady finansowe to kwota 9.040,50 zł, z tego: w 2023 r. to kwota 3.874,50 zł, w 2024 r. to kwota 5.166,00 zł.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0006.2022.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Maciejowi Handkiewiczowi.

Maciej Handkiewicz poinformował, że przeznacza się środki finansowe w kwocie 28.000,00 zł na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenów zielonych przy Ośrodku Relax w Orzechowie”. Zapytał, w jaki sposób Starostwo Powiatowe korzysta z tego obiektu i na jakie zadania zostanie przeznaczona ww. kwota.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że Powiat Wrzesiński złożył wniosek na kwotę 100.000,00 zł o dofinansowanie w ramach programu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego pn.: „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”. Dodała, że środki finansowe  zostaną przeznaczone na uporządkowanie terenu w miejscu, gdzie miałaby powstać realizacja tego projektu.

Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu Rafałowi Ziętemu.

Rafał Zięty poinformował, że Ośrodek Relax w Orzechowie znajduje się na 2 działkach o podobnej wielkości. Dodał, że jedna z nich zagospodarowana jest przez Gminę Miłosław, na której powstał jeden z najnowocześniejszych obiektów niecek basenowych. Dopowiedział, że druga działka jest niezagospodarowana i należy ją uporządkować, co można uczynić w ramach złożonego wniosku. Poinformował, że w tym miejscu ma powstać plac zabaw i ścieżka zdrowia. Dodał, że z basenu korzystają dzieci. Dopowiedział, że Gmina Miłosław przeznaczyła 700.000,00 zł na remont obiektu, który jest własnością Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Grzegorzowi Trosze.

Grzegorz Trocha poinformował, że Powiat Wrzesiński zamierza ubiegać się o środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn.: „Rekonstrukcja nawierzchni stadionu lekkoatletycznego przy ZSTiO we Wrześni”. Zapytał, czy Zarząd Powiatu rozważał wystąpić z wnioskiem o środki finansowe na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni. Dodał, że baza sportowa przy tej szkole miała zostać odnowiona, ponieważ jest ona w najgorszym stanie ze wszystkich szkół ponadpodstawowych powiatu wrzesińskiego.

Starosta wrzesiński poinformował, że w ostatnim czasie Powiat Wrzesiński zainwestował określoną pulę środków finansowych na obiekty sportowe szkół ponadpodstawowych powiatu wrzesińskiego. Dodał, że są obiekty, które niestety po kilkunastu latach użytkowania wymagają modernizacji m.in. stadion lekkoatletyczny przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni. Dopowiedział, że jeśli chodzi o bazę sportową przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni, to realizacja tego zadania została podzielona na 2 etapy, z czego pierwszy z powodzeniem został zakończony. Poinformował, że aby zrealizować drugi etap, musi pojawić się odpowiedni projekt, z którego będzie można skorzystać. Dodał, że Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni posiada na dziś bazę sportową na dość przyzwoitym poziomie. Uważa, że w najgorszej sytuacji, jeśli chodzi o boiska sportowe jest Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni.

Grzegorz Trocha zapytał, czy w ramach projektu można było złożyć wniosek na boisko wielofunkcyjne.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że projekt dotyczył kwestii remontowych, a budowa boiska wielofunkcyjnego jest inwestycją. Poinformował, że Powiat posiada wstępną dokumentację na realizację drugiego etapu bazy sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni i jeśli tylko pojawi się odpowiedni projekt, w ramach, którego będzie można dokończyć tę inwestycję, zostanie to uczynione. Dodał, że wszystko również zależy od wysokości dofinansowania, a także od środków jakimi dysponuje Powiat przy tak niedofinansowanym budżecie np. subwencji oświatowej.

Grzegorz Trocha odniósł się do wypowiedzi Pana Starosty, że jest poprawa stanu technicznego boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni. Dodał, że boisko do koszykówki jest w bardzo złym stanie i zagraża bezpieczeństwu młodzieży i dzieci, które z niego korzystają.

Starosta wrzesiński poinformował, że baza sportowa do prowadzenia zajęć sportowych przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni polepszyła się. Dodał, że szkoła jest wyposażona w boisko wielofunkcyjne. Dopowiedział, że Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uznał, że w pierwszej kolejności najpierw należałoby przeprowadzić remont stadionu lekkoatletycznego, który jest w bardzo złym stanie.

Beata Matuszewska dodała, że projekt dotyczył złożenia wniosków tylko na nawierzchnie stadionowe, czyli na bieżnie.

 

Przewodniczący Rady oddał głos radnej Małgorzacie Cichackiej.

Małgorzata Cichacka poinformowała, że w wydatkach ujęta jest kwota 10.000,00 zł związana z kosztami z tytułu postepowań sądowych dotyczących Bursy w Grzymysławicach. Zapytała, czego dotyczy postępowanie, czy Powiat jest wnioskodawcą i skąd tak wysoka kwota.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że w trakcie trwania pandemii nie można było odliczać kosztów, ani potrącać kar za nieterminowe wykonanie zadania w trakcie już wystawianych faktur. Poinformowała, że w związku z tym, Powiat musiał wstąpić na drogę postępowania sadowego, ponieważ przepis ten już jest nieważny. Dodała, że dotyczy to 3 firm na kwotę około 200.000,00 zł i jest to związane ze sprzętem w  Centrum Badań i rozwoju nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2023 – 2029. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. 

Autopoprawka do ww. projektu uchwały Rady została przyjęta 12 głosami „za” przy 5 głosach „wstrzymujących się”.

Wyniki imienne:

ZA (12) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Jarosław Czyż, Dionizy Jaśniewicz, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5) Małgorzata Cichacka, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska

NIEOBECNI (2) Waldemar Grzegorek, Paweł Skrzypczak

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2023 – 2029 wraz z przyjętą autopoprawką. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.

Uchwała nr 319/L/2023 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029 została podjęta 12 głosami „za” przy 5 głosach „wstrzymujących się”.

Wyniki imienne:

ZA (12) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Jarosław Czyż, Dionizy Jaśniewicz, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

WSTRZYMUJĘSIĘ (5) Małgorzata Cichacka, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska

NIEOBECNI (2) Waldemar Grzegorek, Paweł Skrzypczak

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0007.2023.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.

Autopoprawka do ww. projektu uchwały Rady została przyjęta 12 głosami „za” przy 5 głosach „wstrzymujących się”.

Wyniki imienne:

ZA (12) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Jarosław Czyż, Dionizy Jaśniewicz, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

WSTRZYMUJĘSIĘ (5) Małgorzata Cichacka, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska

NIEOBECNI (2) Waldemar Grzegorek, Paweł Skrzypczak

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok wraz z przyjętą autopoprawką. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.

Uchwała nr 320/L/2023 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok została podjęta 12 głosami „za” przy 5 głosach „wstrzymujących się”.

Wyniki imienne:

ZA (12) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Jarosław Czyż, Dionizy Jaśniewicz, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

WSTRZYMUJĘSIĘ (5) Małgorzata Cichacka, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska

NIEOBECNI (2) Waldemar Grzegorek, Paweł Skrzypczak

Uchwała znajduje się w  zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2023.

 

Pkt 6 Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 21 ust. 12 ustawy o samorządzie powiatowym i § 46 ust. 2 Statutu Powiatu Wrzesińskiego Interpelacje, jak i również zapytania składane są w formie pisemnej na ręce przewodniczącego Rady, przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelację staroście. Odpowiedź na złożone interpelacje i zapytania zostaje udzielana w ustawowym terminie (14 dni). Dodał, że w okresie międzysesyjnym nie wpłynęła żadna interpelacja ani zapytanie radnych.

 

Pkt 7 Wnioski i oświadczenia radnych.

Przewodniczący Rady udzielił głosu radnej Wiesławie Kowalskiej.

Wiesława Kowalska zapytała, czy został zatrudniony onkolog w przychodni onkologicznej, która znajduje się przy Szpitalu Powiatowym we Wrześni.

Urszula Kosmecka, prezes Zarządu Szpitala Powiatowego we Wrześni odpowiedziała, że w poradni onkologicznej zatrudniono specjalistę onkologa, który przyjmuje pacjentów. Dodała, że natomiast jeśli chodzi o pacjentów, którzy byli zaopiekowani przez oddział chemioterapii dziennej to byli przyjmowani przez cały czas.

Wiesława Kowalska przypomniała, że na wspólnym posiedzeniu komisji, które odbyło się 29 listopada 2022 r. zadała pytanie dotyczące rozliczenia środków finansowych pochodzących z darowizny od Powiatu Wolfenbüttel w kwocie 15.000 Euro na pomoc dla obywateli Ukrainy. Poinformowała, że otrzymała odpowiedź pisemną wraz z kserokopią faktur, których opis dotyczył środków od osób fizycznych. Dodała, że w związku z tym poprosiła o właściwe faktury opłacane ze środków pochodzących ze źródeł publicznych. Dopowiedziała, że w odpowiedzi otrzymała informację, iż zostało to źle opisane i w załączeniu otrzymała ponownie faktury z dołączonymi do faktur poprawionymi opisami. Poinformowała, że nie było już to zatwierdzone przez Wydział Finansowy. Dodała, że w związku z tym nadal nie wiadomo, na co dokładnie zostały przeznaczone te środki finansowe. Dopowiedziała, że będzie wnioskować, aby tym tematem zajęła się Komisja Rewizyjna.

Starosta wrzesiński poproszę służby powiatowe, aby szczegółowo rozliczyły i przedstawiły koszty zakupu materiałów ze środków pochodzących z darowizny, które wpłynęły do budżetu, aby nie było żadnych wątpliwości, że Powiat źle rozporządził darowizną, aby przedstawić, że przekazane środki zostały przeznaczone i zadysponowane tak, jak życzył sobie tego darczyńca.

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Mikołajowi Kubiaczykowi.

Mikołaj Kubiaczyk poinformował, że w 2019 r. i w 2021 r. na drodze powiatowej na odcinku miejscowości Mała Górka – Targowa Górka w Gminie Nekla przeprowadzono remont nawierzchni drogi. Dodał, że na tej drodze można zaobserwować wykonane naprawy nawierzchni i liczne pęknięcia. Zapytał, czy były dokonane jakieś działania, aby ocenić przyczynę niszczenia nawierzchni drogi.  

Bartłomiej Kaczmarzewski, naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych odpowiedział, że pęknięcia, które wystąpiły zostały naprawione z napraw pogwarancyjnych pod koniec 2022 r. Poinformował, że Wydział Dróg Powiatowych będzie przyglądał się tej drodze i jeśli wystąpią kolejne uszkodzenia, wystąpi do wykonawcy o kolejną naprawę nawierzchni. Dodał, że od momentu zgłoszenia i wykonania napraw pogwarancyjnych gwarancja jest liczona od początku.

Mikołaj Kubiaczyk zapytał, czy planowana jest ekspertyza, aby ocenić, co jest powodem niszczenia nawierzchni drogi.

Bartłomiej Kaczmarzewski odpowiedział, że na ten moment nie jest planowa ekspertyza.

Mikołaj Kubiaczyk zapytał, ile trwa gwarancja na tę drogę, bo może się okazać, że nie zdąży się wykonać ekspertyzy przed końcem okresu gwarancji.

Bartłomiej Kaczmarzewski odpowiedział, że jeśli zostały zgłoszone naprawy gwarancyjne, to od momentu ich naprawy liczy się gwarancję od początku.

Mikołaj Kubiaczyk zapytał, czy ten remont jest już ostatecznie zakończony, czy zostanie przedstawiony plan naprawczy przez wykonawcę, ponieważ łatanie ubytków w nawierzchni wystarczy tylko na jakiś czas.

Bartłomiej Kaczmarzewski odpowiedział, że łatania były wykonane na spękaniach nawierzchni pod koniec ubiegłego roku. Dodał, że Wydział Dróg Powiatowych będzie się teraz przyglądał stanie nawierzchni po sezonie zimowym.

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Maciejowi Handkiewiczowi.

Maciej Handkiewicz zgłosił pilną potrzebę równania i zawałowania Traktu Pobiedziskiego na terenie Gminy Nekla. Dodał, że jest to droga powiatowa w bardzo złym stanie.

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Grzegorzowi Trosze.

Grzegorz Trocha zapytał, czy przy odbiorze dróg są prowadzone odwierty kontrolne sprawdzające wykonanie podbudowy pod drogą.

Bartłomiej Kaczmarzewski odpowiedział, że wszystko zależy od zakresu robót, inwestycji i czy jest zaplanowany nadzór inwestorski. Poinformował, że przy dużych inwestycjach, na które planowane są wysokie nakłady finansowe są przeprowadzane badania i jest prowadzony nadzór inwestorski. Dodał, że przy mniejszych inwestycjach np. zakładaniu nakładek nie ma wykonywanej takiej kontroli, ponieważ jest to tylko wzmocnienie nawierzchni.

Grzegorz Trocha zapytał, czy nadzór inwestorki polega na tym, że w kilku miejscach wykonuje się odwierty, aby sprawdzić jak wygląda wykonanie drogi.

Bartłomiej Kaczmarzewski odpowiedział, że tak i jest to wykonywane tylko przy większych inwestycjach drogowych.

Przewodniczący Rady oddał głos radnej Wiesławie Kowalskiej.

Wiesława Kowalska zapytała, czy jest planowane wykonanie dokumentacji na drogi powiatowe, które zgłaszała m.in. w miejscowości Kolonie Janowskie i w Lisewie.
Bartłomiej Kaczmarzewski
odpowiedział, że wykonanie dokumentacji musi być ujęte w budżecie powiatu. Dodał, że w budżecie na 2023 r. nie przewidziano wydatków na ten cel.

 

Pkt 8 Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady zamknął o godz. 12:45 L sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji.

 

Na tym protokół został zakończony. Protokół został podpisany po przyjęciu jego treści przez Radę.

 

 

Przewodniczący Rady

/-/ Marek Przyjemski

 

 

 

 

Protokołowała:

Marta Mittmann

drukuj (Protokół nr L / 2023)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Mittmann
 • opublikował: Marta Mittmann
  data publikacji: 2023-05-15 11:29

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.