Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr LI / 2023

PROTOKÓŁ NR LI / 2023

Z SESJI RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 20 kwietnia 2023 r.

 

Pkt. 1 Otwarcie sesji Rady Powiatu i stwierdzenie prawomocności obrad.

 

Marek Przyjemski, przewodniczący Rady otworzył o godz. 9:00 XLI sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji, która odbyła się w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Poinformował, że sesja została zwołana na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym na wniosek Zarządu Powiatu Wrzesińskiego. Zarząd podjął uchwałę w sprawie wniosku o zwołanie sesji w dniu 14 kwietnia 2023 r. Przewodniczący Rady zobowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Dodał, że zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym obrady Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczyło 18 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowiło quorum do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 2 Przedstawienie projektu porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt porządku obrad został przedłożony z materiałami na sesję Rady. Zaznaczył, iż zgodnie z art. 15 ust. 8 ustawy o samorządzie powiatowym Rada może wprowadzić zmiany w porządku sesji zwołanej na wniosek Zarządu bezwzględną większością głosów ustawowego jej składu, z tym że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy. Zapytał radnych, czy wnoszą zmiany do treści proponowanego porządku posiedzenia.

W związku z brakiem propozycji zmian przewodniczący Rady stwierdził przyjęcie porządku obrad.

Proponowany porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Pkt 3.1 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia apelu Rady Powiatu Wrzesińskiego dotyczącego upamiętnienia 175. rocznicy Powstania Wielkopolskiego (Powstania Poznańskiego) 1848 roku.

Przewodniczący Rady zgłosił autopoprawkę polegającą na dopisaniu do treści apelu poniższej treści: „Do jednej z jego zwycięskich bitew stoczonych wobec armii Imperium Rosyjskiego należała ta pod Pyzdrami, która miała miejsce 29 kwietnia 1863 roku. Powstańcy zdołali wyprzeć Rosjan z Pyzdr”.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem autopoprawki W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. 

Autopoprawka została przyjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (18) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

NIEOBECNI (1) Jarosław Czyż

Przewodniczący Rady przeczytał treść apelu Rady Powiatu Wrzesińskiego dotyczącego upamiętnienia 175. rocznicy Powstania Wielkopolskiego (Powstania Poznańskiego) 1848 roku

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0006.2023.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.

Uchwała nr 321/LI/2023 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie przyjęcia apelu Rady Powiatu Wrzesińskiego dotyczącego upamiętnienia 175. rocznicy Powstania Wielkopolskiego (Powstania Poznańskiego) 1848 roku została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (18) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

NIEOBECNI (1) Jarosław Czyż

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0007.2023.

 

Pkt 3.2 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia Powiatu Wrzesińskiego ze stowarzyszenia Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Mateusza Maseraka, naczelnika Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu.

Mateusz Maserak poinformował, że Powiat Wrzesiński przystąpił do stowarzyszenia Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” na mocy uchwały nr 73/XII/2015 Rady Powiatu we Wrześni z 3 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”. Dodał, że organizacja została powołana w celu m.in. koordynacji najstarszego, Ściśle związanego z historią początków państwa polskiego, szlaku kulturowego w Polsce na terenie województwa wielkopolskiego, kreowania jego atrakcyjnego wizerunku, zwiększania liczby turystów odwiedzających szlak i region. Dopowiedział, że miało się to odbywać m.in. poprzez podejmowanie współpracy z zarządcami obiektów szlaku. Poinformował, że Powiat Wrzesiński jest członkiem stowarzyszenia, rokrocznie opłacającym składkę w wysokości 1.956,00 zł, równocześnie Powiat Wrzesiński nie jest w posiadaniu własnego obiektu, który byłby częścią szlaku. Dodał, że ponadto w statucie stowarzyszenia wskazano, że realizuje ono swoje cele, prowadząc m.in. działalność edukacyjną, szkoleniową i wydawniczą. Dopowiedział, że w ostatnich latach jedyną sztandarową imprezą organizacji był czerwcowy Weekend na Szlaku Piastowskim. Poinformował, że podczas ostatniego walnego zebrania członków, które odbyło się 23 marca, przekazano informację o rezygnacji z funkcji prezesa zarządu Lidii Łączny. Dodał, że podczas zebrania nie wyłoniono nowego prezesa. Członkowie poddali wówczas w wątpliwość zasadność dalszego działania organizacji. Dopowiedział, że ponadto Weekend na Szlaku Piastowskim nie zostanie w tym roku zrealizowany ze względu na niezłożenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wniosku o wsparcie finansowe. Poinformował, że zawieszone zostało również wpłacanie składki członkowskiej, przez co finansowanie stowarzyszenia zostało znacząco ograniczone. Dodał, że mając na uwadze wyczerpanie się formuły stowarzyszenia, wystąpienie Powiatu Wrzesińskiego z jego struktur uważa się za zasadne.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0006.2023.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.

Uchwała nr 322/LI/2023 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wystąpienia Powiatu Wrzesińskiego ze stowarzyszenia Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (18) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

NIEOBECNI (1) Jarosław Czyż

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0007.2023.

 

Pkt 3.3 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Wrzesińskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały został przesłany radnym.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0006.2023.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały.

Przewodniczący Rady zaproponował, aby w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku uczestniczyli radni, którzy byli dotychczas, czyli radni: Rafał Zięty i Mikołaj Kubiaczyk. Zarządził głosowanie nad wyborem radnych: Rafała Ziętego i Mikołaja Kubiaczyka do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Poinformował, że radni: Rafał Zięty i Mikołaj Kubiaczyk zostali wybrali jednomyślnie do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wybrani zostali

Wyniki imienne:

ZA (18) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

NIEOBECNI (1) Jarosław Czyż

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.

Uchwała nr 323/LI/2023 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Wrzesińskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (18) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

NIEOBECNI (1) Jarosław Czyż

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0007.2023.

 

Pkt 3.4 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań z zakresu administracji rządowej.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnień do projektu uchwały Pawła Puzdrakiewicza, kierownika Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrześni.

Paweł Puzdrakiewicz poinformował, że zgodnie z art. 63 ust. l, 2, 5 i 6 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny wojewodowie m.in. wypłacają wynagrodzenia za udział w pracach powiatowych komisji lekarskich członkom tych komisji, zlecają podmiotom leczniczym przeprowadzanie na potrzeby powiatowych i wojewódzkich komisji lekarskich badań specjalistycznych, psychologicznych, oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, a w razie niemożności zlecenia przeprowadzania tych badań podmiotom leczniczym, mogą także zawierać umowy o ich przeprowadzanie takich badań przez lekarzy prowadzących indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie lub grupowe praktyki lekarskie oraz przez psychologów. Dodał, że powszechną praktyką jest przekazywanie wyżej opisanych zadań do realizacji powiatom na podstawie zawartych porozumień, gdyż są one w stanie realizować je efektywniej. Dopowiedział, że podjęcie uchwały nie wywoła bezpośrednich skutków finansowych. Poinformował, że koszty badań specjalistycznych i obserwacji szpitalnej, o których mowa wyżej, pokrywa się zgodnie z art. 63 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny z budżetu państwa ze środków finansowych w dyspozycji wojewody. Dodał, że zgodnie z art. 5 ust. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym powiat może zawierać z organami administracji rządowej porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej, przy czym zawarcie takiego porozumienia musi zostać poprzedzone podjęciem przez radę powiatu uchwały, o której mowa w art. 12 pkt 8a tej ustawy.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0006.2023.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały z propozycją uznania skargi za niezasadną. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.

Uchwała nr 324/LI/2023 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań z zakresu administracji rządowej została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (18) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

NIEOBECNI (1) Jarosław Czyż

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0007.2023.

 

Pkt 4 Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady zamknął o godz. 9:15 LI sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji.

 

Na tym protokół został zakończony. Protokół został podpisany po przyjęciu jego treści przez Radę.

 

 

Przewodniczący Rady

 

/-/ Marek Przyjemski

 

 

 

 

Protokołowała:

Marta Mittmann

drukuj (Protokół nr LI / 2023)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Mittmann
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2023-05-15 11:59

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.