Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr LII / 2023

PROTOKÓŁ NR LII / 2023

Z SESJI RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 11 maja 2023 r.

 

Pkt. 1 Otwarcie sesji Rady Powiatu i stwierdzenie prawomocności obrad.

Marek Przyjemski, przewodniczący Rady otworzył o godz. 12:00 LII sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji, która odbyła się w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Poinformował, że zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym obrady Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Powitał radnych, starostę, pracowników Starostwa, przedstawicieli służb, inspekcji, straży, jednostek organizacyjnych powiatu i lokalnych mediów oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczyło 19 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowiło quorum do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 2 Przyjęcie protokołów z L i LI sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokoły zostały sporządzone w statutowym terminie. Protokoły zostały przesłane radnym. W związku z brakiem poprawek i uzupełnień, Przewodniczący Rady stwierdził przyjęcie protokołów z L i LI sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 3 Przedstawienie projektu porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt porządku obrad został przedłożony z materiałami na sesję Rady. Zapytał, czy radni chcą wnieść zmiany do treści proponowanego porządku posiedzenia.

Proponowany porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Dionizemu Jaśniewiczowi, staroście wrzesińskiemu.

Starosta wrzesiński wnioskował o wprowadzenie zmiany do proponowanego porządku obrad polegającej na dodaniu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w województwie wielkopolskim” w ramach Osi priorytetowej 6. Działanie 06.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej realizowane w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolskie na lata 2021-2027, nr projektu: FEWP.06.15-IZ.00-001/23.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały będzie wprowadzony w pkt 6.1 porządku obrad. Dodał, że następnie zostaną rozpatrzone projekty uchwał objęte porządkiem obrad.

Zmiana proponowanego porządku obrad została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

 

Pkt 4.1 Przedstawienie informacji przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z terminami odbytych posiedzeń oraz pismami, które wpłynęły do Biura Rady w okresie międzysesyjnym od 20 marca 2023 r. do 11 maja 2023 r.

Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawioną informacją.

 

Pkt 4.2 Przedstawienie sprawozdania przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na L i LI sesji Rady.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady podjętych na L i LI sesji Rady Powiatu.

 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

Pkt 4.3 Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2022 rok dla powiatu wrzesińskiego wraz z rekomendacjami na 2024 rok.

Przewodniczący Rady poinformował, że ocena zasobów pomocy społecznej została przekazana radnym dnia 5 maja 2023 r. Zapytał, czy radni chcą zabrać głos.

Ocena stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Przemysławowi Hirschfeldowi.

Przemysław Hirschfeld zapytał, jak wygląda pomoc psychologiczna dla młodzieży szkolnej z Ukrainy. Czy przekazywano młodzieży informację, że mogą skorzystać z pomocy psychologicznej i czy były takie porady udzielane.

Justyna Wasielewska poprosiła o sformułowanie zapytania na piśmie, ponieważ nie jest zapoznana z tematem.

Przemysław Hirschfeld poinformował, że skieruje pisemnie zapytanie.

 

Pkt 4.4 Przedstawienie oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu wrzesińskiego za 2022 rok.

Przewodniczący Rady poinformował, że ocena została przekazana radnym dnia 13 kwietnia 2023 r. Zapytał, czy radni chcą zabrać głos.

Ocena stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu Przemysławowi Hirschfeldowi.

Przemysław Hirschfeld poinformował, że coraz częściej dochodzą do niego informacje o podrabianiu żywności. Zapytał, czy Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna prowadzi kontrole składu produktów np.  alkoholi, mięsa mielonego, czy oleju.

Przewodniczący Rady oddał głos Agnieszce Dybale-Kamińskiej, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu we Wrześni.

Agnieszka Dybała-Kamińska poinformowała, że działania w zakresie żywności pochodzenia zwierzęcego należą do kompetencji weterynaryjnych. Dodała, że sanepid zajmuje się jedynie kontrolą obrotu żywności pochodzenia zwierzęcego. Dopowiedziała, że nie było zgłoszeń w tym zakresie. Poinformowała, że wpłynęło 12 zawiadomień o żywności niebezpiecznej. Dodała, że dotyczyło to m.in.:

 • wycofania niektórych partii batonów marki Vitanella ze względu na zanieczyszczenie surowca wykorzystanego do ich produkcji fragmentami szkła,
 • wycofania mieszanki orzechów z żurawiną w ciemnej czekoladzie, gdzie zastosowano mleczną czekoladę nie wpisując alergenu mleka,
 • wycofania batonów firmy Herbalife ze względu na brak wskazania na etykiecie obecności jaj w produkcie,
 • wycofania kiełbasy surowej (metka cebulowa) w związku z wykryciem obecności bakterii salmonella w produkcie,
 • wycofania suplementów diety zawierających szkodliwe substancje chemiczne,
 • przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu pestycydu w kaszy gryczanej prażonej,
 • przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu alkaidów w produkcie herbata czarna liściasta.

Poinformowała, że produkty te częściowo znalazły się już w obrocie, jednak znaczna część została wycofana przed wydaniem do obrotu.

Przemysław Hirschfeld zapytał, jak konsument może zweryfikować czy kupił oliwę „virgin” czy olej „kujawski”. Dodał, że z informacji, jakie posiada te dwa produkty są bardzo dobrze podrabiane i nawet znane restauracje stosują ten niewłaściwy olej. Zapytał, czy sanepid przeprowadza takie badania.

Agnieszka Dybała-Kamińska odpowiedziała, że jeśli chodzi o badanie próbek żywnościowych to jeżeli producent jest na terenie powiatu wrzesińskiego to jest  kontrolowany przez sanepid we Wrześni, jak również weryfikowani są dostawcy jego półproduktów czy surowca, z których jest wytwarzany oraz weryfikowany jest HACCP. Dodała, że konsument może złożyć zażalenie i wtedy sanepid sprawdza producenta i podejmuje decyzję o sprawdzeniu serii produktów, jak wygląda w obrocie, natomiast jeżeli byłoby to zanieczyszczenie, to wtedy produkt przekazywany jest do inspektora sanitarnego, na terenie którego znajduje się producent w celu dalszej kontroli.

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Januszowi Balcerzakowi.

Janusz Balcerzak poinformował, że w rolnictwie od pewnego czasu mówi się o napływie artykułów rolniczych na teren Polski, a przede wszystkim pszenicy. Dodał, że istnieją 3 rodzaje pszenicy: pszenica konsumpcyjna, za którą odpowiada sanepid, pszenica paszowa, za którą odpowiada inspekcja weterynaryjna i pszenica tzw. techniczna/przemysłowa która powinna być wykorzystywana do produkcji etanolu lub na pelet. Zapytał, czy pszenica konsumpcyjna napłynęła na teren powiatu wrzesińskiego z Ukrainy i czy została ona przerobiona na mąkę przez młyny znajdujące się na terenie powiatu wrzesińskiego oraz, czy trafiła do spożycia w postaci np. makaronów, chleba, drożdżówek.

Agnieszka Dybała-Kamińska odpowiedziała, że na terenie powiatu wrzesińskiego nie odbyły się kontrole jakości pszenicy i młynów. Poinformowała, że sanepid nie otrzymał żadnej informacji, aby na terenie powiatu wrzesińskiego było podejrzenie, że takie produkty używane są do produkcji pieczywa.

 

Pkt 5 Zatwierdzenie zmiany planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.

Przewodniczący Rady poinformował, że dnia 29 marca 2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na którym członkowie komisji jednogłośnie zagłosowali nad rozszerzeniem planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 r. o kontrolę przychodów i wydatków poniesionych na pomoc Ukraińcom, w tym przekazanych przez samorząd partnerski Wolfenbiittel. W związku z powyższym zarządził głosowanie nad zatwierdzeniem zmiany planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 r. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych .

Wniosek stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Zmiana planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 r. została zatwierdzona jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Przewodniczący Rady dodał, że kontrola takich dochodów i wydatków za poprzedni rok powinna odbywać się w ramach kontroli budżetu za ubiegły rok, co będzie niedługo miało miejsce, w związku z przygotowaniem opinii o sprawozdaniu z budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz opracowaniem wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Wrzesińskiego za 2022 r. przez Komisję Rewizyjną.

 

Pkt 6.1 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w województwie wielkopolskim” w ramach Osi priorytetowej 6. Działanie 06.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej realizowane w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolskie na lata 2021-2027.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Justynę Wasielewską, pedagoga Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Justyna Wasielewska poinformowała, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni może przystąpić do realizacji ww. projektu. Dodała, że na działalność związaną z realizacją tego projektu została przeznaczona kwota 17.518.874,00 zł, w tym dla powiatu wrzesińskiego 2.265.785,86 zł. Dodała, że w ramach projektu udzielone zostanie wsparcie dla rodzin zastępczych, które funkcjonują na terenie powiatu wrzesińskiego oraz dla dzieci i młodzieży, które przebywają w pieczy zastępczej instytucjonalnej i rodzinnej. Dopowiedziała, że wychowankowie i rodziny zastępcze będą miały możliwość skorzystać m.in. ze wsparcia specjalistycznego i superwizji.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0006.2023.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.

Uchwała nr 325/LII/2023 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w województwie wielkopolskim” w ramach Osi priorytetowej 6. Działanie 06.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej realizowane w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolskie na lata 2021-2027 została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (18) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

BRAK GŁOSU (1) Dionizy Jaśniewicz

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0007.2023.

 

Pkt 6.2 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego do realizacji projektu nr D-50181-23 pn. Praca-Przyjaźń-Partnerstwo dotyczącego organizacji we Wrześni trójstronnego spotkania młodzieży z Polski, Niemiec i Francji dofinansowanego przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Olgę Kośmińską-Gierę, naczelnika Wydziału Edukacji.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że projekt pn.: „Praca-Przyjaźń-Partnerstwo” dotyczy trójstronnego spotkania dla uczniów szkół średnich z Polski (powiat wrzesiński), Niemiec (powiat Wolfenbüttel) i Francji (Cachan). Dodała, że wartość projektu wynosi 37.340,00 zł, w tym wartość dofinansowania to 32.340,00 zł i wkład własny 5.000,00 zł. Dopowiedziała, że projekt zakłada zorganizowanie spotkania we Wrześni w terminie od 31 lipca do 6 sierpnia 2023 r. Poinformowała, że Powiat Wrzesiński był gospodarzem ostatni raz w 2014 r. Dodała, że w 2024 r. jest planowana wymiana letnia w Cachan, a w 2025 r. w Wolfenbüttel. Dopowiedziała, że jest bardzo duże zainteresowanie młodzieży udziałem w wyjazdach zagranicznych w ramach współpracy powiatów, czy praktyk zagranicznych realizowanych w ramach programu Erasmus.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0006.2023.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Maciejowi Handkiewiczowi.

Maciej Handkiewicz zapytał, jaki jest program tygodniowego spotkania młodzieży.

Olga Kośmińska-Giera odpowiedziała, że program został przygotowany przez polskich opiekunów (nauczycieli Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni). Poinformowała, że ideą projektu jest pokazanie kultury i tradycji kraju gospodarzy. Dodała, że planowana jest wycieczka do Torunia, spotkanie nad zalewem wrzesińskim oraz zwiedzanie Wrześni i powiatu wrzesińskiego.

Maciej Handkiewicz zapytał, czy program spotkania obejmuje zwiedzanie Muzeum Dzieci Wrzesińskich we Wrześni. Dodał, że jeśli nie, to zaproponował uwzględnić zwiedzanie Muzeum Dzieci Wrzesińskich w programie.

Olga Kośmińska-Giera odpowiedziała, że zaplanowane jest zwiedzanie miasta Września. Dodała, że jeśli w programie nie ma ujętego zwiedzania Muzeum Dzieci Wrzesińskich to program zostanie rozszerzony o ten punkt.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 326/LII/2023 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego do realizacji projektu nr D-50181-23 pn. Praca-Przyjaźń-Partnerstwo dotyczącego organizacji we Wrześni trójstronnego spotkania młodzieży z Polski, Niemiec i Francji dofinansowanego przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0007.2023.

 

Pkt 6.3 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia działań zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Mikołaja Kubiaczyka, przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Mikołaj Kubiaczyk poinformował, że dnia 16 lutego 2023 r. do Rady Powiatu Wrzesińskiego, wpłynęła petycja w sprawie podjęcia działań zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności. Dodał, że wnioskodawca zwrócił się z prośbą o zamieszczenie informacji w powyższym temacie w gazecie redagowanej przez urząd, na stronie internetowej urzędu lub w innych lokalnych środkach masowego przekazu. Dopowiedział, że dnia 19 kwietnia 2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, podczas którego członkowie komisji zapoznali się z treścią petycji. Poinformował, że komisja uznała, że idea zwiększenia świadomości prawnej w dziedzinie transplantacji jest słuszna i zasługuje na poparcie. Dla zwiększenia wiedzy na temat transplantacji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomenduje zamieścić w biuletynie „Przegląd Powiatowy” adresu strony internetowej państwowej jednostki budżetowej podlegającej Ministrowi Zdrowia, jaką jest Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant”, z której mieszkańcy powiatu mogą uzyskać pełne informacje na temat procedur transplantacji obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dopowiedział, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomenduje uznanie za zasadną petycji dotyczącej zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0006.2023.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnej Wiesławie Kowalskiej.

Wiesława Kowalska zapytała, kto jest autorem treści petycji.

Mikołaj Kubiaczyk odpowiedział, że wnioskodawca jest młodą osobą, jednak w treści petycji wskazał, że nie wyraża zgody na ujawnienie swoich danych osobowych. Wnioskodawca złożył petycję do większości organów na terenie Polski.

Przewodniczący Rady oddał głos radnej Małgorzacie Cichackiej.

Małgorzata Cichacka poinformowała, ze idea treści petycji jest jak najbardziej zasadna. Dodała, że jednak samo umieszczenie linku, czy komunikatu w biuletynie „Przegląd Powiatowy” może być mało skuteczne. Zaproponowała, aby pikniki i imprezy organizowane przez Starostwo Powiatowe we Wrześni rozszerzyć o stoisko, w którym będzie można zasięgnąć bezpośrednich informacji na temat transplantacji.

Przewodniczący Rady oddał głos Mateuszowi Maserakowi, naczelnikowi Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu.

Mateusz Maserak poinformował, że dnia 26 stycznia 2023 r. we Wrzesińskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie związane z transplantacją, w którym brali udział uczniowie szkół ponadpodstawowych, osoby po przeszczepie, a także profesor Maciej Głyda, konsultant Wojewódzki w. Dziedzinie Transplantologii Klinicznej oraz dr Piotr Skaliski ze Szpitala Powiatowego we Wrześni. Dodał, że spotkania na temat transplantacji będą kontynuowane.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 327/LII/2023 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia działań zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności została podjęta jednomyślnie. Rada Powiatu Wrzesińskiego uznała petycję za zasadną.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0007.2023.

 

Pkt 6.4 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Wrzesińskiego.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Mikołaja Kubiaczyka.

Mikołaj Kubiaczyk poinformował, że dnia 24 marca 2023 r., do Starostwa Powiatowego we Wrześni, wpłynęło pismo Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego przekazujące według właściwości do rozpatrzenia Radzie Powiatu Wrzesińskiego skargę na działalność Starosty Wrzesińskiego jako organu administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie stosowania przepisów dla złożonej do zatwierdzenia dokumentacji projektowej, poprzez:

 • narzucenie własnych wytycznych, nie przewidzianych przepisami prawa,
 • przekroczenie kompetencji organu określonych w art. 35 ust. 1 ustawy PB,
 • naruszenie przepisów określonych w art. 35 ust. 3 ustawy PB.

Dodał, że w uzasadnieniu skarżący wskazał, że wymienione naruszenia nastąpiły przy zatwierdzaniu dokumentacji projektowej dwóch inwestycji:

1) przebudowa/remont ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowego (handlowego) na świetlicę wiejską wraz z infrastrukturą” w Gutowie Wielkim;

2) adaptacja/przebudowa, rozbudowa budynku punktu opieki medycznej na budynek mieszkalny wielorodzinny wrazz infrastrukturą w Marzeninie.

Poinformował, że na podstawie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po dokładnym zapoznaniu się z dokumentacją uznała, że nie ma żadnych zastrzeżeń do działalności Starosty Wrzesińskiego jako organu administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie udzielania pozwoleń na budowę dla ww. inwestycji. Sprawa była prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Komisja nie stwierdziła żadnych uchybień w przedmiotowej sprawie. Dodał, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Wrzesińskiego rekomenduje uznanie skargi za niezasadną.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0006.2023.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnej Wiesławie Kowalskiej.

Wiesława Kowalska poinformowała, że jest to pewien absurd, że firma składa skargę na pracę Starostwa Powiatowego we Wrześni do instytucji wojewódzkiej, a ta odsyła tę sprawę do załatwienia przez Radę Powiatu Wrzesińskiego. Uznała, że jest to nieracjonalne, ale zgodne z procedurami prawa obowiązującymi w Polsce.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały z propozycją uznania skargi za niezasadną. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.

Uchwała nr 328/LII/2023 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Wrzesińskiego została podjęta 13 głosami „za” przy 5 głosach „wstrzymujących się”. Rada Powiatu Wrzesińskiego uznała skargę za niezasadną.

Wyniki imienne:

ZA (13) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5) Małgorzata Cichacka, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska

BRAK GŁOSU (1) Dionizy Jaśniewicz

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0007.2023.

 

Pkt 6.5, 6.6 i 6.7 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej: Gminie Września, Gminie Kołaczkowo i Gminie Miłosław na pomoc dla rodziny poszkodowanej w wyniku zdarzenia losowego.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał Mateusza Maseraka, naczelnika Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu.

Mateusz Maserak poinformował, że Powiat Wrzesiński zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy o finansach publicznych, może udzielić pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Dodał, że:

1) dnia 24 kwietnia 2023 r. do Starostwa Powiatowego we Wrześni wpłynęła prośba o pomoc finansową na przeprowadzenie remontu domu, który uległ częściowemu zniszczeniu w wyniku pożaru kuchni w dniu 19 kwietnia 2023 r. w miejscowości Węgierki, gm. Września;

2) dnia 28 kwietnia 2023 r. do Starostwa Powiatowego we Wrześni wpłynęła prośba wójta gminy Kołaczkowo o pomoc finansową dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru budynku inwentarskiego w dniu 24 kwietnia 2023 r. w miejscowości Wszembórz, gm. Kołaczkowo, który spowodował częściowe zniszczenie budynku mieszkalnego;

3) dnia 4 maja 2023 r. do Starostwa Powiatowego we Wrześni wpłynęła prośba osób poszkodowanych w wyniku pożaru budynku gospodarskiego w dniu 29 kwietnia 2023 r. w miejscowości Mikuszewo, gm. Miłosław. W wyniku pożaru spaleniu uległa konstrukcja dachu i 80 balotów siana.

Dopowiedział, że z uwagi na sytuację finansową poszkodowanych rodzin uniemożliwiającej im wykonanie niezbędnych prac remontowych z własnych środków, udzielenie pomocy finansowej jest celowe.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0006.2023.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnej Wiesławie Kowalskiej.

Wiesława Kowalska zapytała, jaka jest wysokość udzielonych dotacji celowych na powyższy cel.

Mateusz Maserak odpowiedział, że dla każdej poszkodowanej gminy proponuje się przyznać dotację celową w wysokości po 5.000,00 zł.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 329/LII/2023 Rady Powiatu Wrzesińskiego została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0007.2023.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kołaczkowo. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 330/LII/2023 Rady Powiatu Wrzesińskiego została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0007.2023.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 331/LII/2023 Rady Powiatu Wrzesińskiego została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0007.2023.

 

Pkt 6.8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław (dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeszewie).

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Pawła Puzdrakiewicza, kierownika Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrześni.

Paweł Puzdrakiewicz  poinformował, że dnia 28 marca 2023 r. wpłynęło pismo skierowane do Zarządu Powiatu Wrzesińskiego od jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeszewie z prośbą o wsparcie finansowe z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Dodał, że jednostka ta w ostatnim czasie pozyskała ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, który poprzednio znajdował się na wyposażeniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni. Dopowiedział, że pojazd ten wymaga jednak doposażenia w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy aby mógł w pełnym zakresie brać udział w akcjach ratowniczych. Poinformował, że biorąc to pod uwagę Zarząd Powiatu Wrzesińskiego na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2023 r. zaproponował udzielenie pomocy finansowej w wysokości 10.000,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0006.2023.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław (dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeszewie). W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 332/LII/2023 Rady Powiatu Wrzesińskiego została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0007.2023.

 

Pkt 6.9 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2023–2029.

Pkt 6.10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński zgłosił autopoprawki do ww. projektów uchwał.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu.

Beata Matuszewska poinformowała, że autopoprawki do projektów uchwał dotyczą:

1) zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 291.090,00 zł z tytułu:

a) zwiększenia planu dotacji celowych na 2022 r. o kwotę 4.000,00 zł na udzielenie organom prowadzącym wsparcia finansowego na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach realizacji w 2023 r. Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”,

b) dofinansowania do zadania pn.: „Rekonstrukcja nawierzchni stadionu lekkoatletycznego przy ZSTiO we Wrześni” (Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 6420/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia listy rankingowej zadań z zakresu infrastruktury sportowej, realizowanych przez wielkopolskie jednostki samorządu terytorialnego w 2023 r. w ramach Programu Lekkoatletycznego wskazał w/w zadanie jako rekomendowane do objęcia dofinansowaniem w kwocie 254.750,00 zł,

c) dofinansowania przyznanego przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży na realizację projektu pn.: „Praca-Przyjaźń-Partnerstwo” w kwocie 32.340,00 zł);

2) zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 291.090,00 zł z tego dla:

a) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 5.000,00 zł na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (z dofinansowania: 4.000,00 zł, wkład własny: 1.000,00 zł),

b) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę:

 • 254.750,00 zł na zadanie pn.: „Rekonstrukcja nawierzchni stadionu lekkoatletycznego przy ZSTiO we Wrześni”,
 • 32.340,00 zł na realizację projektu pn.: ,,Praca-Przyjaźń-Partnerstwo”;

c) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 1.000,00 zł.

Autopoprawki stanowią załączniki nr 9 i 10 do protokołu.

Beata Matuszewska przedstawiła, że w projekcie uchwały dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 1.229.622,14 zł z tytułu:

1) otrzymania środków od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 900.000,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy;

2) otrzymania środków z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim zwiększa się plan dochodów w kwocie 119.095,34 zł;

3) dotacji od Ministra Edukacji i Nauki na realizację projektu „Poznaj Polskę” przyznanej w kwocie 83.280,00 zł;

4) wpłat uczestników wycieczek realizowanych w ramach projektu „Poznaj Polskę” wprowadza się plany w jednostkach oświatowych w kwocie 28.555,00 zł z tego:

a) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni - 22.345,00 zł,

b) Liceum Ogólnokształcące we Wrześni - 6.210,00 zł;

5) wpływu od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej zwrotu kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem egzaminów zawodowych (1.200,24 zł), otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie korytarza i łazienki w budynku A (2.933,73 zł) zrealizowanych przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w kwocie 4.133,97 zł;

6) otrzymanego przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni dofinansowania w kwocie 3.183,97 zł od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży  na wyjazd młodzieży do Garbsen w Niemczech w ramach realizacji projektu pn.: „Projekt tłem historycznym”;

7) otrzymanego przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie elewacji i rynny na budynku urzędu w kwocie 1.658,02 zł;

8) otrzymanego przez Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy w kwocie 4.117,69 zł za szkody na mieniu - uszkodzenie zewnętrznej ściany budynku zaplecza dydaktyczno-sportowego oraz wpływu dochodów majątkowych za sprzedaż złomu w kwocie 104,55 zł;

9) otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela w kwocie 7.773,60 zł za uszkodzenie bariery ochronnej na drodze powiatowej 2941P w Gutowie Wielkim;

10) otrzymania środków w kwocie 50.000,00 zł od Vortex Energy Polska Sp. z o.o. za uszkodzenie elementów pasa drogowego dróg powiatowych nr 3666P, 2927P, 3733P;

11) zwiększenia planu dotacji celowych na 2023 r. o kwotę 27.720,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka.

Beata Matuszewska poinformowała, że wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 1.993.303,58 zł, z tego dla:

1) Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę :

a) 27.720,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego (tj. przy dochodach budżetowych),

b) 900.000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu obywateli Ukrainy,

c) 260.698,38 zł, z tego:

 • zwiększa się plan o kwotę 7.773,60 zł na bieżące zadania związane z utrzymaniem dróg,
 • zwiększa się plan o kwotę 50.000,00 zł na naprawę uszkodzonych elementów pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3666P, 2927P, 3733P,
 • zwiększa się plan o kwotę 99.000,00 zł na organizację pikniku „Niedziela z Powiatem”, materiały promocyjne, obchody Dnia Dziecka,
 • zmniejsza się plan o kwotę 8.063,40 zł na uprzednio zaplanowaną dostawę tablic rejestracyjnych,
 • zwiększa się plan o kwotę 8.000,00 zł z na propagowanie idei bezpieczeństwa,
 • zwiększa się plan o kwotę 12.000,00 zł na realizację wydarzenia „Forum seniora w plenerze”,
 • zwiększa się plan o kwotę 52.888,18 zł na dotację na realizację zadań przez niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy „ARKA” we Wrześni - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 • zwiększa się plan o kwotę 6.000,00 zł na stypendia TALENT,
 • zwiększa się plan o kwotę 40.000,00 zł na organizację wydarzeń i koncertów propagujących kulturę i tradycję,
 • zmniejsza się plan o kwotę 36.900,00 zł z uprzednio zaplanowanych środków na utrzymanie zespołu boisk sportowych zadaszonych halą pneumatyczną wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym, a następnie przekazanego do ZSZ nr 2 prawa trwałego zarządu nieruchomości położonej we Wrześni oznaczonej numerem geodezyjnym 3800/51,
 • zwiększa się plan o kwotę 10.000,00 zł na organizację Powiatowej Strefy Sportu,
 • zwiększa się plan o kwotę 20.000,00 zł na nagrody dla zawodników i trenerów z terenu Powiatu Wrzesińskiego;

2) w jednostkach oświatowych zwiększa się plan o kwotę 119.095,34 zł na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim, z tego dla:

a) Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 50.298,79 zł,

b) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zmniejsza się plan o kwotę 173,05 zł,

c) Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 1.335,43 zł,

d) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 43.757,59 zł,

e) Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 3.599,98 zł,

f) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 7.424,08 zł,

g) Bursy Międzyszkolnej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 3.124,47 zł,

h) zwiększa się plan o kwotę 9.728,05 zł na dotację dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego „ARKA” we Wrześni - dofinansowanie zadań bieżących - edukacja dzieci z Ukrainy”;

3) w jednostkach oświatowych zwiększa się plan o kwotę 111.835,00 zł na realizację projektu „Poznaj Polskę” z tego dla:

a) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni - 85.625,00 zł (z dofinansowania 63.280,00 zł, wkład własny 22.345,00 zł),

b) Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni - 26.210,00 zł (z dofinansowania 20.000,00 zł, wkład własny 6.210,00 zł);

4) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 27.872,85 zł na nauczanie indywidualne uczniów,

b) 4.133,25 zł na zakup materiałów do malowania i naprawy w zalanych pomieszczeniach oraz zakup pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia egzaminów praktycznych;

5) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 13.191,56 zł na indywidualne nauczanie ucznia;

6) Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 6.814,33 zł na nauczanie indywidualne ucznia;

7) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 1.210,88 zł na indywidualne nauczanie ucznia,

b) 200.000,00 zł na opłaty za media;

8) Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 1.658,02 zł na naprawę uszkodzonej elewacji i rynny na budynku urzędu;

9) Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 9.222,24 zł na naprawę uszkodzonego mienia oraz środki na utrzymanie szkoły;

10) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 7.000,00 zł na pomoce dydaktyczne oraz szkolenie pracowników;

11) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 3.184,69 zł na wyjazd młodzieży do Garbsen w Niemczech w ramach realizacji projektu pn.: „Projekt tłem historycznym”;

12) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 182.618,79 zł z tego:

a) zwiększa się plan o kwotę 20.678,00 zł na wypłatę świadczeń w związku z usamodzielnieniem się 2 wychowanków (15.678,00 zł) oraz na zagospodarowanie wychowanka (5.000,00 zł),

b) zwiększa się plan o kwotę 141.940,79 zł na umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych - 5 dzieci (38.825,79 zł), zmiana wysokości świadczeń (64.220,00 zł), usamodzielnienie wychowanków - 2 dzieci (11.760,00 zł), kontynuowanie nauki - 1 dziecko (6.545,00 zł), zagospodarowanie w formie rzeczowej - 1 dziecko (5.000,00 zł), jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów w związku z przyjęciem do rodziny zastępczej - 5 dzieci (10.000,00 zł), dofinansowanie do wypoczynku - 2 dzieci (1.000,00 zł), środki na zdarzenie losowe - 1 dziecko (4.590,00 zł),

c) zwiększa się plan o kwotę 20.000,00 zł na uzupełnienie środków (środki własne powiatu) dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;

13) udziela się dotacji dla Gminy Miłosław w kwocie 10.000,00 zł na pomoc finansową na zakup niezbędnego sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeszewie;

14) udziela się dotacji dla Gminy Miłosław w kwocie 5.000,00 zł na pomoc finansową na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na pomoc dla rodziny poszkodowanej w wyniku zdarzenia losowego;

15) udziela się dotacji dla Gminy Września w kwocie 5.000,00 zł na pomoc finansową na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na pomoc dla rodziny poszkodowanej w wyniku zdarzenia losowego;

16) udziela się dotacji dla Gminy Kołaczkowo w kwocie 5.000,00 zł na pomoc finansową na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na pomoc dla rodziny poszkodowanej w wyniku zdarzenia losowego;

17) zwiększa się plan na dotacje dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w rodzinach zastępczych - wychowawczych o kwotę 8.296,99 zł w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej na terenie Powiatu Poznańskiego;

18) zwiększa się plan na dotacje dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 182.840,88 zł, z tego:

a) dziecko umieszczone w Publicznej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Szlachcinie (Powiat Średzki) - 114.280,68 zł,

b) wzrost miesięcznego kosztu utrzymania 4 małoletnich w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Jarocińskiego - 66.760,20 zł,

c) wzrost miesięcznego kosztu utrzymania l wychowanka w Jastrowiu - 1.800,00 zł, dziecko umieszczone w Powiecie Złotowskim;

19) zmniejsza się rezerwę o kwotę 99.089,62 zł.

Beata Matuszewska poinformowała, że do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się niżej wymienione zmiany:

1) w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe do kwoty 44.047.993,97 zł, nie zmienia się planowanych wydatków w 2023 r.;

2) w przedsięwzięciu pn.: „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) – pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze środków budżetu dla operatora publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań Główny - Kutno na odcinku PKM2 relacji Poznań Główny - Września i Września - Poznań Główny” zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł;

3) w przedsięwzięciu pn.: „Najem wielkoformatowego urządzenia wielofunkcyjnego z pełną obsługą serwisową wraz z materiałami eksploatacyjnymi” nie zmienia się łącznych planowanych nakładów finansowych, natomiast zwiększa się planowane wydatki w 2026 r. o kwotę 3.131,68 zł;

4) w przedsięwzięciu pn.: „Usługa telefonii stacjonarnej z Internetem stacjonarnym w latach 2021-2023” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe do kwoty 66.568,20 zł, nie zmienia się planowanych wydatków w 2023 r.;

5) w przedsięwzięciu pn.: „Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem na lata 2021-2027” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe do kwoty 1.103.198,07 zł - to jest do wysokości zawartej umowy na realizację niniejszego przedsięwzięcia, w latach 2023-2026 zmniejsza się plan wydatków do kwoty po 220.639,62 zł rocznie, w 2027 r. zwiększa się plan do kwoty 122.008,73 zł;

6) w przedsięwzięciu pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2022/2023” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe do kwoty 400.532,63 zł, w 2023 r. zmniejsza się plan do kwoty 376.488,07 zł;

7) w przedsięwzięciu pn.: „Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego w latach 2022-2023” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe do kwoty 381.865,80 zł, w 2023 r. zmniejsza się plan wydatków do kwoty 281.865,80 zł;

8) w przedsięwzięciu pn.: „Stypendia o charakterze edukacyjnym przyznawane uczniom uzdolnionym w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2022/2023” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe do kwoty 56.300,00 zł, w 2023 r. zmniejsza się planowane wydatki do kwoty 32.820,00 zł;

9) w przedsięwzięciu pn.: „Usługi na sprzedaż i dostawę tablic rejestracyjnych, elektroniczne składanie zamówienia na tablice rejestracyjne oraz bezpłatny odbiór wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe do kwoty 473.873,20 zł, w latach 2023-2024 zmniejsza się planowane wydatki do kwoty po 236.936,60 zł rocznie;

10) w przedsięwzięciu pn.: „Usługi na holowanie i parkowanie pojazdów w latach 2022-2023” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe do kwoty 27.000,00 zł w 2023 r.;

11) w przedsięwzięciu pn.: „Utrzymanie sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg powiatowych w latach 2022/2023” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe do kwoty 19.774,80 zł w 2023 r.;

12) w przedsięwzięciu pn.: „Obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej w latach 2022/2023” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe do kwoty 107.415,00 zł w 2023 r.;

13) w przedsięwzięciu pn.: „Zakup paliwa w latach 2022/2023” zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł;

14) w przedsięwzięciu pn.: „Najem dwóch zadaszonych miejsc postojowych i placu” zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł;

15) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Internet światłowodowy w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej na lata 2023-2025”. Okres realizacji to lata 2023-2025 i łączne planowane nakłady finansowe to kwota 14.400,00 zł, z tego w 2023 r. 3.600,00 zł, w 2024 r. to kwota 7.200,00 zł i w 2025 r. to kwota 3.600,00 zł;

16) w przedsięwzięciu pn.: „Opracowanie koncepcji projektowej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowego odcinka drogi od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 432 z drogą krajową nr 15 do drogi krajowej nr 92 – dotacja dla Województwa Wielkopolskiego” zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł;

17) w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2922P Gozdowo - granica powiatu Samarzewo zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 176.000,00 zł w 2023 r, czyli do kwoty 5.276.000,00 zł.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0006.2022.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2023 – 2029. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. 

Autopoprawka do ww. projektu uchwały Rady została przyjęta 14 głosami „za” przy 5 głosach „wstrzymujących się”.

Wyniki imienne:

ZA (14) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Dionizy Jaśniewicz, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5) Małgorzata Cichacka, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2023 – 2029 wraz z przyjętą autopoprawką. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 333/LII/2023 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029 została podjęta 14 głosami „za” przy 5 głosach „wstrzymujących się”.

Wyniki imienne:

ZA (14) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Dionizy Jaśniewicz, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5) Małgorzata Cichacka, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0007.2023.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Autopoprawka do ww. projektu uchwały Rady została przyjęta 14 głosami „za” przy 5 głosach „wstrzymujących się”.

Wyniki imienne:

ZA (14) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Dionizy Jaśniewicz, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5) Małgorzata Cichacka, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok wraz z przyjętą autopoprawką. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 334/LII/2023 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok została podjęta 14 głosami „za” przy 5 głosach „wstrzymujących się”.

Wyniki imienne:

ZA (14) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Dionizy Jaśniewicz, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5) Małgorzata Cichacka, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska

Uchwała znajduje się w  zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2023.

 

Pkt 7 Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 21 ust. 12 ustawy o samorządzie powiatowym i § 46 ust. 2 Statutu Powiatu Wrzesińskiego Interpelacje, jak i również zapytania składane są w formie pisemnej na ręce przewodniczącego Rady, przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelację staroście. Odpowiedź na złożone interpelacje i zapytania zostaje udzielana w ustawowym terminie (14 dni). Dodał, że w okresie międzysesyjnym wpłynęły interpelacje:

1) radnego Przemysława Hirschfelda z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie stanu technicznego wykonanych inwestycji drogowych. (odpowiedzi udzielono dnia 13 kwietnia 2023 r.);

2) radnych: Janusza Balcerzaka i Mikołaja Kubiaczyka w sprawie remontu drogi powiatowej nr 3662 na odcinku drogi Nekla-Stroszki. (odpowiedzi udzielono dnia 28 kwietnia 2023 r.).

Dopowiedział, że dziś wpłynęły interpelacje:

1) radnej Małgorzaty Cichackiej w sprawie:

a) bezpieczeństwa na drodze powiatowej w miejscowości Bardo,

b) sytuacji na rynku pracy dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności korzystających z usług Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni;

2) radnego Macieja Handkiewicza w sprawie stanu utrzymania drogi powiatowej Trakt Pobiedziski.

 

Pkt 8  Wnioski i oświadczenia radnych.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Oldze Kośmińskiej-Gierze.

Olga Kośmińska-Giera odniosła się do pytania radnego Przemysława Hirschfelda, które zadał w pkt 4.3 Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2022 rok dla powiatu wrzesińskiego wraz z rekomendacjami na 2024 rok i dotyczyło pomocy psychologicznej dla młodzieży szkolnej z Ukrainy. Poinformowała, że zgodnie z przepisami prawa we wszystkich szkołach ponadpodstawowych powiatu wrzesińskiego są zatrudnieni psycholodzy, pedagodzy i pedagodzy specjalni. Dopowiedziała, że są to niecałe 3 etaty psychologa we wszystkich szkołach ogólnych i zawodowych oraz 1,5 etatu w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni. Poinformowała, że pedagogów jest 5,6 etatów w szkołach ogólnych i zawodowych. Dodała, że specjaliści udzielają pomocy psychologicznej uczniom, w tym młodzieży z Ukrainy. Dopowiedziała, że w Zespole Szkół Zawodowych we Wrześni utworzono specjalny oddział przygotowawczy dla uczniów Ukrainy, w którym sposób pracy jest dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów. Poinformowała, że pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów z Ukrainy w szkołach ponadpodstawowych powiatu wrzesińskiego jest zapewniona i uczniowie bardzo chętnie z niej korzystają.

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Przemysławowi Hirschfeldowi.

Przemysław Hirschfeld zapytał, ilu uczniów z Ukrainy skorzystało z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Olga Kośmińska-Giera odpowiedziała, że takie dane posiadają dyrektorzy szkół ponadpodstawowych, Wydział Edukacji nie dysponuje takimi informacjami.

Przewodniczący Rady oddał głos Agnieszce Dybale-Kamińskiej, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu we Wrześni.

Agnieszka Dybała-Kamińska uzupełniła odpowiedź na pytanie radnego Janusza Balcerzaka zadane w pkt 4.4 Przedstawienie oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu wrzesińskiego za 2022 rok, które dotyczyło jakości pszenicy i młynów na terenie powiatu wrzesińskiego. Poinformowała, że na terenie powiatu wrzesińskiego znajduje się jeden młyn i jedna gorzelnia. Dodała, że gorzelnia aktualnie ma zawieszoną działalność, jednak z akt sprawy wynika, że wcześniej zaopatrywała się w zboża pochodzące od lokalnego gospodarza. Dopowiedziała, że młyn zaopatruje się od rolnika z powiatu gnieźnieńskiego. Poinformowała, że nie stwierdzono, aby w tych obiektach mogły być sprowadzane zboża np. z Ukrainy czy używane zboże techniczne. Poinformowała, że kontroli granicznych nie było w zakresie zbóż, sanepid przeprowadza głównie kontrolę ryżu w ramach kontroli granicznych. Dodała, że prokurator zwrócił się z zapytaniem dotyczącym przeprowadzania kontroli granicznej zbóż, które były sprowadzane przez konkretnego odbiorcę. Dopowiedziała, że takich kontroli nie przeprowadzano oraz nie otrzymano informacji od innych inspektorów sanitarnych albo inspektora granicznego, że taki produkt mógłby trafić na rynek.

 

Pkt 9 Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady zamknął o godz. 13:30 LII sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji.

Na tym protokół został zakończony. Protokół został podpisany po przyjęciu jego treści przez Radę.

 

 

Przewodniczący Rady

 

/-/ Marek Przyjemski

 

 

 

 

 

Protokołowała:

Marta Mittmann

drukuj (Protokół nr LII / 2023)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Przyjemski
 • opublikował: Marta Mittmann
  data publikacji: 2023-06-21 11:43

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.