Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Organami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni są:

 1. dyrektor poradni - od dnia 1 września 2004 r. Dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni jest Elżbieta Tomczak (na podstawie Uchwały Nr 131/2004 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 17.03.2004 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni, Uchwały nr 413/2009 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 21.07.2009 r. w sprawie powierzenia Pani Elżbiecie Tomczak stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni, Uchwały nr 795/2014 z dnia 15.04.2014 r. w sprawie powierzenia Pani Elżbiecie Tomczak stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni oraz Uchwały nr 138/2019 z dnia 26.03.2019 r. w sprawie powierzenia Pani Elżbiecie Tomczak stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni).
 2. rada pedagogiczna.

Kompetencje Dyrektora Poradni:

 1. jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Poradni osób: pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi,
 2. decyduje w szczególności w sprawach:
  - zatrudnienia i zwolnienia pracowników,
  - przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych,
  - występowania z wnioskami - po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej - w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 3. kieruje bieżącą działalnością merytoryczną Poradni oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
 4. sprawuje nadzór merytoryczny w stosunku do pracowników pedagogicznych,
 5. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji,
 6. uchwały Rady Pedagogicznej wzbudzające wątpliwości co do zgodności z prawem przekazuje do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu Poradnię,
 7. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Poradni,
 8. organizuje obsługę administracyjną Poradni,
 9. wykonuje zadania wynikające z przepisów szczegółowych:
  - ustala kalendarz organizacji roku szkolnego,
  - ustala przydział czynności pracowników Poradni,
  - przewodniczy posiedzeniom Rady Pedagogicznej,
  - przewodniczy posiedzeniom Zespołu Orzekającego,
  - zapewnia w siedzibie Poradni bezpieczne warunki pracy: higieniczno-sanitarne i przeciwpożarowe,
  - podejmuje decyzje, które wynikają z przepisów szczegółowych, czy innych sytuacji szczególnych.

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą

 1. dyrektor Poradni, będący jednocześnie jej przewodniczącym,
 2. pracownicy pedagogiczni Poradni.

Kompetencje Rady Pedagogicznej:

 1. uchwala Statutu Poradni,
 2. uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem,
 3. zatwierdza plany pracy i koncepcji rozwojowej placówki,
 4. podejmuje uchwały w sprawach innowacji pedagogicznych w placówce,
 5. opiniuje i zatwierdza tygodniowy rozkład zajęć (plan),
 6. opiniuje projekt planu finansowego Poradni,
 7. opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie pracownikom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień poza nagrodami z funduszu dyrektora,
 8. opiniuje propozycje dyrektora w sprawie przydziału pracownikom pedagogicznym stałych prac i zajęć w ramach pensum.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-27 12:44
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-03 11:51

drukuj całą stronę

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.