Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Przedmiot działalności

Zadania placówek wchodzących w strukturę organizacyjną Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej

 

Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP) realizuje zadania z zakresu przygotowania praktycznego uczniów, wynikające z programu nauczania dla danego zawodu.

Do zadań Centrum Kształcenia Praktycznego należy w szczególności:

- Organizowanie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów i słuchaczy publicznych i niepublicznych szkół zawodowych zasadniczych ponadgimnazjalnych i policealnych w pełnym zakresie programowym bądź w zakresie wybranych treści programowych oraz umiejętności określonych w opisie zawodu.

- Organizowanie przysposobienia do pracy dla uczniów uczących się w klasach przysposabiających do pracy zawodowej.

- Doskonalenie nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu, w zakresie nowoczesnych technik i technologii.

- Kształcenie w formie modułowej, zgodnie z programem nauczania dla danego zawodu lub profilu kształcenia ogólnozawodowego.

- Organizowanie doskonalenia i dokształcenia nauczycieli zajęć praktycznych w zakresie pedagogiczno - metodycznym i specjalistycznym.

- Organizowanie egzaminów zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i zasadniczych.

- Opracowywanie i wydawanie materiałów metodycznych dla nauczycieli zajęć praktycznych (skrypty, poradniki, zeszyty metodyczne, przykładowe konspekty, rozkłady materiałów nauczania, ćwiczenia z wykorzystaniem metody przewodniego tekstu, pomiar dydaktyczny).

- Współpraca ze szkołami w zakresie poradnictwa technicznego, udostępnienia bazy materiałowo – technicznej i organizowanie zajęć warsztatowych.

- Współdziałanie z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi uprawnionymi do działalności pedagogicznej, podmiotami gospodarczymi wszystkich sektorów oraz uczelniami technicznymi i technologicznymi.

Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU) prowadzi ustawiczne kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych.

Do zadań CKU należy:

- Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych w szkołach wchodzących w skład Placówki w formach szkolnych i pozaszkolnych.

- Opracowywanie i wydawanie skryptów, poradników oraz innych materiałów metodycznych dla słuchaczy.

- Doskonalenie metod pracy dydaktyczno-wychowawczej, w szczególności w zakresie kształcenia, dokształcania i doskonalenia osób dorosłych.

- Udzielanie pomocy organizacyjnej, metodycznej i dydaktycznej organizatorom ustawicznego kształcenia, dokształcania i doskonalenia.

- Współpraca z organizatorami kształcenia ustawicznego w kraju i za granicą.

- Współpraca z urzędami pracy i pracodawcami w zakresie przekwalifikowania kadr.

Placówka ponadto może:

 1. prowadzić doskonalenie nauczycieli i wykładowców zatrudnionych w centrum kształcenia ustawicznego i innych placówkach, a także w szkołach, w zakresie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych;
 2. opracowywać i wydawać materiały dydaktyczne dla nauczycieli i wykładowców;
 3. opracowywać i upowszechniać nowatorskie rozwiązania programowo-metodyczne oraz organizacyjne w zakresie kształcenia; dokształcania i doskonalenia osób dorosłych;
 4. gromadzić informacje naukowo-techniczne dla potrzeb kształcenia, dokształcania i doskonalenia osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków kształcenia, dokształcania i doskonalenia prowadzonych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego.

- Centrum Kształcenia Ustawicznego może prowadzić pozaszkolne formy kształcenia umożliwiające spełnianie obowiązku nauki.

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (ODiDZ) prowadzi dokształcanie młodocianych pracowników, zwanych dalej "młodocianymi", oraz realizuje zadania z zakresu doskonalenia zawodowego osób dorosłych.

Do zadań Ośrodka należy:

- Dokształcanie młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych – w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, jeżeli szkoła nie ma możliwości ich zrealizowania.

- Dokształcanie młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i nieuczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych – w zakresie teoretycznej nauki zawodu w celu przygotowania do egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika.

- Doskonalenie zawodowe osób dorosłych w zakresie wynikającym z potrzeb lokalnego rynku pracy.

- Organizowanie zajęć uzupełniających w zakresie nauki zawodu dla młodocianych.

- Przeprowadzanie egzaminów na tytuły kwalifikacyjne robotnika wykwalifikowanego i mistrza oraz egzaminów na dodatkowe uprawnienia.

- Współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie przekwalifikowania bezrobotnych i ustalenia regionalnych potrzeb kształcenia zawodowego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-24
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-24 07:12
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-24 07:10

drukuj całą stronę

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.