Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje

Organami Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej są:

 1. Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni - od dnia 1 września 2022 r. funkcję dyrektora pełni Tomasz Mackiewicz (na podstawie uchwały nr 1385/2022 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 22.03.2022 r.)
 2. Rada pedagogiczna Zespołu,
 3. Samorząd Słuchaczy.

Do zadań dyrektora należy w szczególności:

W zakresie kierowania działalnością dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą:

 1. organizowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej Zespołu oraz innych zadań statutowych;
 2. reprezentowanie Zespołu na zewnątrz, kształtowanie twórczej atmosfery, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych;
 3. przedkładanie radzie pedagogicznej ramowych planów działalności dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej Zespołu, kierowanie ich realizacją oraz składanie radzie pedagogicznej określonych sprawozdań z ich realizacji;
 4. ustalenie po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej tygodniowego rozkładu zajęć;
 5. przydzielanie nauczycielom w uzgodnieniu z radą pedagogiczną pracowni zajęć praktycznych zgodnie z ich kwalifikacjami;
 6. sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w tym hospitowanie zajęć praktycznych;
 7. kierowanie rekrutacją, ustalanie z organami Zespołu oraz z Powiatowym Biurem Pracy i organem prowadzącym Zespół przyjęć do Zespołu oraz zawodów i specjalności;
 8. realizowanie uchwał organów Zespołu zgodnie z przekazanymi kompetencjami w ramach obowiązujących przepisów.

W zakresie spraw kadrowych i socjalnych:

 1. zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników Zespołu;
 2. przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Zespołu;
 3. występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej o nadanie odznaczeń i wyróżnień nauczycielom i innym pracownikom Zespołu;
 4. realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz nadanie stopni awansu zawodowego;
 5. wykonywanie innych spraw pracowniczych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

W zakresie spraw administracyjno – gospodarczych i organizacji działalności Zespołu:

 1. zarządzanie powierzonym przez organ prowadzący mieniem Zespołu;
 2. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
 3. organizowanie i nadzorowanie pracy administracji Zespołu;
 4. organizowanie przeglądów stanu technicznego obiektów Zespołu, remontów i prac konserwacyjno – remontowych;
 5. organizowanie okresowych inwentaryzacji mienia Zespołu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 6. zapewnienie odpowiedniego stanu bhp;
 7. egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników Zespołu ustaleń zawartych w statucie;
 8. określenie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników zgodnie z obowią-zującymi przepisami;
 9. sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno – gospodarczą Zespołu;
 10. organizowanie wyposażenia Zespołu w środki dydaktyczne i sprzęt.

Do podstawowych zadań rady pedagogicznej należą:

 1. planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
 2. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów i słuchaczy,
 3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Zespole,
 4. ustalanie organizacji doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-24
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-24 07:37
 • zmodyfikował: Marlena Modrowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-25 09:09

drukuj całą stronę

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.