Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Przedmiot działalności i kompetencje

CELE I ZADANIA SZKOŁY

1.Nadrzędną ideą Szkoły jest dobro ucznia, troska o jego zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobowej ucznia i wsparcie w budowaniu godności osobistej ucznia.
2.Głównym celem Szkoły jest zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego i fizycznego w warunkach poszanowania ich godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
3.Działalność dydaktyczno-wychowawcza oraz działalność organów szkoły prowadzona jest zgodnie z zasadami pedagogiki oraz przepisami prawa i ideami zawartymi w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji Praw Dziecka.
4.Szkoła stwarza warunki i umożliwia zdobycie wiedzy oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do uzyskania świadectwa dojrzałości w liceum i technikum oraz zdania egzaminu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodach i uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.  
5.Szkoła prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa, funkcjonowania policji oraz ratownictwa medycznego w związku z realizowanymi innowacjami pedagogicznymi.
6.Kształci/doskonali umiejętność wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy i umiejętności, przygotowuje do pracy i życia we współczesnym społeczeństwie.
7.Kształtuje środowisko wychowawcze tak, aby w uczniach rozwijało się poczucie patriotyzmu i odpowiedzialności oraz poszanowania dla dorobku kulturowego pokoleń przy równoczesnym uznawaniu wartości kultur Europy i świata.
8.Kształtuje/doskonali postawy społeczeństwa obywatelskiego.
9.Rozwija zdolności i zainteresowania uczniów.
10.Rozwija i wspiera ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
11.Prowadzi preorientację zawodową i świadczy pomoc absolwentom w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia lub/oraz podejmowania pracy zawodowej.
12.Realizuje program wychowawczo-profilaktyczny.
13.Realizuje plan organizacji pracy szkoły.
14.Upowszechnia wiedzę ekologiczną oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska naturalnego.
15.Propaguje i rozwija kulturę zdrowotną uczniów.
16.Propaguje i rozwija wolontariat.
17.Współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz ze środowiskiem w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych.
18.Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz w stosunku do możliwości szkoły oraz instytucji wspomagających.
19.Udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

WYKONYWANIE CELÓW I ZADAŃ SZKOŁY

Szczegółowe zapisy dotyczące realizacji celów i zadań szkoły zawarte są w programie wychowawczo-profilaktycznym i planie  organizacji pracy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama, aktualizowanych na każdy nowy rok szkolny. Najistotniejsze to:
1.Szkoła stwarza warunki do dbania o dobro ucznia, jego zdrowie, światopogląd, wolność wyznaniową i poszanowanie godności osobowej i budowania godności osobistej ucznia poprzez:
a)realizację zagadnień na lekcjach z wychowawcą, pozostałych zajęciach dydaktyczno-wychowawczych w odniesieniu do realizowanych zagadnień, prelekcji tematycznych, w tym prowadzonych przez osoby wykwalifikowane (np. pielęgniarka szkolna);
b)promowanie w społeczności szkolnej postawy tolerancji/akceptacji wobec światopoglądu ucznia oraz jego prawa do wolności sumienia i wyznania;
c)stosowanie statutowych kar za naruszanie godności osobistej ucznia;
d)wspieranie ucznia w budowaniu godności osobistej;
e)realizowanie lekcji etyki (w przypadku osób chętnych do uczestnictwa w nich);
f)funkcjonowanie w szkole gabinetu pielęgniarki albo higienistki szkolnej.
2.Szkoła stwarza możliwość pogłębiania u ucznia poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:
a)kultywowanie tradycji narodowych przez uczestniczenie uczniów w obchodach rocznic historycznych oraz świąt państwowych, regionalnych i lokalnych,
b)poznanie i kultywowanie historii i tradycji szkoły poprzez prowadzenie lekcji historii w Izbie Patrona Szkoły, obchody Dnia Patrona, omawianie zagadnienia na lekcjach historii, na zajęciach z wychowawcą
c)realizowanie lekcji religii w szkole.
3.Szkoła stwarza możliwości kształtowania postaw szacunku i tolerancji wobec pokoleń, ras i religii poprzez, między innymi:
a)omawianie zagadnień na lekcjach z wychowawcą;
b)działalność nauczyciela pedagoga,
c)prowadzenie działań w zakresie wolontariatu,
d)dawanie przykładu poprzez codzienne zachowanie dyrekcji szkoły, nauczycieli, pedagoga oraz pozostałych pracowników szkoły;
e)organizowanie wyjazdów edukacyjnych,
f)lekcje historii i wiedzy o społeczeństwie oraz historii i społeczeństwa.
4.W zakresie pomocy psychologicznej i pedagogicznej, pomoc określają aktualnie obowiązujące przepisy prawa a ponadto:
a)nauczyciel pedagog oraz wychowawca klasy są rzecznikami praw ucznia oraz jego potrzeb rozwojowych i otaczają indywidualną opieką pedagogiczno – psychologiczną każdego ucznia:
•    udzielają uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,
•    zapewniają uczniom pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w relacjach: uczeń nauczyciel lub uczeń klasa,
•    udzielają porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstałych na tle konfliktów rodzinnych,
•    udzielają porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
•    organizują pomoc w zakresie wyrównania i likwidowania mikrodeficytów, zaburzeń rozwojowych (korekcja, reedukacja, terapia),
•    organizują opiekę, pomoc materialną i dożywianie uczniom opuszczonym, osieroconym, z rodzin wielodzietnych mających szczególne trudności materialne,
•    przejawiają szczególną troskę o rodziny zastępcze i rodziny zagrożone demoralizacją,
•    udzielają uczniom pomocy w wyborze zawodu i dalszego kierunku kształcenia.
b)nauczyciel pedagog i wychowawca klasy udzielają porad i konsultacji rodzicom opiekunom prawnym w rozwiązywaniu konkretnych problemów wychowawczych,
c)rodzice i uczniowie mają prawo do korzystania z porad i pomocy pedagogów i terapeutów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych.
d)uczniowie z niepełnosprawnościami mogą korzystać z opieki i kształcenia w ogólnodostępnych klasach, a także mogą być objęci nauczaniem indywidualnym.
e)nauczyciel pedagog zapewnia uczniom możliwość uzyskania pomocy w sprawach szkolnych i osobistych, angażując organy szkoły (Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski) oraz instytucje pozaszkolne, np. ośrodki pomocy społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
5.Zasady i tryb udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki określają aktualnie obowiązujące przepisy.
6.Szkoła stwarza wszystkim uczniom możliwość korzystania z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, przyczyniając się do dodatkowego przygotowania się do egzaminu maturalnego i egzaminów zawodowych oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień, jak również uczestnictwa w konkursach i olimpiadach.
7.Szkoła oferuje możliwości rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez przeznaczanie dodatkowych godzin (godziny do dyspozycji dyrektora) i organizowanie imprezy/uroczystości w celu realizacji innowacji pedagogicznych.
8.Szkoła prowadzi zajęcia i przedsięwzięcia z zakresu ekologii, kultury zdrowotnej i wolontariatu.
9.Szkoła organizuje spotkania z rodzicami (śródroczne i doraźne); współpracuje z Radą Rodziców.
10.Szkoła realizuje zadania opiekuńcze w stosunku do wszystkich powierzonych jej uczniów, dostosowując je odpowiednio do wieku ucznia i jego rozwoju psychofizycznego z uwzględnieniem obowiązujących w szkole przepisów bhp.
10.1. Przepisy bhp zawarte są w Wewnętrznym Regulaminie oraz w poniższych ustaleniach:
a)bezpośrednią opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych oraz pozalekcyjnych sprawuje prowadzący je nauczyciel,
b)w przypadkach nieodbycia się planowanych zajęć, dyrektor szkoły zobowiązany jest do organizowania zastępstw umożliwiających pełną opiekę nad młodzieżą,
c)uczniom rozpoczynającym później naukę należy stworzyć bezpieczne warunki pozwalające na odpoczynek i przygotowanie do lekcji,
d)w czasie przerw międzylekcyjnych opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele dyżurni sprawujący dyżury według tygodniowego planu dyżurów, który określa czas i miejsce dyżuru,
e)opiekę nad uczniami reprezentującymi szkołę w turniejach, konkursach, olimpiadach oraz rozgrywkach sportowych sprawują nauczyciele delegowani przez dyrektora szkoły,
f)opiekę nad uczniami w czasie potencjalnych wyjazdów edukacyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów organizowanych przez szkołę, sprawują nauczyciele; zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi sposobu organizowania przez publiczne szkoły, przedszkola i placówki krajoznawstwa i turystyki; uczestniczyć mogą rodzice świadczący pomoc w organizowaniu imprezy,
g)w przypadku osób z niepełnosprawnością szkoła podejmuje indywidualne działania w zakresie opieki oraz dostosowania warunków nauki i pobytu w szkole.
10.2.Uczniom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki lub pomoc materialna udziela się takiej pomocy.
10.3.Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu dalej „wychowawcą”.
10.4.Dla zapewnienia opieki i ciągłości pracy wychowawczej oraz jej skuteczności wskazane jest, by wychowawca prowadził oddział przez cały cykl kształcenia.
10.5.W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć nauczycielowi funkcję wychowawcy w dwóch oddziałach.
10.6.Dyrektor szkoły na umotywowany wniosek samorządu klasowego, poparty wnioskiem Rady Rodziców danej klasy, po uzyskaniu aprobaty Rady Pedagogicznej, może dokonać zmiany nauczyciela pełniącego funkcję wychowawcy w danej klasie.
10.7.Dyrektor szkoły może podjąć decyzję dotyczącą zmiany nauczyciela pełniącego funkcję wychowawcy w danej klasie.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
    data wytworzenia: 2015-04-24
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2015-04-24 14:05
  • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
    ostatnia modyfikacja: 2021-03-17 13:47

drukuj całą stronę

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.