Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje

Organami szkoły są:

Dyrektor Zespołu - od dnia 1 września 2017 r. Dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni jest Damian Hoffmann (na podstawie Uchwały Nr 683/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 01.08.2017 r. w sprawie powierzenia Panu Damianowi Hoffmannowi stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni)

Rada Pedagogiczna

Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski

Kompetencje Dyrektora ZSTiO we Wrześni:

 1. Kieruje działalnością Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Zespołu i decyduje  w sprawach:
  - zatrudnienia i zwalniania nauczycieli, kadry kierowniczej i innych pracowników,
  - przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych pracownikom po zasięgnięciu opinii Związków Zawodowych i Rady Pedagogicznej.
 3. Występuje z wnioskami , po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu.
 4. Sprawuje nadzór pedagogiczny, chyba, że nie jest nauczycielem.
 5. Zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań.
 6. Zapewnia w miarę możliwości, odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych.
 7. Odpowiada za:
  - dydaktyczny i wychowawczy poziom Zespołu,
  - realizację zadań zgodnych z uchwałą Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji i obowiązujących przepisów prawa,
  - tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków,
  - organizowanie dla pracowników Zespołu różnych form szkolenia w zakresie bhp, zapoznawanie ich na bieżąco z nowymi przepisami, instrukcjami i wytycznymi w tym zakresie oraz za sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem tych przepisów.
 8. Przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia na dany rok szkolny oraz dodatkowe płatne zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze.
 9. Ustala dla każdego oddziału nauczyciela wychowawcę.
 10. Opracowuje arkusz organizacyjny Zespołu do 30 kwietnia każdego roku, chyba ,że są inne wytyczne na dany rok odnośnie daty opracowania arkusza.
 11. Przedstawia Radzie Pedagogicznej dwa razy w roku sprawozdanie z działalności dydaktyczno – wychowawczej.
 12. Decyduje w sprawach zwolnienia ucznia z wychowania fizycznego, języków obcych oraz przysposobienia obronnego zgodnie z określonymi przepisami.
 13. Decyduje o przyznaniu uczniowi indywidualnego toku nauki w przypadkach określonych w odrębnych przepisach.
 14. Odpowiada za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania.
 15. Odpowiada za właściwe prowadzenie i przechowywanie akt osobowych pracowników Zespołu oraz za przestrzeganie przepisów o tajemnicy danych osobowych.
 16. Odpowiada za właściwe przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych, potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz za właściwą organizację egzaminu maturalnego.
 17. Może w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w rozdziale VII, paragraf 14 pkt. 4, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. Nie dotyczy to szkoły dla dorosłych.
 18. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Zespołu.

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki wynikających z Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku ze wszystkimi późniejszymi zmianami.

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:

 • dyrektor jako przewodniczący,
 • pracownicy pedagogiczni prowadzący pracę dydaktyczną i opiekuńczą z młodzieżą,
 • nauczyciele oraz pracownicy zakładów pracy pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 • zatwierdzanie Statutu Szkoły i jego zmian,
 • zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 • zatwierdzanie planu pracy szkoły,
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole lub placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców,
 • ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.
 • podejmowanie uchwał w ważnych sprawach organizacyjnych Zespołu.

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 • organizację pracy Zespołu lub placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 • projekt planu finansowego szkoły,
 • wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród, wyróżnień,
 • propozycje Dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • wnioski Dyrektora dotyczące kryteriów oceny wyników pracy dla ustalenia płacy zasadniczej oraz innych elementów wynagrodzenia,
 • propozycje Dyrektora Zespołu dotyczące powołania kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole.

Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną, powołaną do:

 • reprezentowania rodziców wobec Dyrektora Zespołu i Rady Pedagogicznej,
 • ułatwienia szkole współpracy z rodzicami w sprawach związanych z nauką i wychowaniem uczniów,
 • współdziałania ze szkołą w stałym polepszaniu wyników i warunków pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Zadania i kompetencje Rady Rodziców wynikają z jej regulaminu.

W ZSTiO we Wrześni działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Zespołu. Przedstawicielami ogółu uczniów są organy Samorządu. W skład organów tych wchodzą Rady Samorządów Klasowych i Rada Samorządu Szkolnego.

Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Zespołu a szczególnie tych, które dotyczą realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 • prawo do zapoznania się z wymaganiami programowymi, z ich treścią i celami stawianymi w wybranym przez zespół przedmiotowy programie nauczania z danego przedmiotu,
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 • prawo do organizacji życia szkolnego,
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej  w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Zespołu,
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu,
 • prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
 • uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej dotyczącej spraw wychowawczych, po uprzednim złożeniu wniosku i uzyskaniu pozytywnej decyzji Dyrektora jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej,
 • wyrażenie opinii o pracy nauczyciela na prośbę Dyrektora Zespołu,
 • opiniowanie projektu skreślenia ucznia z listy uczniów danej szkoły wchodzącej w skład Zespołu w terminie trzech dni od otrzymania informacji.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-27
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-27 08:29
 • zmodyfikował: Sławomir Jarantowski
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-04 13:48

drukuj całą stronę

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.