Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje

Organami szkoły są:

- Dyrektor Zespołu - Dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni jest Damian Hoffmann (na podstawie Uchwały Nr 1384/2022 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 22.03.2022 r. w sprawie powierzenia Panu Damianowi Hoffmannowi stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni)
- Rada Pedagogiczna
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni kieruje dyrektor wyłoniony w drodze konkursu, któremu funkcję powierza i z tej funkcji odwołuje Zarząd Powiatu Wrzesińskiego.

Dyrektor szkoły:

1.1. Zatrudnia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.
1.2. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły.
1.3. Reprezentuje szkołę na zewnątrz.
1.4. Sprawuje nadzór pedagogiczny, chyba że nie jest nauczycielem.
1.5. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej i organizuje jej pracę.
1.6. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji.
1.7. Wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i o wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
1.8. Przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia na dany rok szkolny oraz dodatkowe płatne i niepłatne (np. opieka nad sztandarem szkoły) zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze.
1.9. Opracowuje arkusz organizacyjny szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku, z wyjątkiem sytuacji, kiedy są inne wytyczne MEN lub organu prowadzącego na dany rok odnośnie daty opracowania arkusza.
1.10. W wykonywaniu swoich zadań współpracuje ze wszystkimi organami szkoły, gabinetem pielęgniarki szkolnej, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
1.11. Realizuje zadania związane z oceną pracy nauczycieli – zgodnie z odrębnymi przepisami.
1.12. Zapewnia opiekę nauczycielom rozpoczynającym pracę w szkole.
1.13. Realizuje zadania związane z awansem zawodowym nauczycieli – zgodnie z odrębnymi przepisami.
1.14. Przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły na podstawie odrębnych przepisów (Regulamin przyznawania premii i nagród dla pracowników administracji i obsługi; Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli),
1.15. Występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
1.16. Zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań.
1.17. Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.
1.18. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego.
1.19. Sprawuje kontrolę nad spełnianiem obowiązku nauki przez uczniów, a w szczególności:
a) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku nauki,
b) występuje o nałożenie kary na rodziców, zgodnie z trybem ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
1.19.1. Na pisemną prośbę rodziców i na podstawie orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej wydaje decyzję odpowiednio, o nauczaniu indywidualnym lub indywidualnym toku i programie nauki.
1.20. Na wniosek rodziców ucznia może zezwolić na spełnianie obowiązku nauki poza szkołą.
1.21. Decyduje w sprawach zwolnienia ucznia z wychowania fizycznego, drugiego języka obcego, informatyki, nauki jazdy pojazdem silnikowym zgodnie z określonymi przepisami.
1.22. Może skreślić ucznia z listy uczniów w przypadku szczególnie rażącego naruszenia przez ucznia zasad współżycia społecznego oraz powtarzającego się niewywiązywania z obowiązków ucznia.
1.23. Wyznacza terminy egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych.
1.24. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
1.25. Organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły.
1.26. Zapewnia, w miarę możliwości, odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,
1.27. Odpowiada za właściwe przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych, potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz za właściwą organizację egzaminu maturalnego.
1.28. Przygotowuje projekty następujących dokumentów:
a) roczny plan organizacji pracy szkoły,
b) roczny planu nadzoru pedagogicznego,
c) kalendarz roku szkolnego, w tym terminy planowanych zebrań rady pedagogicznej oraz terminy planowanych spotkań z rodzicami,
d) kalendarz organizowania i przeprowadzania olimpiad z przedmiotów ogólnokształcących oraz zawodowych, konkursów, uroczystości szkolnych, lokalnych i państwowych, imprez sportowo – rekreacyjnych,
e) harmonogram egzaminów maturalnych oraz egzaminów zawodowych,
f) kalendarz planowanych/cyklicznych wycieczek.
1.29. Zatwierdza karty wycieczek i imprez turystycznych.
1.30. Powierza stanowiska kierownicze, a także odwołuje z nich, uzasadniając osobie sprawującej dane stanowisko powód odwołania.
1.31. Powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale.
1.32. Może, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz Wojewódzką i Powiatową Radą Zatrudnienia, zmienić lub wprowadzić nowe zawody, profile kształcenia zawodowego, innowacje pedagogiczne, eksperymenty pedagogiczne,
1.33. Odpowiada za:
a) poziom szkoły w zakresie edukacji i wychowania,
b) tworzenie warunków do prowadzenia działalności samorządowej uczniów,
c) organizowanie dla pracowników szkoły różnych form szkolenia w zakresie bhp, zapoznawanie ich na bieżąco z nowymi przepisami, instrukcjami i wytycznymi w tym zakresie oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem tych przepisów.
1.34. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

Rada Pedagogiczna

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki wynikających z aktualnych przepisów prawa.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:
a) dyrektor szkoły jako przewodniczący Rady Pedagogicznej,
b) pracownicy pedagogiczni prowadzący pracę dydaktyczną i opiekuńczą z młodzieżą.
3. W zebraniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni przez przewodniczącego za zgodą Rady lub na jej wniosek:
a) przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i innych organizacji działających w szkole,
b) pracownicy administracyjni lub obsługi szkoły,
c) przedstawiciele władz gminy i powiatu,
d) przedstawiciele Kuratorium Oświaty,
e) przedstawiciele Rady Rodziców,
f) przedstawiciele poradni psychologiczno – pedagogicznej,
g) przedstawiciele służby zdrowia.,
h) przedstawiciele organizacji społecznych i związkowych,
i) przedstawiciele zakładów pracy, w których uczniowie odbywają praktyki,
j) przedstawiciele służb mundurowych i ratownictwa medycznego,
k) inni zaproszeni goście.
4. Zadaniem Rady Pedagogicznej jest:
a) planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły,
b) okresowe i roczne analizowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej,
c) okresowe i roczne analizowanie wyników nauczania i wychowania,
d) ocenianie organizacyjnych i materialnych warunków pracy szkoły,
e) współpraca z rodzicami oraz szeroko rozumianym środowiskiem,
f)  kształtowanie postaw etycznych i zawodowych nauczycieli zgodnie z Konstytucją oraz Powszechną Deklaracją Praw Człowieka.
5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem (po 20 sierpnia każdego roku) danego roku szkolnego, czterokrotnie w okresie danego roku szkolnego w celu zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promowania uczniów, po zakończeniu zajęć w danym roku szkolnym oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, organu prowadzącego szkołę, albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
7. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
8. Rada Pedagogiczna zatwierdza/przyjmuje:
a) Statut Szkoły i jego zmiany,
b) wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
c) roczny plan pracy szkoły,
d) szkolne regulaminy o charakterze wewnętrznym,
e) uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po wcześniejszym zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,
f) organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,
g) uchwały w sprawach skreślenia ucznia z listy uczniów,
h) wnioski składane przez Komisje Rady,
i) uchwały w ważnych sprawach organizacyjnych szkoły,
j) wnioski wychowawców klas i innych pracowników szkoły w sprawach przyznawania uczniom nagród, wyróżnień i udzielania kar.
9. Rada Pedagogiczna opiniuje:
a) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
b) projekt planu finansowego szkoły,
c) wnioski Dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród, wyróżnień,
d) przydziały nauczycielom dodatkowych czynności związanych z procesem dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczych,
e) kandydatów do powierzenia funkcji kierowniczych w szkole.
10. Rada Pedagogiczna może:
a) wystąpić z wnioskiem o odwołanie dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej w szkole, jeżeli narusza obowiązujące przepisy lub zaniedbuje swoje obowiązki. Organ uprawniony do odwoływania dyrektora (wicedyrektora, kierownika internatu) jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku,
b) przygotować projekt Statutu Szkoły lub projekt jego zmian.
11. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa; o wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
12. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
13. Członek Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do:
a) współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady,
b) przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń Dyrektora szkoły,
c) czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracy jej komisji, do których został powołany oraz w wewnątrzszkolnym doskonaleniu,
d) realizowania uchwał Rady także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia,
e) zachowania tajemnicy w sprawach podejmowanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
14. Zebrania Rady mogą być organizowane oddzielnie dla każdej szkoły wchodzącej w skład Zespołu, jeżeli ich tematem jest klasyfikowanie i promowanie lub dotyczą wyłącznie problemów określonej szkoły.
15. Rada powołuje, w zależności od potrzeb, stałe lub doraźne komisje; działalność komisji może dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności szkoły i pracy nauczycieli. Pracą komisji kieruje przewodniczący powołany przez Radę. Komisja informuje Radę o wynikach swojej pracy, formułując wnioski do zatwierdzenia przez Radę.
16. Z zebrań Rady oraz z posiedzeń komisji sporządza się protokół i w terminie do 14 dni od daty posiedzenia wpisuje się do księgi protokołów. Protokół wraz z listą obecności jej członków podpisuje przewodniczący obrad i protokolant. Członkowie Rady zobowiązani są w terminie do 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu Rady. Rada na następnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu.
17. Na podstawie opinii Rady Pedagogicznej istnieje możliwość dostosowania form przeprowadzania egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla zdających o specjalnych potrzebach edukacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
18. W czasie trwania obowiązkowej pracy zdalnej zebrania i głosowania członów Rady pedagogicznej mogą odbywać się zdalnie. Z głosowań sporządzany jest protokół przez osobę przeprowadzającą dane głosowanie.

Rada Rodziców

1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców/opiekunów prawnych i uczniów w oparciu o uchwalony regulamin swojej działalności.
2. Cele działania Rady Rodziców:
a) zapewnienie współpracy rodziców/opiekunów prawnych ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole,
b) przedstawienie opinii rodziców/opiekunów prawnych w sprawach dotyczących szkoły,
c) współdziałanie z dyrektorem szkoły i Radą Pedagogiczną w zaznajamianiu rodziców/opiekunów prawnych z programem wychowawczo-profilaktycznym,
d) upowszechnianie wśród rodziców/opiekunów prawnych wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo wychowawczych rodziny,
e) pozyskiwanie rodziców/opiekunów prawnych do czynnego uczestnictwa w realizacji programu nauczania, wychowania oraz udzielania pomocy materialnej uczniom.
3. Regulamin Rady Rodziców określa organizację rady oraz szczegółowe zadania wynikające z zapisów zawartych w ustawie Prawo oświatowe.
4. Rodzice/opiekunowie prawni współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia swych dzieci.
5. Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo do:
a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i w szkole,
b) znajomości wewnątrzszkolnego oceniania oraz zasad klasyfikowania i promowania uczniów,
c) rzetelnej informacji na temat osobowości swego dziecka, jego zachowania, postępów czy przyczyn trudności w nauce,
d) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
e) pisemnego (na druku szkolnym lub poprzez e-dziennik) usprawiedliwiania nieobecności ucznia w terminie dwóch tygodni licząc od dnia powrotu do szkoły; usprawiedliwienie musi zawierać termin i powód nieobecności,
f) pisemnego (na druku szkolnym lub poprzez e-dziennik) zwalniania ucznia z zajęć; zwolnienie powinno zawierać termin i powód, dla którego uczeń ma być nieobecny na obowiązkowych zajęciach.
6. Szkoła organizuje spotkania z rodzicami/opiekunami prawnymi, stwarzając możliwości wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze i dydaktyczne. Terminy spotkań z rodzicami wyznacza kalendarz ustalany na każdy nowy rok szkolny.

Samorząd Uczniowski

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Jedynymi reprezentantami uczniów są organy samorządu, tj. rady samorządów klasowych oraz Rada Samorządu Uczniowskiego.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez wszystkich uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
4. Samorząd ma prawo przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi opinie w sprawach szkoły, dotyczące realizacji podstawowych praw ucznia wynikających z ustawy Prawo oświatowe:
a) prawo do zapoznania się z wymaganiami programowymi, z ich treścią i celami stawianymi w wybranym przez zespół przedmiotowy programie nauczania z danego przedmiotu;
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
c) prawo do organizacji życia szkolnego;
d) prawo organizowania działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Zespołu;
e) prawo wyboru nauczyciela/nauczycieli pełniącego/pełniących rolę opiekuna/opiekunów Samorządu;
f) prawo do wyboru przedstawicieli do Młodzieżowej Rady Powiatu Wrzesińskiego,
g) prawo do wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Powiatu Wrzesińskiego,
h) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
i) uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej dotyczącej spraw wychowawczych, po uprzednim złożeniu wniosku i uzyskaniu pozytywnej decyzji Dyrektora jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej;
j) wyrażenie opinii o pracy nauczyciela na prośbę Dyrektora Zespołu;
k) opiniowanie projektu skreślenia ucznia z listy uczniów danej szkoły wchodzącej w skład Zespołu w terminie trzech dni od otrzymania informacji;
l) wyrażenia opinii o kandydaturach/kandydaturze do stypendium Prezesa Rady Ministrów; Ministra Edukacji i Nauki.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
    data wytworzenia: 2015-04-27
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2015-04-27 08:29
  • zmodyfikował: Marlena Modrowska
    ostatnia modyfikacja: 2023-02-07 12:22

drukuj całą stronę

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.